PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 4. 10. 3. 8. 6. 150 151 157 159 159 14. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. i . Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. 7 16 19 23 24 30 33 122 126 132 11 12 13. 7. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran • Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan MUKA SURAT ii iii 1 2 5. 2. 9. Struktur Program.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1.

Justeru. Di samping itu. Matriks Hasil Pembelajaran. Sekian. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised). Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. selamat maju jaya. Dato’ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru . Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. pelantikan tenaga pengajar. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Sinopsis Kursus. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Agihan Kursus Mengikut Semester. Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Pengenalan. pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian.

ii KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN .

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. holistik. responsif. dan bersepadu Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Holistik REKA BENTUK KURIKULUM Spiral & Development al Praktikal & Kontekstual Koheren . futuristik. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. relevan.

Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat “spiral” dan “developmental” dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian. iii Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang • Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. ESD (UNESCO) • Kurikulum.i. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal / ”hands-on” • Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) • Merujuk situasi sebenar / amalan bilik darjah di sekolah • Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”. iii. EIU. . v. EFA. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan • 3 Aras mengikut Semester. kemahiran. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai “Kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. nilai / disposisi • “hard skills” dan “soft skills” • Persepktif global (4 Pillars of Education). Aktiviti Kokurikulum. iv.

internship. praktikum. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. iaitu: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar seperti yang dikehendaki dalam Notional Credit. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melalui e-learning dan online learning. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. e.iv Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. Menggunakan pelbagai mod. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. latihan industri. Portfolio Pembelajaran. f. c. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar (real problem of practice). b. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). penilaian tugasan terarah. bahan. penyelidikan tindakan. kerja kursus. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. . dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. d. pentaksiran prestasi (performance assessments). kajian kes. Penggunaan Unit Plan. dan tugasan.

. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: • Etika Profesional • Pengetahuan dan Kefahaman • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal • Kemahiran Kebolehpindahan • Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada Aras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPG dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). hasil pembelajaran.v Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai.

vi PENGENALAN. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM . MATLAMAT.

Sebagai prasyarat. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. etika. . kemahiran. vi. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. v. iii. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. psikologi. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. budaya. dan etika profesional keguruan. pentaksiran. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. sosial. iv. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. memiliki dan menampilkan nilai. ii. bahan kurikulum.

STRUKTUR PROGRAM.1 SISTEM AKADEMIK. DAN PERINCIAN KURSUS .

Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. serta Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS). praktikum. .SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Setiap semester mengandungi 20 minggu. dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. yang mencakupi teori dan amali. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak semuka.

Major. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM). Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan . Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. dan Amalan Profesional. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). 1.2 STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. 86 (65%) 3. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. KURSUS KURSUS WAJIB • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH KREDIT 23 (17%) 2. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. kemahiran generik.

manakala internship selama 4 minggu. 3 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. dan internship. Sepanjang mengikuti program. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). praktikum 24 minggu. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. PBS dijalankan selama 4 minggu. Elektif ini tidak diagihkan kredit. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. praktikum.pelajar menguasai major yang berkenaan. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses. Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. .

Olahraga Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.Unit Beruniform II Kokurikulum . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.Permainan Kokurikulum .4 PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 .

EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah 3(3+0) 27 (20%) 8 5 Amalan Profesional KOD KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Kursus Major. Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45 (34%) . dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.

6 AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER .

Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 . Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 SEM. 1 1 2 2 3 2. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.

BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM.BMM3114 BMM3115 BMM3116 Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 7 8 8 7 3. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan 1 . BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6.Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 8 5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (33%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .

1 1 1 1 2 2 2 2 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.9 7.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.8. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. 10 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.

MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 . Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 10. Fractions.PIM3114 PIM3115 Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) 8 8 9 11 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 . KURSUS Life and Living Processes 3(2+1) 1 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1 Exploring Materials 3(2+1) 2 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2 Physics in Context 3(2+1) 3 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5 Earth and Space 3(2+1) 5 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7 Science.MTE 3115 KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3 (0+3) 8 Jumlah KREDIT 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. SAINS PENDIDIKAN RENDAH 12. Technology and Society 3(3+0) 8 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8 and Reporting) Jumlah 45 (34%) 12 11.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PKD3101 PKU3102 PKD3103 PKD3104 PKU3105 PKU3106 PKD3107 PKD3108 PKD3109 PKD3110 PKD3111 PKU3112 PKU3113 . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 15. 13 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.14.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8 Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.PKU3114 PKU3115 16.

15 AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER .

1. Pendidikan Islam 3. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 2. Bahasa Arab 4.PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) .

Measurement and Data Handling PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR MZE3101 Asas Pendidikan Muzik MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) MTE3109 Teaching of Numbers. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 2. Pendidikan Muzik Elektif . Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry. 1. Fractions. Pendidikan Moral 3. Mathematics Elective 5. Pendidikan Seni Visual Elektif 6.16 Pakej Elektif 2 Bil. Science Elective 4.

*Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. 11. . 7. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 8. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10.Bil. Elektif 2 Bahasa Melayu Elektif Kursus BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. Pendidikan AlQuran 12. English Language Jumlah 12 (9%) *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. Kemahiran Hidup Elektif 9.

18 AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Semester 1- 3 Aras 2 Aras 3 • • • • • • Aras 1 Semester 4 -6 Aras 2 Aras 3 • Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pemberatan 70% 15%

15%

15%


• • • •

70%

15%

Aras 1 Semester 7& 8 Aras 2 Aras 3

15%


• • • • • •

15%

70%

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

19 Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

20 Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3 (x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

21 Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum . Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum .Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17 *Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6 Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 Jumlah 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.

EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN .

dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaranpembelajaran. pendidik yang inovatif. terarah kendiri. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. dan penilaian kendiri. . Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. bersemuka. pengguna teknologi maklumat yang cekap. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. dan peperiksaan luaran. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. serta pemupuk nilai yang gigih. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. mengumpul. 9. dan tidak bersemuka. penguasa ilmu yang mantap. proses akreditasi. proses validasi. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah.

23 SINOPSIS KURSUS WAJIB .

interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. dan menulis untuk pelbagai tujuan. India dan Jepun). Chinese. Islam Hadhari. and nation development process. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). dan proses pembangunan negara. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. jenis-jenis soalan. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. It focuses on the English Sound System. It builds further on parts of speech and the language skills. tatabahasa. Kursus ini juga memahirkan . dan kemahiran mendengar. jenis-jenis ayat. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. prominent figures of the Islamic civilisation. Listening and Speaking Skills. membaca. tokoh-tokoh tamadun Islam. Types of Questions. bertutur. Islam dalam tamadun Melayu. dan menulis pelbagai penulisan. Tenses. kemahiran mendengar dan bertutur. Parts of Speech/Word Classes. interaction among various civilisations (Malay. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). This will enable learners to become proficient language users. Reading Skills. Cina. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. Islam Hadhari. membaca. This course focuses on the introduction of civilisation. contemporary issues.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Sentence Types. Indian and Japanese). Tumpuan diberi kepada tatabahasa. Islam in the Malay Civilisation. isu-isu kontemporari.

kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. reading and writing in music education. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. operasi dan pengiraan. perlembagaan . visual arts. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. its relationship with teaching and learning.pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. 24 WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. The topics discussed are problem solving. penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Focuses wil be on reading. konsep-konsep asas hubungan etnik. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. spatial sense. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. pengukuran. operation and computation. and physical education and health science selection. pemilihan. seni visual. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. This course describes about Language Acquisition theory. pembinaan. strategi pengajaran dan pembelajaran. masyarakat pluralistik Alam Melayu. dan juga analisis data dan interpretasi. kesedaran ruang. reading and writing remedial basic skills. pendidikan jasmani dan kesihatan. and also data analysis and Interpretation. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. and writing remedial on teaching and learning strategy. measurement. types of reading and writing basic skills activities.

inquiry and multiple intelligences. . organizing of activities and competition. basic concepts in ethnics relations. Malay pluralistic society. dan majlis rasmi. setup of cocurriculum unit. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. expression.dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. inkuiri. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. agama dan hubungan etnik. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. ekspresi. dan kecerdasan pelbagai. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia.learning process of various subjects at the primary level. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. politics 25 development in ethnics relations in Malaysia. filing system. exposure to basic skills in music. management of meeting and budget. movement and visual art which will enhance the teaching .penubuhan unit-unit kokurikulum. It also focuses on the introduction of Arts in Education. religion and ethnics relations. constitution in ethnics relations in Malaysia. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. Pendedahan kepada asas Muzik. gelanggang dan undang-undang permainan. mengetahui. This course focuses on cocurriculum in primary school. economy development in ethnics relations in Malaysia. sistem fail dan surat menyurat. pengurusan mesyuarat dan kewangan. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. pengelolaan aktiviti. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. and official function. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. and the role of government and society. pengenalan alatan. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik.

WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. pengurusan. field event. knowing. kemahiran asas. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. training and tactical of games. perlembagaan unit beruniform. pengurusan pasukan. introduction on equipment. pengurusan ukuran balapan dan padang. rules and regulation. persediaan. sejarah dan undang-undang. management and administration. team management. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. This course focuses on the history of uniform unit. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. . disiplin dan kerohanian. marching. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. management in measurement of track and field events. pelaksanaan dan penilaian projek. This course focuses on the general knowledge. planning and camping. struktur dan organisasi. asas kawad kaki. principles of first aid. pengelolaan kejohanan. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. pengurusan dan pentadbiran. constitution of uniform units.latihan dan taktik permainan. history. management of court / field and team and organizing competition. discipline and spiritual. structure and organization. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. court and rules and regulation of games. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. sejarah. pengukuhan kemahiran dalam permainan. asas pertolongan cemas. perkembangan dan kepentingan persatuan. track events. games enrichment. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. pengkelasan persatuan. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. organizing competition. 26 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) WAJ3110 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform.

The course emphasises on the balanced teacher self development. aktiviti kemasyarakatan. training in groups. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. khidmat pendidikan kepada komuniti. Malaysia cergas dan patriotik. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. guru dan hubungan dengan komuniti. kembara dan orienteering. management. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. basic skills. tazkirah / aktiviti moral. kesantunan berbahasa.This course focuses on the introduction and concept of society. dan berdaya saing. implementation and evaluation of project. berdaya maju. This course is a four days camping programme. history. berdaya tahan. development and importance. exploration and orienteering. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. kemahiran mendengar . WAJ3114 27 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. latihan dalam kumpulan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. groupwork and reflection. managing camps. guru dan akauntabiliti profesionalisme. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. jenis khidmat kemasyarakatan. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. persembahan kumpulan dan refleksi. classification of society. aktiviti di air. mengendali dan menghadiri bengkel. It focuses on putting up a camp. proressive and resilient. moral activities. teacher relationship with community and honesty. pengucapan awam. This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. water activities. preparation. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial.

pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. jenis khidmat kemasyarakatan. tertib di meja makan. public speaking. finding. effective listening. Students are exposed to the skill of planning. tema bengkel. mandat. Surat Pekeliling Ikhtisas. lawatan benchmarking. raising the flag. Akta 550 (1996 ). state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. ciri-ciri kepimpinan. service circulars. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. lawatan benchmarking. managing official ceremonies and dressing code. Act 550 (1996). Pekeliling Perkhidmatan. inventori konflik. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). latihan dalam kumpulan. reflection. pengurusan sekolah. The focus of the course is related to workshops.secara efektif. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. This course aims to upgrade continuos self professionalism. kembara sosial. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. protocol. 28 BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. . profesional circulars. interaksi dengan komuniti setempat. refleksi. benchmark leadership characteristics. kreatif dan inovatif. moral acitivities. school organisation. administering post inventory test of self direct search. iklim sekolah. inovasi guru cemerlang. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. infrastructure and school curriculum infostructure. conflict inventory. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. organising and attending workshops. khidmat pendidikan kepada komuniti. interaksi profesional dengan guru cemerlang. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. workshops theme. table ettiquette. interpretation of test. students are exposed to teachers and law mandate. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. aktiviti kerohanian/moral. interpretasi dapatan ujian. speaking skills. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. school climate.

professional.benchmarking visits. innovation. interaction with excellent teachers. professionasme commitment reports and reflective evaluation. 29 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) .

KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. This course encompasses the developmental process of a child. the National Philosophy of Education. nature of human beings from the religious and biological perspectives. factors that influence the development of the child. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. prinsip-prinsip asas perkembangan. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. Western and Eastern philosophy of education. implications on teaching and learning. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. . basic principles of child development. This course consists of the development of Islamic. motivasi. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. pelbagai teori pembelajaran. different stages of development. historical development of the Malaysian education system. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. implikasi faktor perbezaan individu. the underpinning theories of child development. development of children with special needs.

production. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. learning styles based on different multicultural aspects. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. models of discipline management. model-model pengurusan disiplin. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. multicultural relationship skills and issues. kemahiran berkomunikasi. communications skills. application of technical skills in using various instructional media. teori. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. penghasilan. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. theories. various learning theories. utilization and evaluation of educational media. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. .This course encompasses the child’s learning environment. EDU 3104 30 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. penggunaan dan penilaian media pengajaran. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. pengurusan media dan sumber pendidikan. pemilihan. integration of information and communication technology in teaching and learning. the roles of teachers in classroom management. selection. practices and development of educational technology. This course discusses concepts. management of educational media and resources. implications of individual differences. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning.

penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. This course discusses the concept of a profession. matlamat. akauntabiliti dan kesantunan guru. ethics and accountability. teachers and ways to overcome. types of guidance and counseling services. leadership and roles of teachers. innovation and managing educational changes. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. roles of ordinary teachers as guidance teachers. . keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. stages of teacher development. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. etika. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. peringkat perkembangan guru. needs. 31 This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. characteristics of a teacher as a professional.EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. kepemimpinan dan peranan guru. EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. early symptoms of emotional disturbances amongst students. peranan guru biasa sebagai pembimbing. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. This course discusses educational issues and current challenges. teacher politeness.

32 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) .

kaedah. and writing). added value skills. pengajaran mikro dan mikro. dan teknik pengajaran. and technique. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. kemahiran bernilai tambah. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) . konsep 5P. skills mapping. concepts of teaching strategy. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. konsep strategi. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. pengisian kurikulum. 5P concepts. and language system. fokus utama dan sampingan. dan sistem bahasa. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. and implementing the micro and macro teaching. reading. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. membaca. dan menulis). main focus and secondary focus. micro and macro teaching. curriculum content. the writing of teaching steps. approach. pendekatan. pemetaan kemahiran. penulisan langkah pengajaran. language skills (listening and speaking.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1.

approaches. affective. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) . constructing and using language skills teaching aids. usage of writing tool. pembinaan ujian. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. model perpautan dalam penyusunan bahan. link model in organising resources. pemilihan bahan internet. teori-teori kognitif. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. and measurement. using Malay language in internet. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. penggunaan alat pengarangan. penilaian kemahiran bahasa. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. This course elaborates on Malay language skills. on-line and off-line learning. laman web. on-line teaching resources editing. jenis dan kaedah penilaian bahasa. dan pengukuran. This course describes the usage of internet. selection of internet resources. afektif. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. learning homepage. preparation ofl language skills teaching plan. animation in presentation. dan psikomotor. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. pembelajaran secara On-Line dan Off-Line. and psychomotor. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. pendekatan. pemarkahan dan markat.Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. dan tatabahasa. marks. perpautan antara bahan. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. grammar and language skills evaluation. 33 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) BMM3104 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. website. types and method of language evaluation. testing development. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. and techniques of teaching language skills. dan tapak pembelajaran. penilaian. testing specifications schedule and its construction. teaching of Malay language through video conferencing. evaluation. linkage within resources. This course describes the concept and principles of testing. kaedah. animasi dalam persembahan bahan. methods. theory of cognitive.

BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. and functional word class. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. faktor luaran. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. . latihan sebutan dan penyukuan sebutan. golongan kata. kata adjektif. sejarah perkembangan ilmu linguistik struktur linguistik. stilistik. golongan kata kerja. dan sebutan baku. super segmental phoneme. artikulasi dan articulator. paradigmatic rule. sifat bahasa. adjectives. learning difficulties and ways of detecting learning difficulties. This course elaborates on phonetic and phonology theories. alphabert and phonetic symbols. and standard pronunciation. imbuhan dalam Bahasa Melayu. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. and the formation of new words. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. objective. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. verbs. variasi bahasa. language variation. Malay language word form. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. segmental phoneme. external factor. objektif. linguistic developement history. bentuk perkataan bahasa Melayu. jenis kata adjektif. hurufhuruf dan simbol fonetik. BMM3107 34 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. phoneme. fonem segmental. pronunciation and syllables exercise. fonem suprasegmental. organisation and strategies in normal and special class. preparing lesson plan and teaching resources. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept.Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. peraturan paradigmatik. kata kerja. affixes in Malay language. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. and scientific Malay language. adjectives. pronunciation and syllables transcription. dan pembentukan kata baru. linguistic structure. and rational. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. pronunciation and syllables in Malay language. verbs. language characteristics. types of words. articulation and articulators. dan kelas kata tugas. stylistic. dan bahasa Melayu saintifik This course elaborates on various linguistic fields. dan rasional. fonem. implementing teaching and evaluating session.

prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan. analisis data. jenisjenis penyelidikan di sekolah. 35 BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) (Semantic and Terminology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. and prepositional phrase constituent order. ayat tunggal. verb phrase. makna ayat. peristilahan. This course explains what syntax is. clause. complex sentences. ideomatic meaning. and sentence construct processes. sentences in Malay language including phrase. makna peribahasa. frasa adjektif. sistem ejaan jawi bahasa Melayu. Perkamusan. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. ayat inti. pertimbangan semasa mengumpul data. terminology and terminology construction schedules. simple sentences. frasa sendi nama. istilah singkatan. symbols. compound sentences. This course elaborates on various research methods in education. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. ayat majmuk. menulis laporan / artikel dan penyebaran laporan / artikel. strategi pengumpulan data. It encompasses the noun phrase. sumber istilah. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. education research report and procedure. spelling. This course elaborates on semantic. teori pembuktian. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. frasa kerja. consideration to be taken during data . lambang. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. action research types and proposal. ayat dasar. kaedah analisis data. proof theory. types of research in school. ambiguity and vague meaning. and short forms. jenis dan cadangan kajian. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. feature meaning. data collecting strategy. perubahan semantic. makna leksikal. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. dan ejaan. ketaksaan dan kekaburan makna. the Jawi spelling system. semantic change. dan proses penerbitan ayat. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. dictionary skills and the translation skills. klausa.BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. lexical and contextual meaning. fitur makna. skema tatacara pembentukan istilah. adjectival phrase.

kebudayaan Melayu (dari sudut politik. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. data analysis methodology. organising action research seminar. Malay culture in literary and non literary resources. menterjemah data. and primary school literary texts appreciation. external influence in Malay society. sastera kanak-kanak dan remaja. children and adolescent literature. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolah dengan mengenal pasti tajuk kajian. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. menulis laporan. the Malay culture (from political. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. comparative literature. report / article writing. and printing and distributing action research findings. society. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan. and report / article distribution. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) . writing report / article. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. 36 This course elaborates on concept of culture. approaches in understanding primary school literary texts.collection. menganalisis data. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. analising. dan ekonomi). and national culture. mengumpul data. literary teaching and learning techniques and activities. sastera bandingan. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. and economic aspects). ke penentuan rancangan tindakan. 5. sosial. social. dan menerbitkan serta menyibarkan hasil kajian tindakan. and interpreting data. collecting. world view and Malay society cosmology. masyarakat. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. data analysis.

faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. discusses every component of the language skills including concepts. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. membaca dan menulis. reading. bertutur. membaca dan menulis. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. describes the teaching steps for every skill. aims. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. tujuan. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. speaking. and writing skills. verb and articles along with the changing of every class of words. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. and classification. importance. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. This course discusses on the methodology of teaching listening. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. reading. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. and writing. 37 BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. noun. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify . elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. bertutur. speaking.Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. kepentingan.

pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa. hasil-hasil karya penyair. followed by its three main components which are divided into Bayan. awzan sarfi. struktur ayat 38 namaan dan pembentukannya. dan beberapa kaedah pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. kata terbitan. iaitu zaman Jahiliyah. Adding to teaching syntax techniques. Jahily. This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. Abbasy and Modern. early Islam. Ma’ani and Badi’. nominal and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. tema. keistimewaan. katanama dan katakerja serta jenis-jenisnya juga tasrif. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari alBayan.comprehensively the students’ understanding in Arabic language. zaman Bani Umaiyah. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. types of . approaches. the rules and forms of Arabic Morphology. kaedah. sumber puisi atau prosa tersebut. teknik dan strategi pengajaran Ilmu albalaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. peraturanperaturan morfologi dan juga bentuk-bentuknya serta makna. zaman permulaan Islam. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. This course also explains several approaches. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. kesan. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. Umayyad. Emphasis on the rootwords. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. al-Ma’ani dan al-Badi’.

curriculum specifications. criteria’s. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. kombinasi penggunaan buku teks. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. will be analyzed from various aspects for enrichment and language competency to apply methods of teaching Arabic literature. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. application and management of teaching and learning. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan . orators and writers for every single period. prose and poetry. multimedia terminology in Arabic. combination of using text book. impacts of contemporary societies and sources of each type. preparation of teaching and learning resources. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. This course discusses details syllabus contents. outcome of selected anthology of several poets. computer axisted learning in the teaching of Artabic. aplikasi perisian.literature. themes. pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. BAM3108 39 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. assessment book and teacher’s guide as well as their contents.

prinsip-prinsip asas penilaian. BAM 3111 40 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. pengukuran. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemenelemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.makro . mingguan dan semester mengikut format yang betul. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. assessment. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. This course exposes students the terminology of. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. ciri-ciri pentaksiran yang baik. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. asas penyelidikan pendidikan. application of appropriate techniques. evaluation and examination of Arabic language. . the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian.

BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 .system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. implementing the research. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course involves skills of carrying out an action research in a school. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. ways of acquiring the skills of planning an action research. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. monomer. syllable and word. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. phoneme. monem. 3. bahasa kedua dan bahasa asing. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize intonation and pitching differences which can inspire with many meanings. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . analyzing and interpreting the research data. teori-teori pemerolehan 41 bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. communicative competency and psychological language as well as language acquisition theoris. second and foreign languages. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. sistem perkamusan Arab. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. and documenting the action research findings in a report or article. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. vowel and consonant. sukukata dan kata. morfem.

teori pemerolehan bahasa. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu Pinyin). This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. questioning techniques. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. penulisan rancangan mengajar. This course discusses the concept. jenis-jenis ayat dan retorik. the verbal and non-verbal communication skills. komponen ayat. writing reflections and understanding micro-teaching concepts. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. dan konsep pengajaran mikro. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. the theories of acquiring language skills. 42 BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching & Learning)Children’s Learning in Science 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. teknik soal jawab. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. the roles and ethics of language teachers. kosa kata.Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. Hanyu Pinyin. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. lesson planning. vocabulary. dan peribahasa. frasa. principles and objectives of teaching Chinese language. preparing and using teaching aids. pelbagai pedagogi. refleksi. and idioms. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. .

Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. termasuk konsep. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(2+1) . BCN 3105 43 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. and historical development of prose. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. ciri-ciri. characteristics. sentence structure. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. This course covers the methodology in learning. types of sentences and rhetoric. the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. This course encompasses the knowledge of basic concepts. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak.This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. characteristics. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. genre and historical development of children literature. Texts from different types of prose are selected as basic reading. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. Teaching-learning methods are also introduced. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. phrases. This course comprises of definitions.

This course covers the teaching-learning methods of reading. roles. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. Selain itu. Teori-teori pembelajaran 44 seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teoriteori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. The basic principles of second language teaching approach will also be introduced. Learning theories such as constructivism. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. ciri-ciri. principles. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. matlamat. functions. implementation. proses pelaksanaan. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. This course comprises of the basic concepts. This course will delve into the concepts. prinsip dan fungsi. peranan. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. methods. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR.Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. . prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. characteristics.

dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course covers the basic techniques in writing skills. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. dipilih sebagai bacaan asas.BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. i. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Primary Chinese Languge : Methodology ) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. implementing the research. Ci and Sanqu. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. Each topic will be followed by microteaching. dan Sanqu. analysing and . Shi. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. Ci. preparing the table of specification and analysing test results. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. This course comprises of definitions. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. BCN3112 45 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya.e. iaitu Shi. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. Distinctive poems of three different types. various characteristics and historical development of poems. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. are selected as basic texts.

sistem morfologi. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. characteristics and historical development of novel and drama. Distinctive texts of different short stories. and documenting the action research findings in a report or article. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. 4. fictions. This course encompasses definitions. definisi ilmu linguistik. novels and dramas are selected as reading texts. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. konsonan. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. the definition of linguistics. kajian fonologi bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language.interpreting the research data. aims to enhance students knowledge of . Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. fiksyen. This course involves skills of carrying out an action research in a school. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. sistem bunyi vokal. sistem fonem bahasa Tamil. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam 46 seminar itu. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. tempat atrikulasinya. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II – Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.

Phonology. . BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. articulations. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. It exposes students’ to the theory. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. Solliyal dan Thodariyal. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. morphology system. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kaedah. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. morphem and competence in the Tamil language. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. Topics discussed include Eluthiyal. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. keperluan sukatan. kaedah. Solliyal and Thodariyal. kaedah penghasilan rancangan pelajaran 47 harian. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. In addition. This course exposes students to various theories. Pendedahan juga diberi tentang teori. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori.

Emphasis is given to inductive. aspek bacaan luas. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. penguasaan dan penggunaan bahasa. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. . The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. and activities and resources for teaching literature. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. With the exposure.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. approaches and strategies of teaching literature. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. pelbagai genre penulisan. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. 48 This course focuses on topics related to various functions of language and its use. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. It discusses the theory. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. they are expected to produce various creative texts of their own. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language.

BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. caricatures. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. analyzing items. developing the marking scheme and the administration of examinations. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. puisi. sastera kanak-kanak. poetry in motion and folklores. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) . dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. children’s literature. This course focuses on the various genres relating to children. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. Topics include appreciating poetry. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. It discusses the importance of creative Tamil literature. cartoons. kepentingan dan peranan berita. In addition. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. 49 This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. constructing the JSU. Besides looking at themes. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. penganalisisan karya kreatif seperti sajak.BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil.

aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. analysing and interpreting the research data. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. and documenting the action research findings in a report or article. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. authors and themes and analysis of epics. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. 50 BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan.Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia. aniyiyal dan yaappiyal. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. ‘Aniyiyal’. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. implementing the research. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . mengapresiasi keunikannya. Topics discussed include the history of classical poems.

5. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu.cerpen dan novel oleh penulis-penulis yang mewakili zaman mereka. the authors and themes. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. multi-disciplinary in Social Studies. 51 PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It’s content are more focusing to the meaning of Social Studies. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. This course involves skills of carrying out an action research in a school. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course provides introduction to Social Studies. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai . kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. thematic strands approaches in Social Studies. In addition. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial.

zaman sebelum kemerdekaan. This course deals with the nation’s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. post independent era. Multi cultures. dan sosio budaya masa kini. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. This course emphasizes the importance of historical development of 52 the nation in creating a nation state. Kepelbagaian budaya. . PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. Through project work. pre independent era. ekonomi. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. interaksi manusia dan hubung kait dengan sosial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. dan penyatuan masyarakat. Penekanan adalah kepada proses-proses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. ethnics. interaksi antara sistem fizikal. and the concept of unification in the society.untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. zaman selepas kemerdekaan. economic and socio cultural of development. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. social control. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. kaum. This course introduces the students to the basic concepts in Physical and Human Geography. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspects. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. and the national education policy amendment in historical development of the nation. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. kawalan sosial. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes.

and authority. human interaction with nature. moral. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. politics. sovereignity. and education for sustainable strategis in Social Studies. moral dan etika. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. the nation. insan bermoral.PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. doctrine of power. kedaulatan. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai. and politics and government in Islamic perspectives. dan politik dan This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. comparison different types of government. peranan guru dalam pemupukan nilai. education for sustainable development and education for international understanding. politik. It’s covers the introduction to environment education and sustainable development. doktrin pengasingan kuasa. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai. kewujudan negara. perbezaan sains politik. This course focuses on values. kuasa dan autoriti. This course describes in general the concepts of values. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. power. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. pemerintahan negara menurut perspektif Islam. . Students are also required to carry out practical activities for this course. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. differentiate political science. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. moral. moral dan etika. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan 53 perbandingan.

tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. moral and ethics. and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education. Students are exposed to the introduction to Social Studies. and service learning in Civics and Citizenship Education. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work PSS3109 54 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan. procedure in producing and organizing technology education materials . This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. persediaan. dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. curiculum and curiculum specification of Local Studies. This course describes the advantages. preparation. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. moralist human being / Mortals. procedure in producing and organizing printed materials for Social Studies. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning. and integration of values in government policies. Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. the reasons in using of resources in teaching and learning. penggunaan. usage. afective domains to instill positive attitudes. teacher’s role in enhancing values. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.moral and ethics.

Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis-jenis ujian. menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. kemahiran pengajaran. This course emphasises on the concept of assessment. sektor ekonomi dalam pembangunan. faktor pertumbuhan ekonomi.for Social Studies. perancangan pengajaran. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek-aspek pentaksiran. Students are intoduced with approches and strategies in teaching-learning. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment. and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies. penilaian. pengajaran mikro. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. teaching skills. measurement and testing in social studies. lesson plan. pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. economic development . dan pengajaran makro. the micro and macro teaching. preparing a Test Specification Table and constructing test items. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. 55 This course describes the many types of teaching modes suitable for teachinglearning in Social Studies. Focus is also given to differentiating the types of test. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia. This course emphasize on economic development study. teaching-learning modes and techniques. transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan. evaluation. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. economic growth factors.

social aspects in development in Malaysia. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. kegunaan analisis wacana. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II . rasional dan objektif. uses of discourse analisis. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. This course emphasizes on introduction to discourse analisis.sectors. pro and cons of discourse analisis. perbezaan pendekatan klasik dan wacana 56 analisis pascamoden. and discourse and sosial isues and solutions. analysing and interpreting the research data. analisis wacana dan media massa. Malaysia transformation and economic development. dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. implementing the research. investment in human capital towards education economic. and documenting the action research findings in a report or article. pemikiran kritikal dan analisis logik. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. problems of poverty and extermination strategies in Malaysia. and globalization and Malaysian economy. differences in classic approche and post modernization discourse analisis. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan . This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. discourse analisis and mass media. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. critical thinking and logical analisis. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal.

melodies. compound and irregular time. pembahagian masa tak sekata. Topics given focus here are meters in simple. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) . minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. meter dan nilai not. melodi. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. Memberi fokus di dalam nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. 6. meters and note values. major. In the sight singing section. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. This course also focuses on sight singing. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. irregular meter. skel-nada major. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. triads. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. minor and chromatic scales and compound intervals. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. kaden dan irama. rules of harmony. pembentukkan kaden. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meter-lazim. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. kord. klef-alto dan tenor. chords and cadences. 57 MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. It consists of listening to intervals. triad. tidak lazim.tindakan dalam seminar itu. alto and tenor clefs. peraturan pengharmonian. irregular time division. knowledge of harmonization such as chord in different inversions.

sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. students use melodic decoration in their music composition. Sudents are introduced to melody harmonisation using the dominant seventh chord. faktor-faktor sosiologi. Pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. philosophical implications. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. arpegio dan kord. psikologi. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. 58 MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. importance of music. sociological and psychological factors that affect music education. matlamat. fungsi muzik dalam pendidikan. In this course. progression and chord progession in fifths. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. In addition. aims and the functions of music in education. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1.(Keyboard Competency I) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) . arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills.

This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course.Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. kord pengaplikasian teori. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. 59 This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. singing. playing a wider repertoire. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. preparation and arrangement of percussion scores. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment.a variety of singing repertoire including two part singing. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. teknik bermain rekoder soprano. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano technical skills. arpegio. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. lagu lapisan. arpeggio and chord playing. teknik pengendalian alat iringan. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. . develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices.

Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. triad.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. latihan dalam permainan iringan kord blok. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. melodies. chords. petikan dan cara ‘strumming’. mengimprovisasikan melodi di kibod. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. reading of notes. latihan aural. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. Students also develop listening skills through aural guitar playing. broken chord. dan konsep muzikal. plucking and strumming style. bacaan not. bermain pelbagai rentak. It involves aural studies in intervals. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. irama. bermain gitar sambil menyanyi. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. Memperkenalkan kord. chords and musical concepts. triads. cadence and rhythm. kord. bes . MZP3108V Alat Muzik Utama .MZP3108G Alat Muzik Utama . Students are guided throughout the course at this preliminary stage.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. kaden. This course caters to students without knowledge in guitar playing. playing the guitar while singing. melodi. Focus is on posture. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. playing with different rhythm. MZU3109 60 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. aural practices. Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda.

alberti bass. dinamik.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. play block chords. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. sing melodies in keys changes from major to minor. sight playing and a variety in repertoire. artikulasi. progressing to level two in piano playing techniques.alberti. broken chords. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah . MZP3112G Alat Muzik Utama . rentak. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. This course is a continuity. kemahiran membuat persembahan. pengukuhan cara memainkan iringan mudah 61 dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. permainan alat muzik. jumping chord. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. melody improvisation. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. Carl Orff and Jaques Dalcroze . to reinforcement.music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands.In the teaching and learning of music in the classroom. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. singing folk songs.

Emphasis is on style development. plucking. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Students’ present their respective music composition present during this course. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. ciptaan ensembel rekoder. bacaan not. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. perancangan serta format rancangan pelajaran tahunan. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. nyanyian lagu. This course is a continuity from course vocal 1. 62 mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. This course exposes students to the compositional devices in music education. In addidtion. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. dynamics and performance preparation. latihan aural. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. rhythm. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. . MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. aural. petikan dan cara ‘strumming’. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas.berkaitan dengan bermain gitar. articulation. pelbagai rentak dan kod. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. strumming style with different rhythm and chords. MZP3112V Alat Muzik Utama . Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik.

rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta ,permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics, sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang, Zapin and walking bass rhythms. MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. 63 This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama - Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances.

MZU3116

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II)

2(2+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro, perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji, amalan refleksi . This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

MZU3117

Muzik Malaysia (Malaysian Music)

3(2+1)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre- genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity, video watching or live performances, score analisis, workshops and practical experiences. 64 MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV 1(0+1) (Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques, sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZP3118G Alat Muzik Utama - Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang

mahir. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Students are introduced to self access and group learning approach. MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan, latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.

MZU3119

Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II)

3(2+1)

Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.

65 In this course also, students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources.This course focuses on students’ participation in three components i.e. instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

MZU3120

Muzik Dunia (World Music)

2(2+0)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika, membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik, Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects

This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. klasik. romantik. styles and composers music scores from Renaissance.of music genre. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V 66 Alat Muzik Utama . This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. Classical. genre and compositional styles. Baroque. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. romantic and the 20th century eras with different music genres.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . Romantic. MZP3121G Alat Muzik Utama . menganalisis dan . classic. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. 20th century and Jazz eras. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. tempo and phrasing and singing in various rhythm. ekspresi dalam pelbagai dinamik.

dan kaedah mendokumentasi penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. analysing and interpreting the research data. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. hasil This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. implementing the research. MZP3124 67 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. 7. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.menginterpretasi data penyelidikan. MUSIC ACE. This course involves skills of carrying out an action research in a school. and documenting the action research findings in a report or article. the role of technology and music software in the production of music composition. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH .

art of various cultures. Jepun dan Barat. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. kreativiti. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. India. creativity. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. and visual expression.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. China. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. distinguished educationist and researchers in children’s art. developmental stages of children’s art. stimulus and factors that affect children’s art. . Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. Emphasis will be on the aspects of observation. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. children’s creativity and imaginations. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak-kanak. Topics in this course cover the background of developmental theory on children’s visual expressions. This course covers the developmental stages of children’s visual expressions. estetika dan ekspresi visual. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. aesthetics. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. principles of design and compositions in art works of various cultures. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. appreciations of children’s 2 dimensional art works and appreciations of children’s 3 dimensional art work. exploration and appreciation of art works. konsep kraf. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. 68 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) PSV3103 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. This course covers the concepts. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan.

huraian sukatan pelajaran. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. content and themes in producing art works for the four areas. the importance of curriculum development.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. subject matter. Penekanan 69 juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. 3(2+1) . Penekanan diberikan kepada matlamat. Pattern-Making and Designing. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. resource and teaching aid management. as well as practical activities for explorations of tools and materials. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Membuat Corak dan Rekaan. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. Integrated Curriculum for Primary Schools – Drawing and Picture Making. the roles of the PSV teachers. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. bahan. peranan guru PSV. management of outdoors and indoors activities. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. the 5P concept. objektif kurikulum. that is: Drawing and Picture Making. specifications of the syllabus. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. konsep 5P. kepentingan perkembangan kurikulum. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. persediaan mengajar. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. lesson planning.

serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. mengenal kraf tradisional. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. sumber pengajaran dan pembelajaran. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education – Modelling and Constructing. pattern-making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. This course covers the concept of drawing and picture making as well as patternmaking and designing. teaching and learning resources. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas.Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya menggambar dan membuat corak dan rekaan. PSV3108 70 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) . This course covers the approach. introduction to tradisional crafts. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR.Membentuk dan Membuat Binaan. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. strategy. strategi. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing.

oriental art. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. Practical aktivities cover the use of multimedia. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. pelbagai fungsi lukisan. jenis-jenis pentaksiran. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. tujuan pentaksiran PSV. oriental art.. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT).(Creative Multimedia in Visual Art Education) Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. peraturan memberi markah. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. types of assessments. presenting and exhibiting multimedia art works. seni oriental. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. marking schemes. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. bentuk pentaksiran PSV. western art. This course covers the introduction to the art history in western art. aims of assessment in VAE. evaluation of art works and evaluation of portfolios. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. seni oriental. kaedah pentaksiran PSV. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. methods and forms of assessment. PSV 3111 71 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. apresiasi karya seni barat. teknik menghasilkan lukisan. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. pendekatan dan kaedah . alat dan bahan. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. application of ICT in teaching and learning PSV.

melukis. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. PSV 3114 72 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) 3(0+3) . proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. tools and materials. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. various functions of drawings from various genres and culture. making feedback reports and taking further actions. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. considerations and perceptions in drawings. This course covers the types of drawings . This course covers the management and organisation of arts projects. drawing techniques. and documenting the action research findings in a report or article. analyzing and interpreting the research data. planning art projects. management and organisational process of art projects. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. melaksanakan projek seni. approaches and methods. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. implementing the research. implementing art projects. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . merancang projek seni.

It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. 8. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan . methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. and the implementation of “j-QAF” program. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. the new and old curriculum comparison analysis. This course discussed the Islamic education development. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. PIM3102 73 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. the usage of text books and Teachers Guide Book. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. The course focuses on strategy. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. pendekatan. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field.Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. approach.

lesson planning and teaching-learning of al Quran. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. penyediaan rancangan. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. Kursus ini juga membincangkan strategi. application ‘tajwid’ rules in reciting. and teaching practical. penyediaan rancangan. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. It also discusses the strategy. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. 74 The course focuses on clarifying the concept of ‘Ibadah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. lesson plans and teaching practical. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. . and teaching practical. The course focuses on clarifying the concept of ‘Sirah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. memorizing and interpreting of the Quran verses. lesson plans.hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. This course focuses on introduction to Al-Quran education. lesson plans.

kajian teks jawi klasik. dan amali. planning.PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. exposure to Arabic calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. PIM3109 75 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. pendedahan secara amali penulisan khat. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) . dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. The course emphasizes on topic selecting. and practical. dan moden. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. perancangan. lesson plans. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. It also discusses the teaching strategies. according to the Islamic education syllabus for primary schools. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. It also discusses topics in micro and macro teaching concepts. The course focuses on the content analysis on ‘Jawi’. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. penyediaan rancangan. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’. The course focuses on clarifying the concept of ’akhlak’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. basic skills. kemahiran asas. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. building and using resources in teaching and learning of Islamic education.

and PAFA assessment. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. and Islamic Education Managements in Malaysia. The course focuses on concepts. assessment and evaluation in Islamic education. bentuk dan bidang penilaian. perkara-perkara yang membatalkan iman. It will also explore ways of acquiring the . PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . 76 This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”.w.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan.a. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia.. dan Penilaian PAFA. tables of specification. The course focuses on the “dakwah”. pengukuran. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). measurement. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. types and field of testing. their main topic of discussions. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam.Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian.a. the impact of faith in life. dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. and other related issues. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. It also discuss topics related to item building. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. kesan iman dalam kehidupan. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah.w. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam.’s special traits. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. Islamic educators.

The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. analyzing and interpreting the research data. periodisation of training and effects of training on physical fitness. methodology in fiqh. implementing the research. training principles of physical fitness. and documenting the action research findings in a report or article. training methodology for physical fitness. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. the component of health. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. . PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. jadual latihan kecergasan fizikal.skills of planning an action research. sembelihan. This course involves skills of carrying out an action research in a school. physical fitness and the importance of physical fitness. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. Islamic economy and management of properties in Islam.related fitness. The course focuses on Usul Fiqh studies. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. animal slaughtering. 77 9. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. motorrelated physical fitness componen. training schedule of physical fitness. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. This course includes concepts and definition of total fitness.

Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0) . evaluation. teaching and learning of bacis movement. children’s games and techniques. asas terjunan.PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. keselamatan renang. swimming safety. kemahiran acara padang. struktur dan oraganisasi persatuan. basic teaching and learning methodology of swimming. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. pengurusan. kemahiran acara balapan. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. pengelolaan permainan dan teknik permainan. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. permainan kanak-kanak. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. This course stress on rules and regulations. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. the acquiring of skills in the track and field event. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. This course to expose students to various swimming skilss. 78 PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. penilaian. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. The topics are basic movement concept. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. structure and the organisation of society. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. model Bunker and Thorpe 1982. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa.

. pemprosesan maklumat. sistem saraf. functional development. skeletal system. adipose tissue and body composition. blood. nervous system. sistem integumentari. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. maturation and physical performance. jantung. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. ‘attention’ dan prestasi. kematangan. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. sistem penghadaman. kanak-kanak. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. attention and performance. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. blood vessels and circulation. retention and transfer of learning. kawalan motor. Integumentary system. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. saluran dan peredaran darah. tisu adipos dan komposisi badan. cellular level and tissue level of organisation. maturation and motor learning.chemical level. sistem rangka. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. motor control. 79 This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. coordination. penganalisisan perlakuan. keselamatan murid-murid. perbezaan individu. . digestive system. kematangan dan pembelajaran motor. nutrition and metabolism as well as urinary system. aspek pengurusan. koordinasi. sistem otot. darah. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. sistem limfatik dan imuniti. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. sistem endokrina. pengelolaan dan pentadbiran. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. aktiviti fizikal dan sukan. selular dan tisu organisma. individual differences and capabilities. maklumbalas. muscular system. kematangan dan prestasi fizikal.Motor (Growth and Motor Development) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. maturation and factors that influence growth. lymphatic system and immunity. sistem respirasi. somatic growth. motor learning. endocrine system. respiratory system. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. pertumbuhan somatik. Heart. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. pembelajaran motor. human information processing. This course includes the definition and concept of growth. feedback.

administrating and organizing. . managing. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. rekreasi dan kesenggangan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. aims. the aspects of managing. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. sukatan dan tafsirannya. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. history and literatures of outdoor education. pengelolaan. penganalisisan perlakuan. perancangan. objectives. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. pengurusan. administrating and organizing. recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. analyzing performance. concepts. planning. pengurusan.This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. This course covers the philosophies. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani.kepentingan. pengelolaan. The aspects of managing. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. konsep. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. 80 This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition.

isu-isu dalam sukan. administrating and organizing.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. penganalisisan perlakuan. aspek pengelolaan. penganalisisan perlakuan. undang-undang dan pentadbiran sukan. the interpretation of curriculum. the importance of physical education. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. managing tradisional games. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. nilai dan etika dalam sukan. laws and administration of sport. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. program pembangunan sukan. pengurusan. administration of national and international sport agency. criteria in choosing physical education acitivities. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. sports development programme. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. 81 This course discusses the management and administration of physical education and sport. . aspek pengelolaan. pengurusan permainan tradisional. pengurusan. values and ethics in sport. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. managing physical education and sport. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. issues in sport. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. the aspects of managing. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. analyzing performance.

The course helps student to develop different type of tests. pemilihan jenis-jenis ujian. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. Emphasis given to the concepts of physical education. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. Students will be exposed to different types of research in health. analysis and interpretation. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. criteria in choosing adapted physical education acitivities. 82 interpretasi serta menggunakan hasil ujian. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. selecting test. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. analyzing performance. pendidikan jasmani dan sukan. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. the aspects of managing. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. measurement and evaluation in physical education and sports. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. physical education and sports. pembinaan ujian. This course includes the concept of test. administrating and organizing. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. the interpretation of curriculum. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan . pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan.

tekanan dan kebimbangan dalam sukan. ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. approach in treatment of injury. badan. the definition of sports sociology. kebangkitan. terdedah kepada haba yang melampau. This course includes sports psychology and sports sociology. sports and economy. sukan dan media. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. peneguhan. implementing the research. asthma and heart attack. keganasan dalam sukan. PJM3118 83 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. kecederaan bahagian tangan. skin injury. pendarahan terbuka. prinsip menguruskan kecederaan patah. basic principles of first aid. definisi sosiologi sukan. sports. pencegahan kecederaan dalam sukan. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. pengsan. analysing and interpreting the research data. penetapan matlamat. open wound. sukan dan kanakkanak. child psychology development via sports. sports medicine and coaches of sports. deviasi dalam sukan. maklumbalas. soft tissue . sukan. kecederaan tisu lembut. kaki. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. asma dan serangan jantung. This course discusses the basic concept of sports injury. personaliti. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. deviation and aggression in sports. pressure and anxiety in sports. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. prevention of injury in sports. motivasi. and documenting the action research findings in a report or article. airways and cardiopulmonary resuscitation. kecederaan kulit. goal. pendekatan rawatan kecederaan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. sports history. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. reinforcement. teori sosial dalam sukan. feedback. lifting and carrying of patient. sports and children. exposure to extreme heat. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. faint. mengangkat dan membawa pesakit. socialization in sports. burnout and overtraining in sports. sports personality. perubatan sukan dan jurulatih sukan. arousal. prinsip asas pertolongan cemas.Jasmani. sports and media. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. principles in managing fracture. motivation. sociology theories in sports. kepala dan mata. sukan dan ekonomi.

They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. students will apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving. body. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. legs. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.injury. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. injury to the hand. In addition. 10. 84 Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. there is a further exploration into natural. irrational and real numbers. . Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. head and eyes. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. In the process. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. rational. This course involves skills of carrying out an action research in a school.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. analisa laluan kritikal. The use of ICT e. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Pelajar juga didedahkan kepada makna. graphs. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. linear programming. teselasi. rangkaian. graf. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. types of searches. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. jenis-jenis carian. Students will also discover patterns in art and design. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. symmetries and transformations. simetri dan transformasi. It provides information about introduction to decision Mathematics. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. networks. pemprograman linear.tessellations.g. It discusses concepts in plane geometry. Chi-Square test. In addition. critical path analysis. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics.Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. heuristic algorithms and methods of sorting. Selain itu. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. algoritma. . analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. algorithms. 85 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna.

alat bantu pengajaran dan pembelajaran. basic understanding of limits and limit theorem. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. the applications and use of technology. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. technology in Mathematics.Dalam kursus ini. . MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Mathematics facilities and management of resources. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. and patterns and relationships. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. fungsi dan graf. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. At this point. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. penggunaan dan aplikasi teknologi. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. using relevant Mathematical ideas. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs. teknologi dalam Matematik. ujian ChiSquare. Selain itu. graphing calculator and software such as Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. Students will be introduced to printed materials. 86 MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and graphs. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. In addition. derivatives and integrals. teaching and learning aids.

dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. pengukuran dan pengendalian data. pelajar akan belajar konsep utama geometri. Substitution. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. Penggantian. fractions. effective planning and teaching.MTE3109 Teaching of Numbers. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. matrix algebra and vector space. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. penggunaan teknologi. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. micro and macro teaching sessions. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. decimals and percentages and also construction of teaching aids. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. mikro dan makro. students will learn the key concepts in geometry. the use of technology. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. . Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Dalam kursus ini. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. measurement and data handling. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. Pecahan. 87 Teaching of Geometry. In addition. Discussions cover topics related to teaching of numbers. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. aljabar matriks dan ruang vektor. micro and macro teaching sessions. mikro dan makro. pecahan. perancangan pengajaran efektif. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. The idea is extended to using Elimination. Selain itu. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Farctions.

MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. The topics discussed are testing and evaluation. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Its contents cover mathematics in every day life. use of mathematical modeling in biology and ecology. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(2+1) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. implementing the research. and some key mathematical ideas related to calculus. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. kod dan kriptografi. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. mathematical difficulties and diagnostic test. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. MTE3114 88 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. codes and cryptography. kod klasik dan nombor rahsia. and documenting the action research findings in a report or article. classical codes and ciphers. MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3(1+2) . kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. analysing and interpreting the research data. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan.

It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. animal nutrition. cell structure and function. Bruner’s learning theory. nutrisi tumbuhan. SCE 3102 89 Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. Shiffrin and Baddeley’s. Ia menerokai . perkumuhan tumbuhan. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) This course provides knowledge about life and living processes. plant reproduction. tumbesaran. Ausubel’s learning theory. It explores the nature of life. plant excretion. pembiakan haiwan. the nature of science and how children learn science. understanding children’s ideas in science. respirasi haiwan. nutrisi haiwan. growth. food and wellbeing. 11. movement and support in animals and plant responses to stimulus. cellular respiration in plants and animals. bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains.Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan This course involves skills of carrying out an action research in a school. information-processing theory-Atkins. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. Behaviourist learning theory. animal reproduction. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Gagne’s learning theory. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It explores the nature of science. assessing children’s ideas and misconceptions in science. what do children need to help them learn through constructivism. how children learn science. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. plant respiration. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. pembiakan tumbuhan. makanan dan kesihatan. understanding children’s development. the constructivist approaches. animal respiration. respirasi tumbuhan. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. struktur sel dan fungsi. animal excretion. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. plant nutrition. perkumuhan haiwan.

polimer tiruan dan plastik. ores and minerals. industrial preparation of ammonia. aromatic compounds. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. teori pemprosesan maklumatAtkin. kurikulum sains sekolah rendah aras II. aldehid dan keton. alcohol. It discusses physics and measurement in everyday life. bijih dan galian. electrical circuits in . strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. planetary and satellite motion. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. asid sulfur dan asid nitrik. perusahaan penyediaan ammonia. Shiffrin dan Baddeley.tentang ciri-ciri sains. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. It discusses issues in science education. composite materials. alloys. fuel. using light. sebatian beraroma. teori pembelajaran Bruner. ester dan amid. bahan bakar. asid karboksilik. natural polymers and paper. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. pendekatan konstruktivisme. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. teaching and learning strategies for primary science. sulphuric acid and nitric acid. sabun dan detergen. forces in fluids. thermometry and thermometers. Malaysian primary science curriculum I. memahami idea kanak-kanak dalam sains. teori pembelajaran tingkah laku. esters and amides. Malaysian primary science curriculum II. soaps and detergents. work and machines. perkembangan kanak-kanak. eter dan ammina. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. bahan komposit. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. the physics of music. applying Newton’s laws in everyday life. 90 Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. cara kanak-kanak mempelajari sains. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. motion. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. teori pembelajaran Ausubel. aloi. getah. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. ethers and amines. carboxylic acids. synthetic polymers and plastics. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. teaching science for all children and science for exceptional children. polimer semulajadi dan kertas. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course provides knowledge about exploring materials. teori pembelajaran Gagne. alkohol. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . aldehydes and ketones. rubber.

the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics and semi-conductors. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends, threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and biodiversity collection submission.

91 Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily

lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

SCE 3111

92 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,

pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0)

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

SCE3114

93 Science, Technology and Society (Sains, Teknologi dan Masyarakat)

3(3+0)

This course provides knowledge about science, technology and society. It discusses issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran

dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. kemasan. 94 This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). ciri-ciri kepimpinan. Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. text books and other resources including the use of ICT. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan . Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. career path and future of design and technology. management and administration and Design and Technology will be emphasized. In relation to that. process of the planning and evaluationin RBT. buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. leadership characteristics.berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. the introduction to the TVE system. pengenalan kepada sistem PTV. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). peluang kerjaya dan masa depan RBT. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. curriculum and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia. proses perancangan dan penilaian RBT. SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) This course involves skills of carrying out an action research in a school. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. 12. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. falsafah.

kurikulum sekolah. the integration of pedagogical element and assesment will also be focused. dokumentasi dan penyimpanan rekod. designing. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. Knowledge of materials. documentation and record keeping. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. penilaian. perancangan. innovation. management. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum’s philosophy. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam. selection and preparation of field for vegetable planting. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. interior and exterior decoration will also be emphasized. dan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. pengetahuan teori dan kemahiran amali. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. evaluation. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials. penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. goals and teaching objectives and other resources. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. care of ornamental crops and landscape. planting. planting vegetable hydroponically. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) . perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. handling of products. planning. planting.penekanan. plant care. 95 penanaman. This course will expose the student to the development of technology and material production. school syllabus. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. propagation. reka bentuk. pelaksanaan. andurrent issues regarding the curriculum development in Malaysia. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. implementation. accessories. finishing. penanaman sayursayuran secara hidroponik.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. theory and model of curiculum development. skills on constructions of wood and metal based project. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. meta.

lengan. teaching method and techniques. RBT3107 96 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. pleats.(Primary School Living Skill Teaching Method) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. and the integration of suitable pedagogical element and assessment. penyudah tepi dan garis leher. skills of questioning techniques. strategi. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. membina robot asas teknologi rendah. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah. mendawai litar pendawaian domestik. strategies. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik. teknik pengajaran. asas mekatronik. sleeves. mechatronics and robotics basics components. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit. domestic wiring. ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics.design of garment styles. gathers and. hemlines and. kaedah. skills in preparing and using the materials for teaching aids with IC. and macro and micro teaching. kancing. Topik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim. robotik. . kemahiran penyediaan. kemahiran dan teknik menyoal. dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. pendawaian satu fasa. mereka cipta stail pakaian. the preparation of work records and dress making. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners. komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik. penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. Focusses will be on teaching and learning approaches. penghilangan gelembung. belah. necklines. design printed circuit board. motor arus terus. Pedagogical element and assessment will be emphasized. asas elektronik berdigit. the skills of planning a lesson based on primary school syllabus. openings. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject.

Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:. selection of pets and ornamental fish. pelbagai cara penilaian. selection and preparation of aquarium and cage. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. pengurusan dan penjagaan harian. marking scheme and mark analysis. preparation and keeping of documentation and records. pest breeding. peraturan pemarkahan. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. dan pembiakan 97 ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. item development. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. housing and equipments for pet rearing.RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. basic statistic. jenis penilaian.alternative evaluation skills for using rubric. analisis markah dan statistik asas. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. membina Jadual Spesifikasi Ujian. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. competency and school based evaluation. portfolio. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) . interpretation as well as report writing on assessment.the overview to the pet animals and ornamental fish. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching. various methods of evaluation. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. pembiakan dan pengendalian. test specification table. discussion on validity and reliability of evaluation format. management and daily care of pets. penggunaan dan interpretasi data.

best practices on workshop safety. and documenting the action research findings in a report or article. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. implementing the research. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management) 2(2+0) Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. workshop design. dan penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi.rules. pengetahuan tentang peraturan. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. organization and management. This course covers topics on food sanitation. undang-undang perniagaan. finance. causes and prevention of accidents. materials and tools managemen. In this component too. pengurusan bahan dan alatan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. kewangan. regulation and workshop management personnel will also be emphasized. prinsip memasak dan tatasajian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan. perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. analysing and interpreting the research data. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi. 98 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) RBT3113 Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. . It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. financial management. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. reka bentuk bengkel. cooking principles and. punca dan pencegahan kemalangan.and the integration of creativity element in pedagog. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. preparartion of food. perniagaan elektronik (e-dagang). business law. element of design is integrated in food preparation. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. electronic commerce (e–commerce). table setting. technology in food preparation and. elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan. pengurusan kewangan.

aplikasi lukisan 3D (wireframe. The integration of project base assessment will be emphasized. design and managing project such as chair. suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. processes and planning. layout of interior design and pet’s house and prosesses and planning project. product architecture. RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. This course emphasize on product design with computer aided. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. 2D drawing. aplikasi lukisan 2D. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) . RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. reka bentuk industri.RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan komputer. proses dan perancangan projek. 3D design. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. This course emphasize on product development and principle. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan 99 tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. industrial design and design for manufacturing. tempat alat tulis.

pengelolaan aktiviti prasekolah. views and ideas of earlier scholars of childhood education. growth and child development. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. teaching and learning techniques and techniques at presechools. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Children’s Right. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. aproaches in curriculum. penjagaan kesihatan kanak-kanak. the affective factors in the implimentation of curriculum. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education . Act 308 and Act 550. food and diets. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. persekitaran. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. pendekatan dalam kurikulum. modelmodel program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical.Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. Akta 308 dan Akta 550. health practice and safety. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. also the transition process from home to nursery/preschools. This course covers the introduction to early childhood education. the history of childhood education. PRA3103 100 Perkembangan Fizikal. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. the National Preschool Curriculum. eating ettiquette.

faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. the methods in teaching and learning language at preschool. assessment in childhood education. factors that encourages and hinders creativity. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. perancangan program sains. membina keyakinan . processes of creativity and teaching approaches. factors of language development. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. pembelajaran Matematik di prasekolah. merancang aktiviti. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. pengurusan dan aktiviti. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. pembelajaran sains di prasekolah. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. This course includes theory and the basics of children’s language learning. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. 101 sosiodrama. This course covers the theories of children’s creativity. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. muzik dan pergerakan. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. seni bonekadan sastera kanak-kanak.PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak.

menubuh dan mengurus pusat pendidikan . teori perkembangan moral. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. identification of Islamic education and moral curriculum. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. the classification of special needs children.untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. to develop confidence to face challenges in everyday life. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. understanding and managing children’s emotions. theories on moral development. ciri-cirinya. management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab 102 kecacatan. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. development of sosial skills and prosocial behaviors. and spiritual and moral development activities as well its learning centre. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. dan perbezaan individu. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. Focusses will be on the reason due to the disability. management of curriculum. the management and activities. characteristics. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools.

103 This course covers the theories and perspecttive. aims. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. nilai dan budaya. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. community. penganalisisan. komuniti dan institusi pendidikan.o the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools.prasekolah. family relationship. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. build and manage preschool education centres. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. improving family excellence. objektif. . matlamat. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga.melaksanakan perekodan. build and manage preschool education centres. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. behaviors and children’s dicipline. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. hubungan keluarga. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. penyimpanan. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. values and customs.

analysing and interpreting the research data. documenting and publishing research papers. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. safety and diet. ciri-ciri. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. . kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. programs provided and issues arises in educating these children. management of health. presenting research findings in seminar. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. organizing action research seminar. implementing the research. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. punca masalah. keselamatan dan pemakanan. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course is dealing with conducting action research in school. konsep kepimpinan dan perwatakan. causes. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and documenting the action research findings in a report or article. kecekapan hubungan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. 104 14. pengurusan kesihatan. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. efficient relationship.

prinsip. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. This course discusses the definition of language. konsep. writing . kajian sukatan pelajaran. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa. pendekatan. reading. concept. language acquisition and language learning problemss among learning disabilities standard. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. PKB3104 105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1) Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. pronciples. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. theeory of language. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. problematics behaviour.PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. tingkah laku bermasalah. strategies of behaviour modification and issue concerned. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. and behaviour modification program among special needs students. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. approaches and methods used in language assessment and intervention are also covered. kemahiran membaca. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs.

This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. strategies to overcome the problems. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. keselamatan diri. teaching basic grammar. membina pelbagai jenis instrument. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. design various instrument in a variey of important aareas. gardening. cookery. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. kemahiran berkebun. strategi untuk menangani masalah tersebut. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education.skills and teaching basic grammar are emphasized. kemahiran jahitan. sewing. rearing pet. study of the syllabus. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. ethics and classroom management. pengajaran tatabahasa asas. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. and the use of the assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. reading and writing skills. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. membaca dan menulis. kemahiran memelihara haiwan. kemahiran memasak. PKB3107 106 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. speaking. self-protect. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. bertutur. The course includes understanding language. problems in acquiring listening. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. pengurusan rumah tangga. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. . home living. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas.

strategies and activities of teaching Mathematics assessment. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. Ia merangkumi konsep asas Matematik. goals. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. It covers basic concepts of Mathematics. music and singing therapy. matlamat. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. terapi seni visual.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. terapi pertuturan. expression art therapy. kajian sukatan pelajaran. penilaian. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. terapi pergerakan kreatif. terapi muzik dan nyanyian. speech therapy. occupational therapy. terapi hidro. . art therapy.masalah pengajaran Sains. permasalahan penguasaan Matematik. langkah-langkah. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. PKB3110 107 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course provides the knowledge of concepts. procedures. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students. matematik berfungsi. terapi cara kerja. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. This course discusses the importance of physistherapy. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. pembinaan bahan bantu belajar. functional Mathematics. problems of learning Mathematics. problems related to teaching sciece process. teaching aids. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(!+2)) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. strategies to overcome teh problems. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. hydro therapy.

special classroom management. physical aspects of the classroom. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. parents and community involvement. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. analysing and . pentadbiran. effectiveness of teaching and learning. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. principles and ethics of social works. pengasingan. implementing the research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan.PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. prasarana kelas khas. isu pelabelan. program and placement of the ISN at the Community-based rahbilitation (CBR). labeling segregation and integration. keprofesionalisme guru. assessment. khidmat pelbagai disiplin di PDK. students multiple competencies. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). prinsip dan etika kerja sosial. penubuhan. penempatan pelajar. setting up administration. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on – site training) PKU3113 108 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. pentaksiran. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. dan integrasi. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. teachers profesionalism. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. multidisciplinary services offered at the CBR. pengurusan kelas khas. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK).

and documenting the action research findings in a report or article. struktur organisasi di peringkat kementerian. budget allocation. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15.interpreting the research data. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. organizational structure of the Special Education department in the Ministry of Education. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH PKD3101 Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) 3(3+0) . jabatan pendidikan negeri dan sekolah. peranan guru dan pentadbir. 109 This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. and support services as well as evaluation of Special Education programs. This course covers the implemetation of special education programs. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. the State Education Department and the school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. The role of teachers and administrative. peruntukan kewangan. placement procedures for children with special needs.

kesan kehilangan pendengaran terhadap amalan pendidikan dalam bilik darjah. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. This course covers the charateristics and the development of hearing-impaired children from various aspects. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children. peer group and effective modes of communication on the development of hearing-impared children. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas.roles of the family. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. the factors which can affect the development of language and communication.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community.Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) 3(3+0) . rakan sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkembangan kanakkanak bermasalah pendengaran. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai 110 Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. kepentingan peranan keluarga. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi.

PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. It covers the important components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran. This course gives an overview of the development of deaf education in Malaysia as well as abroad.membina pelbagai 111 jenis instrument. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after entering school. Isi kandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal. how to create and use various assessment tools. dan kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages. and the issues and current trends in the education of the hearing-impaired. sasaran. kelebihan dan kekurangannya. ciri-ciri. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. and teaching objectives. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) . identify the strengths and weaknesses of their pupils. dan objektif-objektif pengajaran. banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. jenis khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat. mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang.Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. gathering relevant information. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid yang diajar.

identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah tersebut. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi-bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes. cara mengatasinya. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu.Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). This course gives students a knowledge of the hand codes used in the Malay and English Language. dan latihan amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. dan 112 merancang perkara-perkara penting dalam pertuturan secara individu. dan aplikasi KTBM. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing-impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) . pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. Methods used in the assessment of language. dan melaksanakan program This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada murid-murid bermasalah pendengaran. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing-impaired children. practice through simulating teaching and learning language sessions. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. This course provides students with a knowledge of the various issues. approaches and strategies in the teaching of language to hearing-impaired children. practice using the hand codes in the context of teaching the Malay and English language to hearing-impaired children.

‘hands-on’ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) . dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. the process of normal hearing.Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak-kanak. sistem amplifikasi pendengaran. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. This course focuses on how to choose. various methods of assessing hearing loss. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. kemahiran dalam memilih. collaboration among people from various disciplines. pengetahuan serta pengurusan pelbagai ujian pendengaran. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils. proses pendengaran. kepentingan menyediakan persekitaran akustik. membina. the importance of having a good acoustic environment. pelaksanaan projek 113 kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. government agencies and nongovernment organisations in the development of CBR is discussed. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. This course introduces students to the provision of community-based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. the etiology of hearing loss and its impact on learning. developing. merancang dan menggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. skills of planning. This course covers topics like the anatomy of the ear. the use of amplification in the classroom.

khidmat sokongan. issues like the role of teachers. implementing the research. PKU3115 114 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. managing and implementation of these programmes. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. peruntukan kewangan. kaedah merancang. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. support services. . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. peranan guru. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. and documenting the action research findings in a report or article. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. financial allocation. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. mengurus dan melaksanakan program Pendidikan Khas. struktur organisasi di peringkat Kementerian. Focus will be given to the ways of planning. isu-isu. types of programmes. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes. state and school levels.Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. jenis program. analysing and interpreting the research data.

kaedah pentaksiran penglihatan. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. afektif dan psikosial. pelajar diperkenalkan kepada jenisjenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. observe and evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. presenting research findings in seminar. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas.This course is dealing with conducting action research in school. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH PKl3101 Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan. and psychosocial development. affective. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. latihan mengintepretasi laporan mata. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. 16. PKL3103 115 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. serta kesan kecacatannya ke atas perkembangan kognitif. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. The role of parents and importance of early intervention are also discussed. organizing action research seminar. documenting and publishing research papers. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan. .

