PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

i . 7. 2. 7 16 19 23 24 30 33 122 126 132 11 12 13. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 150 151 157 159 159 14. 6. Struktur Program. 10. 3. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran • Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan MUKA SURAT ii iii 1 2 5. 8. 9. 4.

pelantikan tenaga pengajar. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Agihan Kursus Mengikut Semester. Pengenalan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Di samping itu. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Sinopsis Kursus. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Matriks Hasil Pembelajaran.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. selamat maju jaya. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Sekian. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised). Dato’ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru . Justeru. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program.

ii KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN .

Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. futuristik. responsif. relevan.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. holistik. dan bersepadu Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Holistik REKA BENTUK KURIKULUM Spiral & Development al Praktikal & Kontekstual Koheren .

iii. iv. ESD (UNESCO) • Kurikulum. v. iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”. EIU. . nilai / disposisi • “hard skills” dan “soft skills” • Persepktif global (4 Pillars of Education). Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai “Kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan • 3 Aras mengikut Semester. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal / ”hands-on” • Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) • Merujuk situasi sebenar / amalan bilik darjah di sekolah • Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. Aktiviti Kokurikulum. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat “spiral” dan “developmental” dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian. iii Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang • Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. EFA.i. kemahiran.

Penggunaan Unit Plan. dan tugasan. kajian kes. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. latihan industri. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melalui e-learning dan online learning. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. f.iv Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. . Menggunakan pelbagai mod. penilaian tugasan terarah. c. e. bahan. penyelidikan tindakan. d. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. praktikum. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. kerja kursus. iaitu: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar seperti yang dikehendaki dalam Notional Credit. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. internship. pentaksiran prestasi (performance assessments). dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar (real problem of practice). b. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. Portfolio Pembelajaran.

peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. hasil pembelajaran. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: • Etika Profesional • Pengetahuan dan Kefahaman • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal • Kemahiran Kebolehpindahan • Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada Aras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. . dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai.v Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPG dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar.

MATLAMAT. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM .vi PENGENALAN.

etika. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. psikologi. dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. dan etika profesional keguruan. sosial. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. vi. budaya. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. kemahiran. pentaksiran. .PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. Sebagai prasyarat. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. bahan kurikulum. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. iv. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. ii. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. iii. v. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. memiliki dan menampilkan nilai.

STRUKTUR PROGRAM.1 SISTEM AKADEMIK. DAN PERINCIAN KURSUS .

dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. praktikum. yang mencakupi teori dan amali. . Setiap semester mengandungi 20 minggu. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. serta Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS). Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak semuka.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian.

Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM). 1. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Major. KURSUS KURSUS WAJIB • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH KREDIT 23 (17%) 2.2 STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. dan Amalan Profesional. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. 86 (65%) 3. kemahiran generik. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan . Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT).

Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). dan internship. praktikum 24 minggu. PBS dijalankan selama 4 minggu. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Elektif ini tidak diagihkan kredit. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Sepanjang mengikuti program. .pelajar menguasai major yang berkenaan. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. praktikum. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. 3 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses. manakala internship selama 4 minggu. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS).

4 PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Permainan Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 .Unit Beruniform II Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.Olahraga Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .

Kursus Major. Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional.EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah 3(3+0) 27 (20%) 8 5 Amalan Profesional KOD KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45 (34%) . dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.

6 AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER .

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 . 1 1 2 2 3 2. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 SEM. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.

BMM3114 BMM3115 BMM3116 Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 7 8 8 7 3. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan 1 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (33%) SEM.Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 8 5. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

9 7. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2 .

8. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. 10 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.

MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers.PIM3114 PIM3115 Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) 8 8 9 11 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 10. Fractions. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 .

KURSUS Life and Living Processes 3(2+1) 1 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1 Exploring Materials 3(2+1) 2 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2 Physics in Context 3(2+1) 3 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5 Earth and Space 3(2+1) 5 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7 Science. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 . Technology and Society 3(3+0) 8 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8 and Reporting) Jumlah 45 (34%) 12 11. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal.MTE 3115 KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3 (0+3) 8 Jumlah KREDIT 45 (34%) SEM. SAINS PENDIDIKAN RENDAH 12.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PKD3101 PKU3102 PKD3103 PKD3104 PKU3105 PKU3106 PKD3107 PKD3108 PKD3109 PKD3110 PKD3111 PKU3112 PKU3113 . 13 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.14.

PKU3114 PKU3115 16. KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8 Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .

15 AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER .

1. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Bahasa Arab 4.PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Pendidikan Islam 3. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 2. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) .

Science Elective 4. Pendidikan Moral 3. Measurement and Data Handling PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR MZE3101 Asas Pendidikan Muzik MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Fractions. Pendidikan Muzik Elektif . Mathematics Elective 5. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) MTE3109 Teaching of Numbers. 1. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 2. Pendidikan Seni Visual Elektif 6.16 Pakej Elektif 2 Bil. Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry.

Elektif 2 Bahasa Melayu Elektif Kursus BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 8. 7. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. Kemahiran Hidup Elektif 9. Pendidikan AlQuran 12.Bil. 11. English Language Jumlah 12 (9%) *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. .

18 AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Semester 1- 3 Aras 2 Aras 3 • • • • • • Aras 1 Semester 4 -6 Aras 2 Aras 3 • Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pemberatan 70% 15%

15%

15%


• • • •

70%

15%

Aras 1 Semester 7& 8 Aras 2 Aras 3

15%


• • • • • •

15%

70%

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

19 Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

20 Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3 (x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17 *Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6 Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 Jumlah 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) . Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum .21 Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum .Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.

EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN .

. proses akreditasi. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. pendidik yang inovatif. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. terarah kendiri. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. serta pemupuk nilai yang gigih. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. proses validasi. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. mengumpul. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaranpembelajaran. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. penguasa ilmu yang mantap.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. pengguna teknologi maklumat yang cekap. 9. dan peperiksaan luaran. dan tidak bersemuka. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. dan penilaian kendiri. bersemuka.

23 SINOPSIS KURSUS WAJIB .

jenis-jenis soalan. contemporary issues. and nation development process. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. Indian and Japanese). Islam in the Malay Civilisation. membaca. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Paragraph Writing and Writing for Different Purposes.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. dan kemahiran mendengar. interaction among various civilisations (Malay. Kursus ini juga memahirkan . It focuses on the English Sound System. dan proses pembangunan negara. It builds further on parts of speech and the language skills. This will enable learners to become proficient language users. Reading Skills. Cina. kemahiran mendengar dan bertutur. Sentence Types. Tenses. Islam Hadhari. prominent figures of the Islamic civilisation. dan menulis pelbagai penulisan. India dan Jepun). Islam Hadhari. Listening and Speaking Skills. Islam dalam tamadun Melayu. tatabahasa. tokoh-tokoh tamadun Islam. jenis-jenis ayat. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Chinese. membaca. Parts of Speech/Word Classes. bertutur. This course focuses on the introduction of civilisation. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Types of Questions. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). dan menulis untuk pelbagai tujuan. isu-isu kontemporari.

Focuses wil be on reading. pendidikan jasmani dan kesihatan. masyarakat pluralistik Alam Melayu. dan juga analisis data dan interpretasi. kesedaran ruang. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. measurement. and physical education and health science selection. pengukuran. visual arts. operation and computation. This course describes about Language Acquisition theory. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. seni visual.pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. and also data analysis and Interpretation. kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. reading and writing remedial basic skills. strategi pengajaran dan pembelajaran. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. operasi dan pengiraan. 24 WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. reading and writing in music education. pemilihan. pembinaan. types of reading and writing basic skills activities. The topics discussed are problem solving. its relationship with teaching and learning. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. konsep-konsep asas hubungan etnik. and writing remedial on teaching and learning strategy. spatial sense. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. perlembagaan . Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik.

gelanggang dan undang-undang permainan. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. expression. . Malay pluralistic society. and the role of government and society. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia.learning process of various subjects at the primary level. ekspresi. basic concepts in ethnics relations. inquiry and multiple intelligences. setup of cocurriculum unit. This course focuses on cocurriculum in primary school. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. management of meeting and budget. movement and visual art which will enhance the teaching . Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran.penubuhan unit-unit kokurikulum. dan majlis rasmi. politics 25 development in ethnics relations in Malaysia. organizing of activities and competition. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. pengenalan alatan. Pendedahan kepada asas Muzik. pengurusan mesyuarat dan kewangan. economy development in ethnics relations in Malaysia. and official function. It also focuses on the introduction of Arts in Education. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. filing system. sistem fail dan surat menyurat. mengetahui. exposure to basic skills in music. constitution in ethnics relations in Malaysia. inkuiri. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. religion and ethnics relations. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. dan kecerdasan pelbagai. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. pengelolaan aktiviti. agama dan hubungan etnik.dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects.

structure and organization. track events. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. pengukuhan kemahiran dalam permainan. management of court / field and team and organizing competition. team management. games enrichment. 26 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) WAJ3110 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan.latihan dan taktik permainan. constitution of uniform units. pengurusan pasukan. This course focuses on the history of uniform unit. asas kawad kaki. court and rules and regulation of games. kemahiran asas. perkembangan dan kepentingan persatuan. pengurusan. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. pengurusan dan pentadbiran. management and administration. sejarah dan undang-undang. pengkelasan persatuan. knowing. disiplin dan kerohanian. rules and regulation. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. pelaksanaan dan penilaian projek. training and tactical of games. persediaan. perlembagaan unit beruniform. introduction on equipment. planning and camping. . organizing competition. management in measurement of track and field events. marching. sejarah. struktur dan organisasi. history. This course focuses on the general knowledge. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. principles of first aid. pengelolaan kejohanan. field event. asas pertolongan cemas. discipline and spiritual. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. pengurusan ukuran balapan dan padang. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools.

preparation. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. groupwork and reflection. latihan dalam kumpulan. management. implementation and evaluation of project. This course is a four days camping programme. basic skills. This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. training in groups. development and importance. tazkirah / aktiviti moral. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. It focuses on putting up a camp. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. water activities. classification of society. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. history. guru dan hubungan dengan komuniti. khidmat pendidikan kepada komuniti. proressive and resilient. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. exploration and orienteering. guru dan akauntabiliti profesionalisme. The course emphasises on the balanced teacher self development. Malaysia cergas dan patriotik. moral activities. kemahiran mendengar . kesantunan berbahasa. berdaya tahan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. aktiviti di air. dan berdaya saing. berdaya maju.This course focuses on the introduction and concept of society. teacher relationship with community and honesty. mengendali dan menghadiri bengkel. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. WAJ3114 27 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. persembahan kumpulan dan refleksi. kembara dan orienteering. pengucapan awam. aktiviti kemasyarakatan. jenis khidmat kemasyarakatan. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. managing camps.

Pekeliling Perkhidmatan. interaksi dengan komuniti setempat. moral acitivities. aktiviti kerohanian/moral. lawatan benchmarking. Students are exposed to the skill of planning. Surat Pekeliling Ikhtisas. interpretation of test. mandat. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. tema bengkel. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. students are exposed to teachers and law mandate. conflict inventory. inovasi guru cemerlang. jenis khidmat kemasyarakatan. . protocol. 28 BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. tertib di meja makan. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. ciri-ciri kepimpinan. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. reflection. This course aims to upgrade continuos self professionalism. speaking skills. effective listening. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). latihan dalam kumpulan. public speaking. iklim sekolah. refleksi. kembara sosial.secara efektif. school organisation. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. workshops theme. administering post inventory test of self direct search. managing official ceremonies and dressing code. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. service circulars. kreatif dan inovatif. school climate. interaksi profesional dengan guru cemerlang. lawatan benchmarking. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. interpretasi dapatan ujian. inventori konflik. profesional circulars. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. organising and attending workshops. benchmark leadership characteristics. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. finding. Akta 550 (1996 ). raising the flag. pengurusan sekolah. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. infrastructure and school curriculum infostructure. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Act 550 (1996). This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. khidmat pendidikan kepada komuniti. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. The focus of the course is related to workshops. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. table ettiquette.

innovation. interaction with excellent teachers.benchmarking visits. professionasme commitment reports and reflective evaluation. 29 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) . professional.

Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. basic principles of child development. motivasi. the National Philosophy of Education. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. historical development of the Malaysian education system. This course encompasses the developmental process of a child. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. factors that influence the development of the child. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. implikasi faktor perbezaan individu. development of children with special needs.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. Western and Eastern philosophy of education. different stages of development. prinsip-prinsip asas perkembangan. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. pelbagai teori pembelajaran. This course consists of the development of Islamic. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. implications on teaching and learning. the underpinning theories of child development. nature of human beings from the religious and biological perspectives.

This course discusses concepts. pemilihan.This course encompasses the child’s learning environment. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. implications of individual differences. model-model pengurusan disiplin. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. communications skills. models of discipline management. production. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. . multicultural relationship skills and issues. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. utilization and evaluation of educational media. EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. learning styles based on different multicultural aspects. EDU 3104 30 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. practices and development of educational technology. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. selection. teori. integration of information and communication technology in teaching and learning. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. the roles of teachers in classroom management. kemahiran berkomunikasi. various learning theories. application of technical skills in using various instructional media. pengurusan media dan sumber pendidikan. theories. penghasilan. management of educational media and resources. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. penggunaan dan penilaian media pengajaran.

kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. types of guidance and counseling services. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. peranan guru biasa sebagai pembimbing. peringkat perkembangan guru. needs. etika. akauntabiliti dan kesantunan guru. early symptoms of emotional disturbances amongst students. EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. This course discusses educational issues and current challenges. matlamat. ethics and accountability. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. innovation and managing educational changes. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya.EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. . keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. stages of teacher development. This course discusses the concept of a profession. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. teachers and ways to overcome. 31 This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. leadership and roles of teachers. teacher politeness. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. roles of ordinary teachers as guidance teachers. characteristics of a teacher as a professional. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. kepemimpinan dan peranan guru.

32 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) .

penulisan langkah pengajaran. pendekatan. pemetaan kemahiran. dan menulis). skills mapping. main focus and secondary focus. curriculum content. language skills (listening and speaking. approach. added value skills.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. konsep 5P. and language system. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. and implementing the micro and macro teaching. membaca. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) . kaedah. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. 5P concepts. reading. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. dan teknik pengajaran. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. and writing). pengisian kurikulum. and technique. konsep strategi. the writing of teaching steps. fokus utama dan sampingan. dan sistem bahasa. concepts of teaching strategy. kemahiran bernilai tambah. micro and macro teaching. pengajaran mikro dan mikro.

testing specifications schedule and its construction. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. laman web. pemilihan bahan internet. animation in presentation. perpautan antara bahan. testing development. marks. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video.Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. This course describes the usage of internet. pembelajaran secara On-Line dan Off-Line. usage of writing tool. animasi dalam persembahan bahan. dan tapak pembelajaran. pendekatan. This course elaborates on Malay language skills. website. on-line teaching resources editing. methods. afektif. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. and psychomotor. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) . This course describes the concept and principles of testing. 33 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) BMM3104 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. approaches. penggunaan alat pengarangan. kaedah. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. dan psikomotor. and techniques of teaching language skills. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. using Malay language in internet. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. teaching of Malay language through video conferencing. penilaian. penilaian kemahiran bahasa. dan pengukuran. dan tatabahasa. link model in organising resources. teori-teori kognitif. on-line and off-line learning. and measurement. preparation ofl language skills teaching plan. pembinaan ujian. theory of cognitive. grammar and language skills evaluation. types and method of language evaluation. affective. selection of internet resources. evaluation. jenis dan kaedah penilaian bahasa. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. pemarkahan dan markat. constructing and using language skills teaching aids. model perpautan dalam penyusunan bahan. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. learning homepage. linkage within resources.

linguistic structure. fonem segmental. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. dan bahasa Melayu saintifik This course elaborates on various linguistic fields. faktor luaran. golongan kata kerja. imbuhan dalam Bahasa Melayu. articulation and articulators. adjectives. . sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. and the formation of new words. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. implementing teaching and evaluating session. alphabert and phonetic symbols.Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. artikulasi dan articulator. and scientific Malay language. learning difficulties and ways of detecting learning difficulties. language characteristics. pronunciation and syllables in Malay language. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. peraturan paradigmatik. and rational. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. Malay language word form. external factor. and standard pronunciation. jenis kata adjektif. dan rasional. verbs. This course elaborates on phonetic and phonology theories. stylistic. sejarah perkembangan ilmu linguistik struktur linguistik. stilistik. dan sebutan baku. golongan kata. variasi bahasa. dan kelas kata tugas. sifat bahasa. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept. and functional word class. pronunciation and syllables exercise. BMM3107 34 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. segmental phoneme. affixes in Malay language. kata adjektif. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. types of words. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. linguistic developement history. hurufhuruf dan simbol fonetik. paradigmatic rule. phoneme. fonem suprasegmental. preparing lesson plan and teaching resources. language variation. kata kerja. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. organisation and strategies in normal and special class. bentuk perkataan bahasa Melayu. pronunciation and syllables transcription. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. verbs. objective. super segmental phoneme. fonem. dan pembentukan kata baru. objektif. adjectives.

aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. Perkamusan. ayat inti. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. ideomatic meaning. dan proses penerbitan ayat. and sentence construct processes. frasa adjektif.BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. ayat tunggal. and short forms. perubahan semantic. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan. ambiguity and vague meaning. dan ejaan. terminology and terminology construction schedules. strategi pengumpulan data. ayat majmuk. sistem ejaan jawi bahasa Melayu. 35 BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) (Semantic and Terminology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. compound sentences. and prepositional phrase constituent order. ketaksaan dan kekaburan makna. semantic change. frasa sendi nama. symbols. complex sentences. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. simple sentences. proof theory. menulis laporan / artikel dan penyebaran laporan / artikel. ayat dasar. It encompasses the noun phrase. the Jawi spelling system. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. skema tatacara pembentukan istilah. adjectival phrase. lexical and contextual meaning. klausa. dictionary skills and the translation skills. education research report and procedure. This course elaborates on various research methods in education. analisis data. jenisjenis penyelidikan di sekolah. feature meaning. fitur makna. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. action research types and proposal. spelling. makna leksikal. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. teori pembuktian. peristilahan. This course explains what syntax is. makna ayat. makna peribahasa. data collecting strategy. lambang. pertimbangan semasa mengumpul data. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. clause. This course elaborates on semantic. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. types of research in school. kaedah analisis data. sumber istilah. jenis dan cadangan kajian. frasa kerja. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. verb phrase. istilah singkatan. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. sentences in Malay language including phrase. consideration to be taken during data .

pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. Malay culture in literary and non literary resources. world view and Malay society cosmology. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. data analysis. society. sastera kanak-kanak dan remaja. and national culture. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. menulis laporan.collection. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. sosial. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. sastera bandingan. masyarakat. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. dan ekonomi). organising action research seminar. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. collecting. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. data analysis methodology. mengumpul data. children and adolescent literature. menterjemah data. menganalisis data. report / article writing. external influence in Malay society. dan menerbitkan serta menyibarkan hasil kajian tindakan. and interpreting data. social. approaches in understanding primary school literary texts. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. and report / article distribution. analising. ke penentuan rancangan tindakan. 5. 36 This course elaborates on concept of culture. writing report / article. and printing and distributing action research findings. and primary school literary texts appreciation. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolah dengan mengenal pasti tajuk kajian. the Malay culture (from political. and economic aspects). literary teaching and learning techniques and activities. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) . comparative literature.

types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. and writing. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. 37 BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. and writing skills. speaking. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify . membaca dan menulis. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. This course discusses on the methodology of teaching listening. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. discusses every component of the language skills including concepts. membaca dan menulis. importance. bertutur. verb and articles along with the changing of every class of words. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. reading. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. aims. noun. bertutur. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. speaking. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak.Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. kepentingan. and classification. reading. tujuan. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. describes the teaching steps for every skill. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. dan pengklasan bagi setiap kemahiran.

pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa. sumber puisi atau prosa tersebut. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari alBayan. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. Ma’ani and Badi’. al-Ma’ani dan al-Badi’. dan beberapa kaedah pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. Emphasis on the rootwords. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. nominal and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. peraturanperaturan morfologi dan juga bentuk-bentuknya serta makna. tema.comprehensively the students’ understanding in Arabic language. Adding to teaching syntax techniques. kata terbitan. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. katanama dan katakerja serta jenis-jenisnya juga tasrif. This course also explains several approaches. iaitu zaman Jahiliyah. struktur ayat 38 namaan dan pembentukannya. zaman permulaan Islam. early Islam. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. Umayyad. awzan sarfi. Jahily. hasil-hasil karya penyair. This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. the rules and forms of Arabic Morphology. Abbasy and Modern. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. kaedah. followed by its three main components which are divided into Bayan. approaches. teknik dan strategi pengajaran Ilmu albalaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. kesan. zaman Bani Umaiyah. types of . keistimewaan.

istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. combination of using text book. aplikasi perisian. application and management of teaching and learning. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab.curriculum specifications. prose and poetry. orators and writers for every single period. preparation of teaching and learning resources. themes.literature. Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. criteria’s. multimedia terminology in Arabic. outcome of selected anthology of several poets. BAM3108 39 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. will be analyzed from various aspects for enrichment and language competency to apply methods of teaching Arabic literature. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan . Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. This course discusses details syllabus contents. impacts of contemporary societies and sources of each type. pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. computer axisted learning in the teaching of Artabic. kombinasi penggunaan buku teks. assessment book and teacher’s guide as well as their contents.

BAM 3111 40 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. application of appropriate techniques. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. mingguan dan semester mengikut format yang betul. evaluation and examination of Arabic language. asas penyelidikan pendidikan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. ciri-ciri pentaksiran yang baik. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. . pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. This course exposes students the terminology of. pengukuran. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemenelemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. prinsip-prinsip asas penilaian.makro . assessment.

This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. morfem. vowel and consonant. monomer.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. sukukata dan kata. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. communicative competency and psychological language as well as language acquisition theoris. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. phoneme. syllable and word. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. second and foreign languages. bahasa kedua dan bahasa asing. This course involves skills of carrying out an action research in a school. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 . Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. teori-teori pemerolehan 41 bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . implementing the research. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. sistem perkamusan Arab. and documenting the action research findings in a report or article. ways of acquiring the skills of planning an action research. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize intonation and pitching differences which can inspire with many meanings. analyzing and interpreting the research data.system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. 3. monem.

the roles and ethics of language teachers. questioning techniques. kosa kata. teknik soal jawab. dan peribahasa. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. This course discusses the concept. Hanyu Pinyin. the theories of acquiring language skills. frasa. and idioms. dan konsep pengajaran mikro. teori pemerolehan bahasa. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. refleksi.Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. . basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. jenis-jenis ayat dan retorik. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. preparing and using teaching aids. vocabulary. writing reflections and understanding micro-teaching concepts. penulisan rancangan mengajar. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. the verbal and non-verbal communication skills. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. principles and objectives of teaching Chinese language. 42 BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching & Learning)Children’s Learning in Science 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. komponen ayat. pelbagai pedagogi. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu Pinyin). lesson planning.

This course comprises of definitions. Texts from different types of prose are selected as basic reading. characteristics. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. and historical development of prose. types of sentences and rhetoric. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. phrases. This course covers the methodology in learning. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. sentence structure. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. genre and historical development of children literature. characteristics. Teaching-learning methods are also introduced. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas.This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. BCN 3105 43 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. This course encompasses the knowledge of basic concepts. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(2+1) . Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. ciri-ciri. the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. termasuk konsep. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan.

This course covers the teaching-learning methods of reading. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. Teori-teori pembelajaran 44 seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teoriteori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. peranan. principles. methods. characteristics. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. Learning theories such as constructivism. implementation. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. matlamat. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. . The basic principles of second language teaching approach will also be introduced. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. This course comprises of the basic concepts. ciri-ciri. functions. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. prinsip dan fungsi. Selain itu. This course will delve into the concepts. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina.Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. roles. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. proses pelaksanaan. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR.

serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. various characteristics and historical development of poems. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. iaitu Shi. Shi. Each topic will be followed by microteaching. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. are selected as basic texts. Distinctive poems of three different types. dipilih sebagai bacaan asas. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course comprises of definitions. analysing and . BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Primary Chinese Languge : Methodology ) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. i. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. implementing the research. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. Ci and Sanqu. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan.BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. dan Sanqu. Ci. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. BCN3112 45 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. preparing the table of specification and analysing test results. This course covers the basic techniques in writing skills.e.

This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. the definition of linguistics. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik.interpreting the research data. sistem bunyi vokal. sistem fonem bahasa Tamil. novels and dramas are selected as reading texts. 4. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam 46 seminar itu. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. definisi ilmu linguistik. characteristics and historical development of novel and drama. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. and documenting the action research findings in a report or article. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. kajian fonologi bahasa Tamil. sistem morfologi. fictions. This course involves skills of carrying out an action research in a school. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. tempat atrikulasinya. This course encompasses definitions. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II – Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. fiksyen. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. konsonan. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. aims to enhance students knowledge of . Distinctive texts of different short stories.

Phonology. Topics discussed include Eluthiyal. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. This course exposes students to various theories. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. kaedah. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. kaedah. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. It exposes students’ to the theory. In addition. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. kaedah penghasilan rancangan pelajaran 47 harian. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. Solliyal dan Thodariyal. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Pendedahan juga diberi tentang teori. morphology system. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. articulations. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. morphem and competence in the Tamil language. Solliyal and Thodariyal. keperluan sukatan. .

This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. they are expected to produce various creative texts of their own. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. With the exposure. 48 This course focuses on topics related to various functions of language and its use. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. It discusses the theory. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. Emphasis is given to inductive. aspek bacaan luas. approaches and strategies of teaching literature. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. pelbagai genre penulisan. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. and activities and resources for teaching literature. penguasaan dan penggunaan bahasa. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. .

menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil.BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. It discusses the importance of creative Tamil literature. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. analyzing items. poetry in motion and folklores. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. Topics include appreciating poetry. constructing the JSU. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) . puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. caricatures. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. This course focuses on the various genres relating to children. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. children’s literature. sastera kanak-kanak. cartoons. developing the marking scheme and the administration of examinations. kepentingan dan peranan berita. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. In addition. puisi. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. Besides looking at themes. 49 This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature.

mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia. and documenting the action research findings in a report or article. aniyiyal dan yaappiyal. mengapresiasi keunikannya. ‘Aniyiyal’. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. implementing the research. 50 BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. Topics discussed include the history of classical poems. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. analysing and interpreting the research data. authors and themes and analysis of epics. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik.Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

multi-disciplinary in Social Studies. It’s content are more focusing to the meaning of Social Studies. This course provides introduction to Social Studies. the authors and themes.cerpen dan novel oleh penulis-penulis yang mewakili zaman mereka. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai . This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. 51 PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. thematic strands approaches in Social Studies. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. 5. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. In addition. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

kaum. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. dan penyatuan masyarakat. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. Penekanan adalah kepada proses-proses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. dan sosio budaya masa kini. Kepelbagaian budaya. and the concept of unification in the society. kawalan sosial. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. Through project work. post independent era. interaksi manusia dan hubung kait dengan sosial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. social control. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. zaman sebelum kemerdekaan. This course deals with the nation’s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. and the national education policy amendment in historical development of the nation.untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. This course emphasizes the importance of historical development of 52 the nation in creating a nation state. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspects. ethnics. This course introduces the students to the basic concepts in Physical and Human Geography. . ekonomi. pre independent era. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. interaksi antara sistem fizikal. economic and socio cultural of development. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. Multi cultures. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. zaman selepas kemerdekaan.

dan politik dan This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. kuasa dan autoriti. moral. doctrine of power. politics. moral.PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. power. This course describes in general the concepts of values. Students are also required to carry out practical activities for this course. doktrin pengasingan kuasa. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. kedaulatan. dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. perbezaan sains politik. the nation. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan 53 perbandingan. pemerintahan negara menurut perspektif Islam. and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. and education for sustainable strategis in Social Studies. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. sovereignity. and politics and government in Islamic perspectives. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. kewujudan negara. and authority. differentiate political science. education for sustainable development and education for international understanding. peranan guru dalam pemupukan nilai. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. human interaction with nature. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. It’s covers the introduction to environment education and sustainable development. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. comparison different types of government. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. insan bermoral. moral dan etika. moral dan etika. This course focuses on values. politik. . pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat.

curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work PSS3109 54 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan. preparation. teacher’s role in enhancing values. dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. afective domains to instill positive attitudes. usage. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. penggunaan. moral and ethics. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. procedure in producing and organizing printed materials for Social Studies. Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education. the reasons in using of resources in teaching and learning. moralist human being / Mortals. procedure in producing and organizing technology education materials . dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. and service learning in Civics and Citizenship Education. persediaan. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. This course describes the advantages. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and integration of values in government policies. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school.moral and ethics. curiculum and curiculum specification of Local Studies. Students are exposed to the introduction to Social Studies.

PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. economic development . Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis-jenis ujian. preparing a Test Specification Table and constructing test items. This course emphasize on economic development study. the micro and macro teaching. faktor pertumbuhan ekonomi. pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. pengajaran mikro. and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies. 55 This course describes the many types of teaching modes suitable for teachinglearning in Social Studies. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. kemahiran pengajaran.for Social Studies. sektor ekonomi dalam pembangunan. Students are intoduced with approches and strategies in teaching-learning. evaluation. Focus is also given to differentiating the types of test. This course emphasises on the concept of assessment. menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. lesson plan. teaching-learning modes and techniques. dan pengajaran makro. penilaian. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek-aspek pentaksiran. teaching skills. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment. measurement and testing in social studies. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. economic growth factors. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. perancangan pengajaran.

social aspects in development in Malaysia. kegunaan analisis wacana. Malaysia transformation and economic development. dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. pemikiran kritikal dan analisis logik. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. pro and cons of discourse analisis. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan .Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. uses of discourse analisis. rasional dan objektif. and discourse and sosial isues and solutions.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. perbezaan pendekatan klasik dan wacana 56 analisis pascamoden. This course emphasizes on introduction to discourse analisis. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. investment in human capital towards education economic. discourse analisis and mass media. analisis wacana dan media massa. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. differences in classic approche and post modernization discourse analisis. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. and globalization and Malaysian economy. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I .sectors. problems of poverty and extermination strategies in Malaysia. implementing the research. critical thinking and logical analisis. and documenting the action research findings in a report or article. analysing and interpreting the research data. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II .

meters and note values. In the sight singing section. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. This course also focuses on sight singing. It consists of listening to intervals.tindakan dalam seminar itu. minor and chromatic scales and compound intervals. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) . rules of harmony. melodi. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. melodies. chords and cadences. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. pembentukkan kaden. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. klef-alto dan tenor. pembahagian masa tak sekata. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meter-lazim. 6. 57 MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. irregular meter. tidak lazim. skel-nada major. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. triads. Topics given focus here are meters in simple. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. major. irregular time division. alto and tenor clefs. triad. peraturan pengharmonian. meter dan nilai not. compound and irregular time. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Memberi fokus di dalam nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. kaden dan irama. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. kord.

In addition. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. philosophical implications. importance of music. arpegio dan kord. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. In this course. psikologi. fungsi muzik dalam pendidikan.(Keyboard Competency I) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. faktor-faktor sosiologi. aims and the functions of music in education. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. 58 MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. matlamat. sociological and psychological factors that affect music education. Sudents are introduced to melody harmonisation using the dominant seventh chord. Pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. progression and chord progession in fifths. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) . MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. students use melodic decoration in their music composition.

Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano technical skills. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. 59 This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. kord pengaplikasian teori. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. singing. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment.Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. teknik pengendalian alat iringan. preparation and arrangement of percussion scores. lagu lapisan. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. arpeggio and chord playing. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. teknik bermain rekoder soprano. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. playing a wider repertoire. arpegio. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan.a variety of singing repertoire including two part singing. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. .

MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. dan konsep muzikal. cadence and rhythm. kord.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. triad. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. kaden. broken chord. This course caters to students without knowledge in guitar playing. bacaan not. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. Students also develop listening skills through aural guitar playing. Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. triads. It involves aural studies in intervals. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. melodi. bermain pelbagai rentak. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. Memperkenalkan kord. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. playing with different rhythm. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. latihan dalam permainan iringan kord blok. reading of notes. Focus is on posture. aural practices. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. plucking and strumming style. playing the guitar while singing. MZP3108V Alat Muzik Utama . MZU3109 60 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. melodies. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. bermain gitar sambil menyanyi. irama. bes . latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. mengimprovisasikan melodi di kibod. petikan dan cara ‘strumming’. chords and musical concepts. chords. latihan aural.MZP3108G Alat Muzik Utama .

melody improvisation. singing folk songs.alberti. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. alberti bass. sing melodies in keys changes from major to minor. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. jumping chord. MZP3112G Alat Muzik Utama . Carl Orff dan Jaques Dalcroze. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. broken chords. play block chords. dinamik. sight playing and a variety in repertoire. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. Carl Orff and Jaques Dalcroze . kemahiran membuat persembahan. artikulasi. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. permainan alat muzik. progressing to level two in piano playing techniques. rentak. This course is a continuity. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian.In the teaching and learning of music in the classroom. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. pengukuhan cara memainkan iringan mudah 61 dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah . to reinforcement. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. This course is an introduction to Zoltan Kodaly.music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts.

This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. . mingguan dan harian serta pengajaran mikro. perancangan serta format rancangan pelajaran tahunan.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. MZP3112V Alat Muzik Utama . tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. dynamics and performance preparation. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Students’ present their respective music composition present during this course. bacaan not. aural. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. pelbagai rentak dan kod. This course is a continuity from course vocal 1. rhythm. strumming style with different rhythm and chords.berkaitan dengan bermain gitar. plucking. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. petikan dan cara ‘strumming’. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. In addidtion.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. ciptaan ensembel rekoder. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. Emphasis is on style development. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. This course exposes students to the compositional devices in music education. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. articulation. latihan aural. 62 mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. nyanyian lagu.

rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta ,permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics, sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang, Zapin and walking bass rhythms. MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. 63 This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama - Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances.

MZU3116

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II)

2(2+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro, perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji, amalan refleksi . This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

MZU3117

Muzik Malaysia (Malaysian Music)

3(2+1)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre- genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity, video watching or live performances, score analisis, workshops and practical experiences. 64 MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV 1(0+1) (Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques, sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZP3118G Alat Muzik Utama - Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang

mahir. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Students are introduced to self access and group learning approach. MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan, latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.

MZU3119

Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II)

3(2+1)

Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.

65 In this course also, students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources.This course focuses on students’ participation in three components i.e. instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

MZU3120

Muzik Dunia (World Music)

2(2+0)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika, membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik, Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects

klasik. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . styles and composers music scores from Renaissance. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Classical. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV.of music genre.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. MZP3121G Alat Muzik Utama . genre and compositional styles. ekspresi dalam pelbagai dinamik. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. classic. tempo and phrasing and singing in various rhythm. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. Baroque. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. 20th century and Jazz eras. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V 66 Alat Muzik Utama . Romantic. romantik. menganalisis dan .Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. romantic and the 20th century eras with different music genres.

peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. analysing and interpreting the research data. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. hasil This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. MUSIC ACE. dan kaedah mendokumentasi penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. MZP3124 67 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.menginterpretasi data penyelidikan. and documenting the action research findings in a report or article. 7. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. implementing the research. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH . pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. the role of technology and music software in the production of music composition. This course involves skills of carrying out an action research in a school.

exploration and appreciation of art works. This course covers the concepts. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. appreciations of children’s 2 dimensional art works and appreciations of children’s 3 dimensional art work. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak-kanak. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. kreativiti. and visual expression. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. India. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. developmental stages of children’s art. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. children’s creativity and imaginations. China. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. principles of design and compositions in art works of various cultures. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. konsep kraf. aesthetics. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. Emphasis will be on the aspects of observation. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. art of various cultures. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik. Topics in this course cover the background of developmental theory on children’s visual expressions. This course covers the developmental stages of children’s visual expressions. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. 68 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) PSV3103 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. distinguished educationist and researchers in children’s art.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. stimulus and factors that affect children’s art. estetika dan ekspresi visual. . Jepun dan Barat. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. creativity.

3(2+1) . Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. bahan. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. subject matter. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. persediaan mengajar. the roles of the PSV teachers. content and themes in producing art works for the four areas. Pattern-Making and Designing. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. kepentingan perkembangan kurikulum. Integrated Curriculum for Primary Schools – Drawing and Picture Making. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. that is: Drawing and Picture Making. huraian sukatan pelajaran. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. lesson planning. Membuat Corak dan Rekaan. konsep 5P. as well as practical activities for explorations of tools and materials. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. objektif kurikulum. specifications of the syllabus. resource and teaching aid management. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. the importance of curriculum development. the 5P concept. peranan guru PSV. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. Penekanan diberikan kepada matlamat. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. management of outdoors and indoors activities. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. Penekanan 69 juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar.

membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education – Modelling and Constructing. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. strategy. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. introduction to tradisional crafts. sumber pengajaran dan pembelajaran. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. This course covers the approach. mengenal kraf tradisional. PSV3108 70 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro.Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya menggambar dan membuat corak dan rekaan. teaching and learning resources. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. strategi. pattern-making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) . This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching.Membentuk dan Membuat Binaan. This course covers the concept of drawing and picture making as well as patternmaking and designing.

Practical aktivities cover the use of multimedia. apresiasi karya seni barat. types of assessments. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. peraturan memberi markah.. aims of assessment in VAE. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. western art. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). jenis-jenis pentaksiran. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. This course covers the introduction to the art history in western art. tujuan pentaksiran PSV. oriental art. seni oriental. evaluation of art works and evaluation of portfolios. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. oriental art. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. methods and forms of assessment. application of ICT in teaching and learning PSV. pendekatan dan kaedah . pelbagai fungsi lukisan. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. bentuk pentaksiran PSV. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). PSV 3111 71 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. seni oriental. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. alat dan bahan. kaedah pentaksiran PSV. teknik menghasilkan lukisan. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. art in the Malay lands and visual art in Malaysia.(Creative Multimedia in Visual Art Education) Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). marking schemes. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. presenting and exhibiting multimedia art works. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV.

Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. analyzing and interpreting the research data. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. considerations and perceptions in drawings. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. and documenting the action research findings in a report or article. This course covers the types of drawings . PSV 3114 72 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. merancang projek seni. planning art projects. This course covers the management and organisation of arts projects. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. melaksanakan projek seni. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) 3(0+3) . approaches and methods. management and organisational process of art projects. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . implementing the research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. tools and materials. various functions of drawings from various genres and culture. making feedback reports and taking further actions. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. drawing techniques.melukis. implementing art projects.

the new and old curriculum comparison analysis. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. 8. approach. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru.Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The course focuses on strategy. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. PIM3102 73 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. pendekatan. the usage of text books and Teachers Guide Book. This course discussed the Islamic education development. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan . PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. and the implementation of “j-QAF” program. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.

. lesson plans and teaching practical. lesson plans. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. application ‘tajwid’ rules in reciting. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. 74 The course focuses on clarifying the concept of ‘Ibadah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. and teaching practical. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson planning and teaching-learning of al Quran. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Kursus ini juga membincangkan strategi. penyediaan rancangan. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. memorizing and interpreting of the Quran verses. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. The course focuses on clarifying the concept of ‘Sirah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. lesson plans. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. and teaching practical. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. This course focuses on introduction to Al-Quran education. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. It also discusses the strategy. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.

pendedahan secara amali penulisan khat. The course focuses on clarifying the concept of ’akhlak’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also discusses topics in micro and macro teaching concepts. The course emphasizes on topic selecting. penyediaan rancangan. planning. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. kemahiran asas. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. lesson plans. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’. kajian teks jawi klasik. The course focuses on the content analysis on ‘Jawi’. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. PIM3109 75 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. according to the Islamic education syllabus for primary schools. dan amali. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. dan moden. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran.PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. perancangan. exposure to Arabic calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. It also discusses the teaching strategies. basic skills. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) . It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. and practical.

The course focuses on concepts. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka.Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian.. measurement. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah.w. their main topic of discussions. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. It will also explore ways of acquiring the . The course focuses on the “dakwah”. Islamic educators. dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. kesan iman dalam kehidupan. and Islamic Education Managements in Malaysia. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam.’s special traits. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). tables of specification. It also discuss topics related to item building. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. 76 This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. dan Penilaian PAFA.a. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . the impact of faith in life. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. and other related issues.w. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. bentuk dan bidang penilaian. assessment and evaluation in Islamic education. pengukuran. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. and PAFA assessment. perkara-perkara yang membatalkan iman. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. types and field of testing.a. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.

77 9. physical fitness and the importance of physical fitness. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. training methodology for physical fitness. This course includes concepts and definition of total fitness.related fitness. jadual latihan kecergasan fizikal. the component of health. methodology in fiqh. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. . periodisation of training and effects of training on physical fitness. animal slaughtering. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. motorrelated physical fitness componen. The course focuses on Usul Fiqh studies. training schedule of physical fitness. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan.skills of planning an action research. Islamic economy and management of properties in Islam. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. This course involves skills of carrying out an action research in a school. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. and documenting the action research findings in a report or article. analyzing and interpreting the research data. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. training principles of physical fitness. sembelihan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. implementing the research.

basic teaching and learning methodology of swimming. pengurusan. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. keselamatan renang. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. penilaian. The topics are basic movement concept. asas terjunan. pengelolaan permainan dan teknik permainan. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. This course stress on rules and regulations. swimming safety. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. kemahiran acara padang. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. This course to expose students to various swimming skilss. structure and the organisation of society. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. permainan kanak-kanak. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. model Bunker and Thorpe 1982. struktur dan oraganisasi persatuan. kemahiran acara balapan. children’s games and techniques. evaluation. the acquiring of skills in the track and field event. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques.PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0) . 78 PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. teaching and learning of bacis movement. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia.

adipose tissue and body composition. kanak-kanak. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. digestive system. blood. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. pemprosesan maklumat. blood vessels and circulation. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. skeletal system. aktiviti fizikal dan sukan. darah. muscular system. nutrition and metabolism as well as urinary system. sistem respirasi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. kematangan dan pembelajaran motor. endocrine system. selular dan tisu organisma. pembelajaran motor. . konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. individual differences and capabilities. functional development. maturation and motor learning. sistem integumentari. nervous system. Heart. sistem endokrina. retention and transfer of learning. . saluran dan peredaran darah. pertumbuhan somatik. tisu adipos dan komposisi badan. respiratory system. sistem limfatik dan imuniti. koordinasi. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. feedback. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. cellular level and tissue level of organisation.Motor (Growth and Motor Development) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. attention and performance. Integumentary system. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. kematangan dan prestasi fizikal. kawalan motor. human information processing. motor learning. kematangan. aspek pengurusan. ‘attention’ dan prestasi. perbezaan individu. maturation and factors that influence growth. sistem otot. sistem rangka.chemical level. maturation and physical performance. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. lymphatic system and immunity. sistem penghadaman. keselamatan murid-murid. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course includes the definition and concept of growth. somatic growth. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. jantung. penganalisisan perlakuan. maklumbalas. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. pengelolaan dan pentadbiran. coordination. motor control. 79 This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. sistem saraf.

konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. the aspects of managing. perancangan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah.kepentingan. 80 This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. konsep. penganalisisan perlakuan. administrating and organizing. pengurusan. This course covers the philosophies. rekreasi dan kesenggangan. recreation and leisure. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. The aspects of managing. sukatan dan tafsirannya. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. analyzing performance. concepts. aims. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. pengelolaan. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. managing. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. pengurusan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. . kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. objectives. pengelolaan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. planning. history and literatures of outdoor education. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. administrating and organizing.

the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. the importance of physical education. penganalisisan perlakuan. nilai dan etika dalam sukan. . isu-isu dalam sukan. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. administrating and organizing. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. program pembangunan sukan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. laws and administration of sport. analyzing performance. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. pengurusan permainan tradisional. aspek pengelolaan. values and ethics in sport. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. aspek pengelolaan. pengurusan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. penganalisisan perlakuan. undang-undang dan pentadbiran sukan. issues in sport. sports development programme.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. pengurusan. criteria in choosing physical education acitivities. managing physical education and sport. 81 This course discusses the management and administration of physical education and sport. managing tradisional games. the aspects of managing. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. administration of national and international sport agency. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the interpretation of curriculum.

the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Emphasis given to the concepts of physical education. The course helps student to develop different type of tests. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pemilihan jenis-jenis ujian.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. analysis and interpretation. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. physical education and sports. selecting test. analyzing performance. 82 interpretasi serta menggunakan hasil ujian. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. This course includes the concept of test. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. pendidikan jasmani dan sukan. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. pembinaan ujian. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. the aspects of managing. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan . measurement and evaluation in physical education and sports. the interpretation of curriculum. Students will be exposed to different types of research in health. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. criteria in choosing adapted physical education acitivities. administrating and organizing. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching.

child psychology development via sports. deviasi dalam sukan. implementing the research. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. kecederaan tisu lembut. arousal. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. open wound. motivasi. feedback. sports history. burnout and overtraining in sports. airways and cardiopulmonary resuscitation. pendarahan terbuka. socialization in sports. deviation and aggression in sports. basic principles of first aid. mengangkat dan membawa pesakit. skin injury. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. keganasan dalam sukan. pengsan. approach in treatment of injury. This course includes sports psychology and sports sociology. sukan dan kanakkanak. sports. reinforcement. pendekatan rawatan kecederaan. prinsip menguruskan kecederaan patah. sports and children. analysing and interpreting the research data. sports medicine and coaches of sports. sociology theories in sports. asma dan serangan jantung. kebangkitan. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. soft tissue . sports and media. maklumbalas. PJM3118 83 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. exposure to extreme heat. kecederaan bahagian tangan. goal. personaliti. kecederaan kulit. This course discusses the basic concept of sports injury. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. teori sosial dalam sukan. pressure and anxiety in sports. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. penetapan matlamat. and documenting the action research findings in a report or article. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. principles in managing fracture.Jasmani. peneguhan. lifting and carrying of patient. sports and economy. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. asthma and heart attack. terdedah kepada haba yang melampau. ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. pencegahan kecederaan dalam sukan. faint. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. badan. the definition of sports sociology. motivation. sports personality. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. sukan. prevention of injury in sports. sukan dan media. perubatan sukan dan jurulatih sukan. kepala dan mata. prinsip asas pertolongan cemas. sukan dan ekonomi. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. kaki. definisi sosiologi sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman.

perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. body. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. In addition. . The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 84 Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. students will apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving. there is a further exploration into natural. head and eyes. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. 10. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course involves skills of carrying out an action research in a school. legs. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. injury to the hand.injury. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. In the process. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. irrational and real numbers. rational.

MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. critical path analysis. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik.tessellations. It provides information about introduction to decision Mathematics. linear programming. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. algorithms. analisa laluan kritikal. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. The use of ICT e. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. pemprograman linear. teselasi.g. Students will also discover patterns in art and design. In addition. graf. Pelajar juga didedahkan kepada makna. Selain itu. simetri dan transformasi. algoritma. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. graphs. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. .Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. rangkaian. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. symmetries and transformations. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. It discusses concepts in plane geometry. jenis-jenis carian. heuristic algorithms and methods of sorting. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. 85 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. networks. types of searches. Chi-Square test.

alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. Selain itu. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. penggunaan dan aplikasi teknologi. basic understanding of limits and limit theorem. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs. In addition. 86 MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and graphs. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. graphing calculator and software such as Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. Mathematics facilities and management of resources. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. and patterns and relationships. ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. the applications and use of technology. teaching and learning aids. teknologi dalam Matematik. At this point. . Students will be introduced to printed materials.Dalam kursus ini. ujian ChiSquare. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. using relevant Mathematical ideas. technology in Mathematics. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. fungsi dan graf. derivatives and integrals.

the use of technology. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. students will learn the key concepts in geometry. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. fractions. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. effective planning and teaching. Penggantian. penggunaan teknologi.MTE3109 Teaching of Numbers. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. matrix algebra and vector space. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. The idea is extended to using Elimination. micro and macro teaching sessions. Farctions. pecahan. Dalam kursus ini. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. 87 Teaching of Geometry. perancangan pengajaran efektif. mikro dan makro. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. Discussions cover topics related to teaching of numbers. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. In addition. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. pengukuran dan pengendalian data. Selain itu. decimals and percentages and also construction of teaching aids. micro and macro teaching sessions. measurement and data handling. Pecahan. mikro dan makro. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. pelajar akan belajar konsep utama geometri. aljabar matriks dan ruang vektor. Substitution. .

kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. and some key mathematical ideas related to calculus. classical codes and ciphers. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. kod dan kriptografi. Its contents cover mathematics in every day life. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. codes and cryptography. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. kod klasik dan nombor rahsia. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. implementing the research. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and documenting the action research findings in a report or article.MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. use of mathematical modeling in biology and ecology. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. analysing and interpreting the research data. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3(1+2) . keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(2+1) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. MTE3114 88 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. The topics discussed are testing and evaluation. mathematical difficulties and diagnostic test.

makanan dan kesihatan. animal excretion. perkumuhan tumbuhan. plant respiration. food and wellbeing. Ia menerokai . respirasi tumbuhan. nutrisi tumbuhan. respirasi haiwan. pembiakan haiwan. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. Bruner’s learning theory. animal reproduction. assessing children’s ideas and misconceptions in science. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. Behaviourist learning theory. animal nutrition. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. growth. nutrisi haiwan. cell structure and function. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Shiffrin and Baddeley’s. Gagne’s learning theory. what do children need to help them learn through constructivism. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. perkumuhan haiwan. bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains. It explores the nature of life. It explores the nature of science. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. plant reproduction. plant excretion. how children learn science. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. the constructivist approaches. cellular respiration in plants and animals. understanding children’s ideas in science. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. the nature of science and how children learn science. plant nutrition. Ausubel’s learning theory. movement and support in animals and plant responses to stimulus. struktur sel dan fungsi. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) This course provides knowledge about life and living processes.Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan This course involves skills of carrying out an action research in a school. SCE 3102 89 Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. tumbesaran. 11. understanding children’s development. animal respiration. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. pembiakan tumbuhan. information-processing theory-Atkins.

using light. memahami idea kanak-kanak dalam sains. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. getah. teori pembelajaran tingkah laku. teori pemprosesan maklumatAtkin. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. synthetic polymers and plastics. aldehid dan keton. polimer tiruan dan plastik. aloi. bijih dan galian. bahan komposit. asid sulfur dan asid nitrik. esters and amides. aldehydes and ketones. sabun dan detergen. ores and minerals. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. teori pembelajaran Gagne. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. 90 Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. It discusses physics and measurement in everyday life. sulphuric acid and nitric acid. work and machines. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. electrical circuits in . It discusses issues in science education. industrial preparation of ammonia. teori pembelajaran Ausubel. cara kanak-kanak mempelajari sains. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. teori pembelajaran Bruner. ester dan amid. asid karboksilik. polimer semulajadi dan kertas. composite materials. perusahaan penyediaan ammonia. carboxylic acids. eter dan ammina. forces in fluids. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. planetary and satellite motion. thermometry and thermometers. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. aromatic compounds. alkohol. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course provides knowledge about exploring materials. teaching science for all children and science for exceptional children. Malaysian primary science curriculum II. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. alloys. alcohol. ethers and amines. motion. Malaysian primary science curriculum I. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . teaching and learning strategies for primary science. kurikulum sains sekolah rendah aras II. the physics of music. applying Newton’s laws in everyday life. sebatian beraroma. fuel. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. natural polymers and paper. rubber. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. perkembangan kanak-kanak. bahan bakar. Shiffrin dan Baddeley. historical development of the primary science curriculum in Malaysia.tentang ciri-ciri sains. pendekatan konstruktivisme. soaps and detergents.

the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics and semi-conductors. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends, threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and biodiversity collection submission.

91 Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily

lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

SCE 3111

92 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,

pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0)

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

SCE3114

93 Science, Technology and Society (Sains, Teknologi dan Masyarakat)

3(3+0)

This course provides knowledge about science, technology and society. It discusses issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran

ciri-ciri kepimpinan. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. proses perancangan dan penilaian RBT. buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT. kemasan. text books and other resources including the use of ICT. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. 94 This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. peluang kerjaya dan masa depan RBT. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. 12. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. management and administration and Design and Technology will be emphasized. career path and future of design and technology. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. leadership characteristics. curriculum and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia.berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. process of the planning and evaluationin RBT. the introduction to the TVE system. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan . pengenalan kepada sistem PTV. falsafah. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) This course involves skills of carrying out an action research in a school. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). In relation to that.

This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. pengetahuan teori dan kemahiran amali. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. meta. designing. pelaksanaan. penilaian. evaluation. plant care.penekanan. selection and preparation of field for vegetable planting. Knowledge of materials. perancangan. skills on constructions of wood and metal based project. planting. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) . management. andurrent issues regarding the curriculum development in Malaysia. documentation and record keeping. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. kurikulum sekolah. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials. finishing. kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam. accessories. dan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. innovation. reka bentuk. care of ornamental crops and landscape. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. planning. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. school syllabus. penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. penanaman sayursayuran secara hidroponik. planting. This course will expose the student to the development of technology and material production. 95 penanaman. goals and teaching objectives and other resources. dokumentasi dan penyimpanan rekod. the integration of pedagogical element and assesment will also be focused. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum’s philosophy. handling of products. interior and exterior decoration will also be emphasized. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. planting vegetable hydroponically. propagation. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. theory and model of curiculum development.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. implementation. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

and macro and micro teaching. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit. Topik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim. penghilangan gelembung. mereka cipta stail pakaian. gathers and. design printed circuit board. robotik. skills in preparing and using the materials for teaching aids with IC. domestic wiring. teaching method and techniques. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. mechatronics and robotics basics components. strategi. ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus. the skills of planning a lesson based on primary school syllabus. kemahiran penyediaan. kemahiran dan teknik menyoal. openings. and the integration of suitable pedagogical element and assessment. teknik pengajaran. . RBT3107 96 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners. skills of questioning techniques.design of garment styles. Focusses will be on teaching and learning approaches. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian. Pedagogical element and assessment will be emphasized. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. strategies. penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. asas elektronik berdigit. pendawaian satu fasa. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik. penyudah tepi dan garis leher. asas mekatronik. membina robot asas teknologi rendah. the preparation of work records and dress making. pleats. sleeves. komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah. mendawai litar pendawaian domestik. lengan. hemlines and. belah.(Primary School Living Skill Teaching Method) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. kancing. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. motor arus terus. necklines. kaedah.

peraturan pemarkahan.alternative evaluation skills for using rubric. housing and equipments for pet rearing. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. selection and preparation of aquarium and cage.RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. discussion on validity and reliability of evaluation format. item development. marking scheme and mark analysis. basic statistic. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. pengurusan dan penjagaan harian. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. test specification table. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. dan pembiakan 97 ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. penggunaan dan interpretasi data. pelbagai cara penilaian. preparation and keeping of documentation and records. analisis markah dan statistik asas.the overview to the pet animals and ornamental fish. various methods of evaluation. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. pest breeding. portfolio. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) . penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. management and daily care of pets. competency and school based evaluation. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:. interpretation as well as report writing on assessment. jenis penilaian. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. selection of pets and ornamental fish. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. pembiakan dan pengendalian. membina Jadual Spesifikasi Ujian. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching.

causes and prevention of accidents. financial management. electronic commerce (e–commerce).Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. In this component too. technology in food preparation and. table setting. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. perniagaan elektronik (e-dagang). regulation and workshop management personnel will also be emphasized. and documenting the action research findings in a report or article. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. punca dan pencegahan kemalangan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. analysing and interpreting the research data. best practices on workshop safety.and the integration of creativity element in pedagog. pengetahuan tentang peraturan. element of design is integrated in food preparation. prinsip memasak dan tatasajian. pengurusan bahan dan alatan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. dan penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi. teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi. 98 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) RBT3113 Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. workshop design. perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan. . organization and management. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. implementing the research. cooking principles and. undang-undang perniagaan. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course covers topics on food sanitation. reka bentuk bengkel. business law. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management) 2(2+0) Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. materials and tools managemen.rules. finance. preparartion of food. kewangan. pengurusan kewangan.

3D design. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. processes and planning. suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. layout of interior design and pet’s house and prosesses and planning project. tempat alat tulis. This course emphasize on product development and principle. 2D drawing. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. industrial design and design for manufacturing. The integration of project base assessment will be emphasized. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. design and managing project such as chair. product architecture. proses dan perancangan projek. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) . aplikasi lukisan 2D.RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan komputer. This course emphasize on product design with computer aided. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan 99 tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. reka bentuk industri. aplikasi lukisan 3D (wireframe. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13.

penjagaan kesihatan kanak-kanak. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Akta 308 dan Akta 550. views and ideas of earlier scholars of childhood education. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. the National Preschool Curriculum. growth and child development.Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. food and diets. modelmodel program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. also the transition process from home to nursery/preschools. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. the affective factors in the implimentation of curriculum. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. health practice and safety. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education . PRA3103 100 Perkembangan Fizikal. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. pengelolaan aktiviti prasekolah. Act 308 and Act 550. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. teaching and learning techniques and techniques at presechools. This course covers the introduction to early childhood education. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. pendekatan dalam kurikulum. Children’s Right. eating ettiquette. persekitaran. aproaches in curriculum. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. the history of childhood education.

pembelajaran Matematik di prasekolah. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual.PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. seni bonekadan sastera kanak-kanak. the methods in teaching and learning language at preschool. assessment in childhood education. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. factors that encourages and hinders creativity. This course covers the theories of children’s creativity. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. factors of language development. membina keyakinan . PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. merancang aktiviti. This course includes theory and the basics of children’s language learning. muzik dan pergerakan. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. perancangan program sains. pembelajaran sains di prasekolah. pengurusan dan aktiviti. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. processes of creativity and teaching approaches. 101 sosiodrama. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti.

and spiritual and moral development activities as well its learning centre. the management and activities. dan perbezaan individu. teori perkembangan moral. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. understanding and managing children’s emotions. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab 102 kecacatan. Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. development of sosial skills and prosocial behaviors. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. characteristics. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. ciri-cirinya. menubuh dan mengurus pusat pendidikan . to develop confidence to face challenges in everyday life.untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. management of curriculum. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. theories on moral development. identification of Islamic education and moral curriculum. the classification of special needs children. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. Focusses will be on the reason due to the disability. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools.

hubungan keluarga.melaksanakan perekodan. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. family relationship. values and customs. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.o the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. penyimpanan. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. matlamat. build and manage preschool education centres. objektif. . aims. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. nilai dan budaya. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. build and manage preschool education centres. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. behaviors and children’s dicipline. improving family excellence. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak.prasekolah. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. 103 This course covers the theories and perspecttive. komuniti dan institusi pendidikan. community. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. penganalisisan.

. presenting research findings in seminar. and documenting the action research findings in a report or article. causes. implementing the research. ciri-ciri. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. keselamatan dan pemakanan. efficient relationship. This course is dealing with conducting action research in school.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. 104 14. konsep kepimpinan dan perwatakan. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. punca masalah. documenting and publishing research papers. safety and diet. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. programs provided and issues arises in educating these children. management of health. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. organizing action research seminar. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. pengurusan kesihatan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. kecekapan hubungan. analysing and interpreting the research data.

PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. pendekatan. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. reading. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. concept. This course discusses the definition of language. writing . language acquisition and language learning problemss among learning disabilities standard. and behaviour modification program among special needs students. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed. approaches and methods used in language assessment and intervention are also covered. strategies of behaviour modification and issue concerned. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. theeory of language. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. prinsip. kemahiran membaca. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. problematics behaviour. pronciples. kajian sukatan pelajaran. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. konsep. PKB3104 105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1) Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. tingkah laku bermasalah. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa.

This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. strategies to overcome the problems. design various instrument in a variey of important aareas. kemahiran berkebun. bertutur. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. ethics and classroom management. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. PKB3107 106 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. kemahiran jahitan. and the use of the assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. . tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. membaca dan menulis. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. sewing. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. problems in acquiring listening. self-protect. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. The course includes understanding language. teaching basic grammar. kemahiran memelihara haiwan. membina pelbagai jenis instrument. cookery. strategi untuk menangani masalah tersebut. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. speaking. kemahiran memasak. gardening.skills and teaching basic grammar are emphasized. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. rearing pet. pengurusan rumah tangga. keselamatan diri. study of the syllabus. pengajaran tatabahasa asas. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. reading and writing skills. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. home living.

strategies to overcome teh problems. penilaian. pembinaan bahan bantu belajar. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. speech therapy. music and singing therapy. occupational therapy. kajian sukatan pelajaran. problems of learning Mathematics. terapi pergerakan kreatif. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. terapi hidro. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. .PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. PKB3110 107 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course provides the knowledge of concepts. matlamat. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. goals. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. procedures. langkah-langkah. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(!+2)) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. terapi cara kerja. hydro therapy. It covers basic concepts of Mathematics. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. problems related to teaching sciece process. teaching aids. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. terapi seni visual. permasalahan penguasaan Matematik. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students.masalah pengajaran Sains. expression art therapy. functional Mathematics. matematik berfungsi. art therapy. This course discusses the importance of physistherapy. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. terapi muzik dan nyanyian. terapi pertuturan. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. Ia merangkumi konsep asas Matematik.

penubuhan. program and placement of the ISN at the Community-based rahbilitation (CBR). labeling segregation and integration. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. khidmat pelbagai disiplin di PDK. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. pentaksiran. physical aspects of the classroom. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. teachers profesionalism. prasarana kelas khas. multidisciplinary services offered at the CBR. isu pelabelan. setting up administration. penempatan pelajar. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. analysing and . assessment. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. students multiple competencies. pengasingan. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). effectiveness of teaching and learning. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). principles and ethics of social works. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. implementing the research. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. pengurusan kelas khas. keprofesionalisme guru. dan integrasi. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on – site training) PKU3113 108 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. pentadbiran. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. parents and community involvement. prinsip dan etika kerja sosial. special classroom management.

PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. and documenting the action research findings in a report or article. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH PKD3101 Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) 3(3+0) . Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan. This course covers the implemetation of special education programs. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. struktur organisasi di peringkat kementerian. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. placement procedures for children with special needs.interpreting the research data. organizational structure of the Special Education department in the Ministry of Education. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. The role of teachers and administrative. 109 This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. the State Education Department and the school. peruntukan kewangan. and support services as well as evaluation of Special Education programs. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. peranan guru dan pentadbir. budget allocation. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas.

PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) 3(3+0) . peer group and effective modes of communication on the development of hearing-impared children.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya.roles of the family. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. This course covers the charateristics and the development of hearing-impaired children from various aspects.Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. kesan kehilangan pendengaran terhadap amalan pendidikan dalam bilik darjah. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. rakan sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkembangan kanakkanak bermasalah pendengaran. kepentingan peranan keluarga. the factors which can affect the development of language and communication. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai 110 Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran.

identify the strengths and weaknesses of their pupils. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after entering school. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) . sasaran. and teaching objectives.membina pelbagai 111 jenis instrument.Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. ciri-ciri. how to create and use various assessment tools. It covers the important components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. gathering relevant information. This course gives an overview of the development of deaf education in Malaysia as well as abroad. jenis khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat. dan objektif-objektif pengajaran. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education. mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang. dan kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak. and the issues and current trends in the education of the hearing-impaired. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran. banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. kelebihan dan kekurangannya. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid yang diajar. Isi kandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal.

practice using the hand codes in the context of teaching the Malay and English language to hearing-impaired children. dan melaksanakan program This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa. dan 112 merancang perkara-perkara penting dalam pertuturan secara individu. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing-impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) . cara mengatasinya. Methods used in the assessment of language. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah tersebut. dan aplikasi KTBM. KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada murid-murid bermasalah pendengaran. practice through simulating teaching and learning language sessions. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes. This course provides students with a knowledge of the various issues. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. dan latihan amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran. approaches and strategies in the teaching of language to hearing-impaired children. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing-impaired children. This course gives students a knowledge of the hand codes used in the Malay and English Language. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif.Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi-bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu.

kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. kemahiran dalam memilih. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. collaboration among people from various disciplines. merancang dan menggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. This course covers topics like the anatomy of the ear. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. the etiology of hearing loss and its impact on learning. pelaksanaan projek 113 kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. the importance of having a good acoustic environment. government agencies and nongovernment organisations in the development of CBR is discussed. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. proses pendengaran. sistem amplifikasi pendengaran. skills of planning. dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. membina. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. This course introduces students to the provision of community-based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran. various methods of assessing hearing loss. ‘hands-on’ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) . developing. the process of normal hearing.Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan serta pengurusan pelbagai ujian pendengaran. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak-kanak. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. This course focuses on how to choose. the use of amplification in the classroom. kepentingan menyediakan persekitaran akustik. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat.

the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. types of programmes. peruntukan kewangan. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. support services. financial allocation. peranan guru. kaedah merancang. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program. state and school levels. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. isu-isu. issues like the role of teachers. mengurus dan melaksanakan program Pendidikan Khas. struktur organisasi di peringkat Kementerian. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. implementing the research. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and documenting the action research findings in a report or article. Focus will be given to the ways of planning. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. PKU3115 114 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. jenis program. khidmat sokongan. managing and implementation of these programmes. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. .Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. analysing and interpreting the research data.

organizing action research seminar. and psychosocial development. observe and evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. pelajar diperkenalkan kepada jenisjenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. serta kesan kecacatannya ke atas perkembangan kognitif. The role of parents and importance of early intervention are also discussed. 16. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. afektif dan psikosial. PKL3103 115 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan.This course is dealing with conducting action research in school. documenting and publishing research papers. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH PKl3101 Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. latihan mengintepretasi laporan mata. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan. presenting research findings in seminar. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. kaedah pentaksiran penglihatan. affective.

various visual assessment methods and visual skills training for children with low vision. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation.This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. Recreation and Adaptive Physical Education. kemahiran memasak. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. the visual process and causes of visual impairment. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective. menulis pindah teks Braille kepada tulisan biasa. membina pelbagai jenis 116 instrumen dalam pelbagai bidang yang penting. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasi dan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan. dan pengalaman hands-on. design various instruments in a variety of important areas. pengurusan dapur dan rumah. Students are taught cooking skills. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. This course covers important concepts in field of Living Skills. management of the kitchen and house. dan latihan membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. . Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian. dan penggunaan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille.

based on the Standard English Braille Code from Royal National Institute for the Blind (Unted Kingdom. This course covers skills to produce. sessions to practice indoor and outdoor sessions. tahap Matematik.PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep-konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom). persediaan dan pengajaran kanak-kanak buta dan berpenglihatan terhad. menyediakan bahan bantu mengajar. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan oleh Braille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). the level of Mathematics. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. This course covers skills to produce. mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan). menggunakan ICT dan peralatan khas. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use these skills in the education of children with visual impairment. adaptasi kurikulum. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids). PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris (English Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987). PKL3110 117 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. read and transcribe the Mathematics Braille Code. keperluan pendidikan murid . Pelajar juga didedahkan kepada penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan kod Braille Bahasa Inggeris. read and transcribe the English Braille Code. dan latihan amali di dalam dan di luar bangunan. and produce English Braille using the computer.

This course introduces the concept and philosophy underlining communitybased rehabilitation for individuals with disabilities. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. the implementation of community projects by these centres. adaptation of curriculum. peranan dan sumbangan pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. prepare teaching aids. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. This course covers the development of education in the field of visual impairment. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. PKU3113 118 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. use ICT and other appropriate special aids. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. isu-isu. This course covers the planning. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. Issues. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. dan kaedah .bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan. cooperation government and non-government agencies. micro and macro teaching. perundangan. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti. trends. trenda. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan. pengajaran mikro dan makro. and hands-on experience and to reinforce learning. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. educational needs of children with multiple handicaps. in Malaysia and other countries. legislation as well as contribution of individuals in this field will be discussed. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran.

pengurusan sumber. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. organizing action research seminar. 119 . kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. management of resources and finances. presenting research findings in seminar. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. as well as the evaluation of Special Education programs. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. implementing the research. the decision-making process. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. proses pembuatan keputusan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and documenting the action research findings in a report or article.mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course is dealing with conducting action research in school. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. Students are exposed to the role of Special Education teachers. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. documenting and publishing research paper. analysing and interpreting the research data. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar.

.SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) ncp Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru.

It also gives students the knowledge and experience through observations. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. strategi dan aktiviti. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. penelitian dokumen. interaction with the school community. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. reflections. pengurusan bilik darjah. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. activities. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. bahan sumber pengajaran pembelajaran. reflections. interaction with the school community. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian.Melalui pemerhatian. penelitian dokumen. pengurusan sekolah. pola tingkah laku murid. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. penelitian dokumen. 120 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. analysis of documents. strategies. Melalui pemerhatian. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. analysis of documents. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. school and classroom management. about pupil’s behaviour. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. school facilities and the implementation of the school curriculum. penelitian dokumen. keberkesanan pelaksanaan strategi .

dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK 3101 Praktikum I (Practicum I) 22(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK 3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) 121 dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation

skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK 3103 Praktikum III (Practicum III) 66(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum III is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

122 Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

123

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas 3(1+2) PJM 3102 .

This course also stress on types of games which are suitable to different age groups. nutrition and metabolism as well as urinary system. sistem integumentarim. blood. locomotor and non-locomotor movements. peringkat kimia. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. sistem endokrina. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. respiratory system. konsep kurikulum. sistem limfatik dan imuniti. sukatan dan tafsirannya. selular dan tisu organisma. darah. model permainan kanak-kanak. sistem penghadaman. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. endocrine system. muscular system. nervous system. the importance of physical education. sistem respirasi. sistem saraf. the interpretation of curriculum. sistem rangka. Pendidikan Jasmani. saluran dan peredaran darah.(Basic Movement) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. jantung. Heart. jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. cellular level and tissue level of organisation. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements. blood vessels and circulation. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. sistem otot. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. digestive system. 124 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) . chemical level. skeletal system. Integumentary system. kepentingan. lymphatic system and immunity. criteria in choosing physical education acitivities. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia.

isu-isu dalam sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pendekatan. values and ethics in sport. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management of teaching-learning procedures.Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. managing physical education and sport. issues in sport. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. laws and administration of sport. undang-undang dan pentadbiran sukan. PIE3103 125 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) . sports development programme. managing tradisional games. PIE 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. 2. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. nilai dan etika dalam sukan. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) 3(3+0) PIE3101 Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. program pembangunan sukan. pengurusan permainan tradisional. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. This course focuses on the introduction of strategies. approaches. administration of national and international sport agency. This course focuses on the management and administration of physical education and sport.

syllabus and text book. . pengukuran. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). and evaluation. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. This course focuses on topics of assessment. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. This course discusses two important and significant things in the teaching process. penilaian dan pentaksiran. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. bertutur. syllabus contents and its curriculum specifications. faktor-faktor yang membantu 126 penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. 3. BAE 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. membaca dan menulis. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. focusing on combination of using text book. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. It also discusses topic for micro and macro in teaching. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. measurement. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. kombinasi penggunaan buku teks. This course focuses on topic selecting.

It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. reading. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. terminology of. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. pembinaan item. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. konsep penilaian. mingguan dan semester mengikut format yang betul. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. penilaian kemahiran berbahasa Arab. and writing skills. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. assessment. speaking. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) .cara menyediakan rancangan pengajaran harian. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. 127 4. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. penilaian kendalian sekolah. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . describes the teaching steps for every skill. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. evaluation and examination of Arabic language.This course discusses on the methodology of teaching listening.

the learning style. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. PKE3104 128 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. keselamatan diri. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. kaedah. emergency procedures. positive approach in sexuality. stail pembelajaran. safe road user program and building safety. safety of self. Emphasis is given to introduction to health education. prosedur kecemasan. free from negative prejudice and discrimination. safety and environmental safety. This course gives expose to the concept and principles of safety education. strategies and approaches in teaching health education.Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) PKE3103 Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. method. sejarah. Antara tajuk-tajuk yang . keselamatan perkhidmatan. objektif. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. This course discusses the basic concepts in health education. peraturan keselamatan di sekolah. the philosophy. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. falsafah. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. history and the curriculum of health education. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. bebas daripada prasangka yang negatif. physical and social growth. konsep. storeage of dangerous product. objectives. penyimpanan bahan bahaya. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. This course encompass the knowledge about health sexuality. perkembangan aspek fizikal dan sosial. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. safety services. dan diskriminasi. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. doing the practical session of micro teaching. safety rules in schools.

school health services. ADHOC / PROSTAR programs and monitoring and evaluation. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. 129 . school cleanliness practices. and emphasis on children’s health. behaviuor. The course intends to give geneal understanding on concept. program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. mouth health program. program kesihatan mulut. perkhidmatan kesihatan sekolah. rancangan makanan tambahan. supplementary food plan. pendekatan bersepadu.dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. amalan kebersihan sekolah.

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN .

PSK3102 Teori Pembelajaran. suitable types of evaluation which can be applied in Civics and Citizenship Education. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. great depth based on the six themes identified. dan budaya. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. 130 pengetahuan dan kemahiran pedagogi. This course exposes students to the selection. kaedah pengajaran dan pembelajaran. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. sosio ekonomi. komponen pengajaran mikro dan makro. politics. . number of learning theories. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Moreover. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. format dan komponen wajib. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful. Pelajar akan didedahkan dengan rasional.PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. socio economic. Students will be exposed to the rational. pelbagai teori pembelajaran. empat domain iaitu sivil. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. and culture. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. politik. the four domains of civil.

This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. 2. planning. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. the format and compulsory component. ethical theories. merancang dan melaksanakan projek. methods suitable for an effective teaching-learning. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. kemahiran sosial. lesson planning. approaches. social skills. nilai-nilai agama dan masyarakat. preparing the scheme of work. pendekatan. moral being. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. religious and societal values as well as moral development theories. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. merancang. konsep asas nilai. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. implementation and reporting. pedagogical content knowledge and skills. insan bermoral. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. planning and administering of service learning projects. methods. 131 . menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. teori-teori perkembangan moral. values. carry out practical work. kaedah. teori–teori etika. melaksana dan membuat laporan. effective planning and teaching.

pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. kurikulum sains sekolah rendah aras II. This course focuses on moral problems faced in schools. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. Malaysian primary science curriculum I.ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) 3(3+0) KuKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak . teaching and learning strategies for primary science. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. It discusses issues in science education. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. Malaysian primary science curriculum II. In this course. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. 5. teaching science for all children and science for exceptional children. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. issues faced in assessment of Moral Education. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies.

rules and safety in the laboratory. pentadbiran ujian. interpreting test score and forms of examination. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. It discusses primary science teaching. analysis of test score. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya.SCE 3106 132 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It will discuss about management of science laboratory. scoring of assessment. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. penskoran pentaksiran. purpose of assessment. test design and construction. types of assessment. memperolehi kemahiran manipulatif. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. acquiring manipulative skills. areas of assessment in primary school science. kemahiran proses sains asas. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. . rekabentuk dan pembinaan ujian. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. teknik-teknik asas makmal. marking and moderation of test scripts. basic laboratory techniques. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. safe handling of scientific materials handling of chemicals. the basic science process skills and integrated science process skills. alatalat pentaksiran. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. matlamat pentaksiran. pengawetan spesimen biologi. preparation and improvisation of selected resources and presentation. science teaching and learning resources. assessment tools. bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. administration of test. peraturan dan keselamatan dalam makmal. It discusses definition of terms. dan kemahiran proses sains bersepadu. analisis skor ujian. bentuk-bentuk pentaksiran. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. preservation of biological specimens. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia.

In addition. fractions. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Fractions. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Pecahan. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza.133 6. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. using relevant mathematical ideas. Perpuluhan dan Peratusan)) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. decimals and percentages and also construction of teaching aids. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Pelajar juga didedahkan kepada makna. discussions cover topics related to teaching of numbers. Selain itu. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. . MTE3109 Teaching of Numbers. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher.

134 Teaching of Geometry. konsep 5P. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. measurement and data handling. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. peranan guru PSV. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Penekanan diberikan kepada matlamat. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) . Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. resource and teaching aid management. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) PSV3104 Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. kepentingan perkembangan kurikulum. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. students will learn the key concepts in geometry. pecahan. the importance of curriculum development. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid.perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. pelajar akan belajar konsep utama geometri. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. objektif kurikulum. pengukuran dan pengendalian data. huraian sukatan pelajaran. 5. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Dalam kursus ini. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. the roles of the PSV teachers. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. the 5P concept. management of outdoors and indoors activities. specifications of the syllabus. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. The use of technology is also emphasized to enhance students learning. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education.

kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. jenis-jenis pentaksiran. peraturan memberi markah. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. Membuat Corak dan Rekaan. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. bahan. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap 135 bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. This course covers the approach. that is: Drawing and Picture Making. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. content and themes in producing art works for the four areas. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. aims of assessment in VAE. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. bentuk pentaksiran PSV. Pattern-Making and Designing. sumber pengajaran dan pembelajaran. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. teaching and learning resources. PENDIDIKAN MUZIK . kaedah pentaksiran PSV. 6. subject matter. methods and forms of assessment. marking schemes. as well as practical activities for explorations of tools and materials. persediaan mengajar. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. lesson planning. evaluation of art works and evaluation of portfolios.(Teaching and Learning of Visual Art Education) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. tujuan pentaksiran PSV. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. strategy. types of assessments. strategi.

Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. broken chords. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. bes alberti. faktor-faktor sosiologikal dan 136 psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. philosophical implications. psikologi. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. permainan alat muzik. faktor-faktor sosiologi. broken chord. latihan dalam permainan iringan kord blok. matlamat. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. importance of music.MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. fungsi muzik dalam pendidikan. . melody improvisation. alberti bass. mengimprovisasikan melodi di kibod. aims and the functions of music in education. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. singing folk songs. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. play block chords. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. sing melodies in keys changes from major to minor. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. sociological and psychological factors that affect music education.

weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. 7.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. types and characteristics of children and adult voices. remaja. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. mensintesis 137 pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. teaching and learning of singing in the music classroom. permainan alat perkusi. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik.micro and macro training sessions. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. the playing of recorder and percussion instruments. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. mingguan dan harian. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. aural sensitivity and movement to music. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro.MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3101 . permainan alat rekoder. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. semester. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems.

BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. theory of cognitive. This course describes the concept and principle of testing. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa.Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. pendekatan. types and method of language evaluation.. marks. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. concepts of teaching strategy. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. kaedah. and technique. fokus utama dan sampingan. pembinaan ujian. evaluation. and psychomotor. penilaian. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. added value skills and language system. pendekatan. gammar and language skills evaluation BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. . 138 This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. dan menulis). testing development. dan teknik pengajaran. and implementing the micro and macro teaching. curriculum conten. afektif. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. konsep strategi. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. pemarkahan dan markat. konsep 5P. skills mapping. pengisian kurikulum. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. teori-teori kognitif. approach. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. dan pengukuran. 5P concepts. pemetaan kemahiran. kaedah. reading. and measurement. language skills (listening and speaking. dan psikomotor. the writing of teaching steps. main focus and secondary focus. penulisan langkah pengajaran. affective. jenis dan kaedah penilaian bahasa. testing specifications schedule and its construction. membaca. and writing).

peraturan pemarkahan. approaches. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. pengurusan kewangan. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. workshop safety. interpretation as well as report writing on assessment. discussion on validity and reliability of evaluation format. jenis penilaian. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. penggunaan dan interpretasi data. various methods of evaluation. preparation ofl language skills teaching plan. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. constructing and using language skills teaching aids. pengurusan peralatan dan bahan. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. strategi. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. safety and rule regulation. 139 8. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) . competency and school based evaluation. portfolio. implement teaching planning and audio visual aids. keselamatan bengkel. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. and techniques of teaching language skills. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. technique and teaching methodology. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. pelbagai cara penilaian. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. methods. basic statistic. analisis markah dan statistik asas.This course elaborates on malay language skills. management and administration. item development. strategy.alternative evaluation skills for using rubric. financial management. . tool and material management. membina Jadual Spesifikasi Ujian. perancangan pengajaran KHSR. marking scheme and mark analysis. dan bahan bantu mengajar. test specification table.

plant care. femenisme. psikoanalisis. This course elaborates on literary critics field like. pascamoden. Arcitipal. Psyco-analysis. dan New Critics. . Marxism. pemeliharaan ikan hiasan. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. Fenomenology and Hermeneutic. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. business law.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran.perniagaan elektronik (E-dagang). selection and preparation of equipments and materials. harvesting and use of plants produced. eksistensialisme. surelisme. undang-undang perniagaan. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. kewangan. kritik genre dan kritikan baru. hermeneutic. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. proses jahitan dan membuat pakaian. pengenalan kepada ikan hiasan. Topics coveres studies on fabric. electronic commerce (E–commerce). Reading Reception dan Reflection theory. the vegetable and ornamental crops production technology. This course deals with three main components: home technology. Surelism. management and care of ornamental fish. propagation and planting. Autobiography. penyediaan batas dan bekas menanam. rearing ornamental fish technology. resepsi dan teori tindak balas pembaca. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. tropical freshwater ornamental fish:. Post Structuralism dan Deconstruction. pemilihan pakaian. rearing ornamental fish technology. fenomenologi. finance. Semiotic. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. Marxisme. the ornamental fish. pembiakan dan penanaman. RBT3120 140 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. Post Colonial. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. semiotic. and vegetable and ornamental crops production technology. short term vegetable and ornamental crops. choice of clothing and sewing and clothes making processes. Existensialism. Genre Critics. 9. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. pengurusan dan penjagaan. Post Modern. preparation of planting beds and containers. pascakolonial. Femenism.

and vocalisation. teachers in action. teater untuk kepelbagaian tujuan. 141 This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. novel remaja. creative writing strength. guru dalam peranan (teachers in action). watak dan perwatakan. puppet. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. produksi. dan guru sebagai penulis. creative writing themes and issues. puisi. types. basic dramatisation. pemilihan pelakon. jenis dan bentuk drama kanakkanak. cerpen. directoring. and presenting a performance. production. poems. popular novel. dan pembinaan skrip. plot. dialog dan latar tempat. kekuatan karya kreatif. asas alkonan dan vokal. novel popular. latar tempat. teater dalam bilik darjah. stage performance theory. story telling. opinion angle. proses pengeraman bahan. genre writing publishing. element. performance ethics. theatre for multipurpose. teater pembaca. selection and script writing. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. visitor in action. tetamu dalam aksi. teori pementasan. sudut pandangan. cinematography. history and background. elemen. genre formation process. tema. simulasi dan improvisasi. This course elaborates on the introduction to theatre in education. adolescent novel. etika pementasana. pengurusan produksi. and forms of children drama. pementasan. This course elaborates on the definition and concept of drama. improvisasi. boneka. actors selection. character and characterisation. implementing a screen testing. persoalan. mengadakan sesi uji bakat. dialog and location background.PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. pengarahan. MUZIK PRA SEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) . forming production management. plot. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. 10. bercerita. a performance. sinematografi dan persembahan. theatre and children theatre. sejarah dan latar belakang. pemilihan. tater dan teater kanak-kanak. dan isu karya kreatif. and teacher as a writer. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. penerbitan karya. simulation and improvisation. short stories. theatre inclassroom. reading theatre.

. unsur-unsur pergerakan. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. testing and evaluation. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. lagu-lagu patriotik. pregerakan kreatif. The focus of the course is related to music with movements elements of movement. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. pengujian dan penilaian. creative movement. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. teaching and learning music through movements. Students will be introduced to children’s songs. 142 This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. jenis-jenis pergerakan. children’s songs and cultural songs. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music.Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak. teaching and learning resources. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. nyanyian semerta dan aural. technology in teaching and learning music in classroom. sumber pengajaran dan pembelajaran. patriotic songs. impromptu singing and aural. perancangan pengajaran dan pembelajaran. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music.

Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. tafsir ayat hukum. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. tafsir ayat aqidah. isti’azah. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. kemukjizatan Al-Quran. basmalah.PRM3104 143 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. dan khatam al Quran. Muhkam dan . tafsir kisah para Nabi from Quran and surah-surah choices tilawah. tafsir ayat aqidah. Mansukh. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. takbir. takbir. basmalah. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. isti`azah. tafsir ayat akhlak. and khatam alQuran. 11. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. tafsir ayt hukum. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. tafsir ayat akhlak. Nasikh. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra.

its mukjizat. Nahawand. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Sikah and Jiharkah. burdah. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya. Nahawand. Nuh. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. pelaksanaannya secara teori dan amali. tujuan dan sifat-sifat. Hadith Qudsi. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Each tarannum will focuses on tabaqat. arRahman. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates 3 (3+0) ELE3101 . Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Muhkam and Mutasyabih. The course will expose and guide students on the theories of memorization the AlQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. Nuh.Mutasyabih. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. pengertian. The implementation is carried out both in theory and in practice. Jin. harakat.Definitions. the degreel of Hadith and rules in using them. 144 The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi. wuslah dan lain-lain yang berkaitan. hukum beramal. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al-Quran. harakat. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. 12. Sikah dan Jiharkah. burdah. martabat hadis. wuslah and other related aspects. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. Nasikh and Mansukh. Jin. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. ar-Rahman.

It focuses on language acquisition and language learning. developing classroom skills. classroom management. multiple classroom teaching. komunikasi. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. syntax. kemahiran membaca dan menulis. reading and writing. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. ELE3102 145 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. and semantics needed by an English language teacher. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah.(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. methods and techniques. remedial and enrichment activities. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. morfologi. an overview of teaching approaches. syllabus study. the English sound system (phonology). theories of second language acquisition. ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) . ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. and introduction to lesson planning. materials selection. general principles in the teaching of language skills. adaptation and simplification. morphology. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. The topic Language and literature is also introduced. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. communication.

the teaching and assessing of writing skills. testing and evaluation. pengajaran. pengajaran.This course focuses on the topics of lesson planning. the teaching of grammar. integration of language skills and language content. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. the teaching and assessing of reading skills. pengajaran tatabahasa dan mengeja. . pengujian dan penilaian kemahiran membaca. spelling and dictation. pengajaran. pengujian dan penilaian kemahiran 146 mendengar dan bertutur. the teaching and assessing of listening and speaking skills. the teaching and assessing of vocabulary. the teaching and assessing of literature for primary schools. peperiksaan dan penilaian. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran.

147 SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT .

Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. and Cohesive devices in spoken and written language. The topics focused are listening. bertutur. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. It focuses on Tense types and aspects. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. speaking. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. function and meaning. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Subject-verb agreement. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. .KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. It also enables learners to reflect on their learning. Sentence types. reading and writing.

148 LAMPIRAN .

teori pembelajaran. .4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. 1. bahan kurikulum. 1. 1. Pentaksiran.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.

149 .

4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 2. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. 150 .1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.Hasil Pembelajaran 2. 2.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. 2. 2. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2. 2.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren.

Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 3. 4.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. 3. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal.6 merancang. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. budaya. 3.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. sosial. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar. 3.2 3. 3. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.Hasil Pembelajaran 3. psikologi dan etika profesional keguruan. 151 .

3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 4.2 mengurus masa. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. 4. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar.4 membuat muhasabah diri. 4. emosi dan tekanan secara berkesan.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. 4. 4.Hasil Pembelajaran 4. 152 . 4.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif.

Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. 5.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. 153 .Hasil Pembelajaran 5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. 5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. 5. akauntabiliti integriti. 5. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. iaitu untuk: 5. 5.

6. 6.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. 154 . 6. 6.Hasil Pembelajaran 6.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.

jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. persembahan. Ia juga termasuk peperiksaan. 157 155 . Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. projek.LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. poster. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. tutorial. bengkel. seminar. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. projek. dan peperiksaan.” Sepanjang kursus.

Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.” Juga. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil.Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. 156 . merefleksi dan menilai amalan. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. perbincangan kumpulan kecil.

Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • • • • • • • Muzik Pra Sekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Sains Pendidikan Jasmani • • • • • . 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • 8. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Elektif 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 7. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 5. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 6. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 4. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 9.LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. 2.

Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • • • • Nota : . Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14 . Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 13 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • 12 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.Bil 10 . Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11 . Major Matematik Elektif 1 Pendidikan Jasmani Elektif 2 157 • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral • • Catatan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan. 158 PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN .

Datin Sitti Haishah binti Abd. Bhg. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman .Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A.

159 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful