PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

4. 8. Struktur Program. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 150 151 157 159 159 14. 2. i . Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran • Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan MUKA SURAT ii iii 1 2 5. 9. 7 16 19 23 24 30 33 122 126 132 11 12 13. 7. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. 3.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. 10. 6.

Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised). Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. pelantikan tenaga pengajar. Sekian. pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Dato’ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru . Kementerian Pelajaran Malaysia. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Pengenalan. Justeru. Sinopsis Kursus. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. selamat maju jaya. Di samping itu. Matriks Hasil Pembelajaran. Agihan Kursus Mengikut Semester.

ii KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN .

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. relevan. responsif. dan bersepadu Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Holistik REKA BENTUK KURIKULUM Spiral & Development al Praktikal & Kontekstual Koheren . futuristik. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. holistik.

EIU. iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. EFA. ESD (UNESCO) • Kurikulum. iv. . iii Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang • Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”. Aktiviti Kokurikulum. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan • 3 Aras mengikut Semester. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal / ”hands-on” • Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) • Merujuk situasi sebenar / amalan bilik darjah di sekolah • Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat “spiral” dan “developmental” dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian. v.i. kemahiran. iii. nilai / disposisi • “hard skills” dan “soft skills” • Persepktif global (4 Pillars of Education). Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai “Kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran.

Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). . Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. praktikum. penyelidikan tindakan. kajian kes. iaitu: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar seperti yang dikehendaki dalam Notional Credit. dan tugasan. b. Portfolio Pembelajaran.iv Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. latihan industri. d. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. internship. Menggunakan pelbagai mod. f. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melalui e-learning dan online learning. pentaksiran prestasi (performance assessments). Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. penilaian tugasan terarah. kerja kursus. Penggunaan Unit Plan. c. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. bahan. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar (real problem of practice). Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. e.

v Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. hasil pembelajaran. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: • Etika Profesional • Pengetahuan dan Kefahaman • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal • Kemahiran Kebolehpindahan • Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada Aras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPG dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. .

MATLAMAT. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM .vi PENGENALAN.

budaya. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. vi. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. iv. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. etika. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. pentaksiran. dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. bahan kurikulum. dan etika profesional keguruan. . ii. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. kemahiran. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. sosial. iii. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. v. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu.PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. psikologi. memiliki dan menampilkan nilai. Sebagai prasyarat. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.

DAN PERINCIAN KURSUS . STRUKTUR PROGRAM.1 SISTEM AKADEMIK.

praktikum. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS). Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak semuka. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. yang mencakupi teori dan amali. .SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. serta Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Setiap semester mengandungi 20 minggu.

2 STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM). 86 (65%) 3. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Major. kemahiran generik. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan . nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. KURSUS KURSUS WAJIB • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH KREDIT 23 (17%) 2. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. dan Amalan Profesional. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. 1.

Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. Sepanjang mengikuti program. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. dan internship. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. PBS dijalankan selama 4 minggu. praktikum. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). praktikum 24 minggu. . Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. Elektif ini tidak diagihkan kredit. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. 3 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. manakala internship selama 4 minggu.pelajar menguasai major yang berkenaan. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah.

1 1 2 3 4 5 7 8 .4 PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Permainan Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Unit Beruniform II Kokurikulum . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.Olahraga Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.

dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah 3(3+0) 27 (20%) 8 5 Amalan Profesional KOD KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Kursus Major. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45 (34%) . Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT SEM. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional.

6 AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER .

BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 . BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 2 2 3 2. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 SEM.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1.

BMM3114 BMM3115 BMM3116 Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 7 8 8 7 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .

Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 8 5. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (33%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan 1 .

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.9 7. 1 1 1 1 2 2 2 2 .

Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 .8. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . 10 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.

Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 . Fractions. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers.PIM3114 PIM3115 Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) 8 8 9 11 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Technology and Society 3(3+0) 8 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8 and Reporting) Jumlah 45 (34%) 12 11. KURSUS Life and Living Processes 3(2+1) 1 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1 Exploring Materials 3(2+1) 2 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2 Physics in Context 3(2+1) 3 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5 Earth and Space 3(2+1) 5 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7 Science.MTE 3115 KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3 (0+3) 8 Jumlah KREDIT 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 . PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. SAINS PENDIDIKAN RENDAH 12.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 15.14. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PKD3101 PKU3102 PKD3103 PKD3104 PKU3105 PKU3106 PKD3107 PKD3108 PKD3109 PKD3110 PKD3111 PKU3112 PKU3113 . 13 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

PKU3114 PKU3115 16. KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8 Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .

15 AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER .

Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 2. 1. Bahasa Arab 4. Pendidikan Islam 3.PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) .

Mathematics Elective 5. Measurement and Data Handling PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR MZE3101 Asas Pendidikan Muzik MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) MTE3109 Teaching of Numbers. Fractions. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 2. Pendidikan Seni Visual Elektif 6. Pendidikan Muzik Elektif . Science Elective 4.16 Pakej Elektif 2 Bil. 1. Pendidikan Moral 3. Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran.

. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. English Language Jumlah 12 (9%) *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. Kemahiran Hidup Elektif 9. Pendidikan AlQuran 12.Bil. 11. Elektif 2 Bahasa Melayu Elektif Kursus BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 8. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. 7.

18 AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Semester 1- 3 Aras 2 Aras 3 • • • • • • Aras 1 Semester 4 -6 Aras 2 Aras 3 • Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pemberatan 70% 15%

15%

15%


• • • •

70%

15%

Aras 1 Semester 7& 8 Aras 2 Aras 3

15%


• • • • • •

15%

70%

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

19 Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

20 Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3 (x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum .Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.21 Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17 *Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6 Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 Jumlah 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) .

EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN .

Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. pendidik yang inovatif. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. dan peperiksaan luaran. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. dan penilaian kendiri. proses akreditasi. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. proses validasi. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. pengguna teknologi maklumat yang cekap. terarah kendiri. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. bersemuka. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. penguasa ilmu yang mantap. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. mengumpul. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. dan tidak bersemuka. . serta pemupuk nilai yang gigih. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaranpembelajaran. 9.

23 SINOPSIS KURSUS WAJIB .

Islam in the Malay Civilisation. Listening and Speaking Skills. Kursus ini juga memahirkan . the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. India dan Jepun). Parts of Speech/Word Classes. dan kemahiran mendengar. membaca. This will enable learners to become proficient language users. Chinese. Cina. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. Islam dalam tamadun Melayu. This course focuses on the introduction of civilisation. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. membaca. tatabahasa. and nation development process. Reading Skills. Indian and Japanese). contemporary issues. interaction among various civilisations (Malay. tokoh-tokoh tamadun Islam. dan menulis untuk pelbagai tujuan. isu-isu kontemporari. jenis-jenis soalan. bertutur. It builds further on parts of speech and the language skills. It focuses on the English Sound System. jenis-jenis ayat. dan menulis pelbagai penulisan. Types of Questions. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. dan proses pembangunan negara. Islam Hadhari. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. kemahiran mendengar dan bertutur. prominent figures of the Islamic civilisation. Sentence Types. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Tumpuan diberi kepada tatabahasa. Tenses. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. Islam Hadhari. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu.

hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. kesedaran ruang. penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik.pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. masyarakat pluralistik Alam Melayu. its relationship with teaching and learning. 24 WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. pembinaan. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. and physical education and health science selection. Focuses wil be on reading. types of reading and writing basic skills activities. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. measurement. operation and computation. and also data analysis and Interpretation. reading and writing remedial basic skills. operasi dan pengiraan. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. perlembagaan . Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. strategi pengajaran dan pembelajaran. and writing remedial on teaching and learning strategy. seni visual. The topics discussed are problem solving. kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. pendidikan jasmani dan kesihatan. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. dan juga analisis data dan interpretasi. pengukuran. pemilihan. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. konsep-konsep asas hubungan etnik. spatial sense. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. reading and writing in music education. visual arts. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. This course describes about Language Acquisition theory. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics.

It also focuses on the introduction of Arts in Education. constitution in ethnics relations in Malaysia. management of meeting and budget. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. religion and ethnics relations.dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. pengenalan alatan. dan kecerdasan pelbagai. basic concepts in ethnics relations. mengetahui. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. exposure to basic skills in music. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. agama dan hubungan etnik.penubuhan unit-unit kokurikulum. dan majlis rasmi. politics 25 development in ethnics relations in Malaysia. Pendedahan kepada asas Muzik. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. filing system. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. . expression. movement and visual art which will enhance the teaching . inquiry and multiple intelligences. This course focuses on cocurriculum in primary school. inkuiri. pengurusan mesyuarat dan kewangan. pengelolaan aktiviti. This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. gelanggang dan undang-undang permainan. setup of cocurriculum unit. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. organizing of activities and competition. and official function. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. ekspresi. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. sistem fail dan surat menyurat. and the role of government and society. Malay pluralistic society.learning process of various subjects at the primary level. economy development in ethnics relations in Malaysia.

marching. pengurusan. management of court / field and team and organizing competition. introduction on equipment. disiplin dan kerohanian. struktur dan organisasi. asas kawad kaki. 26 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) WAJ3110 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. pengkelasan persatuan. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. rules and regulation. This course focuses on the general knowledge. pengurusan ukuran balapan dan padang. asas pertolongan cemas. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. planning and camping. principles of first aid. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. knowing. persediaan. training and tactical of games. management and administration. pelaksanaan dan penilaian projek. organizing competition. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. constitution of uniform units. games enrichment. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. sejarah. pengelolaan kejohanan. pengukuhan kemahiran dalam permainan. kemahiran asas. sejarah dan undang-undang. court and rules and regulation of games. track events. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. pengurusan dan pentadbiran. management in measurement of track and field events. pengurusan pasukan. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. history. perkembangan dan kepentingan persatuan. This course focuses on the history of uniform unit. structure and organization. field event. discipline and spiritual. team management.latihan dan taktik permainan. . perlembagaan unit beruniform. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan.

classification of society. mengendali dan menghadiri bengkel. Malaysia cergas dan patriotik. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. basic skills. jenis khidmat kemasyarakatan. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. It focuses on putting up a camp. This course is a four days camping programme. WAJ3114 27 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. training in groups. aktiviti di air. preparation. guru dan akauntabiliti profesionalisme. water activities. persembahan kumpulan dan refleksi. proressive and resilient. guru dan hubungan dengan komuniti. aktiviti kemasyarakatan. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. kemahiran mendengar . history. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. latihan dalam kumpulan. dan berdaya saing.This course focuses on the introduction and concept of society. berdaya tahan. kesantunan berbahasa. berdaya maju. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. exploration and orienteering. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. development and importance. This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. khidmat pendidikan kepada komuniti. moral activities. kembara dan orienteering. managing camps. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. tazkirah / aktiviti moral. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. management. groupwork and reflection. The course emphasises on the balanced teacher self development. teacher relationship with community and honesty. pengucapan awam. implementation and evaluation of project. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang.

28 BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. organising and attending workshops. students are exposed to teachers and law mandate. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. inovasi guru cemerlang. The focus of the course is related to workshops. tertib di meja makan. service circulars. pengurusan sekolah. latihan dalam kumpulan. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. moral acitivities. school climate. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). Students are exposed to the skill of planning. profesional circulars. school organisation. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. public speaking. table ettiquette.secara efektif. aktiviti kerohanian/moral. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. reflection. lawatan benchmarking. raising the flag. interpretasi dapatan ujian. mandat. Akta 550 (1996 ). inventori konflik. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. jenis khidmat kemasyarakatan. kembara sosial. managing official ceremonies and dressing code. workshops theme. Pekeliling Perkhidmatan. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. . state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. effective listening. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. refleksi. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. administering post inventory test of self direct search. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. iklim sekolah. kreatif dan inovatif. Surat Pekeliling Ikhtisas. infrastructure and school curriculum infostructure. conflict inventory. finding. lawatan benchmarking. speaking skills. ciri-ciri kepimpinan. protocol. interpretation of test. benchmark leadership characteristics. tema bengkel. interaksi profesional dengan guru cemerlang. This course aims to upgrade continuos self professionalism. Act 550 (1996). The aspect which is given emphasises are social ettiquette. interaksi dengan komuniti setempat. khidmat pendidikan kepada komuniti.

interaction with excellent teachers. innovation. professional. professionasme commitment reports and reflective evaluation.benchmarking visits. 29 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) .

basic principles of child development. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. motivasi. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. prinsip-prinsip asas perkembangan. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. the National Philosophy of Education. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. . different stages of development. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. pelbagai teori pembelajaran. implications on teaching and learning. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. This course encompasses the developmental process of a child. This course consists of the development of Islamic. nature of human beings from the religious and biological perspectives. factors that influence the development of the child. development of children with special needs. historical development of the Malaysian education system. Western and Eastern philosophy of education. the underpinning theories of child development. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. implikasi faktor perbezaan individu. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia.

application of technical skills in using various instructional media. penghasilan. utilization and evaluation of educational media. learning styles based on different multicultural aspects. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. models of discipline management. EDU 3104 30 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. theories. management of educational media and resources. pemilihan.This course encompasses the child’s learning environment. the roles of teachers in classroom management. kemahiran berkomunikasi. integration of information and communication technology in teaching and learning. selection. teori. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. This course discusses concepts. communications skills. practices and development of educational technology. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. model-model pengurusan disiplin. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. . penggunaan dan penilaian media pengajaran. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. production. pengurusan media dan sumber pendidikan. various learning theories. multicultural relationship skills and issues. implications of individual differences. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep.

matlamat. 31 This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. teacher politeness. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. kepemimpinan dan peranan guru. . peringkat perkembangan guru. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. This course discusses the concept of a profession. EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. etika. characteristics of a teacher as a professional. teachers and ways to overcome. ethics and accountability. innovation and managing educational changes. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. leadership and roles of teachers. stages of teacher development. akauntabiliti dan kesantunan guru. peranan guru biasa sebagai pembimbing. roles of ordinary teachers as guidance teachers. early symptoms of emotional disturbances amongst students. types of guidance and counseling services. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. This course discusses educational issues and current challenges. needs.

32 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) .

kaedah. and technique. reading. dan teknik pengajaran. pemetaan kemahiran. dan sistem bahasa. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. dan menulis). pendekatan. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. main focus and secondary focus. konsep 5P. konsep strategi. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. kemahiran bernilai tambah. skills mapping. the writing of teaching steps. micro and macro teaching. concepts of teaching strategy. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. curriculum content. added value skills. language skills (listening and speaking. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. approach. membaca. penulisan langkah pengajaran. 5P concepts. fokus utama dan sampingan. pengajaran mikro dan mikro. and writing). kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. and implementing the micro and macro teaching. pengisian kurikulum. and language system. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) .

methods. model perpautan dalam penyusunan bahan. pemilihan bahan internet. preparation ofl language skills teaching plan. constructing and using language skills teaching aids. teaching of Malay language through video conferencing. testing development. teori-teori kognitif. types and method of language evaluation. usage of writing tool. grammar and language skills evaluation. and techniques of teaching language skills. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. laman web. evaluation. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. and psychomotor. linkage within resources. This course describes the usage of internet. pembinaan ujian. selection of internet resources. theory of cognitive. pembelajaran secara On-Line dan Off-Line. This course elaborates on Malay language skills. dan tatabahasa. approaches. on-line and off-line learning. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. dan psikomotor. This course describes the concept and principles of testing. link model in organising resources. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. using Malay language in internet. affective. dan tapak pembelajaran. on-line teaching resources editing. dan pengukuran. testing specifications schedule and its construction. penggunaan alat pengarangan. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. 33 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) BMM3104 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. animasi dalam persembahan bahan. penilaian. penilaian kemahiran bahasa. pendekatan. learning homepage. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) . website. animation in presentation. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. perpautan antara bahan. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. kaedah. marks. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. pemarkahan dan markat. afektif. and measurement. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. jenis dan kaedah penilaian bahasa.

objektif. dan sebutan baku. golongan kata. phoneme. BMM3107 34 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. pronunciation and syllables in Malay language. sejarah perkembangan ilmu linguistik struktur linguistik. types of words. affixes in Malay language. verbs. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. external factor. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. pronunciation and syllables exercise. golongan kata kerja. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept. linguistic developement history. adjectives. peraturan paradigmatik. bentuk perkataan bahasa Melayu. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns.Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. This course elaborates on phonetic and phonology theories. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. dan kelas kata tugas. pronunciation and syllables transcription. and rational. and the formation of new words. organisation and strategies in normal and special class. variasi bahasa. Malay language word form. linguistic structure. hurufhuruf dan simbol fonetik. alphabert and phonetic symbols. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. fonem suprasegmental. . BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. and scientific Malay language. dan rasional. kata kerja. articulation and articulators. sifat bahasa. fonem segmental. segmental phoneme. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. imbuhan dalam Bahasa Melayu. super segmental phoneme. adjectives. language characteristics. and functional word class. fonem. verbs. and standard pronunciation. faktor luaran. kata adjektif. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. dan pembentukan kata baru. paradigmatic rule. preparing lesson plan and teaching resources. implementing teaching and evaluating session. stilistik. stylistic. learning difficulties and ways of detecting learning difficulties. jenis kata adjektif. artikulasi dan articulator. language variation. objective. dan bahasa Melayu saintifik This course elaborates on various linguistic fields.

terminology and terminology construction schedules. jenisjenis penyelidikan di sekolah. peristilahan. analisis data. skema tatacara pembentukan istilah. ayat inti. perubahan semantic. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. the Jawi spelling system. sumber istilah. This course elaborates on various research methods in education. This course explains what syntax is. and prepositional phrase constituent order. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. sentences in Malay language including phrase. verb phrase.BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. spelling. types of research in school. complex sentences. dictionary skills and the translation skills. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. 35 BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) (Semantic and Terminology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. and sentence construct processes. data collecting strategy. strategi pengumpulan data. pertimbangan semasa mengumpul data. ambiguity and vague meaning. lambang. jenis dan cadangan kajian. kaedah analisis data. teori pembuktian. It encompasses the noun phrase. This course elaborates on semantic. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan. makna ayat. education research report and procedure. compound sentences. fitur makna. sistem ejaan jawi bahasa Melayu. dan proses penerbitan ayat. adjectival phrase. proof theory. klausa. Perkamusan. and short forms. semantic change. dan ejaan. ayat tunggal. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. action research types and proposal. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. lexical and contextual meaning. feature meaning. menulis laporan / artikel dan penyebaran laporan / artikel. ideomatic meaning. istilah singkatan. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. ayat dasar. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. symbols. frasa kerja. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. simple sentences. frasa sendi nama. ayat majmuk. ketaksaan dan kekaburan makna. makna leksikal. makna peribahasa. frasa adjektif. consideration to be taken during data . clause. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama.

kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. social. writing report / article. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. 36 This course elaborates on concept of culture. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) . collecting. Malay culture in literary and non literary resources. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. society. organising action research seminar. literary teaching and learning techniques and activities. and printing and distributing action research findings. data analysis methodology. sastera kanak-kanak dan remaja.collection. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. menulis laporan. dan ekonomi). sastera bandingan. comparative literature. masyarakat. and primary school literary texts appreciation. external influence in Malay society. world view and Malay society cosmology. and economic aspects). data analysis. ke penentuan rancangan tindakan. and report / article distribution. the Malay culture (from political. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. approaches in understanding primary school literary texts. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolah dengan mengenal pasti tajuk kajian. menganalisis data. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan. sosial. analising. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. and interpreting data. children and adolescent literature. 5. dan menerbitkan serta menyibarkan hasil kajian tindakan. mengumpul data. menterjemah data. report / article writing. and national culture.

kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. reading. describes the teaching steps for every skill. speaking. and writing skills. importance. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. noun. membaca dan menulis. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa.Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. 37 BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. and classification. kepentingan. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. bertutur. tujuan. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. This course discusses on the methodology of teaching listening. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. speaking. membaca dan menulis. reading. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. and writing. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. aims. verb and articles along with the changing of every class of words. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. discusses every component of the language skills including concepts. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify . and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. bertutur. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak.

dan beberapa kaedah pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. nominal and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. hasil-hasil karya penyair. Jahily. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. zaman Bani Umaiyah. kaedah. struktur ayat 38 namaan dan pembentukannya. the rules and forms of Arabic Morphology. keistimewaan. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari alBayan. followed by its three main components which are divided into Bayan. peraturanperaturan morfologi dan juga bentuk-bentuknya serta makna. al-Ma’ani dan al-Badi’. Abbasy and Modern. Emphasis on the rootwords. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. katanama dan katakerja serta jenis-jenisnya juga tasrif. awzan sarfi. teknik dan strategi pengajaran Ilmu albalaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. Umayyad. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. This course also explains several approaches. tema. kata terbitan. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. zaman permulaan Islam. iaitu zaman Jahiliyah. types of . This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. approaches. early Islam. Ma’ani and Badi’. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. sumber puisi atau prosa tersebut.comprehensively the students’ understanding in Arabic language. Adding to teaching syntax techniques. kesan.

penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. criteria’s. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan . Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. multimedia terminology in Arabic. will be analyzed from various aspects for enrichment and language competency to apply methods of teaching Arabic literature. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran.literature. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. aplikasi perisian. orators and writers for every single period. outcome of selected anthology of several poets. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. This course discusses details syllabus contents. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. preparation of teaching and learning resources. application and management of teaching and learning. BAM3108 39 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. computer axisted learning in the teaching of Artabic. themes. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.curriculum specifications. kombinasi penggunaan buku teks. impacts of contemporary societies and sources of each type. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. combination of using text book. pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. prose and poetry.

strategies for effective learning and professional Arabic teacher. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. prinsip-prinsip asas penilaian. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. assessment. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. application of appropriate techniques. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. BAM 3111 40 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. . dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items.makro .cara menyediakan rancangan pengajaran harian. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemenelemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. ciri-ciri pentaksiran yang baik. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. evaluation and examination of Arabic language. pengukuran. asas penyelidikan pendidikan. mingguan dan semester mengikut format yang betul. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. This course exposes students the terminology of.

sukukata dan kata. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 . This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. monomer. teori-teori pemerolehan 41 bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. implementing the research. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. phoneme. second and foreign languages. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize intonation and pitching differences which can inspire with many meanings. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. 3. communicative competency and psychological language as well as language acquisition theoris.system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. bahasa kedua dan bahasa asing. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. vowel and consonant. ways of acquiring the skills of planning an action research. monem. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. sistem perkamusan Arab.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. morfem. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. This course involves skills of carrying out an action research in a school. analyzing and interpreting the research data. syllable and word. and documenting the action research findings in a report or article.

jenis-jenis ayat dan retorik. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. komponen ayat. 42 BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching & Learning)Children’s Learning in Science 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. preparing and using teaching aids. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. principles and objectives of teaching Chinese language.Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. pelbagai pedagogi. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. the roles and ethics of language teachers. dan konsep pengajaran mikro. frasa. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. kosa kata. teknik soal jawab. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. refleksi. vocabulary. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. the verbal and non-verbal communication skills. penulisan rancangan mengajar. . the theories of acquiring language skills. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu Pinyin). and idioms. lesson planning. questioning techniques. teori pemerolehan bahasa. This course discusses the concept. writing reflections and understanding micro-teaching concepts. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. dan peribahasa. Hanyu Pinyin.

sentence structure. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. This course encompasses the knowledge of basic concepts. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. characteristics. Teaching-learning methods are also introduced. types of sentences and rhetoric. characteristics. phrases. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. and historical development of prose. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. ciri-ciri. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(2+1) . Texts from different types of prose are selected as basic reading. genre and historical development of children literature. termasuk konsep.This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. BCN 3105 43 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. This course comprises of definitions. This course covers the methodology in learning.

principles. matlamat. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR.Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. implementation. Teori-teori pembelajaran 44 seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teoriteori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. methods. peranan. proses pelaksanaan. Learning theories such as constructivism. This course comprises of the basic concepts. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. characteristics. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. ciri-ciri. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. Selain itu. roles. This course will delve into the concepts. prinsip dan fungsi. The basic principles of second language teaching approach will also be introduced. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. This course covers the teaching-learning methods of reading. . Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. functions.

BCN3112 45 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya.BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. dan Sanqu.e. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. implementing the research. This course comprises of definitions. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. preparing the table of specification and analysing test results. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Primary Chinese Languge : Methodology ) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. This course covers the basic techniques in writing skills. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Distinctive poems of three different types. analysing and . format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. Ci. various characteristics and historical development of poems. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Shi. are selected as basic texts. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. i. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. iaitu Shi. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. dipilih sebagai bacaan asas. Each topic will be followed by microteaching. Ci and Sanqu.

BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II – Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. fictions. konsonan. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam 46 seminar itu.interpreting the research data. This course involves skills of carrying out an action research in a school. 4. sistem morfologi. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. tempat atrikulasinya. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. sistem bunyi vokal. Distinctive texts of different short stories. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. novels and dramas are selected as reading texts. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. and documenting the action research findings in a report or article. This course encompasses definitions. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. characteristics and historical development of novel and drama. sistem fonem bahasa Tamil. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. aims to enhance students knowledge of . kajian fonologi bahasa Tamil. the definition of linguistics. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. definisi ilmu linguistik. fiksyen. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen.

refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Solliyal dan Thodariyal. articulations. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. It exposes students’ to the theory. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. Solliyal and Thodariyal. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. morphology system. kaedah. Topics discussed include Eluthiyal. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. kaedah. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. . morphem and competence in the Tamil language. keperluan sukatan. In addition. This course exposes students to various theories. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. Pendedahan juga diberi tentang teori. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. kaedah penghasilan rancangan pelajaran 47 harian. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK.Phonology. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language.

approaches and strategies of teaching literature. pelbagai genre penulisan. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. aspek bacaan luas. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. penguasaan dan penggunaan bahasa. . Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. Emphasis is given to inductive. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. With the exposure. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. and activities and resources for teaching literature. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. they are expected to produce various creative texts of their own. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. 48 This course focuses on topics related to various functions of language and its use. It discusses the theory. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar.

mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. puisi. children’s literature.BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. This course focuses on the various genres relating to children. developing the marking scheme and the administration of examinations. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. sastera kanak-kanak. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. In addition. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. 49 This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. analyzing items. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. It discusses the importance of creative Tamil literature. cartoons. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. poetry in motion and folklores. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item. Topics include appreciating poetry. constructing the JSU. caricatures. kepentingan dan peranan berita. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) . Besides looking at themes.

dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. implementing the research. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. and documenting the action research findings in a report or article. analysing and interpreting the research data. ‘Aniyiyal’. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. Topics discussed include the history of classical poems.Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. 50 BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia. authors and themes and analysis of epics. mengapresiasi keunikannya. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. aniyiyal dan yaappiyal.

Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. thematic strands approaches in Social Studies. 51 PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. In addition. This course provides introduction to Social Studies. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai . aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 5. the authors and themes.cerpen dan novel oleh penulis-penulis yang mewakili zaman mereka. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. It’s content are more focusing to the meaning of Social Studies. multi-disciplinary in Social Studies. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. This course involves skills of carrying out an action research in a school.

Penekanan adalah kepada proses-proses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. interaksi manusia dan hubung kait dengan sosial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspects. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. This course emphasizes the importance of historical development of 52 the nation in creating a nation state. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. This course introduces the students to the basic concepts in Physical and Human Geography. Kepelbagaian budaya. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. ekonomi. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. . Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. interaksi antara sistem fizikal. social control. post independent era. zaman sebelum kemerdekaan. Through project work. economic and socio cultural of development. kawalan sosial. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. Multi cultures. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. pre independent era. and the concept of unification in the society. kaum. zaman selepas kemerdekaan. ethnics. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. dan penyatuan masyarakat.untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. and the national education policy amendment in historical development of the nation. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. This course deals with the nation’s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. dan sosio budaya masa kini.

politics. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. kewujudan negara. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai. Students are also required to carry out practical activities for this course. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan 53 perbandingan. and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. moral dan etika. dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. This course describes in general the concepts of values. This course focuses on values. kedaulatan. and politics and government in Islamic perspectives. moral. kuasa dan autoriti. It’s covers the introduction to environment education and sustainable development. and education for sustainable strategis in Social Studies. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. dan politik dan This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. and authority. . power. comparison different types of government. perbezaan sains politik. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. differentiate political science. insan bermoral. pemerintahan negara menurut perspektif Islam. peranan guru dalam pemupukan nilai. moral. politik. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. doktrin pengasingan kuasa. education for sustainable development and education for international understanding. doctrine of power.PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. moral dan etika. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. sovereignity. the nation. human interaction with nature.

The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work PSS3109 54 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. moral and ethics. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education. teacher’s role in enhancing values. and integration of values in government policies. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. and service learning in Civics and Citizenship Education.moral and ethics. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. curiculum and curiculum specification of Local Studies. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. procedure in producing and organizing technology education materials . afective domains to instill positive attitudes. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning. penggunaan. usage. curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. preparation. moralist human being / Mortals. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. the reasons in using of resources in teaching and learning. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. persediaan. procedure in producing and organizing printed materials for Social Studies. Students are exposed to the introduction to Social Studies. and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. This course describes the advantages.

penilaian. menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. evaluation. measurement and testing in social studies. This course emphasize on economic development study. Students are intoduced with approches and strategies in teaching-learning. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis-jenis ujian. faktor pertumbuhan ekonomi. economic development . pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies.for Social Studies. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. teaching-learning modes and techniques. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. preparing a Test Specification Table and constructing test items. economic growth factors. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment. This course emphasises on the concept of assessment. 55 This course describes the many types of teaching modes suitable for teachinglearning in Social Studies. dan pengajaran makro. pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan. perancangan pengajaran. aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia. sektor ekonomi dalam pembangunan. teaching skills. kemahiran pengajaran. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. lesson plan. transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia. pengajaran mikro. Focus is also given to differentiating the types of test. the micro and macro teaching. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek-aspek pentaksiran. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran.

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. kegunaan analisis wacana. This course emphasizes on introduction to discourse analisis. investment in human capital towards education economic. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . social aspects in development in Malaysia. and globalization and Malaysian economy. and discourse and sosial isues and solutions. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. pemikiran kritikal dan analisis logik. problems of poverty and extermination strategies in Malaysia. implementing the research. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II . rasional dan objektif. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan . perbezaan pendekatan klasik dan wacana 56 analisis pascamoden.sectors. Malaysia transformation and economic development. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. discourse analisis and mass media. dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. analysing and interpreting the research data. differences in classic approche and post modernization discourse analisis. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. pro and cons of discourse analisis. uses of discourse analisis. and documenting the action research findings in a report or article. analisis wacana dan media massa. critical thinking and logical analisis. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan.

This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. rules of harmony. triad. minor and chromatic scales and compound intervals. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. major. melodies. chords and cadences. 57 MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. Memberi fokus di dalam nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meter-lazim.tindakan dalam seminar itu. irregular meter. meters and note values. 6. kaden dan irama. Topics given focus here are meters in simple. peraturan pengharmonian. klef-alto dan tenor. tidak lazim. skel-nada major. irregular time division. melodi. compound and irregular time. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. meter dan nilai not. triads. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. In the sight singing section. kord. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. This course also focuses on sight singing. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) . It consists of listening to intervals. alto and tenor clefs. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. pembentukkan kaden. pembahagian masa tak sekata.

aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. importance of music. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. matlamat. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. students use melodic decoration in their music composition. psikologi. faktor-faktor sosiologi. Sudents are introduced to melody harmonisation using the dominant seventh chord. Pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. fungsi muzik dalam pendidikan. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) . 58 MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. aims and the functions of music in education. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. philosophical implications. In this course. progression and chord progession in fifths. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. In addition.(Keyboard Competency I) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. sociological and psychological factors that affect music education. arpegio dan kord. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education.

teknik bermain rekoder soprano. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. arpeggio and chord playing.a variety of singing repertoire including two part singing. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano technical skills. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. arpegio. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara.Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. teknik pengendalian alat iringan. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. 59 This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. singing. . sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. lagu lapisan. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. kord pengaplikasian teori. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. playing a wider repertoire. preparation and arrangement of percussion scores.

MZP3108G Alat Muzik Utama . latihan aural. triads. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. mengimprovisasikan melodi di kibod. cadence and rhythm. dan konsep muzikal. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. aural practices. latihan dalam permainan iringan kord blok. Memperkenalkan kord. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. MZU3109 60 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. Students also develop listening skills through aural guitar playing. melodies. bermain pelbagai rentak. chords and musical concepts. kord. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. It involves aural studies in intervals. kaden. melodi. Focus is on posture. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. petikan dan cara ‘strumming’. playing with different rhythm. reading of notes. Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. bermain gitar sambil menyanyi. playing the guitar while singing. triad. This course caters to students without knowledge in guitar playing. bes . This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. irama. bacaan not. broken chord. MZP3108V Alat Muzik Utama . plucking and strumming style. chords.

In the teaching and learning of music in the classroom. alberti bass. sight playing and a variety in repertoire. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. to reinforcement. progressing to level two in piano playing techniques. pengukuhan cara memainkan iringan mudah 61 dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. artikulasi.alberti. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. melody improvisation. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. sing melodies in keys changes from major to minor. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah .Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. Carl Orff and Jaques Dalcroze . kemahiran membuat persembahan. jumping chord. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. This course is a continuity. rentak.music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. dinamik. broken chords. singing folk songs. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. permainan alat muzik. MZP3112G Alat Muzik Utama . students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. play block chords. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar.

mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. rhythm. nyanyian lagu.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. ciptaan ensembel rekoder.berkaitan dengan bermain gitar. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. perancangan serta format rancangan pelajaran tahunan. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. Emphasis is on style development. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. In addidtion. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. aural. pelbagai rentak dan kod. This course is a continuity from course vocal 1. This course exposes students to the compositional devices in music education. dynamics and performance preparation. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. 62 mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. plucking. strumming style with different rhythm and chords. MZP3112V Alat Muzik Utama .Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. latihan aural. petikan dan cara ‘strumming’. bacaan not. Students’ present their respective music composition present during this course. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. articulation. . musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. Emphasis is on the phonation of vocal techniques.

rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta ,permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics, sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang, Zapin and walking bass rhythms. MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. 63 This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama - Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances.

MZU3116

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II)

2(2+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro, perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji, amalan refleksi . This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

MZU3117

Muzik Malaysia (Malaysian Music)

3(2+1)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre- genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity, video watching or live performances, score analisis, workshops and practical experiences. 64 MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV 1(0+1) (Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques, sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZP3118G Alat Muzik Utama - Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang

mahir. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Students are introduced to self access and group learning approach. MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan, latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.

MZU3119

Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II)

3(2+1)

Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.

65 In this course also, students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources.This course focuses on students’ participation in three components i.e. instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

MZU3120

Muzik Dunia (World Music)

2(2+0)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika, membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik, Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects

Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. Romantic. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. klasik. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. MZP3121G Alat Muzik Utama . Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V 66 Alat Muzik Utama .of music genre. Baroque.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. Classical. classic. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. romantik. 20th century and Jazz eras. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. menganalisis dan .Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. ekspresi dalam pelbagai dinamik. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. tempo and phrasing and singing in various rhythm. genre and compositional styles. styles and composers music scores from Renaissance. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. romantic and the 20th century eras with different music genres.

the role of technology and music software in the production of music composition. implementing the research. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS.menginterpretasi data penyelidikan. MZP3124 67 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. MUSIC ACE. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. hasil This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and documenting the action research findings in a report or article. analysing and interpreting the research data. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH . 7. dan kaedah mendokumentasi penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS.

China. creativity. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. Topics in this course cover the background of developmental theory on children’s visual expressions. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. estetika dan ekspresi visual. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. aesthetics. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. stimulus and factors that affect children’s art. This course covers the concepts. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. Emphasis will be on the aspects of observation. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. 68 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) PSV3103 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. appreciations of children’s 2 dimensional art works and appreciations of children’s 3 dimensional art work. This course covers the developmental stages of children’s visual expressions. kreativiti. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. and visual expression. children’s creativity and imaginations. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. art of various cultures. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak-kanak. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. exploration and appreciation of art works. . Jepun dan Barat. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. India. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. distinguished educationist and researchers in children’s art. principles of design and compositions in art works of various cultures. konsep kraf. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. developmental stages of children’s art.

Integrated Curriculum for Primary Schools – Drawing and Picture Making. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. as well as practical activities for explorations of tools and materials. kepentingan perkembangan kurikulum. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. lesson planning. management of outdoors and indoors activities. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. that is: Drawing and Picture Making. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. the 5P concept. subject matter. persediaan mengajar. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. konsep 5P. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. huraian sukatan pelajaran. objektif kurikulum. the roles of the PSV teachers. Pattern-Making and Designing. specifications of the syllabus. Penekanan 69 juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Penekanan diberikan kepada matlamat. resource and teaching aid management. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. 3(2+1) . Membuat Corak dan Rekaan. bahan. content and themes in producing art works for the four areas. the importance of curriculum development. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. peranan guru PSV.

Membentuk dan Membuat Binaan. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. mengenal kraf tradisional. This course covers the approach. sumber pengajaran dan pembelajaran. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. teaching and learning resources. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) . introduction to tradisional crafts. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. strategi. strategy. This course covers the concept of drawing and picture making as well as patternmaking and designing. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. PSV3108 70 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education – Modelling and Constructing.Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya menggambar dan membuat corak dan rekaan. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. pattern-making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut.

PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. types of assessments. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. presenting and exhibiting multimedia art works. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. apresiasi karya seni barat. marking schemes. western art. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. alat dan bahan. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. pendekatan dan kaedah . art in the Malay lands and visual art in Malaysia. bentuk pentaksiran PSV. tujuan pentaksiran PSV. oriental art. PSV 3111 71 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. peraturan memberi markah. jenis-jenis pentaksiran. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya.(Creative Multimedia in Visual Art Education) Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). oriental art. seni oriental. methods and forms of assessment. seni oriental. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. Practical aktivities cover the use of multimedia. application of ICT in teaching and learning PSV. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). membuat persembahan dan pameran karya multimedia. kaedah pentaksiran PSV.. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). aims of assessment in VAE. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. pelbagai fungsi lukisan. This course covers the introduction to the art history in western art. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. evaluation of art works and evaluation of portfolios. teknik menghasilkan lukisan. art in the Malay lands and visual art in Malaysia.

PSV3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan.melukis. analyzing and interpreting the research data.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) 3(0+3) . Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. planning art projects. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. approaches and methods. This course covers the management and organisation of arts projects. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. considerations and perceptions in drawings. merancang projek seni. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . drawing techniques. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. implementing art projects. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. management and organisational process of art projects. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. melaksanakan projek seni. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. making feedback reports and taking further actions. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. PSV 3114 72 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. various functions of drawings from various genres and culture. implementing the research. This course covers the types of drawings . and documenting the action research findings in a report or article. tools and materials. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni.

the usage of text books and Teachers Guide Book. iaitu pengenalan kepada Al-Quran.Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course discussed the Islamic education development. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan . The course focuses on strategy. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. pendekatan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. approach. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. and the implementation of “j-QAF” program. 8. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. the new and old curriculum comparison analysis. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PIM3102 73 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. . and teaching practical. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. and teaching practical. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan. penyediaan rancangan. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. lesson plans. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. It also discusses the strategy. lesson plans and teaching practical. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. lesson plans. application ‘tajwid’ rules in reciting. lesson planning and teaching-learning of al Quran. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. The course focuses on clarifying the concept of ‘Sirah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies.hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. This course focuses on introduction to Al-Quran education. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. memorizing and interpreting of the Quran verses. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. 74 The course focuses on clarifying the concept of ‘Ibadah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. Kursus ini juga membincangkan strategi.

PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) . It also discusses topics in micro and macro teaching concepts. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. The course focuses on the content analysis on ‘Jawi’. penyediaan rancangan. perancangan. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. lesson plans. The course focuses on clarifying the concept of ’akhlak’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. planning. dan moden. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. exposure to Arabic calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. dan amali. pendedahan secara amali penulisan khat. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. PIM3109 75 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. and practical. according to the Islamic education syllabus for primary schools. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. building and using resources in teaching and learning of Islamic education.PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. kajian teks jawi klasik. basic skills. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. kemahiran asas. It also discusses the teaching strategies. The course emphasizes on topic selecting.

perkara-perkara yang membatalkan iman. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU).w.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam.a. bentuk dan bidang penilaian. 76 This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”.a. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Islamic educators. measurement.. kesan iman dalam kehidupan. pengukuran. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. It will also explore ways of acquiring the . PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . It also discuss topics related to item building. the impact of faith in life. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s.Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. and other related issues. dan Penilaian PAFA.w. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. The course focuses on concepts. and PAFA assessment. tables of specification. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. types and field of testing. assessment and evaluation in Islamic education. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah.’s special traits. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. their main topic of discussions. The course focuses on the “dakwah”. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. and Islamic Education Managements in Malaysia.

analyzing and interpreting the research data. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. training schedule of physical fitness. training methodology for physical fitness. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. physical fitness and the importance of physical fitness. sembelihan. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. Islamic economy and management of properties in Islam. periodisation of training and effects of training on physical fitness. and documenting the action research findings in a report or article. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal.skills of planning an action research. animal slaughtering. implementing the research. methodology in fiqh.related fitness. This course involves skills of carrying out an action research in a school. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The course focuses on Usul Fiqh studies. motorrelated physical fitness componen. This course includes concepts and definition of total fitness. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. 77 9. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. the component of health. . prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. training principles of physical fitness. jadual latihan kecergasan fizikal.

kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. 78 PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. children’s games and techniques. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. keselamatan renang. basic teaching and learning methodology of swimming. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. kemahiran acara padang. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. the acquiring of skills in the track and field event. structure and the organisation of society. model Bunker and Thorpe 1982.PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah. The topics are basic movement concept. penilaian. This course to expose students to various swimming skilss. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. swimming safety. teaching and learning of bacis movement. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. kemahiran acara balapan. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0) . Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. evaluation. This course stress on rules and regulations. asas terjunan. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. struktur dan oraganisasi persatuan. pengurusan. permainan kanak-kanak. pengelolaan permainan dan teknik permainan.

pengekalan dan pemindahan pembelajaran. lymphatic system and immunity. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. sistem integumentari. somatic growth. pengelolaan dan pentadbiran. Heart. kawalan motor. human information processing. sistem penghadaman. perbezaan individu. nutrition and metabolism as well as urinary system. pemprosesan maklumat. individual differences and capabilities. . keselamatan murid-murid. pertumbuhan somatik. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. respiratory system. functional development. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. sistem rangka. koordinasi. kematangan dan pembelajaran motor. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. aspek pengurusan. darah. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. kematangan. nervous system. penganalisisan perlakuan. aktiviti fizikal dan sukan. jantung. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Integumentary system. motor learning.Motor (Growth and Motor Development) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. maturation and physical performance. maturation and factors that influence growth. maklumbalas. 79 This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. maturation and motor learning.chemical level. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. retention and transfer of learning. pembelajaran motor. kanak-kanak. digestive system. muscular system. coordination. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. sistem limfatik dan imuniti. blood vessels and circulation. attention and performance. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. blood. cellular level and tissue level of organisation. tisu adipos dan komposisi badan. sistem endokrina. . motor control. skeletal system. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. saluran dan peredaran darah. kematangan dan prestasi fizikal. This course includes the definition and concept of growth. endocrine system. sistem respirasi. adipose tissue and body composition. selular dan tisu organisma. sistem saraf. ‘attention’ dan prestasi. sistem otot. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. feedback. pertumbuhan dan perkembangan pranatal.

aims. concepts. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. planning. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. analyzing performance.kepentingan. recreation and leisure. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. the aspects of managing. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. pengurusan. administrating and organizing. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. This course covers the philosophies. penganalisisan perlakuan. history and literatures of outdoor education. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. pengelolaan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. administrating and organizing. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. objectives. . konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. The aspects of managing. 80 This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. konsep. perancangan.This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. managing. sukatan dan tafsirannya. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. rekreasi dan kesenggangan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. pengelolaan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. pengurusan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.

pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. pengurusan. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. undang-undang dan pentadbiran sukan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. the importance of physical education. sports development programme. isu-isu dalam sukan. administrating and organizing. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. nilai dan etika dalam sukan. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. pengurusan permainan tradisional. managing tradisional games. . the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. the aspects of managing. aspek pengelolaan. the interpretation of curriculum. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. analyzing performance. criteria in choosing physical education acitivities. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. laws and administration of sport. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. values and ethics in sport. managing physical education and sport. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. aspek pengelolaan. issues in sport. administration of national and international sport agency.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. 81 This course discusses the management and administration of physical education and sport. penganalisisan perlakuan. program pembangunan sukan. penganalisisan perlakuan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. pengurusan.

PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan . pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. physical education and sports. analyzing performance. Students will be exposed to different types of research in health. 82 interpretasi serta menggunakan hasil ujian. Emphasis given to the concepts of physical education. the aspects of managing. selecting test. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. pendidikan jasmani dan sukan. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. analysis and interpretation. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. administrating and organizing. pembinaan ujian. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. The course helps student to develop different type of tests. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. pemilihan jenis-jenis ujian. This course includes the concept of test. the interpretation of curriculum. criteria in choosing adapted physical education acitivities. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. measurement and evaluation in physical education and sports. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian.

perubatan sukan dan jurulatih sukan. asthma and heart attack. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. soft tissue . sports history. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. exposure to extreme heat. sports personality. arousal. keganasan dalam sukan. pengsan. burnout and overtraining in sports. pencegahan kecederaan dalam sukan. sukan dan ekonomi. badan. prinsip menguruskan kecederaan patah. motivation. This course includes sports psychology and sports sociology. and documenting the action research findings in a report or article. asma dan serangan jantung. analysing and interpreting the research data. prinsip asas pertolongan cemas. deviasi dalam sukan. personaliti. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. faint. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. sports medicine and coaches of sports. feedback. kecederaan bahagian tangan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. prevention of injury in sports. pendarahan terbuka. reinforcement. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. sports and children. basic principles of first aid. pressure and anxiety in sports. open wound. kecederaan kulit. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. mengangkat dan membawa pesakit. kebangkitan. implementing the research. terdedah kepada haba yang melampau. kaki. skin injury. teori sosial dalam sukan. pendekatan rawatan kecederaan. sports. maklumbalas. sukan dan kanakkanak. approach in treatment of injury. socialization in sports. motivasi. lifting and carrying of patient. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. sports and media. the definition of sports sociology. This course discusses the basic concept of sports injury. sports and economy. deviation and aggression in sports. kecederaan tisu lembut. ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. tekanan dan kebimbangan dalam sukan.Jasmani. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. airways and cardiopulmonary resuscitation. penetapan matlamat. definisi sosiologi sukan. child psychology development via sports. goal. PJM3118 83 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. sukan dan media. sociology theories in sports. peneguhan. kepala dan mata. sukan. principles in managing fracture.

injury. there is a further exploration into natural. irrational and real numbers. In the process. head and eyes. legs. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. body. injury to the hand. 10. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. students will apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving. . Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. 84 Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. rational. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. In addition. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. . exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. Selain itu. The use of ICT e. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. simetri dan transformasi.Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. It discusses concepts in plane geometry. networks. It provides information about introduction to decision Mathematics. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. critical path analysis. heuristic algorithms and methods of sorting. Chi-Square test. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. Pelajar juga didedahkan kepada makna. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. graf.tessellations. algoritma.g. In addition. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. rangkaian. jenis-jenis carian. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. teselasi. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. graphs. types of searches. linear programming. 85 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. algorithms. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. analisa laluan kritikal. Students will also discover patterns in art and design. symmetries and transformations. pemprograman linear. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test.

the applications and use of technology. ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. technology in Mathematics. derivatives and integrals. graphing calculator and software such as Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs. and patterns and relationships. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. 86 MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and graphs. In addition. penggunaan dan aplikasi teknologi. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. Mathematics facilities and management of resources. . kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. ujian ChiSquare. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Students will be introduced to printed materials. fungsi dan graf. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. teknologi dalam Matematik. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus.Dalam kursus ini. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. using relevant Mathematical ideas. teaching and learning aids. At this point. basic understanding of limits and limit theorem. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. Selain itu. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning.

matrix algebra and vector space. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. In addition. Farctions. fractions. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. 87 Teaching of Geometry. Penggantian. Selain itu. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. decimals and percentages and also construction of teaching aids. the use of technology. Pecahan.MTE3109 Teaching of Numbers. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. . Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. Dalam kursus ini. Substitution. pecahan. Discussions cover topics related to teaching of numbers. mikro dan makro. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. perancangan pengajaran efektif. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. pengukuran dan pengendalian data. effective planning and teaching. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. pelajar akan belajar konsep utama geometri. micro and macro teaching sessions. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. measurement and data handling. students will learn the key concepts in geometry. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. aljabar matriks dan ruang vektor. penggunaan teknologi. mikro dan makro. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. micro and macro teaching sessions. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. The idea is extended to using Elimination.

and documenting the action research findings in a report or article. codes and cryptography. MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3(1+2) . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. implementing the research. MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(2+1) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. kod klasik dan nombor rahsia. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. analysing and interpreting the research data. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. The topics discussed are testing and evaluation. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. MTE3114 88 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. use of mathematical modeling in biology and ecology. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and some key mathematical ideas related to calculus. kod dan kriptografi. Its contents cover mathematics in every day life.MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. classical codes and ciphers. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. mathematical difficulties and diagnostic test.

cellular respiration in plants and animals. perkumuhan haiwan. how children learn science. plant reproduction. food and wellbeing. pembiakan haiwan. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. understanding children’s ideas in science. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. animal respiration. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. growth. animal nutrition. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. the constructivist approaches. animal excretion. information-processing theory-Atkins. nutrisi haiwan. respirasi tumbuhan. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. assessing children’s ideas and misconceptions in science. animal reproduction. the nature of science and how children learn science. Bruner’s learning theory. Behaviourist learning theory. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. tumbesaran. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ausubel’s learning theory. It explores the nature of life. plant respiration. pembiakan tumbuhan. Gagne’s learning theory. plant nutrition. movement and support in animals and plant responses to stimulus. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia menerokai . SCE 3102 89 Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. It explores the nature of science. makanan dan kesihatan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains. what do children need to help them learn through constructivism.Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan This course involves skills of carrying out an action research in a school. struktur sel dan fungsi. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Shiffrin and Baddeley’s. understanding children’s development. 11. nutrisi tumbuhan. respirasi haiwan. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) This course provides knowledge about life and living processes. plant excretion. cell structure and function. perkumuhan tumbuhan.

aloi. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. getah. Shiffrin dan Baddeley. synthetic polymers and plastics. aldehid dan keton. composite materials. electrical circuits in . rubber. polimer tiruan dan plastik. asid sulfur dan asid nitrik. It discusses physics and measurement in everyday life.tentang ciri-ciri sains. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . bahan bakar. soaps and detergents. ethers and amines. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. Malaysian primary science curriculum II. sulphuric acid and nitric acid. esters and amides. teori pemprosesan maklumatAtkin. teori pembelajaran Ausubel. alloys. ores and minerals. alcohol. sebatian beraroma. teaching science for all children and science for exceptional children. aldehydes and ketones. work and machines. the physics of music. bahan komposit. motion. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. using light. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. teori pembelajaran Bruner. sabun dan detergen. teori pembelajaran tingkah laku. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course provides knowledge about exploring materials. 90 Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. eter dan ammina. natural polymers and paper. perkembangan kanak-kanak. cara kanak-kanak mempelajari sains. teori pembelajaran Gagne. kurikulum sains sekolah rendah aras II. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. industrial preparation of ammonia. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. pendekatan konstruktivisme. bijih dan galian. forces in fluids. alkohol. carboxylic acids. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. perusahaan penyediaan ammonia. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. aromatic compounds. It discusses issues in science education. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. teaching and learning strategies for primary science. applying Newton’s laws in everyday life. thermometry and thermometers. asid karboksilik. ester dan amid. Malaysian primary science curriculum I. memahami idea kanak-kanak dalam sains. fuel. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. polimer semulajadi dan kertas. planetary and satellite motion.

the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics and semi-conductors. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends, threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and biodiversity collection submission.

91 Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily

lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

SCE 3111

92 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,

pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0)

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

SCE3114

93 Science, Technology and Society (Sains, Teknologi dan Masyarakat)

3(3+0)

This course provides knowledge about science, technology and society. It discusses issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran

94 This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. the introduction to the TVE system. buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT. kemasan. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). management and administration and Design and Technology will be emphasized. peluang kerjaya dan masa depan RBT. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) This course involves skills of carrying out an action research in a school. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. leadership characteristics. pengenalan kepada sistem PTV. Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. ciri-ciri kepimpinan. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan . proses perancangan dan penilaian RBT. In relation to that. career path and future of design and technology. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. process of the planning and evaluationin RBT. falsafah. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan.berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. 12. curriculum and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia. text books and other resources including the use of ICT.

Knowledge of materials. care of ornamental crops and landscape. dan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. penanaman sayursayuran secara hidroponik. pengetahuan teori dan kemahiran amali. kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam. skills on constructions of wood and metal based project. propagation. planting vegetable hydroponically. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. perancangan. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. planting. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) . theory and model of curiculum development. penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. designing. accessories. planning. 95 penanaman. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. dokumentasi dan penyimpanan rekod. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. the integration of pedagogical element and assesment will also be focused. plant care. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. andurrent issues regarding the curriculum development in Malaysia. documentation and record keeping. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. finishing. pelaksanaan. planting. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. This course will expose the student to the development of technology and material production. meta. school syllabus. kurikulum sekolah. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. reka bentuk. innovation. implementation.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. handling of products. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. interior and exterior decoration will also be emphasized. evaluation. goals and teaching objectives and other resources. management. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum’s philosophy. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan.penekanan. penilaian. selection and preparation of field for vegetable planting.

belah. komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik.design of garment styles. and macro and micro teaching. hemlines and. the preparation of work records and dress making. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics.(Primary School Living Skill Teaching Method) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. robotik. RBT3107 96 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik. sleeves. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. mereka cipta stail pakaian. skills in preparing and using the materials for teaching aids with IC. strategies. ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus. mechatronics and robotics basics components. kaedah. skills of questioning techniques. strategi. Topik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim. penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik. and the integration of suitable pedagogical element and assessment. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah. kemahiran dan teknik menyoal. necklines. teknik pengajaran. domestic wiring. openings. mendawai litar pendawaian domestik. teaching method and techniques. pleats. motor arus terus. kancing. gathers and. dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. membina robot asas teknologi rendah. Pedagogical element and assessment will be emphasized. penghilangan gelembung. design printed circuit board. lengan. Focusses will be on teaching and learning approaches. asas mekatronik. asas elektronik berdigit. the skills of planning a lesson based on primary school syllabus. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit. penyudah tepi dan garis leher. kemahiran penyediaan. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian. pendawaian satu fasa. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. . Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran.

alternative evaluation skills for using rubric. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. housing and equipments for pet rearing. analisis markah dan statistik asas. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. basic statistic. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. selection and preparation of aquarium and cage. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching. various methods of evaluation. management and daily care of pets. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. portfolio.the overview to the pet animals and ornamental fish.RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. interpretation as well as report writing on assessment. penggunaan dan interpretasi data. pengurusan dan penjagaan harian. peraturan pemarkahan. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) . Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. test specification table. marking scheme and mark analysis. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. item development. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. jenis penilaian. selection of pets and ornamental fish. pelbagai cara penilaian. dan pembiakan 97 ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. membina Jadual Spesifikasi Ujian. pest breeding. pembiakan dan pengendalian. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. discussion on validity and reliability of evaluation format. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. competency and school based evaluation. preparation and keeping of documentation and records.

perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. business law. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. 98 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) RBT3113 Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. element of design is integrated in food preparation. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. preparartion of food. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. organization and management.and the integration of creativity element in pedagog. regulation and workshop management personnel will also be emphasized. pengurusan bahan dan alatan. prinsip memasak dan tatasajian. pengetahuan tentang peraturan.rules. best practices on workshop safety. causes and prevention of accidents. finance. technology in food preparation and. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. . keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. implementing the research. pengurusan kewangan. perniagaan elektronik (e-dagang). punca dan pencegahan kemalangan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi. and documenting the action research findings in a report or article. table setting. In this component too. materials and tools managemen. teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan. cooking principles and. financial management. This course covers topics on food sanitation. analysing and interpreting the research data. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management) 2(2+0) Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. workshop design. electronic commerce (e–commerce). kewangan. reka bentuk bengkel. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. dan penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi. undang-undang perniagaan. elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan.

2D drawing. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. tempat alat tulis. aplikasi lukisan 3D (wireframe. RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. product architecture. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. This course emphasize on product development and principle. industrial design and design for manufacturing.RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan komputer. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) . reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. layout of interior design and pet’s house and prosesses and planning project. design and managing project such as chair. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. 3D design. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan 99 tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. processes and planning. aplikasi lukisan 2D. proses dan perancangan projek. reka bentuk industri. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. This course emphasize on product design with computer aided. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The integration of project base assessment will be emphasized.

aproaches in curriculum. pendekatan dalam kurikulum. health practice and safety. persekitaran. food and diets. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. Children’s Right. eating ettiquette. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education . Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. Act 308 and Act 550. the National Preschool Curriculum. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. views and ideas of earlier scholars of childhood education. pengelolaan aktiviti prasekolah. growth and child development. Akta 308 dan Akta 550. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. teaching and learning techniques and techniques at presechools. the affective factors in the implimentation of curriculum.Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. also the transition process from home to nursery/preschools. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. PRA3103 100 Perkembangan Fizikal. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. modelmodel program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. This course covers the introduction to early childhood education. the history of childhood education. penjagaan kesihatan kanak-kanak. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah.

the methods in teaching and learning language at preschool. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development.PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. pengurusan dan aktiviti. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. pembelajaran sains di prasekolah. merancang aktiviti. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. processes of creativity and teaching approaches. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. seni bonekadan sastera kanak-kanak. This course includes theory and the basics of children’s language learning. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. membina keyakinan . assessment in childhood education. factors that encourages and hinders creativity. factors of language development. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. muzik dan pergerakan. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. This course covers the theories of children’s creativity. pembelajaran Matematik di prasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. perancangan program sains. 101 sosiodrama. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran.

PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. teori perkembangan moral. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. and spiritual and moral development activities as well its learning centre. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. identification of Islamic education and moral curriculum. development of sosial skills and prosocial behaviors. the management and activities. management of curriculum. Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. to develop confidence to face challenges in everyday life. understanding and managing children’s emotions. dan perbezaan individu. ciri-cirinya. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas.untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. characteristics. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab 102 kecacatan. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. the classification of special needs children. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. menubuh dan mengurus pusat pendidikan . PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. Focusses will be on the reason due to the disability. theories on moral development.

family relationship. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. matlamat. 103 This course covers the theories and perspecttive. penyimpanan. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. nilai dan budaya. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak.prasekolah. build and manage preschool education centres. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak.o the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. komuniti dan institusi pendidikan. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. . peningatan kecemerlangan kekeluargaan. values and customs. aims. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.melaksanakan perekodan. community. penganalisisan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. improving family excellence. behaviors and children’s dicipline. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. build and manage preschool education centres. objektif. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. hubungan keluarga.

. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. implementing the research. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. documenting and publishing research papers. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. causes. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. organizing action research seminar. 104 14.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. pengurusan kesihatan. This course is dealing with conducting action research in school. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. kecekapan hubungan. presenting research findings in seminar. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. analysing and interpreting the research data. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. keselamatan dan pemakanan. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. management of health. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. ciri-ciri. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. konsep kepimpinan dan perwatakan. efficient relationship. punca masalah. safety and diet. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. and documenting the action research findings in a report or article. programs provided and issues arises in educating these children.

PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed. approaches and methods used in language assessment and intervention are also covered. pendekatan. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi.PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. language acquisition and language learning problemss among learning disabilities standard. writing . problematics behaviour. reading. strategies of behaviour modification and issue concerned. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. kemahiran membaca. concept. pronciples. theeory of language. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. PKB3104 105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1) Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. konsep. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. This course discusses the definition of language. kajian sukatan pelajaran. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. and behaviour modification program among special needs students. prinsip. tingkah laku bermasalah. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran.

problems in acquiring listening. kemahiran berkebun. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. keselamatan diri. study of the syllabus. and the use of the assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. kemahiran memasak. bertutur. home living. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. reading and writing skills. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. gardening. ethics and classroom management. teaching basic grammar. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. sewing. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. speaking. . rearing pet.skills and teaching basic grammar are emphasized. strategi untuk menangani masalah tersebut. membaca dan menulis. kemahiran memelihara haiwan. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. cookery. pengajaran tatabahasa asas. pengurusan rumah tangga. strategies to overcome the problems. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. design various instrument in a variey of important aareas. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. kemahiran jahitan. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. The course includes understanding language. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. membina pelbagai jenis instrument. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. PKB3107 106 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. self-protect.

This course discusses the importance of physistherapy. terapi muzik dan nyanyian. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. pembinaan bahan bantu belajar. permasalahan penguasaan Matematik. terapi hidro. music and singing therapy. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(!+2)) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. speech therapy. It covers basic concepts of Mathematics. penilaian. occupational therapy. langkah-langkah. matematik berfungsi. procedures. terapi seni visual. goals.masalah pengajaran Sains. matlamat. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. teaching aids. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. terapi pergerakan kreatif. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. problems related to teaching sciece process. PKB3110 107 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course provides the knowledge of concepts. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. expression art therapy. art therapy. terapi cara kerja. functional Mathematics. kajian sukatan pelajaran. terapi pertuturan. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. Ia merangkumi konsep asas Matematik. hydro therapy. problems of learning Mathematics. strategies to overcome teh problems. . strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains.

assessment. labeling segregation and integration. effectiveness of teaching and learning. penempatan pelajar. pengurusan kelas khas. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. dan integrasi. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. physical aspects of the classroom. khidmat pelbagai disiplin di PDK. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. penubuhan. pengasingan. teachers profesionalism. special classroom management. setting up administration. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. prinsip dan etika kerja sosial. pentaksiran. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on – site training) PKU3113 108 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. multidisciplinary services offered at the CBR. keprofesionalisme guru. principles and ethics of social works. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. analysing and . isu pelabelan.PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. pentadbiran. prasarana kelas khas. parents and community involvement. program and placement of the ISN at the Community-based rahbilitation (CBR). students multiple competencies. implementing the research. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK).

and documenting the action research findings in a report or article. and support services as well as evaluation of Special Education programs. 109 This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. The role of teachers and administrative. peranan guru dan pentadbir. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. This course covers the implemetation of special education programs. struktur organisasi di peringkat kementerian. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15.interpreting the research data. organizational structure of the Special Education department in the Ministry of Education. placement procedures for children with special needs. peruntukan kewangan. the State Education Department and the school. pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan. budget allocation. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH PKD3101 Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) 3(3+0) . Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.

PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. kepentingan peranan keluarga. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai 110 Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. kesan kehilangan pendengaran terhadap amalan pendidikan dalam bilik darjah. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs.Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. peer group and effective modes of communication on the development of hearing-impared children. rakan sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkembangan kanakkanak bermasalah pendengaran. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. the factors which can affect the development of language and communication. This course covers the charateristics and the development of hearing-impaired children from various aspects.roles of the family.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) 3(3+0) . Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas.

sasaran. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. how to create and use various assessment tools. Isi kandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal. and teaching objectives. ciri-ciri. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid yang diajar. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. It covers the important components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages. This course gives an overview of the development of deaf education in Malaysia as well as abroad.Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. gathering relevant information. kelebihan dan kekurangannya. identify the strengths and weaknesses of their pupils.membina pelbagai 111 jenis instrument. mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang. and the issues and current trends in the education of the hearing-impaired. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) . The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. jenis khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after entering school. dan objektif-objektif pengajaran. dan kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak. banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat.

Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. dan latihan amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. Methods used in the assessment of language. KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada murid-murid bermasalah pendengaran. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course provides students with a knowledge of the various issues. dan melaksanakan program This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. dan 112 merancang perkara-perkara penting dalam pertuturan secara individu. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed. cara mengatasinya.Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). approaches and strategies in the teaching of language to hearing-impaired children. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah tersebut. practice through simulating teaching and learning language sessions. This course gives students a knowledge of the hand codes used in the Malay and English Language. dan aplikasi KTBM. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing-impaired children. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing-impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) . PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi-bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. practice using the hand codes in the context of teaching the Malay and English language to hearing-impaired children.

membina. kemahiran dalam memilih. This course covers topics like the anatomy of the ear. collaboration among people from various disciplines. sistem amplifikasi pendengaran. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. merancang dan menggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. This course introduces students to the provision of community-based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils. the process of normal hearing. developing. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti.Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. the etiology of hearing loss and its impact on learning. skills of planning. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. the use of amplification in the classroom. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. kepentingan menyediakan persekitaran akustik. the importance of having a good acoustic environment. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak-kanak. ‘hands-on’ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) . various methods of assessing hearing loss. pengetahuan serta pengurusan pelbagai ujian pendengaran. pelaksanaan projek 113 kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran. government agencies and nongovernment organisations in the development of CBR is discussed. proses pendengaran. This course focuses on how to choose.

isu-isu. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes. financial allocation. mengurus dan melaksanakan program Pendidikan Khas. and documenting the action research findings in a report or article. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. peranan guru. analysing and interpreting the research data. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. jenis program. state and school levels. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. types of programmes. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. . khidmat sokongan. struktur organisasi di peringkat Kementerian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. peruntukan kewangan. support services. PKU3115 114 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. implementing the research. managing and implementation of these programmes. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. Focus will be given to the ways of planning. kaedah merancang. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. issues like the role of teachers. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.

The role of parents and importance of early intervention are also discussed. organizing action research seminar. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan.This course is dealing with conducting action research in school. serta kesan kecacatannya ke atas perkembangan kognitif. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH PKl3101 Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. documenting and publishing research papers. kaedah pentaksiran penglihatan. presenting research findings in seminar. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. . affective. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. observe and evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. pelajar diperkenalkan kepada jenisjenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. 16. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. afektif dan psikosial. latihan mengintepretasi laporan mata. and psychosocial development. PKL3103 115 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata.

and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective. the visual process and causes of visual impairment. This course covers important concepts in field of Living Skills. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. management of the kitchen and house. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. pengurusan dapur dan rumah.This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. design various instruments in a variety of important areas. Students are taught cooking skills. various visual assessment methods and visual skills training for children with low vision. kemahiran memasak. dan penggunaan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. Recreation and Adaptive Physical Education. menulis pindah teks Braille kepada tulisan biasa. dan latihan membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. dan pengalaman hands-on. . pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasi dan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation. membina pelbagai jenis 116 instrumen dalam pelbagai bidang yang penting. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian.

PKL3110 117 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987). tahap Matematik. sessions to practice indoor and outdoor sessions. menyediakan bahan bantu mengajar. Pelajar juga didedahkan kepada penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan kod Braille Bahasa Inggeris. dan latihan amali di dalam dan di luar bangunan. mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. persediaan dan pengajaran kanak-kanak buta dan berpenglihatan terhad. read and transcribe the Mathematics Braille Code. adaptasi kurikulum. PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris (English Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. This course covers skills to produce. the level of Mathematics. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institute for the Blind (Unted Kingdom. keperluan pendidikan murid . membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom). menggunakan ICT dan peralatan khas. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use these skills in the education of children with visual impairment. and produce English Braille using the computer. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids). read and transcribe the English Braille Code. teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan). membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan oleh Braille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). This course covers skills to produce. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille.PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep-konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti.

use ICT and other appropriate special aids. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. peranan dan sumbangan pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. trenda. educational needs of children with multiple handicaps. This course introduces the concept and philosophy underlining communitybased rehabilitation for individuals with disabilities. in Malaysia and other countries. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. pengajaran mikro dan makro. trends. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti. This course covers the planning. isu-isu. and hands-on experience and to reinforce learning. dan kaedah . micro and macro teaching. perundangan. prepare teaching aids. Issues. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. PKU3113 118 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. the implementation of community projects by these centres. This course covers the development of education in the field of visual impairment. legislation as well as contribution of individuals in this field will be discussed. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. cooperation government and non-government agencies. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran.bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. adaptation of curriculum. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti.

pengurusan sumber. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. the decision-making process. analysing and interpreting the research data. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. This course is dealing with conducting action research in school. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. as well as the evaluation of Special Education programs.mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. organizing action research seminar. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. management of resources and finances. implementing the research. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. proses pembuatan keputusan. documenting and publishing research paper. 119 . and documenting the action research findings in a report or article. Students are exposed to the role of Special Education teachers. presenting research findings in seminar.

.SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) ncp Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru.

interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. pengurusan sekolah. strategi dan aktiviti. about pupil’s behaviour. analysis of documents. interaction with the school community. penelitian dokumen. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. penelitian dokumen. penelitian dokumen. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. reflections. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. Melalui pemerhatian. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. It also gives students the knowledge and experience through observations. school facilities and the implementation of the school curriculum. keberkesanan pelaksanaan strategi . interaction with the school community. penelitian dokumen. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. analysis of documents. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. 120 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. pola tingkah laku murid. reflections. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. pengurusan bilik darjah. bahan sumber pengajaran pembelajaran. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. activities. strategies.Melalui pemerhatian. school and classroom management. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran.

dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK 3101 Praktikum I (Practicum I) 22(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK 3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) 121 dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation

skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK 3103 Praktikum III (Practicum III) 66(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum III is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

122 Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

123

PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas 3(1+2) PJM 3102 .SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1.

skeletal system. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. sukatan dan tafsirannya. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. criteria in choosing physical education acitivities. endocrine system. muscular system. peringkat kimia. cellular level and tissue level of organisation. lymphatic system and immunity. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. the importance of physical education. Integumentary system. selular dan tisu organisma. sistem limfatik dan imuniti. model permainan kanak-kanak. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. 124 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) . blood vessels and circulation. sistem respirasi. the interpretation of curriculum. jantung. chemical level. darah. saluran dan peredaran darah. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. respiratory system. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. sistem rangka. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. konsep kurikulum. Pendidikan Jasmani. nutrition and metabolism as well as urinary system. sistem integumentarim. sistem endokrina. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. nervous system. locomotor and non-locomotor movements. Heart. sistem penghadaman. blood. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. kepentingan.(Basic Movement) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. digestive system. sistem otot. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. sistem saraf.

This course focuses on the management and administration of physical education and sport. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. sports development programme. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF.Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan permainan tradisional. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) 3(3+0) PIE3101 Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. managing tradisional games. This course focuses on the introduction of strategies. issues in sport. pendekatan. administration of national and international sport agency. program pembangunan sukan. approaches. managing physical education and sport. PIE3103 125 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) . 2. nilai dan etika dalam sukan. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. PIE 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. laws and administration of sport. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. values and ethics in sport. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. undang-undang dan pentadbiran sukan. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management of teaching-learning procedures. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. isu-isu dalam sukan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme.

3. This course discusses two important and significant things in the teaching process. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran.Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. It also discusses topic for micro and macro in teaching. penilaian dan pentaksiran. bertutur. syllabus contents and its curriculum specifications. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. and evaluation. . BAE 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. faktor-faktor yang membantu 126 penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. pengukuran. focusing on combination of using text book. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. This course focuses on topic selecting. measurement. kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. membaca dan menulis. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. This course focuses on topics of assessment. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. kombinasi penggunaan buku teks. syllabus and text book. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak.

penilaian kemahiran berbahasa Arab. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. evaluation and examination of Arabic language. and writing skills.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. assessment. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. terminology of. speaking. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. penilaian kendalian sekolah. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. describes the teaching steps for every skill. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. konsep penilaian. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. 127 4. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) . and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. pembinaan item. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. reading. mingguan dan semester mengikut format yang betul. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro .This course discusses on the methodology of teaching listening. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources.

This course encompass the knowledge about health sexuality. positive approach in sexuality. safe road user program and building safety. objektif. Antara tajuk-tajuk yang . aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. free from negative prejudice and discrimination. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. konsep. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. strategies and approaches in teaching health education. the learning style. prosedur kecemasan. safety of self. falsafah. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. dan diskriminasi. kaedah. bebas daripada prasangka yang negatif. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. Emphasis is given to introduction to health education. keselamatan perkhidmatan. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. storeage of dangerous product. objectives. This course gives expose to the concept and principles of safety education. method. emergency procedures. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. PKE3104 128 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. keselamatan diri. peraturan keselamatan di sekolah. safety rules in schools. safety services.Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. physical and social growth. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. stail pembelajaran. This course discusses the basic concepts in health education. sejarah. safety and environmental safety. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. the philosophy. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) PKE3103 Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. doing the practical session of micro teaching. history and the curriculum of health education. penyimpanan bahan bahaya. perkembangan aspek fizikal dan sosial.

supplementary food plan. behaviuor. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. perkhidmatan kesihatan sekolah. school cleanliness practices. amalan kebersihan sekolah. rancangan makanan tambahan. The course intends to give geneal understanding on concept.dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. program kesihatan mulut. ADHOC / PROSTAR programs and monitoring and evaluation. pendekatan bersepadu. school health services. and emphasis on children’s health. 129 . mouth health program. program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian.

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN .

the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. dan budaya. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. sosio ekonomi. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. the four domains of civil. This course exposes students to the selection. komponen pengajaran mikro dan makro. politics. 130 pengetahuan dan kemahiran pedagogi. PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. politik. empat domain iaitu sivil. pelbagai teori pembelajaran. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. number of learning theories. suitable types of evaluation which can be applied in Civics and Citizenship Education. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. Students will be exposed to the rational. format dan komponen wajib. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. kaedah pengajaran dan pembelajaran. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. great depth based on the six themes identified. socio economic. . and culture. Moreover.PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. PSK3102 Teori Pembelajaran.

PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan. lesson planning. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. konsep asas nilai. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. the format and compulsory component. implementation and reporting. insan bermoral. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. 2. methods suitable for an effective teaching-learning. preparing the scheme of work. moral being. teori–teori etika. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. melaksana dan membuat laporan. planning. carry out practical work. merancang dan melaksanakan projek. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. teori-teori perkembangan moral. approaches.This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education. kaedah. religious and societal values as well as moral development theories. ethical theories. kemahiran sosial. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. values. merancang. effective planning and teaching. social skills. methods. nilai-nilai agama dan masyarakat.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. planning and administering of service learning projects. pedagogical content knowledge and skills. pendekatan. 131 .

teaching science for all children and science for exceptional children. Malaysian primary science curriculum II. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. kurikulum sains sekolah rendah aras II. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. teaching and learning strategies for primary science. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. In this course. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Malaysian primary science curriculum I.ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) 3(3+0) KuKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. issues faced in assessment of Moral Education. ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. This course focuses on moral problems faced in schools. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak . It discusses issues in science education. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. 5. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools.

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. penskoran pentaksiran. It will discuss about management of science laboratory. science teaching and learning resources. preparation and improvisation of selected resources and presentation. pentadbiran ujian. peraturan dan keselamatan dalam makmal. purpose of assessment. teknik-teknik asas makmal. basic laboratory techniques. . analysis of test score. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. the basic science process skills and integrated science process skills. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. rules and safety in the laboratory. pengawetan spesimen biologi. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. preservation of biological specimens. bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. dan kemahiran proses sains bersepadu. areas of assessment in primary school science. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. acquiring manipulative skills. memperolehi kemahiran manipulatif. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. bentuk-bentuk pentaksiran. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. types of assessment. scoring of assessment. interpreting test score and forms of examination. alatalat pentaksiran. safe handling of scientific materials handling of chemicals. rekabentuk dan pembinaan ujian. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. kemahiran proses sains asas. administration of test. test design and construction. matlamat pentaksiran. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. It discusses primary science teaching. assessment tools. marking and moderation of test scripts. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. It discusses definition of terms. analisis skor ujian.SCE 3106 132 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically.

using relevant mathematical ideas.133 6. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pecahan. . It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Fractions. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Perpuluhan dan Peratusan)) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. In addition. Pelajar juga didedahkan kepada makna. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Selain itu. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. fractions. MTE3109 Teaching of Numbers. discussions cover topics related to teaching of numbers. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza.

specifications of the syllabus. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) PSV3104 Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. objektif kurikulum. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. the 5P concept. peranan guru PSV. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. 134 Teaching of Geometry. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. the roles of the PSV teachers. students will learn the key concepts in geometry. pecahan. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. kepentingan perkembangan kurikulum. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) . The use of technology is also emphasized to enhance students learning. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. huraian sukatan pelajaran. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Dalam kursus ini. the importance of curriculum development. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. konsep 5P. Penekanan diberikan kepada matlamat. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. 5. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar.perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. resource and teaching aid management. management of outdoors and indoors activities. pelajar akan belajar konsep utama geometri. measurement and data handling. pengukuran dan pengendalian data.

methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. kaedah pentaksiran PSV. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Membuat Corak dan Rekaan. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. types of assessments. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. that is: Drawing and Picture Making. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. persediaan mengajar. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. methods and forms of assessment. strategy. tujuan pentaksiran PSV. lesson planning. This course covers the approach. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. evaluation of art works and evaluation of portfolios. bahan. 6. jenis-jenis pentaksiran.(Teaching and Learning of Visual Art Education) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. subject matter. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. content and themes in producing art works for the four areas. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. bentuk pentaksiran PSV. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. strategi. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. PENDIDIKAN MUZIK . teaching and learning resources. peraturan memberi markah. marking schemes. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). aims of assessment in VAE. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap 135 bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. sumber pengajaran dan pembelajaran. Pattern-Making and Designing.

matlamat. broken chords. sing melodies in keys changes from major to minor. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. permainan alat muzik. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. . latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. broken chord. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. fungsi muzik dalam pendidikan. psikologi. melody improvisation. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. sociological and psychological factors that affect music education. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. philosophical implications. play block chords.MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. faktor-faktor sosiologi. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. singing folk songs. latihan dalam permainan iringan kord blok. aims and the functions of music in education. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. bes alberti. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. alberti bass. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. faktor-faktor sosiologikal dan 136 psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. mengimprovisasikan melodi di kibod. importance of music.

semester.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. permainan alat perkusi. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. mingguan dan harian. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. mensintesis 137 pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran.MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. the playing of recorder and percussion instruments. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3101 . mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. 7. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. permainan alat rekoder. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. types and characteristics of children and adult voices. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. remaja. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . teaching and learning of singing in the music classroom. aural sensitivity and movement to music. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian.micro and macro training sessions.

approach. 138 This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. and implementing the micro and macro teaching. penilaian. pendekatan. dan menulis). pendekatan. main focus and secondary focus. fokus utama dan sampingan. kaedah. marks. added value skills and language system. pembinaan ujian. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. konsep 5P. dan teknik pengajaran. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. kaedah. pengisian kurikulum. konsep strategi. pemetaan kemahiran. 5P concepts. pemarkahan dan markat. curriculum conten. testing specifications schedule and its construction. . afektif. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa.Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. dan psikomotor. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. reading. evaluation. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. penulisan langkah pengajaran. membaca. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. theory of cognitive. and writing).. language skills (listening and speaking. and technique. skills mapping. and psychomotor. jenis dan kaedah penilaian bahasa. the writing of teaching steps. types and method of language evaluation. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. affective. teori-teori kognitif. concepts of teaching strategy. dan pengukuran. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. gammar and language skills evaluation BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. testing development. This course describes the concept and principle of testing. and measurement.

peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. safety and rule regulation. analisis markah dan statistik asas. tool and material management. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. discussion on validity and reliability of evaluation format. various methods of evaluation.This course elaborates on malay language skills. pelbagai cara penilaian. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). membina Jadual Spesifikasi Ujian. penggunaan dan interpretasi data. test specification table. 139 8. and techniques of teaching language skills. methods. item development. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. interpretation as well as report writing on assessment. technique and teaching methodology. pengurusan kewangan. peraturan pemarkahan. pengurusan peralatan dan bahan. workshop safety. jenis penilaian. implement teaching planning and audio visual aids. constructing and using language skills teaching aids. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. preparation ofl language skills teaching plan. basic statistic. keselamatan bengkel. dan bahan bantu mengajar. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) . . perancangan pengajaran KHSR. strategi. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. marking scheme and mark analysis. strategy. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. portfolio. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. financial management. competency and school based evaluation.alternative evaluation skills for using rubric. management and administration. approaches. kaedah dan teknik pengajaran KHSR.

Arcitipal. pascakolonial. pengurusan dan penjagaan. fenomenologi. RBT3120 140 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. harvesting and use of plants produced. Psyco-analysis. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. business law. Topics coveres studies on fabric. pemeliharaan ikan hiasan. Post Modern. kritik genre dan kritikan baru. penyediaan batas dan bekas menanam. Marxism. dan New Critics. Surelism. Genre Critics. rearing ornamental fish technology. Semiotic. 9. undang-undang perniagaan. pembiakan dan penanaman. eksistensialisme. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. surelisme. plant care. femenisme. tropical freshwater ornamental fish:.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. This course deals with three main components: home technology. resepsi dan teori tindak balas pembaca. finance. Marxisme. propagation and planting. semiotic. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. management and care of ornamental fish. pascamoden. Autobiography. rearing ornamental fish technology. Reading Reception dan Reflection theory. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. This course elaborates on literary critics field like. Post Colonial.perniagaan elektronik (E-dagang). penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. selection and preparation of equipments and materials. . pengenalan kepada ikan hiasan. Existensialism. electronic commerce (E–commerce). kewangan. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. choice of clothing and sewing and clothes making processes. short term vegetable and ornamental crops. Femenism. hermeneutic. Post Structuralism dan Deconstruction. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. the vegetable and ornamental crops production technology. Fenomenology and Hermeneutic. pemilihan pakaian. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. preparation of planting beds and containers. and vegetable and ornamental crops production technology. psikoanalisis. the ornamental fish. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. proses jahitan dan membuat pakaian.

proses pengeraman bahan. pengarahan. guru dalam peranan (teachers in action). tater dan teater kanak-kanak. creative writing strength. reading theatre. plot. popular novel. theatre for multipurpose. and teacher as a writer. bercerita. simulasi dan improvisasi. improvisasi. pementasan. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. cerpen. 141 This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. teachers in action. teori pementasan. simulation and improvisation. tetamu dalam aksi. short stories. element. basic dramatisation. story telling. plot. persoalan. dan guru sebagai penulis.PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. puppet. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. teater untuk kepelbagaian tujuan. dan pembinaan skrip. etika pementasana. theatre and children theatre. novel popular. This course elaborates on the definition and concept of drama. tema. teater dalam bilik darjah. and vocalisation. elemen. penerbitan karya. opinion angle. performance ethics. a performance. jenis dan bentuk drama kanakkanak. types. latar tempat. MUZIK PRA SEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) . novel remaja. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. watak dan perwatakan. genre writing publishing. and forms of children drama. dialog and location background. dialog dan latar tempat. pemilihan pelakon. asas alkonan dan vokal. teater pembaca. boneka. visitor in action. 10. actors selection. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. pemilihan. cinematography. theatre inclassroom. puisi. sejarah dan latar belakang. sinematografi dan persembahan. character and characterisation. history and background. genre formation process. selection and script writing. mengadakan sesi uji bakat. poems. implementing a screen testing. pengurusan produksi. dan isu karya kreatif. kekuatan karya kreatif. stage performance theory. creative writing themes and issues. This course elaborates on the introduction to theatre in education. and presenting a performance. production. sudut pandangan. directoring. forming production management. adolescent novel. produksi.

pregerakan kreatif. sumber pengajaran dan pembelajaran.Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. The focus of the course is related to music with movements elements of movement. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. teaching and learning resources. perancangan pengajaran dan pembelajaran. unsur-unsur pergerakan. impromptu singing and aural. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. technology in teaching and learning music in classroom. Students will be introduced to children’s songs. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. lagu-lagu patriotik. children’s songs and cultural songs. creative movement. 142 This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. pengujian dan penilaian. testing and evaluation. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. teaching and learning music through movements. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. patriotic songs. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. jenis-jenis pergerakan. . muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. nyanyian semerta dan aural.

Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. kemukjizatan Al-Quran. takbir. Mansukh. 11. tafsir ayat aqidah. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. tafsir ayat hukum. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. and khatam alQuran. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. isti’azah. basmalah. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith.PRM3104 143 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. tafsir ayat akhlak. Muhkam dan . basmalah. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. takbir. isti`azah. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. tafsir ayt hukum. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. tafsir ayat akhlak. Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. Nasikh. dan khatam al Quran. tafsir ayat aqidah. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah-surah choices tilawah. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran.

Each tarannum will focuses on tabaqat. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. burdah.Definitions.Mutasyabih. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. martabat hadis. arRahman. pengertian. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. its mukjizat. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi. The implementation is carried out both in theory and in practice. Sikah and Jiharkah. the degreel of Hadith and rules in using them. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al-Quran. Nuh. wuslah dan lain-lain yang berkaitan. Muhkam and Mutasyabih. tujuan dan sifat-sifat. wuslah and other related aspects. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. burdah. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates 3 (3+0) ELE3101 . Sikah dan Jiharkah. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Nasikh and Mansukh. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. ar-Rahman. pelaksanaannya secara teori dan amali. Jin. harakat. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. harakat. Nahawand. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. hukum beramal. 12. Nahawand. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. 144 The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. Nuh. Jin. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya. Hadith Qudsi. The course will expose and guide students on the theories of memorization the AlQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman.

developing classroom skills. reading and writing. remedial and enrichment activities. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. morphology. multiple classroom teaching. the English sound system (phonology). ELE3102 145 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. theories of second language acquisition. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. morfologi. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. kemahiran membaca dan menulis. The topic Language and literature is also introduced. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. adaptation and simplification. syntax. methods and techniques. syllabus study.(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. and semantics needed by an English language teacher. and introduction to lesson planning. komunikasi. It focuses on language acquisition and language learning. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. an overview of teaching approaches. general principles in the teaching of language skills. materials selection. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. communication. classroom management. ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) . Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah.

pengujian dan penilaian kemahiran membaca. the teaching and assessing of reading skills. integration of language skills and language content. testing and evaluation. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. . pengajaran. pengajaran. pengajaran tatabahasa dan mengeja. the teaching and assessing of literature for primary schools. the teaching and assessing of writing skills. pengajaran. peperiksaan dan penilaian.This course focuses on the topics of lesson planning. the teaching of grammar. spelling and dictation. the teaching and assessing of vocabulary. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. the teaching and assessing of listening and speaking skills. pengujian dan penilaian kemahiran 146 mendengar dan bertutur.

147 SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT .

function and meaning. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. reading and writing. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. speaking. . Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. bertutur. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. and Cohesive devices in spoken and written language. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. Sentence types. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. The topics focused are listening. It focuses on Tense types and aspects. Subject-verb agreement. It also enables learners to reflect on their learning.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu.

148 LAMPIRAN .

1. Pentaksiran.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1. .LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. teori pembelajaran. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1. 1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1. bahan kurikulum.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1.

149 .

2. 150 .3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. 2.Hasil Pembelajaran 2. 2.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren. 2. 2.

151 .Hasil Pembelajaran 3. psikologi dan etika profesional keguruan.2 3. 4. 3. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 3. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. 3. 3.6 merancang.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar. budaya. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. 3.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. sosial. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.

menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. 4. 4. 4.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. 4.Hasil Pembelajaran 4. 4. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.2 mengurus masa. 152 . Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 4.4 membuat muhasabah diri. emosi dan tekanan secara berkesan.

iaitu untuk: 5. 5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. 5. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. akauntabiliti integriti.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5. 153 . Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. 5.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. 5.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. 5.Hasil Pembelajaran 5.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.

Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. 154 . 6. 6. 6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.Hasil Pembelajaran 6.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. 6.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.

tutorial. seminar. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur.LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. dan peperiksaan. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. Ia juga termasuk peperiksaan. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran. projek. poster. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. 157 155 . persembahan.” Sepanjang kursus. projek. bengkel. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan.

memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. 156 . Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. merefleksi dan menilai amalan.Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. perbincangan kumpulan kecil.” Juga.

Sains Pendidikan Jasmani • • • • • . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 6. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • 8. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 5. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 4. 2. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 9.LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • • • • • • • Muzik Pra Sekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Elektif 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Major Matematik Elektif 1 Pendidikan Jasmani Elektif 2 157 • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral • • Catatan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14 . Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • 12 .Bil 10 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16 . Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • • • • Nota : . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11 . Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 13 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan. 158 PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN .

Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman . Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y. Datin Sitti Haishah binti Abd. Bhg.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A.

159 .