dan latihan membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. various visual assessment methods and visual skills training for children with low vision. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasi dan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan. menulis pindah teks Braille kepada tulisan biasa. .This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. This course covers important concepts in field of Living Skills. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. Recreation and Adaptive Physical Education. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective. kemahiran memasak. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. design various instruments in a variety of important areas. management of the kitchen and house. membina pelbagai jenis 116 instrumen dalam pelbagai bidang yang penting. dan penggunaan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian. Students are taught cooking skills. dan pengalaman hands-on. pengurusan dapur dan rumah. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. the visual process and causes of visual impairment.

read and transcribe the Mathematics Braille Code. PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris (English Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. menggunakan ICT dan peralatan khas. dan latihan amali di dalam dan di luar bangunan. mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. persediaan dan pengajaran kanak-kanak buta dan berpenglihatan terhad. This course covers skills to produce. This course covers skills to produce. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institute for the Blind (Unted Kingdom. and produce English Braille using the computer. tahap Matematik. the level of Mathematics. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom). PKL3110 117 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. keperluan pendidikan murid . membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan oleh Braille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). sessions to practice indoor and outdoor sessions. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids). read and transcribe the English Braille Code. menyediakan bahan bantu mengajar. teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan). Pelajar juga didedahkan kepada penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan kod Braille Bahasa Inggeris. adaptasi kurikulum.PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep-konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use these skills in the education of children with visual impairment. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987).

preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. trenda. This course introduces the concept and philosophy underlining communitybased rehabilitation for individuals with disabilities. PKU3113 118 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. and hands-on experience and to reinforce learning.bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. dan kaedah . use ICT and other appropriate special aids. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. micro and macro teaching. cooperation government and non-government agencies. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. prepare teaching aids. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan. adaptation of curriculum. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. perundangan. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti. in Malaysia and other countries. This course covers the planning. This course covers the development of education in the field of visual impairment. pengajaran mikro dan makro. the implementation of community projects by these centres. legislation as well as contribution of individuals in this field will be discussed. peranan dan sumbangan pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. isu-isu. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. Issues. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran. trends. educational needs of children with multiple handicaps.

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. pengurusan sumber. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. This course is dealing with conducting action research in school. analysing and interpreting the research data. Students are exposed to the role of Special Education teachers. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. implementing the research. as well as the evaluation of Special Education programs. organizing action research seminar. the decision-making process. management of resources and finances.mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. and documenting the action research findings in a report or article. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. proses pembuatan keputusan. documenting and publishing research paper. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. presenting research findings in seminar. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. 119 .

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) ncp Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. .

School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. reflections. penelitian dokumen. bahan sumber pengajaran pembelajaran. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. school facilities and the implementation of the school curriculum. penelitian dokumen. school and classroom management. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. strategies. pengurusan sekolah. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. 120 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. penelitian dokumen. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. analysis of documents. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. penelitian dokumen. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. It also gives students the knowledge and experience through observations. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. strategi dan aktiviti. about pupil’s behaviour. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah.Melalui pemerhatian. analysis of documents. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. keberkesanan pelaksanaan strategi . reflections. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. pola tingkah laku murid. interaction with the school community. Melalui pemerhatian. pengurusan bilik darjah. interaction with the school community. activities.

dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK 3101 Praktikum I (Practicum I) 22(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK 3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) 121 dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation

skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK 3103 Praktikum III (Practicum III) 66(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum III is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

122 Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

123

PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas 3(1+2) PJM 3102 .SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1.

respiratory system. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. model permainan kanak-kanak. cellular level and tissue level of organisation. criteria in choosing physical education acitivities. lymphatic system and immunity. saluran dan peredaran darah. digestive system.(Basic Movement) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. selular dan tisu organisma. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements. endocrine system. the interpretation of curriculum. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. skeletal system. sistem otot. sistem limfatik dan imuniti. nervous system. blood. sistem endokrina. konsep kurikulum. 124 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) . jantung. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. sistem rangka. nutrition and metabolism as well as urinary system. blood vessels and circulation. the importance of physical education. sistem penghadaman. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. sukatan dan tafsirannya. muscular system. sistem integumentarim. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. Pendidikan Jasmani. chemical level. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. sistem respirasi. darah. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. locomotor and non-locomotor movements. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. Integumentary system. kepentingan. peringkat kimia. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Heart. sistem saraf.

issues in sport. managing physical education and sport. nilai dan etika dalam sukan. program pembangunan sukan. sports development programme. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran.Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. pengurusan permainan tradisional. undang-undang dan pentadbiran sukan. approaches. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management of teaching-learning procedures. values and ethics in sport. isu-isu dalam sukan. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) 3(3+0) PIE3101 Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. PIE 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. PIE3103 125 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) . pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. administration of national and international sport agency. managing tradisional games. pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. This course focuses on the introduction of strategies. laws and administration of sport. 2.

and evaluation. membaca dan menulis. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. pengukuran. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. It also discusses topic for micro and macro in teaching. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. faktor-faktor yang membantu 126 penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. kombinasi penggunaan buku teks.Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. bertutur. kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. syllabus and text book. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. BAE 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. This course discusses two important and significant things in the teaching process. measurement. focusing on combination of using text book. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. This course focuses on topics of assessment. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. This course focuses on topic selecting. syllabus contents and its curriculum specifications. . 3. penilaian dan pentaksiran.

pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . terminology of. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. describes the teaching steps for every skill. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. penilaian kemahiran berbahasa Arab. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. konsep penilaian. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. 127 4.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. evaluation and examination of Arabic language. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. penilaian kendalian sekolah. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) . It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. speaking. reading. pembinaan item. mingguan dan semester mengikut format yang betul.This course discusses on the methodology of teaching listening. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. assessment. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. and writing skills.

objektif. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. storeage of dangerous product. Antara tajuk-tajuk yang . keselamatan perkhidmatan.Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. safety of self. penyimpanan bahan bahaya. strategies and approaches in teaching health education. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. positive approach in sexuality. sejarah. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) PKE3103 Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. emergency procedures. keselamatan diri. This course gives expose to the concept and principles of safety education. prosedur kecemasan. physical and social growth. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. konsep. history and the curriculum of health education. stail pembelajaran. doing the practical session of micro teaching. safety services. dan diskriminasi. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. the philosophy. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. peraturan keselamatan di sekolah. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. falsafah. This course discusses the basic concepts in health education. This course encompass the knowledge about health sexuality. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. objectives. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. kaedah. safety and environmental safety. safety rules in schools. the learning style. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. bebas daripada prasangka yang negatif. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. PKE3104 128 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. method. Emphasis is given to introduction to health education. free from negative prejudice and discrimination. safe road user program and building safety. perkembangan aspek fizikal dan sosial.

behaviuor. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. program kesihatan mulut. and emphasis on children’s health. program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. pendekatan bersepadu.dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. mouth health program. ADHOC / PROSTAR programs and monitoring and evaluation. The course intends to give geneal understanding on concept. perkhidmatan kesihatan sekolah. rancangan makanan tambahan. amalan kebersihan sekolah. supplementary food plan. school cleanliness practices. school health services. 129 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN .

socio economic. PSK3102 Teori Pembelajaran. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. suitable types of evaluation which can be applied in Civics and Citizenship Education. sosio ekonomi. pelbagai teori pembelajaran. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. number of learning theories. Students will be exposed to the rational. 130 pengetahuan dan kemahiran pedagogi. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. dan budaya. politik. . Pelajar akan didedahkan dengan rasional. format dan komponen wajib. great depth based on the six themes identified. the four domains of civil. PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful. komponen pengajaran mikro dan makro. empat domain iaitu sivil.PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. kaedah pengajaran dan pembelajaran. Moreover. This course exposes students to the selection. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. and culture. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. politics. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti.

carry out practical work.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. implementation and reporting. lesson planning. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. effective planning and teaching. pedagogical content knowledge and skills. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. moral being. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. methods. kaedah. preparing the scheme of work. teori–teori etika. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. religious and societal values as well as moral development theories. melaksana dan membuat laporan. 131 . merancang dan melaksanakan projek. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. ethical theories. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan. konsep asas nilai. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. kemahiran sosial. merancang.This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education. approaches. methods suitable for an effective teaching-learning. nilai-nilai agama dan masyarakat. insan bermoral. teori-teori perkembangan moral. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. planning. 2. values. pendekatan. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. social skills. the format and compulsory component. planning and administering of service learning projects. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical.

Malaysian primary science curriculum I. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. teaching and learning strategies for primary science. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak . sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. issues faced in assessment of Moral Education. This course focuses on moral problems faced in schools. Malaysian primary science curriculum II. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. teaching science for all children and science for exceptional children. In this course. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. 5.ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) 3(3+0) KuKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. kurikulum sains sekolah rendah aras II. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. It discusses issues in science education.

preservation of biological specimens. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. basic laboratory techniques. assessment tools. the basic science process skills and integrated science process skills. purpose of assessment. scoring of assessment. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. analysis of test score. matlamat pentaksiran. It will discuss about management of science laboratory. pengawetan spesimen biologi. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. acquiring manipulative skills. interpreting test score and forms of examination. rules and safety in the laboratory. bentuk-bentuk pentaksiran. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. administration of test. preparation and improvisation of selected resources and presentation. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. memperolehi kemahiran manipulatif. analisis skor ujian. peraturan dan keselamatan dalam makmal. dan kemahiran proses sains bersepadu. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. . penskoran pentaksiran. teknik-teknik asas makmal. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. types of assessment. It discusses definition of terms. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. It discusses primary science teaching. marking and moderation of test scripts. safe handling of scientific materials handling of chemicals. alatalat pentaksiran.SCE 3106 132 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. science teaching and learning resources. pentadbiran ujian. rekabentuk dan pembinaan ujian. kemahiran proses sains asas. areas of assessment in primary school science. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. test design and construction. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah.

Selain itu. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. . fractions. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. In addition. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Perpuluhan dan Peratusan)) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. discussions cover topics related to teaching of numbers. MTE3109 Teaching of Numbers. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. using relevant mathematical ideas. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Fractions. Pecahan. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson.133 6. Pelajar juga didedahkan kepada makna.

Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. huraian sukatan pelajaran. konsep 5P. students will learn the key concepts in geometry. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) . Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) PSV3104 Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. pengukuran dan pengendalian data. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. the importance of curriculum development. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Dalam kursus ini. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. pelajar akan belajar konsep utama geometri. 5. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. 134 Teaching of Geometry. peranan guru PSV. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. resource and teaching aid management. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. the roles of the PSV teachers. objektif kurikulum. management of outdoors and indoors activities. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. Penekanan diberikan kepada matlamat. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. specifications of the syllabus. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. the 5P concept. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. kepentingan perkembangan kurikulum. The use of technology is also emphasized to enhance students learning. measurement and data handling.perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. pecahan.

(Teaching and Learning of Visual Art Education) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. methods and forms of assessment. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the approach. bahan. lesson planning. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. strategy. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. peraturan memberi markah. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap 135 bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. PENDIDIKAN MUZIK . tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. kaedah pentaksiran PSV. persediaan mengajar. Membuat Corak dan Rekaan. 6. jenis-jenis pentaksiran. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). sumber pengajaran dan pembelajaran. as well as practical activities for explorations of tools and materials. strategi. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. types of assessments. aims of assessment in VAE. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. content and themes in producing art works for the four areas. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. evaluation of art works and evaluation of portfolios. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. that is: Drawing and Picture Making. bentuk pentaksiran PSV. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. Pattern-Making and Designing. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. marking schemes. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. teaching and learning resources. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. subject matter. tujuan pentaksiran PSV.

psikologi. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. singing folk songs. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. mengimprovisasikan melodi di kibod. play block chords. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. broken chord. fungsi muzik dalam pendidikan. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. broken chords. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. permainan alat muzik.MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. philosophical implications. faktor-faktor sosiologikal dan 136 psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. . alberti bass. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. importance of music. matlamat. melody improvisation. Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. bes alberti. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. faktor-faktor sosiologi. latihan dalam permainan iringan kord blok. sociological and psychological factors that affect music education. sing melodies in keys changes from major to minor. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. aims and the functions of music in education.

semester. 7. types and characteristics of children and adult voices. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. mensintesis 137 pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3101 . recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian.micro and macro training sessions. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. aural sensitivity and movement to music. permainan alat perkusi. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. remaja. the playing of recorder and percussion instruments. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems.MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. permainan alat rekoder.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. teaching and learning of singing in the music classroom. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. mingguan dan harian. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu.

reading. pengisian kurikulum. pemarkahan dan markat. language skills (listening and speaking. testing development. gammar and language skills evaluation BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. and writing). dan menulis). main focus and secondary focus. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. theory of cognitive. pemetaan kemahiran. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. . curriculum conten. evaluation. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. jenis dan kaedah penilaian bahasa. dan pengukuran. penilaian. afektif. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. dan teknik pengajaran. fokus utama dan sampingan. penulisan langkah pengajaran. and psychomotor. skills mapping. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. pembinaan ujian. 138 This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. This course describes the concept and principle of testing. approach. affective. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. teori-teori kognitif. kaedah. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. types and method of language evaluation. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa.. pendekatan. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. pendekatan. kaedah. dan psikomotor. the writing of teaching steps. concepts of teaching strategy. marks. testing specifications schedule and its construction. and measurement. added value skills and language system. konsep 5P. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. 5P concepts. konsep strategi. and implementing the micro and macro teaching. and technique. membaca. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation.Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan.

. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject.alternative evaluation skills for using rubric. and techniques of teaching language skills. strategy. methods. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. peraturan pemarkahan. membina Jadual Spesifikasi Ujian. perancangan pengajaran KHSR. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. basic statistic. pengurusan peralatan dan bahan. constructing and using language skills teaching aids. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. 139 8. approaches. keselamatan bengkel. tool and material management. dan bahan bantu mengajar. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). financial management. pelbagai cara penilaian. discussion on validity and reliability of evaluation format. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. interpretation as well as report writing on assessment. analisis markah dan statistik asas. marking scheme and mark analysis. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. management and administration. penggunaan dan interpretasi data. competency and school based evaluation. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. strategi. preparation ofl language skills teaching plan. jenis penilaian. workshop safety. technique and teaching methodology. pengurusan kewangan. portfolio. test specification table. item development. safety and rule regulation. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. implement teaching planning and audio visual aids.This course elaborates on malay language skills. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. various methods of evaluation. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) . panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian.

pembiakan dan penanaman. harvesting and use of plants produced. short term vegetable and ornamental crops. kritik genre dan kritikan baru. Post Structuralism dan Deconstruction. femenisme. Topics coveres studies on fabric. the vegetable and ornamental crops production technology. propagation and planting. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. This course elaborates on literary critics field like. Surelism. the ornamental fish. plant care. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. electronic commerce (E–commerce). . preparation of planting beds and containers. pengenalan kepada ikan hiasan. fenomenologi. Post Modern. RBT3120 140 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. choice of clothing and sewing and clothes making processes. dan New Critics. semiotic. Semiotic. Marxisme. hermeneutic. undang-undang perniagaan. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. Femenism. proses jahitan dan membuat pakaian. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. rearing ornamental fish technology. pengurusan dan penjagaan.perniagaan elektronik (E-dagang). Existensialism. business law. kewangan. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. Autobiography. pascamoden. management and care of ornamental fish. selection and preparation of equipments and materials. finance. rearing ornamental fish technology. Genre Critics. Reading Reception dan Reflection theory. psikoanalisis. pemilihan pakaian. surelisme. 9. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. Marxism. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. This course deals with three main components: home technology. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. and vegetable and ornamental crops production technology. pemeliharaan ikan hiasan. pascakolonial. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. penyediaan batas dan bekas menanam. Arcitipal. tropical freshwater ornamental fish:. Post Colonial. resepsi dan teori tindak balas pembaca. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. eksistensialisme. Psyco-analysis. Fenomenology and Hermeneutic.

actors selection. produksi. cinematography. opinion angle. plot. production. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. tema. improvisasi. short stories. and teacher as a writer. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan.PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. pemilihan. elemen. performance ethics. basic dramatisation. cerpen. pengarahan. element. penerbitan karya. 10. plot. puppet. etika pementasana. 141 This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. directoring. tater dan teater kanak-kanak. pemilihan pelakon. theatre inclassroom. implementing a screen testing. teachers in action. and presenting a performance. visitor in action. creative writing strength. reading theatre. genre writing publishing. guru dalam peranan (teachers in action). and forms of children drama. sejarah dan latar belakang. persoalan. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. simulasi dan improvisasi. simulation and improvisation. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. novel popular. watak dan perwatakan. a performance. sudut pandangan. dan guru sebagai penulis. dialog dan latar tempat. forming production management. kekuatan karya kreatif. tetamu dalam aksi. and vocalisation. teater pembaca. mengadakan sesi uji bakat. poems. selection and script writing. theatre and children theatre. dan pembinaan skrip. novel remaja. boneka. adolescent novel. creative writing themes and issues. character and characterisation. asas alkonan dan vokal. theatre for multipurpose. pementasan. story telling. bercerita. popular novel. stage performance theory. latar tempat. teater untuk kepelbagaian tujuan. history and background. types. dan isu karya kreatif. This course elaborates on the definition and concept of drama. pengurusan produksi. proses pengeraman bahan. jenis dan bentuk drama kanakkanak. MUZIK PRA SEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) . puisi. This course elaborates on the introduction to theatre in education. teater dalam bilik darjah. genre formation process. teori pementasan. dialog and location background. sinematografi dan persembahan.

creative movement. technology in teaching and learning music in classroom. patriotic songs. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. teaching and learning resources. perancangan pengajaran dan pembelajaran. pengujian dan penilaian. 142 This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. nyanyian semerta dan aural. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. testing and evaluation. Students will be introduced to children’s songs. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. teaching and learning music through movements. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. . Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. pregerakan kreatif. lagu-lagu patriotik. children’s songs and cultural songs. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. impromptu singing and aural. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. jenis-jenis pergerakan. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. sumber pengajaran dan pembelajaran. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. unsur-unsur pergerakan. The focus of the course is related to music with movements elements of movement. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschookl children.Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik.

basmalah. Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. tafsir ayat akhlak.PRM3104 143 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. kemukjizatan Al-Quran. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. takbir. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. isti’azah. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. tafsir ayt hukum. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah-surah choices tilawah. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. Mansukh. tafsir ayat akhlak. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. tafsir ayat hukum. and khatam alQuran. tafsir ayat aqidah. Muhkam dan . basmalah. tafsir ayat aqidah. dan khatam al Quran. Nasikh. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. takbir. isti`azah. 11.

The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. 12. tujuan dan sifat-sifat. 144 The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. wuslah and other related aspects. The course will expose and guide students on the theories of memorization the AlQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. hukum beramal. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. harakat. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. pelaksanaannya secara teori dan amali. The implementation is carried out both in theory and in practice. burdah.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Sikah dan Jiharkah. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Sikah and Jiharkah. Nahawand. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates 3 (3+0) ELE3101 . Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al-Quran. Jin. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures.Definitions. martabat hadis. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma.Mutasyabih. wuslah dan lain-lain yang berkaitan. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. Muhkam and Mutasyabih. pengertian. Nahawand. ar-Rahman. Each tarannum will focuses on tabaqat. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. Nuh. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. the degreel of Hadith and rules in using them. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. its mukjizat. harakat. Nuh. burdah. arRahman. Nasikh and Mansukh. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. Hadith Qudsi. Jin.

Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. classroom management. adaptation and simplification. kemahiran membaca dan menulis. komunikasi. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. remedial and enrichment activities.(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. syllabus study. the English sound system (phonology). kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. materials selection. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. general principles in the teaching of language skills. communication. syntax. developing classroom skills. The topic Language and literature is also introduced. ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) . multiple classroom teaching. ELE3102 145 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. methods and techniques. an overview of teaching approaches. and introduction to lesson planning. morphology. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. morfologi. and semantics needed by an English language teacher. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. It focuses on language acquisition and language learning. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. reading and writing. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. theories of second language acquisition.

the teaching and assessing of vocabulary. pengajaran. . the teaching and assessing of listening and speaking skills. the teaching and assessing of reading skills. testing and evaluation. integration of language skills and language content. the teaching and assessing of writing skills. pengujian dan penilaian kemahiran 146 mendengar dan bertutur. the teaching of grammar. pengajaran. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. pengajaran tatabahasa dan mengeja. peperiksaan dan penilaian. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. pengajaran. the teaching and assessing of literature for primary schools.This course focuses on the topics of lesson planning. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. spelling and dictation. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran.

147 SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT .

Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. and Cohesive devices in spoken and written language. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. function and meaning. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. It also enables learners to reflect on their learning. reading and writing. Subject-verb agreement. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. speaking. It focuses on Tense types and aspects. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). bertutur. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. Sentence types. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. . Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. The topics focused are listening.

148 LAMPIRAN .

Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1. 1.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. 1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. 1.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. bahan kurikulum. 1. 1. Pentaksiran.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. . teori pembelajaran.

149 .

2. 150 .Hasil Pembelajaran 2. 2.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. 2.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 2. 2.

5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. 3.6 merancang. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. 4. 3.2 3. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 3. 3. psikologi dan etika profesional keguruan.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar. budaya. sosial. 151 .4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.Hasil Pembelajaran 3. 3. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.

4.Hasil Pembelajaran 4.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 4.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. 4.2 mengurus masa. 4. 4. 4.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan.4 membuat muhasabah diri. 152 . emosi dan tekanan secara berkesan.

153 . 5.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. akauntabiliti integriti. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.Hasil Pembelajaran 5. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. 5. iaitu untuk: 5. 5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. 5. 5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.

4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. 6.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. 6.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. 6. 6. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.Hasil Pembelajaran 6. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. 154 .

persembahan.LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. Ia juga termasuk peperiksaan. bengkel. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. projek. tutorial. dan peperiksaan. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. poster. 157 155 . projek. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. seminar.” Sepanjang kursus.

Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas.” Juga. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. perbincangan kumpulan kecil. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar.Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. merefleksi dan menilai amalan. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. 156 . bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil.

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 6. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 9. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 5. Sains Pendidikan Jasmani • • • • • . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • 8. 3. 2. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Elektif 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • • • • • • • Muzik Pra Sekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 4.

Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • 12 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.Bil 10 . Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 13 . Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15 . Major Matematik Elektif 1 Pendidikan Jasmani Elektif 2 157 • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral • • Catatan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • • • • Nota : . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan. 158 PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN .

Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y. Bhg.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman . Datin Sitti Haishah binti Abd.

159 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful