PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran • Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan MUKA SURAT ii iii 1 2 5. 150 151 157 159 159 14. Struktur Program. 2. 3. 9. i . 4. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 10. 8. 7.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. 6. 7 16 19 23 24 30 33 122 126 132 11 12 13. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan.

Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Kementerian Pelajaran Malaysia. Matriks Hasil Pembelajaran. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Justeru. Agihan Kursus Mengikut Semester. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Sinopsis Kursus. Dato’ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru . Di samping itu. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. selamat maju jaya. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Pengenalan. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised). Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. pelantikan tenaga pengajar. Sekian. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program.

ii KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN .

relevan. holistik.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. dan bersepadu Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Holistik REKA BENTUK KURIKULUM Spiral & Development al Praktikal & Kontekstual Koheren . futuristik. responsif.

EIU. . iv. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat “spiral” dan “developmental” dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian. kemahiran. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai “Kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. nilai / disposisi • “hard skills” dan “soft skills” • Persepktif global (4 Pillars of Education). EFA. Aktiviti Kokurikulum. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan • 3 Aras mengikut Semester. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal / ”hands-on” • Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) • Merujuk situasi sebenar / amalan bilik darjah di sekolah • Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. iii Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang • Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”.i. iii. v. ESD (UNESCO) • Kurikulum.

. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. penilaian tugasan terarah. b. e. latihan industri. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. kajian kes. Penggunaan Unit Plan. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. internship. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar (real problem of practice). iaitu: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar seperti yang dikehendaki dalam Notional Credit. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melalui e-learning dan online learning. d. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan.iv Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. Menggunakan pelbagai mod. kerja kursus. praktikum. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. dan tugasan. penyelidikan tindakan. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. f. pentaksiran prestasi (performance assessments). c. Portfolio Pembelajaran. bahan.

. hasil pembelajaran.v Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: • Etika Profesional • Pengetahuan dan Kefahaman • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal • Kemahiran Kebolehpindahan • Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada Aras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPG dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai.

MATLAMAT.vi PENGENALAN. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM .

berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. budaya. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. sosial. Sebagai prasyarat. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. bahan kurikulum. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. . menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. etika. psikologi. dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. kemahiran. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. memiliki dan menampilkan nilai. dan etika profesional keguruan. vi. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. iii. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. pentaksiran. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. v.PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. ii. iv.

DAN PERINCIAN KURSUS . STRUKTUR PROGRAM.1 SISTEM AKADEMIK.

Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak semuka. yang mencakupi teori dan amali. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS). praktikum. Setiap semester mengandungi 20 minggu. . serta Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

86 (65%) 3. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan . dan Amalan Profesional. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran generik. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. 1. KURSUS KURSUS WAJIB • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH KREDIT 23 (17%) 2. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM). 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT).2 STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Major. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara.

pelajar menguasai major yang berkenaan. praktikum 24 minggu. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. 3 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Sepanjang mengikuti program. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). praktikum. manakala internship selama 4 minggu. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. dan internship. Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. Elektif ini tidak diagihkan kredit. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). . PBS dijalankan selama 4 minggu. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit.

1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. 1 1 2 3 4 5 7 8 .Permainan Kokurikulum .4 PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Olahraga Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45 (34%) .EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah 3(3+0) 27 (20%) 8 5 Amalan Profesional KOD KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Kursus Major. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT SEM.

6 AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER .

BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 .AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. 1 1 2 2 3 2. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.

BMM3114 BMM3115 BMM3116 Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 7 8 8 7 3. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 8 5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan 1 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (33%) SEM.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2 .9 7.

Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . 10 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar.8.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 .

PIM3114 PIM3115 Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) 8 8 9 11 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Fractions. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 .

Technology and Society 3(3+0) 8 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8 and Reporting) Jumlah 45 (34%) 12 11. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 . SAINS PENDIDIKAN RENDAH 12. KURSUS Life and Living Processes 3(2+1) 1 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1 Exploring Materials 3(2+1) 2 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2 Physics in Context 3(2+1) 3 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5 Earth and Space 3(2+1) 5 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7 Science.MTE 3115 KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3 (0+3) 8 Jumlah KREDIT 45 (34%) SEM.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 15. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PKD3101 PKU3102 PKD3103 PKD3104 PKU3105 PKU3106 PKD3107 PKD3108 PKD3109 PKD3110 PKD3111 PKU3112 PKU3113 .14. 13 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

PKU3114 PKU3115 16. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8 Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

15 AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER .

Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) . 1.PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Bahasa Arab 4. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 2. Pendidikan Islam 3. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem.

Fractions. Measurement and Data Handling PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR MZE3101 Asas Pendidikan Muzik MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. Pendidikan Seni Visual Elektif 6. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) MTE3109 Teaching of Numbers. Science Elective 4.16 Pakej Elektif 2 Bil. 1. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 2. Pendidikan Moral 3. Mathematics Elective 5. Pendidikan Muzik Elektif .

Elektif 2 Bahasa Melayu Elektif Kursus BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. . Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10.Bil. 7. English Language Jumlah 12 (9%) *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 8. Pendidikan AlQuran 12. 11. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. Kemahiran Hidup Elektif 9.

18 AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Semester 1- 3 Aras 2 Aras 3 • • • • • • Aras 1 Semester 4 -6 Aras 2 Aras 3 • Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pemberatan 70% 15%

15%

15%


• • • •

70%

15%

Aras 1 Semester 7& 8 Aras 2 Aras 3

15%


• • • • • •

15%

70%

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

19 Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

20 Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3 (x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.21 Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum . Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17 *Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6 Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 Jumlah 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.

EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN .

serta pemupuk nilai yang gigih. pendidik yang inovatif. terarah kendiri. penguasa ilmu yang mantap. dan penilaian kendiri. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. proses validasi. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. 9. mengumpul. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. dan tidak bersemuka. proses akreditasi. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. . dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaranpembelajaran. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. pengguna teknologi maklumat yang cekap. dan peperiksaan luaran. bersemuka. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses.

23 SINOPSIS KURSUS WAJIB .

dan menulis untuk pelbagai tujuan. Indian and Japanese). and nation development process. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Types of Questions. Islam dalam tamadun Melayu. dan menulis pelbagai penulisan. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. jenis-jenis ayat. bertutur. Chinese. membaca. interaction among various civilisations (Malay. kemahiran mendengar dan bertutur. isu-isu kontemporari. tatabahasa. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. tokoh-tokoh tamadun Islam. dan proses pembangunan negara. contemporary issues. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. jenis-jenis soalan. It builds further on parts of speech and the language skills. prominent figures of the Islamic civilisation. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. Reading Skills. Sentence Types. Listening and Speaking Skills. Islam Hadhari. membaca. India dan Jepun). This will enable learners to become proficient language users.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). dan kemahiran mendengar. Islam in the Malay Civilisation. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Cina. Parts of Speech/Word Classes. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Islam Hadhari. This course focuses on the introduction of civilisation. It focuses on the English Sound System. Kursus ini juga memahirkan . Tenses.

Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. pemilihan. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. operation and computation. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. strategi pengajaran dan pembelajaran. its relationship with teaching and learning. kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. konsep-konsep asas hubungan etnik. 24 WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. reading and writing in music education. measurement. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. and writing remedial on teaching and learning strategy. perlembagaan . Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. and also data analysis and Interpretation. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. operasi dan pengiraan. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. visual arts. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. The topics discussed are problem solving. pembinaan. Focuses wil be on reading. types of reading and writing basic skills activities. reading and writing remedial basic skills. seni visual. dan juga analisis data dan interpretasi. This course describes about Language Acquisition theory. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. spatial sense. and physical education and health science selection. penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik.pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. pengukuran. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kesedaran ruang. masyarakat pluralistik Alam Melayu. pendidikan jasmani dan kesihatan.

dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. pengelolaan aktiviti. constitution in ethnics relations in Malaysia.penubuhan unit-unit kokurikulum. inquiry and multiple intelligences. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. expression. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. movement and visual art which will enhance the teaching . pengurusan mesyuarat dan kewangan. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. and the role of government and society. Malay pluralistic society. setup of cocurriculum unit. This course focuses on cocurriculum in primary school. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. pengenalan alatan. Pendedahan kepada asas Muzik. politics 25 development in ethnics relations in Malaysia. organizing of activities and competition. exposure to basic skills in music. . and official function. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. It also focuses on the introduction of Arts in Education. ekspresi. dan kecerdasan pelbagai. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. filing system.learning process of various subjects at the primary level. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. gelanggang dan undang-undang permainan. sistem fail dan surat menyurat. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. inkuiri. mengetahui. management of meeting and budget. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. economy development in ethnics relations in Malaysia. basic concepts in ethnics relations. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. religion and ethnics relations. agama dan hubungan etnik. dan majlis rasmi.

This course focuses on the history of uniform unit.latihan dan taktik permainan. pengukuhan kemahiran dalam permainan. pengurusan pasukan. training and tactical of games. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. field event. principles of first aid. team management. management of court / field and team and organizing competition. track events. management in measurement of track and field events. struktur dan organisasi. discipline and spiritual. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. . This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. disiplin dan kerohanian. introduction on equipment. perlembagaan unit beruniform. persediaan. pengkelasan persatuan. knowing. management and administration. 26 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) WAJ3110 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. sejarah. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. kemahiran asas. constitution of uniform units. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. planning and camping. pengelolaan kejohanan. This course focuses on the general knowledge. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. asas kawad kaki. rules and regulation. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. structure and organization. pelaksanaan dan penilaian projek. history. asas pertolongan cemas. pengurusan dan pentadbiran. marching. perkembangan dan kepentingan persatuan. organizing competition. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. games enrichment. sejarah dan undang-undang. court and rules and regulation of games. pengurusan ukuran balapan dan padang. pengurusan.

moral activities. This course is a four days camping programme. This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. teacher relationship with community and honesty. pengucapan awam. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. basic skills. mengendali dan menghadiri bengkel. management. guru dan hubungan dengan komuniti. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang.This course focuses on the introduction and concept of society. guru dan akauntabiliti profesionalisme. Malaysia cergas dan patriotik. water activities. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. The course emphasises on the balanced teacher self development. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. aktiviti di air. jenis khidmat kemasyarakatan. groupwork and reflection. dan berdaya saing. berdaya maju. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. kemahiran mendengar . berdaya tahan. implementation and evaluation of project. history. WAJ3114 27 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. proressive and resilient. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. latihan dalam kumpulan. It focuses on putting up a camp. aktiviti kemasyarakatan. classification of society. managing camps. persembahan kumpulan dan refleksi. kembara dan orienteering. training in groups. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. khidmat pendidikan kepada komuniti. preparation. exploration and orienteering. tazkirah / aktiviti moral. development and importance. kesantunan berbahasa. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang.

Surat Pekeliling Ikhtisas. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. . conflict inventory. benchmark leadership characteristics. refleksi. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. Act 550 (1996). interpretation of test. Pekeliling Perkhidmatan. interaksi profesional dengan guru cemerlang. profesional circulars. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. pengurusan sekolah. jenis khidmat kemasyarakatan. students are exposed to teachers and law mandate. managing official ceremonies and dressing code. workshops theme. interpretasi dapatan ujian. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. khidmat pendidikan kepada komuniti. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. aktiviti kerohanian/moral. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. infrastructure and school curriculum infostructure. tema bengkel. public speaking. lawatan benchmarking. tertib di meja makan. inventori konflik. iklim sekolah. raising the flag. finding. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. school climate. kembara sosial. moral acitivities. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. 28 BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. ciri-ciri kepimpinan. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. speaking skills. table ettiquette. The focus of the course is related to workshops. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. lawatan benchmarking. latihan dalam kumpulan. organising and attending workshops. school organisation. service circulars. interaksi dengan komuniti setempat.secara efektif. protocol. administering post inventory test of self direct search. inovasi guru cemerlang. effective listening. kreatif dan inovatif. Students are exposed to the skill of planning. This course aims to upgrade continuos self professionalism. reflection. Akta 550 (1996 ). mandat.

benchmarking visits. 29 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) . professionasme commitment reports and reflective evaluation. professional. interaction with excellent teachers. innovation.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan. prinsip-prinsip asas perkembangan. development of children with special needs. Western and Eastern philosophy of education. different stages of development. historical development of the Malaysian education system. motivasi. implikasi faktor perbezaan individu. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. factors that influence the development of the child. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. This course consists of the development of Islamic. implications on teaching and learning. This course encompasses the developmental process of a child. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. nature of human beings from the religious and biological perspectives. the underpinning theories of child development. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. pelbagai teori pembelajaran. the National Philosophy of Education. . faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. basic principles of child development.

This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. pengurusan media dan sumber pendidikan. utilization and evaluation of educational media. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. various learning theories. EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. kemahiran berkomunikasi. integration of information and communication technology in teaching and learning. theories. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. EDU 3104 30 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. model-model pengurusan disiplin. application of technical skills in using various instructional media. penghasilan. This course discusses concepts. practices and development of educational technology.This course encompasses the child’s learning environment. teori. communications skills. selection. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. pemilihan. management of educational media and resources. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. . aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. the roles of teachers in classroom management. penggunaan dan penilaian media pengajaran. implications of individual differences. models of discipline management. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. production. multicultural relationship skills and issues. learning styles based on different multicultural aspects. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya.

31 This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. types of guidance and counseling services. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. . keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. stages of teacher development. akauntabiliti dan kesantunan guru. teachers and ways to overcome. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. roles of ordinary teachers as guidance teachers. matlamat. characteristics of a teacher as a professional.EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. kepemimpinan dan peranan guru. needs. innovation and managing educational changes. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. ethics and accountability. leadership and roles of teachers. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. early symptoms of emotional disturbances amongst students. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. This course discusses the concept of a profession. etika. peranan guru biasa sebagai pembimbing. EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. teacher politeness. peringkat perkembangan guru. This course discusses educational issues and current challenges.

32 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) .

pengajaran mikro dan mikro. pemetaan kemahiran. main focus and secondary focus. and writing). kaedah. concepts of teaching strategy. dan teknik pengajaran. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. fokus utama dan sampingan. language skills (listening and speaking. kemahiran bernilai tambah. the writing of teaching steps. konsep strategi. membaca. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. pendekatan. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. dan sistem bahasa. and implementing the micro and macro teaching. and language system. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. penulisan langkah pengajaran. curriculum content. approach.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. micro and macro teaching. konsep 5P. 5P concepts. pengisian kurikulum. skills mapping. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) . and technique. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. added value skills. dan menulis). This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. reading.

on-line teaching resources editing. dan pengukuran. 33 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) BMM3104 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. methods. This course elaborates on Malay language skills. model perpautan dalam penyusunan bahan. dan tatabahasa. approaches. laman web. This course describes the usage of internet. marks. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. penilaian kemahiran bahasa. kaedah. testing specifications schedule and its construction. using Malay language in internet. animasi dalam persembahan bahan. jenis dan kaedah penilaian bahasa. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. theory of cognitive. dan psikomotor. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. preparation ofl language skills teaching plan. affective. afektif. penggunaan alat pengarangan. animation in presentation. teori-teori kognitif. types and method of language evaluation. This course describes the concept and principles of testing. grammar and language skills evaluation. pemilihan bahan internet.Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. selection of internet resources. pendekatan. testing development. link model in organising resources. pembinaan ujian. and techniques of teaching language skills. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) . BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. dan tapak pembelajaran. constructing and using language skills teaching aids. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. penilaian. perpautan antara bahan. teaching of Malay language through video conferencing. linkage within resources. and measurement. on-line and off-line learning. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. learning homepage. pembelajaran secara On-Line dan Off-Line. pemarkahan dan markat. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. and psychomotor. evaluation. website. usage of writing tool.

masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. fonem segmental. implementing teaching and evaluating session. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. paradigmatic rule. bentuk perkataan bahasa Melayu. hurufhuruf dan simbol fonetik. sejarah perkembangan ilmu linguistik struktur linguistik. jenis kata adjektif. objektif. golongan kata kerja. dan sebutan baku. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. pronunciation and syllables exercise. and the formation of new words. types of words. verbs. dan rasional. variasi bahasa. stylistic. golongan kata. external factor. imbuhan dalam Bahasa Melayu. and scientific Malay language. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. and standard pronunciation. sifat bahasa. . fonem. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept. and rational. stilistik. super segmental phoneme. faktor luaran. phoneme. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. Malay language word form. pronunciation and syllables in Malay language. dan kelas kata tugas. kata adjektif. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. preparing lesson plan and teaching resources. verbs. BMM3107 34 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. dan bahasa Melayu saintifik This course elaborates on various linguistic fields. kata kerja. alphabert and phonetic symbols. segmental phoneme. adjectives. objective. artikulasi dan articulator. organisation and strategies in normal and special class. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. This course elaborates on phonetic and phonology theories. language variation. language characteristics. linguistic developement history. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. adjectives. and functional word class. dan pembentukan kata baru. linguistic structure. pronunciation and syllables transcription. learning difficulties and ways of detecting learning difficulties. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. articulation and articulators.Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. affixes in Malay language. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. fonem suprasegmental. peraturan paradigmatik.

ayat tunggal. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. frasa adjektif. sentences in Malay language including phrase.BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. klausa. consideration to be taken during data . teori pembuktian. the Jawi spelling system. ayat dasar. makna ayat. ayat majmuk. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. ketaksaan dan kekaburan makna. education research report and procedure. fitur makna. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. menulis laporan / artikel dan penyebaran laporan / artikel. kaedah analisis data. dan proses penerbitan ayat. Perkamusan. analisis data. data collecting strategy. terminology and terminology construction schedules. dictionary skills and the translation skills. ayat inti. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. strategi pengumpulan data. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. types of research in school. and sentence construct processes. verb phrase. semantic change. jenis dan cadangan kajian. frasa sendi nama. and short forms. lexical and contextual meaning. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. dan ejaan. proof theory. pertimbangan semasa mengumpul data. peristilahan. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. feature meaning. and prepositional phrase constituent order. It encompasses the noun phrase. This course explains what syntax is. ambiguity and vague meaning. compound sentences. ideomatic meaning. 35 BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) (Semantic and Terminology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. skema tatacara pembentukan istilah. lambang. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. makna peribahasa. sumber istilah. complex sentences. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan. simple sentences. adjectival phrase. sistem ejaan jawi bahasa Melayu. frasa kerja. jenisjenis penyelidikan di sekolah. spelling. symbols. This course elaborates on semantic. makna leksikal. istilah singkatan. clause. action research types and proposal. This course elaborates on various research methods in education. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. perubahan semantic. perkamusan dan kemahiran penterjemahan.

teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. dan menerbitkan serta menyibarkan hasil kajian tindakan. organising action research seminar. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. data analysis. and interpreting data. menganalisis data. and report / article distribution. 5. analising. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. approaches in understanding primary school literary texts. masyarakat. collecting. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. menulis laporan. and printing and distributing action research findings. world view and Malay society cosmology.collection. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. and economic aspects). and primary school literary texts appreciation. report / article writing. external influence in Malay society. literary teaching and learning techniques and activities. mengumpul data. the Malay culture (from political. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolah dengan mengenal pasti tajuk kajian. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. 36 This course elaborates on concept of culture. writing report / article. dan ekonomi). sosial. and national culture. data analysis methodology. Malay culture in literary and non literary resources. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. sastera kanak-kanak dan remaja. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) . This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. social. society. menterjemah data. comparative literature. ke penentuan rancangan tindakan. sastera bandingan. children and adolescent literature.

37 BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. speaking. discusses every component of the language skills including concepts. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify . reading. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. and writing skills. reading. and classification. tujuan. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah. importance. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. aims. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. speaking. This course discusses on the methodology of teaching listening. describes the teaching steps for every skill. bertutur. and writing. kepentingan. verb and articles along with the changing of every class of words. membaca dan menulis. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1.Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. noun. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. bertutur. membaca dan menulis.

pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa. Abbasy and Modern. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. awzan sarfi. keistimewaan. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. kaedah. types of . dan beberapa kaedah pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. approaches. Umayyad. early Islam. Emphasis on the rootwords. kata terbitan. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. katanama dan katakerja serta jenis-jenisnya juga tasrif. tema. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. followed by its three main components which are divided into Bayan. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. the rules and forms of Arabic Morphology. nominal and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. zaman Bani Umaiyah. iaitu zaman Jahiliyah. Jahily. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. peraturanperaturan morfologi dan juga bentuk-bentuknya serta makna. teknik dan strategi pengajaran Ilmu albalaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. zaman permulaan Islam. This course also explains several approaches. al-Ma’ani dan al-Badi’. kesan. Adding to teaching syntax techniques. hasil-hasil karya penyair. sumber puisi atau prosa tersebut. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab.comprehensively the students’ understanding in Arabic language. Ma’ani and Badi’. struktur ayat 38 namaan dan pembentukannya. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari alBayan. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology.

pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan . orators and writers for every single period. outcome of selected anthology of several poets. prose and poetry. combination of using text book. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. kombinasi penggunaan buku teks. impacts of contemporary societies and sources of each type. multimedia terminology in Arabic. application and management of teaching and learning. BAM3108 39 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. themes. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. will be analyzed from various aspects for enrichment and language competency to apply methods of teaching Arabic literature. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. aplikasi perisian. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. This course discusses details syllabus contents.literature. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. computer axisted learning in the teaching of Artabic.curriculum specifications. criteria’s. preparation of teaching and learning resources. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.

It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. This course exposes students the terminology of. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. application of appropriate techniques. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. asas penyelidikan pendidikan. pengukuran. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. mingguan dan semester mengikut format yang betul. assessment. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.makro . . evaluation and examination of Arabic language. ciri-ciri pentaksiran yang baik. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. BAM 3111 40 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. prinsip-prinsip asas penilaian. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemenelemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab.

This course involves skills of carrying out an action research in a school. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 3. teori-teori pemerolehan 41 bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. sukukata dan kata. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. communicative competency and psychological language as well as language acquisition theoris. sistem perkamusan Arab. syllable and word. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. analyzing and interpreting the research data. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize intonation and pitching differences which can inspire with many meanings. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. phoneme. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. morfem. vowel and consonant. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. monomer. bahasa kedua dan bahasa asing. monem. implementing the research. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 . cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. and documenting the action research findings in a report or article. second and foreign languages.system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. ways of acquiring the skills of planning an action research. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.

preparing and using teaching aids. questioning techniques. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. . refleksi. komponen ayat. teknik soal jawab. dan peribahasa. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. principles and objectives of teaching Chinese language. Hanyu Pinyin. the verbal and non-verbal communication skills. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. writing reflections and understanding micro-teaching concepts. dan konsep pengajaran mikro. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. the roles and ethics of language teachers.Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. the theories of acquiring language skills. kosa kata. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. pelbagai pedagogi. and idioms. This course discusses the concept. penulisan rancangan mengajar. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. jenis-jenis ayat dan retorik. vocabulary. teori pemerolehan bahasa. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu Pinyin). golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. lesson planning. frasa. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. 42 BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching & Learning)Children’s Learning in Science 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas.

BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(2+1) . Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. Teaching-learning methods are also introduced. termasuk konsep. This course covers the methodology in learning.This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. This course encompasses the knowledge of basic concepts. genre and historical development of children literature. the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. This course comprises of definitions. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. and historical development of prose. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. characteristics. types of sentences and rhetoric. BCN 3105 43 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. sentence structure. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. Texts from different types of prose are selected as basic reading. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak. ciri-ciri. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. characteristics. phrases.

Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. implementation. This course covers the teaching-learning methods of reading. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. roles. prinsip dan fungsi. This course comprises of the basic concepts. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. principles. methods. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. proses pelaksanaan. peranan. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. matlamat. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. Selain itu. Teori-teori pembelajaran 44 seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teoriteori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. Learning theories such as constructivism.Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. ciri-ciri. functions. The basic principles of second language teaching approach will also be introduced. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. characteristics. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. This course will delve into the concepts. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. .

format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan.e. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. implementing the research. Shi. BCN3112 45 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya.BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Distinctive poems of three different types. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Primary Chinese Languge : Methodology ) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. various characteristics and historical development of poems. preparing the table of specification and analysing test results. Each topic will be followed by microteaching. analysing and . Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. are selected as basic texts. dan Sanqu. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. i. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Ci and Sanqu. This course covers the basic techniques in writing skills. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. iaitu Shi. Ci. This course comprises of definitions. dipilih sebagai bacaan asas. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian.

konsonan. sistem morfologi. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. fiksyen. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language.interpreting the research data. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam 46 seminar itu. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II – Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. tempat atrikulasinya. This course involves skills of carrying out an action research in a school. sistem bunyi vokal. the definition of linguistics. novels and dramas are selected as reading texts. sistem fonem bahasa Tamil. fictions. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. characteristics and historical development of novel and drama. definisi ilmu linguistik. 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. kajian fonologi bahasa Tamil. aims to enhance students knowledge of . This course encompasses definitions. Distinctive texts of different short stories. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. and documenting the action research findings in a report or article. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen.

morphology system. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools.Phonology. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. kaedah. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. Pendedahan juga diberi tentang teori. Topics discussed include Eluthiyal. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. kaedah penghasilan rancangan pelajaran 47 harian. . articulations. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. Solliyal dan Thodariyal. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. morphem and competence in the Tamil language. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. keperluan sukatan. Solliyal and Thodariyal. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. It exposes students’ to the theory. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. In addition. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. This course exposes students to various theories. kaedah.

Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. Emphasis is given to inductive. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. penguasaan dan penggunaan bahasa. approaches and strategies of teaching literature. they are expected to produce various creative texts of their own. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. It discusses the theory. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. pelbagai genre penulisan. With the exposure. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. . 48 This course focuses on topics related to various functions of language and its use. and activities and resources for teaching literature.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. aspek bacaan luas. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus.

developing the marking scheme and the administration of examinations. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. puisi. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. cartoons. 49 This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. This course focuses on the various genres relating to children.BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. In addition. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item. children’s literature. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. analyzing items. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. caricatures. Besides looking at themes. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. constructing the JSU. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) . Topics include appreciating poetry. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. poetry in motion and folklores. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. It discusses the importance of creative Tamil literature. sastera kanak-kanak. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. kepentingan dan peranan berita. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil.

This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Topics discussed include the history of classical poems. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . 50 BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. implementing the research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. aniyiyal dan yaappiyal. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and documenting the action research findings in a report or article. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. ‘Aniyiyal’. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. authors and themes and analysis of epics. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik.Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. analysing and interpreting the research data. mengapresiasi keunikannya.

aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. multi-disciplinary in Social Studies. thematic strands approaches in Social Studies. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. In addition. 51 PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. This course provides introduction to Social Studies. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai . The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. 5. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial.cerpen dan novel oleh penulis-penulis yang mewakili zaman mereka. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course involves skills of carrying out an action research in a school. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. the authors and themes. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. It’s content are more focusing to the meaning of Social Studies. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.

zaman sebelum kemerdekaan. Multi cultures. interaksi antara sistem fizikal.untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. This course introduces the students to the basic concepts in Physical and Human Geography. This course deals with the nation’s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. pre independent era. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. post independent era. Through project work. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. Kepelbagaian budaya. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspects. and the national education policy amendment in historical development of the nation. dan sosio budaya masa kini. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. . kawalan sosial. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. social control. kaum. interaksi manusia dan hubung kait dengan sosial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. and the concept of unification in the society. zaman selepas kemerdekaan. ekonomi. dan penyatuan masyarakat. Penekanan adalah kepada proses-proses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. ethnics. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. economic and socio cultural of development. This course emphasizes the importance of historical development of 52 the nation in creating a nation state. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. the Malacca Sultanate as a base in developing a state.

doktrin pengasingan kuasa.PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. sovereignity. dan politik dan This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. comparison different types of government. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. perbezaan sains politik. and education for sustainable strategis in Social Studies. doctrine of power. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai. kuasa dan autoriti. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. This course focuses on values. and politics and government in Islamic perspectives. pemerintahan negara menurut perspektif Islam. It’s covers the introduction to environment education and sustainable development. peranan guru dalam pemupukan nilai. kedaulatan. Students are also required to carry out practical activities for this course. insan bermoral. differentiate political science. politik. moral dan etika. moral. moral dan etika. power. human interaction with nature. and authority. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. This course describes in general the concepts of values. the nation. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. . dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. education for sustainable development and education for international understanding. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. kewujudan negara. moral. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan 53 perbandingan. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. politics.

Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. curiculum and curiculum specification of Local Studies. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Students are exposed to the introduction to Social Studies. moralist human being / Mortals. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. procedure in producing and organizing printed materials for Social Studies. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work PSS3109 54 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. and integration of values in government policies. preparation. This course describes the advantages. persediaan. Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education. usage. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education. teacher’s role in enhancing values. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. procedure in producing and organizing technology education materials . dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan.moral and ethics. penggunaan. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. the reasons in using of resources in teaching and learning. moral and ethics. and service learning in Civics and Citizenship Education. afective domains to instill positive attitudes.

for Social Studies. pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. teaching skills. 55 This course describes the many types of teaching modes suitable for teachinglearning in Social Studies. This course emphasize on economic development study. This course emphasises on the concept of assessment. evaluation. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek-aspek pentaksiran. Focus is also given to differentiating the types of test. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. kemahiran pengajaran. faktor pertumbuhan ekonomi. teaching-learning modes and techniques. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia. penilaian. Students are intoduced with approches and strategies in teaching-learning. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis-jenis ujian. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. sektor ekonomi dalam pembangunan. preparing a Test Specification Table and constructing test items. the micro and macro teaching. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. lesson plan. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. economic growth factors. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment. aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia. pengajaran mikro. economic development . Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies. perancangan pengajaran. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan. dan pengajaran makro. measurement and testing in social studies.

Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner. problems of poverty and extermination strategies in Malaysia. social aspects in development in Malaysia. uses of discourse analisis. kegunaan analisis wacana. analisis wacana dan media massa. investment in human capital towards education economic. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. pemikiran kritikal dan analisis logik. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan . This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. and documenting the action research findings in a report or article. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. critical thinking and logical analisis. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. discourse analisis and mass media. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. implementing the research. perbezaan pendekatan klasik dan wacana 56 analisis pascamoden.sectors. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. rasional dan objektif. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II . Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana. Malaysia transformation and economic development. differences in classic approche and post modernization discourse analisis. and discourse and sosial isues and solutions. and globalization and Malaysian economy. pro and cons of discourse analisis. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . analysing and interpreting the research data. dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course emphasizes on introduction to discourse analisis.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan.

peraturan pengharmonian. tidak lazim. klef-alto dan tenor. pembahagian masa tak sekata. melodi. pembentukkan kaden. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meter-lazim. penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. meters and note values. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. kaden dan irama. Memberi fokus di dalam nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. compound and irregular time. This course also focuses on sight singing. Topics given focus here are meters in simple. chords and cadences. major. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. irregular time division. 57 MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. kord. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. triad. meter dan nilai not. 6. rules of harmony. In the sight singing section.tindakan dalam seminar itu. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) . It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. minor and chromatic scales and compound intervals. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. melodies. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. It consists of listening to intervals. triads. alto and tenor clefs. irregular meter. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. skel-nada major.

matlamat. fungsi muzik dalam pendidikan. arpegio dan kord.(Keyboard Competency I) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. Sudents are introduced to melody harmonisation using the dominant seventh chord. psikologi. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. aims and the functions of music in education. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. students use melodic decoration in their music composition. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) . 58 MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. philosophical implications. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. In addition. faktor-faktor sosiologi. importance of music. progression and chord progession in fifths. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. In this course. sociological and psychological factors that affect music education. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. Pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik.

Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. preparation and arrangement of percussion scores. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. playing a wider repertoire. 59 This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. arpegio. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. singing. lagu lapisan. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. kord pengaplikasian teori. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi.Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano technical skills. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. teknik bermain rekoder soprano. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. arpeggio and chord playing. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. teknik pengendalian alat iringan.a variety of singing repertoire including two part singing. . kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara.

triads. bermain pelbagai rentak. broken chord. triad. latihan aural. MZU3109 60 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. bes . reading of notes. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar.MZP3108G Alat Muzik Utama .Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. bacaan not. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. This course caters to students without knowledge in guitar playing. irama. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. Students also develop listening skills through aural guitar playing. MZP3108V Alat Muzik Utama . kaden. kord. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. aural practices. plucking and strumming style. melodi. cadence and rhythm. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. chords and musical concepts. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. Focus is on posture. playing the guitar while singing. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. bermain gitar sambil menyanyi. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. Memperkenalkan kord. latihan dalam permainan iringan kord blok. playing with different rhythm.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. dan konsep muzikal. petikan dan cara ‘strumming’. melodies. mengimprovisasikan melodi di kibod. chords. It involves aural studies in intervals.

latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. jumping chord. broken chords. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. melody improvisation. MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns.In the teaching and learning of music in the classroom.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. play block chords. MZP3112G Alat Muzik Utama . to reinforcement. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. singing folk songs. progressing to level two in piano playing techniques. artikulasi. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. Carl Orff and Jaques Dalcroze . This course is a continuity. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. alberti bass. sight playing and a variety in repertoire. kemahiran membuat persembahan. dinamik. permainan alat muzik. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. rentak.alberti. sing melodies in keys changes from major to minor. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah .music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. pengukuhan cara memainkan iringan mudah 61 dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly.

aural. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. 62 mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. nyanyian lagu. petikan dan cara ‘strumming’. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. This course exposes students to the compositional devices in music education. In addidtion. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. strumming style with different rhythm and chords. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. rhythm. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. pelbagai rentak dan kod. This course is a continuity from course vocal 1. Emphasis is on style development. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. Students’ present their respective music composition present during this course. bacaan not. . konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. articulation. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. perancangan serta format rancangan pelajaran tahunan. ciptaan ensembel rekoder. MZP3112V Alat Muzik Utama .berkaitan dengan bermain gitar. plucking. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. dynamics and performance preparation. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. latihan aural.

rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta ,permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics, sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang, Zapin and walking bass rhythms. MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. 63 This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama - Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances.

MZU3116

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II)

2(2+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro, perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji, amalan refleksi . This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

MZU3117

Muzik Malaysia (Malaysian Music)

3(2+1)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre- genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity, video watching or live performances, score analisis, workshops and practical experiences. 64 MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV 1(0+1) (Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques, sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZP3118G Alat Muzik Utama - Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang

mahir. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Students are introduced to self access and group learning approach. MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan, latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.

MZU3119

Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II)

3(2+1)

Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.

65 In this course also, students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources.This course focuses on students’ participation in three components i.e. instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

MZU3120

Muzik Dunia (World Music)

2(2+0)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika, membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik, Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects

Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. 20th century and Jazz eras. Classical. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. Romantic.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. MZP3121G Alat Muzik Utama .of music genre. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V 66 Alat Muzik Utama . tempo and phrasing and singing in various rhythm. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. romantic and the 20th century eras with different music genres. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. klasik. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. romantik.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. styles and composers music scores from Renaissance. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I .This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. genre and compositional styles. classic. Baroque. menganalisis dan . MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. ekspresi dalam pelbagai dinamik. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir.

pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan.menginterpretasi data penyelidikan. implementing the research. analysing and interpreting the research data. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH . MZP3124 67 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. 7. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. and documenting the action research findings in a report or article. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. dan kaedah mendokumentasi penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. the role of technology and music software in the production of music composition. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. hasil This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course involves skills of carrying out an action research in a school. MUSIC ACE.

Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak-kanak. distinguished educationist and researchers in children’s art. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. art of various cultures. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. kreativiti. Jepun dan Barat. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. children’s creativity and imaginations. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. estetika dan ekspresi visual. . aesthetics. principles of design and compositions in art works of various cultures. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. developmental stages of children’s art. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik. Emphasis will be on the aspects of observation. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. Topics in this course cover the background of developmental theory on children’s visual expressions. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. stimulus and factors that affect children’s art. appreciations of children’s 2 dimensional art works and appreciations of children’s 3 dimensional art work. and visual expression. 68 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) PSV3103 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. This course covers the concepts. This course covers the developmental stages of children’s visual expressions. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. exploration and appreciation of art works. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. India. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. konsep kraf. China. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. creativity.

kepentingan perkembangan kurikulum. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. resource and teaching aid management. the roles of the PSV teachers. specifications of the syllabus. Pattern-Making and Designing. the importance of curriculum development. bahan. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. the 5P concept. Integrated Curriculum for Primary Schools – Drawing and Picture Making. management of outdoors and indoors activities. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. Membuat Corak dan Rekaan. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. konsep 5P. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. that is: Drawing and Picture Making. subject matter. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. content and themes in producing art works for the four areas. Penekanan diberikan kepada matlamat. lesson planning. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. persediaan mengajar. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. 3(2+1) . Penekanan 69 juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. peranan guru PSV. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. objektif kurikulum. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. as well as practical activities for explorations of tools and materials. huraian sukatan pelajaran.

Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. PSV3108 70 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. teaching and learning resources. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut.Membentuk dan Membuat Binaan. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. sumber pengajaran dan pembelajaran. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas.Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya menggambar dan membuat corak dan rekaan. pattern-making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. This course covers the approach. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. strategi. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education – Modelling and Constructing. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. mengenal kraf tradisional. This course covers the concept of drawing and picture making as well as patternmaking and designing. strategy. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. introduction to tradisional crafts.

Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia.(Creative Multimedia in Visual Art Education) Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). types of assessments. Practical aktivities cover the use of multimedia. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. kaedah pentaksiran PSV. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. aims of assessment in VAE. western art. apresiasi karya seni barat. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. tujuan pentaksiran PSV. oriental art. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. This course covers the introduction to the art history in western art. presenting and exhibiting multimedia art works. jenis-jenis pentaksiran. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV.. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. seni oriental. PSV 3111 71 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. evaluation of art works and evaluation of portfolios. seni oriental. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. oriental art. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. peraturan memberi markah. pelbagai fungsi lukisan. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). methods and forms of assessment. alat dan bahan. marking schemes. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. teknik menghasilkan lukisan. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. bentuk pentaksiran PSV. pendekatan dan kaedah . art in the Malay lands and visual art in Malaysia. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. application of ICT in teaching and learning PSV.

melaksanakan projek seni. PSV 3114 72 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. drawing techniques. various functions of drawings from various genres and culture. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. tools and materials. making feedback reports and taking further actions. planning art projects. implementing the research. This course covers the management and organisation of arts projects. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . This course covers the types of drawings .melukis. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. merancang projek seni. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. management and organisational process of art projects. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. approaches and methods. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and documenting the action research findings in a report or article. considerations and perceptions in drawings. implementing art projects. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. analyzing and interpreting the research data. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) 3(0+3) .

This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. 8. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan . iaitu pengenalan kepada Al-Quran.Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. the new and old curriculum comparison analysis. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. the usage of text books and Teachers Guide Book. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. This course discussed the Islamic education development. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The course focuses on strategy. and the implementation of “j-QAF” program. pendekatan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. PIM3102 73 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. approach.

Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. This course focuses on introduction to Al-Quran education. and teaching practical. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. lesson plans. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. lesson plans. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also discusses the strategy. application ‘tajwid’ rules in reciting. lesson planning and teaching-learning of al Quran. . menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. penyediaan rancangan.hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. memorizing and interpreting of the Quran verses. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. lesson plans and teaching practical. 74 The course focuses on clarifying the concept of ‘Ibadah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. Kursus ini juga membincangkan strategi. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. and teaching practical. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. The course focuses on clarifying the concept of ‘Sirah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.

kemahiran asas. lesson plans. PIM3109 75 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. kajian teks jawi klasik. basic skills. perancangan. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. dan amali. It also discusses topics in micro and macro teaching concepts. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. according to the Islamic education syllabus for primary schools. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. planning. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. and practical. The course focuses on the content analysis on ‘Jawi’. It also discusses the teaching strategies. penyediaan rancangan. exposure to Arabic calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. The course emphasizes on topic selecting. dan moden. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. pendedahan secara amali penulisan khat. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) . The course focuses on clarifying the concept of ’akhlak’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.

measurement. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). pengukuran. dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. tables of specification. 76 This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”.’s special traits.w. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. and other related issues. their main topic of discussions.w. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah.a. It also discuss topics related to item building.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. the impact of faith in life. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. It will also explore ways of acquiring the . PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. The course focuses on concepts. The course focuses on the “dakwah”. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. and Islamic Education Managements in Malaysia. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars.Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian.a. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. bentuk dan bidang penilaian. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. types and field of testing. and PAFA assessment. Islamic educators. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. dan Penilaian PAFA. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. kesan iman dalam kehidupan. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. perkara-perkara yang membatalkan iman. assessment and evaluation in Islamic education..

This course includes concepts and definition of total fitness. training principles of physical fitness. sembelihan. and documenting the action research findings in a report or article. training schedule of physical fitness. . The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. implementing the research. methodology in fiqh. Islamic economy and management of properties in Islam. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. analyzing and interpreting the research data. training methodology for physical fitness. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. the component of health. The course focuses on Usul Fiqh studies. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. 77 9.skills of planning an action research. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. jadual latihan kecergasan fizikal.related fitness. This course involves skills of carrying out an action research in a school. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. motorrelated physical fitness componen. animal slaughtering. physical fitness and the importance of physical fitness. periodisation of training and effects of training on physical fitness. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal.

This course to expose students to various swimming skilss. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. evaluation. pengurusan. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. keselamatan renang. 78 PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. swimming safety. children’s games and techniques. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. model Bunker and Thorpe 1982. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. penilaian.PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah. pengelolaan permainan dan teknik permainan. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. This course stress on rules and regulations. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. the acquiring of skills in the track and field event. kemahiran acara padang. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. struktur dan oraganisasi persatuan. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. permainan kanak-kanak. The topics are basic movement concept. teaching and learning of bacis movement. basic teaching and learning methodology of swimming. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. asas terjunan. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0) . kemahiran acara balapan. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. structure and the organisation of society.

maturation and physical performance. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. maklumbalas. sistem integumentari. . kematangan dan prestasi fizikal. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. aktiviti fizikal dan sukan. respiratory system. nutrition and metabolism as well as urinary system. This course includes the definition and concept of growth. motor learning. motor control. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. sistem saraf. jantung. sistem limfatik dan imuniti. sistem penghadaman. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. keselamatan murid-murid. kematangan. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. pemprosesan maklumat. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. selular dan tisu organisma. pertumbuhan somatik. digestive system. muscular system. saluran dan peredaran darah. adipose tissue and body composition. lymphatic system and immunity. Integumentary system. Heart. pengelolaan dan pentadbiran. kawalan motor. sistem endokrina. ‘attention’ dan prestasi. sistem otot. coordination. pembelajaran motor. nervous system. penganalisisan perlakuan. cellular level and tissue level of organisation. sistem rangka. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. feedback. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. skeletal system. blood vessels and circulation. tisu adipos dan komposisi badan. kematangan dan pembelajaran motor. darah. maturation and motor learning.Motor (Growth and Motor Development) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. kanak-kanak. attention and performance. human information processing. endocrine system. somatic growth. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. individual differences and capabilities.chemical level. aspek pengurusan. perbezaan individu. retention and transfer of learning. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. 79 This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. . maturation and factors that influence growth. blood. koordinasi. functional development. sistem respirasi.

konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. The aspects of managing. pengurusan. This course covers the philosophies. planning. concepts. administrating and organizing. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. perancangan. konsep. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. administrating and organizing. aims. history and literatures of outdoor education. pengelolaan. penganalisisan perlakuan. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. rekreasi dan kesenggangan. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. analyzing performance. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. .kepentingan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. pengelolaan. pengurusan. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian.This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. the aspects of managing. managing. recreation and leisure. 80 This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. objectives. sukatan dan tafsirannya. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro.

konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. the interpretation of curriculum. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. . laws and administration of sport. aspek pengelolaan. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. administration of national and international sport agency. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. pengurusan. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the aspects of managing. undang-undang dan pentadbiran sukan. administrating and organizing. penganalisisan perlakuan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. managing physical education and sport. sports development programme. analyzing performance. criteria in choosing physical education acitivities. values and ethics in sport. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. nilai dan etika dalam sukan. penganalisisan perlakuan. program pembangunan sukan. the importance of physical education. 81 This course discusses the management and administration of physical education and sport. managing tradisional games. isu-isu dalam sukan. pengurusan permainan tradisional. pengurusan. issues in sport. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. aspek pengelolaan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran.

pembinaan ujian. The course helps student to develop different type of tests. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. pemilihan jenis-jenis ujian. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. administrating and organizing. the interpretation of curriculum. physical education and sports. This course includes the concept of test.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan . Students will be exposed to different types of research in health. measurement and evaluation in physical education and sports. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pendidikan jasmani dan sukan. analysis and interpretation. criteria in choosing adapted physical education acitivities. 82 interpretasi serta menggunakan hasil ujian. Emphasis given to the concepts of physical education. selecting test. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. the aspects of managing. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. analyzing performance.

Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. teori sosial dalam sukan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. sukan dan kanakkanak. pendarahan terbuka. goal. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. sports and economy. exposure to extreme heat. open wound. mengangkat dan membawa pesakit. motivasi. sports. deviation and aggression in sports. implementing the research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. sociology theories in sports. sports and children. sukan dan media. sports medicine and coaches of sports. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. basic principles of first aid. prinsip asas pertolongan cemas. sports personality. analysing and interpreting the research data. lifting and carrying of patient. ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. kaki. socialization in sports. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. sukan. faint. arousal. PJM3118 83 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. principles in managing fracture. perubatan sukan dan jurulatih sukan. sports history. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. asthma and heart attack. personaliti. This course discusses the basic concept of sports injury. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. sukan dan ekonomi. kebangkitan. penetapan matlamat. pengsan. kecederaan kulit. reinforcement. the definition of sports sociology. prinsip menguruskan kecederaan patah. pendekatan rawatan kecederaan. peneguhan. terdedah kepada haba yang melampau. keganasan dalam sukan. This course includes sports psychology and sports sociology. sports and media. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. prevention of injury in sports. motivation. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan.Jasmani. definisi sosiologi sukan. child psychology development via sports. approach in treatment of injury. soft tissue . kepala dan mata. maklumbalas. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. burnout and overtraining in sports. pencegahan kecederaan dalam sukan. kecederaan bahagian tangan. badan. airways and cardiopulmonary resuscitation. pressure and anxiety in sports. deviasi dalam sukan. asma dan serangan jantung. and documenting the action research findings in a report or article. feedback. skin injury. kecederaan tisu lembut.

Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. irrational and real numbers. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. 84 Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. This course involves skills of carrying out an action research in a school. . It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized.injury. students will apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving. In addition. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. legs. injury to the hand. head and eyes. 10. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . there is a further exploration into natural. In the process. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. body. rational. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.

Chi-Square test. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. rangkaian. linear programming. critical path analysis. pemprograman linear. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. graphs. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. symmetries and transformations. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. 85 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. algoritma. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. Pelajar juga didedahkan kepada makna. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. . algorithms. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized.tessellations.g. jenis-jenis carian. networks. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. graf. In addition. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry.Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. simetri dan transformasi. It discusses concepts in plane geometry. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. analisa laluan kritikal. Students will also discover patterns in art and design. types of searches. Selain itu. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. heuristic algorithms and methods of sorting. teselasi. The use of ICT e. It provides information about introduction to decision Mathematics. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. algoritma heuristik dan kaedah mengisih.

the applications and use of technology. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. Mathematics facilities and management of resources. Selain itu. fungsi dan graf. and patterns and relationships. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. graphing calculator and software such as Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. teaching and learning aids. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. Students will be introduced to printed materials. In addition. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. derivatives and integrals. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. At this point. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.Dalam kursus ini. teknologi dalam Matematik. ujian ChiSquare. technology in Mathematics. ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. using relevant Mathematical ideas. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. . Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. penggunaan dan aplikasi teknologi. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. basic understanding of limits and limit theorem. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. 86 MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and graphs.

In addition. aljabar matriks dan ruang vektor. matrix algebra and vector space. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. perancangan pengajaran efektif. students will learn the key concepts in geometry. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. measurement and data handling. 87 Teaching of Geometry. pelajar akan belajar konsep utama geometri. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. micro and macro teaching sessions. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Substitution. Farctions. effective planning and teaching. mikro dan makro.MTE3109 Teaching of Numbers. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Pecahan. penggunaan teknologi. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. Penggantian. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. pengukuran dan pengendalian data. mikro dan makro. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. pecahan. . Discussions cover topics related to teaching of numbers. micro and macro teaching sessions. The idea is extended to using Elimination. Dalam kursus ini. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. fractions. the use of technology. Selain itu. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor.

and some key mathematical ideas related to calculus. use of mathematical modeling in biology and ecology. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. codes and cryptography.MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. kod dan kriptografi. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. implementing the research. kod klasik dan nombor rahsia. mathematical difficulties and diagnostic test. MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(2+1) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. The topics discussed are testing and evaluation. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. analysing and interpreting the research data. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. classical codes and ciphers. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. MTE3114 88 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3(1+2) . Its contents cover mathematics in every day life. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus.

what do children need to help them learn through constructivism. plant respiration. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) This course provides knowledge about life and living processes. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Ia menerokai . food and wellbeing. information-processing theory-Atkins. the constructivist approaches. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. nutrisi tumbuhan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Gagne’s learning theory. respirasi tumbuhan. Behaviourist learning theory. plant excretion.Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan This course involves skills of carrying out an action research in a school. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. perkumuhan tumbuhan. growth. plant reproduction. pembiakan tumbuhan. animal respiration. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. cellular respiration in plants and animals. Ausubel’s learning theory. how children learn science. nutrisi haiwan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. pembiakan haiwan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. It explores the nature of science. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. struktur sel dan fungsi. 11. Shiffrin and Baddeley’s. movement and support in animals and plant responses to stimulus. tumbesaran. makanan dan kesihatan. Bruner’s learning theory. cell structure and function. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. animal excretion. assessing children’s ideas and misconceptions in science. respirasi haiwan. animal reproduction. animal nutrition. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. plant nutrition. bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains. It explores the nature of life. perkumuhan haiwan. the nature of science and how children learn science. SCE 3102 89 Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. understanding children’s development. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. understanding children’s ideas in science.

forces in fluids. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. ester dan amid. getah. applying Newton’s laws in everyday life. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . teori pembelajaran Ausubel. aldehydes and ketones. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. pendekatan konstruktivisme. teori pembelajaran tingkah laku. alloys. sebatian beraroma. asid karboksilik. sulphuric acid and nitric acid. ores and minerals. It discusses physics and measurement in everyday life. cara kanak-kanak mempelajari sains. aldehid dan keton. electrical circuits in . polimer tiruan dan plastik. asid sulfur dan asid nitrik. synthetic polymers and plastics. motion. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course provides knowledge about exploring materials. bahan komposit. teori pembelajaran Gagne. bahan bakar. 90 Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. the physics of music. thermometry and thermometers. esters and amides. Malaysian primary science curriculum I. alkohol. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. sabun dan detergen. industrial preparation of ammonia. kurikulum sains sekolah rendah aras II. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. planetary and satellite motion. alcohol. perkembangan kanak-kanak. It discusses issues in science education. polimer semulajadi dan kertas. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. memahami idea kanak-kanak dalam sains. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. Malaysian primary science curriculum II. teaching science for all children and science for exceptional children. fuel. rubber. composite materials.tentang ciri-ciri sains. Shiffrin dan Baddeley. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. eter dan ammina. ethers and amines. soaps and detergents. teori pemprosesan maklumatAtkin. aromatic compounds. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. teori pembelajaran Bruner. aloi. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. perusahaan penyediaan ammonia. using light. carboxylic acids. work and machines. teaching and learning strategies for primary science. natural polymers and paper. bijih dan galian.

the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics and semi-conductors. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends, threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and biodiversity collection submission.

91 Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily

lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

SCE 3111

92 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,

pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0)

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

SCE3114

93 Science, Technology and Society (Sains, Teknologi dan Masyarakat)

3(3+0)

This course provides knowledge about science, technology and society. It discusses issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran

Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. curriculum and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia. falsafah. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. proses perancangan dan penilaian RBT. dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) This course involves skills of carrying out an action research in a school. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). ciri-ciri kepimpinan. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT. Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. kemasan. management and administration and Design and Technology will be emphasized. peluang kerjaya dan masa depan RBT. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. 94 This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. text books and other resources including the use of ICT.berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. the introduction to the TVE system. process of the planning and evaluationin RBT. 12. leadership characteristics. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. career path and future of design and technology. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan . In relation to that. pengenalan kepada sistem PTV. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.

plant care. penanaman sayursayuran secara hidroponik. propagation. planting. This course will expose the student to the development of technology and material production. interior and exterior decoration will also be emphasized. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. handling of products. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries.penekanan. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum’s philosophy. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) . theory and model of curiculum development. accessories. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. perancangan.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. planting. designing. dan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. finishing. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. kurikulum sekolah. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. dokumentasi dan penyimpanan rekod. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. documentation and record keeping. pelaksanaan. reka bentuk. meta. selection and preparation of field for vegetable planting. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. penilaian. kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam. innovation. 95 penanaman. pengetahuan teori dan kemahiran amali. planting vegetable hydroponically. andurrent issues regarding the curriculum development in Malaysia. management. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. care of ornamental crops and landscape. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. the integration of pedagogical element and assesment will also be focused. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. Knowledge of materials. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials. school syllabus. planning. skills on constructions of wood and metal based project. evaluation. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. implementation. goals and teaching objectives and other resources.

and macro and micro teaching. komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah. Topik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim. ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Focusses will be on teaching and learning approaches. RBT3107 96 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik. strategi. lengan. asas elektronik berdigit. mendawai litar pendawaian domestik. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. robotik. motor arus terus. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit.(Primary School Living Skill Teaching Method) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. mereka cipta stail pakaian. kemahiran penyediaan. mechatronics and robotics basics components. domestic wiring. the preparation of work records and dress making. penyudah tepi dan garis leher. teknik pengajaran. and the integration of suitable pedagogical element and assessment. mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik. strategies. membina robot asas teknologi rendah. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. the skills of planning a lesson based on primary school syllabus. pleats. kancing. skills of questioning techniques. pendawaian satu fasa. hemlines and. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. design printed circuit board. teaching method and techniques. skills in preparing and using the materials for teaching aids with IC. Pedagogical element and assessment will be emphasized. necklines. asas mekatronik. . kemahiran dan teknik menyoal.design of garment styles. sleeves. penghilangan gelembung. openings. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. belah. penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. kaedah. gathers and. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian.

membina Jadual Spesifikasi Ujian. pengurusan dan penjagaan harian. analisis markah dan statistik asas. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. jenis penilaian. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:. discussion on validity and reliability of evaluation format. test specification table. dan pembiakan 97 ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. basic statistic. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made.RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. pest breeding. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. management and daily care of pets. peraturan pemarkahan. marking scheme and mark analysis. selection of pets and ornamental fish. item development. portfolio. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) . This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching. penggunaan dan interpretasi data. interpretation as well as report writing on assessment. pelbagai cara penilaian. various methods of evaluation. selection and preparation of aquarium and cage.alternative evaluation skills for using rubric. competency and school based evaluation. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio.the overview to the pet animals and ornamental fish. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. pembiakan dan pengendalian. preparation and keeping of documentation and records. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. housing and equipments for pet rearing. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran.

pengetahuan tentang peraturan. finance. element of design is integrated in food preparation. kewangan. and documenting the action research findings in a report or article. pengurusan kewangan. 98 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) RBT3113 Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. punca dan pencegahan kemalangan. electronic commerce (e–commerce). business law. undang-undang perniagaan. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. perniagaan elektronik (e-dagang). menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan. . Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi. regulation and workshop management personnel will also be emphasized.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing.rules. preparartion of food. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management) 2(2+0) Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. best practices on workshop safety. organization and management. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. dan penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi. table setting. analysing and interpreting the research data. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. technology in food preparation and. This course covers topics on food sanitation. prinsip memasak dan tatasajian. workshop design. reka bentuk bengkel. pengurusan bahan dan alatan. elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. materials and tools managemen. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. causes and prevention of accidents. perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. cooking principles and. implementing the research. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. financial management. In this component too.and the integration of creativity element in pedagog.

It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. proses dan perancangan projek. suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. industrial design and design for manufacturing. aplikasi lukisan 2D. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) . 2D drawing. layout of interior design and pet’s house and prosesses and planning project. product architecture. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The integration of project base assessment will be emphasized. This course emphasize on product design with computer aided. reka bentuk industri. This course emphasize on product development and principle. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. tempat alat tulis. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. aplikasi lukisan 3D (wireframe. processes and planning. design and managing project such as chair. 3D design. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan 99 tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan komputer.

Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. aproaches in curriculum. modelmodel program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. persekitaran. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. health practice and safety. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. This course covers the introduction to early childhood education. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. PRA3103 100 Perkembangan Fizikal. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. eating ettiquette. penyakit kanak-kanak dan pencegahan.Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. pendekatan dalam kurikulum. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. pengelolaan aktiviti prasekolah. Akta 308 dan Akta 550. teaching and learning techniques and techniques at presechools. views and ideas of earlier scholars of childhood education. the history of childhood education. the National Preschool Curriculum. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. the affective factors in the implimentation of curriculum. food and diets. also the transition process from home to nursery/preschools. penjagaan kesihatan kanak-kanak. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Children’s Right. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. growth and child development. the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education . Act 308 and Act 550.

PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. pembelajaran Matematik di prasekolah. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. factors that encourages and hinders creativity. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. muzik dan pergerakan.PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. processes of creativity and teaching approaches. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. This course covers the theories of children’s creativity. This course includes theory and the basics of children’s language learning. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. pengurusan dan aktiviti. 101 sosiodrama. the methods in teaching and learning language at preschool. merancang aktiviti. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. membina keyakinan . proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. factors of language development. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. pembelajaran sains di prasekolah. seni bonekadan sastera kanak-kanak. assessment in childhood education. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. perancangan program sains.

PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. theories on moral development. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab 102 kecacatan. identification of Islamic education and moral curriculum. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. Focusses will be on the reason due to the disability. management of curriculum. to develop confidence to face challenges in everyday life. the management and activities.untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. the classification of special needs children. characteristics. teori perkembangan moral. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. ciri-cirinya. management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. understanding and managing children’s emotions. development of sosial skills and prosocial behaviors. and spiritual and moral development activities as well its learning centre. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. dan perbezaan individu. menubuh dan mengurus pusat pendidikan . perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan.

behaviors and children’s dicipline. values and customs. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. community. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. aims. matlamat. nilai dan budaya. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. improving family excellence. family relationship. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. . penyimpanan. komuniti dan institusi pendidikan. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.prasekolah. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. penganalisisan. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. build and manage preschool education centres. 103 This course covers the theories and perspecttive. build and manage preschool education centres. objektif.o the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools.melaksanakan perekodan. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. hubungan keluarga.

programs provided and issues arises in educating these children. efficient relationship. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. pengurusan kesihatan. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. management of health.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. ciri-ciri. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. . documenting and publishing research papers. causes. analysing and interpreting the research data. and documenting the action research findings in a report or article. presenting research findings in seminar. punca masalah. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. safety and diet. konsep kepimpinan dan perwatakan. kecekapan hubungan. implementing the research. organizing action research seminar. This course is dealing with conducting action research in school. keselamatan dan pemakanan. 104 14. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.

PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. approaches and methods used in language assessment and intervention are also covered. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. pendekatan. and behaviour modification program among special needs students. pronciples. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. concept. kajian sukatan pelajaran. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. theeory of language. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa. language acquisition and language learning problemss among learning disabilities standard. kemahiran membaca. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. prinsip. reading. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. writing . Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed. problematics behaviour. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. strategies of behaviour modification and issue concerned. tingkah laku bermasalah. This course discusses the definition of language. konsep. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. PKB3104 105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1) Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) Kursus ini membincangkan definisi bahasa.

kemahiran memasak. problems in acquiring listening. The course includes understanding language. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. kemahiran berkebun. pengajaran tatabahasa asas. membaca dan menulis. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. kemahiran jahitan. gardening. pengurusan rumah tangga. ethics and classroom management. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. kemahiran memelihara haiwan. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. and the use of the assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. . strategi untuk menangani masalah tersebut. design various instrument in a variey of important aareas. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. home living. speaking. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. membina pelbagai jenis instrument. keselamatan diri.skills and teaching basic grammar are emphasized. reading and writing skills. cookery. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. study of the syllabus. teaching basic grammar. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. self-protect. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. sewing. bertutur. rearing pet. strategies to overcome the problems. PKB3107 106 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran.

problems related to teaching sciece process. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. terapi pertuturan. . strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. expression art therapy. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students. strategies to overcome teh problems. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. permasalahan penguasaan Matematik. terapi muzik dan nyanyian. penilaian. It covers basic concepts of Mathematics. teaching aids. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. kajian sukatan pelajaran. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. speech therapy. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. matlamat. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(!+2)) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. terapi pergerakan kreatif. This course discusses the importance of physistherapy. hydro therapy. PKB3110 107 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course provides the knowledge of concepts. art therapy.masalah pengajaran Sains. Ia merangkumi konsep asas Matematik. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. pembinaan bahan bantu belajar. langkah-langkah. goals. problems of learning Mathematics. terapi hidro.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. occupational therapy. terapi seni visual. functional Mathematics. procedures. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. music and singing therapy. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. terapi cara kerja. matematik berfungsi.

implementing the research. physical aspects of the classroom. program and placement of the ISN at the Community-based rahbilitation (CBR). pengurusan kelas khas. isu pelabelan. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. dan integrasi. multidisciplinary services offered at the CBR. pengasingan. khidmat pelbagai disiplin di PDK. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. special classroom management. penubuhan. pentadbiran. labeling segregation and integration. pentaksiran. effectiveness of teaching and learning. prinsip dan etika kerja sosial. assessment. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on – site training) PKU3113 108 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. teachers profesionalism. students multiple competencies. analysing and . setting up administration. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN).PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. penempatan pelajar. prasarana kelas khas. principles and ethics of social works. keprofesionalisme guru. parents and community involvement.

This course covers the implemetation of special education programs. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. peranan guru dan pentadbir. The role of teachers and administrative. and documenting the action research findings in a report or article. organizational structure of the Special Education department in the Ministry of Education. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH PKD3101 Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) 3(3+0) . budget allocation. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. and support services as well as evaluation of Special Education programs. placement procedures for children with special needs. pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan. 109 This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. the State Education Department and the school. jabatan pendidikan negeri dan sekolah.interpreting the research data. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. peruntukan kewangan. struktur organisasi di peringkat kementerian. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.

PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek. peer group and effective modes of communication on the development of hearing-impared children. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. the factors which can affect the development of language and communication. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) 3(3+0) . Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai 110 Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. rakan sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkembangan kanakkanak bermasalah pendengaran. kepentingan peranan keluarga. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya.roles of the family. kesan kehilangan pendengaran terhadap amalan pendidikan dalam bilik darjah. This course covers the charateristics and the development of hearing-impaired children from various aspects.

and the issues and current trends in the education of the hearing-impaired. Isi kandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education. kelebihan dan kekurangannya. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. jenis khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat. dan objektif-objektif pengajaran. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran. and teaching objectives. how to create and use various assessment tools. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages. This course gives an overview of the development of deaf education in Malaysia as well as abroad. dan kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid yang diajar. mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) . This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after entering school. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. ciri-ciri. sasaran. banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. It covers the important components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah.membina pelbagai 111 jenis instrument.Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. identify the strengths and weaknesses of their pupils. gathering relevant information. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized.

cara mengatasinya. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing-impaired children. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa. dan melaksanakan program This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah tersebut. KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada murid-murid bermasalah pendengaran. This course gives students a knowledge of the hand codes used in the Malay and English Language. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes. dan aplikasi KTBM. Methods used in the assessment of language.Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. dan latihan amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. dan 112 merancang perkara-perkara penting dalam pertuturan secara individu. approaches and strategies in the teaching of language to hearing-impaired children. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi-bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed. practice using the hand codes in the context of teaching the Malay and English language to hearing-impaired children. This course provides students with a knowledge of the various issues. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing-impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) . practice through simulating teaching and learning language sessions.

the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils. proses pendengaran. various methods of assessing hearing loss. skills of planning. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak-kanak.Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. the etiology of hearing loss and its impact on learning. the importance of having a good acoustic environment. the use of amplification in the classroom. collaboration among people from various disciplines. kemahiran dalam memilih. dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. pengetahuan serta pengurusan pelbagai ujian pendengaran. This course covers topics like the anatomy of the ear. developing. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. merancang dan menggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. ‘hands-on’ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) . PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. government agencies and nongovernment organisations in the development of CBR is discussed. membina. pelaksanaan projek 113 kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. This course introduces students to the provision of community-based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled. the process of normal hearing. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. sistem amplifikasi pendengaran. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. This course focuses on how to choose. kepentingan menyediakan persekitaran akustik.

It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. kaedah merancang. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. struktur organisasi di peringkat Kementerian. types of programmes. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. jenis program. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. mengurus dan melaksanakan program Pendidikan Khas. implementing the research. peruntukan kewangan. PKU3115 114 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. support services. managing and implementation of these programmes. Focus will be given to the ways of planning. and documenting the action research findings in a report or article. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. state and school levels. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal.Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. peranan guru. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. isu-isu. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. analysing and interpreting the research data. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. . khidmat sokongan. issues like the role of teachers. financial allocation.

kaedah pentaksiran penglihatan. serta kesan kecacatannya ke atas perkembangan kognitif. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. .This course is dealing with conducting action research in school. presenting research findings in seminar. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. and psychosocial development. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. 16. documenting and publishing research papers. organizing action research seminar. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children. The role of parents and importance of early intervention are also discussed. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH PKl3101 Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan. pelajar diperkenalkan kepada jenisjenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. PKL3103 115 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. affective. afektif dan psikosial. observe and evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. latihan mengintepretasi laporan mata. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan.

grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. Students are taught cooking skills. menulis pindah teks Braille kepada tulisan biasa. dan pengalaman hands-on. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective. Recreation and Adaptive Physical Education. dan latihan membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. pengurusan dapur dan rumah. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasi dan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan. This course covers important concepts in field of Living Skills. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code.This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. design various instruments in a variety of important areas. the visual process and causes of visual impairment. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian. management of the kitchen and house. membina pelbagai jenis 116 instrumen dalam pelbagai bidang yang penting. kemahiran memasak. . This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation. dan penggunaan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. various visual assessment methods and visual skills training for children with low vision.

This course covers skills to produce. dan latihan amali di dalam dan di luar bangunan. PKL3110 117 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. and produce English Braille using the computer. tahap Matematik. persediaan dan pengajaran kanak-kanak buta dan berpenglihatan terhad. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institute for the Blind (Unted Kingdom. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987). teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan). read and transcribe the English Braille Code. the level of Mathematics. This course covers skills to produce. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids). sessions to practice indoor and outdoor sessions. Pelajar juga didedahkan kepada penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan kod Braille Bahasa Inggeris. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan oleh Braille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. read and transcribe the Mathematics Braille Code. menggunakan ICT dan peralatan khas. PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris (English Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille.PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep-konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. keperluan pendidikan murid . menyediakan bahan bantu mengajar. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom). adaptasi kurikulum. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use these skills in the education of children with visual impairment.

PKU3113 118 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. in Malaysia and other countries. the implementation of community projects by these centres. pengajaran mikro dan makro. prepare teaching aids. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. trends. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. micro and macro teaching. This course covers the development of education in the field of visual impairment. dan kaedah . use ICT and other appropriate special aids. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. perundangan. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. and hands-on experience and to reinforce learning. Issues. This course covers the planning. This course introduces the concept and philosophy underlining communitybased rehabilitation for individuals with disabilities. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan.bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran. educational needs of children with multiple handicaps. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. adaptation of curriculum. cooperation government and non-government agencies. peranan dan sumbangan pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti. legislation as well as contribution of individuals in this field will be discussed. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. isu-isu. trenda. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara.

implementing the research. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. management of resources and finances. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. proses pembuatan keputusan. organizing action research seminar. presenting research findings in seminar. This course is dealing with conducting action research in school. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. Students are exposed to the role of Special Education teachers. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. documenting and publishing research paper. 119 . the decision-making process. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. pengurusan sumber.mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. and documenting the action research findings in a report or article. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. analysing and interpreting the research data. as well as the evaluation of Special Education programs.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) ncp Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. .

refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. penelitian dokumen. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. interaction with the school community. strategi dan aktiviti. pola tingkah laku murid. analysis of documents. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. school facilities and the implementation of the school curriculum. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. pengurusan bilik darjah. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. reflections. It also gives students the knowledge and experience through observations. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. about pupil’s behaviour. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. reflections. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. keberkesanan pelaksanaan strategi . patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. Melalui pemerhatian. school and classroom management. activities. analysis of documents. strategies. bahan sumber pengajaran pembelajaran. pengurusan sekolah. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. penelitian dokumen. 120 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. interaction with the school community. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. penelitian dokumen. penelitian dokumen. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah.Melalui pemerhatian.

dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK 3101 Praktikum I (Practicum I) 22(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK 3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) 121 dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation

skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK 3103 Praktikum III (Practicum III) 66(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum III is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

122 Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

123

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas 3(1+2) PJM 3102 .

This course also stress on types of games which are suitable to different age groups. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. jantung. sistem integumentarim. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. chemical level. the importance of physical education. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements. respiratory system. nervous system. selular dan tisu organisma. darah. sistem limfatik dan imuniti. saluran dan peredaran darah. blood. endocrine system. sistem respirasi. sistem saraf. blood vessels and circulation. jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. kepentingan. locomotor and non-locomotor movements. muscular system. konsep kurikulum. model permainan kanak-kanak. 124 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) . nutrition and metabolism as well as urinary system.(Basic Movement) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. sistem penghadaman. sistem endokrina. digestive system. cellular level and tissue level of organisation. sukatan dan tafsirannya. Heart. Integumentary system. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. Pendidikan Jasmani. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. skeletal system. criteria in choosing physical education acitivities. the interpretation of curriculum. peringkat kimia. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. lymphatic system and immunity. sistem otot. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. sistem rangka. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani.

pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. PIE3103 125 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) . pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. nilai dan etika dalam sukan. pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. issues in sport. PIE 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. managing physical education and sport. administration of national and international sport agency. sports development programme. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran.Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) 3(3+0) PIE3101 Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. managing tradisional games. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management of teaching-learning procedures. This course focuses on the introduction of strategies. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. program pembangunan sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. values and ethics in sport. 2. approaches. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. isu-isu dalam sukan. pengurusan permainan tradisional. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. laws and administration of sport. undang-undang dan pentadbiran sukan.

This course discusses two important and significant things in the teaching process. membaca dan menulis. measurement. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. focusing on combination of using text book. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. This course focuses on topics of assessment. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. syllabus contents and its curriculum specifications. kombinasi penggunaan buku teks. . bertutur. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA.Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. BAE 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. penilaian dan pentaksiran. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. It also discusses topic for micro and macro in teaching. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). pengukuran. faktor-faktor yang membantu 126 penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. syllabus and text book. 3. and evaluation. This course focuses on topic selecting. kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.

pembinaan item. evaluation and examination of Arabic language.This course discusses on the methodology of teaching listening. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. describes the teaching steps for every skill. mingguan dan semester mengikut format yang betul. konsep penilaian. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. reading.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. speaking. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . 127 4. assessment. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. penilaian kemahiran berbahasa Arab. and writing skills. terminology of. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. penilaian kendalian sekolah. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) .

amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. the philosophy. peraturan keselamatan di sekolah. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. safety of self. dan diskriminasi. keselamatan perkhidmatan. strategies and approaches in teaching health education. perkembangan aspek fizikal dan sosial. PKE3104 128 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. the learning style. stail pembelajaran. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. sejarah. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. emergency procedures.Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. prosedur kecemasan. penyimpanan bahan bahaya. positive approach in sexuality. This course encompass the knowledge about health sexuality. objektif. Antara tajuk-tajuk yang . doing the practical session of micro teaching. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. safety and environmental safety. storeage of dangerous product. safe road user program and building safety. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) PKE3103 Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. keselamatan diri. bebas daripada prasangka yang negatif. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. safety rules in schools. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. safety services. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. Emphasis is given to introduction to health education. free from negative prejudice and discrimination. objectives. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. This course gives expose to the concept and principles of safety education. history and the curriculum of health education. falsafah. konsep. kaedah. method. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. physical and social growth. This course discusses the basic concepts in health education.

pendekatan bersepadu. behaviuor. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. program kesihatan mulut. ADHOC / PROSTAR programs and monitoring and evaluation. school cleanliness practices. The course intends to give geneal understanding on concept. 129 . supplementary food plan. rancangan makanan tambahan. perkhidmatan kesihatan sekolah. mouth health program. school health services. program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. and emphasis on children’s health. amalan kebersihan sekolah.dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah.

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN .

PSK3102 Teori Pembelajaran. politics. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. . Pelajar akan didedahkan dengan rasional. and culture. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. empat domain iaitu sivil. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful. suitable types of evaluation which can be applied in Civics and Citizenship Education. number of learning theories. 130 pengetahuan dan kemahiran pedagogi.PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. This course exposes students to the selection. komponen pengajaran mikro dan makro. dan budaya. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. great depth based on the six themes identified. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. pelbagai teori pembelajaran. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. kaedah pengajaran dan pembelajaran. sosio ekonomi. Students will be exposed to the rational. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. politik. PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the four domains of civil. format dan komponen wajib. socio economic. Moreover.

This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. teori–teori etika. religious and societal values as well as moral development theories. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. 131 .This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education. lesson planning. melaksana dan membuat laporan. merancang dan melaksanakan projek. the format and compulsory component. kemahiran sosial. implementation and reporting. moral being.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. preparing the scheme of work. kaedah. approaches. social skills. effective planning and teaching. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. methods suitable for an effective teaching-learning. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. teori-teori perkembangan moral. konsep asas nilai. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan. merancang. planning. planning and administering of service learning projects. carry out practical work. values. nilai-nilai agama dan masyarakat. 2. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. insan bermoral. pendekatan. methods. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. ethical theories. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. pedagogical content knowledge and skills.

ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level.ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) 3(3+0) KuKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. 5. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. issues faced in assessment of Moral Education. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. In this course. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. teaching and learning strategies for primary science. It discusses issues in science education. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak . teaching science for all children and science for exceptional children. Malaysian primary science curriculum II. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. This course focuses on moral problems faced in schools. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. Malaysian primary science curriculum I. kurikulum sains sekolah rendah aras II. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I.

scoring of assessment. kemahiran proses sains asas. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. penskoran pentaksiran. marking and moderation of test scripts. pengawetan spesimen biologi.SCE 3106 132 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. memperolehi kemahiran manipulatif. types of assessment. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. analisis skor ujian. pentadbiran ujian. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. rules and safety in the laboratory. alatalat pentaksiran. dan kemahiran proses sains bersepadu. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. teknik-teknik asas makmal. preservation of biological specimens. analysis of test score. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. science teaching and learning resources. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. acquiring manipulative skills. interpreting test score and forms of examination. bentuk-bentuk pentaksiran. matlamat pentaksiran. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. It discusses primary science teaching. basic laboratory techniques. rekabentuk dan pembinaan ujian. peraturan dan keselamatan dalam makmal. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. assessment tools. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. It discusses definition of terms. It will discuss about management of science laboratory. bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. test design and construction. preparation and improvisation of selected resources and presentation. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. safe handling of scientific materials handling of chemicals. . areas of assessment in primary school science. the basic science process skills and integrated science process skills. purpose of assessment. administration of test. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Perpuluhan dan Peratusan)) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Fractions. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. Pecahan. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. decimals and percentages and also construction of teaching aids. . Selain itu. MTE3109 Teaching of Numbers. Pelajar juga didedahkan kepada makna. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. using relevant mathematical ideas. discussions cover topics related to teaching of numbers.133 6. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. fractions. In addition. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM.

peranan guru PSV. pecahan. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. measurement and data handling. pengukuran dan pengendalian data. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. management of outdoors and indoors activities. the 5P concept.perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. resource and teaching aid management. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. the importance of curriculum development. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. pelajar akan belajar konsep utama geometri. Penekanan diberikan kepada matlamat. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. huraian sukatan pelajaran. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. specifications of the syllabus. objektif kurikulum. students will learn the key concepts in geometry. the roles of the PSV teachers. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. kepentingan perkembangan kurikulum. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) . Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) PSV3104 Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Dalam kursus ini. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. konsep 5P. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. 5. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. 134 Teaching of Geometry. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. The use of technology is also emphasized to enhance students learning.

methods and forms of assessment.(Teaching and Learning of Visual Art Education) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. evaluation of art works and evaluation of portfolios. jenis-jenis pentaksiran. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. Membuat Corak dan Rekaan. 6. This course covers the approach. PENDIDIKAN MUZIK . teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. types of assessments. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. bentuk pentaksiran PSV. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. strategy. sumber pengajaran dan pembelajaran. persediaan mengajar. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. bahan. lesson planning. as well as practical activities for explorations of tools and materials. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. Pattern-Making and Designing. marking schemes. tujuan pentaksiran PSV. peraturan memberi markah. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. content and themes in producing art works for the four areas. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap 135 bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. teaching and learning resources. that is: Drawing and Picture Making. strategi. subject matter. aims of assessment in VAE. kaedah pentaksiran PSV. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio.

MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. sing melodies in keys changes from major to minor. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. broken chord. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. alberti bass. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. matlamat. psikologi. permainan alat muzik. singing folk songs. broken chords. latihan dalam permainan iringan kord blok. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. melody improvisation. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. faktor-faktor sosiologikal dan 136 psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. aims and the functions of music in education. bes alberti. . MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. mengimprovisasikan melodi di kibod. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. faktor-faktor sosiologi. sociological and psychological factors that affect music education. play block chords. importance of music. philosophical implications. fungsi muzik dalam pendidikan. Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts.

mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. permainan alat rekoder. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom.micro and macro training sessions. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. aural sensitivity and movement to music. types and characteristics of children and adult voices. mingguan dan harian. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. 7. permainan alat perkusi. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. teaching and learning of singing in the music classroom. the playing of recorder and percussion instruments. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3101 .MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. remaja. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. mensintesis 137 pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. semester. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music.

. fokus utama dan sampingan. reading. 138 This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. dan pengukuran. pemetaan kemahiran. testing specifications schedule and its construction. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. afektif. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. konsep strategi. 5P concepts. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. teori-teori kognitif. and measurement. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. main focus and secondary focus. language skills (listening and speaking. jenis dan kaedah penilaian bahasa. membaca. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. and writing). This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. affective. evaluation. penulisan langkah pengajaran. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. kaedah.. concepts of teaching strategy. dan menulis). marks. pemarkahan dan markat. curriculum conten. and technique. and psychomotor. testing development. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. types and method of language evaluation. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. pendekatan. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. pendekatan. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. the writing of teaching steps. skills mapping. kaedah. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. dan psikomotor.Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. dan teknik pengajaran. pengisian kurikulum. gammar and language skills evaluation BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. theory of cognitive. added value skills and language system. penilaian. This course describes the concept and principle of testing. and implementing the micro and macro teaching. pembinaan ujian. approach. konsep 5P.

item development. competency and school based evaluation. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. peraturan pemarkahan. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. analisis markah dan statistik asas. test specification table. membina Jadual Spesifikasi Ujian. discussion on validity and reliability of evaluation format. preparation ofl language skills teaching plan. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel.alternative evaluation skills for using rubric. strategi. financial management. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. and techniques of teaching language skills. interpretation as well as report writing on assessment. implement teaching planning and audio visual aids. technique and teaching methodology. pelbagai cara penilaian. jenis penilaian. penggunaan dan interpretasi data. methods. basic statistic. marking scheme and mark analysis. various methods of evaluation. constructing and using language skills teaching aids. approaches. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. portfolio. pengurusan kewangan. workshop safety. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made.This course elaborates on malay language skills. keselamatan bengkel. 139 8. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. . safety and rule regulation. management and administration. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. tool and material management. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. pengurusan peralatan dan bahan. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. strategy. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. dan bahan bantu mengajar. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) . perancangan pengajaran KHSR.

resepsi dan teori tindak balas pembaca. undang-undang perniagaan. Psyco-analysis. eksistensialisme. This course elaborates on literary critics field like. Existensialism. Femenism. RBT3120 140 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. psikoanalisis. Surelism. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. tropical freshwater ornamental fish:. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. fenomenologi. kritik genre dan kritikan baru. Topics coveres studies on fabric. pengurusan dan penjagaan. electronic commerce (E–commerce). pembiakan dan penanaman. pascakolonial. proses jahitan dan membuat pakaian. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. preparation of planting beds and containers. the ornamental fish. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. . 9. Post Structuralism dan Deconstruction. Arcitipal. femenisme. Post Colonial. propagation and planting. choice of clothing and sewing and clothes making processes. the vegetable and ornamental crops production technology. harvesting and use of plants produced. pengenalan kepada ikan hiasan. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. Marxisme. selection and preparation of equipments and materials. Semiotic. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. Post Modern. and vegetable and ornamental crops production technology. plant care. Marxism. rearing ornamental fish technology. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. pemeliharaan ikan hiasan. hermeneutic. Genre Critics. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. Fenomenology and Hermeneutic. rearing ornamental fish technology. pascamoden. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal.perniagaan elektronik (E-dagang). dan New Critics. kewangan. Autobiography. pemilihan pakaian.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. semiotic. This course deals with three main components: home technology. business law. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. finance. penyediaan batas dan bekas menanam. management and care of ornamental fish. short term vegetable and ornamental crops. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. Reading Reception dan Reflection theory. surelisme.

theatre inclassroom. plot. produksi. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. visitor in action. forming production management. guru dalam peranan (teachers in action). stage performance theory. production. teater dalam bilik darjah. tetamu dalam aksi. boneka. sinematografi dan persembahan. jenis dan bentuk drama kanakkanak. kekuatan karya kreatif. theatre and children theatre. penerbitan karya. story telling. novel remaja. teachers in action. dan pembinaan skrip. MUZIK PRA SEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) . mengadakan sesi uji bakat. theatre for multipurpose. types. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. puppet. simulasi dan improvisasi. This course elaborates on the definition and concept of drama. and presenting a performance. This course elaborates on the introduction to theatre in education. dan guru sebagai penulis. latar tempat. history and background. and teacher as a writer.PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. popular novel. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. dan isu karya kreatif. dialog and location background. actors selection. dialog dan latar tempat. persoalan. watak dan perwatakan. and forms of children drama. pengurusan produksi. cinematography. simulation and improvisation. pemilihan. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. creative writing strength. reading theatre. selection and script writing. asas alkonan dan vokal. proses pengeraman bahan. and vocalisation. elemen. implementing a screen testing. sejarah dan latar belakang. 141 This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. pemilihan pelakon. teater untuk kepelbagaian tujuan. puisi. performance ethics. improvisasi. opinion angle. 10. character and characterisation. novel popular. genre formation process. directoring. tema. creative writing themes and issues. cerpen. adolescent novel. teater pembaca. bercerita. sudut pandangan. plot. pengarahan. short stories. a performance. basic dramatisation. poems. teori pementasan. element. tater dan teater kanak-kanak. etika pementasana. genre writing publishing. pementasan.

mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. The focus of the course is related to music with movements elements of movement. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak. lagu-lagu patriotik. perancangan pengajaran dan pembelajaran. 142 This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. Students will be introduced to children’s songs. pregerakan kreatif. teaching and learning music through movements. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. jenis-jenis pergerakan. unsur-unsur pergerakan. nyanyian semerta dan aural. children’s songs and cultural songs. . pengujian dan penilaian. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. impromptu singing and aural. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. creative movement. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. patriotic songs. technology in teaching and learning music in classroom. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. sumber pengajaran dan pembelajaran. testing and evaluation. teaching and learning resources. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool.Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschookl children.

PRM3104 143 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah-surah choices tilawah. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. tafsir ayt hukum. 11. basmalah. basmalah. Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. tafsir ayat hukum. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. Mansukh. Muhkam dan . dan khatam al Quran. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. takbir. tafsir ayat akhlak. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. tafsir ayat akhlak. Nasikh. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. tafsir ayat aqidah. kemukjizatan Al-Quran. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. and khatam alQuran. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. isti`azah. isti’azah. takbir. tafsir ayat aqidah. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments.

The implementation is carried out both in theory and in practice. its mukjizat.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. tujuan dan sifat-sifat. Nuh. Nasikh and Mansukh. Nahawand. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. martabat hadis. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates 3 (3+0) ELE3101 .Mutasyabih. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al-Quran. burdah. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya. Each tarannum will focuses on tabaqat. harakat. Jin. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. wuslah dan lain-lain yang berkaitan. hukum beramal. the degreel of Hadith and rules in using them.Definitions. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Nuh. pelaksanaannya secara teori dan amali. Nahawand. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. Jin. 144 The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. pengertian. burdah. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. wuslah and other related aspects. Sikah and Jiharkah. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. ar-Rahman. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. Hadith Qudsi. Muhkam and Mutasyabih. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. Sikah dan Jiharkah. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. 12. harakat. The course will expose and guide students on the theories of memorization the AlQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. arRahman.

Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. and introduction to lesson planning. The topic Language and literature is also introduced. remedial and enrichment activities. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. general principles in the teaching of language skills. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. It focuses on language acquisition and language learning. an overview of teaching approaches. classroom management. developing classroom skills. multiple classroom teaching. materials selection. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. kemahiran membaca dan menulis. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. theories of second language acquisition. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. adaptation and simplification.(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. and semantics needed by an English language teacher. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. syntax. methods and techniques. communication. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. morphology. syllabus study. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. reading and writing. the English sound system (phonology). morfologi. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) . pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. ELE3102 145 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. komunikasi.

the teaching and assessing of reading skills. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. the teaching and assessing of vocabulary. the teaching and assessing of writing skills. the teaching of grammar. pengajaran. pengajaran tatabahasa dan mengeja. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. pengujian dan penilaian kemahiran 146 mendengar dan bertutur. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. peperiksaan dan penilaian. integration of language skills and language content. the teaching and assessing of literature for primary schools. spelling and dictation. the teaching and assessing of listening and speaking skills. pengajaran. pengajaran. testing and evaluation. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. .This course focuses on the topics of lesson planning.

147 SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT .

bertutur. Sentence types. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. It also enables learners to reflect on their learning. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. and Cohesive devices in spoken and written language. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. speaking. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. reading and writing. Subject-verb agreement. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. function and meaning. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. It focuses on Tense types and aspects. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). The topics focused are listening. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. .

148 LAMPIRAN .

1. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1. . 1.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. teori pembelajaran. 1. bahan kurikulum. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. Pentaksiran.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.

149 .

4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 2.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren. 2.Hasil Pembelajaran 2. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2. 150 .2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. 2.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. 2.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 2.

sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. 4.Hasil Pembelajaran 3. 3. sosial.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. 3. psikologi dan etika profesional keguruan. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.6 merancang. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 3. 151 .4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar. 3.2 3.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. budaya. 3.

3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. 4.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. 4.2 mengurus masa.4 membuat muhasabah diri.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. 152 .1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. 4. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 4. 4. 4.Hasil Pembelajaran 4. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. emosi dan tekanan secara berkesan.

6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. akauntabiliti integriti. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. 5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut.Hasil Pembelajaran 5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. iaitu untuk: 5. 5. 5. 153 . 5.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. 5.

3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. 6.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.Hasil Pembelajaran 6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. 6.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. 6. 154 . Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. 6. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6.

157 155 . poster. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. dan peperiksaan. projek. Ia juga termasuk peperiksaan. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. tutorial. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. projek.” Sepanjang kursus. seminar. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan.LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran. persembahan. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. bengkel.

memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel.Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. perbincangan kumpulan kecil. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. 156 . Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. merefleksi dan menilai amalan. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri.” Juga. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah.

Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • • • • • • • Muzik Pra Sekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 2.LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 6. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 4. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 9. Sains Pendidikan Jasmani • • • • • . Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 5. 3. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Elektif 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • 8. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM.

Bil 10 . Major Matematik Elektif 1 Pendidikan Jasmani Elektif 2 157 • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral • • Catatan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16 . Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 13 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11 . Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • 12 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15 . Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • • • • Nota : . Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

158 PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN .Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan.

Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Datin Sitti Haishah binti Abd. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y. Bhg. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman .

159 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful