P. 1
ModulPismp

ModulPismp

|Views: 442|Likes:
Dipublikasikan oleh Lim Peiyin

More info:

Published by: Lim Peiyin on Nov 12, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran • Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan MUKA SURAT ii iii 1 2 5. 150 151 157 159 159 14. 10. 4. 7. 3. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 7 16 19 23 24 30 33 122 126 132 11 12 13. 9. i . Struktur Program. 6. 2. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. 8.

Justeru. Matriks Hasil Pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Agihan Kursus Mengikut Semester. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. selamat maju jaya. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. pelantikan tenaga pengajar. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Di samping itu.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Pengenalan. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised). Sekian. Dato’ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru . Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Sinopsis Kursus.

ii KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN .

responsif.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. relevan. futuristik. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. holistik. dan bersepadu Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Holistik REKA BENTUK KURIKULUM Spiral & Development al Praktikal & Kontekstual Koheren .

iii. kemahiran. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan • 3 Aras mengikut Semester. v. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat “spiral” dan “developmental” dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian. EFA. ESD (UNESCO) • Kurikulum. iv. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”. Aktiviti Kokurikulum. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai “Kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. iii Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang • Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. EIU.i. nilai / disposisi • “hard skills” dan “soft skills” • Persepktif global (4 Pillars of Education). dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal / ”hands-on” • Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) • Merujuk situasi sebenar / amalan bilik darjah di sekolah • Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. . iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan.

dan tugasan. b. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Portfolio Pembelajaran. bahan. f. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Menggunakan pelbagai mod. praktikum. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. . dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar (real problem of practice). penilaian tugasan terarah. kerja kursus. Penggunaan Unit Plan. pentaksiran prestasi (performance assessments). kajian kes. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. latihan industri. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melalui e-learning dan online learning. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. c. penyelidikan tindakan. internship. iaitu: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar seperti yang dikehendaki dalam Notional Credit. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. e.iv Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. d.

v Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: • Etika Profesional • Pengetahuan dan Kefahaman • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal • Kemahiran Kebolehpindahan • Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada Aras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. hasil pembelajaran. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. . Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPG dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan.

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM .vi PENGENALAN. MATLAMAT.

berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. pentaksiran. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. Sebagai prasyarat. vi. psikologi. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. v. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. iv. dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. bahan kurikulum. . budaya. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan.PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. sosial. etika. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. iii. dan etika profesional keguruan. memiliki dan menampilkan nilai. ii. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. kemahiran.

STRUKTUR PROGRAM. DAN PERINCIAN KURSUS .1 SISTEM AKADEMIK.

Setiap semester mengandungi 20 minggu. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS). dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak semuka. . Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. praktikum.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. yang mencakupi teori dan amali. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. serta Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

1. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). dan Amalan Profesional. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM). kemahiran generik.2 STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan . KURSUS KURSUS WAJIB • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH KREDIT 23 (17%) 2. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. Major. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. 86 (65%) 3. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL.

Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah.pelajar menguasai major yang berkenaan. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). dan internship. Elektif ini tidak diagihkan kredit. manakala internship selama 4 minggu. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses. . praktikum. praktikum 24 minggu. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). 3 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Sepanjang mengikuti program. Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. PBS dijalankan selama 4 minggu.

Unit Beruniform II Kokurikulum .Permainan Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.Olahraga Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum .4 PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.

Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT SEM.EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah 3(3+0) 27 (20%) 8 5 Amalan Profesional KOD KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Kursus Major. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45 (34%) . 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.

6 AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER .

1 1 2 2 3 2. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 . Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.BMM3114 BMM3115 BMM3116 Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 7 8 8 7 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan 1 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6.Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 8 5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (33%) SEM. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

9 7. 1 1 1 1 2 2 2 2 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.

Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.8. 10 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 .Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.

MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 10. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 .PIM3114 PIM3115 Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) 8 8 9 11 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Fractions.

Technology and Society 3(3+0) 8 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8 and Reporting) Jumlah 45 (34%) 12 11. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. SAINS PENDIDIKAN RENDAH 12. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. KURSUS Life and Living Processes 3(2+1) 1 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1 Exploring Materials 3(2+1) 2 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2 Physics in Context 3(2+1) 3 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5 Earth and Space 3(2+1) 5 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7 Science. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 .MTE 3115 KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3 (0+3) 8 Jumlah KREDIT 45 (34%) SEM.

14. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 15. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PKD3101 PKU3102 PKD3103 PKD3104 PKU3105 PKU3106 PKD3107 PKD3108 PKD3109 PKD3110 PKD3111 PKU3112 PKU3113 . 13 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .PKU3114 PKU3115 16. KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8 Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

15 AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER .

PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Bahasa Arab 4. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 2. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) . 1. Pendidikan Islam 3.

3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 2. Pendidikan Moral 3. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran.16 Pakej Elektif 2 Bil. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) MTE3109 Teaching of Numbers. Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry. Pendidikan Muzik Elektif . Fractions. 1. Science Elective 4. Measurement and Data Handling PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR MZE3101 Asas Pendidikan Muzik MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. Pendidikan Seni Visual Elektif 6. Mathematics Elective 5.

3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 8. English Language Jumlah 12 (9%) *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. Pendidikan AlQuran 12. Kemahiran Hidup Elektif 9. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan.Bil. . Elektif 2 Bahasa Melayu Elektif Kursus BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. 7. 11.

18 AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Semester 1- 3 Aras 2 Aras 3 • • • • • • Aras 1 Semester 4 -6 Aras 2 Aras 3 • Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pemberatan 70% 15%

15%

15%


• • • •

70%

15%

Aras 1 Semester 7& 8 Aras 2 Aras 3

15%


• • • • • •

15%

70%

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

19 Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

20 Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3 (x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17 *Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6 Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 Jumlah 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) .Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.21 Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum .

EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. dan peperiksaan luaran. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. proses validasi. terarah kendiri. proses akreditasi. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaranpembelajaran. penguasa ilmu yang mantap. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. mengumpul. dan penilaian kendiri. pendidik yang inovatif. bersemuka. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. dan tidak bersemuka. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. . pengguna teknologi maklumat yang cekap. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. 9. serta pemupuk nilai yang gigih.

23 SINOPSIS KURSUS WAJIB .

membaca. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. Kursus ini juga memahirkan . It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Cina. Tenses. Islam in the Malay Civilisation. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. jenis-jenis ayat. bertutur. Types of Questions. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. tatabahasa. kemahiran mendengar dan bertutur. Islam dalam tamadun Melayu. Islam Hadhari. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Chinese. tokoh-tokoh tamadun Islam. dan proses pembangunan negara. It focuses on the English Sound System. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Indian and Japanese). interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. India dan Jepun). interaction among various civilisations (Malay. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. and nation development process. Sentence Types. jenis-jenis soalan. dan menulis untuk pelbagai tujuan. prominent figures of the Islamic civilisation. Listening and Speaking Skills. dan menulis pelbagai penulisan. Parts of Speech/Word Classes. dan kemahiran mendengar. It builds further on parts of speech and the language skills. This will enable learners to become proficient language users. contemporary issues. This course focuses on the introduction of civilisation. Islam Hadhari. membaca. Reading Skills. isu-isu kontemporari.

WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. pengukuran. measurement. visual arts. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. The topics discussed are problem solving.pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pembinaan. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. pendidikan jasmani dan kesihatan. penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. masyarakat pluralistik Alam Melayu. and physical education and health science selection. reading and writing in music education. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. operasi dan pengiraan. seni visual. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. strategi pengajaran dan pembelajaran. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. This course describes about Language Acquisition theory. and writing remedial on teaching and learning strategy. types of reading and writing basic skills activities. operation and computation. kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. dan juga analisis data dan interpretasi. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. pemilihan. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. spatial sense. Focuses wil be on reading. reading and writing remedial basic skills. konsep-konsep asas hubungan etnik. its relationship with teaching and learning. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. and also data analysis and Interpretation. kesedaran ruang. 24 WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. perlembagaan . Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia.

basic concepts in ethnics relations. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. This course focuses on cocurriculum in primary school. agama dan hubungan etnik. inkuiri. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. religion and ethnics relations.learning process of various subjects at the primary level. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. pengelolaan aktiviti. constitution in ethnics relations in Malaysia. mengetahui. and the role of government and society. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. setup of cocurriculum unit. . movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. management of meeting and budget. ekspresi. movement and visual art which will enhance the teaching . This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. Pendedahan kepada asas Muzik. exposure to basic skills in music.penubuhan unit-unit kokurikulum.dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. organizing of activities and competition. filing system. dan kecerdasan pelbagai. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. economy development in ethnics relations in Malaysia. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. It also focuses on the introduction of Arts in Education. Malay pluralistic society. politics 25 development in ethnics relations in Malaysia. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. gelanggang dan undang-undang permainan. pengurusan mesyuarat dan kewangan. expression. sistem fail dan surat menyurat. pengenalan alatan. dan majlis rasmi. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. and official function. inquiry and multiple intelligences. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi.

persediaan. kemahiran asas. management of court / field and team and organizing competition. principles of first aid. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. sejarah dan undang-undang. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. perlembagaan unit beruniform. marching. planning and camping.latihan dan taktik permainan. rules and regulation. pengkelasan persatuan. asas pertolongan cemas. pengelolaan kejohanan. history. constitution of uniform units. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. discipline and spiritual. organizing competition. This course focuses on the history of uniform unit. sejarah. . court and rules and regulation of games. management and administration. pengurusan ukuran balapan dan padang. team management. pengurusan. perkembangan dan kepentingan persatuan. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. field event. asas kawad kaki. pengukuhan kemahiran dalam permainan. disiplin dan kerohanian. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. pelaksanaan dan penilaian projek. struktur dan organisasi. pengurusan dan pentadbiran. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. knowing. games enrichment. introduction on equipment. 26 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) WAJ3110 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. This course focuses on the general knowledge. pengurusan pasukan. structure and organization. training and tactical of games. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. management in measurement of track and field events. track events.

BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang.This course focuses on the introduction and concept of society. khidmat pendidikan kepada komuniti. persembahan kumpulan dan refleksi. aktiviti di air. exploration and orienteering. dan berdaya saing. pengucapan awam. teacher relationship with community and honesty. history. This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. mengendali dan menghadiri bengkel. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. guru dan hubungan dengan komuniti. classification of society. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. jenis khidmat kemasyarakatan. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. management. WAJ3114 27 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. moral activities. This course is a four days camping programme. managing camps. tazkirah / aktiviti moral. basic skills. training in groups. kesantunan berbahasa. Malaysia cergas dan patriotik. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. implementation and evaluation of project. latihan dalam kumpulan. groupwork and reflection. preparation. water activities. aktiviti kemasyarakatan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. proressive and resilient. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. development and importance. The course emphasises on the balanced teacher self development. guru dan akauntabiliti profesionalisme. berdaya maju. kembara dan orienteering. It focuses on putting up a camp. berdaya tahan. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. kemahiran mendengar .

iklim sekolah. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. school organisation. lawatan benchmarking. . Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. The focus of the course is related to workshops. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. inovasi guru cemerlang. tertib di meja makan. latihan dalam kumpulan. mandat. infrastructure and school curriculum infostructure. interaksi profesional dengan guru cemerlang. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. students are exposed to teachers and law mandate. effective listening. school climate. Surat Pekeliling Ikhtisas.secara efektif. Akta 550 (1996 ). ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. This course aims to upgrade continuos self professionalism. workshops theme. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. moral acitivities. managing official ceremonies and dressing code. organising and attending workshops. tema bengkel. kreatif dan inovatif. profesional circulars. refleksi. finding. protocol. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). interpretation of test. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. Act 550 (1996). Pekeliling Perkhidmatan. public speaking. jenis khidmat kemasyarakatan. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. 28 BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. ciri-ciri kepimpinan. table ettiquette. aktiviti kerohanian/moral. benchmark leadership characteristics. speaking skills. pengurusan sekolah. interpretasi dapatan ujian. interaksi dengan komuniti setempat. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. kembara sosial. inventori konflik. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. conflict inventory. Students are exposed to the skill of planning. raising the flag. service circulars. lawatan benchmarking. khidmat pendidikan kepada komuniti. administering post inventory test of self direct search. reflection. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.

innovation.benchmarking visits. professional. 29 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) . professionasme commitment reports and reflective evaluation. interaction with excellent teachers.

peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. This course encompasses the developmental process of a child. This course consists of the development of Islamic. pelbagai teori pembelajaran. Western and Eastern philosophy of education. historical development of the Malaysian education system. . motivasi. development of children with special needs. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. implications on teaching and learning. prinsip-prinsip asas perkembangan.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. basic principles of child development. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. factors that influence the development of the child. the underpinning theories of child development. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. nature of human beings from the religious and biological perspectives. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. the National Philosophy of Education. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. different stages of development. implikasi faktor perbezaan individu. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia.

the roles of teachers in classroom management. models of discipline management. kemahiran berkomunikasi. implications of individual differences. integration of information and communication technology in teaching and learning. theories. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan.This course encompasses the child’s learning environment. management of educational media and resources. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. penggunaan dan penilaian media pengajaran. model-model pengurusan disiplin. practices and development of educational technology. EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. multicultural relationship skills and issues. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. EDU 3104 30 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. application of technical skills in using various instructional media. selection. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. production. pemilihan. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. teori. utilization and evaluation of educational media. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. pengurusan media dan sumber pendidikan. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. This course discusses concepts. communications skills. various learning theories. . penghasilan. learning styles based on different multicultural aspects. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran.

kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. matlamat. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. This course discusses the concept of a profession. teacher politeness. innovation and managing educational changes. needs. etika. leadership and roles of teachers. . kepemimpinan dan peranan guru. EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. stages of teacher development. types of guidance and counseling services. This course discusses educational issues and current challenges. early symptoms of emotional disturbances amongst students. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. peranan guru biasa sebagai pembimbing.EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. akauntabiliti dan kesantunan guru. teachers and ways to overcome. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. characteristics of a teacher as a professional. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. 31 This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. peringkat perkembangan guru. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. roles of ordinary teachers as guidance teachers. ethics and accountability.

32 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) .

concepts of teaching strategy. membaca. added value skills. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) . pengisian kurikulum. and language system. pengajaran mikro dan mikro. micro and macro teaching. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. reading. konsep strategi. approach. language skills (listening and speaking. dan menulis). curriculum content. penulisan langkah pengajaran. kemahiran bernilai tambah. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. konsep 5P. and writing). skills mapping. 5P concepts. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. fokus utama dan sampingan. dan sistem bahasa. dan teknik pengajaran.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. and technique. main focus and secondary focus. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. kaedah. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. pendekatan. pemetaan kemahiran. the writing of teaching steps. and implementing the micro and macro teaching.

dan tapak pembelajaran. This course describes the concept and principles of testing. website. pemilihan bahan internet. laman web. and measurement. pendekatan. on-line teaching resources editing. types and method of language evaluation. This course describes the usage of internet. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. pembinaan ujian. testing specifications schedule and its construction. model perpautan dalam penyusunan bahan. marks.Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. linkage within resources. This course elaborates on Malay language skills. pemarkahan dan markat. jenis dan kaedah penilaian bahasa. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. methods. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. penilaian kemahiran bahasa. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. using Malay language in internet. link model in organising resources. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. dan pengukuran. selection of internet resources. pembelajaran secara On-Line dan Off-Line. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. constructing and using language skills teaching aids. and techniques of teaching language skills. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. afektif. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. on-line and off-line learning. perpautan antara bahan. testing development. grammar and language skills evaluation. affective. penilaian. approaches. theory of cognitive. and psychomotor. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. teaching of Malay language through video conferencing. learning homepage. animasi dalam persembahan bahan. 33 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) BMM3104 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. animation in presentation. evaluation. dan psikomotor. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) . membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. kaedah. penggunaan alat pengarangan. teori-teori kognitif. preparation ofl language skills teaching plan. usage of writing tool. dan tatabahasa.

language variation. super segmental phoneme. objective. dan kelas kata tugas. adjectives. articulation and articulators. fonem segmental. kata adjektif. Malay language word form. pronunciation and syllables exercise. phoneme. dan pembentukan kata baru. kata kerja. external factor. linguistic structure. dan bahasa Melayu saintifik This course elaborates on various linguistic fields. artikulasi dan articulator. objektif. golongan kata kerja. paradigmatic rule. This course elaborates on phonetic and phonology theories. golongan kata. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. imbuhan dalam Bahasa Melayu. learning difficulties and ways of detecting learning difficulties. and scientific Malay language. language characteristics. dan sebutan baku. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. types of words. sifat bahasa. dan rasional. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. preparing lesson plan and teaching resources. affixes in Malay language. stilistik. pronunciation and syllables transcription. adjectives. BMM3107 34 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. bentuk perkataan bahasa Melayu. pronunciation and syllables in Malay language. and rational.Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. jenis kata adjektif. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. verbs. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. faktor luaran. linguistic developement history. sejarah perkembangan ilmu linguistik struktur linguistik. implementing teaching and evaluating session. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. stylistic. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. fonem. segmental phoneme. and the formation of new words. fonem suprasegmental. hurufhuruf dan simbol fonetik. alphabert and phonetic symbols. peraturan paradigmatik. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. variasi bahasa. verbs. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept. and standard pronunciation. and functional word class. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. organisation and strategies in normal and special class. .

menulis laporan / artikel dan penyebaran laporan / artikel. jenisjenis penyelidikan di sekolah. lexical and contextual meaning. proof theory. ayat inti.BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. strategi pengumpulan data. This course elaborates on various research methods in education. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. ayat majmuk. analisis data. action research types and proposal. adjectival phrase. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. feature meaning. symbols. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. pertimbangan semasa mengumpul data. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan. jenis dan cadangan kajian. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. This course explains what syntax is. kaedah analisis data. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. spelling. terminology and terminology construction schedules. dan ejaan. This course elaborates on semantic. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. makna leksikal. data collecting strategy. lambang. compound sentences. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. sumber istilah. makna ayat. fitur makna. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. ayat tunggal. ideomatic meaning. and prepositional phrase constituent order. semantic change. education research report and procedure. skema tatacara pembentukan istilah. frasa adjektif. It encompasses the noun phrase. simple sentences. teori pembuktian. sentences in Malay language including phrase. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. consideration to be taken during data . Perkamusan. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. perubahan semantic. dan proses penerbitan ayat. and short forms. istilah singkatan. the Jawi spelling system. frasa sendi nama. clause. dictionary skills and the translation skills. verb phrase. complex sentences. and sentence construct processes. frasa kerja. ambiguity and vague meaning. ketaksaan dan kekaburan makna. types of research in school. makna peribahasa. klausa. 35 BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) (Semantic and Terminology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. sistem ejaan jawi bahasa Melayu. ayat dasar. peristilahan.

dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. dan menerbitkan serta menyibarkan hasil kajian tindakan. sastera kanak-kanak dan remaja. organising action research seminar. approaches in understanding primary school literary texts. report / article writing. writing report / article. social. menterjemah data. mengumpul data. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. world view and Malay society cosmology. masyarakat. dan ekonomi). teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) . BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. 36 This course elaborates on concept of culture. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolah dengan mengenal pasti tajuk kajian. and national culture. ke penentuan rancangan tindakan. society. 5. sastera bandingan. literary teaching and learning techniques and activities. menulis laporan. data analysis. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. data analysis methodology. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. analising. Malay culture in literary and non literary resources. and report / article distribution. external influence in Malay society. and economic aspects). the Malay culture (from political. children and adolescent literature. collecting. menganalisis data. and printing and distributing action research findings. sosial. and interpreting data. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. comparative literature. and primary school literary texts appreciation. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum.collection. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan.

discusses every component of the language skills including concepts. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. reading. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. This course discusses on the methodology of teaching listening. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. importance. verb and articles along with the changing of every class of words. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. 37 BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. and classification. aims. membaca dan menulis. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify . and writing skills. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences.Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. kepentingan. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. membaca dan menulis. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. noun. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah. bertutur. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. describes the teaching steps for every skill. and writing. bertutur. tujuan. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. reading. speaking. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. speaking.

tema. the rules and forms of Arabic Morphology. followed by its three main components which are divided into Bayan. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. Abbasy and Modern. hasil-hasil karya penyair. Umayyad. iaitu zaman Jahiliyah. This course also explains several approaches. sumber puisi atau prosa tersebut. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. Jahily. zaman permulaan Islam. types of . pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa. dan beberapa kaedah pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. al-Ma’ani dan al-Badi’. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari alBayan. early Islam.comprehensively the students’ understanding in Arabic language. kaedah. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. zaman Bani Umaiyah. nominal and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. awzan sarfi. This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. Ma’ani and Badi’. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. Emphasis on the rootwords. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. kata terbitan. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. peraturanperaturan morfologi dan juga bentuk-bentuknya serta makna. approaches. struktur ayat 38 namaan dan pembentukannya. kesan. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. teknik dan strategi pengajaran Ilmu albalaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. katanama dan katakerja serta jenis-jenisnya juga tasrif. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. keistimewaan. Adding to teaching syntax techniques.

This course discusses details syllabus contents. orators and writers for every single period. pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. kombinasi penggunaan buku teks. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. themes. multimedia terminology in Arabic.literature. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. aplikasi perisian. outcome of selected anthology of several poets. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. preparation of teaching and learning resources. Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. computer axisted learning in the teaching of Artabic.curriculum specifications. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. criteria’s. application and management of teaching and learning. combination of using text book. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan . assessment book and teacher’s guide as well as their contents. will be analyzed from various aspects for enrichment and language competency to apply methods of teaching Arabic literature. BAM3108 39 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. impacts of contemporary societies and sources of each type. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. prose and poetry.

makro . It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. mingguan dan semester mengikut format yang betul. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemenelemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. application of appropriate techniques. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. prinsip-prinsip asas penilaian. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course exposes students the terminology of. BAM 3111 40 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. pengukuran. evaluation and examination of Arabic language. assessment. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. strategies for effective learning and professional Arabic teacher.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. asas penyelidikan pendidikan. ciri-ciri pentaksiran yang baik. . Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi.

(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. bahasa kedua dan bahasa asing. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native.system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. communicative competency and psychological language as well as language acquisition theoris. teori-teori pemerolehan 41 bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize intonation and pitching differences which can inspire with many meanings. implementing the research. sistem perkamusan Arab. morfem. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. phoneme. monem. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . monomer. sukukata dan kata. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. analyzing and interpreting the research data. and documenting the action research findings in a report or article. 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 . second and foreign languages. vowel and consonant. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. syllable and word. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course involves skills of carrying out an action research in a school. ways of acquiring the skills of planning an action research.

the theories of acquiring language skills. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. the roles and ethics of language teachers.Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. dan konsep pengajaran mikro. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. This course discusses the concept. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu Pinyin). . serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. questioning techniques. jenis-jenis ayat dan retorik. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Hanyu Pinyin. principles and objectives of teaching Chinese language. preparing and using teaching aids. the verbal and non-verbal communication skills. writing reflections and understanding micro-teaching concepts. kosa kata. teknik soal jawab. refleksi. frasa. komponen ayat. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. lesson planning. 42 BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching & Learning)Children’s Learning in Science 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. penulisan rancangan mengajar. dan peribahasa. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. and idioms. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. teori pemerolehan bahasa. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. pelbagai pedagogi. vocabulary. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

BCN 3105 43 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. Teaching-learning methods are also introduced. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. characteristics. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. characteristics. sentence structure. and historical development of prose. This course encompasses the knowledge of basic concepts. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(2+1) . Articles from different types of children literature are selected as reading texts. the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. genre and historical development of children literature. Texts from different types of prose are selected as basic reading. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. ciri-ciri. termasuk konsep. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. This course covers the methodology in learning.This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak. phrases. This course comprises of definitions. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. types of sentences and rhetoric. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan.

This course covers the teaching-learning methods of reading. roles. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. Selain itu.Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. implementation. methods. matlamat. peranan. Teori-teori pembelajaran 44 seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teoriteori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. This course will delve into the concepts. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. Learning theories such as constructivism. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. principles. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. ciri-ciri. proses pelaksanaan. This course comprises of the basic concepts. characteristics. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. functions. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. . prinsip dan fungsi. The basic principles of second language teaching approach will also be introduced. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran.

BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. various characteristics and historical development of poems. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. This course comprises of definitions. dipilih sebagai bacaan asas. iaitu Shi. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. implementing the research. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Each topic will be followed by microteaching. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. i. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. BCN3112 45 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.e. Shi. dan Sanqu. This course covers the basic techniques in writing skills. are selected as basic texts. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Ci. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. preparing the table of specification and analysing test results. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Primary Chinese Languge : Methodology ) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. Ci and Sanqu. Distinctive poems of three different types. analysing and .

definisi ilmu linguistik. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. fictions. kajian fonologi bahasa Tamil. sistem bunyi vokal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. characteristics and historical development of novel and drama.interpreting the research data. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. This course encompasses definitions. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. aims to enhance students knowledge of . BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II – Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. fiksyen. sistem fonem bahasa Tamil. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. novels and dramas are selected as reading texts. Distinctive texts of different short stories. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam 46 seminar itu. sistem morfologi. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. konsonan. and documenting the action research findings in a report or article. 4. tempat atrikulasinya. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. the definition of linguistics. dan drama dipilih sebagai bacaan asas.

BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. . articulations. In addition. kaedah. Pendedahan juga diberi tentang teori. It exposes students’ to the theory. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. Topics discussed include Eluthiyal.Phonology. morphem and competence in the Tamil language. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. keperluan sukatan. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kaedah penghasilan rancangan pelajaran 47 harian. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. kaedah. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. Solliyal and Thodariyal. morphology system. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. This course exposes students to various theories. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. Solliyal dan Thodariyal. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. It discusses the theory. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. . BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. penguasaan dan penggunaan bahasa. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. approaches and strategies of teaching literature. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. With the exposure. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. and activities and resources for teaching literature. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. Emphasis is given to inductive. 48 This course focuses on topics related to various functions of language and its use. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. pelbagai genre penulisan. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. they are expected to produce various creative texts of their own. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. aspek bacaan luas.

pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item. developing the marking scheme and the administration of examinations. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. puisi. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. 49 This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature.BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. This course focuses on the various genres relating to children. caricatures. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. sastera kanak-kanak. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. constructing the JSU. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) . students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. children’s literature. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. kepentingan dan peranan berita. It discusses the importance of creative Tamil literature. analyzing items. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. In addition. Topics include appreciating poetry. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. poetry in motion and folklores. Besides looking at themes. cartoons.

Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. Topics discussed include the history of classical poems. mengapresiasi keunikannya. ‘Aniyiyal’. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. aniyiyal dan yaappiyal. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. analysing and interpreting the research data. and documenting the action research findings in a report or article. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. authors and themes and analysis of epics. 50 BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. implementing the research. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika.

Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. the authors and themes. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai . and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. 5. This course provides introduction to Social Studies. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. multi-disciplinary in Social Studies. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. thematic strands approaches in Social Studies. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It’s content are more focusing to the meaning of Social Studies. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. In addition. 51 PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial.cerpen dan novel oleh penulis-penulis yang mewakili zaman mereka. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. This course involves skills of carrying out an action research in a school.

economic and socio cultural of development. . This course introduces the students to the basic concepts in Physical and Human Geography. interaksi manusia dan hubung kait dengan sosial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. dan sosio budaya masa kini. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. social control.untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. and the national education policy amendment in historical development of the nation. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. zaman sebelum kemerdekaan. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. interaksi antara sistem fizikal. Penekanan adalah kepada proses-proses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. zaman selepas kemerdekaan. ethnics. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. kaum. post independent era. Through project work. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. dan penyatuan masyarakat. This course emphasizes the importance of historical development of 52 the nation in creating a nation state. pre independent era. Multi cultures. kawalan sosial. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspects. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. ekonomi. and the concept of unification in the society. This course deals with the nation’s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. Kepelbagaian budaya. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society.

PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. and education for sustainable strategis in Social Studies. perbezaan sains politik. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. politics. . human interaction with nature. education for sustainable development and education for international understanding. differentiate political science. This course describes in general the concepts of values. This course focuses on values. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan 53 perbandingan. doctrine of power. pemerintahan negara menurut perspektif Islam. comparison different types of government. dan politik dan This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. peranan guru dalam pemupukan nilai. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai. sovereignity. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. moral. the nation. moral dan etika. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. moral. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. insan bermoral. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. kedaulatan. and authority. dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. It’s covers the introduction to environment education and sustainable development. and politics and government in Islamic perspectives. kewujudan negara. power. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. kuasa dan autoriti. moral dan etika. politik. doktrin pengasingan kuasa. Students are also required to carry out practical activities for this course. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi.

procedure in producing and organizing technology education materials . procedure in producing and organizing printed materials for Social Studies. This course describes the advantages. penggunaan. dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. afective domains to instill positive attitudes. teacher’s role in enhancing values. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. curiculum and curiculum specification of Local Studies. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education. moral and ethics. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. Students are exposed to the introduction to Social Studies. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the reasons in using of resources in teaching and learning. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial.moral and ethics. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. and service learning in Civics and Citizenship Education. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. preparation. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. moralist human being / Mortals. and integration of values in government policies. usage. curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work PSS3109 54 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan. persediaan.

pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. economic growth factors. This course emphasises on the concept of assessment. perancangan pengajaran. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. teaching skills. faktor pertumbuhan ekonomi. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek-aspek pentaksiran. teaching-learning modes and techniques. Students are intoduced with approches and strategies in teaching-learning. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. lesson plan. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia. measurement and testing in social studies. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. Focus is also given to differentiating the types of test. This course emphasize on economic development study. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis-jenis ujian. sektor ekonomi dalam pembangunan. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan. pengajaran mikro. economic development . preparing a Test Specification Table and constructing test items. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. 55 This course describes the many types of teaching modes suitable for teachinglearning in Social Studies. kemahiran pengajaran. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. the micro and macro teaching. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment. penilaian. and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies. aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial.for Social Studies. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia. dan pengajaran makro. evaluation.

and discourse and sosial isues and solutions. kegunaan analisis wacana. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan . PSS3115 Penyelidikan Tindakan II . Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. pemikiran kritikal dan analisis logik. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. discourse analisis and mass media. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana. investment in human capital towards education economic. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner.sectors.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. uses of discourse analisis. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. pro and cons of discourse analisis. This course emphasizes on introduction to discourse analisis. social aspects in development in Malaysia. dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. analisis wacana dan media massa. problems of poverty and extermination strategies in Malaysia. analysing and interpreting the research data. and documenting the action research findings in a report or article. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. rasional dan objektif. Malaysia transformation and economic development. perbezaan pendekatan klasik dan wacana 56 analisis pascamoden. implementing the research. and globalization and Malaysian economy. critical thinking and logical analisis. differences in classic approche and post modernization discourse analisis. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.

melodies. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. triads. tidak lazim. In the sight singing section. pembentukkan kaden. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf.tindakan dalam seminar itu. kaden dan irama. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. compound and irregular time. penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. major. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. meter dan nilai not. chords and cadences. irregular time division. kord. triad. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) . pembahagian masa tak sekata. irregular meter. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. alto and tenor clefs. 57 MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. It consists of listening to intervals. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. This course also focuses on sight singing. meters and note values. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. skel-nada major. Topics given focus here are meters in simple. 6. Memberi fokus di dalam nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. rules of harmony. melodi. peraturan pengharmonian. minor and chromatic scales and compound intervals. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meter-lazim. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. klef-alto dan tenor.

arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. arpegio dan kord.(Keyboard Competency I) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. progression and chord progession in fifths. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) . students use melodic decoration in their music composition. psikologi. matlamat. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. philosophical implications. Sudents are introduced to melody harmonisation using the dominant seventh chord. 58 MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. importance of music. In this course. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. Pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. faktor-faktor sosiologi. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. sociological and psychological factors that affect music education. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. In addition. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. fungsi muzik dalam pendidikan. aims and the functions of music in education. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education.

students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano technical skills. kord pengaplikasian teori. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. singing. preparation and arrangement of percussion scores. teknik bermain rekoder soprano. arpegio. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel.Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. . MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment.a variety of singing repertoire including two part singing. arpeggio and chord playing. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. playing a wider repertoire. teknik pengendalian alat iringan. lagu lapisan. 59 This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano.

latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. bermain gitar sambil menyanyi. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. kord. irama. mengimprovisasikan melodi di kibod. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. reading of notes. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. chords. Focus is on posture. MZU3109 60 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. chords and musical concepts. This course caters to students without knowledge in guitar playing. Memperkenalkan kord. triads. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. latihan dalam permainan iringan kord blok. broken chord. playing the guitar while singing. petikan dan cara ‘strumming’. plucking and strumming style. melodies. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. MZP3108V Alat Muzik Utama . bacaan not.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. bermain pelbagai rentak. melodi. kaden. aural practices. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. latihan aural. bes . playing with different rhythm. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing.MZP3108G Alat Muzik Utama . Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. It involves aural studies in intervals. Students also develop listening skills through aural guitar playing. dan konsep muzikal. triad. cadence and rhythm.

play block chords. artikulasi. Carl Orff and Jaques Dalcroze . permainan alat muzik. alberti bass. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah . students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. jumping chord. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. sing melodies in keys changes from major to minor. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. dinamik. progressing to level two in piano playing techniques. sight playing and a variety in repertoire. kemahiran membuat persembahan. broken chords. This course is a continuity.In the teaching and learning of music in the classroom. singing folk songs. pengukuhan cara memainkan iringan mudah 61 dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. melody improvisation. MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. to reinforcement.alberti.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I.music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. rentak. MZP3112G Alat Muzik Utama . dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian.

mingguan dan harian serta pengajaran mikro. . Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. MZP3112V Alat Muzik Utama . Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. rhythm. dynamics and performance preparation. bacaan not. This course exposes students to the compositional devices in music education. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. ciptaan ensembel rekoder. perancangan serta format rancangan pelajaran tahunan. petikan dan cara ‘strumming’. strumming style with different rhythm and chords. This course is a continuity from course vocal 1. nyanyian lagu. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. Students’ present their respective music composition present during this course. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. Emphasis is on style development. aural. articulation. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. pelbagai rentak dan kod. 62 mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. plucking. In addidtion.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. latihan aural.berkaitan dengan bermain gitar.

rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta ,permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics, sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang, Zapin and walking bass rhythms. MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. 63 This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama - Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances.

MZU3116

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II)

2(2+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro, perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji, amalan refleksi . This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

MZU3117

Muzik Malaysia (Malaysian Music)

3(2+1)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre- genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity, video watching or live performances, score analisis, workshops and practical experiences. 64 MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV 1(0+1) (Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques, sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZP3118G Alat Muzik Utama - Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang

mahir. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Students are introduced to self access and group learning approach. MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan, latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.

MZU3119

Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II)

3(2+1)

Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.

65 In this course also, students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources.This course focuses on students’ participation in three components i.e. instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

MZU3120

Muzik Dunia (World Music)

2(2+0)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika, membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik, Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects

romantik. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I .Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. tempo and phrasing and singing in various rhythm. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. menganalisis dan . romantic and the 20th century eras with different music genres. Classical. Baroque. genre and compositional styles. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. classic. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. 20th century and Jazz eras. Romantic.of music genre. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. styles and composers music scores from Renaissance. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V 66 Alat Muzik Utama . MZP3121G Alat Muzik Utama . ekspresi dalam pelbagai dinamik.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. klasik.

It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. analysing and interpreting the research data. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. dan kaedah mendokumentasi penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH . use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. MUSIC ACE. This course involves skills of carrying out an action research in a school. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. implementing the research. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. hasil This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. 7. the role of technology and music software in the production of music composition.menginterpretasi data penyelidikan. MZP3124 67 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and documenting the action research findings in a report or article.

aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. Emphasis will be on the aspects of observation. konsep kraf. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. distinguished educationist and researchers in children’s art. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. India. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. . Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. aesthetics. exploration and appreciation of art works. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. creativity. Jepun dan Barat. China. children’s creativity and imaginations. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik. estetika dan ekspresi visual. stimulus and factors that affect children’s art. appreciations of children’s 2 dimensional art works and appreciations of children’s 3 dimensional art work. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. art of various cultures. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. and visual expression. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. Topics in this course cover the background of developmental theory on children’s visual expressions. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. This course covers the developmental stages of children’s visual expressions. kreativiti. 68 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) PSV3103 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. developmental stages of children’s art. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak-kanak. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual. This course covers the concepts. principles of design and compositions in art works of various cultures.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV.

pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. lesson planning. peranan guru PSV. objektif kurikulum. management of outdoors and indoors activities. the roles of the PSV teachers. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. resource and teaching aid management. Membuat Corak dan Rekaan. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. serta aktiviti amali untuk meneroka alat.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. the importance of curriculum development. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. Penekanan 69 juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. konsep 5P. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. huraian sukatan pelajaran. 3(2+1) . Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. the 5P concept. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. specifications of the syllabus. that is: Drawing and Picture Making. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. as well as practical activities for explorations of tools and materials. subject matter. persediaan mengajar. kepentingan perkembangan kurikulum. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Pattern-Making and Designing. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. bahan. Penekanan diberikan kepada matlamat. content and themes in producing art works for the four areas. Integrated Curriculum for Primary Schools – Drawing and Picture Making. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut.

Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. mengenal kraf tradisional. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan.Membentuk dan Membuat Binaan. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education – Modelling and Constructing. teaching and learning resources. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. PSV3108 70 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . strategy. This course covers the concept of drawing and picture making as well as patternmaking and designing. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) . teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. introduction to tradisional crafts. pattern-making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy.Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya menggambar dan membuat corak dan rekaan. strategi. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. sumber pengajaran dan pembelajaran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. This course covers the approach.

kaedah pentaksiran PSV. types of assessments. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. aims of assessment in VAE. oriental art. apresiasi karya seni barat. presenting and exhibiting multimedia art works. marking schemes. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. seni oriental. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). evaluation of art works and evaluation of portfolios. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. PSV 3111 71 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. alat dan bahan. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. seni oriental. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). methods and forms of assessment. bentuk pentaksiran PSV. oriental art. This course covers the introduction to the art history in western art. tujuan pentaksiran PSV. pelbagai fungsi lukisan.(Creative Multimedia in Visual Art Education) Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). jenis-jenis pentaksiran.. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. western art. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. peraturan memberi markah. application of ICT in teaching and learning PSV. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. teknik menghasilkan lukisan. Practical aktivities cover the use of multimedia. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. pendekatan dan kaedah .

PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. implementing art projects.melukis. This course covers the management and organisation of arts projects. management and organisational process of art projects. merancang projek seni. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. various functions of drawings from various genres and culture. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. tools and materials. making feedback reports and taking further actions. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) 3(0+3) . This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. approaches and methods. implementing the research. analyzing and interpreting the research data. considerations and perceptions in drawings. and documenting the action research findings in a report or article. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. planning art projects. drawing techniques. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. This course covers the types of drawings . Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. PSV 3114 72 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. melaksanakan projek seni. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan.

pendekatan. and the implementation of “j-QAF” program. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan . Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. the usage of text books and Teachers Guide Book. The course focuses on strategy. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. the new and old curriculum comparison analysis. 8. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. PIM3102 73 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. approach. This course discussed the Islamic education development. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang.Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education.

menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson plans. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. This course focuses on introduction to Al-Quran education. 74 The course focuses on clarifying the concept of ‘Ibadah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. application ‘tajwid’ rules in reciting. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. It also discusses the strategy. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. and teaching practical. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. . Kursus ini juga membincangkan strategi. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson plans. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. and teaching practical. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. lesson planning and teaching-learning of al Quran. memorizing and interpreting of the Quran verses. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran.hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. lesson plans and teaching practical. penyediaan rancangan. The course focuses on clarifying the concept of ‘Sirah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran.

perancangan. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. It also discusses the teaching strategies. kajian teks jawi klasik. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. and practical. The course focuses on the content analysis on ‘Jawi’. planning. kemahiran asas. It also discusses topics in micro and macro teaching concepts. pendedahan secara amali penulisan khat. The course emphasizes on topic selecting. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. dan moden. according to the Islamic education syllabus for primary schools.PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. exposure to Arabic calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) . menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan. dan amali. The course focuses on clarifying the concept of ’akhlak’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. lesson plans. PIM3109 75 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. basic skills. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’.

PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang.. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. It also discuss topics related to item building. assessment and evaluation in Islamic education. kesan iman dalam kehidupan. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis.a. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars.’s special traits. the impact of faith in life. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). perkara-perkara yang membatalkan iman.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan.w. and other related issues. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. dan Penilaian PAFA. It will also explore ways of acquiring the . 76 This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. tables of specification. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. measurement. types and field of testing. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.w. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. bentuk dan bidang penilaian. The course focuses on concepts. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s.a. and PAFA assessment. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. pengukuran. dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. their main topic of discussions. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. Islamic educators. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. The course focuses on the “dakwah”. and Islamic Education Managements in Malaysia. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I .

training methodology for physical fitness. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course involves skills of carrying out an action research in a school. implementing the research. This course includes concepts and definition of total fitness. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. jadual latihan kecergasan fizikal.skills of planning an action research. periodisation of training and effects of training on physical fitness. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. training schedule of physical fitness. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. 77 9. motorrelated physical fitness componen. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. The course focuses on Usul Fiqh studies. methodology in fiqh. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. Islamic economy and management of properties in Islam. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. .related fitness. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. sembelihan. physical fitness and the importance of physical fitness. analyzing and interpreting the research data. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. animal slaughtering. the component of health. and documenting the action research findings in a report or article. training principles of physical fitness. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0) . The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet.PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah. penilaian. kemahiran acara padang. children’s games and techniques. asas terjunan. This course stress on rules and regulations. swimming safety. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. structure and the organisation of society. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. 78 PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. basic teaching and learning methodology of swimming. the acquiring of skills in the track and field event. pengelolaan permainan dan teknik permainan. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. kemahiran acara balapan. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. permainan kanak-kanak. pengurusan. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. struktur dan oraganisasi persatuan. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. evaluation. keselamatan renang. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. teaching and learning of bacis movement. model Bunker and Thorpe 1982. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. The topics are basic movement concept. This course to expose students to various swimming skilss.

. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. darah. skeletal system. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. keselamatan murid-murid. nervous system. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. ‘attention’ dan prestasi. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran.Motor (Growth and Motor Development) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. aspek pengurusan. endocrine system. human information processing.chemical level. kematangan. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. motor learning. sistem otot. pembelajaran motor. blood. digestive system. attention and performance. sistem rangka. penganalisisan perlakuan. pemprosesan maklumat. jantung. saluran dan peredaran darah. feedback. koordinasi. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. pengelolaan dan pentadbiran. Integumentary system. coordination. somatic growth. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. This course includes the definition and concept of growth. . kematangan dan prestasi fizikal. individual differences and capabilities. aktiviti fizikal dan sukan. maturation and physical performance. adipose tissue and body composition. nutrition and metabolism as well as urinary system. pertumbuhan somatik. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. maturation and motor learning. blood vessels and circulation. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. maturation and factors that influence growth. tisu adipos dan komposisi badan. sistem penghadaman. selular dan tisu organisma. sistem limfatik dan imuniti. kanak-kanak. kematangan dan pembelajaran motor. perbezaan individu. maklumbalas. respiratory system. 79 This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. sistem respirasi. sistem saraf. muscular system. sistem endokrina. motor control. kawalan motor. cellular level and tissue level of organisation. functional development. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. retention and transfer of learning. lymphatic system and immunity. Heart. sistem integumentari.

planning. The aspects of managing. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course covers the philosophies. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. konsep. . pengurusan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. 80 This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. pengelolaan. history and literatures of outdoor education.This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. the aspects of managing. penganalisisan perlakuan. pengelolaan. rekreasi dan kesenggangan. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. recreation and leisure. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. managing. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. administrating and organizing. aims. pengurusan. objectives. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. analyzing performance. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. concepts. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. perancangan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.kepentingan. administrating and organizing. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. sukatan dan tafsirannya.

the aspects of managing. undang-undang dan pentadbiran sukan. aspek pengelolaan. analyzing performance. penganalisisan perlakuan. nilai dan etika dalam sukan. values and ethics in sport. pengurusan permainan tradisional. managing tradisional games. managing physical education and sport. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. administration of national and international sport agency. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pengurusan. the interpretation of curriculum. criteria in choosing physical education acitivities. penganalisisan perlakuan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. program pembangunan sukan. sports development programme. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. the importance of physical education. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. administrating and organizing. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. pengurusan. issues in sport. aspek pengelolaan. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. 81 This course discusses the management and administration of physical education and sport. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. .This course includes the history and development of physical education in Malaysia. isu-isu dalam sukan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. laws and administration of sport.

pendidikan jasmani dan sukan. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. analysis and interpretation. This course includes the concept of test. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. physical education and sports. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. analyzing performance. 82 interpretasi serta menggunakan hasil ujian. pemilihan jenis-jenis ujian.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. criteria in choosing adapted physical education acitivities. The course helps student to develop different type of tests. Emphasis given to the concepts of physical education. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. pembinaan ujian. the interpretation of curriculum. the aspects of managing. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan . the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. administrating and organizing. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. selecting test. measurement and evaluation in physical education and sports. Students will be exposed to different types of research in health. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan.

Jasmani. and documenting the action research findings in a report or article. kecederaan bahagian tangan. sports and economy. sukan dan media. sukan dan kanakkanak. penetapan matlamat. deviasi dalam sukan. mengangkat dan membawa pesakit. pressure and anxiety in sports. kaki. PJM3118 83 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. motivasi. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. sukan. airways and cardiopulmonary resuscitation. burnout and overtraining in sports. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. asthma and heart attack. principles in managing fracture. socialization in sports. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course discusses the basic concept of sports injury. arousal. lifting and carrying of patient. pendekatan rawatan kecederaan. child psychology development via sports. deviation and aggression in sports. analysing and interpreting the research data. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. open wound. teori sosial dalam sukan. sports history. feedback. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. pencegahan kecederaan dalam sukan. kebangkitan. exposure to extreme heat. prinsip menguruskan kecederaan patah. prinsip asas pertolongan cemas. reinforcement. motivation. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. badan. maklumbalas. This course includes sports psychology and sports sociology. sports medicine and coaches of sports. kepala dan mata. skin injury. soft tissue . definisi sosiologi sukan. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. pendarahan terbuka. ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. sports. perubatan sukan dan jurulatih sukan. asma dan serangan jantung. sukan dan ekonomi. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. pengsan. kecederaan tisu lembut. sports and children. the definition of sports sociology. prevention of injury in sports. sports and media. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. sports personality. faint. keganasan dalam sukan. terdedah kepada haba yang melampau. peneguhan. sociology theories in sports. basic principles of first aid. approach in treatment of injury. personaliti. implementing the research. goal. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. kecederaan kulit.

MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. . Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. legs. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. there is a further exploration into natural. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. irrational and real numbers. injury to the hand. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. head and eyes. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. rational. body.injury. 84 Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. students will apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. In the process. In addition. 10. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. This course involves skills of carrying out an action research in a school. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.

students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. heuristic algorithms and methods of sorting. analisa laluan kritikal. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. graf. rangkaian.g. symmetries and transformations. algoritma. 85 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. . peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. algorithms. types of searches. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. It provides information about introduction to decision Mathematics. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. simetri dan transformasi. Chi-Square test. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables.tessellations. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. The use of ICT e.Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. linear programming. It discusses concepts in plane geometry. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. In addition. jenis-jenis carian. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. Students will also discover patterns in art and design. graphs. pemprograman linear. critical path analysis. Selain itu. networks. teselasi. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. Pelajar juga didedahkan kepada makna.

the applications and use of technology. technology in Mathematics. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. At this point. graphing calculator and software such as Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. . using relevant Mathematical ideas. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. and patterns and relationships. teknologi dalam Matematik. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. penggunaan dan aplikasi teknologi. Students will be introduced to printed materials. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. fungsi dan graf. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning.Dalam kursus ini. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. derivatives and integrals. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. In addition. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs. 86 MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and graphs. Mathematics facilities and management of resources. teaching and learning aids. ujian ChiSquare. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. basic understanding of limits and limit theorem. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. Selain itu.

Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. mikro dan makro. Farctions. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. decimals and percentages and also construction of teaching aids.MTE3109 Teaching of Numbers. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. micro and macro teaching sessions. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. effective planning and teaching. Penggantian. Pecahan. aljabar matriks dan ruang vektor. Substitution. The idea is extended to using Elimination. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. pelajar akan belajar konsep utama geometri. pecahan. the use of technology. Dalam kursus ini. students will learn the key concepts in geometry. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. In addition. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. . fractions. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. micro and macro teaching sessions. mikro dan makro. pengukuran dan pengendalian data. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. perancangan pengajaran efektif. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. measurement and data handling. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Selain itu. 87 Teaching of Geometry. penggunaan teknologi. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. matrix algebra and vector space. Discussions cover topics related to teaching of numbers.

MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. classical codes and ciphers. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. implementing the research. analysing and interpreting the research data. MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(2+1) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. kod dan kriptografi. mathematical difficulties and diagnostic test. use of mathematical modeling in biology and ecology. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. and some key mathematical ideas related to calculus. Its contents cover mathematics in every day life. MTE3114 88 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. The topics discussed are testing and evaluation. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. codes and cryptography. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3(1+2) . kod klasik dan nombor rahsia. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. and documenting the action research findings in a report or article.

respirasi tumbuhan. cell structure and function. makanan dan kesihatan. animal nutrition. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains.Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan This course involves skills of carrying out an action research in a school. plant reproduction. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. tumbesaran. Behaviourist learning theory. nutrisi haiwan. understanding children’s development. movement and support in animals and plant responses to stimulus. information-processing theory-Atkins. growth. how children learn science. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. Ia menerokai . Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. Gagne’s learning theory. respirasi haiwan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. what do children need to help them learn through constructivism. understanding children’s ideas in science. Shiffrin and Baddeley’s. 11. pembiakan tumbuhan. animal excretion. It explores the nature of science. Bruner’s learning theory. plant excretion. the nature of science and how children learn science. nutrisi tumbuhan. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) This course provides knowledge about life and living processes. assessing children’s ideas and misconceptions in science. plant respiration. food and wellbeing. pembiakan haiwan. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. plant nutrition. animal respiration. the constructivist approaches. It explores the nature of life. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. SCE 3102 89 Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. struktur sel dan fungsi. cellular respiration in plants and animals. perkumuhan tumbuhan. animal reproduction. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. perkumuhan haiwan. Ausubel’s learning theory. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan.

alcohol. asid sulfur dan asid nitrik. teaching and learning strategies for primary science. perkembangan kanak-kanak. teori pembelajaran Bruner. using light. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. thermometry and thermometers. bahan bakar. Malaysian primary science curriculum I. aldehid dan keton. sebatian beraroma. forces in fluids. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. pendekatan konstruktivisme. asid karboksilik. ethers and amines. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. fuel. It discusses physics and measurement in everyday life. ester dan amid. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. cara kanak-kanak mempelajari sains. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course provides knowledge about exploring materials. esters and amides. perusahaan penyediaan ammonia. It discusses issues in science education. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. natural polymers and paper. memahami idea kanak-kanak dalam sains. carboxylic acids. getah. kurikulum sains sekolah rendah aras II. Shiffrin dan Baddeley. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. aloi. ores and minerals. the physics of music. industrial preparation of ammonia. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . motion. teori pemprosesan maklumatAtkin. work and machines. alkohol. bahan komposit. synthetic polymers and plastics. applying Newton’s laws in everyday life. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. teori pembelajaran Ausubel. teaching science for all children and science for exceptional children. alloys. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. teori pembelajaran tingkah laku. electrical circuits in .tentang ciri-ciri sains. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. polimer semulajadi dan kertas. rubber. planetary and satellite motion. sulphuric acid and nitric acid. aromatic compounds. aldehydes and ketones. polimer tiruan dan plastik. Malaysian primary science curriculum II. teori pembelajaran Gagne. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. composite materials. bijih dan galian. 90 Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. soaps and detergents. sabun dan detergen. eter dan ammina.

the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics and semi-conductors. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends, threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and biodiversity collection submission.

91 Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily

lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

SCE 3111

92 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,

pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0)

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

SCE3114

93 Science, Technology and Society (Sains, Teknologi dan Masyarakat)

3(3+0)

This course provides knowledge about science, technology and society. It discusses issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran

The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) This course involves skills of carrying out an action research in a school. management and administration and Design and Technology will be emphasized. In relation to that. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. text books and other resources including the use of ICT. buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT. process of the planning and evaluationin RBT. pengenalan kepada sistem PTV. falsafah. leadership characteristics. career path and future of design and technology. dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. 12. ciri-ciri kepimpinan. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan.berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. the introduction to the TVE system. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan . Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. kemasan. 94 This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. peluang kerjaya dan masa depan RBT. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. proses perancangan dan penilaian RBT. curriculum and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia.

kurikulum sekolah. accessories.penekanan. kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. pelaksanaan. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. planning. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. designing. perancangan. planting. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. innovation. finishing. skills on constructions of wood and metal based project. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) . propagation. handling of products. care of ornamental crops and landscape. plant care. andurrent issues regarding the curriculum development in Malaysia. penanaman sayursayuran secara hidroponik.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. implementation. penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. Knowledge of materials. planting. dokumentasi dan penyimpanan rekod. 95 penanaman. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials. meta. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. reka bentuk. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum’s philosophy. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. interior and exterior decoration will also be emphasized. management. school syllabus. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. pengetahuan teori dan kemahiran amali. planting vegetable hydroponically. selection and preparation of field for vegetable planting. evaluation. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. theory and model of curiculum development. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. penilaian. dan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. goals and teaching objectives and other resources. documentation and record keeping. the integration of pedagogical element and assesment will also be focused. This course will expose the student to the development of technology and material production.

and macro and micro teaching. belah. kemahiran dan teknik menyoal. mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik.design of garment styles. hemlines and. necklines. openings. ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus. kaedah. mendawai litar pendawaian domestik. and the integration of suitable pedagogical element and assessment. kancing. Topik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim. Pedagogical element and assessment will be emphasized. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian. penghilangan gelembung. komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik. motor arus terus. skills in preparing and using the materials for teaching aids with IC. Focusses will be on teaching and learning approaches. kemahiran penyediaan. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. strategies. teknik pengajaran. lengan. the skills of planning a lesson based on primary school syllabus. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. robotik. teaching method and techniques. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah. dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners. asas mekatronik. domestic wiring. pleats.(Primary School Living Skill Teaching Method) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. sleeves. design printed circuit board. strategi. membina robot asas teknologi rendah. mereka cipta stail pakaian. penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. the preparation of work records and dress making. penyudah tepi dan garis leher. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. pendawaian satu fasa. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. RBT3107 96 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik. gathers and. . asas elektronik berdigit. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. skills of questioning techniques. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. mechatronics and robotics basics components.

pembiakan dan pengendalian. selection and preparation of aquarium and cage. selection of pets and ornamental fish. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. analisis markah dan statistik asas.the overview to the pet animals and ornamental fish. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. marking scheme and mark analysis. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. interpretation as well as report writing on assessment. competency and school based evaluation. various methods of evaluation. penggunaan dan interpretasi data. jenis penilaian. dan pembiakan 97 ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. test specification table.alternative evaluation skills for using rubric. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. pelbagai cara penilaian. portfolio. basic statistic. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) . kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. management and daily care of pets. housing and equipments for pet rearing. pest breeding. preparation and keeping of documentation and records. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. discussion on validity and reliability of evaluation format.RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. peraturan pemarkahan. membina Jadual Spesifikasi Ujian. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. item development. pengurusan dan penjagaan harian.

regulation and workshop management personnel will also be emphasized. electronic commerce (e–commerce). analysing and interpreting the research data. implementing the research. business law. punca dan pencegahan kemalangan. materials and tools managemen. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan. kewangan.rules. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. perniagaan elektronik (e-dagang). It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. workshop design.and the integration of creativity element in pedagog. element of design is integrated in food preparation. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management) 2(2+0) Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. technology in food preparation and. This course covers topics on food sanitation. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. causes and prevention of accidents. pengurusan bahan dan alatan. prinsip memasak dan tatasajian. perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. best practices on workshop safety. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. table setting. 98 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) RBT3113 Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. undang-undang perniagaan. finance. organization and management. and documenting the action research findings in a report or article. preparartion of food. reka bentuk bengkel. cooking principles and. . financial management. pengurusan kewangan. pengetahuan tentang peraturan. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan. In this component too. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi. dan penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi.

This course emphasize on product design with computer aided. aplikasi lukisan 2D. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. This course emphasize on product development and principle. design and managing project such as chair. reka bentuk industri. tempat alat tulis. 3D design. suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. aplikasi lukisan 3D (wireframe. industrial design and design for manufacturing. proses dan perancangan projek. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. layout of interior design and pet’s house and prosesses and planning project. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. processes and planning. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. product architecture. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 2D drawing.RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan komputer. The integration of project base assessment will be emphasized. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan 99 tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) .

pengelolaan aktiviti prasekolah. views and ideas of earlier scholars of childhood education. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. aproaches in curriculum. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. Act 308 and Act 550. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. Akta 308 dan Akta 550. food and diets. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia.Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. PRA3103 100 Perkembangan Fizikal. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. This course covers the introduction to early childhood education. modelmodel program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. the National Preschool Curriculum. penjagaan kesihatan kanak-kanak. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education . hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. health practice and safety. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. growth and child development. eating ettiquette. the history of childhood education. Children’s Right. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. persekitaran. teaching and learning techniques and techniques at presechools. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. also the transition process from home to nursery/preschools. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. pendekatan dalam kurikulum. the affective factors in the implimentation of curriculum. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools.

faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. pembelajaran sains di prasekolah. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. This course includes theory and the basics of children’s language learning. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. pengurusan dan aktiviti. merancang aktiviti. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. factors of language development. seni bonekadan sastera kanak-kanak. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. membina keyakinan . muzik dan pergerakan. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. 101 sosiodrama. processes of creativity and teaching approaches. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti.PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. the methods in teaching and learning language at preschool. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. pembelajaran Matematik di prasekolah. factors that encourages and hinders creativity. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. This course covers the theories of children’s creativity. assessment in childhood education. perancangan program sains. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti.

and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab 102 kecacatan. to develop confidence to face challenges in everyday life. characteristics. management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. menubuh dan mengurus pusat pendidikan . the classification of special needs children. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool.untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. teori perkembangan moral. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. the management and activities. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. identification of Islamic education and moral curriculum. development of sosial skills and prosocial behaviors. Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. Focusses will be on the reason due to the disability. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. ciri-cirinya. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. theories on moral development. understanding and managing children’s emotions. dan perbezaan individu. management of curriculum. and spiritual and moral development activities as well its learning centre. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions.

penganalisisan. values and customs. komuniti dan institusi pendidikan. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. build and manage preschool education centres. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. objektif. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah.prasekolah. penyimpanan. nilai dan budaya. behaviors and children’s dicipline. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. family relationship. build and manage preschool education centres. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. community. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan.o the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. aims. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. . matlamat. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. improving family excellence.melaksanakan perekodan. hubungan keluarga. 103 This course covers the theories and perspecttive.

analysing and interpreting the research data. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. efficient relationship. This course is dealing with conducting action research in school. konsep kepimpinan dan perwatakan. presenting research findings in seminar. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. pengurusan kesihatan. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. 104 14. punca masalah. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. organizing action research seminar. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. implementing the research. programs provided and issues arises in educating these children. . documenting and publishing research papers. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. management of health. ciri-ciri. safety and diet. kecekapan hubungan. keselamatan dan pemakanan. causes. and documenting the action research findings in a report or article. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.

This course discusses the definition of language. prinsip. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. kajian sukatan pelajaran. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. concept. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed.PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. PKB3104 105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1) Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. pronciples. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. kemahiran membaca. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. language acquisition and language learning problemss among learning disabilities standard. approaches and methods used in language assessment and intervention are also covered. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. writing . reading. strategies of behaviour modification and issue concerned. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. tingkah laku bermasalah. and behaviour modification program among special needs students. konsep. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. problematics behaviour. theeory of language. pendekatan.

strategies to overcome the problems. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. PKB3107 106 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. The course includes understanding language. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. speaking. study of the syllabus. cookery. rearing pet. bertutur. kemahiran jahitan. membaca dan menulis. sewing. self-protect. ethics and classroom management. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. kemahiran berkebun. . pengurusan rumah tangga. home living. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. teaching basic grammar.skills and teaching basic grammar are emphasized. kemahiran memasak. design various instrument in a variey of important aareas. pengajaran tatabahasa asas. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. and the use of the assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. gardening. keselamatan diri. reading and writing skills. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. membina pelbagai jenis instrument. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. problems in acquiring listening. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. kemahiran memelihara haiwan. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. strategi untuk menangani masalah tersebut.

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. music and singing therapy. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. matematik berfungsi. terapi pertuturan. . It covers basic concepts of Mathematics. expression art therapy. Ia merangkumi konsep asas Matematik. terapi hidro. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. speech therapy. terapi pergerakan kreatif. PKB3110 107 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course provides the knowledge of concepts. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. strategies to overcome teh problems. pembinaan bahan bantu belajar. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(!+2)) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students. goals. permasalahan penguasaan Matematik. This course discusses the importance of physistherapy. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. terapi seni visual. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. teaching aids. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. problems of learning Mathematics. art therapy. kajian sukatan pelajaran.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. langkah-langkah. terapi muzik dan nyanyian. occupational therapy. matlamat. hydro therapy. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. terapi cara kerja. functional Mathematics. problems related to teaching sciece process.masalah pengajaran Sains. procedures. penilaian.

It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. dan integrasi. effectiveness of teaching and learning. teachers profesionalism. implementing the research. pentaksiran. students multiple competencies.PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. assessment. multidisciplinary services offered at the CBR. pentadbiran. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. program and placement of the ISN at the Community-based rahbilitation (CBR). physical aspects of the classroom. parents and community involvement. labeling segregation and integration. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. prinsip dan etika kerja sosial. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. pengurusan kelas khas. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. principles and ethics of social works. isu pelabelan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. pengasingan. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). keprofesionalisme guru. penempatan pelajar. penubuhan. khidmat pelbagai disiplin di PDK. analysing and . keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. prasarana kelas khas. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. setting up administration. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on – site training) PKU3113 108 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. special classroom management.

dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. 109 This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. budget allocation. peruntukan kewangan.interpreting the research data. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. and documenting the action research findings in a report or article. peranan guru dan pentadbir. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan. The role of teachers and administrative. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. and support services as well as evaluation of Special Education programs. placement procedures for children with special needs. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. organizational structure of the Special Education department in the Ministry of Education. struktur organisasi di peringkat kementerian. This course covers the implemetation of special education programs. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH PKD3101 Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) 3(3+0) . the State Education Department and the school.

Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas.Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai 110 Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children.roles of the family. the factors which can affect the development of language and communication. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. kepentingan peranan keluarga. This course covers the charateristics and the development of hearing-impaired children from various aspects. rakan sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkembangan kanakkanak bermasalah pendengaran. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) 3(3+0) . different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. peer group and effective modes of communication on the development of hearing-impared children. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. kesan kehilangan pendengaran terhadap amalan pendidikan dalam bilik darjah. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya.

identify the strengths and weaknesses of their pupils. This course gives an overview of the development of deaf education in Malaysia as well as abroad. It covers the important components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang. Isi kandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal.Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. sasaran. gathering relevant information. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. kelebihan dan kekurangannya. dan objektif-objektif pengajaran. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid yang diajar. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. and the issues and current trends in the education of the hearing-impaired. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized.membina pelbagai 111 jenis instrument. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. how to create and use various assessment tools. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) . This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after entering school. jenis khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat. ciri-ciri. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran. banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. and teaching objectives. dan kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak.

dan 112 merancang perkara-perkara penting dalam pertuturan secara individu. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes. KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada murid-murid bermasalah pendengaran. practice using the hand codes in the context of teaching the Malay and English language to hearing-impaired children. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing-impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) . approaches and strategies in the teaching of language to hearing-impaired children.Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). dan aplikasi KTBM. dan melaksanakan program This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing-impaired children. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. cara mengatasinya. dan latihan amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. Methods used in the assessment of language. practice through simulating teaching and learning language sessions. This course gives students a knowledge of the hand codes used in the Malay and English Language. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi-bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. This course provides students with a knowledge of the various issues. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran.

the process of normal hearing. the etiology of hearing loss and its impact on learning. ‘hands-on’ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) . keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak-kanak.Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. kepentingan menyediakan persekitaran akustik. various methods of assessing hearing loss. collaboration among people from various disciplines. dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. skills of planning. pengetahuan serta pengurusan pelbagai ujian pendengaran. pelaksanaan projek 113 kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. proses pendengaran. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. government agencies and nongovernment organisations in the development of CBR is discussed. the importance of having a good acoustic environment. merancang dan menggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. kemahiran dalam memilih. developing. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran. This course focuses on how to choose. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. membina. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils. This course covers topics like the anatomy of the ear. the use of amplification in the classroom. sistem amplifikasi pendengaran. This course introduces students to the provision of community-based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled.

prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. support services. peranan guru. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. and documenting the action research findings in a report or article. mengurus dan melaksanakan program Pendidikan Khas. state and school levels. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. managing and implementation of these programmes. Focus will be given to the ways of planning. implementing the research. jenis program. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program. khidmat sokongan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. kaedah merancang. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. struktur organisasi di peringkat Kementerian. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes.Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. analysing and interpreting the research data. peruntukan kewangan. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. PKU3115 114 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. types of programmes. issues like the role of teachers. financial allocation. isu-isu. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. .

Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children. affective. 16. documenting and publishing research papers. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. and psychosocial development.This course is dealing with conducting action research in school. latihan mengintepretasi laporan mata. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. organizing action research seminar. The role of parents and importance of early intervention are also discussed. observe and evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH PKl3101 Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. pelajar diperkenalkan kepada jenisjenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. PKL3103 115 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan. serta kesan kecacatannya ke atas perkembangan kognitif. kaedah pentaksiran penglihatan. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. presenting research findings in seminar. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. afektif dan psikosial. .

grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences.This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. This course covers important concepts in field of Living Skills. . Recreation and Adaptive Physical Education. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. dan penggunaan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. the visual process and causes of visual impairment. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. various visual assessment methods and visual skills training for children with low vision. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. menulis pindah teks Braille kepada tulisan biasa. membina pelbagai jenis 116 instrumen dalam pelbagai bidang yang penting. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. Students are taught cooking skills. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation. kemahiran memasak. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. pengurusan dapur dan rumah. design various instruments in a variety of important areas. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasi dan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan. management of the kitchen and house.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective. dan pengalaman hands-on. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. dan latihan membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan.

apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use these skills in the education of children with visual impairment. keperluan pendidikan murid . and produce English Braille using the computer. This course covers skills to produce. teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan). PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris (English Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. tahap Matematik. read and transcribe the English Braille Code. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institute for the Blind (Unted Kingdom. adaptasi kurikulum. read and transcribe the Mathematics Braille Code.PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep-konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. the level of Mathematics. dan latihan amali di dalam dan di luar bangunan. This course covers skills to produce. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids). PKL3110 117 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. persediaan dan pengajaran kanak-kanak buta dan berpenglihatan terhad. mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. Pelajar juga didedahkan kepada penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan kod Braille Bahasa Inggeris. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan oleh Braille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). sessions to practice indoor and outdoor sessions. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987). PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. menggunakan ICT dan peralatan khas. menyediakan bahan bantu mengajar. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom).

kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti. the implementation of community projects by these centres. legislation as well as contribution of individuals in this field will be discussed. This course covers the planning. Issues. peranan dan sumbangan pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. trenda. in Malaysia and other countries. PKU3113 118 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. pengajaran mikro dan makro. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. perundangan. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. trends. educational needs of children with multiple handicaps. adaptation of curriculum. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. prepare teaching aids. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan. cooperation government and non-government agencies. micro and macro teaching. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. dan kaedah . This course covers the development of education in the field of visual impairment. This course introduces the concept and philosophy underlining communitybased rehabilitation for individuals with disabilities. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan.bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. isu-isu. use ICT and other appropriate special aids. and hands-on experience and to reinforce learning.

membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. pengurusan sumber. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. This course is dealing with conducting action research in school. proses pembuatan keputusan. management of resources and finances. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. presenting research findings in seminar. and documenting the action research findings in a report or article. documenting and publishing research paper. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. 119 . This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. analysing and interpreting the research data. implementing the research.mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. the decision-making process. Students are exposed to the role of Special Education teachers. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. organizing action research seminar. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. as well as the evaluation of Special Education programs.

.SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) ncp Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru.

Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. pengurusan sekolah. reflections. bahan sumber pengajaran pembelajaran. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. analysis of documents. 120 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. Melalui pemerhatian. school facilities and the implementation of the school curriculum. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. penelitian dokumen. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. keberkesanan pelaksanaan strategi . School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. interaction with the school community. penelitian dokumen. strategi dan aktiviti. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. school and classroom management. about pupil’s behaviour. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. It also gives students the knowledge and experience through observations. analysis of documents. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. penelitian dokumen. reflections. penelitian dokumen. strategies. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. activities. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. pola tingkah laku murid. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. interaction with the school community. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations.Melalui pemerhatian. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. pengurusan bilik darjah.

dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK 3101 Praktikum I (Practicum I) 22(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK 3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) 121 dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation

skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK 3103 Praktikum III (Practicum III) 66(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum III is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

122 Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

123

PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas 3(1+2) PJM 3102 .SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1.

models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. peringkat kimia. Pendidikan Jasmani. sukatan dan tafsirannya. blood vessels and circulation. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. jantung. locomotor and non-locomotor movements. digestive system. konsep kurikulum. saluran dan peredaran darah. sistem saraf. the importance of physical education. cellular level and tissue level of organisation. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. chemical level. kepentingan. sistem otot. sistem integumentarim. the interpretation of curriculum. Heart. sistem respirasi. selular dan tisu organisma. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. sistem limfatik dan imuniti. criteria in choosing physical education acitivities. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. skeletal system. nutrition and metabolism as well as urinary system. blood. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. muscular system. model permainan kanak-kanak. lymphatic system and immunity. respiratory system. darah. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. endocrine system. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups. sistem rangka. sistem penghadaman. 124 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) . nervous system. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Integumentary system.(Basic Movement) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. sistem endokrina.

Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. 2. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) 3(3+0) PIE3101 Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. administration of national and international sport agency. values and ethics in sport. PIE 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. managing tradisional games. pengurusan permainan tradisional. sports development programme. nilai dan etika dalam sukan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. laws and administration of sport. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. undang-undang dan pentadbiran sukan. PIE3103 125 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) . program pembangunan sukan. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. approaches. isu-isu dalam sukan. managing physical education and sport. This course focuses on the introduction of strategies. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan.Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management of teaching-learning procedures. issues in sport. pendekatan.

pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. syllabus contents and its curriculum specifications. faktor-faktor yang membantu 126 penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. 3. membaca dan menulis. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. kombinasi penggunaan buku teks. This course discusses two important and significant things in the teaching process. measurement. This course focuses on topic selecting. It also discusses topic for micro and macro in teaching. .Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. bertutur. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. and evaluation. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). syllabus and text book. pengukuran. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. penilaian dan pentaksiran. BAE 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. This course focuses on topics of assessment. focusing on combination of using text book.

reading.This course discusses on the methodology of teaching listening. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. mingguan dan semester mengikut format yang betul. terminology of. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. evaluation and examination of Arabic language. describes the teaching steps for every skill. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. assessment. konsep penilaian. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. penilaian kendalian sekolah. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. penilaian kemahiran berbahasa Arab. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. and writing skills. speaking.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. 127 4. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . pembinaan item. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) .cara menyediakan rancangan pengajaran harian. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi.

aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. free from negative prejudice and discrimination. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) PKE3103 Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. falsafah. objektif.Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. sejarah. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. strategies and approaches in teaching health education. physical and social growth. positive approach in sexuality. This course gives expose to the concept and principles of safety education. history and the curriculum of health education. perkembangan aspek fizikal dan sosial. dan diskriminasi. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. storeage of dangerous product. method. konsep. bebas daripada prasangka yang negatif. PKE3104 128 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. kaedah. emergency procedures. prosedur kecemasan. Antara tajuk-tajuk yang . safety services. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. This course encompass the knowledge about health sexuality. safety rules in schools. the learning style. the philosophy. objectives. keselamatan perkhidmatan. Emphasis is given to introduction to health education. safe road user program and building safety. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. doing the practical session of micro teaching. peraturan keselamatan di sekolah. safety of self. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. keselamatan diri. stail pembelajaran. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. safety and environmental safety. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. This course discusses the basic concepts in health education. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. penyimpanan bahan bahaya.

supplementary food plan. pendekatan bersepadu. amalan kebersihan sekolah. behaviuor. program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. mouth health program. school health services. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach.dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. ADHOC / PROSTAR programs and monitoring and evaluation. rancangan makanan tambahan. 129 . school cleanliness practices. program kesihatan mulut. The course intends to give geneal understanding on concept. perkhidmatan kesihatan sekolah. and emphasis on children’s health.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN .SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1.

Pelajar akan didedahkan dengan rasional. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. kaedah pengajaran dan pembelajaran.PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. pelbagai teori pembelajaran. politik. format dan komponen wajib. and culture. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful. sosio ekonomi. the four domains of civil. komponen pengajaran mikro dan makro. number of learning theories. dan budaya. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. 130 pengetahuan dan kemahiran pedagogi. politics. PSK3102 Teori Pembelajaran. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. Moreover. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. Students will be exposed to the rational. great depth based on the six themes identified. empat domain iaitu sivil. socio economic. PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. suitable types of evaluation which can be applied in Civics and Citizenship Education. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. This course exposes students to the selection. .

the format and compulsory component. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan. preparing the scheme of work. pendekatan. melaksana dan membuat laporan. carry out practical work. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. social skills. effective planning and teaching. pedagogical content knowledge and skills. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah.This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education. religious and societal values as well as moral development theories. planning. kemahiran sosial. lesson planning. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. methods. methods suitable for an effective teaching-learning. kaedah. merancang dan melaksanakan projek. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. 2. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. values. ethical theories. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. 131 . planning and administering of service learning projects. approaches. implementation and reporting. konsep asas nilai. insan bermoral. moral being. teori–teori etika. nilai-nilai agama dan masyarakat. teori-teori perkembangan moral. merancang.

isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. kurikulum sains sekolah rendah aras II. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. Malaysian primary science curriculum I. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak . Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. issues faced in assessment of Moral Education. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. It discusses issues in science education. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. 5. This course focuses on moral problems faced in schools. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. teaching and learning strategies for primary science. teaching science for all children and science for exceptional children. In this course.ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) 3(3+0) KuKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. Malaysian primary science curriculum II. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah.

science teaching and learning resources. administration of test.SCE 3106 132 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. peraturan dan keselamatan dalam makmal. pengawetan spesimen biologi. It will discuss about management of science laboratory. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. rekabentuk dan pembinaan ujian. safe handling of scientific materials handling of chemicals. It discusses definition of terms. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. test design and construction. bentuk-bentuk pentaksiran. interpreting test score and forms of examination. kemahiran proses sains asas. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. teknik-teknik asas makmal. dan kemahiran proses sains bersepadu. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. areas of assessment in primary school science. acquiring manipulative skills. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. rules and safety in the laboratory. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. analysis of test score. basic laboratory techniques. preservation of biological specimens. memperolehi kemahiran manipulatif. scoring of assessment. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. matlamat pentaksiran. pentadbiran ujian. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. . alatalat pentaksiran. It discusses primary science teaching. assessment tools. penskoran pentaksiran. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. types of assessment. purpose of assessment. the basic science process skills and integrated science process skills. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. analisis skor ujian. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. preparation and improvisation of selected resources and presentation. marking and moderation of test scripts.

using relevant mathematical ideas. discussions cover topics related to teaching of numbers. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Perpuluhan dan Peratusan)) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Fractions. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. In addition. MTE3109 Teaching of Numbers. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. . application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. fractions. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza.133 6. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Selain itu. Pelajar juga didedahkan kepada makna. Pecahan.

Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) PSV3104 Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. management of outdoors and indoors activities. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. konsep 5P. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) . kepentingan perkembangan kurikulum. the importance of curriculum development. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. pengukuran dan pengendalian data. pelajar akan belajar konsep utama geometri. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. peranan guru PSV. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. the 5P concept. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. 134 Teaching of Geometry. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. The use of technology is also emphasized to enhance students learning. Penekanan diberikan kepada matlamat. objektif kurikulum.perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. students will learn the key concepts in geometry. pecahan. 5. measurement and data handling. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. resource and teaching aid management. specifications of the syllabus. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. the roles of the PSV teachers. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. huraian sukatan pelajaran. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Dalam kursus ini. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.

Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap 135 bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. kaedah pentaksiran PSV. Membuat Corak dan Rekaan. subject matter. lesson planning. that is: Drawing and Picture Making. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. content and themes in producing art works for the four areas. tujuan pentaksiran PSV. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. types of assessments. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. peraturan memberi markah. aims of assessment in VAE. bahan. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. bentuk pentaksiran PSV. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. methods and forms of assessment. PENDIDIKAN MUZIK . This course covers the approach. persediaan mengajar. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. sumber pengajaran dan pembelajaran. marking schemes. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. strategi. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. evaluation of art works and evaluation of portfolios. Pattern-Making and Designing. 6. strategy. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum.(Teaching and Learning of Visual Art Education) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. as well as practical activities for explorations of tools and materials. jenis-jenis pentaksiran. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. teaching and learning resources.

bes alberti. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. broken chord. melody improvisation. psikologi. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. sing melodies in keys changes from major to minor.MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. matlamat. aims and the functions of music in education. play block chords. sociological and psychological factors that affect music education. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. permainan alat muzik. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. latihan dalam permainan iringan kord blok. . faktor-faktor sosiologi. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. singing folk songs. mengimprovisasikan melodi di kibod. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. fungsi muzik dalam pendidikan. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. philosophical implications. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. importance of music. alberti bass. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. faktor-faktor sosiologikal dan 136 psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. broken chords. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands.

weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music.MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. mensintesis 137 pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. mingguan dan harian.micro and macro training sessions. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . semester. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. 7.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. teaching and learning of singing in the music classroom. types and characteristics of children and adult voices. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. permainan alat perkusi. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. remaja. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. permainan alat rekoder. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. the playing of recorder and percussion instruments. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. aural sensitivity and movement to music. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3101 .

afektif. affective. gammar and language skills evaluation BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. approach. konsep 5P. added value skills and language system. marks. pendekatan. 138 This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. and psychomotor. dan menulis). . types and method of language evaluation. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. language skills (listening and speaking. kaedah. 5P concepts. konsep strategi. membaca. dan teknik pengajaran. reading. pembinaan ujian. fokus utama dan sampingan. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. testing specifications schedule and its construction. kaedah. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. jenis dan kaedah penilaian bahasa. theory of cognitive. testing development. This course describes the concept and principle of testing. penulisan langkah pengajaran. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. evaluation. teori-teori kognitif. dan pengukuran. pemetaan kemahiran. pendekatan. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. and writing).. curriculum conten. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. pemarkahan dan markat.Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. and implementing the micro and macro teaching. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. skills mapping. dan psikomotor. and technique. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. and measurement. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. concepts of teaching strategy. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. the writing of teaching steps. penilaian. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. pengisian kurikulum. main focus and secondary focus.

implement teaching planning and audio visual aids. item development. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. portfolio. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. constructing and using language skills teaching aids. competency and school based evaluation. peraturan pemarkahan. financial management. dan bahan bantu mengajar. management and administration. and techniques of teaching language skills. discussion on validity and reliability of evaluation format. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. technique and teaching methodology. marking scheme and mark analysis. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. perancangan pengajaran KHSR. strategi. keselamatan bengkel. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) .alternative evaluation skills for using rubric. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. pelbagai cara penilaian. workshop safety. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. . kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. pengurusan peralatan dan bahan. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. approaches. 139 8. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. penggunaan dan interpretasi data. pengurusan kewangan. various methods of evaluation. basic statistic. jenis penilaian. strategy. analisis markah dan statistik asas. preparation ofl language skills teaching plan. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. membina Jadual Spesifikasi Ujian. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. safety and rule regulation. methods. test specification table.This course elaborates on malay language skills. interpretation as well as report writing on assessment. tool and material management.

pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. undang-undang perniagaan. Existensialism. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. hermeneutic. finance. Autobiography. Psyco-analysis. short term vegetable and ornamental crops. Genre Critics. 9. pascamoden. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. dan New Critics. pascakolonial. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal.perniagaan elektronik (E-dagang).Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. psikoanalisis. the ornamental fish. selection and preparation of equipments and materials. Reading Reception dan Reflection theory. pengurusan dan penjagaan. rearing ornamental fish technology. and vegetable and ornamental crops production technology. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. Post Structuralism dan Deconstruction. semiotic. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. Marxism. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. rearing ornamental fish technology. Fenomenology and Hermeneutic. kritik genre dan kritikan baru. electronic commerce (E–commerce). pembiakan dan penanaman. pemilihan pakaian. harvesting and use of plants produced. resepsi dan teori tindak balas pembaca. eksistensialisme. femenisme. preparation of planting beds and containers. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. propagation and planting. Surelism. penyediaan batas dan bekas menanam. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. plant care. Marxisme. surelisme. proses jahitan dan membuat pakaian. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. management and care of ornamental fish. Femenism. pemeliharaan ikan hiasan. Topics coveres studies on fabric. Post Modern. pengenalan kepada ikan hiasan. kewangan. This course deals with three main components: home technology. the vegetable and ornamental crops production technology. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. choice of clothing and sewing and clothes making processes. business law. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. . Arcitipal. tropical freshwater ornamental fish:. This course elaborates on literary critics field like. RBT3120 140 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. fenomenologi. Semiotic. Post Colonial. pascastrukturalisme dan dekonstruksi.

watak dan perwatakan. basic dramatisation. simulation and improvisation. forming production management. element. teachers in action. creative writing themes and issues. story telling. sejarah dan latar belakang. simulasi dan improvisasi. persoalan. guru dalam peranan (teachers in action). pementasan. elemen. theatre inclassroom. stage performance theory. latar tempat. production. theatre for multipurpose. boneka. theatre and children theatre. produksi. reading theatre. This course elaborates on the introduction to theatre in education. visitor in action. This course elaborates on the definition and concept of drama. performance ethics. 141 This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. pemilihan pelakon. short stories. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. tater dan teater kanak-kanak. sudut pandangan. and presenting a performance. pengarahan. novel remaja. mengadakan sesi uji bakat. popular novel. teori pementasan. and vocalisation. puppet. pengurusan produksi. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. actors selection. teater pembaca. cinematography. dan isu karya kreatif. genre writing publishing. implementing a screen testing. dan pembinaan skrip. jenis dan bentuk drama kanakkanak. opinion angle. and teacher as a writer. cerpen. history and background. asas alkonan dan vokal. tetamu dalam aksi. bercerita. puisi. plot. teater dalam bilik darjah. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. character and characterisation. dialog and location background. pemilihan. types. tema. teater untuk kepelbagaian tujuan. plot. kekuatan karya kreatif. directoring. creative writing strength. MUZIK PRA SEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) . penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. poems. dialog dan latar tempat. improvisasi. dan guru sebagai penulis. penerbitan karya. selection and script writing. genre formation process. sinematografi dan persembahan. etika pementasana. adolescent novel. proses pengeraman bahan. novel popular. a performance. and forms of children drama. 10.PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia.

Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. patriotic songs. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. . lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. impromptu singing and aural. technology in teaching and learning music in classroom. The focus of the course is related to music with movements elements of movement. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. 142 This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. lagu-lagu patriotik. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. sumber pengajaran dan pembelajaran. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. teaching and learning resources. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. pregerakan kreatif. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. teaching and learning music through movements. nyanyian semerta dan aural. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. testing and evaluation. children’s songs and cultural songs. jenis-jenis pergerakan.Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. unsur-unsur pergerakan. creative movement. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. perancangan pengajaran dan pembelajaran. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. Students will be introduced to children’s songs. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. pengujian dan penilaian.

This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. basmalah. takbir. dan khatam al Quran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. isti`azah. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. tafsir ayat aqidah. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. Nasikh. basmalah. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Muhkam dan . kemukjizatan Al-Quran. tafsir ayat aqidah. Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. and khatam alQuran. tafsir ayt hukum. isti’azah. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. 11. tafsir ayat hukum. Mansukh. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie.PRM3104 143 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. tafsir ayat akhlak. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. takbir. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah-surah choices tilawah. tafsir ayat akhlak.

PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. 12.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates 3 (3+0) ELE3101 . Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya. the degreel of Hadith and rules in using them. harakat. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu.Mutasyabih. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. Each tarannum will focuses on tabaqat. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. hukum beramal. harakat. Nahawand. wuslah and other related aspects. Nahawand. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. 144 The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. The course will expose and guide students on the theories of memorization the AlQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. The implementation is carried out both in theory and in practice. Sikah dan Jiharkah. tujuan dan sifat-sifat. wuslah dan lain-lain yang berkaitan. pelaksanaannya secara teori dan amali.Definitions. Sikah and Jiharkah. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi. burdah. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. martabat hadis. Nasikh and Mansukh. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. Jin. Nuh. arRahman. Muhkam and Mutasyabih. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. ar-Rahman. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. Hadith Qudsi. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al-Quran. its mukjizat. pengertian. burdah. Jin. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Nuh. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies.

reading and writing. classroom management. materials selection. ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) . syntax. ELE3102 145 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. kemahiran membaca dan menulis. developing classroom skills. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. an overview of teaching approaches. multiple classroom teaching. morphology. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. and semantics needed by an English language teacher. It focuses on language acquisition and language learning. remedial and enrichment activities. and introduction to lesson planning. communication. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. general principles in the teaching of language skills. komunikasi. the English sound system (phonology). Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. adaptation and simplification. The topic Language and literature is also introduced. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language.(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. methods and techniques. morfologi. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. theories of second language acquisition. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. syllabus study. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa.

pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. pengajaran tatabahasa dan mengeja. the teaching and assessing of reading skills. the teaching and assessing of vocabulary. testing and evaluation. pengajaran. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. peperiksaan dan penilaian. spelling and dictation. the teaching and assessing of writing skills. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. pengujian dan penilaian kemahiran 146 mendengar dan bertutur. the teaching and assessing of literature for primary schools. the teaching and assessing of listening and speaking skills. pengajaran. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran.This course focuses on the topics of lesson planning. . the teaching of grammar. pengajaran. integration of language skills and language content.

147 SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT .

The topics focused are listening. reading and writing. . bertutur. speaking. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Subject-verb agreement. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Sentence types. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. and Cohesive devices in spoken and written language. It focuses on Tense types and aspects. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). function and meaning. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. It also enables learners to reflect on their learning. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET.

148 LAMPIRAN .

pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. Pentaksiran.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. 1. bahan kurikulum. 1.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. teori pembelajaran. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. . 1. 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. 1.

149 .

Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2. 2.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. 2.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. 2. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren. 2. 2. 150 .5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Hasil Pembelajaran 2.

Hasil Pembelajaran 3. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 3.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. sosial.6 merancang. budaya. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. 3.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. psikologi dan etika profesional keguruan. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. 151 .5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.2 3. 3. 3. 4. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. 3.

4.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. 4. 4.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. 4. emosi dan tekanan secara berkesan.4 membuat muhasabah diri. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 4.Hasil Pembelajaran 4.2 mengurus masa. 4. 152 .

2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5. iaitu untuk: 5. 153 . bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. 5. 5. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.Hasil Pembelajaran 5. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. 5.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut. akauntabiliti integriti. 5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. 5.

2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.Hasil Pembelajaran 6.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. 6. 6. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. 6. 154 . 6.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.

Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran. bengkel.LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. tutorial. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. seminar.” Sepanjang kursus. poster. persembahan. dan peperiksaan. projek. Ia juga termasuk peperiksaan. 157 155 . Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. projek.

pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. perbincangan kumpulan kecil. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. merefleksi dan menilai amalan. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil.Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman.” Juga. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. 156 . memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi.

2. 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 4. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • 8. Sains Pendidikan Jasmani • • • • • . Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 5. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Elektif 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 6. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • • • • • • • Muzik Pra Sekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 9. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM.

Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 13 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16 . Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • 12 . Major Matematik Elektif 1 Pendidikan Jasmani Elektif 2 157 • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral • • Catatan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11 .Bil 10 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • • • • Nota : . Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan. 158 PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN .

Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Bhg. Datin Sitti Haishah binti Abd. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman .

159 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->