P. 1
ModulPismp

ModulPismp

|Views: 442|Likes:
Dipublikasikan oleh Lim Peiyin

More info:

Published by: Lim Peiyin on Nov 12, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran • Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan MUKA SURAT ii iii 1 2 5. 150 151 157 159 159 14. 8. Struktur Program. 10. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 7 16 19 23 24 30 33 122 126 132 11 12 13. 6. 2. i . 3. 4. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 9. 7.

Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. pelantikan tenaga pengajar. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Matriks Hasil Pembelajaran. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised). Sekian. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Agihan Kursus Mengikut Semester. pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Di samping itu. Justeru. Dato’ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru . Pengenalan. selamat maju jaya. Sinopsis Kursus. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Kementerian Pelajaran Malaysia.

ii KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN .

dan bersepadu Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Holistik REKA BENTUK KURIKULUM Spiral & Development al Praktikal & Kontekstual Koheren . Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. futuristik. relevan. responsif.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. holistik.

i. iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai “Kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. nilai / disposisi • “hard skills” dan “soft skills” • Persepktif global (4 Pillars of Education). v. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat “spiral” dan “developmental” dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian. EIU. kemahiran. iii Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang • Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. ESD (UNESCO) • Kurikulum. . jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan • 3 Aras mengikut Semester. Aktiviti Kokurikulum. iv. EFA. iii. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal / ”hands-on” • Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) • Merujuk situasi sebenar / amalan bilik darjah di sekolah • Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii.

d. e. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. Penggunaan Unit Plan. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. penyelidikan tindakan.iv Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. Menggunakan pelbagai mod. praktikum. pentaksiran prestasi (performance assessments). . f. b. c. internship. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. iaitu: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar seperti yang dikehendaki dalam Notional Credit. Portfolio Pembelajaran. kajian kes. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. latihan industri. bahan. penilaian tugasan terarah. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar (real problem of practice). penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. kerja kursus. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melalui e-learning dan online learning. dan tugasan. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning).

Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. hasil pembelajaran. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: • Etika Profesional • Pengetahuan dan Kefahaman • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal • Kemahiran Kebolehpindahan • Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada Aras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. . dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan.v Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPG dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar.

MATLAMAT. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM .vi PENGENALAN.

etika. kemahiran. ii. psikologi. Sebagai prasyarat. dan etika profesional keguruan. sosial. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. iv. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. bahan kurikulum. pentaksiran. memiliki dan menampilkan nilai. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. iii. vi. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. budaya. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. . v.

1 SISTEM AKADEMIK. DAN PERINCIAN KURSUS . STRUKTUR PROGRAM.

praktikum. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak semuka.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Setiap semester mengandungi 20 minggu. dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. serta Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS). Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. . yang mencakupi teori dan amali. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. dan Amalan Profesional. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM). KURSUS KURSUS WAJIB • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH KREDIT 23 (17%) 2.2 STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. 86 (65%) 3. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan . Major. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). 1. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. kemahiran generik. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit.

Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. 3 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. manakala internship selama 4 minggu. praktikum 24 minggu. Sepanjang mengikuti program. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. .pelajar menguasai major yang berkenaan. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). dan internship. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). praktikum. Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. PBS dijalankan selama 4 minggu. Elektif ini tidak diagihkan kredit.

Unit Beruniform I Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 .Olahraga Kokurikulum .4 PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Permainan Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.

Senarai Kursus Major dan Kod BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional.EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah 3(3+0) 27 (20%) 8 5 Amalan Profesional KOD KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45 (34%) . Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT SEM. Kursus Major.

6 AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER .

Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 2. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 .AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .BMM3114 BMM3115 BMM3116 Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 7 8 8 7 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 8 5. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan 1 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (33%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6.

1 1 1 1 2 2 2 2 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.9 7.

Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . 10 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.8.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 .

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 10. Fractions. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 .PIM3114 PIM3115 Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) 8 8 9 11 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

Technology and Society 3(3+0) 8 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8 and Reporting) Jumlah 45 (34%) 12 11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH 12. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. KURSUS Life and Living Processes 3(2+1) 1 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1 Exploring Materials 3(2+1) 2 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2 Physics in Context 3(2+1) 3 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5 Earth and Space 3(2+1) 5 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7 Science. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 .MTE 3115 KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3 (0+3) 8 Jumlah KREDIT 45 (34%) SEM.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) SEM.14. 13 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PKD3101 PKU3102 PKD3103 PKD3104 PKU3105 PKU3106 PKD3107 PKD3108 PKD3109 PKD3110 PKD3111 PKU3112 PKU3113 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 15.

PKU3114 PKU3115 16. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8 Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

15 AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER .

1. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) . Pendidikan Islam 3. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 2. Bahasa Arab 4.PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil.

Science Elective 4.16 Pakej Elektif 2 Bil. Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry. Measurement and Data Handling PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR MZE3101 Asas Pendidikan Muzik MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Pendidikan Moral 3. Fractions. Pendidikan Seni Visual Elektif 6. Pendidikan Muzik Elektif . Mathematics Elective 5. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) MTE3109 Teaching of Numbers. 1. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 2.

. Pendidikan AlQuran 12. English Language Jumlah 12 (9%) *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. Kemahiran Hidup Elektif 9. Elektif 2 Bahasa Melayu Elektif Kursus BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. 11.Bil. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 8. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. 7.

18 AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Semester 1- 3 Aras 2 Aras 3 • • • • • • Aras 1 Semester 4 -6 Aras 2 Aras 3 • Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pemberatan 70% 15%

15%

15%


• • • •

70%

15%

Aras 1 Semester 7& 8 Aras 2 Aras 3

15%


• • • • • •

15%

70%

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

19 Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

20 Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3 (x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.21 Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum . Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17 *Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6 Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 Jumlah 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) .

EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN .

serta pemupuk nilai yang gigih. terarah kendiri. dan peperiksaan luaran. 9. pendidik yang inovatif. proses validasi. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. . penguasa ilmu yang mantap. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaranpembelajaran. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. pengguna teknologi maklumat yang cekap. dan tidak bersemuka. bersemuka. dan penilaian kendiri. proses akreditasi.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. mengumpul. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses.

23 SINOPSIS KURSUS WAJIB .

the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. jenis-jenis ayat. India dan Jepun). Reading Skills. interaction among various civilisations (Malay. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. It focuses on the English Sound System. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. membaca. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Cina. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. and nation development process. Parts of Speech/Word Classes. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Chinese. membaca. Types of Questions. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. Tenses. isu-isu kontemporari. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. tatabahasa. This course focuses on the introduction of civilisation. dan proses pembangunan negara. Islam Hadhari. Listening and Speaking Skills. kemahiran mendengar dan bertutur. dan kemahiran mendengar. This will enable learners to become proficient language users. bertutur.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. It builds further on parts of speech and the language skills. Kursus ini juga memahirkan . Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). dan menulis pelbagai penulisan. tokoh-tokoh tamadun Islam. dan menulis untuk pelbagai tujuan. contemporary issues. Islam Hadhari. jenis-jenis soalan. Islam in the Malay Civilisation. prominent figures of the Islamic civilisation. Indian and Japanese). Islam dalam tamadun Melayu. Sentence Types.

visual arts. and physical education and health science selection. kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. kesedaran ruang. operation and computation. seni visual. perlembagaan . pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. The topics discussed are problem solving. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. Focuses wil be on reading. konsep-konsep asas hubungan etnik. 24 WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. pendidikan jasmani dan kesihatan. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. its relationship with teaching and learning. strategi pengajaran dan pembelajaran. penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. pembinaan. operasi dan pengiraan. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. masyarakat pluralistik Alam Melayu. reading and writing remedial basic skills. pemilihan. and writing remedial on teaching and learning strategy. types of reading and writing basic skills activities. reading and writing in music education. spatial sense. measurement. This course describes about Language Acquisition theory. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. and also data analysis and Interpretation.pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. dan juga analisis data dan interpretasi. pengukuran.

setup of cocurriculum unit. Pendedahan kepada asas Muzik. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. basic concepts in ethnics relations. gelanggang dan undang-undang permainan. pengenalan alatan. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. economy development in ethnics relations in Malaysia. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. dan kecerdasan pelbagai. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. inkuiri.dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. politics 25 development in ethnics relations in Malaysia. pengurusan mesyuarat dan kewangan. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. constitution in ethnics relations in Malaysia. exposure to basic skills in music. expression. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. and official function.penubuhan unit-unit kokurikulum. religion and ethnics relations.learning process of various subjects at the primary level. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. management of meeting and budget. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. . pengelolaan aktiviti. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. filing system. sistem fail dan surat menyurat. inquiry and multiple intelligences. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. ekspresi. It also focuses on the introduction of Arts in Education. movement and visual art which will enhance the teaching . Malay pluralistic society. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. This course focuses on cocurriculum in primary school. mengetahui. dan majlis rasmi. agama dan hubungan etnik. and the role of government and society. organizing of activities and competition.

persediaan. planning and camping. pengurusan ukuran balapan dan padang. rules and regulation. asas kawad kaki. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. principles of first aid. history. asas pertolongan cemas. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. management of court / field and team and organizing competition. organizing competition. . pengurusan. perlembagaan unit beruniform. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. sejarah dan undang-undang. pengukuhan kemahiran dalam permainan. structure and organization. introduction on equipment. constitution of uniform units. sejarah. This course focuses on the general knowledge. management in measurement of track and field events. struktur dan organisasi. track events. pengkelasan persatuan. pengelolaan kejohanan. perkembangan dan kepentingan persatuan. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. marching. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. field event. 26 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) WAJ3110 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. disiplin dan kerohanian. games enrichment.latihan dan taktik permainan. court and rules and regulation of games. management and administration. discipline and spiritual. pelaksanaan dan penilaian projek. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. training and tactical of games. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. pengurusan pasukan. knowing. kemahiran asas. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. This course focuses on the history of uniform unit. pengurusan dan pentadbiran. team management.

exploration and orienteering. kemahiran mendengar . management. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. This course is a four days camping programme. pengucapan awam. managing camps. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. teacher relationship with community and honesty. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. history. preparation. classification of society. jenis khidmat kemasyarakatan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. implementation and evaluation of project. latihan dalam kumpulan. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. training in groups. development and importance. tazkirah / aktiviti moral. water activities. Malaysia cergas dan patriotik. basic skills. proressive and resilient. It focuses on putting up a camp. aktiviti kemasyarakatan. khidmat pendidikan kepada komuniti. WAJ3114 27 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. kembara dan orienteering. mengendali dan menghadiri bengkel. berdaya tahan. dan berdaya saing. guru dan akauntabiliti profesionalisme. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. The course emphasises on the balanced teacher self development. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol.This course focuses on the introduction and concept of society. moral activities. aktiviti di air. This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. groupwork and reflection. guru dan hubungan dengan komuniti. berdaya maju. kesantunan berbahasa. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. persembahan kumpulan dan refleksi.

Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. The focus of the course is related to workshops. interaksi dengan komuniti setempat. table ettiquette. refleksi. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. benchmark leadership characteristics. mandat. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. infrastructure and school curriculum infostructure. protocol. iklim sekolah. reflection. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. interpretasi dapatan ujian. workshops theme. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. . tema bengkel. ciri-ciri kepimpinan. inventori konflik. lawatan benchmarking. students are exposed to teachers and law mandate.secara efektif. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. khidmat pendidikan kepada komuniti. Act 550 (1996). Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. interpretation of test. kreatif dan inovatif. pengurusan sekolah. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. conflict inventory. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. aktiviti kerohanian/moral. Surat Pekeliling Ikhtisas. latihan dalam kumpulan. Akta 550 (1996 ). moral acitivities. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. raising the flag. 28 BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. organising and attending workshops. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. managing official ceremonies and dressing code. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. school organisation. inovasi guru cemerlang. effective listening. school climate. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). interaksi profesional dengan guru cemerlang. lawatan benchmarking. service circulars. jenis khidmat kemasyarakatan. public speaking. profesional circulars. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. administering post inventory test of self direct search. This course aims to upgrade continuos self professionalism. finding. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. tertib di meja makan. speaking skills. Pekeliling Perkhidmatan. kembara sosial. Students are exposed to the skill of planning.

professional.benchmarking visits. professionasme commitment reports and reflective evaluation. innovation. interaction with excellent teachers. 29 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) .

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. This course consists of the development of Islamic. This course encompasses the developmental process of a child. the National Philosophy of Education. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. factors that influence the development of the child. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. motivasi. prinsip-prinsip asas perkembangan. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. nature of human beings from the religious and biological perspectives. . development of children with special needs. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. implikasi faktor perbezaan individu. basic principles of child development. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. Western and Eastern philosophy of education. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. pelbagai teori pembelajaran. historical development of the Malaysian education system. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. different stages of development. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. implications on teaching and learning. the underpinning theories of child development.

communications skills. various learning theories. . issues regarding discipline problems of students and management of special need students. the roles of teachers in classroom management. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. models of discipline management. integration of information and communication technology in teaching and learning. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. kemahiran berkomunikasi. multicultural relationship skills and issues. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. production. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. EDU 3104 30 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. This course discusses concepts. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools.This course encompasses the child’s learning environment. application of technical skills in using various instructional media. penghasilan. model-model pengurusan disiplin. management of educational media and resources. practices and development of educational technology. pemilihan. selection. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. teori. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. penggunaan dan penilaian media pengajaran. theories. learning styles based on different multicultural aspects. pengurusan media dan sumber pendidikan. utilization and evaluation of educational media. implications of individual differences.

aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. peranan guru biasa sebagai pembimbing. types of guidance and counseling services. innovation and managing educational changes. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. . EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. characteristics of a teacher as a professional.EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. etika. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. stages of teacher development. teacher politeness. needs. This course discusses the concept of a profession. teachers and ways to overcome. This course discusses educational issues and current challenges. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. early symptoms of emotional disturbances amongst students. akauntabiliti dan kesantunan guru. matlamat. roles of ordinary teachers as guidance teachers. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. 31 This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. leadership and roles of teachers. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. peringkat perkembangan guru. kepemimpinan dan peranan guru. ethics and accountability. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah.

32 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) .

main focus and secondary focus. dan teknik pengajaran. micro and macro teaching. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. konsep strategi. kaedah. konsep 5P. fokus utama dan sampingan. kemahiran bernilai tambah. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. pengisian kurikulum. and technique. and implementing the micro and macro teaching. curriculum content. pengajaran mikro dan mikro. skills mapping. penulisan langkah pengajaran. language skills (listening and speaking. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) . This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. pendekatan. approach.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. the writing of teaching steps. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. dan sistem bahasa. membaca. 5P concepts. added value skills. pemetaan kemahiran. and writing). BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. concepts of teaching strategy. and language system. reading. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. dan menulis).

jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. pembinaan ujian. perpautan antara bahan. animation in presentation. pemarkahan dan markat. teaching of Malay language through video conferencing. This course describes the usage of internet. penggunaan alat pengarangan. pembelajaran secara On-Line dan Off-Line. laman web. affective. using Malay language in internet. penilaian kemahiran bahasa. types and method of language evaluation. usage of writing tool.Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. This course describes the concept and principles of testing. penilaian. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. approaches. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. website. dan psikomotor. 33 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) BMM3104 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. model perpautan dalam penyusunan bahan. constructing and using language skills teaching aids. jenis dan kaedah penilaian bahasa. on-line teaching resources editing. selection of internet resources. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. kaedah. link model in organising resources. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) . evaluation. afektif. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. and measurement. dan tapak pembelajaran. This course elaborates on Malay language skills. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. testing specifications schedule and its construction. linkage within resources. learning homepage. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. dan pengukuran. teori-teori kognitif. marks. grammar and language skills evaluation. pemilihan bahan internet. on-line and off-line learning. dan tatabahasa. animasi dalam persembahan bahan. pendekatan. and techniques of teaching language skills. theory of cognitive. testing development. preparation ofl language skills teaching plan. and psychomotor. methods. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet.

and scientific Malay language. articulation and articulators. phoneme. fonem segmental. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. dan sebutan baku. dan bahasa Melayu saintifik This course elaborates on various linguistic fields. hurufhuruf dan simbol fonetik. jenis kata adjektif. organisation and strategies in normal and special class. kata adjektif. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. fonem. variasi bahasa. pronunciation and syllables in Malay language. stilistik. sejarah perkembangan ilmu linguistik struktur linguistik. sifat bahasa. verbs. objektif. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. This course elaborates on phonetic and phonology theories. fonem suprasegmental. kata kerja. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. linguistic structure. implementing teaching and evaluating session. dan rasional. verbs. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. pronunciation and syllables exercise. preparing lesson plan and teaching resources. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept. artikulasi dan articulator. BMM3107 34 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. adjectives. affixes in Malay language. and the formation of new words. and standard pronunciation. adjectives.Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. and functional word class. . objective. golongan kata kerja. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. alphabert and phonetic symbols. dan kelas kata tugas. and rational. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. external factor. learning difficulties and ways of detecting learning difficulties. language characteristics. pronunciation and syllables transcription. Malay language word form. faktor luaran. bentuk perkataan bahasa Melayu. types of words. imbuhan dalam Bahasa Melayu. super segmental phoneme. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. paradigmatic rule. golongan kata. dan pembentukan kata baru. linguistic developement history. segmental phoneme. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. language variation. peraturan paradigmatik. stylistic.

strategi pengumpulan data. kaedah analisis data. This course elaborates on various research methods in education. This course elaborates on semantic. skema tatacara pembentukan istilah. data collecting strategy. ayat inti. menulis laporan / artikel dan penyebaran laporan / artikel. ayat tunggal. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. simple sentences. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. makna ayat. Perkamusan. frasa kerja. perubahan semantic. adjectival phrase. lambang. This course explains what syntax is. types of research in school. ketaksaan dan kekaburan makna. compound sentences. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. and short forms. fitur makna. spelling. 35 BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) (Semantic and Terminology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. proof theory. ambiguity and vague meaning. istilah singkatan. frasa sendi nama. analisis data. clause. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. the Jawi spelling system. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. ayat dasar. sumber istilah.BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. education research report and procedure. pertimbangan semasa mengumpul data. dan ejaan. sistem ejaan jawi bahasa Melayu. klausa. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan. dictionary skills and the translation skills. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. symbols. makna leksikal. peristilahan. teori pembuktian. jenisjenis penyelidikan di sekolah. semantic change. dan proses penerbitan ayat. sentences in Malay language including phrase. It encompasses the noun phrase. complex sentences. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. consideration to be taken during data . lexical and contextual meaning. and prepositional phrase constituent order. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. makna peribahasa. ayat majmuk. action research types and proposal. terminology and terminology construction schedules. verb phrase. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. ideomatic meaning. and sentence construct processes. frasa adjektif. feature meaning. jenis dan cadangan kajian.

This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. writing report / article. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. 36 This course elaborates on concept of culture. mengumpul data. collecting. sastera bandingan. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. Malay culture in literary and non literary resources. ke penentuan rancangan tindakan. sastera kanak-kanak dan remaja. and report / article distribution. literary teaching and learning techniques and activities.collection. dan ekonomi). menterjemah data. the Malay culture (from political. comparative literature. data analysis. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. menganalisis data. children and adolescent literature. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. sosial. data analysis methodology. and national culture. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. 5. organising action research seminar. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. menulis laporan. and primary school literary texts appreciation. approaches in understanding primary school literary texts. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. society. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) . world view and Malay society cosmology. report / article writing. social. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. and interpreting data. analising. dan menerbitkan serta menyibarkan hasil kajian tindakan. masyarakat. and printing and distributing action research findings. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolah dengan mengenal pasti tajuk kajian. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. and economic aspects). external influence in Malay society. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu.

Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. noun. bertutur. tujuan. aims. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. kepentingan. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. verb and articles along with the changing of every class of words. 37 BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. discusses every component of the language skills including concepts. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. membaca dan menulis. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. importance. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. and writing. describes the teaching steps for every skill. and classification. This course discusses on the methodology of teaching listening. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. bertutur. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. speaking. and writing skills. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. reading. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. membaca dan menulis. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify . Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. reading. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. speaking. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills.

teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. Adding to teaching syntax techniques. kesan. tema. types of . dan beberapa kaedah pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. iaitu zaman Jahiliyah. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. early Islam. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. Ma’ani and Badi’. awzan sarfi. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari alBayan. keistimewaan. al-Ma’ani dan al-Badi’. kata terbitan. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. This course also explains several approaches. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. zaman permulaan Islam. followed by its three main components which are divided into Bayan. teknik dan strategi pengajaran Ilmu albalaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru.comprehensively the students’ understanding in Arabic language. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. hasil-hasil karya penyair. the rules and forms of Arabic Morphology. peraturanperaturan morfologi dan juga bentuk-bentuknya serta makna. Jahily. Abbasy and Modern. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. sumber puisi atau prosa tersebut. This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. katanama dan katakerja serta jenis-jenisnya juga tasrif. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. nominal and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. Emphasis on the rootwords. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. struktur ayat 38 namaan dan pembentukannya. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. kaedah. Umayyad. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. approaches. zaman Bani Umaiyah.

application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro.curriculum specifications. kombinasi penggunaan buku teks. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. This course discusses details syllabus contents. application and management of teaching and learning. pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. aplikasi perisian. criteria’s. prose and poetry. computer axisted learning in the teaching of Artabic. BAM3108 39 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan . multimedia terminology in Arabic. themes. will be analyzed from various aspects for enrichment and language competency to apply methods of teaching Arabic literature. Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. impacts of contemporary societies and sources of each type. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. preparation of teaching and learning resources. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. orators and writers for every single period. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. combination of using text book.literature. outcome of selected anthology of several poets.

prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. BAM 3111 40 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua.makro . This course exposes students the terminology of. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. . dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. mingguan dan semester mengikut format yang betul. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. application of appropriate techniques. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. ciri-ciri pentaksiran yang baik. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. asas penyelidikan pendidikan. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemenelemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. assessment. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. prinsip-prinsip asas penilaian. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. pengukuran. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. evaluation and examination of Arabic language.

This course involves skills of carrying out an action research in a school. and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. second and foreign languages. sukukata dan kata.system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. ways of acquiring the skills of planning an action research. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. sistem perkamusan Arab.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. monomer. morfem. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. teori-teori pemerolehan 41 bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. syllable and word. 3. communicative competency and psychological language as well as language acquisition theoris. implementing the research. vowel and consonant. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize intonation and pitching differences which can inspire with many meanings. analyzing and interpreting the research data. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 . Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . bahasa kedua dan bahasa asing. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. monem. phoneme. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native.

This course discusses the concept. 42 BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching & Learning)Children’s Learning in Science 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. dan peribahasa. principles and objectives of teaching Chinese language. dan konsep pengajaran mikro. penulisan rancangan mengajar. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. the roles and ethics of language teachers. vocabulary. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina.Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. teknik soal jawab. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu Pinyin). kosa kata. refleksi. jenis-jenis ayat dan retorik. preparing and using teaching aids. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. questioning techniques. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. the verbal and non-verbal communication skills. . and idioms. writing reflections and understanding micro-teaching concepts. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. komponen ayat. pelbagai pedagogi. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. the theories of acquiring language skills. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Hanyu Pinyin. frasa. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. lesson planning. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. teori pemerolehan bahasa.

Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. BCN 3105 43 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. This course comprises of definitions. termasuk konsep. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. sentence structure. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak. the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. and historical development of prose. genre and historical development of children literature. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya.This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. characteristics. phrases. types of sentences and rhetoric. ciri-ciri. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. This course covers the methodology in learning. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(2+1) . characteristics. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. This course encompasses the knowledge of basic concepts. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Teaching-learning methods are also introduced. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. Texts from different types of prose are selected as basic reading.

matlamat. This course comprises of the basic concepts. proses pelaksanaan. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. This course covers the teaching-learning methods of reading. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. roles. peranan. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. characteristics.Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. . ciri-ciri. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. Learning theories such as constructivism. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. This course will delve into the concepts. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. The basic principles of second language teaching approach will also be introduced. functions. principles. methods. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. prinsip dan fungsi. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. Selain itu. implementation. Teori-teori pembelajaran 44 seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teoriteori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina.

Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. Ci and Sanqu. i. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.e. This course covers the basic techniques in writing skills. are selected as basic texts. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. preparing the table of specification and analysing test results. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. Shi. Each topic will be followed by microteaching. dan Sanqu. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Primary Chinese Languge : Methodology ) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Distinctive poems of three different types. various characteristics and historical development of poems. dipilih sebagai bacaan asas. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. This course comprises of definitions. iaitu Shi. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. BCN3112 45 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. analysing and . Ci. implementing the research.BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan.

Distinctive texts of different short stories. sistem bunyi vokal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam 46 seminar itu. konsonan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. kajian fonologi bahasa Tamil. tempat atrikulasinya. the definition of linguistics. aims to enhance students knowledge of . It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.interpreting the research data. definisi ilmu linguistik. and documenting the action research findings in a report or article. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. novels and dramas are selected as reading texts. characteristics and historical development of novel and drama. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. 4. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. fictions. This course encompasses definitions. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II – Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. sistem morfologi. fiksyen. sistem fonem bahasa Tamil.

It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. Pendedahan juga diberi tentang teori. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. keperluan sukatan. kaedah. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids.Phonology. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. Topics discussed include Eluthiyal. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. Solliyal dan Thodariyal. morphem and competence in the Tamil language. . It exposes students’ to the theory. kaedah. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. This course exposes students to various theories. morphology system. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. articulations. Solliyal and Thodariyal. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. kaedah penghasilan rancangan pelajaran 47 harian. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. In addition. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa.

analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. It discusses the theory. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. . juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. approaches and strategies of teaching literature. penguasaan dan penggunaan bahasa. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. Emphasis is given to inductive. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. pelbagai genre penulisan. With the exposure. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. they are expected to produce various creative texts of their own. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. 48 This course focuses on topics related to various functions of language and its use. aspek bacaan luas. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. and activities and resources for teaching literature.

Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. 49 This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. poetry in motion and folklores. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. children’s literature. kepentingan dan peranan berita. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. analyzing items. Topics include appreciating poetry. sastera kanak-kanak. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. caricatures. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. puisi. constructing the JSU. In addition. This course focuses on the various genres relating to children. cartoons. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. It discusses the importance of creative Tamil literature. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema.BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) . BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. developing the marking scheme and the administration of examinations. Besides looking at themes.

analysing and interpreting the research data. ‘Aniyiyal’. Topics discussed include the history of classical poems. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. implementing the research. authors and themes and analysis of epics. menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. aniyiyal dan yaappiyal. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. 50 BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. and documenting the action research findings in a report or article. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. mengapresiasi keunikannya. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi.

The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. thematic strands approaches in Social Studies. It’s content are more focusing to the meaning of Social Studies.cerpen dan novel oleh penulis-penulis yang mewakili zaman mereka. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. This course provides introduction to Social Studies. 5. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai . dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. In addition. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. 51 PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. the authors and themes. multi-disciplinary in Social Studies. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. This course involves skills of carrying out an action research in a school.

social control. ethnics. zaman selepas kemerdekaan. pre independent era. Through project work. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. Multi cultures. and the national education policy amendment in historical development of the nation. zaman sebelum kemerdekaan. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. Penekanan adalah kepada proses-proses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspects.untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. interaksi manusia dan hubung kait dengan sosial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. economic and socio cultural of development. and the concept of unification in the society. post independent era. This course deals with the nation’s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. This course introduces the students to the basic concepts in Physical and Human Geography. Kepelbagaian budaya. This course emphasizes the importance of historical development of 52 the nation in creating a nation state. interaksi antara sistem fizikal. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. . kaum. dan sosio budaya masa kini. ekonomi. dan penyatuan masyarakat. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. kawalan sosial. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. the Malacca Sultanate as a base in developing a state.

education for sustainable development and education for international understanding. sovereignity. human interaction with nature.PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. doctrine of power. and authority. Students are also required to carry out practical activities for this course. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. moral. differentiate political science. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. kedaulatan. This course focuses on values. comparison different types of government. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. dan politik dan This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. moral dan etika. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. moral. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan 53 perbandingan. kuasa dan autoriti. dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. It’s covers the introduction to environment education and sustainable development. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai. peranan guru dalam pemupukan nilai. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai. politik. . This course describes in general the concepts of values. and education for sustainable strategis in Social Studies. insan bermoral. and politics and government in Islamic perspectives. doktrin pengasingan kuasa. power. kewujudan negara. and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. perbezaan sains politik. moral dan etika. pemerintahan negara menurut perspektif Islam. politics. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. the nation.

curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. moral and ethics. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. penggunaan. and service learning in Civics and Citizenship Education. procedure in producing and organizing technology education materials . prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. Students are exposed to the introduction to Social Studies. and integration of values in government policies. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. teacher’s role in enhancing values. procedure in producing and organizing printed materials for Social Studies. Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education. curiculum and curiculum specification of Local Studies. dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial.moral and ethics. preparation. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning. persediaan. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. afective domains to instill positive attitudes. the reasons in using of resources in teaching and learning. and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work PSS3109 54 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan. moralist human being / Mortals. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. This course describes the advantages. usage.

dan pengajaran makro. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment. transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia. Focus is also given to differentiating the types of test. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. sektor ekonomi dalam pembangunan. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. economic development . Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. the micro and macro teaching. menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. This course emphasises on the concept of assessment. evaluation. lesson plan. teaching-learning modes and techniques. aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia. perancangan pengajaran. teaching skills. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek-aspek pentaksiran.for Social Studies. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. pengajaran mikro. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia. Students are intoduced with approches and strategies in teaching-learning. penilaian. preparing a Test Specification Table and constructing test items. faktor pertumbuhan ekonomi. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis-jenis ujian. kemahiran pengajaran. 55 This course describes the many types of teaching modes suitable for teachinglearning in Social Studies. measurement and testing in social studies. and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies. This course emphasize on economic development study. economic growth factors.

dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian.sectors.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana. discourse analisis and mass media. kegunaan analisis wacana. Malaysia transformation and economic development. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. social aspects in development in Malaysia. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II . critical thinking and logical analisis. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and documenting the action research findings in a report or article. pemikiran kritikal dan analisis logik. investment in human capital towards education economic. perbezaan pendekatan klasik dan wacana 56 analisis pascamoden. pro and cons of discourse analisis. analysing and interpreting the research data. problems of poverty and extermination strategies in Malaysia. uses of discourse analisis. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. implementing the research. analisis wacana dan media massa. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan . and discourse and sosial isues and solutions. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. differences in classic approche and post modernization discourse analisis. rasional dan objektif. and globalization and Malaysian economy. This course emphasizes on introduction to discourse analisis.

kord-kord dalam pelbagai kedudukan. triads. melodi. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. major. Memberi fokus di dalam nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. alto and tenor clefs. melodies. compound and irregular time. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. irregular time division. tidak lazim. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. 57 MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. This course also focuses on sight singing. chords and cadences. 6. minor and chromatic scales and compound intervals. penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. klef-alto dan tenor. It consists of listening to intervals. In the sight singing section. kord. peraturan pengharmonian. meters and note values. triad. meter dan nilai not. skel-nada major. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) . Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meter-lazim. pembentukkan kaden. kaden dan irama. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. rules of harmony. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. pembahagian masa tak sekata. Topics given focus here are meters in simple. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. irregular meter. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.tindakan dalam seminar itu.

pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. In addition. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. In this course. fungsi muzik dalam pendidikan. 58 MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. progression and chord progession in fifths. faktor-faktor sosiologi. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. arpegio dan kord. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. sociological and psychological factors that affect music education. philosophical implications. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. aims and the functions of music in education. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. importance of music. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) . pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. psikologi. Sudents are introduced to melody harmonisation using the dominant seventh chord. students use melodic decoration in their music composition. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom.(Keyboard Competency I) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. matlamat. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. Pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills.

arpegio. . MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. preparation and arrangement of percussion scores. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. kord pengaplikasian teori. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano technical skills. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. penyediaan dan penghasilan skor perkusi.a variety of singing repertoire including two part singing. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. 59 This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. teknik pengendalian alat iringan. singing.Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. playing a wider repertoire. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. teknik bermain rekoder soprano. lagu lapisan. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. arpeggio and chord playing.

Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. reading of notes. bermain gitar sambil menyanyi. melodies. triads. aural practices. irama.MZP3108G Alat Muzik Utama . petikan dan cara ‘strumming’.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. MZU3109 60 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. mengimprovisasikan melodi di kibod. plucking and strumming style.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. triad. bes . latihan dalam permainan iringan kord blok. Focus is on posture. bacaan not. playing the guitar while singing. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. dan konsep muzikal. playing with different rhythm. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. MZP3108V Alat Muzik Utama . Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. chords. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. chords and musical concepts. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. Memperkenalkan kord. Students also develop listening skills through aural guitar playing. kaden. latihan aural. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. It involves aural studies in intervals. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. cadence and rhythm. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. broken chord. kord. melodi. This course caters to students without knowledge in guitar playing. bermain pelbagai rentak.

jumping chord. This course is a continuity. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah . latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. sing melodies in keys changes from major to minor. broken chords.music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. dinamik.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. melody improvisation. sight playing and a variety in repertoire. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. singing folk songs. Carl Orff dan Jaques Dalcroze.In the teaching and learning of music in the classroom. pengukuhan cara memainkan iringan mudah 61 dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. MZP3112G Alat Muzik Utama . students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. artikulasi. to reinforcement. rentak. progressing to level two in piano playing techniques.alberti. permainan alat muzik. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. kemahiran membuat persembahan. Carl Orff and Jaques Dalcroze . alberti bass. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. play block chords.

Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. pelbagai rentak dan kod. petikan dan cara ‘strumming’. perancangan serta format rancangan pelajaran tahunan. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. This course is a continuity from course vocal 1. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. 62 mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. dynamics and performance preparation. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul.berkaitan dengan bermain gitar. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. rhythm. In addidtion. MZP3112V Alat Muzik Utama . konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. aural. articulation. strumming style with different rhythm and chords. ciptaan ensembel rekoder. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. bacaan not. latihan aural. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. plucking. nyanyian lagu. Students’ present their respective music composition present during this course. Emphasis is on style development. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. This course exposes students to the compositional devices in music education. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. . This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.

rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta ,permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics, sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang, Zapin and walking bass rhythms. MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. 63 This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama - Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances.

MZU3116

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II)

2(2+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro, perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji, amalan refleksi . This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

MZU3117

Muzik Malaysia (Malaysian Music)

3(2+1)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre- genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity, video watching or live performances, score analisis, workshops and practical experiences. 64 MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV 1(0+1) (Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques, sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZP3118G Alat Muzik Utama - Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang

mahir. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Students are introduced to self access and group learning approach. MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan, latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.

MZU3119

Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II)

3(2+1)

Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.

65 In this course also, students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources.This course focuses on students’ participation in three components i.e. instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

MZU3120

Muzik Dunia (World Music)

2(2+0)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika, membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik, Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects

menganalisis dan . romantik. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. genre and compositional styles. classic. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V 66 Alat Muzik Utama . This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. 20th century and Jazz eras. ekspresi dalam pelbagai dinamik. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Classical. styles and composers music scores from Renaissance.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. romantic and the 20th century eras with different music genres. Romantic. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. tempo and phrasing and singing in various rhythm. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. Baroque. MZP3121G Alat Muzik Utama . klasik.of music genre. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics.

the role of technology and music software in the production of music composition. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. MZP3124 67 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. 7.menginterpretasi data penyelidikan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. MUSIC ACE. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. implementing the research. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. This course involves skills of carrying out an action research in a school. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. analysing and interpreting the research data. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH . The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. and documenting the action research findings in a report or article. dan kaedah mendokumentasi penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. hasil This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.

apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak-kanak. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. and visual expression. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. Jepun dan Barat. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. creativity. India. estetika dan ekspresi visual. Topics in this course cover the background of developmental theory on children’s visual expressions.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. 68 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) PSV3103 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual. distinguished educationist and researchers in children’s art. China. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. art of various cultures. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. Emphasis will be on the aspects of observation. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik. kreativiti. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. This course covers the concepts. principles of design and compositions in art works of various cultures. aesthetics. konsep kraf. appreciations of children’s 2 dimensional art works and appreciations of children’s 3 dimensional art work. developmental stages of children’s art. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. . peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. children’s creativity and imaginations. This course covers the developmental stages of children’s visual expressions. exploration and appreciation of art works. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. stimulus and factors that affect children’s art.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. as well as practical activities for explorations of tools and materials. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. resource and teaching aid management. bahan. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. content and themes in producing art works for the four areas. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. Penekanan 69 juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. specifications of the syllabus. Penekanan diberikan kepada matlamat. persediaan mengajar. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. the 5P concept. subject matter. Membuat Corak dan Rekaan. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. objektif kurikulum. lesson planning. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. Pattern-Making and Designing. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. konsep 5P. huraian sukatan pelajaran. Integrated Curriculum for Primary Schools – Drawing and Picture Making. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. the importance of curriculum development. that is: Drawing and Picture Making. management of outdoors and indoors activities. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. the roles of the PSV teachers. peranan guru PSV. kepentingan perkembangan kurikulum. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. 3(2+1) . dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid.

PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) . methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. This course covers the approach. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. This course covers the concept of drawing and picture making as well as patternmaking and designing. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. sumber pengajaran dan pembelajaran.Membentuk dan Membuat Binaan. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. strategy. strategi. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. introduction to tradisional crafts. PSV3108 70 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . teaching and learning resources.Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya menggambar dan membuat corak dan rekaan. pattern-making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. mengenal kraf tradisional. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education – Modelling and Constructing.

applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. oriental art. apresiasi karya seni barat. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). art in the Malay lands and visual art in Malaysia. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. marking schemes.(Creative Multimedia in Visual Art Education) Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. PSV 3111 71 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. seni oriental. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. kaedah pentaksiran PSV.. jenis-jenis pentaksiran. bentuk pentaksiran PSV. evaluation of art works and evaluation of portfolios. tujuan pentaksiran PSV. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. pendekatan dan kaedah . This course covers the introduction to the art history in western art. peraturan memberi markah. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). types of assessments. pelbagai fungsi lukisan. teknik menghasilkan lukisan. oriental art. methods and forms of assessment. alat dan bahan. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. application of ICT in teaching and learning PSV. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. aims of assessment in VAE. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. seni oriental. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. western art. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. Practical aktivities cover the use of multimedia. presenting and exhibiting multimedia art works. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV.

implementing the research. management and organisational process of art projects. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. melaksanakan projek seni. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course covers the management and organisation of arts projects. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. implementing art projects. approaches and methods. drawing techniques. various functions of drawings from various genres and culture. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. This course covers the types of drawings . analyzing and interpreting the research data. planning art projects. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. tools and materials. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. PSV 3114 72 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. considerations and perceptions in drawings. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.melukis. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. making feedback reports and taking further actions. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . PSV3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) 3(0+3) . and documenting the action research findings in a report or article. merancang projek seni.

the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. approach. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PIM3102 73 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. This course discussed the Islamic education development. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. the new and old curriculum comparison analysis.Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan . Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. and the implementation of “j-QAF” program. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. The course focuses on strategy. pendekatan. 8. the usage of text books and Teachers Guide Book. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.

hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. penyediaan rancangan. application ‘tajwid’ rules in reciting. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. 74 The course focuses on clarifying the concept of ‘Ibadah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. Kursus ini juga membincangkan strategi. It also discusses the strategy. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. lesson plans. This course focuses on introduction to Al-Quran education. The course focuses on clarifying the concept of ‘Sirah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan. lesson plans. and teaching practical. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. lesson planning and teaching-learning of al Quran. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. memorizing and interpreting of the Quran verses. lesson plans and teaching practical. . and teaching practical. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran.

dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. It also discusses topics in micro and macro teaching concepts. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes.PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. kemahiran asas. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) . It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. dan moden. planning. It also discusses the teaching strategies. penyediaan rancangan. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. The course focuses on clarifying the concept of ’akhlak’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. perancangan. dan amali. basic skills. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. kajian teks jawi klasik. according to the Islamic education syllabus for primary schools. exposure to Arabic calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’. pendedahan secara amali penulisan khat. lesson plans. and practical. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. The course emphasizes on topic selecting. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. The course focuses on the content analysis on ‘Jawi’. PIM3109 75 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran.

dan Penilaian PAFA. the impact of faith in life. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s.Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. dan isu-isu aqidah dalam kehidupan.w. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan.’s special traits. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . Islamic educators. and PAFA assessment. The course focuses on concepts. The course focuses on the “dakwah”. tables of specification. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis.a. kesan iman dalam kehidupan. and other related issues. measurement. pengukuran. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU).. assessment and evaluation in Islamic education. types and field of testing. and Islamic Education Managements in Malaysia. perkara-perkara yang membatalkan iman. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. It will also explore ways of acquiring the . their main topic of discussions. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam.a. bentuk dan bidang penilaian. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. 76 This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. It also discuss topics related to item building. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item.w. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

the component of health. This course includes concepts and definition of total fitness. training methodology for physical fitness. implementing the research. This course involves skills of carrying out an action research in a school. . and documenting the action research findings in a report or article. motorrelated physical fitness componen. Islamic economy and management of properties in Islam. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. analyzing and interpreting the research data. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. animal slaughtering. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. 77 9. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. training principles of physical fitness. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. methodology in fiqh. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh.skills of planning an action research. training schedule of physical fitness. physical fitness and the importance of physical fitness. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh.related fitness. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. jadual latihan kecergasan fizikal. The course focuses on Usul Fiqh studies. sembelihan. periodisation of training and effects of training on physical fitness. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan.

the acquiring of skills in the track and field event. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. children’s games and techniques. pengurusan. pengelolaan permainan dan teknik permainan. evaluation. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. The topics are basic movement concept. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0) . Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. keselamatan renang. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. model Bunker and Thorpe 1982. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. 78 PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. asas terjunan. swimming safety. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. kemahiran acara balapan. This course stress on rules and regulations.PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. permainan kanak-kanak. This course to expose students to various swimming skilss. penilaian. structure and the organisation of society. teaching and learning of bacis movement. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. struktur dan oraganisasi persatuan. basic teaching and learning methodology of swimming. kemahiran acara padang. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas.

kematangan dan prestasi fizikal. tisu adipos dan komposisi badan. pemprosesan maklumat. attention and performance. skeletal system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. 79 This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. muscular system. digestive system. cellular level and tissue level of organisation. nervous system. aktiviti fizikal dan sukan. kanak-kanak. functional development. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. maturation and motor learning. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. pertumbuhan somatik. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. keselamatan murid-murid. Heart. saluran dan peredaran darah. ‘attention’ dan prestasi.Motor (Growth and Motor Development) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. . This course provides knowledge on motor skills learning and performance. sistem saraf. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. jantung. endocrine system. sistem endokrina. maturation and factors that influence growth. coordination. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. maklumbalas. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. retention and transfer of learning. adipose tissue and body composition. sistem otot. feedback. sistem penghadaman. perbezaan individu. motor control. respiratory system. sistem integumentari.chemical level. nutrition and metabolism as well as urinary system. motor learning. human information processing. kematangan. kawalan motor. blood vessels and circulation. maturation and physical performance. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. lymphatic system and immunity. kematangan dan pembelajaran motor. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. selular dan tisu organisma. Integumentary system. . blood. pengelolaan dan pentadbiran. penganalisisan perlakuan. somatic growth. This course includes the definition and concept of growth. pembelajaran motor. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. aspek pengurusan. darah. sistem respirasi. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. individual differences and capabilities. sistem limfatik dan imuniti. sistem rangka. koordinasi.

This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. administrating and organizing. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the aspects of managing. history and literatures of outdoor education. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. pengelolaan. 80 This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. konsep. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. This course covers the philosophies. recreation and leisure. managing. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. planning. pengelolaan. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. pengurusan. sukatan dan tafsirannya.kepentingan. concepts. objectives. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. penganalisisan perlakuan. . the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. pengurusan. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. perancangan. aims. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. The aspects of managing. administrating and organizing. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. analyzing performance. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. rekreasi dan kesenggangan.This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance.

undang-undang dan pentadbiran sukan. sports development programme. the interpretation of curriculum. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. pengurusan permainan tradisional. nilai dan etika dalam sukan. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. aspek pengelolaan.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. values and ethics in sport. pengurusan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. administration of national and international sport agency. penganalisisan perlakuan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. analyzing performance. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. aspek pengelolaan. isu-isu dalam sukan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pengurusan. issues in sport. the aspects of managing. administrating and organizing. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. managing physical education and sport. the importance of physical education. . PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. 81 This course discusses the management and administration of physical education and sport. penganalisisan perlakuan. program pembangunan sukan. managing tradisional games. laws and administration of sport. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. criteria in choosing physical education acitivities.

sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. pembinaan ujian. pendidikan jasmani dan sukan. criteria in choosing adapted physical education acitivities. measurement and evaluation in physical education and sports. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. analysis and interpretation.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. 82 interpretasi serta menggunakan hasil ujian. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan . Emphasis given to the concepts of physical education. the aspects of managing. pemilihan jenis-jenis ujian. the interpretation of curriculum. This course includes the concept of test. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. administrating and organizing. selecting test. The course helps student to develop different type of tests. physical education and sports. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Students will be exposed to different types of research in health.

soft tissue . faint. goal. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. prinsip asas pertolongan cemas. sociology theories in sports. teori sosial dalam sukan. PJM3118 83 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. lifting and carrying of patient. pencegahan kecederaan dalam sukan. burnout and overtraining in sports. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course includes sports psychology and sports sociology. sukan. sports personality. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. asthma and heart attack. sukan dan ekonomi. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. exposure to extreme heat. sports history. peneguhan. personaliti. approach in treatment of injury. kepala dan mata. pengsan. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. basic principles of first aid. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. arousal. sports and economy. kecederaan kulit. prinsip menguruskan kecederaan patah. sports medicine and coaches of sports. motivasi. child psychology development via sports. skin injury. penetapan matlamat. pressure and anxiety in sports. asma dan serangan jantung. sukan dan media. kecederaan bahagian tangan. sukan dan kanakkanak. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. reinforcement. the definition of sports sociology. analysing and interpreting the research data. pendekatan rawatan kecederaan. sports and media. terdedah kepada haba yang melampau. definisi sosiologi sukan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. maklumbalas. prevention of injury in sports. kebangkitan. ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. feedback. airways and cardiopulmonary resuscitation. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. kecederaan tisu lembut. deviasi dalam sukan.Jasmani. This course discusses the basic concept of sports injury. principles in managing fracture. keganasan dalam sukan. badan. motivation. deviation and aggression in sports. open wound. implementing the research. socialization in sports. and documenting the action research findings in a report or article. mengangkat dan membawa pesakit. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. perubatan sukan dan jurulatih sukan. sports. kaki. pendarahan terbuka. sports and children.

It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. 10. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . legs. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. rational. 84 Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. body. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. students will apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving. In addition. . nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. This course involves skills of carrying out an action research in a school. head and eyes. irrational and real numbers. injury to the hand.injury. there is a further exploration into natural. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. In the process. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized.

Selain itu. Pelajar juga didedahkan kepada makna. graphs. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. rangkaian. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. graf.tessellations. critical path analysis. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. linear programming. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. heuristic algorithms and methods of sorting. It discusses concepts in plane geometry. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. algoritma. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. algorithms.g. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. networks. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. 85 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. teselasi. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. types of searches. In addition.Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. symmetries and transformations. The use of ICT e. jenis-jenis carian. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. . It provides information about introduction to decision Mathematics. simetri dan transformasi. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. Chi-Square test. pemprograman linear. Students will also discover patterns in art and design. analisa laluan kritikal. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course.

pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. basic understanding of limits and limit theorem. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. technology in Mathematics. derivatives and integrals. Students will be introduced to printed materials. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. . alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. Mathematics facilities and management of resources. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs. teknologi dalam Matematik. graphing calculator and software such as Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. and patterns and relationships. ujian ChiSquare. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. using relevant Mathematical ideas. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. the applications and use of technology. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. 86 MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and graphs. penggunaan dan aplikasi teknologi. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. fungsi dan graf. Selain itu. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. In addition. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. At this point. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. teaching and learning aids.Dalam kursus ini. kefahaman asas mengenai had dan teorem had.

fractions. mikro dan makro. Pecahan. matrix algebra and vector space. pecahan. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari.MTE3109 Teaching of Numbers. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. measurement and data handling. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Penggantian. effective planning and teaching. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. pengukuran dan pengendalian data. micro and macro teaching sessions. Selain itu. aljabar matriks dan ruang vektor. 87 Teaching of Geometry. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. . Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. students will learn the key concepts in geometry. mikro dan makro. In addition. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. pelajar akan belajar konsep utama geometri. The idea is extended to using Elimination. the use of technology. Discussions cover topics related to teaching of numbers. micro and macro teaching sessions. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. penggunaan teknologi. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Substitution. Dalam kursus ini. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. perancangan pengajaran efektif. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Farctions. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran.

The topics discussed are testing and evaluation. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. kod dan kriptografi. Its contents cover mathematics in every day life. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. use of mathematical modeling in biology and ecology.MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(2+1) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. implementing the research. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. and some key mathematical ideas related to calculus. codes and cryptography. classical codes and ciphers. mathematical difficulties and diagnostic test. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. kod klasik dan nombor rahsia. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. and documenting the action research findings in a report or article. MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3(1+2) . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. MTE3114 88 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. analysing and interpreting the research data. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik.

It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. pembiakan tumbuhan. animal nutrition. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It explores the nature of science. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. respirasi haiwan. It explores the nature of life. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Bruner’s learning theory. the constructivist approaches. plant reproduction. information-processing theory-Atkins. understanding children’s development. struktur sel dan fungsi. tumbesaran. perkumuhan tumbuhan. how children learn science. bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. pembiakan haiwan. the nature of science and how children learn science. cell structure and function. nutrisi tumbuhan. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) This course provides knowledge about life and living processes. Ia menerokai . The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Behaviourist learning theory. makanan dan kesihatan. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. assessing children’s ideas and misconceptions in science. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. animal reproduction. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. plant excretion. Gagne’s learning theory.Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan This course involves skills of carrying out an action research in a school. respirasi tumbuhan. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. nutrisi haiwan. what do children need to help them learn through constructivism. animal respiration. food and wellbeing. understanding children’s ideas in science. Ausubel’s learning theory. animal excretion. plant nutrition. 11. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. plant respiration. cellular respiration in plants and animals. Shiffrin and Baddeley’s. perkumuhan haiwan. SCE 3102 89 Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. growth. movement and support in animals and plant responses to stimulus.

teaching science for all children and science for exceptional children. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. cara kanak-kanak mempelajari sains. the physics of music. motion. rubber. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. sulphuric acid and nitric acid. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. Malaysian primary science curriculum I.tentang ciri-ciri sains. industrial preparation of ammonia. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. work and machines. bahan bakar. pendekatan konstruktivisme. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . teaching and learning strategies for primary science. forces in fluids. fuel. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. esters and amides. asid sulfur dan asid nitrik. alkohol. sebatian beraroma. teori pembelajaran Gagne. planetary and satellite motion. 90 Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. synthetic polymers and plastics. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. teori pemprosesan maklumatAtkin. ester dan amid. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course provides knowledge about exploring materials. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. It discusses issues in science education. Malaysian primary science curriculum II. perusahaan penyediaan ammonia. It discusses physics and measurement in everyday life. carboxylic acids. sabun dan detergen. memahami idea kanak-kanak dalam sains. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. getah. teori pembelajaran tingkah laku. aromatic compounds. Shiffrin dan Baddeley. aldehid dan keton. electrical circuits in . alloys. composite materials. polimer semulajadi dan kertas. perkembangan kanak-kanak. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. soaps and detergents. bijih dan galian. kurikulum sains sekolah rendah aras II. alcohol. aldehydes and ketones. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. bahan komposit. natural polymers and paper. asid karboksilik. aloi. eter dan ammina. polimer tiruan dan plastik. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. ores and minerals. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. teori pembelajaran Bruner. teori pembelajaran Ausubel. using light. applying Newton’s laws in everyday life. thermometry and thermometers. ethers and amines.

the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics and semi-conductors. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends, threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and biodiversity collection submission.

91 Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily

lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

SCE 3111

92 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,

pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0)

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

SCE3114

93 Science, Technology and Society (Sains, Teknologi dan Masyarakat)

3(3+0)

This course provides knowledge about science, technology and society. It discusses issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran

12. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. leadership characteristics. Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. the introduction to the TVE system. dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan . kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. pengenalan kepada sistem PTV. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. In relation to that. curriculum and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. text books and other resources including the use of ICT. proses perancangan dan penilaian RBT. ciri-ciri kepimpinan. process of the planning and evaluationin RBT. SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) This course involves skills of carrying out an action research in a school. 94 This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. peluang kerjaya dan masa depan RBT. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. falsafah. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). management and administration and Design and Technology will be emphasized. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. kemasan. career path and future of design and technology.

planning. pengetahuan teori dan kemahiran amali. selection and preparation of field for vegetable planting. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. implementation. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. propagation. innovation. the integration of pedagogical element and assesment will also be focused. penanaman sayursayuran secara hidroponik. andurrent issues regarding the curriculum development in Malaysia. finishing. reka bentuk. goals and teaching objectives and other resources. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching.penekanan. school syllabus. designing. dan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. accessories. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials. theory and model of curiculum development. planting. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. documentation and record keeping. 95 penanaman. skills on constructions of wood and metal based project. planting. meta. management. care of ornamental crops and landscape. kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. plant care. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. pelaksanaan. interior and exterior decoration will also be emphasized. planting vegetable hydroponically. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum’s philosophy. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. handling of products. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. This course will expose the student to the development of technology and material production. kurikulum sekolah. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. Knowledge of materials. perancangan. dokumentasi dan penyimpanan rekod. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) . evaluation. penilaian.

dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. kaedah. pendawaian satu fasa. and the integration of suitable pedagogical element and assessment. mendawai litar pendawaian domestik. kemahiran penyediaan. Pedagogical element and assessment will be emphasized. Topik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim. RBT3107 96 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik. komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik. penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject.design of garment styles. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. motor arus terus. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah. pleats. kancing. teknik pengajaran. the preparation of work records and dress making. openings. belah.(Primary School Living Skill Teaching Method) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. teaching method and techniques. hemlines and. skills of questioning techniques. skills in preparing and using the materials for teaching aids with IC. strategies. . Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners. kemahiran dan teknik menyoal. Focusses will be on teaching and learning approaches. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. and macro and micro teaching. lengan. mereka cipta stail pakaian. necklines. mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit. penghilangan gelembung. penyudah tepi dan garis leher. strategi. domestic wiring. the skills of planning a lesson based on primary school syllabus. sleeves. design printed circuit board. gathers and. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. membina robot asas teknologi rendah. asas mekatronik. mechatronics and robotics basics components. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian. asas elektronik berdigit. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. robotik. ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus.

various methods of evaluation. pelbagai cara penilaian. portfolio. housing and equipments for pet rearing. selection and preparation of aquarium and cage.alternative evaluation skills for using rubric. interpretation as well as report writing on assessment. pembiakan dan pengendalian. preparation and keeping of documentation and records. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan.the overview to the pet animals and ornamental fish. competency and school based evaluation.RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. marking scheme and mark analysis. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. jenis penilaian. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. penggunaan dan interpretasi data. pengurusan dan penjagaan harian. test specification table. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. membina Jadual Spesifikasi Ujian. management and daily care of pets. dan pembiakan 97 ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. basic statistic. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching. peraturan pemarkahan. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. analisis markah dan statistik asas. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. pest breeding. item development. discussion on validity and reliability of evaluation format. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) . selection of pets and ornamental fish. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian.

business law. cooking principles and. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. perniagaan elektronik (e-dagang). keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi. finance. table setting. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. punca dan pencegahan kemalangan.rules. preparartion of food. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management) 2(2+0) Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. financial management. In this component too.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. analysing and interpreting the research data.and the integration of creativity element in pedagog. materials and tools managemen. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. undang-undang perniagaan. workshop design. causes and prevention of accidents. teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan. kewangan. elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan. reka bentuk bengkel. pengurusan kewangan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. electronic commerce (e–commerce). . best practices on workshop safety. regulation and workshop management personnel will also be emphasized. dan penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi. and documenting the action research findings in a report or article. This course covers topics on food sanitation. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. organization and management. prinsip memasak dan tatasajian. implementing the research. pengurusan bahan dan alatan. technology in food preparation and. element of design is integrated in food preparation. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. pengetahuan tentang peraturan. 98 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) RBT3113 Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan.

reka bentuk industri. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. proses dan perancangan projek. suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. layout of interior design and pet’s house and prosesses and planning project. tempat alat tulis. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course emphasize on product design with computer aided. 3D design. 2D drawing. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. aplikasi lukisan 3D (wireframe. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) . susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan komputer. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan 99 tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. product architecture. processes and planning. industrial design and design for manufacturing. aplikasi lukisan 2D. design and managing project such as chair. This course emphasize on product development and principle. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. The integration of project base assessment will be emphasized.

views and ideas of earlier scholars of childhood education. food and diets. aproaches in curriculum. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. teaching and learning techniques and techniques at presechools. This course covers the introduction to early childhood education. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education . sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. growth and child development. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. Akta 308 dan Akta 550. health practice and safety. modelmodel program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. eating ettiquette.Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. the National Preschool Curriculum. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. the affective factors in the implimentation of curriculum. Children’s Right. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. the history of childhood education. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. penjagaan kesihatan kanak-kanak. PRA3103 100 Perkembangan Fizikal. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. persekitaran. Act 308 and Act 550. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. pengelolaan aktiviti prasekolah. also the transition process from home to nursery/preschools. pendekatan dalam kurikulum.

muzik dan pergerakan. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. perancangan program sains. assessment in childhood education. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. membina keyakinan . pembelajaran sains di prasekolah. processes of creativity and teaching approaches. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. seni bonekadan sastera kanak-kanak. merancang aktiviti. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. factors of language development. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. pembelajaran Matematik di prasekolah. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. This course covers the theories of children’s creativity. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. 101 sosiodrama. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. This course includes theory and the basics of children’s language learning.PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. the methods in teaching and learning language at preschool. pengurusan dan aktiviti. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. factors that encourages and hinders creativity.

to develop confidence to face challenges in everyday life. development of sosial skills and prosocial behaviors. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab 102 kecacatan. the management and activities. Focusses will be on the reason due to the disability. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. ciri-cirinya. management of curriculum. menubuh dan mengurus pusat pendidikan . teori perkembangan moral. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. understanding and managing children’s emotions. and spiritual and moral development activities as well its learning centre. management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation.untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. characteristics. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. theories on moral development. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. the classification of special needs children. dan perbezaan individu. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. identification of Islamic education and moral curriculum.

perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. values and customs. improving family excellence. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. penyimpanan. community.o the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. 103 This course covers the theories and perspecttive. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. . kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. build and manage preschool education centres. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. behaviors and children’s dicipline.melaksanakan perekodan. objektif.prasekolah. matlamat. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. build and manage preschool education centres. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. hubungan keluarga. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. nilai dan budaya. komuniti dan institusi pendidikan. penganalisisan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. aims. family relationship.

programs provided and issues arises in educating these children. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. efficient relationship. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. documenting and publishing research papers. pengurusan kesihatan. ciri-ciri. . analysing and interpreting the research data. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. causes. 104 14. konsep kepimpinan dan perwatakan.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. kecekapan hubungan. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. organizing action research seminar. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. implementing the research. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. punca masalah. and documenting the action research findings in a report or article. keselamatan dan pemakanan. safety and diet. presenting research findings in seminar. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. management of health. This course is dealing with conducting action research in school. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters.

reading. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. problematics behaviour. konsep. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. prinsip. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. pendekatan. writing . Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. PKB3104 105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1) Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. pronciples. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. and behaviour modification program among special needs students.PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. theeory of language. strategies of behaviour modification and issue concerned. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. This course discusses the definition of language. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. approaches and methods used in language assessment and intervention are also covered. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. tingkah laku bermasalah. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed. kemahiran membaca. language acquisition and language learning problemss among learning disabilities standard. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. concept. kajian sukatan pelajaran.

kemahiran jahitan. home living. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students.skills and teaching basic grammar are emphasized. self-protect. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. PKB3107 106 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. The course includes understanding language. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. . bertutur. teaching basic grammar. kemahiran memasak. problems in acquiring listening. ethics and classroom management. sewing. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. study of the syllabus. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. reading and writing skills. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. design various instrument in a variey of important aareas. membina pelbagai jenis instrument. strategi untuk menangani masalah tersebut. pengajaran tatabahasa asas. kemahiran memelihara haiwan. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. kemahiran berkebun. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. rearing pet. strategies to overcome the problems. pengurusan rumah tangga. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. gardening. and the use of the assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. cookery. keselamatan diri. speaking. membaca dan menulis. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah.

PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(!+2)) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. terapi seni visual. terapi cara kerja. music and singing therapy. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. penilaian.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. It covers basic concepts of Mathematics. procedures. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. PKB3110 107 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course provides the knowledge of concepts. terapi pergerakan kreatif. . This course discusses the importance of physistherapy. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. matematik berfungsi. problems related to teaching sciece process. kajian sukatan pelajaran. terapi hidro. functional Mathematics. matlamat. Ia merangkumi konsep asas Matematik. goals. permasalahan penguasaan Matematik. strategies to overcome teh problems. langkah-langkah. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. terapi muzik dan nyanyian. terapi pertuturan. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. problems of learning Mathematics. expression art therapy. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students.masalah pengajaran Sains. pembinaan bahan bantu belajar. occupational therapy. speech therapy. teaching aids. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. hydro therapy. art therapy.

program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). implementing the research. program and placement of the ISN at the Community-based rahbilitation (CBR). keprofesionalisme guru. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. assessment. khidmat pelbagai disiplin di PDK. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. isu pelabelan. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. penempatan pelajar. effectiveness of teaching and learning. multidisciplinary services offered at the CBR. prinsip dan etika kerja sosial. principles and ethics of social works. physical aspects of the classroom. special classroom management. labeling segregation and integration.PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. dan integrasi. prasarana kelas khas. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on – site training) PKU3113 108 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. parents and community involvement. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. analysing and . students multiple competencies. teachers profesionalism. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. pengurusan kelas khas. pengasingan. setting up administration. pentadbiran. penubuhan. pentaksiran. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan.

the State Education Department and the school. and documenting the action research findings in a report or article. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. 109 This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. organizational structure of the Special Education department in the Ministry of Education. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. peruntukan kewangan. budget allocation. and support services as well as evaluation of Special Education programs. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan.interpreting the research data. peranan guru dan pentadbir. struktur organisasi di peringkat kementerian. This course covers the implemetation of special education programs. placement procedures for children with special needs. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. The role of teachers and administrative. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH PKD3101 Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) 3(3+0) .

Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai 110 Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas.roles of the family. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. This course covers the charateristics and the development of hearing-impaired children from various aspects. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. kepentingan peranan keluarga. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. peer group and effective modes of communication on the development of hearing-impared children. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children. rakan sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkembangan kanakkanak bermasalah pendengaran. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) 3(3+0) .Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek. kesan kehilangan pendengaran terhadap amalan pendidikan dalam bilik darjah. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. the factors which can affect the development of language and communication. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa.

how to create and use various assessment tools. identify the strengths and weaknesses of their pupils. dan objektif-objektif pengajaran. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. sasaran. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages. and teaching objectives. banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after entering school. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid yang diajar.Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. and the issues and current trends in the education of the hearing-impaired. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran. kelebihan dan kekurangannya. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. Isi kandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal.membina pelbagai 111 jenis instrument. This course gives an overview of the development of deaf education in Malaysia as well as abroad. It covers the important components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. gathering relevant information. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) . The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. ciri-ciri. jenis khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat. mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang. dan kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak.

KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada murid-murid bermasalah pendengaran. cara mengatasinya. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran. dan 112 merancang perkara-perkara penting dalam pertuturan secara individu. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes.Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). practice through simulating teaching and learning language sessions. Methods used in the assessment of language. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. dan latihan amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing-impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) . pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah tersebut. This course gives students a knowledge of the hand codes used in the Malay and English Language. approaches and strategies in the teaching of language to hearing-impaired children. dan melaksanakan program This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. This course provides students with a knowledge of the various issues. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing-impaired children. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi-bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. dan aplikasi KTBM. practice using the hand codes in the context of teaching the Malay and English language to hearing-impaired children.

membina. ‘hands-on’ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) . sistem amplifikasi pendengaran. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. This course focuses on how to choose. merancang dan menggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran. kepentingan menyediakan persekitaran akustik. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. proses pendengaran. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. skills of planning. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak-kanak. collaboration among people from various disciplines. various methods of assessing hearing loss. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. the use of amplification in the classroom. the process of normal hearing.Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. pengetahuan serta pengurusan pelbagai ujian pendengaran. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. the importance of having a good acoustic environment. dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. government agencies and nongovernment organisations in the development of CBR is discussed. This course covers topics like the anatomy of the ear. pelaksanaan projek 113 kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. This course introduces students to the provision of community-based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled. developing. kemahiran dalam memilih. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. the etiology of hearing loss and its impact on learning. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils.

the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes.Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. types of programmes. support services. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program. jenis program. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. . financial allocation. managing and implementation of these programmes. issues like the role of teachers. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. peruntukan kewangan. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. isu-isu. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes. mengurus dan melaksanakan program Pendidikan Khas. state and school levels. kaedah merancang. khidmat sokongan. Focus will be given to the ways of planning. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. implementing the research. struktur organisasi di peringkat Kementerian. peranan guru. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. analysing and interpreting the research data. PKU3115 114 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and documenting the action research findings in a report or article.

. affective. PKL3103 115 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. documenting and publishing research papers. 16. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. latihan mengintepretasi laporan mata. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH PKl3101 Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. organizing action research seminar. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. pelajar diperkenalkan kepada jenisjenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. and psychosocial development. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. observe and evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. presenting research findings in seminar. afektif dan psikosial. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. The role of parents and importance of early intervention are also discussed. kaedah pentaksiran penglihatan. serta kesan kecacatannya ke atas perkembangan kognitif.This course is dealing with conducting action research in school. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan.

. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. Students are taught cooking skills. management of the kitchen and house. Recreation and Adaptive Physical Education. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasi dan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. various visual assessment methods and visual skills training for children with low vision. dan latihan membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. menulis pindah teks Braille kepada tulisan biasa.This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. dan penggunaan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. dan pengalaman hands-on. membina pelbagai jenis 116 instrumen dalam pelbagai bidang yang penting. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective. This course covers important concepts in field of Living Skills. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. the visual process and causes of visual impairment. design various instruments in a variety of important areas. kemahiran memasak. pengurusan dapur dan rumah. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup.

PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep-konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. read and transcribe the Mathematics Braille Code. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan oleh Braille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). tahap Matematik. mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. the level of Mathematics. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom). sessions to practice indoor and outdoor sessions. persediaan dan pengajaran kanak-kanak buta dan berpenglihatan terhad. PKL3110 117 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. and produce English Braille using the computer. dan latihan amali di dalam dan di luar bangunan. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use these skills in the education of children with visual impairment. menyediakan bahan bantu mengajar. adaptasi kurikulum. keperluan pendidikan murid . This course covers skills to produce. teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan). read and transcribe the English Braille Code. PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris (English Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institute for the Blind (Unted Kingdom. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. menggunakan ICT dan peralatan khas. This course covers skills to produce. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987). Pelajar juga didedahkan kepada penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan kod Braille Bahasa Inggeris. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids).

use ICT and other appropriate special aids. This course covers the development of education in the field of visual impairment. PKU3113 118 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. This course covers the planning. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. peranan dan sumbangan pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. trenda. micro and macro teaching. trends. educational needs of children with multiple handicaps. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran. dan kaedah . adaptation of curriculum. This course introduces the concept and philosophy underlining communitybased rehabilitation for individuals with disabilities. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. isu-isu. and hands-on experience and to reinforce learning. the implementation of community projects by these centres. prepare teaching aids. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. cooperation government and non-government agencies. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. perundangan. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. Issues. legislation as well as contribution of individuals in this field will be discussed. pengajaran mikro dan makro. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti.bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. in Malaysia and other countries. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti.

presenting research findings in seminar. as well as the evaluation of Special Education programs. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. pengurusan sumber. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course is dealing with conducting action research in school. 119 . Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. and documenting the action research findings in a report or article.mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. Students are exposed to the role of Special Education teachers. organizing action research seminar. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. management of resources and finances. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. proses pembuatan keputusan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. documenting and publishing research paper. analysing and interpreting the research data. the decision-making process. implementing the research.

.SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) ncp Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru.

prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. school facilities and the implementation of the school curriculum. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. school and classroom management. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. strategies. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. pola tingkah laku murid. interaction with the school community. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. reflections. Melalui pemerhatian. penelitian dokumen. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. strategi dan aktiviti. keberkesanan pelaksanaan strategi . refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. It also gives students the knowledge and experience through observations. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. about pupil’s behaviour. 120 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. reflections. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. analysis of documents. penelitian dokumen. analysis of documents. pengurusan sekolah. penelitian dokumen. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. interaction with the school community. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. pengurusan bilik darjah. activities. bahan sumber pengajaran pembelajaran. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. penelitian dokumen.Melalui pemerhatian.

dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK 3101 Praktikum I (Practicum I) 22(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK 3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) 121 dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation

skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK 3103 Praktikum III (Practicum III) 66(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum III is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

122 Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

123

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas 3(1+2) PJM 3102 .

bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. selular dan tisu organisma. kepentingan. digestive system. saluran dan peredaran darah. Pendidikan Jasmani. nutrition and metabolism as well as urinary system. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. blood vessels and circulation. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. the importance of physical education. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. chemical level. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups.(Basic Movement) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. nervous system. criteria in choosing physical education acitivities. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. konsep kurikulum. locomotor and non-locomotor movements. peringkat kimia. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements. sistem rangka. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. sistem endokrina. lymphatic system and immunity. sukatan dan tafsirannya. cellular level and tissue level of organisation. Heart. model permainan kanak-kanak. muscular system. sistem respirasi. sistem integumentarim. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. sistem limfatik dan imuniti. sistem penghadaman. sistem saraf. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. respiratory system. skeletal system. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. the interpretation of curriculum. blood. darah. Integumentary system. jantung. sistem otot. 124 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) . PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. endocrine system.

values and ethics in sport. issues in sport. managing physical education and sport. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. undang-undang dan pentadbiran sukan. pengurusan permainan tradisional. approaches. PIE 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management of teaching-learning procedures. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. pendekatan.Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. nilai dan etika dalam sukan. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. isu-isu dalam sukan. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) 3(3+0) PIE3101 Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. laws and administration of sport. PIE3103 125 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) . administration of national and international sport agency. program pembangunan sukan. 2. This course focuses on the introduction of strategies. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. sports development programme. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. managing tradisional games.

building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. penilaian dan pentaksiran. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. membaca dan menulis. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. syllabus contents and its curriculum specifications. faktor-faktor yang membantu 126 penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. pengukuran. and evaluation. syllabus and text book. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. This course discusses two important and significant things in the teaching process. This course focuses on topic selecting. 3. BAE 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. bertutur. focusing on combination of using text book. kombinasi penggunaan buku teks. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. . measurement. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. It also discusses topic for micro and macro in teaching. This course focuses on topics of assessment.Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam.

pembinaan item. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) . mingguan dan semester mengikut format yang betul. speaking. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. penilaian kendalian sekolah. assessment. reading. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. describes the teaching steps for every skill.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . 127 4. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. konsep penilaian. terminology of. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. and writing skills. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. penilaian kemahiran berbahasa Arab.This course discusses on the methodology of teaching listening. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. evaluation and examination of Arabic language.

Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. physical and social growth. strategies and approaches in teaching health education. safety of self. falsafah. storeage of dangerous product. doing the practical session of micro teaching. positive approach in sexuality. PKE3104 128 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. keselamatan diri. dan diskriminasi. This course encompass the knowledge about health sexuality. stail pembelajaran. method. history and the curriculum of health education. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. keselamatan perkhidmatan. This course gives expose to the concept and principles of safety education. konsep. objektif.Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. peraturan keselamatan di sekolah. perkembangan aspek fizikal dan sosial. the philosophy. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. objectives. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) PKE3103 Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. safety and environmental safety. safety rules in schools. prosedur kecemasan. sejarah. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. safe road user program and building safety. safety services. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. penyimpanan bahan bahaya. Emphasis is given to introduction to health education. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. emergency procedures. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. Antara tajuk-tajuk yang . program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. free from negative prejudice and discrimination. kaedah. This course discusses the basic concepts in health education. the learning style. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. bebas daripada prasangka yang negatif.

school health services. The course intends to give geneal understanding on concept. school cleanliness practices. perkhidmatan kesihatan sekolah. supplementary food plan. 129 . and emphasis on children’s health. program kesihatan mulut. program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian.dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. pendekatan bersepadu. amalan kebersihan sekolah. rancangan makanan tambahan. mouth health program. ADHOC / PROSTAR programs and monitoring and evaluation. behaviuor. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN .SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1.

130 pengetahuan dan kemahiran pedagogi. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. great depth based on the six themes identified. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. kaedah pengajaran dan pembelajaran. empat domain iaitu sivil. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Moreover. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. sosio ekonomi. Students will be exposed to the rational. pelbagai teori pembelajaran. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. komponen pengajaran mikro dan makro. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful. suitable types of evaluation which can be applied in Civics and Citizenship Education. format dan komponen wajib. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. . Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. politik. and culture. dan budaya. the four domains of civil. politics.PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. PSK3102 Teori Pembelajaran. number of learning theories. This course exposes students to the selection. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. socio economic. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran.

pedagogical content knowledge and skills. effective planning and teaching. 131 . ethical theories. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. planning. lesson planning. pendekatan. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. nilai-nilai agama dan masyarakat. implementation and reporting. 2. the format and compulsory component. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. religious and societal values as well as moral development theories. melaksana dan membuat laporan.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. teori-teori perkembangan moral. planning and administering of service learning projects. carry out practical work. merancang. kemahiran sosial. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. preparing the scheme of work. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. kaedah. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan. methods. teori–teori etika. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. konsep asas nilai.This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. moral being. social skills. methods suitable for an effective teaching-learning. approaches. merancang dan melaksanakan projek. values. insan bermoral.

It discusses issues in science education. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. This course focuses on moral problems faced in schools. 5. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. teaching science for all children and science for exceptional children. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak . local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. issues faced in assessment of Moral Education. Malaysian primary science curriculum I. Malaysian primary science curriculum II. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. kurikulum sains sekolah rendah aras II. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral.ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) 3(3+0) KuKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. In this course. teaching and learning strategies for primary science. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah.

pentadbiran ujian. analysis of test score. bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. kemahiran proses sains asas. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. matlamat pentaksiran. scoring of assessment. types of assessment. penskoran pentaksiran. rules and safety in the laboratory. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. . penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. memperolehi kemahiran manipulatif. administration of test. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. preservation of biological specimens. pengawetan spesimen biologi. rekabentuk dan pembinaan ujian.SCE 3106 132 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. marking and moderation of test scripts. science teaching and learning resources. preparation and improvisation of selected resources and presentation. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. acquiring manipulative skills. dan kemahiran proses sains bersepadu. It discusses definition of terms. the basic science process skills and integrated science process skills. analisis skor ujian. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. basic laboratory techniques. purpose of assessment. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. It discusses primary science teaching. peraturan dan keselamatan dalam makmal. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. test design and construction. It will discuss about management of science laboratory. bentuk-bentuk pentaksiran. areas of assessment in primary school science. assessment tools. alatalat pentaksiran. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. teknik-teknik asas makmal. interpreting test score and forms of examination. safe handling of scientific materials handling of chemicals. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan.

Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. In addition. MTE3109 Teaching of Numbers. fractions. Pelajar juga didedahkan kepada makna. Selain itu. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Fractions. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. . Perpuluhan dan Peratusan)) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan.133 6. using relevant mathematical ideas. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. discussions cover topics related to teaching of numbers. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Pecahan.

The use of technology is also emphasized to enhance students learning. peranan guru PSV. pecahan. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. huraian sukatan pelajaran. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. the importance of curriculum development. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. pengukuran dan pengendalian data. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) PSV3104 Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR.perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) . Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. kepentingan perkembangan kurikulum. 5. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. the roles of the PSV teachers. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. the 5P concept. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Dalam kursus ini. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. students will learn the key concepts in geometry. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Penekanan diberikan kepada matlamat. 134 Teaching of Geometry. resource and teaching aid management. pelajar akan belajar konsep utama geometri. measurement and data handling. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. specifications of the syllabus. objektif kurikulum. konsep 5P. management of outdoors and indoors activities.

types of assessments. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. as well as practical activities for explorations of tools and materials. 6. PENDIDIKAN MUZIK . Membuat Corak dan Rekaan. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. aims of assessment in VAE. jenis-jenis pentaksiran. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. tujuan pentaksiran PSV. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. teaching and learning resources. content and themes in producing art works for the four areas. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. This course covers the approach. kaedah pentaksiran PSV. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap 135 bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. subject matter. Pattern-Making and Designing. strategi.(Teaching and Learning of Visual Art Education) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. bahan. marking schemes. evaluation of art works and evaluation of portfolios. peraturan memberi markah. that is: Drawing and Picture Making. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). strategy. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. methods and forms of assessment. persediaan mengajar. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. sumber pengajaran dan pembelajaran. lesson planning. bentuk pentaksiran PSV. serta aktiviti amali untuk meneroka alat.

broken chord. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. . philosophical implications. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. mengimprovisasikan melodi di kibod.MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. broken chords. sociological and psychological factors that affect music education. matlamat. faktor-faktor sosiologikal dan 136 psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. play block chords. alberti bass. permainan alat muzik. importance of music. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. melody improvisation. singing folk songs. bes alberti. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. aims and the functions of music in education. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. faktor-faktor sosiologi. fungsi muzik dalam pendidikan. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. psikologi. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. sing melodies in keys changes from major to minor. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. latihan dalam permainan iringan kord blok.

micro and macro training sessions. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. aural sensitivity and movement to music. the playing of recorder and percussion instruments. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. mensintesis 137 pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran.MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. permainan alat perkusi. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. permainan alat rekoder. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3101 . mingguan dan harian. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. semester. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. types and characteristics of children and adult voices. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. 7. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. remaja. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. teaching and learning of singing in the music classroom. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems.

pengisian kurikulum. gammar and language skills evaluation BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. kaedah. and writing). teori-teori kognitif. main focus and secondary focus. and implementing the micro and macro teaching. approach. and technique. 138 This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. fokus utama dan sampingan. reading. dan menulis). the writing of teaching steps. 5P concepts. added value skills and language system. konsep strategi. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. marks. types and method of language evaluation. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. pendekatan. membaca. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. jenis dan kaedah penilaian bahasa. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. concepts of teaching strategy. and measurement. konsep 5P. affective. dan psikomotor. language skills (listening and speaking. afektif. pembinaan ujian. penulisan langkah pengajaran. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. . pemetaan kemahiran. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro.. dan teknik pengajaran. and psychomotor. theory of cognitive. pemarkahan dan markat. evaluation. kaedah. skills mapping. testing specifications schedule and its construction. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. testing development. dan pengukuran. This course describes the concept and principle of testing. penilaian. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. curriculum conten. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. pendekatan.Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan.

panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. keselamatan bengkel. implement teaching planning and audio visual aids. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. financial management.alternative evaluation skills for using rubric. competency and school based evaluation. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. item development. strategi. preparation ofl language skills teaching plan. test specification table. . jenis penilaian. approaches. various methods of evaluation. safety and rule regulation. discussion on validity and reliability of evaluation format. 139 8. penggunaan dan interpretasi data. tool and material management. interpretation as well as report writing on assessment. and techniques of teaching language skills. peraturan pemarkahan. methods. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. management and administration. analisis markah dan statistik asas. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. dan bahan bantu mengajar. marking scheme and mark analysis. perancangan pengajaran KHSR. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. pengurusan kewangan. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) . basic statistic. membina Jadual Spesifikasi Ujian. workshop safety. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. constructing and using language skills teaching aids. pengurusan peralatan dan bahan. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. technique and teaching methodology. strategy. pelbagai cara penilaian. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made.This course elaborates on malay language skills. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. portfolio.

kewangan. Marxism. Autobiography. pemilihan pakaian. Reading Reception dan Reflection theory. pembiakan dan penanaman. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. psikoanalisis. proses jahitan dan membuat pakaian. pengenalan kepada ikan hiasan. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. surelisme. preparation of planting beds and containers. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. Arcitipal. selection and preparation of equipments and materials. pemeliharaan ikan hiasan. propagation and planting. dan New Critics. Topics coveres studies on fabric. kritik genre dan kritikan baru. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. Semiotic. eksistensialisme. Marxisme. This course elaborates on literary critics field like. harvesting and use of plants produced. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. Post Modern. rearing ornamental fish technology. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil.perniagaan elektronik (E-dagang). Post Structuralism dan Deconstruction. and vegetable and ornamental crops production technology. pascakolonial. 9. pascamoden. Fenomenology and Hermeneutic. management and care of ornamental fish. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. electronic commerce (E–commerce). Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. Psyco-analysis. hermeneutic. Post Colonial. Surelism. rearing ornamental fish technology. resepsi dan teori tindak balas pembaca. Genre Critics. . the vegetable and ornamental crops production technology. pengurusan dan penjagaan. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. Femenism. Existensialism. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. RBT3120 140 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. fenomenologi. business law. short term vegetable and ornamental crops. femenisme. the ornamental fish. This course deals with three main components: home technology. semiotic. plant care. penyediaan batas dan bekas menanam. choice of clothing and sewing and clothes making processes. tropical freshwater ornamental fish:. undang-undang perniagaan. finance.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran.

pengurusan produksi. latar tempat. teori pementasan. implementing a screen testing. production. penerbitan karya. teater pembaca. element. and teacher as a writer. creative writing themes and issues. theatre for multipurpose. simulation and improvisation. 10. jenis dan bentuk drama kanakkanak. guru dalam peranan (teachers in action). and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. improvisasi. novel popular. actors selection. selection and script writing. novel remaja. asas alkonan dan vokal. pengarahan. short stories.PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. tema. persoalan. 141 This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. and presenting a performance. watak dan perwatakan. creative writing strength. popular novel. boneka. sinematografi dan persembahan. MUZIK PRA SEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) . opinion angle. adolescent novel. tetamu dalam aksi. mengadakan sesi uji bakat. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. types. kekuatan karya kreatif. This course elaborates on the definition and concept of drama. genre formation process. tater dan teater kanak-kanak. character and characterisation. forming production management. bercerita. pemilihan pelakon. dan guru sebagai penulis. dan pembinaan skrip. sejarah dan latar belakang. and forms of children drama. theatre and children theatre. theatre inclassroom. teater untuk kepelbagaian tujuan. produksi. basic dramatisation. teachers in action. etika pementasana. and vocalisation. puppet. a performance. dan isu karya kreatif. sudut pandangan. cinematography. dialog and location background. reading theatre. puisi. teater dalam bilik darjah. performance ethics. This course elaborates on the introduction to theatre in education. stage performance theory. poems. history and background. pementasan. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. pemilihan. plot. proses pengeraman bahan. dialog dan latar tempat. simulasi dan improvisasi. elemen. plot. visitor in action. story telling. cerpen. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. genre writing publishing. directoring.

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. technology in teaching and learning music in classroom. creative movement. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak. pregerakan kreatif. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. impromptu singing and aural. teaching and learning music through movements. perancangan pengajaran dan pembelajaran. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. sumber pengajaran dan pembelajaran. Students will be introduced to children’s songs. patriotic songs. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. jenis-jenis pergerakan. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. teaching and learning resources. The focus of the course is related to music with movements elements of movement. lagu-lagu patriotik. . integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. nyanyian semerta dan aural. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. testing and evaluation. 142 This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. pengujian dan penilaian. children’s songs and cultural songs. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. unsur-unsur pergerakan. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat.

Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. tafsir ayat akhlak. tafsir ayat aqidah. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. basmalah. and khatam alQuran. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. Muhkam dan . tafsir ayat akhlak. 11. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics.PRM3104 143 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. tafsir ayat hukum. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. takbir. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. Nasikh. dan khatam al Quran. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. isti`azah. basmalah. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah-surah choices tilawah. Mansukh. takbir. kemukjizatan Al-Quran. tafsir ayt hukum. tafsir ayat aqidah. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. isti’azah.

hukum beramal. Hadith Qudsi. Muhkam and Mutasyabih. tujuan dan sifat-sifat. harakat. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. ar-Rahman. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. burdah. arRahman. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Nuh. Each tarannum will focuses on tabaqat. Nahawand. its mukjizat. The implementation is carried out both in theory and in practice. Nuh. the degreel of Hadith and rules in using them. pengertian. wuslah dan lain-lain yang berkaitan. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. 144 The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith.Definitions. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. Sikah dan Jiharkah. Nasikh and Mansukh. wuslah and other related aspects. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi. pelaksanaannya secara teori dan amali.Mutasyabih. 12. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al-Quran. harakat. Jin. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. The course will expose and guide students on the theories of memorization the AlQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. Jin. Nahawand. martabat hadis. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates 3 (3+0) ELE3101 . Sikah and Jiharkah. burdah.

Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. syllabus study. adaptation and simplification. methods and techniques. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. materials selection. the English sound system (phonology). kemahiran membaca dan menulis. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. morphology. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. It focuses on language acquisition and language learning. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. ELE3102 145 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. morfologi. an overview of teaching approaches. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. reading and writing. The topic Language and literature is also introduced. multiple classroom teaching. syntax. ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) . and semantics needed by an English language teacher.(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. theories of second language acquisition. komunikasi. general principles in the teaching of language skills. developing classroom skills. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. remedial and enrichment activities. communication. classroom management. and introduction to lesson planning.

. pengujian dan penilaian kemahiran 146 mendengar dan bertutur. integration of language skills and language content.This course focuses on the topics of lesson planning. peperiksaan dan penilaian. the teaching and assessing of vocabulary. pengajaran. pengajaran tatabahasa dan mengeja. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. spelling and dictation. the teaching and assessing of reading skills. the teaching and assessing of literature for primary schools. pengajaran. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. the teaching and assessing of writing skills. the teaching and assessing of listening and speaking skills. pengajaran. the teaching of grammar. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. testing and evaluation.

147 SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT .

Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. speaking. . Sentence types. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. It focuses on Tense types and aspects. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET).KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. and Cohesive devices in spoken and written language. It also enables learners to reflect on their learning. function and meaning. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. bertutur. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. Subject-verb agreement. reading and writing. The topics focused are listening. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks.

148 LAMPIRAN .

3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. 1. Pentaksiran. .5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. bahan kurikulum.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1. 1.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1. 1. teori pembelajaran.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.

149 .

5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. 2. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren.Hasil Pembelajaran 2. 2.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. 150 . 2. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. 2. 2.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.

psikologi dan etika profesional keguruan. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. 4. 151 .2 mengintegrasikan kemahiran mengajar.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. 3.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. 3. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 3. sosial.Hasil Pembelajaran 3.2 3.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. 3. 3.6 merancang. budaya. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.

6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. emosi dan tekanan secara berkesan.Hasil Pembelajaran 4.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.4 membuat muhasabah diri. 4. 4.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 4. 152 . 4. 4. 4. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif.2 mengurus masa.

1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. 5. 5.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. 5. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. 5.Hasil Pembelajaran 5. iaitu untuk: 5. akauntabiliti integriti. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5. 5. 153 .

Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6. 6.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. 6. 6. 6. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. 154 .Hasil Pembelajaran 6.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.

157 155 .LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. tutorial. persembahan. bengkel. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri.” Sepanjang kursus. dan peperiksaan. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. projek. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. projek. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. poster. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. seminar. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. Ia juga termasuk peperiksaan.

memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. merefleksi dan menilai amalan. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus.Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel.” Juga. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. 156 . perbincangan kumpulan kecil. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri.

2. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • • • • • • • Muzik Pra Sekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 7. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 5.LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 4. Sains Pendidikan Jasmani • • • • • . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Elektif 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • 8. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 9. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 6.

Bil 10 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11 . Major Matematik Elektif 1 Pendidikan Jasmani Elektif 2 157 • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral • • Catatan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14 . Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • • • • Nota : . Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • 12 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16 . Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 13 .

Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan. 158 PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN .

Bhg. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman . Datin Sitti Haishah binti Abd. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A.

159 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->