PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

150 151 157 159 159 14. 10.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. 7. 7 16 19 23 24 30 33 122 126 132 11 12 13. 8. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. i . Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran • Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan MUKA SURAT ii iii 1 2 5. 2. 9. Struktur Program. 3. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 6. 4. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan.

selamat maju jaya. Dato’ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru . Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Matriks Hasil Pembelajaran. Di samping itu. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Agihan Kursus Mengikut Semester. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Pengenalan. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. pelantikan tenaga pengajar. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised). Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Sinopsis Kursus. Sekian. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Justeru. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Kementerian Pelajaran Malaysia.

ii KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN .

dan bersepadu Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Holistik REKA BENTUK KURIKULUM Spiral & Development al Praktikal & Kontekstual Koheren . responsif. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. relevan. futuristik. holistik.

Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai “Kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. EIU. nilai / disposisi • “hard skills” dan “soft skills” • Persepktif global (4 Pillars of Education). dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal / ”hands-on” • Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) • Merujuk situasi sebenar / amalan bilik darjah di sekolah • Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan • 3 Aras mengikut Semester. kemahiran. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat “spiral” dan “developmental” dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian.i. EFA. v. Aktiviti Kokurikulum. ESD (UNESCO) • Kurikulum. iv. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”. iii. . iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. iii Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang • Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman.

kajian kes. f. penilaian tugasan terarah. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. b. iaitu: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar seperti yang dikehendaki dalam Notional Credit. internship. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Portfolio Pembelajaran. dan tugasan. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. d. kerja kursus. bahan. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). latihan industri.iv Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. Penggunaan Unit Plan. pentaksiran prestasi (performance assessments). Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. penyelidikan tindakan. e. c. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melalui e-learning dan online learning. Menggunakan pelbagai mod. praktikum. . Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar (real problem of practice).

. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPG dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF).v Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. hasil pembelajaran. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: • Etika Profesional • Pengetahuan dan Kefahaman • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal • Kemahiran Kebolehpindahan • Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada Aras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam.

MATLAMAT. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM .vi PENGENALAN.

sosial. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. pentaksiran. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. v. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. ii. bahan kurikulum. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. psikologi. kemahiran. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. Sebagai prasyarat. iii. dan etika profesional keguruan. iv. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. memiliki dan menampilkan nilai. . berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. vi. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan.PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. etika. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. budaya.

DAN PERINCIAN KURSUS . STRUKTUR PROGRAM.1 SISTEM AKADEMIK.

Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS). serta Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak semuka. yang mencakupi teori dan amali. praktikum. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Setiap semester mengandungi 20 minggu.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. .

kemahiran generik. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. 86 (65%) 3. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM). Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan.2 STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. KURSUS KURSUS WAJIB • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH KREDIT 23 (17%) 2. Major. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan . dan Amalan Profesional. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. 1. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan.

Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. PBS dijalankan selama 4 minggu. Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses. 3 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Sepanjang mengikuti program. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. manakala internship selama 4 minggu. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. praktikum. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Elektif ini tidak diagihkan kredit. praktikum 24 minggu. . dan internship. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit.pelajar menguasai major yang berkenaan.

Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.Olahraga Kokurikulum .Permainan Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 .Unit Beruniform II Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.4 PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .

EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah 3(3+0) 27 (20%) 8 5 Amalan Profesional KOD KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. Kursus Major. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45 (34%) .

6 AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 . Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. 1 1 2 2 3 2.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.BMM3114 BMM3115 BMM3116 Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 7 8 8 7 3. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan 1 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (33%) SEM. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 8 5.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.9 7. 1 1 1 1 2 2 2 2 .

10 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.8.

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 10. Fractions.PIM3114 PIM3115 Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) 8 8 9 11 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 . Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers.

Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Technology and Society 3(3+0) 8 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8 and Reporting) Jumlah 45 (34%) 12 11.MTE 3115 KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3 (0+3) 8 Jumlah KREDIT 45 (34%) SEM. SAINS PENDIDIKAN RENDAH 12. KURSUS Life and Living Processes 3(2+1) 1 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1 Exploring Materials 3(2+1) 2 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2 Physics in Context 3(2+1) 3 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5 Earth and Space 3(2+1) 5 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7 Science. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 . PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 15. 13 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.14. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PKD3101 PKU3102 PKD3103 PKD3104 PKU3105 PKU3106 PKD3107 PKD3108 PKD3109 PKD3110 PKD3111 PKU3112 PKU3113 .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .PKU3114 PKU3115 16. KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8 Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

15 AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER .

Bahasa Arab 4. 1. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 2.PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) . Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Pendidikan Islam 3.

Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Fractions. Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) MTE3109 Teaching of Numbers.16 Pakej Elektif 2 Bil. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 2. Measurement and Data Handling PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR MZE3101 Asas Pendidikan Muzik MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. Pendidikan Moral 3. Pendidikan Seni Visual Elektif 6. Mathematics Elective 5. Science Elective 4. Pendidikan Muzik Elektif . 1.

*Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan.Bil. English Language Jumlah 12 (9%) *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. Elektif 2 Bahasa Melayu Elektif Kursus BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. 11. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 8. Kemahiran Hidup Elektif 9. Pendidikan AlQuran 12. 7. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. .

18 AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Semester 1- 3 Aras 2 Aras 3 • • • • • • Aras 1 Semester 4 -6 Aras 2 Aras 3 • Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pemberatan 70% 15%

15%

15%


• • • •

70%

15%

Aras 1 Semester 7& 8 Aras 2 Aras 3

15%


• • • • • •

15%

70%

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

19 Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

20 Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3 (x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17 *Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6 Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 Jumlah 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.21 Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum . Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum .Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.

EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN .

Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. proses akreditasi. mengumpul. pengguna teknologi maklumat yang cekap. terarah kendiri. serta pemupuk nilai yang gigih. proses validasi. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. . pendidik yang inovatif. dan tidak bersemuka. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. penguasa ilmu yang mantap. dan penilaian kendiri. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. dan peperiksaan luaran. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. bersemuka. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaranpembelajaran. 9. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial.

23 SINOPSIS KURSUS WAJIB .

Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. isu-isu kontemporari. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. Types of Questions. Islam Hadhari. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. dan kemahiran mendengar. membaca. This will enable learners to become proficient language users. It builds further on parts of speech and the language skills. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. Islam in the Malay Civilisation. Tenses. Indian and Japanese). India dan Jepun). Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Cina. membaca. Reading Skills. Sentence Types. It focuses on the English Sound System. Chinese. Islam Hadhari. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. and nation development process. Listening and Speaking Skills. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. jenis-jenis soalan. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Kursus ini juga memahirkan . contemporary issues. This course focuses on the introduction of civilisation. dan menulis untuk pelbagai tujuan. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. kemahiran mendengar dan bertutur. dan menulis pelbagai penulisan. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. Parts of Speech/Word Classes.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. interaction among various civilisations (Malay. tokoh-tokoh tamadun Islam. prominent figures of the Islamic civilisation. bertutur. jenis-jenis ayat. Islam dalam tamadun Melayu. dan proses pembangunan negara. tatabahasa. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102).

and writing remedial on teaching and learning strategy. pengukuran. The topics discussed are problem solving. operasi dan pengiraan. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. kesedaran ruang. strategi pengajaran dan pembelajaran. 24 WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. reading and writing remedial basic skills. spatial sense. Focuses wil be on reading. kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. seni visual. types of reading and writing basic skills activities. perlembagaan . pendidikan jasmani dan kesihatan. and physical education and health science selection. pembinaan. reading and writing in music education. dan juga analisis data dan interpretasi.pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. and also data analysis and Interpretation. operation and computation. konsep-konsep asas hubungan etnik. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. This course describes about Language Acquisition theory. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pemilihan. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. masyarakat pluralistik Alam Melayu. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. measurement. visual arts. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. its relationship with teaching and learning. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.

dan kecerdasan pelbagai. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. gelanggang dan undang-undang permainan. inquiry and multiple intelligences. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. economy development in ethnics relations in Malaysia. and the role of government and society. constitution in ethnics relations in Malaysia. organizing of activities and competition. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. agama dan hubungan etnik. politics 25 development in ethnics relations in Malaysia.learning process of various subjects at the primary level.dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. This course focuses on cocurriculum in primary school. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia.penubuhan unit-unit kokurikulum. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. basic concepts in ethnics relations. . sistem fail dan surat menyurat. movement and visual art which will enhance the teaching . pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. and official function. pengenalan alatan. religion and ethnics relations. expression. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. mengetahui. pengelolaan aktiviti. This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. pengurusan mesyuarat dan kewangan. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. Pendedahan kepada asas Muzik. dan majlis rasmi. setup of cocurriculum unit. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. exposure to basic skills in music. Malay pluralistic society. ekspresi. It also focuses on the introduction of Arts in Education. inkuiri. management of meeting and budget. filing system. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music.

asas kawad kaki. organizing competition. perlembagaan unit beruniform. persediaan. pengurusan dan pentadbiran. . field event. track events. This course focuses on the general knowledge. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. 26 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) WAJ3110 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. principles of first aid. history. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. management of court / field and team and organizing competition. constitution of uniform units. pengkelasan persatuan. pengurusan. This course focuses on the history of uniform unit. kemahiran asas. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. court and rules and regulation of games. sejarah dan undang-undang. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. struktur dan organisasi. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. planning and camping. perkembangan dan kepentingan persatuan.latihan dan taktik permainan. rules and regulation. sejarah. disiplin dan kerohanian. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. pengukuhan kemahiran dalam permainan. introduction on equipment. training and tactical of games. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. marching. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. games enrichment. pengurusan pasukan. discipline and spiritual. team management. management and administration. asas pertolongan cemas. pengelolaan kejohanan. structure and organization. pengurusan ukuran balapan dan padang. pelaksanaan dan penilaian projek. management in measurement of track and field events. knowing.

berdaya maju. basic skills. teacher relationship with community and honesty. kesantunan berbahasa. This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. water activities. pengucapan awam. aktiviti kemasyarakatan. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. kemahiran mendengar . BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. The course emphasises on the balanced teacher self development. exploration and orienteering. aktiviti di air. management. moral activities. dan berdaya saing. guru dan akauntabiliti profesionalisme. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. preparation. guru dan hubungan dengan komuniti. tazkirah / aktiviti moral. khidmat pendidikan kepada komuniti. development and importance. berdaya tahan. training in groups. managing camps. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. WAJ3114 27 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan.This course focuses on the introduction and concept of society. persembahan kumpulan dan refleksi. It focuses on putting up a camp. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. classification of society. mengendali dan menghadiri bengkel. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. kembara dan orienteering. jenis khidmat kemasyarakatan. history. Malaysia cergas dan patriotik. This course is a four days camping programme. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. proressive and resilient. latihan dalam kumpulan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. groupwork and reflection. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. implementation and evaluation of project.

latihan dalam kumpulan. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. profesional circulars. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. iklim sekolah. kreatif dan inovatif. interpretasi dapatan ujian. Students are exposed to the skill of planning. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. service circulars. . refleksi. protocol. khidmat pendidikan kepada komuniti. benchmark leadership characteristics. tema bengkel. finding. inventori konflik. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. 28 BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. jenis khidmat kemasyarakatan. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). This course aims to upgrade continuos self professionalism. The focus of the course is related to workshops. Act 550 (1996). raising the flag. lawatan benchmarking. public speaking. managing official ceremonies and dressing code. lawatan benchmarking.secara efektif. infrastructure and school curriculum infostructure. Pekeliling Perkhidmatan. tertib di meja makan. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. mandat. workshops theme. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. students are exposed to teachers and law mandate. administering post inventory test of self direct search. inovasi guru cemerlang. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. interaksi profesional dengan guru cemerlang. school climate. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. pengurusan sekolah. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. interpretation of test. kembara sosial. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. Akta 550 (1996 ). aktiviti kerohanian/moral. organising and attending workshops. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. interaksi dengan komuniti setempat. effective listening. ciri-ciri kepimpinan. moral acitivities. school organisation. conflict inventory. speaking skills. reflection. table ettiquette.

professionasme commitment reports and reflective evaluation.benchmarking visits. interaction with excellent teachers. 29 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) . professional. innovation.

gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. implikasi faktor perbezaan individu. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. prinsip-prinsip asas perkembangan. the underpinning theories of child development. the National Philosophy of Education. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. . motivasi. implications on teaching and learning. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. This course encompasses the developmental process of a child.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. factors that influence the development of the child. different stages of development. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. Western and Eastern philosophy of education. historical development of the Malaysian education system. development of children with special needs. This course consists of the development of Islamic. basic principles of child development. nature of human beings from the religious and biological perspectives. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. pelbagai teori pembelajaran.

theories. kemahiran berkomunikasi. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. EDU 3104 30 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. penghasilan. learning styles based on different multicultural aspects.This course encompasses the child’s learning environment. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. penggunaan dan penilaian media pengajaran. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. . production. multicultural relationship skills and issues. pengurusan media dan sumber pendidikan. implications of individual differences. pemilihan. practices and development of educational technology. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. models of discipline management. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. teori. This course discusses concepts. communications skills. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. various learning theories. utilization and evaluation of educational media. model-model pengurusan disiplin. the roles of teachers in classroom management. application of technical skills in using various instructional media. selection. management of educational media and resources. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. integration of information and communication technology in teaching and learning.

keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. leadership and roles of teachers. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. etika. ethics and accountability. peringkat perkembangan guru. matlamat. . kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. innovation and managing educational changes. kepemimpinan dan peranan guru. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. This course discusses the concept of a profession. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. stages of teacher development. peranan guru biasa sebagai pembimbing. characteristics of a teacher as a professional. teacher politeness. types of guidance and counseling services. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. 31 This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. needs. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. early symptoms of emotional disturbances amongst students. This course discusses educational issues and current challenges. roles of ordinary teachers as guidance teachers.EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. akauntabiliti dan kesantunan guru. teachers and ways to overcome.

32 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) .

kaedah. reading. curriculum content. language skills (listening and speaking. the writing of teaching steps. pengisian kurikulum. dan menulis). dan teknik pengajaran. pendekatan. konsep strategi. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. added value skills. and writing). kemahiran bernilai tambah. pengajaran mikro dan mikro. penulisan langkah pengajaran.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. approach. konsep 5P. and language system. micro and macro teaching. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. membaca. fokus utama dan sampingan. dan sistem bahasa. concepts of teaching strategy. and technique. and implementing the micro and macro teaching. pemetaan kemahiran. skills mapping. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) . kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. 5P concepts. main focus and secondary focus. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization.

linkage within resources. on-line teaching resources editing. testing development. This course describes the usage of internet. learning homepage. penggunaan alat pengarangan. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. teaching of Malay language through video conferencing. penilaian kemahiran bahasa. kaedah. afektif. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. grammar and language skills evaluation. This course elaborates on Malay language skills. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. laman web. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. marks. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) . constructing and using language skills teaching aids. on-line and off-line learning. pendekatan. and measurement. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. dan tatabahasa. using Malay language in internet. model perpautan dalam penyusunan bahan. website. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. jenis dan kaedah penilaian bahasa. This course describes the concept and principles of testing. preparation ofl language skills teaching plan. types and method of language evaluation. evaluation. penilaian. perpautan antara bahan. selection of internet resources. dan psikomotor. theory of cognitive. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. teori-teori kognitif. usage of writing tool. and techniques of teaching language skills. approaches. pembinaan ujian. dan pengukuran. animasi dalam persembahan bahan. 33 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) BMM3104 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. methods. dan tapak pembelajaran. animation in presentation. pemarkahan dan markat. pembelajaran secara On-Line dan Off-Line. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. affective. pemilihan bahan internet. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. and psychomotor. testing specifications schedule and its construction.Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. link model in organising resources. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya.

BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. objektif. This course elaborates on phonetic and phonology theories. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. phoneme. sifat bahasa. implementing teaching and evaluating session. linguistic structure. kata adjektif. and standard pronunciation. peraturan paradigmatik. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. jenis kata adjektif. golongan kata. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. dan kelas kata tugas.Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. and the formation of new words. super segmental phoneme. variasi bahasa. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. segmental phoneme. kata kerja. language variation. articulation and articulators. BMM3107 34 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. fonem. preparing lesson plan and teaching resources. artikulasi dan articulator. fonem segmental. paradigmatic rule. external factor. learning difficulties and ways of detecting learning difficulties. stylistic. faktor luaran. sejarah perkembangan ilmu linguistik struktur linguistik. pronunciation and syllables transcription. hurufhuruf dan simbol fonetik. stilistik. organisation and strategies in normal and special class. golongan kata kerja. fonem suprasegmental. types of words. dan pembentukan kata baru. dan bahasa Melayu saintifik This course elaborates on various linguistic fields. bentuk perkataan bahasa Melayu. and scientific Malay language. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. Malay language word form. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. language characteristics. linguistic developement history. dan sebutan baku. alphabert and phonetic symbols. objective. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. imbuhan dalam Bahasa Melayu. affixes in Malay language. adjectives. dan rasional. . and functional word class. pronunciation and syllables exercise. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. verbs. adjectives. verbs. and rational. pronunciation and syllables in Malay language.

jenis dan cadangan kajian. klausa. ketaksaan dan kekaburan makna.BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. This course elaborates on semantic. dan proses penerbitan ayat. education research report and procedure. clause. proof theory. ideomatic meaning. dictionary skills and the translation skills. lambang. feature meaning. menulis laporan / artikel dan penyebaran laporan / artikel. symbols. terminology and terminology construction schedules. teori pembuktian. ambiguity and vague meaning. semantic change. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. makna leksikal. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. frasa kerja. adjectival phrase. types of research in school. spelling. pertimbangan semasa mengumpul data. complex sentences. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. Perkamusan. It encompasses the noun phrase. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. consideration to be taken during data . ayat majmuk. ayat inti. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan. and short forms. frasa adjektif. frasa sendi nama. kaedah analisis data. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. dan ejaan. the Jawi spelling system. peristilahan. istilah singkatan. ayat dasar. fitur makna. makna ayat. This course explains what syntax is. sentences in Malay language including phrase. simple sentences. action research types and proposal. This course elaborates on various research methods in education. analisis data. sumber istilah. lexical and contextual meaning. makna peribahasa. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. data collecting strategy. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. jenisjenis penyelidikan di sekolah. verb phrase. and prepositional phrase constituent order. strategi pengumpulan data. compound sentences. ayat tunggal. perubahan semantic. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. sistem ejaan jawi bahasa Melayu. and sentence construct processes. 35 BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) (Semantic and Terminology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. skema tatacara pembentukan istilah. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu.

BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. external influence in Malay society. report / article writing. society. literary teaching and learning techniques and activities. menterjemah data. sastera bandingan. approaches in understanding primary school literary texts. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) . tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. organising action research seminar. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. social. comparative literature. sastera kanak-kanak dan remaja. 5. the Malay culture (from political. menulis laporan.collection. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. analising. ke penentuan rancangan tindakan. sosial. collecting. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. and primary school literary texts appreciation. 36 This course elaborates on concept of culture. children and adolescent literature. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. data analysis methodology. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolah dengan mengenal pasti tajuk kajian. masyarakat. and economic aspects). dan ekonomi). data analysis. Malay culture in literary and non literary resources. world view and Malay society cosmology. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan. dan menerbitkan serta menyibarkan hasil kajian tindakan. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. and printing and distributing action research findings. and interpreting data. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. and national culture. menganalisis data. and report / article distribution. mengumpul data. writing report / article.

reading. and writing. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. bertutur. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. tujuan. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences.Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. speaking. bertutur. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. describes the teaching steps for every skill. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. noun. 37 BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. aims. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. membaca dan menulis. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah. reading. kepentingan. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. and classification. importance. discusses every component of the language skills including concepts. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. membaca dan menulis. speaking. This course discusses on the methodology of teaching listening. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify . This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. and writing skills. verb and articles along with the changing of every class of words.

Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa. struktur ayat 38 namaan dan pembentukannya. Jahily. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. Emphasis on the rootwords. Ma’ani and Badi’.comprehensively the students’ understanding in Arabic language. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. Umayyad. iaitu zaman Jahiliyah. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. keistimewaan. sumber puisi atau prosa tersebut. teknik dan strategi pengajaran Ilmu albalaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. Adding to teaching syntax techniques. zaman permulaan Islam. followed by its three main components which are divided into Bayan. Abbasy and Modern. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. tema. approaches. kata terbitan. This course also explains several approaches. hasil-hasil karya penyair. awzan sarfi. peraturanperaturan morfologi dan juga bentuk-bentuknya serta makna. kaedah. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. nominal and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari alBayan. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. types of . the rules and forms of Arabic Morphology. katanama dan katakerja serta jenis-jenisnya juga tasrif. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. al-Ma’ani dan al-Badi’. early Islam. zaman Bani Umaiyah. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. dan beberapa kaedah pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. kesan.

will be analyzed from various aspects for enrichment and language competency to apply methods of teaching Arabic literature. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. criteria’s. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. BAM3108 39 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. aplikasi perisian. impacts of contemporary societies and sources of each type. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan . This course discusses details syllabus contents. computer axisted learning in the teaching of Artabic. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. preparation of teaching and learning resources.literature. outcome of selected anthology of several poets. multimedia terminology in Arabic. kombinasi penggunaan buku teks.curriculum specifications. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. prose and poetry. application and management of teaching and learning. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. themes. pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. orators and writers for every single period. combination of using text book. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school.

Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. assessment. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. ciri-ciri pentaksiran yang baik. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. prinsip-prinsip asas penilaian. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. mingguan dan semester mengikut format yang betul. evaluation and examination of Arabic language. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. pengukuran. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. This course exposes students the terminology of. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. . Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemenelemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. asas penyelidikan pendidikan. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. BAM 3111 40 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. application of appropriate techniques.cara menyediakan rancangan pengajaran harian.makro . cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab.

It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. phoneme.system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. vowel and consonant. analyzing and interpreting the research data. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. and documenting the action research findings in a report or article. bahasa kedua dan bahasa asing. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. communicative competency and psychological language as well as language acquisition theoris. 3. monem. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. sistem perkamusan Arab. sukukata dan kata. implementing the research. monomer. This course involves skills of carrying out an action research in a school. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. ways of acquiring the skills of planning an action research. syllable and word. second and foreign languages. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. morfem.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. teori-teori pemerolehan 41 bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize intonation and pitching differences which can inspire with many meanings. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 .This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.

Hanyu Pinyin.Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. kosa kata. pelbagai pedagogi. jenis-jenis ayat dan retorik. writing reflections and understanding micro-teaching concepts. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. dan konsep pengajaran mikro. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. questioning techniques. This course discusses the concept. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu Pinyin). preparing and using teaching aids. principles and objectives of teaching Chinese language. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. teori pemerolehan bahasa. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. penulisan rancangan mengajar. frasa. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. vocabulary. komponen ayat. teknik soal jawab. lesson planning. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. the roles and ethics of language teachers. 42 BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching & Learning)Children’s Learning in Science 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. . prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. and idioms. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. the verbal and non-verbal communication skills. the theories of acquiring language skills. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. dan peribahasa. refleksi.

and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(2+1) . Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. Texts from different types of prose are selected as basic reading. termasuk konsep. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. phrases. This course covers the methodology in learning. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. characteristics. This course comprises of definitions. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. genre and historical development of children literature. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak. BCN 3105 43 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. Teaching-learning methods are also introduced.This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. types of sentences and rhetoric. This course encompasses the knowledge of basic concepts. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. sentence structure. and historical development of prose. characteristics. ciri-ciri.

Learning theories such as constructivism. This course covers the teaching-learning methods of reading. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. proses pelaksanaan. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. methods. roles. matlamat. principles. The basic principles of second language teaching approach will also be introduced. prinsip dan fungsi. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. This course comprises of the basic concepts.Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. functions. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. peranan. Selain itu. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. implementation. characteristics. ciri-ciri. This course will delve into the concepts. . kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. Teori-teori pembelajaran 44 seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teoriteori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills.

This course covers the basic concepts of assessment and its implementation.BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. various characteristics and historical development of poems. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Shi. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. This course comprises of definitions. dan Sanqu. preparing the table of specification and analysing test results. Ci. Each topic will be followed by microteaching. Distinctive poems of three different types. implementing the research. analysing and . i. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. are selected as basic texts. iaitu Shi. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. BCN3112 45 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.e. dipilih sebagai bacaan asas. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Primary Chinese Languge : Methodology ) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. This course covers the basic techniques in writing skills. Ci and Sanqu. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.

BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II – Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa.interpreting the research data. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. This course encompasses definitions. the definition of linguistics. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. aims to enhance students knowledge of . sistem bunyi vokal. definisi ilmu linguistik. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. konsonan. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam 46 seminar itu. and documenting the action research findings in a report or article. fiksyen. sistem morfologi. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. 4. Distinctive texts of different short stories. kajian fonologi bahasa Tamil. characteristics and historical development of novel and drama. sistem fonem bahasa Tamil. tempat atrikulasinya. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. This course involves skills of carrying out an action research in a school. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. fictions. novels and dramas are selected as reading texts.

BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. Solliyal and Thodariyal. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. kaedah penghasilan rancangan pelajaran 47 harian. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Topics discussed include Eluthiyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. Pendedahan juga diberi tentang teori. This course exposes students to various theories. It exposes students’ to the theory. Solliyal dan Thodariyal. morphem and competence in the Tamil language. keperluan sukatan. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. kaedah. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. articulations. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar.Phonology. . morphology system. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. kaedah. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids.

The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. . pelbagai genre penulisan.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. and activities and resources for teaching literature. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. 48 This course focuses on topics related to various functions of language and its use. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to inductive. they are expected to produce various creative texts of their own. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. approaches and strategies of teaching literature. It discusses the theory. With the exposure. penguasaan dan penggunaan bahasa. aspek bacaan luas. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik.

BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) . 49 This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. cartoons. kepentingan dan peranan berita. This course focuses on the various genres relating to children. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. caricatures. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. analyzing items. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. Topics include appreciating poetry. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. sastera kanak-kanak. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. It discusses the importance of creative Tamil literature. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. developing the marking scheme and the administration of examinations.BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. In addition. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. constructing the JSU. Besides looking at themes. puisi. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item. poetry in motion and folklores. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. children’s literature.

This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. ‘Aniyiyal’. mengapresiasi keunikannya. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Topics discussed include the history of classical poems. authors and themes and analysis of epics. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia. implementing the research. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. aniyiyal dan yaappiyal. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems.Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. analysing and interpreting the research data. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. 50 BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. and documenting the action research findings in a report or article. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan .

kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. This course involves skills of carrying out an action research in a school. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. multi-disciplinary in Social Studies. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. In addition. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. This course provides introduction to Social Studies. It’s content are more focusing to the meaning of Social Studies. 51 PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial.cerpen dan novel oleh penulis-penulis yang mewakili zaman mereka. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. 5. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. thematic strands approaches in Social Studies. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. the authors and themes. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai .

ethnics. This course deals with the nation’s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political.untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. kawalan sosial. social control. interaksi manusia dan hubung kait dengan sosial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. pre independent era. dan sosio budaya masa kini. This course emphasizes the importance of historical development of 52 the nation in creating a nation state. post independent era. Through project work. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. and the concept of unification in the society. zaman sebelum kemerdekaan. dan penyatuan masyarakat. kaum. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. and the national education policy amendment in historical development of the nation. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. Kepelbagaian budaya. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. This course introduces the students to the basic concepts in Physical and Human Geography. economic and socio cultural of development. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. ekonomi. Multi cultures. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspects. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. interaksi antara sistem fizikal. Penekanan adalah kepada proses-proses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. . zaman selepas kemerdekaan. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes.

doktrin pengasingan kuasa. kewujudan negara. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan 53 perbandingan. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. and politics and government in Islamic perspectives. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding.PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. dan politik dan This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. sovereignity. pemerintahan negara menurut perspektif Islam. dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. . the nation. kedaulatan. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. Students are also required to carry out practical activities for this course. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. kuasa dan autoriti. perbezaan sains politik. moral dan etika. and education for sustainable strategis in Social Studies. This course describes in general the concepts of values. and authority. human interaction with nature. doctrine of power. politik. moral dan etika. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai. peranan guru dalam pemupukan nilai. insan bermoral. moral. comparison different types of government. It’s covers the introduction to environment education and sustainable development. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. power. politics. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. This course focuses on values. moral. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai. education for sustainable development and education for international understanding. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. differentiate political science.

penggunaan. preparation. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. and integration of values in government policies. procedure in producing and organizing technology education materials . PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. moral and ethics. This course describes the advantages. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education. persediaan. procedure in producing and organizing printed materials for Social Studies. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial.moral and ethics. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. moralist human being / Mortals. and service learning in Civics and Citizenship Education. and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. curiculum and curiculum specification of Local Studies. teacher’s role in enhancing values. Students are exposed to the introduction to Social Studies. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. usage. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work PSS3109 54 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning. curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education. dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. afective domains to instill positive attitudes. the reasons in using of resources in teaching and learning. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

for Social Studies. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. teaching-learning modes and techniques. dan pengajaran makro. This course emphasize on economic development study. and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies. penilaian. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment. teaching skills. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan. preparing a Test Specification Table and constructing test items. pengajaran mikro. lesson plan. measurement and testing in social studies. 55 This course describes the many types of teaching modes suitable for teachinglearning in Social Studies. faktor pertumbuhan ekonomi. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. kemahiran pengajaran. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek-aspek pentaksiran. the micro and macro teaching. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. This course emphasises on the concept of assessment. evaluation. sektor ekonomi dalam pembangunan. perancangan pengajaran. economic development . economic growth factors. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia. Students are intoduced with approches and strategies in teaching-learning. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. Focus is also given to differentiating the types of test. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis-jenis ujian. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia.

Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana. differences in classic approche and post modernization discourse analisis. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . pemikiran kritikal dan analisis logik. investment in human capital towards education economic. uses of discourse analisis.sectors. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner. problems of poverty and extermination strategies in Malaysia. kegunaan analisis wacana. analisis wacana dan media massa. perbezaan pendekatan klasik dan wacana 56 analisis pascamoden. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II . dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. critical thinking and logical analisis.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. analysing and interpreting the research data. discourse analisis and mass media. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. pro and cons of discourse analisis. Malaysia transformation and economic development. and discourse and sosial isues and solutions. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan . implementing the research. social aspects in development in Malaysia. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. and documenting the action research findings in a report or article. This course emphasizes on introduction to discourse analisis. rasional dan objektif. and globalization and Malaysian economy. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah.

It consists of listening to intervals. 6. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) . penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meter-lazim. Memberi fokus di dalam nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. kord. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. klef-alto dan tenor. irregular meter. meters and note values. alto and tenor clefs. minor and chromatic scales and compound intervals. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. Topics given focus here are meters in simple. skel-nada major. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. peraturan pengharmonian. tidak lazim. chords and cadences. pembentukkan kaden. triad. compound and irregular time. pembahagian masa tak sekata. major. In the sight singing section. melodi. This course also focuses on sight singing. meter dan nilai not. rules of harmony. 57 MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. triads. kord-kord dalam pelbagai kedudukan.tindakan dalam seminar itu. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. irregular time division. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. kaden dan irama. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. melodies.

This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. Sudents are introduced to melody harmonisation using the dominant seventh chord. philosophical implications. In this course. aims and the functions of music in education. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. fungsi muzik dalam pendidikan. sociological and psychological factors that affect music education. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. In addition. psikologi. Pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. progression and chord progession in fifths. faktor-faktor sosiologi. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. 58 MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. students use melodic decoration in their music composition. importance of music. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik.(Keyboard Competency I) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. arpegio dan kord. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) . aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. matlamat. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills.

alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano technical skills. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. playing a wider repertoire. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I.a variety of singing repertoire including two part singing. preparation and arrangement of percussion scores. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. singing. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. . MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. kord pengaplikasian teori. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara.Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. arpeggio and chord playing. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. arpegio. lagu lapisan. teknik bermain rekoder soprano. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. teknik pengendalian alat iringan. 59 This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices.

Focus is on posture. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. bes . kord. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul.MZP3108G Alat Muzik Utama . bermain gitar sambil menyanyi. bacaan not. petikan dan cara ‘strumming’. aural practices. playing with different rhythm. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. triad. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. dan konsep muzikal. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. MZP3108V Alat Muzik Utama . bermain pelbagai rentak. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. playing the guitar while singing. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. chords and musical concepts. triads. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. This course caters to students without knowledge in guitar playing. latihan aural. mengimprovisasikan melodi di kibod. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. melodies. chords. It involves aural studies in intervals. MZU3109 60 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. Students also develop listening skills through aural guitar playing. Memperkenalkan kord. kaden. melodi. plucking and strumming style. cadence and rhythm. broken chord. reading of notes. irama. Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. latihan dalam permainan iringan kord blok.

artikulasi. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah . rentak.alberti.In the teaching and learning of music in the classroom. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. pengukuhan cara memainkan iringan mudah 61 dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. kemahiran membuat persembahan. dinamik. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. sight playing and a variety in repertoire. MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. Carl Orff and Jaques Dalcroze . to reinforcement. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. permainan alat muzik. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. singing folk songs. This course is a continuity. progressing to level two in piano playing techniques. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. broken chords. sing melodies in keys changes from major to minor. alberti bass.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. play block chords. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. melody improvisation.music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. jumping chord. MZP3112G Alat Muzik Utama .

petikan dan cara ‘strumming’. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. This course exposes students to the compositional devices in music education. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. articulation. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. 62 mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. perancangan serta format rancangan pelajaran tahunan. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah.berkaitan dengan bermain gitar. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. nyanyian lagu. MZP3112V Alat Muzik Utama . Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. dynamics and performance preparation. strumming style with different rhythm and chords. rhythm. This course is a continuity from course vocal 1. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. In addidtion. Students’ present their respective music composition present during this course. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. . plucking. pelbagai rentak dan kod. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. Emphasis is on style development. ciptaan ensembel rekoder. latihan aural. aural.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. bacaan not. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi.

rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta ,permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics, sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang, Zapin and walking bass rhythms. MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. 63 This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama - Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances.

MZU3116

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II)

2(2+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro, perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji, amalan refleksi . This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

MZU3117

Muzik Malaysia (Malaysian Music)

3(2+1)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre- genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity, video watching or live performances, score analisis, workshops and practical experiences. 64 MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV 1(0+1) (Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques, sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZP3118G Alat Muzik Utama - Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang

mahir. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Students are introduced to self access and group learning approach. MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan, latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.

MZU3119

Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II)

3(2+1)

Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.

65 In this course also, students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources.This course focuses on students’ participation in three components i.e. instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

MZU3120

Muzik Dunia (World Music)

2(2+0)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika, membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik, Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects

This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. tempo and phrasing and singing in various rhythm.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. menganalisis dan . Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V 66 Alat Muzik Utama . Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. classic. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. klasik. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. Romantic. Classical.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. ekspresi dalam pelbagai dinamik. genre and compositional styles. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. 20th century and Jazz eras. romantik. romantic and the 20th century eras with different music genres.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . MZP3121G Alat Muzik Utama .Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. styles and composers music scores from Renaissance. Baroque.of music genre.

MZP3124 67 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. implementing the research. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. hasil This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan kaedah mendokumentasi penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. analysing and interpreting the research data. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. and documenting the action research findings in a report or article. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH . the role of technology and music software in the production of music composition. This course involves skills of carrying out an action research in a school. MUSIC ACE.menginterpretasi data penyelidikan. 7. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah.

tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. Jepun dan Barat. This course covers the concepts. India. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. kreativiti. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. . This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. appreciations of children’s 2 dimensional art works and appreciations of children’s 3 dimensional art work. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. This course covers the developmental stages of children’s visual expressions. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. konsep kraf. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. Emphasis will be on the aspects of observation. China. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. children’s creativity and imaginations. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. and visual expression. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. estetika dan ekspresi visual. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. 68 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) PSV3103 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak-kanak. aesthetics. developmental stages of children’s art. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. principles of design and compositions in art works of various cultures. Topics in this course cover the background of developmental theory on children’s visual expressions. art of various cultures. creativity. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. exploration and appreciation of art works.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. distinguished educationist and researchers in children’s art. stimulus and factors that affect children’s art.

specifications of the syllabus. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. objektif kurikulum. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. kepentingan perkembangan kurikulum. content and themes in producing art works for the four areas. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Membuat Corak dan Rekaan. peranan guru PSV. that is: Drawing and Picture Making. resource and teaching aid management. huraian sukatan pelajaran. 3(2+1) . PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. management of outdoors and indoors activities. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. bahan. Pattern-Making and Designing. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. persediaan mengajar. subject matter. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. Integrated Curriculum for Primary Schools – Drawing and Picture Making. the roles of the PSV teachers. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. Penekanan 69 juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. lesson planning. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. the importance of curriculum development. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Penekanan diberikan kepada matlamat. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. the 5P concept. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. konsep 5P. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.

PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. PSV3108 70 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. mengenal kraf tradisional. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) . introduction to tradisional crafts. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar.Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya menggambar dan membuat corak dan rekaan. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan.Membentuk dan Membuat Binaan. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education – Modelling and Constructing. sumber pengajaran dan pembelajaran. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. teaching and learning resources. strategi. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. This course covers the concept of drawing and picture making as well as patternmaking and designing. This course covers the approach. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. strategy. pattern-making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan.

PSV 3111 71 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV.(Creative Multimedia in Visual Art Education) Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. teknik menghasilkan lukisan. Practical aktivities cover the use of multimedia. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). membuat persembahan dan pameran karya multimedia. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. apresiasi karya seni barat. western art. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. bentuk pentaksiran PSV. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. pelbagai fungsi lukisan. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. evaluation of art works and evaluation of portfolios. oriental art. kaedah pentaksiran PSV. types of assessments. tujuan pentaksiran PSV. seni oriental. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. peraturan memberi markah. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. marking schemes. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. presenting and exhibiting multimedia art works. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. seni oriental. oriental art. methods and forms of assessment. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. pendekatan dan kaedah . jenis-jenis pentaksiran. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). art in the Malay lands and visual art in Malaysia. application of ICT in teaching and learning PSV. alat dan bahan. aims of assessment in VAE. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. This course covers the introduction to the art history in western art. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio.

dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. analyzing and interpreting the research data. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . approaches and methods. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.melukis. This course covers the types of drawings . implementing art projects. tools and materials. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. implementing the research. various functions of drawings from various genres and culture. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. drawing techniques. This course covers the management and organisation of arts projects. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. and documenting the action research findings in a report or article. considerations and perceptions in drawings. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. management and organisational process of art projects. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. melaksanakan projek seni.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) 3(0+3) . proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. making feedback reports and taking further actions. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. merancang projek seni. planning art projects. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. PSV 3114 72 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni.

pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school.Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. 8. This course discussed the Islamic education development. PIM3102 73 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. pendekatan. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. and the implementation of “j-QAF” program. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan . iaitu pengenalan kepada Al-Quran. the usage of text books and Teachers Guide Book. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. the new and old curriculum comparison analysis. The course focuses on strategy. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. approach. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru.

PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. application ‘tajwid’ rules in reciting. penyediaan rancangan. and teaching practical. lesson planning and teaching-learning of al Quran. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. This course focuses on introduction to Al-Quran education. penyediaan rancangan. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson plans. 74 The course focuses on clarifying the concept of ‘Ibadah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. lesson plans. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. Kursus ini juga membincangkan strategi. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. It also discusses the strategy. The course focuses on clarifying the concept of ‘Sirah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. lesson plans and teaching practical. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam.hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. memorizing and interpreting of the Quran verses. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. and teaching practical. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. . Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran.

menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3109 75 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. kemahiran asas. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. perancangan. lesson plans. kajian teks jawi klasik. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. It also discusses topics in micro and macro teaching concepts. dan amali. dan moden. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. and practical. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. The course focuses on the content analysis on ‘Jawi’. penyediaan rancangan. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. according to the Islamic education syllabus for primary schools. basic skills. The course emphasizes on topic selecting. The course focuses on clarifying the concept of ’akhlak’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. planning. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. pendedahan secara amali penulisan khat. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) . exposure to Arabic calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. It also discusses the teaching strategies.PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’.

It will also explore ways of acquiring the . sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. and other related issues. their main topic of discussions.Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. pengukuran.a. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. 76 This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. assessment and evaluation in Islamic education. kesan iman dalam kehidupan.’s special traits. tables of specification. dan Penilaian PAFA.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. perkara-perkara yang membatalkan iman.a.w.w. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). and PAFA assessment. measurement. bentuk dan bidang penilaian. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. dan isu-isu aqidah dalam kehidupan.. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. The course focuses on the “dakwah”. types and field of testing. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. It also discuss topics related to item building. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. and Islamic Education Managements in Malaysia. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . Islamic educators. The course focuses on concepts. the impact of faith in life. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah.

Islamic economy and management of properties in Islam. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. the component of health. The course focuses on Usul Fiqh studies.related fitness. animal slaughtering. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. analyzing and interpreting the research data. methodology in fiqh. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. . Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh.skills of planning an action research. motorrelated physical fitness componen. 77 9. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. implementing the research. training principles of physical fitness. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. sembelihan. physical fitness and the importance of physical fitness. and documenting the action research findings in a report or article. periodisation of training and effects of training on physical fitness. training schedule of physical fitness. This course includes concepts and definition of total fitness. jadual latihan kecergasan fizikal. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. training methodology for physical fitness.

children’s games and techniques. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. 78 PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. penilaian. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. kemahiran acara balapan. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. struktur dan oraganisasi persatuan. asas terjunan.PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah. permainan kanak-kanak. basic teaching and learning methodology of swimming. pengurusan. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0) . This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. structure and the organisation of society. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. This course stress on rules and regulations. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. This course to expose students to various swimming skilss. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. teaching and learning of bacis movement. pengelolaan permainan dan teknik permainan. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. evaluation. keselamatan renang. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. swimming safety. the acquiring of skills in the track and field event. kemahiran acara padang. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. model Bunker and Thorpe 1982. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. The topics are basic movement concept.

perbezaan individu. kematangan dan pembelajaran motor. sistem respirasi. cellular level and tissue level of organisation. selular dan tisu organisma. attention and performance. pembelajaran motor. feedback. darah. skeletal system. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. sistem endokrina. nervous system. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. blood vessels and circulation. kematangan. pengelolaan dan pentadbiran. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. . sistem rangka. individual differences and capabilities. jantung. sistem limfatik dan imuniti. lymphatic system and immunity. maturation and factors that influence growth. keselamatan murid-murid. maturation and physical performance. kawalan motor. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. pertumbuhan somatik.chemical level. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. somatic growth. maturation and motor learning. kanak-kanak. maklumbalas. saluran dan peredaran darah. sistem integumentari. endocrine system. retention and transfer of learning. 79 This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. nutrition and metabolism as well as urinary system. . kematangan dan prestasi fizikal. blood. pemprosesan maklumat. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. sistem otot. tisu adipos dan komposisi badan. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. This course includes the definition and concept of growth. sistem saraf. ‘attention’ dan prestasi. adipose tissue and body composition. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. coordination. koordinasi. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. motor learning. digestive system. Heart. aspek pengurusan. aktiviti fizikal dan sukan. motor control. human information processing. sistem penghadaman.Motor (Growth and Motor Development) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. Integumentary system. respiratory system. functional development. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. penganalisisan perlakuan. muscular system. It covers prenatal and postnatal growth and functional development.

konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. pengurusan. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. perancangan. history and literatures of outdoor education. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. pengelolaan. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. managing. The aspects of managing. pengurusan. aims. administrating and organizing. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. pengelolaan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. . konsep. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. objectives. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. penganalisisan perlakuan. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. sukatan dan tafsirannya. analyzing performance. planning.kepentingan. recreation and leisure. concepts. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. the aspects of managing. This course covers the philosophies. rekreasi dan kesenggangan. administrating and organizing. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. 80 This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition.

PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. sports development programme. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. aspek pengelolaan. laws and administration of sport. pengurusan. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. penganalisisan perlakuan. values and ethics in sport. managing physical education and sport. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. the importance of physical education. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. issues in sport. the aspects of managing. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. undang-undang dan pentadbiran sukan. criteria in choosing physical education acitivities. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. penganalisisan perlakuan. administration of national and international sport agency. aspek pengelolaan. isu-isu dalam sukan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. nilai dan etika dalam sukan. pengurusan permainan tradisional. managing tradisional games. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. program pembangunan sukan. 81 This course discusses the management and administration of physical education and sport. the interpretation of curriculum. analyzing performance. . administrating and organizing.This course includes the history and development of physical education in Malaysia.

analyzing performance. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. 82 interpretasi serta menggunakan hasil ujian. The course helps student to develop different type of tests. administrating and organizing. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. analysis and interpretation. pembinaan ujian. criteria in choosing adapted physical education acitivities. Emphasis given to the concepts of physical education. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. Students will be exposed to different types of research in health. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. selecting test. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. the aspects of managing. pemilihan jenis-jenis ujian. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. This course includes the concept of test. physical education and sports. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan . pendidikan jasmani dan sukan. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. the interpretation of curriculum. measurement and evaluation in physical education and sports.

sports personality. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. sports and children. implementing the research. kecederaan tisu lembut. sports. pengsan. sports and economy. and documenting the action research findings in a report or article. lifting and carrying of patient. motivasi. soft tissue . personaliti. sukan. pendekatan rawatan kecederaan. sociology theories in sports. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. kebangkitan. definisi sosiologi sukan. exposure to extreme heat. kecederaan kulit. airways and cardiopulmonary resuscitation. analysing and interpreting the research data. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. penetapan matlamat.Jasmani. deviasi dalam sukan. goal. skin injury. basic principles of first aid. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. arousal. badan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. sukan dan kanakkanak. kecederaan bahagian tangan. sports and media. principles in managing fracture. open wound. This course includes sports psychology and sports sociology. This course discusses the basic concept of sports injury. keganasan dalam sukan. child psychology development via sports. asthma and heart attack. sukan dan ekonomi. motivation. asma dan serangan jantung. PJM3118 83 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. kepala dan mata. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. pressure and anxiety in sports. burnout and overtraining in sports. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. prinsip menguruskan kecederaan patah. reinforcement. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. socialization in sports. kaki. terdedah kepada haba yang melampau. feedback. deviation and aggression in sports. ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. pendarahan terbuka. maklumbalas. peneguhan. sukan dan media. approach in treatment of injury. teori sosial dalam sukan. pencegahan kecederaan dalam sukan. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. the definition of sports sociology. prevention of injury in sports. mengangkat dan membawa pesakit. perubatan sukan dan jurulatih sukan. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. prinsip asas pertolongan cemas. sports history. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. sports medicine and coaches of sports. faint.

injury. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. injury to the hand. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. 10. head and eyes. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. In addition. rational. In the process. legs. students will apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. . body. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. irrational and real numbers. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . there is a further exploration into natural. 84 Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. This course involves skills of carrying out an action research in a school.

The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. analisa laluan kritikal. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. It discusses concepts in plane geometry. graf. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. jenis-jenis carian. In addition. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. types of searches. . MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. It provides information about introduction to decision Mathematics. rangkaian. teselasi. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. The use of ICT e. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. heuristic algorithms and methods of sorting. Pelajar juga didedahkan kepada makna. networks.g. linear programming. Students will also discover patterns in art and design. Selain itu. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. 85 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna.Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. graphs. critical path analysis. simetri dan transformasi.tessellations. symmetries and transformations. algorithms. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. algoritma. pemprograman linear. Chi-Square test.

86 MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and graphs. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. using relevant Mathematical ideas.Dalam kursus ini. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. At this point. ujian ChiSquare. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. Selain itu. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. In addition. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. and patterns and relationships. penggunaan dan aplikasi teknologi. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. graphing calculator and software such as Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. the applications and use of technology. Students will be introduced to printed materials. . ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. teaching and learning aids. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. basic understanding of limits and limit theorem. technology in Mathematics. Mathematics facilities and management of resources. teknologi dalam Matematik. fungsi dan graf. derivatives and integrals.

Dalam kursus ini. perancangan pengajaran efektif. pecahan. students will learn the key concepts in geometry. Substitution. micro and macro teaching sessions. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. mikro dan makro. Farctions. mikro dan makro. the use of technology. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. pengukuran dan pengendalian data. The idea is extended to using Elimination. measurement and data handling. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems.MTE3109 Teaching of Numbers. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. In addition. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Discussions cover topics related to teaching of numbers. 87 Teaching of Geometry. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. aljabar matriks dan ruang vektor. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. effective planning and teaching. pelajar akan belajar konsep utama geometri. Penggantian. Selain itu. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. . Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. penggunaan teknologi. fractions. Pecahan. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. micro and macro teaching sessions. matrix algebra and vector space. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja.

special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. and documenting the action research findings in a report or article. MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(2+1) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. kod klasik dan nombor rahsia. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. mathematical difficulties and diagnostic test. implementing the research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3(1+2) . Its contents cover mathematics in every day life. The topics discussed are testing and evaluation.MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. codes and cryptography. and some key mathematical ideas related to calculus. classical codes and ciphers. use of mathematical modeling in biology and ecology. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. kod dan kriptografi. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. analysing and interpreting the research data. MTE3114 88 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses.

respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) This course provides knowledge about life and living processes. bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. cell structure and function. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. nutrisi haiwan. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. understanding children’s development. pembiakan tumbuhan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. animal reproduction. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. struktur sel dan fungsi. pembiakan haiwan. respirasi haiwan. how children learn science. plant excretion. Bruner’s learning theory. SCE 3102 89 Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. makanan dan kesihatan. animal respiration. respirasi tumbuhan.Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan This course involves skills of carrying out an action research in a school. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. information-processing theory-Atkins. animal excretion. animal nutrition. plant respiration. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. nutrisi tumbuhan. cellular respiration in plants and animals. Ia menerokai . It explores the nature of life. assessing children’s ideas and misconceptions in science. what do children need to help them learn through constructivism. understanding children’s ideas in science. 11. tumbesaran. Gagne’s learning theory. perkumuhan tumbuhan. growth. the nature of science and how children learn science. plant reproduction. Shiffrin and Baddeley’s. the constructivist approaches. Ausubel’s learning theory. Behaviourist learning theory. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. food and wellbeing. perkumuhan haiwan. It explores the nature of science. movement and support in animals and plant responses to stimulus. plant nutrition.

bahan bakar. sulphuric acid and nitric acid. eter dan ammina.tentang ciri-ciri sains. ester dan amid. It discusses physics and measurement in everyday life. Shiffrin dan Baddeley. work and machines. Malaysian primary science curriculum II. teori pemprosesan maklumatAtkin. rubber. industrial preparation of ammonia. teaching science for all children and science for exceptional children. motion. teori pembelajaran Gagne. electrical circuits in . cara kanak-kanak mempelajari sains. sabun dan detergen. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. using light. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. teori pembelajaran Bruner. thermometry and thermometers. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. alloys. aromatic compounds. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. the physics of music. forces in fluids. asid karboksilik. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . aldehydes and ketones. alcohol. aldehid dan keton. perusahaan penyediaan ammonia. esters and amides. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. sebatian beraroma. aloi. applying Newton’s laws in everyday life. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. pendekatan konstruktivisme. ethers and amines. planetary and satellite motion. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course provides knowledge about exploring materials. Malaysian primary science curriculum I. natural polymers and paper. alkohol. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. getah. synthetic polymers and plastics. polimer semulajadi dan kertas. It discusses issues in science education. bijih dan galian. asid sulfur dan asid nitrik. teori pembelajaran Ausubel. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. soaps and detergents. perkembangan kanak-kanak. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. ores and minerals. bahan komposit. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. carboxylic acids. teori pembelajaran tingkah laku. polimer tiruan dan plastik. memahami idea kanak-kanak dalam sains. composite materials. teaching and learning strategies for primary science. 90 Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. kurikulum sains sekolah rendah aras II. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. fuel.

the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics and semi-conductors. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends, threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and biodiversity collection submission.

91 Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily

lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

SCE 3111

92 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,

pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0)

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

SCE3114

93 Science, Technology and Society (Sains, Teknologi dan Masyarakat)

3(3+0)

This course provides knowledge about science, technology and society. It discusses issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran

barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan . pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. career path and future of design and technology. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. process of the planning and evaluationin RBT. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT.berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) This course involves skills of carrying out an action research in a school. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. text books and other resources including the use of ICT. peluang kerjaya dan masa depan RBT. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT. falsafah. 12. pengenalan kepada sistem PTV. proses perancangan dan penilaian RBT. the introduction to the TVE system. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. kemasan. In relation to that. leadership characteristics. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. management and administration and Design and Technology will be emphasized. curriculum and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia. ciri-ciri kepimpinan. 94 This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia.

dokumentasi dan penyimpanan rekod. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. 95 penanaman. planning. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. care of ornamental crops and landscape. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. evaluation. management. This course will expose the student to the development of technology and material production. penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. innovation. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. skills on constructions of wood and metal based project. planting. planting. handling of products. accessories. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum’s philosophy. meta. planting vegetable hydroponically.penekanan. Knowledge of materials. interior and exterior decoration will also be emphasized. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials. kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam. pengetahuan teori dan kemahiran amali. school syllabus. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. propagation. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. dan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. penanaman sayursayuran secara hidroponik. theory and model of curiculum development. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. the integration of pedagogical element and assesment will also be focused. designing. perancangan. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) .integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. pelaksanaan. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. finishing. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. documentation and record keeping. andurrent issues regarding the curriculum development in Malaysia. reka bentuk. selection and preparation of field for vegetable planting. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. plant care. penilaian. goals and teaching objectives and other resources. implementation. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. kurikulum sekolah.

the skills of planning a lesson based on primary school syllabus. asas elektronik berdigit. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit. dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. teknik pengajaran. pleats. Focusses will be on teaching and learning approaches. teaching method and techniques. the preparation of work records and dress making. strategies.(Primary School Living Skill Teaching Method) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. RBT3107 96 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik. hemlines and. komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian. pendawaian satu fasa. gathers and. . asas mekatronik. penghilangan gelembung. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus. mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik. mendawai litar pendawaian domestik. kancing. mechatronics and robotics basics components.design of garment styles. design printed circuit board. strategi. and macro and micro teaching. motor arus terus. skills of questioning techniques. and the integration of suitable pedagogical element and assessment. robotik. sleeves. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. necklines. Pedagogical element and assessment will be emphasized. penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. belah. openings. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah. mereka cipta stail pakaian. kemahiran penyediaan. lengan. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. Topik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim. domestic wiring. kaedah. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. penyudah tepi dan garis leher. skills in preparing and using the materials for teaching aids with IC. kemahiran dan teknik menyoal. membina robot asas teknologi rendah. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners.

Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:. penggunaan dan interpretasi data. item development. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. selection and preparation of aquarium and cage. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. competency and school based evaluation. discussion on validity and reliability of evaluation format. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. marking scheme and mark analysis. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. basic statistic. pest breeding. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. preparation and keeping of documentation and records.RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. test specification table. pengurusan dan penjagaan harian. peraturan pemarkahan. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) . selection of pets and ornamental fish. portfolio. management and daily care of pets. various methods of evaluation. dan pembiakan 97 ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. membina Jadual Spesifikasi Ujian. pelbagai cara penilaian. pembiakan dan pengendalian. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. jenis penilaian.alternative evaluation skills for using rubric. housing and equipments for pet rearing. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah.the overview to the pet animals and ornamental fish. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching. interpretation as well as report writing on assessment. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. analisis markah dan statistik asas.

and the integration of creativity element in pedagog. best practices on workshop safety. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management) 2(2+0) Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. organization and management. analysing and interpreting the research data. implementing the research. electronic commerce (e–commerce). punca dan pencegahan kemalangan.rules. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. pengurusan bahan dan alatan. table setting. and documenting the action research findings in a report or article. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. In this component too.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. regulation and workshop management personnel will also be emphasized. perniagaan elektronik (e-dagang). causes and prevention of accidents. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi. materials and tools managemen. element of design is integrated in food preparation. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. This course covers topics on food sanitation. . pengurusan kewangan. dan penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi. finance. reka bentuk bengkel. 98 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) RBT3113 Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. pengetahuan tentang peraturan. elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan. perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. preparartion of food. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. kewangan. prinsip memasak dan tatasajian. undang-undang perniagaan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. financial management. cooking principles and. technology in food preparation and. business law. workshop design. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan.

product architecture. This course emphasize on product design with computer aided. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. design and managing project such as chair. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. The integration of project base assessment will be emphasized. reka bentuk industri. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. This course emphasize on product development and principle. industrial design and design for manufacturing. tempat alat tulis. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. layout of interior design and pet’s house and prosesses and planning project. 2D drawing. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) . aplikasi lukisan 3D (wireframe. proses dan perancangan projek. 3D design. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. processes and planning. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah.RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan komputer. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan 99 tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. aplikasi lukisan 2D.

the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education . pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. food and diets. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. PRA3103 100 Perkembangan Fizikal. Children’s Right. eating ettiquette. growth and child development. the National Preschool Curriculum. the affective factors in the implimentation of curriculum. health practice and safety. persekitaran. Akta 308 dan Akta 550. Act 308 and Act 550. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. aproaches in curriculum. penjagaan kesihatan kanak-kanak. This course covers the introduction to early childhood education. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. pengelolaan aktiviti prasekolah.Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. pendekatan dalam kurikulum. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. modelmodel program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. also the transition process from home to nursery/preschools. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. teaching and learning techniques and techniques at presechools. the history of childhood education. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. views and ideas of earlier scholars of childhood education.

101 sosiodrama. muzik dan pergerakan. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. This course covers the theories of children’s creativity. processes of creativity and teaching approaches. pengurusan dan aktiviti. the methods in teaching and learning language at preschool. merancang aktiviti. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. seni bonekadan sastera kanak-kanak. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. membina keyakinan . proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. This course includes theory and the basics of children’s language learning. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. factors of language development.PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. pembelajaran sains di prasekolah. pembelajaran Matematik di prasekolah. perancangan program sains. factors that encourages and hinders creativity. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. assessment in childhood education.

teori perkembangan moral. Focusses will be on the reason due to the disability. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. the classification of special needs children. identification of Islamic education and moral curriculum. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. the management and activities. development of sosial skills and prosocial behaviors. and spiritual and moral development activities as well its learning centre. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab 102 kecacatan. management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. ciri-cirinya. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. characteristics.untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. dan perbezaan individu. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. to develop confidence to face challenges in everyday life. management of curriculum. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. theories on moral development. understanding and managing children’s emotions. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. menubuh dan mengurus pusat pendidikan . This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions.

Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. penganalisisan. . values and customs. build and manage preschool education centres. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. komuniti dan institusi pendidikan. matlamat. aims. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. penyimpanan. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. behaviors and children’s dicipline. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. family relationship. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. improving family excellence. nilai dan budaya. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah.o the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. hubungan keluarga. 103 This course covers the theories and perspecttive. objektif. community.melaksanakan perekodan. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning.prasekolah. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. build and manage preschool education centres.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. ciri-ciri. management of health. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. konsep kepimpinan dan perwatakan. keselamatan dan pemakanan. efficient relationship. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. analysing and interpreting the research data. programs provided and issues arises in educating these children. This course is dealing with conducting action research in school. and documenting the action research findings in a report or article.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. pengurusan kesihatan. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. 104 14. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. implementing the research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. . organizing action research seminar. kecekapan hubungan. causes. presenting research findings in seminar. documenting and publishing research papers. punca masalah. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. safety and diet. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it.

pendekatan. PKB3104 105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1) Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. writing . approaches and methods used in language assessment and intervention are also covered. reading. theeory of language. kajian sukatan pelajaran. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. pronciples.PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. language acquisition and language learning problemss among learning disabilities standard. prinsip. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. kemahiran membaca. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. This course discusses the definition of language. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. tingkah laku bermasalah. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa. strategies of behaviour modification and issue concerned. and behaviour modification program among special needs students. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. konsep. problematics behaviour. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. concept.

PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. bertutur. study of the syllabus. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. strategies to overcome the problems. and the use of the assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. keselamatan diri.skills and teaching basic grammar are emphasized. PKB3107 106 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. kemahiran memelihara haiwan. rearing pet. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. kemahiran jahitan. reading and writing skills. kemahiran berkebun. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. teaching basic grammar. strategi untuk menangani masalah tersebut. . The course includes understanding language. membina pelbagai jenis instrument. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. home living. problems in acquiring listening. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. speaking. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. membaca dan menulis. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. pengajaran tatabahasa asas. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. pengurusan rumah tangga. ethics and classroom management. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. kemahiran memasak. self-protect. sewing. design various instrument in a variey of important aareas. gardening. cookery.

syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. matlamat. teaching aids. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(!+2)) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. PKB3110 107 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course provides the knowledge of concepts. goals. terapi hidro. kajian sukatan pelajaran. This course discusses the importance of physistherapy. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. pembinaan bahan bantu belajar. terapi pergerakan kreatif. terapi muzik dan nyanyian. It covers basic concepts of Mathematics. Ia merangkumi konsep asas Matematik. penilaian. hydro therapy.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. music and singing therapy. . langkah-langkah. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali.masalah pengajaran Sains. expression art therapy. speech therapy. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. strategies to overcome teh problems. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. procedures. problems of learning Mathematics. matematik berfungsi. problems related to teaching sciece process. art therapy. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. occupational therapy. terapi pertuturan. terapi cara kerja. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. terapi seni visual. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. functional Mathematics. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students. permasalahan penguasaan Matematik.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. program and placement of the ISN at the Community-based rahbilitation (CBR). pentadbiran. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on – site training) PKU3113 108 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. prasarana kelas khas. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. setting up administration. parents and community involvement. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. isu pelabelan. penempatan pelajar.PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. assessment. pengasingan. labeling segregation and integration. analysing and . This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). effectiveness of teaching and learning. principles and ethics of social works. keprofesionalisme guru. pengurusan kelas khas. penubuhan. prinsip dan etika kerja sosial. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. students multiple competencies. implementing the research. special classroom management. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). physical aspects of the classroom. dan integrasi. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. multidisciplinary services offered at the CBR. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. khidmat pelbagai disiplin di PDK. teachers profesionalism. pentaksiran.

peruntukan kewangan. pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan. organizational structure of the Special Education department in the Ministry of Education. and support services as well as evaluation of Special Education programs. 109 This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. the State Education Department and the school.interpreting the research data. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. and documenting the action research findings in a report or article. struktur organisasi di peringkat kementerian. The role of teachers and administrative. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. This course covers the implemetation of special education programs. budget allocation. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. peranan guru dan pentadbir. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH PKD3101 Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) 3(3+0) . placement procedures for children with special needs.

Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai 110 Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran.roles of the family. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children. rakan sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkembangan kanakkanak bermasalah pendengaran. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. kesan kehilangan pendengaran terhadap amalan pendidikan dalam bilik darjah. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. peer group and effective modes of communication on the development of hearing-impared children. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) 3(3+0) . PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. This course covers the charateristics and the development of hearing-impaired children from various aspects. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. kepentingan peranan keluarga.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. the factors which can affect the development of language and communication.

Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. dan objektif-objektif pengajaran. This course gives an overview of the development of deaf education in Malaysia as well as abroad. ciri-ciri. mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang. and teaching objectives. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. dan kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak. jenis khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat. Isi kandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal. how to create and use various assessment tools. and the issues and current trends in the education of the hearing-impaired. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after entering school. gathering relevant information. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) . This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. identify the strengths and weaknesses of their pupils. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran. It covers the important components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid yang diajar. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired.membina pelbagai 111 jenis instrument. kelebihan dan kekurangannya. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. sasaran. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas.

practice through simulating teaching and learning language sessions. dan aplikasi KTBM. cara mengatasinya. practice using the hand codes in the context of teaching the Malay and English language to hearing-impaired children. Methods used in the assessment of language. approaches and strategies in the teaching of language to hearing-impaired children. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi-bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing-impaired children. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. dan melaksanakan program This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa. dan latihan amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah tersebut. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran.Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). This course provides students with a knowledge of the various issues. dan 112 merancang perkara-perkara penting dalam pertuturan secara individu. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing-impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) . KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada murid-murid bermasalah pendengaran. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. This course gives students a knowledge of the hand codes used in the Malay and English Language.

PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. skills of planning. government agencies and nongovernment organisations in the development of CBR is discussed. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. pelaksanaan projek 113 kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. the process of normal hearing. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak-kanak.Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. the importance of having a good acoustic environment. proses pendengaran. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran. This course focuses on how to choose. pengetahuan serta pengurusan pelbagai ujian pendengaran. kemahiran dalam memilih. dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. collaboration among people from various disciplines. merancang dan menggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. sistem amplifikasi pendengaran. the etiology of hearing loss and its impact on learning. various methods of assessing hearing loss. This course introduces students to the provision of community-based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled. ‘hands-on’ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) . the use of amplification in the classroom. kepentingan menyediakan persekitaran akustik. developing. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. membina. This course covers topics like the anatomy of the ear. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti.

membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. kaedah merancang. analysing and interpreting the research data. mengurus dan melaksanakan program Pendidikan Khas. jenis program. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PKU3115 114 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. state and school levels. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. peruntukan kewangan. issues like the role of teachers. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. implementing the research. types of programmes. Focus will be given to the ways of planning. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. peranan guru.Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. financial allocation. isu-isu. and documenting the action research findings in a report or article. struktur organisasi di peringkat Kementerian. support services. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program. khidmat sokongan. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. managing and implementation of these programmes. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. . cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran.

dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan.This course is dealing with conducting action research in school. afektif dan psikosial. serta kesan kecacatannya ke atas perkembangan kognitif. . and psychosocial development. The role of parents and importance of early intervention are also discussed. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. presenting research findings in seminar. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. PKL3103 115 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. pelajar diperkenalkan kepada jenisjenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. latihan mengintepretasi laporan mata. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children. documenting and publishing research papers. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan. organizing action research seminar. 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH PKl3101 Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. observe and evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. kaedah pentaksiran penglihatan. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. affective.

pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasi dan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. management of the kitchen and house. . dan penggunaan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. design various instruments in a variety of important areas. dan pengalaman hands-on.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian. pengurusan dapur dan rumah. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup.This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. Recreation and Adaptive Physical Education. membina pelbagai jenis 116 instrumen dalam pelbagai bidang yang penting. This course covers important concepts in field of Living Skills. the visual process and causes of visual impairment. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. Students are taught cooking skills. kemahiran memasak. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. dan latihan membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. menulis pindah teks Braille kepada tulisan biasa. various visual assessment methods and visual skills training for children with low vision. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment.

This course covers skills to produce. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids). PKL3110 117 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. the level of Mathematics. adaptasi kurikulum. Pelajar juga didedahkan kepada penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan kod Braille Bahasa Inggeris. mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. sessions to practice indoor and outdoor sessions. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institute for the Blind (Unted Kingdom. keperluan pendidikan murid . membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan oleh Braille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). menggunakan ICT dan peralatan khas. and produce English Braille using the computer. This course covers skills to produce. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. read and transcribe the English Braille Code. read and transcribe the Mathematics Braille Code. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987). teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan). tahap Matematik. menyediakan bahan bantu mengajar. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use these skills in the education of children with visual impairment.PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep-konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris (English Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. dan latihan amali di dalam dan di luar bangunan. persediaan dan pengajaran kanak-kanak buta dan berpenglihatan terhad. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom).

prepare teaching aids. pengajaran mikro dan makro. This course introduces the concept and philosophy underlining communitybased rehabilitation for individuals with disabilities. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan. perundangan. This course covers the development of education in the field of visual impairment. the implementation of community projects by these centres. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. peranan dan sumbangan pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. trends. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. and hands-on experience and to reinforce learning. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. adaptation of curriculum. PKU3113 118 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. micro and macro teaching. This course covers the planning. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Issues. legislation as well as contribution of individuals in this field will be discussed. dan kaedah . cooperation government and non-government agencies. isu-isu. educational needs of children with multiple handicaps.bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan. in Malaysia and other countries. use ICT and other appropriate special aids. trenda.

membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. analysing and interpreting the research data. documenting and publishing research paper. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia.mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. the decision-making process. presenting research findings in seminar. Students are exposed to the role of Special Education teachers. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course is dealing with conducting action research in school. management of resources and finances. organizing action research seminar. as well as the evaluation of Special Education programs. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. 119 . It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. and documenting the action research findings in a report or article. pengurusan sumber. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. implementing the research. proses pembuatan keputusan.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) ncp Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. .

reflections. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. Melalui pemerhatian. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. penelitian dokumen. It also gives students the knowledge and experience through observations. school and classroom management. 120 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. bahan sumber pengajaran pembelajaran. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. interaction with the school community. strategies. interaction with the school community. pengurusan bilik darjah. analysis of documents. pola tingkah laku murid. penelitian dokumen. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors.Melalui pemerhatian. strategi dan aktiviti. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. about pupil’s behaviour. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. penelitian dokumen. analysis of documents. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. keberkesanan pelaksanaan strategi . pengurusan sekolah. penelitian dokumen. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. school facilities and the implementation of the school curriculum. activities. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. reflections.

dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK 3101 Praktikum I (Practicum I) 22(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK 3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) 121 dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation

skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK 3103 Praktikum III (Practicum III) 66(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum III is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

122 Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

123

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas 3(1+2) PJM 3102 .

the importance of physical education. sistem rangka. sistem saraf. Pendidikan Jasmani. nervous system. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. locomotor and non-locomotor movements. sistem limfatik dan imuniti. muscular system. sistem integumentarim. cellular level and tissue level of organisation. digestive system. kepentingan. respiratory system. blood vessels and circulation. the interpretation of curriculum. model permainan kanak-kanak. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. darah. criteria in choosing physical education acitivities. skeletal system. blood. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. sistem endokrina. konsep kurikulum. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. endocrine system. peringkat kimia. Integumentary system. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan.(Basic Movement) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. sistem penghadaman. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. sistem otot. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. nutrition and metabolism as well as urinary system. chemical level. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. 124 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) . This course also stress on types of games which are suitable to different age groups. selular dan tisu organisma. jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. saluran dan peredaran darah. Heart. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. lymphatic system and immunity. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. sukatan dan tafsirannya. sistem respirasi. jantung.

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. approaches. nilai dan etika dalam sukan. PIE 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. sports development programme. 2. This course focuses on the introduction of strategies. values and ethics in sport. laws and administration of sport. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management of teaching-learning procedures. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) 3(3+0) PIE3101 Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pendekatan. program pembangunan sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. managing tradisional games. managing physical education and sport. isu-isu dalam sukan. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. pengurusan permainan tradisional. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. PIE3103 125 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) . administration of national and international sport agency. issues in sport. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran.

This course focuses on topics of assessment. This course focuses on topic selecting. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. and evaluation. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. membaca dan menulis. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. bertutur. kombinasi penggunaan buku teks. . 3. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. faktor-faktor yang membantu 126 penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. penilaian dan pentaksiran. focusing on combination of using text book. BAE 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya.Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. It also discusses topic for micro and macro in teaching. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course discusses two important and significant things in the teaching process. syllabus contents and its curriculum specifications. measurement. pengukuran. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. syllabus and text book.

PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) . penilaian kendalian sekolah. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. mingguan dan semester mengikut format yang betul. 127 4. pembinaan item. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily.This course discusses on the methodology of teaching listening. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. speaking. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. reading. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. evaluation and examination of Arabic language.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. describes the teaching steps for every skill. terminology of. assessment. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . and writing skills. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. penilaian kemahiran berbahasa Arab. konsep penilaian.

This course discusses the basic concepts in health education. bebas daripada prasangka yang negatif. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) PKE3103 Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. Antara tajuk-tajuk yang . safety services. keselamatan perkhidmatan. dan diskriminasi. sejarah. prosedur kecemasan. doing the practical session of micro teaching. positive approach in sexuality. objektif. Emphasis is given to introduction to health education. keselamatan diri. emergency procedures. the learning style. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. storeage of dangerous product. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. falsafah. peraturan keselamatan di sekolah. PKE3104 128 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities.Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. history and the curriculum of health education. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. safety of self. perkembangan aspek fizikal dan sosial. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. method. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. kaedah. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. penyimpanan bahan bahaya. konsep. strategies and approaches in teaching health education. safe road user program and building safety. stail pembelajaran. objectives. the philosophy. free from negative prejudice and discrimination. safety rules in schools. This course encompass the knowledge about health sexuality. physical and social growth. This course gives expose to the concept and principles of safety education. safety and environmental safety.

dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. supplementary food plan. and emphasis on children’s health. rancangan makanan tambahan. amalan kebersihan sekolah. perkhidmatan kesihatan sekolah. program kesihatan mulut. behaviuor. The course intends to give geneal understanding on concept. ADHOC / PROSTAR programs and monitoring and evaluation. school cleanliness practices. mouth health program. pendekatan bersepadu. 129 . program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. school health services. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN .SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1.

konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful. . PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. pelbagai teori pembelajaran. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. the four domains of civil. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. socio economic. and culture. kaedah pengajaran dan pembelajaran. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. This course exposes students to the selection. dan budaya. number of learning theories. komponen pengajaran mikro dan makro. format dan komponen wajib. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Students will be exposed to the rational. politics. empat domain iaitu sivil. PSK3102 Teori Pembelajaran. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. great depth based on the six themes identified. politik. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. 130 pengetahuan dan kemahiran pedagogi.PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. Moreover. suitable types of evaluation which can be applied in Civics and Citizenship Education. sosio ekonomi.

penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. konsep asas nilai. pedagogical content knowledge and skills. methods. ethical theories. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. 131 . planning. carry out practical work. effective planning and teaching. nilai-nilai agama dan masyarakat. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan. implementation and reporting. planning and administering of service learning projects. approaches. merancang. lesson planning. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. methods suitable for an effective teaching-learning. 2. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. social skills. moral being. kaedah. the format and compulsory component. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. preparing the scheme of work. values. pendekatan. melaksana dan membuat laporan. merancang dan melaksanakan projek. teori-teori perkembangan moral.This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education. teori–teori etika. kemahiran sosial. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. insan bermoral. religious and societal values as well as moral development theories.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection.

Malaysian primary science curriculum II. teaching and learning strategies for primary science. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. This course focuses on moral problems faced in schools. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. In this course. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. Malaysian primary science curriculum I. kurikulum sains sekolah rendah aras II.ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) 3(3+0) KuKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. 5. teaching science for all children and science for exceptional children. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. It discusses issues in science education. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. issues faced in assessment of Moral Education. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak . strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah.

analysis of test score. It discusses definition of terms. dan kemahiran proses sains bersepadu. alatalat pentaksiran. penskoran pentaksiran. pengawetan spesimen biologi. test design and construction. marking and moderation of test scripts. preservation of biological specimens. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. science teaching and learning resources. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. basic laboratory techniques. kemahiran proses sains asas. areas of assessment in primary school science. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. peraturan dan keselamatan dalam makmal. purpose of assessment. administration of test. rules and safety in the laboratory. teknik-teknik asas makmal. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. scoring of assessment. the basic science process skills and integrated science process skills. safe handling of scientific materials handling of chemicals. . matlamat pentaksiran.SCE 3106 132 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. analisis skor ujian. types of assessment. acquiring manipulative skills. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. assessment tools. bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. rekabentuk dan pembinaan ujian. pentadbiran ujian. bentuk-bentuk pentaksiran. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. memperolehi kemahiran manipulatif. preparation and improvisation of selected resources and presentation. It discusses primary science teaching. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It will discuss about management of science laboratory. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. interpreting test score and forms of examination. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains.

aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Perpuluhan dan Peratusan)) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor.133 6. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Selain itu. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. Fractions. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. decimals and percentages and also construction of teaching aids. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. In addition. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Pecahan. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Pelajar juga didedahkan kepada makna. discussions cover topics related to teaching of numbers. . fractions. MTE3109 Teaching of Numbers. using relevant mathematical ideas. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions.

peranan guru PSV. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) PSV3104 Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. the roles of the PSV teachers. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. The use of technology is also emphasized to enhance students learning. Dalam kursus ini. specifications of the syllabus. objektif kurikulum. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. konsep 5P. kepentingan perkembangan kurikulum. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. pecahan.perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. measurement and data handling. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. students will learn the key concepts in geometry. pelajar akan belajar konsep utama geometri. 5. Penekanan diberikan kepada matlamat. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. management of outdoors and indoors activities. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) . 134 Teaching of Geometry. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. huraian sukatan pelajaran. the 5P concept. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. pengukuran dan pengendalian data. the importance of curriculum development. resource and teaching aid management. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions.

strategy. that is: Drawing and Picture Making. 6. marking schemes. peraturan memberi markah. teaching and learning resources. Membuat Corak dan Rekaan. PENDIDIKAN MUZIK . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. strategi. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. bentuk pentaksiran PSV. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. jenis-jenis pentaksiran. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. tujuan pentaksiran PSV. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. methods and forms of assessment. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). lesson planning. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. Pattern-Making and Designing. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. persediaan mengajar. as well as practical activities for explorations of tools and materials. aims of assessment in VAE. bahan. sumber pengajaran dan pembelajaran. This course covers the approach. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. types of assessments. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. kaedah pentaksiran PSV.(Teaching and Learning of Visual Art Education) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. evaluation of art works and evaluation of portfolios. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. content and themes in producing art works for the four areas. subject matter. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap 135 bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2.

latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. latihan dalam permainan iringan kord blok. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. broken chord. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. broken chords. bes alberti. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. alberti bass. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. play block chords. fungsi muzik dalam pendidikan. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. sociological and psychological factors that affect music education.MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. singing folk songs. matlamat. mengimprovisasikan melodi di kibod. importance of music. faktor-faktor sosiologikal dan 136 psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. philosophical implications. faktor-faktor sosiologi. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. sing melodies in keys changes from major to minor. aims and the functions of music in education. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. permainan alat muzik. . psikologi. melody improvisation.

weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. remaja. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. permainan alat rekoder. teaching and learning of singing in the music classroom.micro and macro training sessions.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3101 . types and characteristics of children and adult voices. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. the playing of recorder and percussion instruments. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination.MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. aural sensitivity and movement to music. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. mingguan dan harian. permainan alat perkusi. mensintesis 137 pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. semester. 7. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems.

. 138 This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. marks. pendekatan. jenis dan kaedah penilaian bahasa. dan teknik pengajaran. added value skills and language system. kaedah. approach. types and method of language evaluation. pengisian kurikulum. curriculum conten. testing specifications schedule and its construction. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. This course describes the concept and principle of testing. 5P concepts. concepts of teaching strategy. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. dan menulis). fokus utama dan sampingan. konsep 5P. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. dan psikomotor. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. main focus and secondary focus. skills mapping. membaca. theory of cognitive. and technique. affective. and measurement. penulisan langkah pengajaran. afektif. evaluation. penilaian. language skills (listening and speaking. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. and writing). dan pengukuran. kaedah. pendekatan. the writing of teaching steps. gammar and language skills evaluation BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. testing development. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. and implementing the micro and macro teaching. pemetaan kemahiran. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. teori-teori kognitif. pembinaan ujian. konsep strategi.Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. and psychomotor. . reading. pemarkahan dan markat.

management and administration. preparation ofl language skills teaching plan. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. strategi. approaches. safety and rule regulation. analisis markah dan statistik asas. . Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. basic statistic. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. 139 8. keselamatan bengkel. peraturan pemarkahan. pelbagai cara penilaian. perancangan pengajaran KHSR. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. discussion on validity and reliability of evaluation format. portfolio. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. tool and material management. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. strategy. methods. implement teaching planning and audio visual aids. pengurusan peralatan dan bahan. penggunaan dan interpretasi data. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. and techniques of teaching language skills. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. various methods of evaluation. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian.alternative evaluation skills for using rubric. workshop safety. technique and teaching methodology.This course elaborates on malay language skills. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. financial management. marking scheme and mark analysis. competency and school based evaluation. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) . dan bahan bantu mengajar. constructing and using language skills teaching aids. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. test specification table. jenis penilaian. membina Jadual Spesifikasi Ujian. interpretation as well as report writing on assessment. item development. pengurusan kewangan. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah.

proses jahitan dan membuat pakaian. Arcitipal. fenomenologi. Existensialism. selection and preparation of equipments and materials. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. semiotic. propagation and planting. Surelism. kritik genre dan kritikan baru. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. Genre Critics. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. 9. the vegetable and ornamental crops production technology. . psikoanalisis. This course deals with three main components: home technology. Topics coveres studies on fabric. finance. preparation of planting beds and containers. business law. RBT3120 140 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. kewangan. pengurusan dan penjagaan. Psyco-analysis. Femenism. Semiotic. penyediaan batas dan bekas menanam. rearing ornamental fish technology. undang-undang perniagaan. tropical freshwater ornamental fish:. choice of clothing and sewing and clothes making processes. Marxism. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. short term vegetable and ornamental crops. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. Post Colonial. management and care of ornamental fish. pemilihan pakaian. femenisme. Post Modern. eksistensialisme. pengenalan kepada ikan hiasan. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek.perniagaan elektronik (E-dagang). PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. the ornamental fish. hermeneutic. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. pemeliharaan ikan hiasan. Post Structuralism dan Deconstruction. This course elaborates on literary critics field like. rearing ornamental fish technology. surelisme. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. plant care. pascamoden. Marxisme. Reading Reception dan Reflection theory. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. electronic commerce (E–commerce). Fenomenology and Hermeneutic. pembiakan dan penanaman. harvesting and use of plants produced. Autobiography. pascakolonial. dan New Critics. and vegetable and ornamental crops production technology. resepsi dan teori tindak balas pembaca.

selection and script writing. short stories. dialog dan latar tempat. teater pembaca. This course elaborates on the definition and concept of drama. teater dalam bilik darjah. actors selection. dan pembinaan skrip. sejarah dan latar belakang. creative writing strength. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. pemilihan. theatre inclassroom. tater dan teater kanak-kanak. novel popular. 10. novel remaja. a performance. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. kekuatan karya kreatif. tema. puisi. proses pengeraman bahan. creative writing themes and issues. puppet. asas alkonan dan vokal. plot. teater untuk kepelbagaian tujuan. pemilihan pelakon. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. and presenting a performance. This course elaborates on the introduction to theatre in education. story telling. forming production management. types. poems. genre writing publishing. visitor in action. stage performance theory.PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. sinematografi dan persembahan. character and characterisation. etika pementasana. directoring. boneka. implementing a screen testing. pengarahan. dan isu karya kreatif. theatre for multipurpose. teori pementasan. sudut pandangan. cerpen. production. genre formation process. penerbitan karya. theatre and children theatre. and teacher as a writer. opinion angle. improvisasi. simulation and improvisation. MUZIK PRA SEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) . pengurusan produksi. jenis dan bentuk drama kanakkanak. latar tempat. teachers in action. basic dramatisation. guru dalam peranan (teachers in action). persoalan. adolescent novel. and forms of children drama. pementasan. produksi. element. history and background. mengadakan sesi uji bakat. tetamu dalam aksi. elemen. reading theatre. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. bercerita. watak dan perwatakan. simulasi dan improvisasi. 141 This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. dan guru sebagai penulis. dialog and location background. plot. popular novel. cinematography. performance ethics. and vocalisation.

jenis-jenis pergerakan. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. testing and evaluation. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning.Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. lagu-lagu patriotik. technology in teaching and learning music in classroom. teaching and learning resources. unsur-unsur pergerakan. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. children’s songs and cultural songs. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. 142 This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. patriotic songs. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. sumber pengajaran dan pembelajaran. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. . lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. pengujian dan penilaian. perancangan pengajaran dan pembelajaran. nyanyian semerta dan aural. Students will be introduced to children’s songs. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. pregerakan kreatif. teaching and learning music through movements. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak. The focus of the course is related to music with movements elements of movement. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. creative movement. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. impromptu singing and aural.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music.

Mansukh. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. tafsir ayat aqidah. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. Nasikh. 11. takbir. tafsir ayat hukum. tafsir ayat akhlak. takbir. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah-surah choices tilawah. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. isti`azah. tafsir ayat akhlak.PRM3104 143 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. basmalah. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. tafsir ayt hukum. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. kemukjizatan Al-Quran. Muhkam dan . and khatam alQuran. tafsir ayat aqidah. basmalah. isti’azah. dan khatam al Quran. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran.

Muhkam and Mutasyabih. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. The course will expose and guide students on the theories of memorization the AlQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. the degreel of Hadith and rules in using them. Nuh.Definitions. harakat. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. 12. martabat hadis. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. burdah. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al-Quran. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates 3 (3+0) ELE3101 . The implementation is carried out both in theory and in practice. Jin. Hadith Qudsi. Nahawand. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. pelaksanaannya secara teori dan amali. hukum beramal. its mukjizat. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. wuslah dan lain-lain yang berkaitan.Mutasyabih. Jin. pengertian. tujuan dan sifat-sifat. ar-Rahman. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. Nahawand. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. Sikah dan Jiharkah. arRahman. 144 The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. Nuh. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. burdah. harakat. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Each tarannum will focuses on tabaqat. Sikah and Jiharkah. Nasikh and Mansukh. wuslah and other related aspects.

and introduction to lesson planning. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. communication. ELE3102 145 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. The topic Language and literature is also introduced. kemahiran membaca dan menulis. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. an overview of teaching approaches. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. syllabus study. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. theories of second language acquisition. classroom management. morphology. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. morfologi. developing classroom skills. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. It focuses on language acquisition and language learning. methods and techniques. reading and writing. materials selection. the English sound system (phonology). ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) . komunikasi. and semantics needed by an English language teacher. general principles in the teaching of language skills.(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. syntax. multiple classroom teaching. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. adaptation and simplification. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. remedial and enrichment activities.

pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. pengujian dan penilaian kemahiran 146 mendengar dan bertutur. pengajaran tatabahasa dan mengeja.This course focuses on the topics of lesson planning. the teaching and assessing of writing skills. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. the teaching and assessing of literature for primary schools. the teaching and assessing of vocabulary. the teaching of grammar. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. pengajaran. the teaching and assessing of listening and speaking skills. spelling and dictation. peperiksaan dan penilaian. . the teaching and assessing of reading skills. pengajaran. testing and evaluation. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. integration of language skills and language content. pengajaran.

147 SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT .

The topics focused are listening. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Sentence types. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. function and meaning. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. and Cohesive devices in spoken and written language. reading and writing. It focuses on Tense types and aspects. Subject-verb agreement. . It also enables learners to reflect on their learning. speaking. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. bertutur. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form.

148 LAMPIRAN .

4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 1. bahan kurikulum.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1. Pentaksiran. teori pembelajaran. .LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. 1. 1. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.

149 .

2. 2.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. 2.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. 150 .4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 2. 2.Hasil Pembelajaran 2.

1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal.2 3. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 3. 3. 3. budaya. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. sosial. psikologi dan etika profesional keguruan.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. 3. 3.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar.Hasil Pembelajaran 3. 151 . 4.6 merancang.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.

4. 4.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan.2 mengurus masa.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 4.4 membuat muhasabah diri.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. emosi dan tekanan secara berkesan.Hasil Pembelajaran 4. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. 4. 4. 152 . 4. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar.

5. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. 153 . etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. 5.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. 5. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. akauntabiliti integriti. 5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. 5. iaitu untuk: 5.Hasil Pembelajaran 5. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama.

1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. 6. 154 .2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.Hasil Pembelajaran 6. 6. 6.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. 6.

Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. projek. persembahan. poster. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. Ia juga termasuk peperiksaan.” Sepanjang kursus. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran. seminar. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. projek. bengkel. tutorial.LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. dan peperiksaan. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. 157 155 . kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras.

bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus.Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. perbincangan kumpulan kecil. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. merefleksi dan menilai amalan. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar.” Juga. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. 156 .

7. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Elektif 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 2. 3. Sains Pendidikan Jasmani • • • • • . Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 5.LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 9. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 6. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 4. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • 8. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • • • • • • • Muzik Pra Sekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11 . Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • • • • Nota : . Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Major Matematik Elektif 1 Pendidikan Jasmani Elektif 2 157 • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral • • Catatan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15 .Bil 10 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16 . Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 13 . Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • 12 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan. 158 PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN .

Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Datin Sitti Haishah binti Abd. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y. Bhg. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman .

159 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful