PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

9. 7.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 2. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran • Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan MUKA SURAT ii iii 1 2 5. 150 151 157 159 159 14. i . 6. 4. 8. 7 16 19 23 24 30 33 122 126 132 11 12 13. 10. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. Struktur Program. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 3.

Sinopsis Kursus.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Dato’ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru . Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Agihan Kursus Mengikut Semester. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised). Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. pelantikan tenaga pengajar. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Sekian. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Pengenalan. selamat maju jaya. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Justeru. Matriks Hasil Pembelajaran. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Di samping itu.

ii KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN .

relevan. dan bersepadu Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Holistik REKA BENTUK KURIKULUM Spiral & Development al Praktikal & Kontekstual Koheren . holistik. futuristik. responsif.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik.

iv. Aktiviti Kokurikulum. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal / ”hands-on” • Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) • Merujuk situasi sebenar / amalan bilik darjah di sekolah • Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. kemahiran. EFA. nilai / disposisi • “hard skills” dan “soft skills” • Persepktif global (4 Pillars of Education). iii Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang • Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. v. iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. ESD (UNESCO) • Kurikulum.i. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat “spiral” dan “developmental” dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian. iii. . jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”. EIU. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai “Kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan • 3 Aras mengikut Semester.

dan tugasan. d. kajian kes. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar (real problem of practice). kerja kursus. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melalui e-learning dan online learning. c. bahan. e. Portfolio Pembelajaran. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. . b. iaitu: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar seperti yang dikehendaki dalam Notional Credit.iv Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. Penggunaan Unit Plan. pentaksiran prestasi (performance assessments). internship. latihan industri. penyelidikan tindakan. Menggunakan pelbagai mod. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. praktikum. penilaian tugasan terarah. f.

Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: • Etika Profesional • Pengetahuan dan Kefahaman • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal • Kemahiran Kebolehpindahan • Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada Aras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. .v Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPG dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. hasil pembelajaran. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan.

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM .vi PENGENALAN. MATLAMAT.

kemahiran. etika. bahan kurikulum. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. dan etika profesional keguruan. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. pentaksiran. ii. vi. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar. dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Sebagai prasyarat. sosial. iii. memiliki dan menampilkan nilai. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. v.PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. iv. . menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. budaya. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. psikologi. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing.

DAN PERINCIAN KURSUS . STRUKTUR PROGRAM.1 SISTEM AKADEMIK.

. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS). Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. praktikum. dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak semuka.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Setiap semester mengandungi 20 minggu. yang mencakupi teori dan amali. serta Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. 1. 86 (65%) 3. dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM). nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan.2 STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Major. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. kemahiran generik. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan . Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. KURSUS KURSUS WAJIB • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH KREDIT 23 (17%) 2. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. dan Amalan Profesional.

praktikum. Elektif ini tidak diagihkan kredit. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Sepanjang mengikuti program. iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). dan internship. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit.pelajar menguasai major yang berkenaan. Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). manakala internship selama 4 minggu. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. praktikum 24 minggu. 3 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. . PBS dijalankan selama 4 minggu.

1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.4 PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 .Unit Beruniform II Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Permainan Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.Olahraga Kokurikulum .

dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45 (34%) . Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. Kursus Major.EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah 3(3+0) 27 (20%) 8 5 Amalan Profesional KOD KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P.

6 AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER .

1 1 2 2 3 2. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 . BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .BMM3114 BMM3115 BMM3116 Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 7 8 8 7 3. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM.

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 8 5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan 1 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (33%) SEM.

1 1 1 1 2 2 2 2 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.9 7.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .8. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 .Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . 10 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual.

MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Fractions. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 .PIM3114 PIM3115 Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) 8 8 9 11 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 10.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 . SAINS PENDIDIKAN RENDAH 12. KURSUS Life and Living Processes 3(2+1) 1 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1 Exploring Materials 3(2+1) 2 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2 Physics in Context 3(2+1) 3 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5 Earth and Space 3(2+1) 5 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7 Science.MTE 3115 KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3 (0+3) 8 Jumlah KREDIT 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Technology and Society 3(3+0) 8 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8 and Reporting) Jumlah 45 (34%) 12 11.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 KOD PKD3101 PKU3102 PKD3103 PKD3104 PKU3105 PKU3106 PKD3107 PKD3108 PKD3109 PKD3110 PKD3111 PKU3112 PKU3113 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 15.14. 13 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

PKU3114 PKU3115 16. KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8 Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 .

15 AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER .

1. Pendidikan Islam 3.PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) . Bahasa Arab 4. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 2.

Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) MTE3109 Teaching of Numbers.16 Pakej Elektif 2 Bil. Pendidikan Moral 3. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 2. Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry. Pendidikan Seni Visual Elektif 6. Pendidikan Muzik Elektif . Mathematics Elective 5. 1. Science Elective 4. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Measurement and Data Handling PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR MZE3101 Asas Pendidikan Muzik MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. Fractions.

*Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 8.Bil. Pendidikan AlQuran 12. 7. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. . Elektif 2 Bahasa Melayu Elektif Kursus BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Sem. Kemahiran Hidup Elektif 9. English Language Jumlah 12 (9%) *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. 11.

18 AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Semester 1- 3 Aras 2 Aras 3 • • • • • • Aras 1 Semester 4 -6 Aras 2 Aras 3 • Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pemberatan 70% 15%

15%

15%


• • • •

70%

15%

Aras 1 Semester 7& 8 Aras 2 Aras 3

15%


• • • • • •

15%

70%

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

19 Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

20 Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3 (x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum .Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17 *Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6 Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 Jumlah 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.21 Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum .

EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN .

dan tidak bersemuka. mengumpul. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. pengguna teknologi maklumat yang cekap. serta pemupuk nilai yang gigih. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. proses akreditasi. pendidik yang inovatif. dan penilaian kendiri. 9. dan peperiksaan luaran. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. terarah kendiri. . tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaranpembelajaran. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. penguasa ilmu yang mantap. proses validasi. bersemuka.

23 SINOPSIS KURSUS WAJIB .

dan kemahiran mendengar. Islam in the Malay Civilisation. It focuses on the English Sound System. Islam Hadhari. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. Indian and Japanese). Islam Hadhari. jenis-jenis soalan. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. bertutur. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). This will enable learners to become proficient language users. Chinese. India dan Jepun). Tumpuan diberi kepada tatabahasa. membaca. isu-isu kontemporari. tokoh-tokoh tamadun Islam. kemahiran mendengar dan bertutur. Kursus ini juga memahirkan . Parts of Speech/Word Classes. membaca. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. This course focuses on the introduction of civilisation. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Sentence Types. prominent figures of the Islamic civilisation. jenis-jenis ayat. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. dan menulis pelbagai penulisan. tatabahasa. Reading Skills. contemporary issues.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Cina. dan menulis untuk pelbagai tujuan. Types of Questions. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. It builds further on parts of speech and the language skills. Listening and Speaking Skills. Tenses. and nation development process. interaction among various civilisations (Malay. dan proses pembangunan negara. Islam dalam tamadun Melayu.

konsep-konsep asas hubungan etnik. pendidikan jasmani dan kesihatan. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. dan juga analisis data dan interpretasi. hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. pemilihan. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran.pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. and physical education and health science selection. and also data analysis and Interpretation. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis. 24 WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. strategi pengajaran dan pembelajaran. seni visual. perlembagaan . masyarakat pluralistik Alam Melayu. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. pengukuran. reading and writing remedial basic skills. measurement. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. pembinaan. kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. operation and computation. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. Focuses wil be on reading. This course describes about Language Acquisition theory. penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. and writing remedial on teaching and learning strategy. spatial sense. its relationship with teaching and learning. types of reading and writing basic skills activities. operasi dan pengiraan. visual arts. kesedaran ruang. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. reading and writing in music education. The topics discussed are problem solving. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.

management of meeting and budget. movement and visual art which will enhance the teaching . This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. agama dan hubungan etnik. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. pengenalan alatan. and the role of government and society. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. pengelolaan aktiviti. exposure to basic skills in music. economy development in ethnics relations in Malaysia. This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. dan majlis rasmi. dan kecerdasan pelbagai. inquiry and multiple intelligences. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. religion and ethnics relations. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. politics 25 development in ethnics relations in Malaysia. Malay pluralistic society. ekspresi. . gelanggang dan undang-undang permainan.learning process of various subjects at the primary level. filing system. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. sistem fail dan surat menyurat.dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. organizing of activities and competition. and official function. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. setup of cocurriculum unit. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. Pendedahan kepada asas Muzik. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. expression.penubuhan unit-unit kokurikulum. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. pengurusan mesyuarat dan kewangan. mengetahui. inkuiri. constitution in ethnics relations in Malaysia. basic concepts in ethnics relations. This course focuses on cocurriculum in primary school. It also focuses on the introduction of Arts in Education.

pengurusan ukuran balapan dan padang. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. rules and regulation.latihan dan taktik permainan. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. training and tactical of games. 26 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) WAJ3110 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. management and administration. disiplin dan kerohanian. structure and organization. sejarah dan undang-undang. court and rules and regulation of games. perkembangan dan kepentingan persatuan. organizing competition. persediaan. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. management of court / field and team and organizing competition. pengkelasan persatuan. . WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. knowing. principles of first aid. field event. discipline and spiritual. planning and camping. sejarah. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. This course focuses on the general knowledge. pengelolaan kejohanan. pengurusan dan pentadbiran. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. kemahiran asas. pelaksanaan dan penilaian projek. constitution of uniform units. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. history. introduction on equipment. marching. management in measurement of track and field events. pengurusan pasukan. asas kawad kaki. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. team management. pengukuhan kemahiran dalam permainan. perlembagaan unit beruniform. games enrichment. pengurusan. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. track events. struktur dan organisasi. asas pertolongan cemas. This course focuses on the history of uniform unit.

WAJ3114 27 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. kemahiran mendengar . moral activities. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. khidmat pendidikan kepada komuniti. management. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. training in groups. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. berdaya tahan. teacher relationship with community and honesty. classification of society. exploration and orienteering. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. berdaya maju.This course focuses on the introduction and concept of society. jenis khidmat kemasyarakatan. This course is a four days camping programme. water activities. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. persembahan kumpulan dan refleksi. aktiviti di air. dan berdaya saing. guru dan hubungan dengan komuniti. proressive and resilient. This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. basic skills. mengendali dan menghadiri bengkel. Malaysia cergas dan patriotik. latihan dalam kumpulan. development and importance. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. The course emphasises on the balanced teacher self development. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. tazkirah / aktiviti moral. kembara dan orienteering. groupwork and reflection. history. aktiviti kemasyarakatan. It focuses on putting up a camp. implementation and evaluation of project. kesantunan berbahasa. managing camps. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. pengucapan awam. preparation. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. guru dan akauntabiliti profesionalisme.

lawatan benchmarking. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. protocol. refleksi. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. administering post inventory test of self direct search. school organisation. finding. pengurusan sekolah. students are exposed to teachers and law mandate. interpretation of test. jenis khidmat kemasyarakatan. tema bengkel. table ettiquette. . pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. interaksi dengan komuniti setempat. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. service circulars. raising the flag. Act 550 (1996). interaksi profesional dengan guru cemerlang. interpretasi dapatan ujian. infrastructure and school curriculum infostructure. iklim sekolah. speaking skills. Akta 550 (1996 ). The aspect which is given emphasises are social ettiquette. lawatan benchmarking. effective listening. latihan dalam kumpulan. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. kreatif dan inovatif. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. reflection. Pekeliling Perkhidmatan. Students are exposed to the skill of planning. mandat. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. profesional circulars. workshops theme. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. public speaking. organising and attending workshops. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. 28 BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. inovasi guru cemerlang. school climate. benchmark leadership characteristics. Surat Pekeliling Ikhtisas. The focus of the course is related to workshops. khidmat pendidikan kepada komuniti. This course aims to upgrade continuos self professionalism. kembara sosial. inventori konflik. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. conflict inventory. moral acitivities. ciri-ciri kepimpinan. aktiviti kerohanian/moral. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. managing official ceremonies and dressing code. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community.secara efektif. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. tertib di meja makan.

professional. interaction with excellent teachers. innovation. professionasme commitment reports and reflective evaluation. 29 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) .benchmarking visits.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. factors that influence the development of the child. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. prinsip-prinsip asas perkembangan.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. This course encompasses the developmental process of a child. motivasi. pelbagai teori pembelajaran. development of children with special needs. This course consists of the development of Islamic. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. . the National Philosophy of Education. implications on teaching and learning. Western and Eastern philosophy of education. different stages of development. historical development of the Malaysian education system. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. basic principles of child development. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. the underpinning theories of child development. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. nature of human beings from the religious and biological perspectives. implikasi faktor perbezaan individu.

masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. kemahiran berkomunikasi. various learning theories. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. theories. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. integration of information and communication technology in teaching and learning. This course discusses concepts. selection. models of discipline management. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. learning styles based on different multicultural aspects. utilization and evaluation of educational media. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. pengurusan media dan sumber pendidikan. practices and development of educational technology. EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. the roles of teachers in classroom management. communications skills. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. penggunaan dan penilaian media pengajaran. penghasilan. implications of individual differences. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.This course encompasses the child’s learning environment. . teori. EDU 3104 30 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. multicultural relationship skills and issues. management of educational media and resources. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. pemilihan. model-model pengurusan disiplin. production. application of technical skills in using various instructional media. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya.

leadership and roles of teachers. This course discusses the concept of a profession. . akauntabiliti dan kesantunan guru. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. kepemimpinan dan peranan guru. EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. characteristics of a teacher as a professional. matlamat. peranan guru biasa sebagai pembimbing. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. early symptoms of emotional disturbances amongst students. types of guidance and counseling services. needs. innovation and managing educational changes. stages of teacher development. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. teachers and ways to overcome. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. roles of ordinary teachers as guidance teachers. 31 This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. ethics and accountability. peringkat perkembangan guru.EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. This course discusses educational issues and current challenges. teacher politeness. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. etika. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak.

32 SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) .

penulisan langkah pengajaran. dan menulis). kaedah. reading. and writing). serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. konsep 5P. kemahiran bernilai tambah. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. curriculum content. fokus utama dan sampingan. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. approach. concepts of teaching strategy. 5P concepts. pengajaran mikro dan mikro. language skills (listening and speaking. pemetaan kemahiran. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. and implementing the micro and macro teaching. micro and macro teaching. main focus and secondary focus. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) . konsep strategi. the writing of teaching steps. and language system.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. dan teknik pengajaran. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. added value skills. pengisian kurikulum. and technique. membaca. dan sistem bahasa. skills mapping. pendekatan. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization.

laman web. animasi dalam persembahan bahan. selection of internet resources. penggunaan alat pengarangan. using Malay language in internet. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. This course describes the concept and principles of testing. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. learning homepage. This course describes the usage of internet. dan tapak pembelajaran. penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. and implementing some exercises on the evaluation of language skills.Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. penilaian. jenis dan kaedah penilaian bahasa. theory of cognitive. afektif. teori-teori kognitif. pemilihan bahan internet. animation in presentation. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. linkage within resources. teaching of Malay language through video conferencing. link model in organising resources. pemarkahan dan markat. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. on-line and off-line learning. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. dan psikomotor. model perpautan dalam penyusunan bahan. dan tatabahasa. website. and psychomotor. affective. approaches. pembelajaran secara On-Line dan Off-Line. pendekatan. types and method of language evaluation. marks. constructing and using language skills teaching aids. on-line teaching resources editing. preparation ofl language skills teaching plan. penilaian kemahiran bahasa. evaluation. testing specifications schedule and its construction. and techniques of teaching language skills. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. This course elaborates on Malay language skills. kaedah. grammar and language skills evaluation. dan pengukuran. testing development. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. methods. perpautan antara bahan. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) . and measurement. usage of writing tool. pembinaan ujian. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. 33 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) BMM3104 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.

kata kerja. This course elaborates on phonetic and phonology theories. . BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. golongan kata. dan rasional. fonem segmental. golongan kata kerja. and rational. artikulasi dan articulator. imbuhan dalam Bahasa Melayu.Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. affixes in Malay language. variasi bahasa. pronunciation and syllables exercise. super segmental phoneme. pronunciation and syllables transcription. and functional word class. adjectives. preparing lesson plan and teaching resources. learning difficulties and ways of detecting learning difficulties. objektif. and standard pronunciation. linguistic developement history. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept. latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. and the formation of new words. faktor luaran. pronunciation and syllables in Malay language. hurufhuruf dan simbol fonetik. organisation and strategies in normal and special class. types of words. fonem. implementing teaching and evaluating session. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. verbs. bentuk perkataan bahasa Melayu. peraturan paradigmatik. language characteristics. segmental phoneme. jenis kata adjektif. dan sebutan baku. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. objective. dan kelas kata tugas. external factor. phoneme. articulation and articulators. BMM3107 34 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. paradigmatic rule. dan bahasa Melayu saintifik This course elaborates on various linguistic fields. stylistic. sejarah perkembangan ilmu linguistik struktur linguistik. dan pembentukan kata baru. and scientific Malay language. adjectives. fonem suprasegmental. linguistic structure. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. stilistik. kata adjektif. sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. Malay language word form. sifat bahasa. alphabert and phonetic symbols. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. verbs. language variation.

makna ayat. and prepositional phrase constituent order. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. verb phrase. menulis laporan / artikel dan penyebaran laporan / artikel. and short forms. fitur makna. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. complex sentences. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. frasa sendi nama. proof theory. spelling. terminology and terminology construction schedules. consideration to be taken during data . yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. symbols. analisis data. dan proses penerbitan ayat. makna peribahasa. ketaksaan dan kekaburan makna. sentences in Malay language including phrase. frasa kerja. makna leksikal. dan ejaan. This course elaborates on semantic. adjectival phrase. lambang. types of research in school. compound sentences. This course explains what syntax is. kaedah analisis data. jenisjenis penyelidikan di sekolah. Perkamusan. ideomatic meaning. ayat dasar. strategi pengumpulan data. perubahan semantic. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. klausa. peristilahan. ayat inti. jenis dan cadangan kajian. sistem ejaan jawi bahasa Melayu. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. semantic change. education research report and procedure. dictionary skills and the translation skills. data collecting strategy. ambiguity and vague meaning. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan. lexical and contextual meaning. simple sentences. istilah singkatan. feature meaning. pertimbangan semasa mengumpul data. 35 BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) (Semantic and Terminology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. skema tatacara pembentukan istilah. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. frasa adjektif. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. ayat majmuk. ayat tunggal. This course elaborates on various research methods in education. It encompasses the noun phrase. action research types and proposal. sumber istilah. and sentence construct processes. the Jawi spelling system.BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. clause. teori pembuktian. dan Terjemahan (History of Malay Language Development.

data analysis. writing report / article. mengumpul data. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. organising action research seminar. masyarakat. society. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. and printing and distributing action research findings. dan ekonomi). approaches in understanding primary school literary texts. social. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan. and primary school literary texts appreciation. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. children and adolescent literature. collecting.collection. literary teaching and learning techniques and activities. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolah dengan mengenal pasti tajuk kajian. and national culture. menulis laporan. and economic aspects). pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. menganalisis data. dan menerbitkan serta menyibarkan hasil kajian tindakan. Malay culture in literary and non literary resources. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. 36 This course elaborates on concept of culture. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) . sastera bandingan. and report / article distribution. 5. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. report / article writing. world view and Malay society cosmology. ke penentuan rancangan tindakan. sastera kanak-kanak dan remaja. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. analising. sosial. data analysis methodology. external influence in Malay society. comparative literature. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. the Malay culture (from political. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. and interpreting data. menterjemah data.

BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. reading. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. and writing. membaca dan menulis.Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. tujuan. speaking. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. membaca dan menulis. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. and writing skills. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. kepentingan. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. bertutur. 37 BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify . and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. describes the teaching steps for every skill. bertutur. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. This course discusses on the methodology of teaching listening. verb and articles along with the changing of every class of words. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. noun. importance. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. aims. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. reading. and classification. discusses every component of the language skills including concepts. speaking.

Abbasy and Modern. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. the rules and forms of Arabic Morphology. teknik dan strategi pengajaran Ilmu albalaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. struktur ayat 38 namaan dan pembentukannya. Emphasis on the rootwords. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. Jahily. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. zaman permulaan Islam. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. nominal and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. tema. kaedah. peraturanperaturan morfologi dan juga bentuk-bentuknya serta makna.comprehensively the students’ understanding in Arabic language. sumber puisi atau prosa tersebut. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. kata terbitan. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. This course also explains several approaches. awzan sarfi. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari alBayan. Ma’ani and Badi’. kesan. keistimewaan. dan beberapa kaedah pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. hasil-hasil karya penyair. early Islam. katanama dan katakerja serta jenis-jenisnya juga tasrif. followed by its three main components which are divided into Bayan. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa. types of . Umayyad. approaches. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. al-Ma’ani dan al-Badi’. Adding to teaching syntax techniques. zaman Bani Umaiyah. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. iaitu zaman Jahiliyah.

cara pelaksanaan pengajaran mikro dan . Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. criteria’s. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. application and management of teaching and learning. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. combination of using text book. computer axisted learning in the teaching of Artabic. outcome of selected anthology of several poets. multimedia terminology in Arabic. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school.literature. kombinasi penggunaan buku teks. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. BAM3108 39 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. prose and poetry. preparation of teaching and learning resources. This course discusses details syllabus contents. themes. will be analyzed from various aspects for enrichment and language competency to apply methods of teaching Arabic literature.curriculum specifications. aplikasi perisian. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. orators and writers for every single period. impacts of contemporary societies and sources of each type. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab.

cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. evaluation and examination of Arabic language. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. assessment. ciri-ciri pentaksiran yang baik. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. This course exposes students the terminology of. BAM 3111 40 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. application of appropriate techniques. . pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian.makro . Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemenelemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. prinsip-prinsip asas penilaian. mingguan dan semester mengikut format yang betul. pengukuran. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. asas penyelidikan pendidikan. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab.

communicative competency and psychological language as well as language acquisition theoris. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. sistem perkamusan Arab. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. monem. second and foreign languages. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize intonation and pitching differences which can inspire with many meanings. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. vowel and consonant. and documenting the action research findings in a report or article. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system.system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. syllable and word. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 . morfem.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. ways of acquiring the skills of planning an action research.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. bahasa kedua dan bahasa asing. analyzing and interpreting the research data. teori-teori pemerolehan 41 bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. phoneme. 3. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . implementing the research. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. sukukata dan kata. monomer. This course involves skills of carrying out an action research in a school. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya.

prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. refleksi. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. preparing and using teaching aids. vocabulary. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. the verbal and non-verbal communication skills. the roles and ethics of language teachers. teknik soal jawab. teori pemerolehan bahasa. the theories of acquiring language skills. penulisan rancangan mengajar. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. This course discusses the concept. pelbagai pedagogi. questioning techniques.Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. 42 BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching & Learning)Children’s Learning in Science 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. writing reflections and understanding micro-teaching concepts. komponen ayat. Hanyu Pinyin. dan konsep pengajaran mikro. frasa. and idioms. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu Pinyin). serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. dan peribahasa. principles and objectives of teaching Chinese language. kosa kata. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. jenis-jenis ayat dan retorik. lesson planning. .

termasuk konsep. This course encompasses the knowledge of basic concepts. BCN 3105 43 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas.This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak. the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(2+1) . Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. genre and historical development of children literature. and historical development of prose. This course covers the methodology in learning. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. phrases. characteristics. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. types of sentences and rhetoric. characteristics. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. sentence structure. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. Teaching-learning methods are also introduced. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. Texts from different types of prose are selected as basic reading. This course comprises of definitions. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. ciri-ciri.

selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR.Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. The basic principles of second language teaching approach will also be introduced. Selain itu. Learning theories such as constructivism. . Teori-teori pembelajaran 44 seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teoriteori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. proses pelaksanaan. principles. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. ciri-ciri. matlamat. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. prinsip dan fungsi. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. roles. characteristics. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. functions. peranan. methods. This course will delve into the concepts. This course covers the teaching-learning methods of reading. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. implementation. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. This course comprises of the basic concepts.

BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Primary Chinese Languge : Methodology ) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. i. This course covers the basic techniques in writing skills. Ci. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis.e. Distinctive poems of three different types. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. BCN3112 45 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. dan Sanqu. Shi. Each topic will be followed by microteaching. analysing and . Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. This course comprises of definitions. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. Ci and Sanqu. iaitu Shi. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. dipilih sebagai bacaan asas. various characteristics and historical development of poems. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. implementing the research.BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. preparing the table of specification and analysing test results. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. are selected as basic texts. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.

It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. definisi ilmu linguistik. sistem fonem bahasa Tamil. Distinctive texts of different short stories. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. the definition of linguistics. novels and dramas are selected as reading texts. aims to enhance students knowledge of . tempat atrikulasinya. sistem bunyi vokal. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. 4. This course involves skills of carrying out an action research in a school. This course encompasses definitions. fiksyen. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. characteristics and historical development of novel and drama. konsonan.interpreting the research data. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II – Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam 46 seminar itu. fictions. and documenting the action research findings in a report or article. kajian fonologi bahasa Tamil. sistem morfologi. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language.

there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. Solliyal dan Thodariyal. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. . In addition. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Topics discussed include Eluthiyal. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. articulations. It exposes students’ to the theory. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar.Phonology. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. Pendedahan juga diberi tentang teori. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. Solliyal and Thodariyal. This course exposes students to various theories. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. kaedah. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. kaedah. morphology system. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. kaedah penghasilan rancangan pelajaran 47 harian. keperluan sukatan. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. morphem and competence in the Tamil language. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal.

pelbagai genre penulisan. penguasaan dan penggunaan bahasa. . aspek bacaan luas. and activities and resources for teaching literature. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. Emphasis is given to inductive. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. approaches and strategies of teaching literature.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. they are expected to produce various creative texts of their own. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. With the exposure. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. 48 This course focuses on topics related to various functions of language and its use. It discusses the theory. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik.

mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. puisi. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. Topics include appreciating poetry. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. constructing the JSU. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. kepentingan dan peranan berita. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. poetry in motion and folklores. caricatures. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. In addition. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. analyzing items.BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. It discusses the importance of creative Tamil literature. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. 49 This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. cartoons. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. Besides looking at themes. children’s literature. This course focuses on the various genres relating to children. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. sastera kanak-kanak. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) . developing the marking scheme and the administration of examinations. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari.

authors and themes and analysis of epics. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. mengapresiasi keunikannya. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. 50 BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. ‘Aniyiyal’.Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia. menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . and documenting the action research findings in a report or article. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. Topics discussed include the history of classical poems. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. aniyiyal dan yaappiyal. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. implementing the research. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. analysing and interpreting the research data. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.

5.cerpen dan novel oleh penulis-penulis yang mewakili zaman mereka. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. It’s content are more focusing to the meaning of Social Studies. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. thematic strands approaches in Social Studies. This course involves skills of carrying out an action research in a school. This course provides introduction to Social Studies. 51 PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. In addition. the authors and themes. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. multi-disciplinary in Social Studies. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai . Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah.

This course introduces the students to the basic concepts in Physical and Human Geography. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. dan penyatuan masyarakat. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspects. This course deals with the nation’s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. . interaksi antara sistem fizikal. Through project work. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. This course emphasizes the importance of historical development of 52 the nation in creating a nation state. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. and the national education policy amendment in historical development of the nation. pre independent era. kaum. ethnics. and the concept of unification in the society. interaksi manusia dan hubung kait dengan sosial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. Multi cultures. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. Kepelbagaian budaya. ekonomi. zaman sebelum kemerdekaan. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes.untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. economic and socio cultural of development. dan sosio budaya masa kini. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. social control. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. kawalan sosial. post independent era. zaman selepas kemerdekaan. Penekanan adalah kepada proses-proses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi.

This course describes in general the concepts of values. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. and authority. doktrin pengasingan kuasa. moral dan etika. moral dan etika. power. Students are also required to carry out practical activities for this course. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. comparison different types of government. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. kuasa dan autoriti. This course focuses on values. kewujudan negara. moral. perbezaan sains politik. education for sustainable development and education for international understanding. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai. differentiate political science. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. doctrine of power. the nation. and education for sustainable strategis in Social Studies. pemerintahan negara menurut perspektif Islam. insan bermoral. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. politics. dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. peranan guru dalam pemupukan nilai. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan 53 perbandingan. kedaulatan. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. human interaction with nature. sovereignity. . It’s covers the introduction to environment education and sustainable development. and politics and government in Islamic perspectives.PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. politik. moral. dan politik dan This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system.

procedure in producing and organizing printed materials for Social Studies. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. This course describes the advantages. and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. teacher’s role in enhancing values. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. curiculum and curiculum specification of Local Studies. dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. preparation. procedure in producing and organizing technology education materials . persediaan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning. usage. curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education. penggunaan. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. moral and ethics. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. afective domains to instill positive attitudes. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work PSS3109 54 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan. the reasons in using of resources in teaching and learning. and service learning in Civics and Citizenship Education. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. Students are exposed to the introduction to Social Studies. and integration of values in government policies. moralist human being / Mortals.moral and ethics. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

the micro and macro teaching. measurement and testing in social studies. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. economic development . penilaian. perancangan pengajaran. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia. lesson plan. menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. pengajaran mikro. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis-jenis ujian. preparing a Test Specification Table and constructing test items. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia. Students are intoduced with approches and strategies in teaching-learning. sektor ekonomi dalam pembangunan. teaching-learning modes and techniques. This course emphasises on the concept of assessment. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia. dan pengajaran makro. kemahiran pengajaran. teaching skills. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment. Focus is also given to differentiating the types of test. This course emphasize on economic development study. faktor pertumbuhan ekonomi.for Social Studies. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek-aspek pentaksiran. evaluation. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. economic growth factors. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies. 55 This course describes the many types of teaching modes suitable for teachinglearning in Social Studies.

social aspects in development in Malaysia. differences in classic approche and post modernization discourse analisis. rasional dan objektif. critical thinking and logical analisis. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. pro and cons of discourse analisis. Malaysia transformation and economic development.sectors. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. kegunaan analisis wacana. analisis wacana dan media massa. investment in human capital towards education economic.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. uses of discourse analisis. and globalization and Malaysian economy.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. perbezaan pendekatan klasik dan wacana 56 analisis pascamoden. and documenting the action research findings in a report or article. pemikiran kritikal dan analisis logik. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . analysing and interpreting the research data. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II . implementing the research. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. This course emphasizes on introduction to discourse analisis. and discourse and sosial isues and solutions. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. problems of poverty and extermination strategies in Malaysia. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner. dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. discourse analisis and mass media. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal.

This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. major. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. 6. meter dan nilai not. meters and note values. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. alto and tenor clefs. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. triads.tindakan dalam seminar itu. penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. melodi. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) . In the sight singing section. peraturan pengharmonian. This course also focuses on sight singing. irregular meter. pembentukkan kaden. kaden dan irama. klef-alto dan tenor. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. kord. irregular time division. melodies. It consists of listening to intervals. rules of harmony. chords and cadences. 57 MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meter-lazim. compound and irregular time. skel-nada major. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. tidak lazim. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. triad. minor and chromatic scales and compound intervals. Memberi fokus di dalam nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. pembahagian masa tak sekata. Topics given focus here are meters in simple.

students use melodic decoration in their music composition.(Keyboard Competency I) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. psikologi. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) . progression and chord progession in fifths. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. importance of music. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. In this course. fungsi muzik dalam pendidikan. Sudents are introduced to melody harmonisation using the dominant seventh chord. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. arpegio dan kord. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. philosophical implications. faktor-faktor sosiologi. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. 58 MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. Pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. matlamat. sociological and psychological factors that affect music education. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. In addition. aims and the functions of music in education. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically.

a variety of singing repertoire including two part singing. arpegio. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. preparation and arrangement of percussion scores. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. teknik pengendalian alat iringan. kord pengaplikasian teori. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. playing a wider repertoire. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. . Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. 59 This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. singing. lagu lapisan. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. teknik bermain rekoder soprano. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. arpeggio and chord playing.Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano technical skills. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale.

aural practices. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. triads. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. petikan dan cara ‘strumming’. broken chord. Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. Memperkenalkan kord. MZP3108V Alat Muzik Utama . melodies. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. cadence and rhythm.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. chords. kord. triad. plucking and strumming style. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. It involves aural studies in intervals. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. bermain pelbagai rentak. playing with different rhythm. chords and musical concepts. latihan dalam permainan iringan kord blok. Focus is on posture. This course caters to students without knowledge in guitar playing. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. MZU3109 60 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. bes . mengimprovisasikan melodi di kibod. Students also develop listening skills through aural guitar playing. irama. playing the guitar while singing. bermain gitar sambil menyanyi. melodi. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. latihan aural. reading of notes.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. bacaan not. kaden. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar.MZP3108G Alat Muzik Utama . dan konsep muzikal. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta.

singing folk songs. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah . jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. play block chords. melody improvisation. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. alberti bass. dinamik. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. jumping chord. broken chords. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs.alberti. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. rentak. progressing to level two in piano playing techniques. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. artikulasi. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. This course is a continuity. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. kemahiran membuat persembahan.In the teaching and learning of music in the classroom. sing melodies in keys changes from major to minor. MZP3112G Alat Muzik Utama .music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. Carl Orff and Jaques Dalcroze . to reinforcement. MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. sight playing and a variety in repertoire. pengukuhan cara memainkan iringan mudah 61 dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. permainan alat muzik. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns.

musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. petikan dan cara ‘strumming’. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. .berkaitan dengan bermain gitar. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. aural.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. Students’ present their respective music composition present during this course. nyanyian lagu. perancangan serta format rancangan pelajaran tahunan. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. pelbagai rentak dan kod. ciptaan ensembel rekoder. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. strumming style with different rhythm and chords. latihan aural. In addidtion. rhythm. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. articulation. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. This course is a continuity from course vocal 1. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. MZP3112V Alat Muzik Utama . Emphasis is on style development. This course exposes students to the compositional devices in music education. bacaan not. 62 mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. dynamics and performance preparation. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. plucking.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul.

rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta ,permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics, sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang, Zapin and walking bass rhythms. MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. 63 This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama - Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances.

MZU3116

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II)

2(2+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro, perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji, amalan refleksi . This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

MZU3117

Muzik Malaysia (Malaysian Music)

3(2+1)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre- genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity, video watching or live performances, score analisis, workshops and practical experiences. 64 MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV 1(0+1) (Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques, sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZP3118G Alat Muzik Utama - Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang

mahir. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Students are introduced to self access and group learning approach. MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan, latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.

MZU3119

Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II)

3(2+1)

Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.

65 In this course also, students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources.This course focuses on students’ participation in three components i.e. instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

MZU3120

Muzik Dunia (World Music)

2(2+0)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika, membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik, Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects

classic. styles and composers music scores from Renaissance. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. tempo and phrasing and singing in various rhythm. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Classical. 20th century and Jazz eras. klasik. genre and compositional styles. romantic and the 20th century eras with different music genres. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V 66 Alat Muzik Utama . Romantic.of music genre.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. MZP3121G Alat Muzik Utama . menganalisis dan . ekspresi dalam pelbagai dinamik.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. Baroque. romantik. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.

dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. hasil This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing.menginterpretasi data penyelidikan. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH . The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. MZP3124 67 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. analysing and interpreting the research data. dan kaedah mendokumentasi penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. MUSIC ACE. and documenting the action research findings in a report or article. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. 7. the role of technology and music software in the production of music composition. This course involves skills of carrying out an action research in a school. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. implementing the research. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.

exploration and appreciation of art works. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. China. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. Emphasis will be on the aspects of observation. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. creativity. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. and visual expression. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. aesthetics. India. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. kreativiti. This course covers the concepts. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. 68 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) PSV3103 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. stimulus and factors that affect children’s art. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. This course covers the developmental stages of children’s visual expressions. Jepun dan Barat. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. . tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. developmental stages of children’s art. appreciations of children’s 2 dimensional art works and appreciations of children’s 3 dimensional art work.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. konsep kraf. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. estetika dan ekspresi visual. Topics in this course cover the background of developmental theory on children’s visual expressions. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak-kanak. art of various cultures. distinguished educationist and researchers in children’s art. principles of design and compositions in art works of various cultures. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. children’s creativity and imaginations. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi.

This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. the roles of the PSV teachers. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. objektif kurikulum. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. content and themes in producing art works for the four areas. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. konsep 5P. the 5P concept. the importance of curriculum development. management of outdoors and indoors activities. bahan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. as well as practical activities for explorations of tools and materials. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. peranan guru PSV. that is: Drawing and Picture Making. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. subject matter.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Membuat Corak dan Rekaan. Penekanan 69 juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. specifications of the syllabus. lesson planning. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. 3(2+1) . PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Integrated Curriculum for Primary Schools – Drawing and Picture Making. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. persediaan mengajar. Penekanan diberikan kepada matlamat. Pattern-Making and Designing. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. kepentingan perkembangan kurikulum. huraian sukatan pelajaran. resource and teaching aid management.

Membentuk dan Membuat Binaan. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum.Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya menggambar dan membuat corak dan rekaan. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education – Modelling and Constructing. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. PSV3108 70 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. This course covers the concept of drawing and picture making as well as patternmaking and designing. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. This course covers the approach. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) . teaching and learning resources. pattern-making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. strategy. mengenal kraf tradisional. strategi. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. sumber pengajaran dan pembelajaran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. introduction to tradisional crafts.

This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. oriental art. peraturan memberi markah. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. aims of assessment in VAE. presenting and exhibiting multimedia art works.(Creative Multimedia in Visual Art Education) Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).. jenis-jenis pentaksiran. bentuk pentaksiran PSV. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. seni oriental. seni oriental. application of ICT in teaching and learning PSV. apresiasi karya seni barat. types of assessments. teknik menghasilkan lukisan. tujuan pentaksiran PSV. pelbagai fungsi lukisan. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. Practical aktivities cover the use of multimedia. methods and forms of assessment. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. This course covers the introduction to the art history in western art. western art. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. marking schemes. pendekatan dan kaedah . pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. PSV 3111 71 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. evaluation of art works and evaluation of portfolios. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. oriental art. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. alat dan bahan. kaedah pentaksiran PSV.

PSV3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. various functions of drawings from various genres and culture. PSV 3114 72 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. analyzing and interpreting the research data. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. implementing the research. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. planning art projects. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and documenting the action research findings in a report or article. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. melaksanakan projek seni. approaches and methods. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. considerations and perceptions in drawings.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) 3(0+3) . management and organisational process of art projects. merancang projek seni. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course covers the types of drawings . tools and materials. drawing techniques. This course covers the management and organisation of arts projects. implementing art projects. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. making feedback reports and taking further actions. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.melukis. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II .

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. 8. This course discussed the Islamic education development. pendekatan. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. PIM3102 73 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. the usage of text books and Teachers Guide Book. and the implementation of “j-QAF” program. the new and old curriculum comparison analysis. The course focuses on strategy. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. approach. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF.

. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga membincangkan strategi. lesson plans. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. and teaching practical. lesson plans. lesson plans and teaching practical. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. penyediaan rancangan. lesson planning and teaching-learning of al Quran. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. memorizing and interpreting of the Quran verses. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. This course focuses on introduction to Al-Quran education. application ‘tajwid’ rules in reciting. The course focuses on clarifying the concept of ‘Sirah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. and teaching practical. 74 The course focuses on clarifying the concept of ‘Ibadah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also discusses the strategy. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. penyediaan rancangan.

perancangan. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. lesson plans. The course emphasizes on topic selecting. dan moden. The course focuses on clarifying the concept of ’akhlak’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. dan amali. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. It also discusses topics in micro and macro teaching concepts.PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. kajian teks jawi klasik. PIM3109 75 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) . basic skills. The course focuses on the content analysis on ‘Jawi’. and practical. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. pendedahan secara amali penulisan khat. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’. planning. penyediaan rancangan. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. kemahiran asas. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. exposure to Arabic calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. It also discusses the teaching strategies. according to the Islamic education syllabus for primary schools. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.

It also discuss topics related to item building. dan Penilaian PAFA. dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. assessment and evaluation in Islamic education. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. 76 This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis.w. perkara-perkara yang membatalkan iman.. bentuk dan bidang penilaian. the impact of faith in life. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. It will also explore ways of acquiring the . PIM3113 Penyelidikan Tindakan I .a. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. The course focuses on the “dakwah”. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. and Islamic Education Managements in Malaysia. tables of specification. The course focuses on concepts. types and field of testing. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang.w.a. and PAFA assessment.Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Islamic educators. their main topic of discussions. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam.’s special traits. and other related issues. measurement. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. pengukuran. kesan iman dalam kehidupan.

PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. training schedule of physical fitness. sembelihan. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. training methodology for physical fitness. jadual latihan kecergasan fizikal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. training principles of physical fitness. 77 9. analyzing and interpreting the research data. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. the component of health. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. This course involves skills of carrying out an action research in a school. animal slaughtering. implementing the research. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.related fitness. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. methodology in fiqh. and documenting the action research findings in a report or article. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. periodisation of training and effects of training on physical fitness. Islamic economy and management of properties in Islam. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. The course focuses on Usul Fiqh studies. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. motorrelated physical fitness componen. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.skills of planning an action research. . periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. physical fitness and the importance of physical fitness. This course includes concepts and definition of total fitness.

pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. structure and the organisation of society. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0) . permainan kanak-kanak. pengurusan. penilaian. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. This course to expose students to various swimming skilss. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. The topics are basic movement concept. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. struktur dan oraganisasi persatuan. asas terjunan. basic teaching and learning methodology of swimming. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. children’s games and techniques. This course stress on rules and regulations. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. kemahiran acara padang. evaluation. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. keselamatan renang. kemahiran acara balapan. 78 PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. pengelolaan permainan dan teknik permainan. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. teaching and learning of bacis movement. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. swimming safety. model Bunker and Thorpe 1982. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. the acquiring of skills in the track and field event.PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah.

blood. darah. maturation and factors that influence growth. sistem saraf.Motor (Growth and Motor Development) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. jantung. maturation and motor learning. kematangan. 79 This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. endocrine system. individual differences and capabilities. muscular system. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. nervous system. . respiratory system. This course includes the definition and concept of growth. sistem rangka. sistem otot. pengelolaan dan pentadbiran. digestive system. selular dan tisu organisma. retention and transfer of learning. Integumentary system. adipose tissue and body composition. . maklumbalas. perbezaan individu. maturation and physical performance. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. penganalisisan perlakuan. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. coordination. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. lymphatic system and immunity. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. kematangan dan pembelajaran motor. sistem penghadaman. skeletal system. sistem endokrina. feedback. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. motor control. blood vessels and circulation. pemprosesan maklumat. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi.chemical level. aspek pengurusan. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. motor learning. ‘attention’ dan prestasi. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. functional development. Heart. sistem integumentari. human information processing. aktiviti fizikal dan sukan. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. kematangan dan prestasi fizikal. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. somatic growth. nutrition and metabolism as well as urinary system. tisu adipos dan komposisi badan. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. cellular level and tissue level of organisation. pertumbuhan somatik. pembelajaran motor. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. sistem respirasi. saluran dan peredaran darah. attention and performance. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. kanak-kanak. sistem limfatik dan imuniti. keselamatan murid-murid. koordinasi. kawalan motor.

This course covers the philosophies. pengurusan.kepentingan. recreation and leisure. managing. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. perancangan. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. penganalisisan perlakuan. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. rekreasi dan kesenggangan. aims. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. planning. . konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. pengelolaan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. analyzing performance. concepts. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. pengurusan. pengelolaan. The aspects of managing. konsep. objectives. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. 80 This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. administrating and organizing. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. history and literatures of outdoor education.This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. the aspects of managing. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. sukatan dan tafsirannya. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. administrating and organizing.

pengurusan. aspek pengelolaan. 81 This course discusses the management and administration of physical education and sport. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. penganalisisan perlakuan. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. criteria in choosing physical education acitivities. analyzing performance. aspek pengelolaan. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. managing tradisional games. laws and administration of sport. the importance of physical education. values and ethics in sport. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. penganalisisan perlakuan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. program pembangunan sukan. sports development programme. the aspects of managing. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. managing physical education and sport. administration of national and international sport agency. issues in sport. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. isu-isu dalam sukan. the interpretation of curriculum. nilai dan etika dalam sukan. pengurusan permainan tradisional. undang-undang dan pentadbiran sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. administrating and organizing. pengurusan. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. .

administrating and organizing. criteria in choosing adapted physical education acitivities. pendidikan jasmani dan sukan. analysis and interpretation. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. selecting test. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. pemilihan jenis-jenis ujian. the aspects of managing. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan . analyzing performance. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. 82 interpretasi serta menggunakan hasil ujian. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. the interpretation of curriculum. Emphasis given to the concepts of physical education. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. physical education and sports. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. The course helps student to develop different type of tests. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. Students will be exposed to different types of research in health. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. pembinaan ujian. measurement and evaluation in physical education and sports. This course includes the concept of test.

airways and cardiopulmonary resuscitation. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. reinforcement. pressure and anxiety in sports. maklumbalas. pencegahan kecederaan dalam sukan. peneguhan. kaki. soft tissue . sports and children. sports history. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. prevention of injury in sports. faint. sociology theories in sports. open wound. This course discusses the basic concept of sports injury. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. sukan. terdedah kepada haba yang melampau. deviasi dalam sukan. goal. mengangkat dan membawa pesakit. principles in managing fracture. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. pendarahan terbuka. This course includes sports psychology and sports sociology. teori sosial dalam sukan. penetapan matlamat. keganasan dalam sukan. badan. perubatan sukan dan jurulatih sukan. sukan dan media. definisi sosiologi sukan. sports personality. personaliti. the definition of sports sociology. sports and media. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. motivasi. prinsip menguruskan kecederaan patah. deviation and aggression in sports. lifting and carrying of patient. exposure to extreme heat. kebangkitan. basic principles of first aid. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. sports. implementing the research. ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. sukan dan kanakkanak. kepala dan mata. pengsan.Jasmani. motivation. kecederaan bahagian tangan. kecederaan tisu lembut. asma dan serangan jantung. skin injury. feedback. approach in treatment of injury. arousal. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. PJM3118 83 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. sports and economy. child psychology development via sports. burnout and overtraining in sports. socialization in sports. pendekatan rawatan kecederaan. sukan dan ekonomi. asthma and heart attack. kecederaan kulit. sports medicine and coaches of sports. and documenting the action research findings in a report or article. analysing and interpreting the research data. prinsip asas pertolongan cemas.

In the process. irrational and real numbers. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. legs. . Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. 84 Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. 10. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. injury to the hand. This course involves skills of carrying out an action research in a school. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. there is a further exploration into natural. body. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.injury. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. In addition. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. students will apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving. rational. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. head and eyes.

graf. Chi-Square test. Selain itu. teselasi. Students will also discover patterns in art and design. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. . algorithms. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. linear programming. critical path analysis. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. analisa laluan kritikal. algoritma. graphs. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. Pelajar juga didedahkan kepada makna. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. types of searches.tessellations. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry.g. It discusses concepts in plane geometry. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. jenis-jenis carian. simetri dan transformasi. It provides information about introduction to decision Mathematics. symmetries and transformations.Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. In addition. 85 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. The use of ICT e. networks. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. pemprograman linear. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. rangkaian. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. heuristic algorithms and methods of sorting. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test.

pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. At this point. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. technology in Mathematics. using relevant Mathematical ideas. the applications and use of technology. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. ujian ChiSquare. Students will be introduced to printed materials. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. derivatives and integrals. basic understanding of limits and limit theorem. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. teaching and learning aids.Dalam kursus ini. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf. Selain itu. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. fungsi dan graf. graphing calculator and software such as Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. teknologi dalam Matematik. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. and patterns and relationships. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Mathematics facilities and management of resources. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. In addition. . 86 MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and graphs. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. penggunaan dan aplikasi teknologi. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan.

micro and macro teaching sessions. effective planning and teaching. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. Pecahan. Selain itu. The idea is extended to using Elimination. pelajar akan belajar konsep utama geometri. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. Penggantian. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. . matrix algebra and vector space. aljabar matriks dan ruang vektor. 87 Teaching of Geometry. pengukuran dan pengendalian data. Farctions. Discussions cover topics related to teaching of numbers. In addition. mikro dan makro. Dalam kursus ini. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. fractions. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. penggunaan teknologi. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. measurement and data handling. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear.MTE3109 Teaching of Numbers. the use of technology. Substitution. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. perancangan pengajaran efektif. pecahan. students will learn the key concepts in geometry. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. mikro dan makro. dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. micro and macro teaching sessions.

Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. kod klasik dan nombor rahsia. MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(2+1) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. Its contents cover mathematics in every day life. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3(1+2) . codes and cryptography. and some key mathematical ideas related to calculus.MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. analysing and interpreting the research data. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. kod dan kriptografi. use of mathematical modeling in biology and ecology. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. classical codes and ciphers. implementing the research. and documenting the action research findings in a report or article. mathematical difficulties and diagnostic test. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. The topics discussed are testing and evaluation. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. MTE3114 88 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses.

respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. It explores the nature of life. pembiakan haiwan. plant nutrition. Gagne’s learning theory. It explores the nature of science. the constructivist approaches. cell structure and function. plant respiration. bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains. nutrisi tumbuhan. pembiakan tumbuhan. struktur sel dan fungsi. 11. SCE 3102 89 Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. how children learn science. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. food and wellbeing. animal reproduction. respirasi haiwan. information-processing theory-Atkins. understanding children’s ideas in science. Ia menerokai . respirasi tumbuhan. Shiffrin and Baddeley’s. tumbesaran. animal nutrition. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. makanan dan kesihatan. the nature of science and how children learn science.Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan This course involves skills of carrying out an action research in a school. animal respiration. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. animal excretion. assessing children’s ideas and misconceptions in science. what do children need to help them learn through constructivism. Ausubel’s learning theory. perkumuhan haiwan. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Bruner’s learning theory. perkumuhan tumbuhan. plant reproduction. understanding children’s development. growth. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1) This course provides knowledge about life and living processes. movement and support in animals and plant responses to stimulus. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. plant excretion. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. nutrisi haiwan. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Behaviourist learning theory. cellular respiration in plants and animals.

aromatic compounds. composite materials. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. sebatian beraroma. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course provides knowledge about exploring materials. ethers and amines. work and machines. synthetic polymers and plastics. perkembangan kanak-kanak. cara kanak-kanak mempelajari sains. planetary and satellite motion. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. soaps and detergents. industrial preparation of ammonia. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. aloi. fuel. teaching and learning strategies for primary science. forces in fluids. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . bijih dan galian. teaching science for all children and science for exceptional children. teori pembelajaran Bruner. esters and amides. natural polymers and paper. eter dan ammina. pendekatan konstruktivisme. rubber. carboxylic acids. electrical circuits in . ester dan amid. getah. alcohol. alkohol. teori pembelajaran tingkah laku. kurikulum sains sekolah rendah aras II. teori pembelajaran Gagne. It discusses issues in science education. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. sulphuric acid and nitric acid. polimer semulajadi dan kertas. asid sulfur dan asid nitrik. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. Malaysian primary science curriculum II. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. polimer tiruan dan plastik. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. Malaysian primary science curriculum I. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. asid karboksilik. applying Newton’s laws in everyday life. memahami idea kanak-kanak dalam sains. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. perusahaan penyediaan ammonia. teori pembelajaran Ausubel. motion.tentang ciri-ciri sains. sabun dan detergen. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. teori pemprosesan maklumatAtkin. thermometry and thermometers. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. using light. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. the physics of music. Shiffrin dan Baddeley. It discusses physics and measurement in everyday life. aldehydes and ketones. bahan bakar. bahan komposit. 90 Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. alloys. aldehid dan keton. ores and minerals.

the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics and semi-conductors. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends, threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and biodiversity collection submission.

91 Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily

lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

SCE 3111

92 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,

pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0)

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

SCE3114

93 Science, Technology and Society (Sains, Teknologi dan Masyarakat)

3(3+0)

This course provides knowledge about science, technology and society. It discusses issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran

Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. pengenalan kepada sistem PTV. buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). 12. the introduction to the TVE system. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan . dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). In relation to that. career path and future of design and technology. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. curriculum and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia. falsafah. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. ciri-ciri kepimpinan. process of the planning and evaluationin RBT. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. management and administration and Design and Technology will be emphasized. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. peluang kerjaya dan masa depan RBT.berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. proses perancangan dan penilaian RBT. kemasan. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) This course involves skills of carrying out an action research in a school. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. leadership characteristics. text books and other resources including the use of ICT. 94 This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given.

the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. andurrent issues regarding the curriculum development in Malaysia. reka bentuk. theory and model of curiculum development. finishing. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. interior and exterior decoration will also be emphasized. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. penilaian. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum’s philosophy. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. pengetahuan teori dan kemahiran amali. planting vegetable hydroponically. dokumentasi dan penyimpanan rekod. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. documentation and record keeping. planting. accessories. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. 95 penanaman. handling of products. This course will expose the student to the development of technology and material production. Knowledge of materials. plant care. meta. planning. planting. designing. perancangan. pelaksanaan. penanaman sayursayuran secara hidroponik. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) . kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan.penekanan. evaluation. goals and teaching objectives and other resources. kurikulum sekolah. care of ornamental crops and landscape. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials. the integration of pedagogical element and assesment will also be focused. school syllabus. innovation. skills on constructions of wood and metal based project. selection and preparation of field for vegetable planting. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. management. implementation. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. dan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. propagation.

robotik. mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik. Pedagogical element and assessment will be emphasized. penghilangan gelembung. pendawaian satu fasa. pleats. strategi. mereka cipta stail pakaian. teaching method and techniques. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. teknik pengajaran. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus. mendawai litar pendawaian domestik. openings. skills in preparing and using the materials for teaching aids with IC. skills of questioning techniques. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. mechatronics and robotics basics components. . kemahiran dan teknik menyoal. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah. komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik. dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. kaedah. and macro and micro teaching. kemahiran penyediaan. domestic wiring. the skills of planning a lesson based on primary school syllabus. sleeves.design of garment styles. kancing. Focusses will be on teaching and learning approaches. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. and the integration of suitable pedagogical element and assessment. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. asas elektronik berdigit. belah. lengan.(Primary School Living Skill Teaching Method) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. design printed circuit board. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners. hemlines and. motor arus terus. asas mekatronik. gathers and. penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. penyudah tepi dan garis leher. strategies. Topik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim. RBT3107 96 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian. the preparation of work records and dress making. membina robot asas teknologi rendah. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. necklines.

This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. item development. peraturan pemarkahan. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. management and daily care of pets. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. penggunaan dan interpretasi data. membina Jadual Spesifikasi Ujian. competency and school based evaluation. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. pelbagai cara penilaian. analisis markah dan statistik asas. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. discussion on validity and reliability of evaluation format. basic statistic. selection and preparation of aquarium and cage. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. portfolio. various methods of evaluation. housing and equipments for pet rearing. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) . pengurusan dan penjagaan harian.RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan.the overview to the pet animals and ornamental fish. dan pembiakan 97 ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan.alternative evaluation skills for using rubric. pest breeding. test specification table. preparation and keeping of documentation and records. pembiakan dan pengendalian. selection of pets and ornamental fish. marking scheme and mark analysis. interpretation as well as report writing on assessment. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. jenis penilaian.

technology in food preparation and. perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. preparartion of food. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. finance. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. analysing and interpreting the research data. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.and the integration of creativity element in pedagog. workshop design. pengurusan bahan dan alatan. In this component too. This course covers topics on food sanitation. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. business law.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. element of design is integrated in food preparation. 98 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) RBT3113 Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. cooking principles and. electronic commerce (e–commerce). kewangan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi. reka bentuk bengkel. dan penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi. regulation and workshop management personnel will also be emphasized. . implementing the research. prinsip memasak dan tatasajian. undang-undang perniagaan. organization and management. materials and tools managemen. pengetahuan tentang peraturan. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. causes and prevention of accidents. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. punca dan pencegahan kemalangan. table setting. elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan. pengurusan kewangan. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. and documenting the action research findings in a report or article. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management) 2(2+0) Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. financial management. perniagaan elektronik (e-dagang). best practices on workshop safety. teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan.rules. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan.

2D drawing. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. aplikasi lukisan 2D. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. layout of interior design and pet’s house and prosesses and planning project. The integration of project base assessment will be emphasized. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. reka bentuk industri. RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. proses dan perancangan projek. industrial design and design for manufacturing. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan 99 tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course emphasize on product design with computer aided. 3D design. product architecture. suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi.RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan komputer. processes and planning. This course emphasize on product development and principle. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. design and managing project such as chair. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0) . aplikasi lukisan 3D (wireframe. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. tempat alat tulis.

views and ideas of earlier scholars of childhood education. persekitaran. pendekatan dalam kurikulum. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. modelmodel program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. the history of childhood education. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. pengelolaan aktiviti prasekolah. health practice and safety. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. Act 308 and Act 550. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. eating ettiquette. teaching and learning techniques and techniques at presechools. the affective factors in the implimentation of curriculum. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education . food and diets. also the transition process from home to nursery/preschools. Akta 308 dan Akta 550. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. Children’s Right. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. penjagaan kesihatan kanak-kanak. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. PRA3103 100 Perkembangan Fizikal. This course covers the introduction to early childhood education. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. the National Preschool Curriculum. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia.Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. growth and child development. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. aproaches in curriculum.

membina keyakinan .PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. muzik dan pergerakan. pembelajaran Matematik di prasekolah. factors of language development. processes of creativity and teaching approaches. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. perancangan program sains. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. factors that encourages and hinders creativity. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. 101 sosiodrama. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. This course covers the theories of children’s creativity. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. the methods in teaching and learning language at preschool. pengurusan dan aktiviti. assessment in childhood education. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. merancang aktiviti. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. pembelajaran sains di prasekolah. This course includes theory and the basics of children’s language learning. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. seni bonekadan sastera kanak-kanak.

teori perkembangan moral. understanding and managing children’s emotions. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. dan perbezaan individu. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. the management and activities. Focusses will be on the reason due to the disability. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. to develop confidence to face challenges in everyday life. menubuh dan mengurus pusat pendidikan . strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. management of curriculum. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. theories on moral development. characteristics.untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. identification of Islamic education and moral curriculum. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. development of sosial skills and prosocial behaviors. ciri-cirinya. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab 102 kecacatan. management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. the classification of special needs children. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. and spiritual and moral development activities as well its learning centre. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions.

pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. komuniti dan institusi pendidikan. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. improving family excellence. matlamat. behaviors and children’s dicipline. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. . pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. penyimpanan.melaksanakan perekodan. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. nilai dan budaya. 103 This course covers the theories and perspecttive.prasekolah. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. penganalisisan. build and manage preschool education centres. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. build and manage preschool education centres. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. aims. values and customs. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. community. family relationship. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.o the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. hubungan keluarga. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. objektif.

punca masalah.This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. efficient relationship. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. kecekapan hubungan. presenting research findings in seminar. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. keselamatan dan pemakanan. safety and diet. causes. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. programs provided and issues arises in educating these children. organizing action research seminar. implementing the research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and documenting the action research findings in a report or article. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. analysing and interpreting the research data. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. ciri-ciri. konsep kepimpinan dan perwatakan. . This course is dealing with conducting action research in school. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. management of health. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. documenting and publishing research papers. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. 104 14. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. pengurusan kesihatan. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan.

and behaviour modification program among special needs students. kajian sukatan pelajaran. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. tingkah laku bermasalah. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu. konsep. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. reading. concept. problematics behaviour. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. PKB3104 105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1) Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) Kursus ini membincangkan definisi bahasa. strategies of behaviour modification and issue concerned. prinsip. pronciples. perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. This course discusses the definition of language. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. kemahiran membaca. language acquisition and language learning problemss among learning disabilities standard. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa. writing . pendekatan.PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. theeory of language. approaches and methods used in language assessment and intervention are also covered. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. This course discusses the human behavior from aspects of definitions.

kemahiran berkebun. self-protect. keselamatan diri. and the use of the assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. strategi untuk menangani masalah tersebut. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students.skills and teaching basic grammar are emphasized. rearing pet. reading and writing skills. problems in acquiring listening. sewing. design various instrument in a variey of important aareas. membaca dan menulis. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. The course includes understanding language. ethics and classroom management. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. cookery. pengurusan rumah tangga. gardening. study of the syllabus. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. membina pelbagai jenis instrument. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. home living. speaking. pengajaran tatabahasa asas. kemahiran jahitan. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. kemahiran memasak. strategies to overcome the problems. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. PKB3107 106 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. bertutur. kemahiran memelihara haiwan. . PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. teaching basic grammar. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching.

PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(!+2)) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. terapi hidro. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. procedures.masalah pengajaran Sains. goals. expression art therapy. functional Mathematics. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. . occupational therapy. This course discusses the importance of physistherapy. terapi pergerakan kreatif. speech therapy. kajian sukatan pelajaran. permasalahan penguasaan Matematik. It covers basic concepts of Mathematics. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. terapi cara kerja. music and singing therapy.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. terapi muzik dan nyanyian. PKB3110 107 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course provides the knowledge of concepts. terapi seni visual. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. terapi pertuturan. matematik berfungsi. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. penilaian. langkah-langkah. teaching aids. matlamat. problems related to teaching sciece process. problems of learning Mathematics. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students. hydro therapy. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. strategies to overcome teh problems. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. Ia merangkumi konsep asas Matematik. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. art therapy. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. pembinaan bahan bantu belajar.

merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. penubuhan. implementing the research. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). parents and community involvement. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on – site training) PKU3113 108 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. dan integrasi. physical aspects of the classroom. pengurusan kelas khas. khidmat pelbagai disiplin di PDK. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. penempatan pelajar. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. labeling segregation and integration. students multiple competencies. pengasingan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. pentaksiran.PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. isu pelabelan. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. teachers profesionalism. pentadbiran. multidisciplinary services offered at the CBR. special classroom management. principles and ethics of social works. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. prasarana kelas khas. setting up administration. assessment. effectiveness of teaching and learning. prinsip dan etika kerja sosial. program and placement of the ISN at the Community-based rahbilitation (CBR). keprofesionalisme guru. analysing and .

and support services as well as evaluation of Special Education programs. placement procedures for children with special needs. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. 109 This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan.interpreting the research data. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. budget allocation. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. peruntukan kewangan. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course covers the implemetation of special education programs. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. the State Education Department and the school. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH PKD3101 Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) 3(3+0) . struktur organisasi di peringkat kementerian. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. peranan guru dan pentadbir. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. and documenting the action research findings in a report or article. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. organizational structure of the Special Education department in the Ministry of Education. The role of teachers and administrative.

pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa.Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population.roles of the family. This course covers the charateristics and the development of hearing-impaired children from various aspects. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai 110 Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. the factors which can affect the development of language and communication. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. peer group and effective modes of communication on the development of hearing-impared children. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. kesan kehilangan pendengaran terhadap amalan pendidikan dalam bilik darjah. rakan sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkembangan kanakkanak bermasalah pendengaran. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children. kepentingan peranan keluarga. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) 3(3+0) .

dan kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak. kelebihan dan kekurangannya. sasaran. ciri-ciri. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid yang diajar. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran. and the issues and current trends in the education of the hearing-impaired. and teaching objectives. banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. Isi kandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal.membina pelbagai 111 jenis instrument.Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) . mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang. It covers the important components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. jenis khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat. gathering relevant information. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education. identify the strengths and weaknesses of their pupils. dan objektif-objektif pengajaran. This course gives an overview of the development of deaf education in Malaysia as well as abroad. how to create and use various assessment tools. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after entering school.

Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. practice through simulating teaching and learning language sessions. KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada murid-murid bermasalah pendengaran. dan latihan amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes. This course gives students a knowledge of the hand codes used in the Malay and English Language. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing-impaired children. dan aplikasi KTBM. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa.Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). This course provides students with a knowledge of the various issues. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran. dan 112 merancang perkara-perkara penting dalam pertuturan secara individu. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi-bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. approaches and strategies in the teaching of language to hearing-impaired children. dan melaksanakan program This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. Methods used in the assessment of language. cara mengatasinya. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing-impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) . practice using the hand codes in the context of teaching the Malay and English language to hearing-impaired children. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed.

PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils. pelaksanaan projek 113 kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. the process of normal hearing.Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. pengetahuan serta pengurusan pelbagai ujian pendengaran. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. merancang dan menggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. This course covers topics like the anatomy of the ear. the etiology of hearing loss and its impact on learning. sistem amplifikasi pendengaran. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. collaboration among people from various disciplines. ‘hands-on’ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) . amplification systems currently in use for the hearingimpaired. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. kemahiran dalam memilih. dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. various methods of assessing hearing loss. skills of planning. government agencies and nongovernment organisations in the development of CBR is discussed. the importance of having a good acoustic environment. proses pendengaran. membina. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak-kanak. This course introduces students to the provision of community-based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled. kepentingan menyediakan persekitaran akustik. the use of amplification in the classroom. developing. This course focuses on how to choose.

and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes.Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. implementing the research. peruntukan kewangan. jenis program. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. state and school levels. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. peranan guru. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. issues like the role of teachers. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. support services. and documenting the action research findings in a report or article. khidmat sokongan. . This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. types of programmes. Focus will be given to the ways of planning. financial allocation. PKU3115 114 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. managing and implementation of these programmes. struktur organisasi di peringkat Kementerian. mengurus dan melaksanakan program Pendidikan Khas. analysing and interpreting the research data. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. kaedah merancang. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. isu-isu. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH PKl3101 Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan. afektif dan psikosial. PKL3103 115 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. organizing action research seminar. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. observe and evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres.This course is dealing with conducting action research in school. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. documenting and publishing research papers. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan. latihan mengintepretasi laporan mata. and psychosocial development. The role of parents and importance of early intervention are also discussed. affective. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. serta kesan kecacatannya ke atas perkembangan kognitif. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. . kaedah pentaksiran penglihatan. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. presenting research findings in seminar. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. pelajar diperkenalkan kepada jenisjenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. 16.

PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille.This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective. Recreation and Adaptive Physical Education. This course covers important concepts in field of Living Skills. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. Students are taught cooking skills. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. dan latihan membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. menulis pindah teks Braille kepada tulisan biasa. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasi dan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. management of the kitchen and house. membina pelbagai jenis 116 instrumen dalam pelbagai bidang yang penting. design various instruments in a variety of important areas. kemahiran memasak. . dan penggunaan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. various visual assessment methods and visual skills training for children with low vision. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. the visual process and causes of visual impairment. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. dan pengalaman hands-on. pengurusan dapur dan rumah.

dan latihan amali di dalam dan di luar bangunan. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use these skills in the education of children with visual impairment. persediaan dan pengajaran kanak-kanak buta dan berpenglihatan terhad. the level of Mathematics. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. sessions to practice indoor and outdoor sessions. This course covers skills to produce. tahap Matematik. PKL3110 117 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. menggunakan ICT dan peralatan khas. teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan). based on the Standard English Braille Code from Royal National Institute for the Blind (Unted Kingdom. PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris (English Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987). membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan oleh Braille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). adaptasi kurikulum. read and transcribe the English Braille Code. mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan.PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep-konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. This course covers skills to produce. menyediakan bahan bantu mengajar. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids). and produce English Braille using the computer. Pelajar juga didedahkan kepada penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan kod Braille Bahasa Inggeris. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom). keperluan pendidikan murid . read and transcribe the Mathematics Braille Code.

PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan.bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan. prepare teaching aids. Issues. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. This course covers the planning. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. isu-isu. and hands-on experience and to reinforce learning. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan. micro and macro teaching. PKU3113 118 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. dan kaedah . adaptation of curriculum. legislation as well as contribution of individuals in this field will be discussed. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran. use ICT and other appropriate special aids. trends. cooperation government and non-government agencies. pengajaran mikro dan makro. perundangan. the implementation of community projects by these centres. This course covers the development of education in the field of visual impairment. peranan dan sumbangan pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. in Malaysia and other countries. trenda. This course introduces the concept and philosophy underlining communitybased rehabilitation for individuals with disabilities. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti. educational needs of children with multiple handicaps.

analysing and interpreting the research data. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. 119 . pengurusan sumber. proses pembuatan keputusan. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. management of resources and finances.mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. and documenting the action research findings in a report or article. presenting research findings in seminar. organizing action research seminar. Students are exposed to the role of Special Education teachers. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. implementing the research. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. as well as the evaluation of Special Education programs. documenting and publishing research paper. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. the decision-making process. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course is dealing with conducting action research in school. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) ncp Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. .

pengurusan bilik darjah. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. interaction with the school community. keberkesanan pelaksanaan strategi . school facilities and the implementation of the school curriculum. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. penelitian dokumen. bahan sumber pengajaran pembelajaran. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. school and classroom management. penelitian dokumen. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. activities. pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum. penelitian dokumen. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. 120 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. pengurusan sekolah. reflections. strategi dan aktiviti.Melalui pemerhatian. Melalui pemerhatian. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. pola tingkah laku murid. about pupil’s behaviour. penelitian dokumen. strategies. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. analysis of documents. analysis of documents. interaction with the school community. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. reflections. It also gives students the knowledge and experience through observations.

dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK 3101 Praktikum I (Practicum I) 22(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK 3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) 121 dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation

skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK 3103 Praktikum III (Practicum III) 66(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum III is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

122 Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

123

PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas 3(1+2) PJM 3102 .SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1.

models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. sistem integumentarim. sistem respirasi. nervous system. sukatan dan tafsirannya. sistem otot. skeletal system. selular dan tisu organisma. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. Pendidikan Jasmani. kepentingan. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. konsep kurikulum. cellular level and tissue level of organisation. 124 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) . sistem limfatik dan imuniti. respiratory system. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. chemical level. lymphatic system and immunity. sistem rangka. locomotor and non-locomotor movements. the interpretation of curriculum. darah. saluran dan peredaran darah. the importance of physical education. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. model permainan kanak-kanak. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. peringkat kimia. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. the relationship of theories and philosophies towards national education policy.(Basic Movement) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. sistem saraf. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. Heart. jantung. blood vessels and circulation. jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. sistem endokrina. criteria in choosing physical education acitivities. sistem penghadaman. nutrition and metabolism as well as urinary system. Integumentary system. digestive system. muscular system. blood. endocrine system. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia.

the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. issues in sport. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. approaches. laws and administration of sport. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. PIE3103 125 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) . nilai dan etika dalam sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. This course focuses on the introduction of strategies. values and ethics in sport. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. managing tradisional games. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book.Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. isu-isu dalam sukan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. undang-undang dan pentadbiran sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. pengurusan permainan tradisional. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. administration of national and international sport agency. PIE 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management of teaching-learning procedures. managing physical education and sport. 2. sports development programme. program pembangunan sukan. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) 3(3+0) PIE3101 Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pendekatan.

syllabus contents and its curriculum specifications. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. measurement. syllabus and text book. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. and evaluation.Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). penilaian dan pentaksiran. focusing on combination of using text book. kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. pengukuran. kombinasi penggunaan buku teks. BAE 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. . assessment book and teacher’s guide as well as their contents. membaca dan menulis. 3. This course focuses on topics of assessment. This course focuses on topic selecting. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. faktor-faktor yang membantu 126 penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. This course discusses two important and significant things in the teaching process. It also discusses topic for micro and macro in teaching. bertutur.

jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. evaluation and examination of Arabic language. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. terminology of. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. 127 4. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) . penilaian kemahiran berbahasa Arab. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. penilaian kendalian sekolah. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . describes the teaching steps for every skill.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. reading. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. assessment. konsep penilaian. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. and writing skills.This course discusses on the methodology of teaching listening. mingguan dan semester mengikut format yang betul. pembinaan item. speaking. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both.

program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. emergency procedures. the learning style. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. stail pembelajaran. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) PKE3103 Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. kaedah. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. safety rules in schools. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. strategies and approaches in teaching health education. safety of self. PKE3104 128 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. Antara tajuk-tajuk yang . PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. doing the practical session of micro teaching. safe road user program and building safety. amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. penyimpanan bahan bahaya. dan diskriminasi. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. This course discusses the basic concepts in health education. perkembangan aspek fizikal dan sosial. peraturan keselamatan di sekolah. prosedur kecemasan. objektif. sejarah. safety and environmental safety. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. positive approach in sexuality. keselamatan diri. This course gives expose to the concept and principles of safety education. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. safety services. falsafah. free from negative prejudice and discrimination. Emphasis is given to introduction to health education. This course encompass the knowledge about health sexuality.Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. history and the curriculum of health education. storeage of dangerous product. objectives. method. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. konsep. bebas daripada prasangka yang negatif. the philosophy. keselamatan perkhidmatan. physical and social growth.

school health services. behaviuor. mouth health program. 129 . The course intends to give geneal understanding on concept. perkhidmatan kesihatan sekolah. amalan kebersihan sekolah. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. pendekatan bersepadu. supplementary food plan. and emphasis on children’s health. program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. rancangan makanan tambahan. program kesihatan mulut.dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. school cleanliness practices. ADHOC / PROSTAR programs and monitoring and evaluation.

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN .

.PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. format dan komponen wajib. 130 pengetahuan dan kemahiran pedagogi. the four domains of civil. komponen pengajaran mikro dan makro. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. empat domain iaitu sivil. sosio ekonomi. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan. This course exposes students to the selection. Moreover. pelbagai teori pembelajaran. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. number of learning theories. politics. Students will be exposed to the rational. dan budaya. socio economic. PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful. politik. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. PSK3102 Teori Pembelajaran. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. suitable types of evaluation which can be applied in Civics and Citizenship Education. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. and culture. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. great depth based on the six themes identified. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. kaedah pengajaran dan pembelajaran. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. planning. social skills. teori-teori perkembangan moral. lesson planning. methods. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. merancang dan melaksanakan projek. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan. merancang. planning and administering of service learning projects. melaksana dan membuat laporan. moral being. methods suitable for an effective teaching-learning. values. konsep asas nilai. kaedah. pendekatan.This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education. pedagogical content knowledge and skills. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. approaches. implementation and reporting. kemahiran sosial. religious and societal values as well as moral development theories. insan bermoral. ethical theories. teori–teori etika. preparing the scheme of work. 2. the format and compulsory component. 131 . This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. carry out practical work.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. nilai-nilai agama dan masyarakat. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. effective planning and teaching. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro.

Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. Malaysian primary science curriculum I. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. teaching science for all children and science for exceptional children. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. teaching and learning strategies for primary science. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak . 5. In this course. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. It discusses issues in science education.ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) 3(3+0) KuKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. This course focuses on moral problems faced in schools. Malaysian primary science curriculum II. issues faced in assessment of Moral Education. kurikulum sains sekolah rendah aras II. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni.

. analisis skor ujian. assessment tools. pengawetan spesimen biologi. peraturan dan keselamatan dalam makmal. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. purpose of assessment. types of assessment. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. rules and safety in the laboratory. analysis of test score. penskoran pentaksiran. matlamat pentaksiran. memperolehi kemahiran manipulatif. bentuk-bentuk pentaksiran. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. marking and moderation of test scripts. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. test design and construction. scoring of assessment. teknik-teknik asas makmal. alatalat pentaksiran. bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. It discusses primary science teaching. preparation and improvisation of selected resources and presentation. dan kemahiran proses sains bersepadu. the basic science process skills and integrated science process skills. basic laboratory techniques. kemahiran proses sains asas. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. interpreting test score and forms of examination. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. administration of test. rekabentuk dan pembinaan ujian. acquiring manipulative skills. preservation of biological specimens.SCE 3106 132 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. It discusses definition of terms. safe handling of scientific materials handling of chemicals. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. areas of assessment in primary school science. pentadbiran ujian. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. It will discuss about management of science laboratory. science teaching and learning resources.

They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. In addition. MTE3109 Teaching of Numbers. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. . using relevant mathematical ideas. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. Selain itu. fractions. Perpuluhan dan Peratusan)) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Pelajar juga didedahkan kepada makna. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Pecahan. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Fractions. decimals and percentages and also construction of teaching aids.133 6. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. discussions cover topics related to teaching of numbers.

resource and teaching aid management. Penekanan diberikan kepada matlamat. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Pengukuran dan Pengendalian Data) MTE 3111 3(2+1) In this course. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. huraian sukatan pelajaran. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. specifications of the syllabus.perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Dalam kursus ini. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. 5. The use of technology is also emphasized to enhance students learning. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. the roles of the PSV teachers. the 5P concept. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. pelajar akan belajar konsep utama geometri. kepentingan perkembangan kurikulum. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. 134 Teaching of Geometry. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. management of outdoors and indoors activities. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. students will learn the key concepts in geometry. the importance of curriculum development. konsep 5P. pengukuran dan pengendalian data. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) . objektif kurikulum. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. pecahan. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. measurement and data handling. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0) PSV3104 Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. peranan guru PSV. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.

Pattern-Making and Designing. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. aims of assessment in VAE. evaluation of art works and evaluation of portfolios. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. sumber pengajaran dan pembelajaran. marking schemes. This course covers the approach. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). methods and forms of assessment. strategi. that is: Drawing and Picture Making. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. content and themes in producing art works for the four areas. Membuat Corak dan Rekaan.(Teaching and Learning of Visual Art Education) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. bentuk pentaksiran PSV. kaedah pentaksiran PSV. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. jenis-jenis pentaksiran. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap 135 bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. types of assessments. subject matter. peraturan memberi markah. 6. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. PENDIDIKAN MUZIK . PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. strategy. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. teaching and learning resources. as well as practical activities for explorations of tools and materials. persediaan mengajar. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. tujuan pentaksiran PSV. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. bahan. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. lesson planning. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum.

MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. faktor-faktor sosiologi. Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. matlamat. bes alberti. mengimprovisasikan melodi di kibod. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. faktor-faktor sosiologikal dan 136 psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. psikologi. philosophical implications. aims and the functions of music in education. sing melodies in keys changes from major to minor. play block chords. fungsi muzik dalam pendidikan. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. . This course is an introduction to Zoltan Kodaly. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. melody improvisation. alberti bass. permainan alat muzik. singing folk songs. importance of music. broken chords. latihan dalam permainan iringan kord blok. sociological and psychological factors that affect music education. broken chord.

micro and macro training sessions. remaja. mingguan dan harian. teaching and learning of singing in the music classroom. permainan alat perkusi. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. aural sensitivity and movement to music.MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3101 . This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. the playing of recorder and percussion instruments. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. types and characteristics of children and adult voices. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . permainan alat rekoder. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. 7. mensintesis 137 pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. semester. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning.

Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. reading. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. testing development.. the writing of teaching steps. pendekatan. pemetaan kemahiran. kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. and measurement. and implementing the micro and macro teaching. affective. This course describes the concept and principle of testing. dan menulis). curriculum conten. marks. kaedah. added value skills and language system. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. pengisian kurikulum. skills mapping. . serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. pemarkahan dan markat. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. dan teknik pengajaran. approach. testing specifications schedule and its construction. evaluation. konsep 5P. types and method of language evaluation. and psychomotor. and technique. membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. 5P concepts. pendekatan. theory of cognitive. kaedah. 138 This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. fokus utama dan sampingan. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. dan psikomotor. dan pengukuran. concepts of teaching strategy. pembinaan ujian. and writing). serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. membaca. konsep strategi. jenis dan kaedah penilaian bahasa. penulisan langkah pengajaran. afektif. main focus and secondary focus. gammar and language skills evaluation BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. language skills (listening and speaking. teori-teori kognitif. penilaian.

portfolio. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. and techniques of teaching language skills. constructing and using language skills teaching aids. strategy.alternative evaluation skills for using rubric. interpretation as well as report writing on assessment. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. pengurusan peralatan dan bahan. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. analisis markah dan statistik asas. marking scheme and mark analysis. test specification table. item development. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) . pengurusan kewangan. membina Jadual Spesifikasi Ujian. 139 8. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. perancangan pengajaran KHSR. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. dan bahan bantu mengajar. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. workshop safety. technique and teaching methodology. peraturan pemarkahan. approaches. implement teaching planning and audio visual aids. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. strategi. methods. financial management. competency and school based evaluation. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). various methods of evaluation. preparation ofl language skills teaching plan.This course elaborates on malay language skills. jenis penilaian. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. safety and rule regulation. penggunaan dan interpretasi data. tool and material management. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. keselamatan bengkel. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. pelbagai cara penilaian. . basic statistic. management and administration. discussion on validity and reliability of evaluation format.

plant care. management and care of ornamental fish. proses jahitan dan membuat pakaian. Post Colonial. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. 9. the vegetable and ornamental crops production technology. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. Topics coveres studies on fabric. eksistensialisme. undang-undang perniagaan. penyediaan batas dan bekas menanam. fenomenologi. RBT3120 140 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. semiotic. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. kritik genre dan kritikan baru. Marxisme. Reading Reception dan Reflection theory. harvesting and use of plants produced. Semiotic. Genre Critics. rearing ornamental fish technology. pascamoden. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. Fenomenology and Hermeneutic. Autobiography. tropical freshwater ornamental fish:. Arcitipal. psikoanalisis. This course elaborates on literary critics field like. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan.Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. finance. business law. pemeliharaan ikan hiasan. pengurusan dan penjagaan. kewangan. short term vegetable and ornamental crops. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. Surelism. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. electronic commerce (E–commerce). Marxism. dan New Critics. preparation of planting beds and containers. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. choice of clothing and sewing and clothes making processes. selection and preparation of equipments and materials. . resepsi dan teori tindak balas pembaca. This course deals with three main components: home technology. Post Structuralism dan Deconstruction. pengenalan kepada ikan hiasan. pascakolonial. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. femenisme. pembiakan dan penanaman. Post Modern.perniagaan elektronik (E-dagang). Existensialism. pemilihan pakaian. rearing ornamental fish technology. the ornamental fish. Psyco-analysis. hermeneutic. surelisme. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. propagation and planting. and vegetable and ornamental crops production technology. Femenism.

10. guru dalam peranan (teachers in action). teater pembaca. genre formation process. penerbitan karya. tater dan teater kanak-kanak. dan guru sebagai penulis. story telling. types. asas alkonan dan vokal. latar tempat. simulation and improvisation. adolescent novel. bercerita. pemilihan. MUZIK PRA SEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) . produksi. creative writing strength. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. puppet. directoring. puisi. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. theatre inclassroom. and forms of children drama. pengurusan produksi. forming production management. history and background. kekuatan karya kreatif. dialog dan latar tempat. implementing a screen testing. sejarah dan latar belakang. popular novel. cinematography. production. reading theatre. dan pembinaan skrip. tema. etika pementasana. boneka. pengarahan. basic dramatisation. teachers in action. cerpen. proses pengeraman bahan. visitor in action. dialog and location background. watak dan perwatakan. plot. improvisasi. and teacher as a writer. elemen. mengadakan sesi uji bakat. tetamu dalam aksi. novel remaja. jenis dan bentuk drama kanakkanak. sudut pandangan. a performance. poems. simulasi dan improvisasi. sinematografi dan persembahan. actors selection. teori pementasan. creative writing themes and issues. 141 This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. performance ethics. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. element. persoalan. short stories.PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. This course elaborates on the introduction to theatre in education. selection and script writing. and vocalisation. teater dalam bilik darjah. theatre and children theatre. teater untuk kepelbagaian tujuan. pemilihan pelakon. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. character and characterisation. stage performance theory. opinion angle. plot. novel popular. and presenting a performance. theatre for multipurpose. pementasan. genre writing publishing. dan isu karya kreatif. This course elaborates on the definition and concept of drama.

integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. teaching and learning resources. technology in teaching and learning music in classroom. impromptu singing and aural. unsur-unsur pergerakan. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. The focus of the course is related to music with movements elements of movement. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. teaching and learning music through movements. .Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. lagu-lagu patriotik. children’s songs and cultural songs. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. testing and evaluation. nyanyian semerta dan aural. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Students will be introduced to children’s songs. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. pengujian dan penilaian. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. perancangan pengajaran dan pembelajaran. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. jenis-jenis pergerakan. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. 142 This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. pregerakan kreatif. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. creative movement. patriotic songs. sumber pengajaran dan pembelajaran. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool.

tafsir ayat akhlak. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi. tafsir ayat aqidah. tafsir ayt hukum. dan khatam al Quran. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. isti`azah. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. tafsir ayat hukum. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. Muhkam dan . Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah-surah choices tilawah. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. Mansukh. takbir.PRM3104 143 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. Nasikh. basmalah. tafsir ayat akhlak. kemukjizatan Al-Quran. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. tafsir ayat aqidah. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. takbir. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. basmalah. and khatam alQuran. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. 11. isti’azah. Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra.

Sikah dan Jiharkah. ar-Rahman. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya.Definitions. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. pelaksanaannya secara teori dan amali. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. harakat. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. Nahawand. Each tarannum will focuses on tabaqat. the degreel of Hadith and rules in using them. wuslah dan lain-lain yang berkaitan. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. Jin. harakat. Nuh. burdah. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. its mukjizat.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. 144 The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. arRahman. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya.Mutasyabih. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. The course will expose and guide students on the theories of memorization the AlQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. wuslah and other related aspects. pengertian. hukum beramal. Nahawand. The implementation is carried out both in theory and in practice. Hadith Qudsi. Nasikh and Mansukh. burdah. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al-Quran. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. Sikah and Jiharkah. Jin. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates 3 (3+0) ELE3101 . 12. perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi. Muhkam and Mutasyabih. martabat hadis. tujuan dan sifat-sifat. Nuh.

kemahiran membaca dan menulis. theories of second language acquisition. classroom management. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. The topic Language and literature is also introduced. an overview of teaching approaches. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. komunikasi. multiple classroom teaching. methods and techniques. and semantics needed by an English language teacher. communication. morphology. syllabus study.(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. general principles in the teaching of language skills. and introduction to lesson planning. reading and writing. adaptation and simplification. It focuses on language acquisition and language learning. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. developing classroom skills. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. ELE3102 145 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. syntax. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. morfologi. remedial and enrichment activities. ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1) . materials selection. the English sound system (phonology). Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah.

the teaching and assessing of reading skills. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. integration of language skills and language content. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. the teaching and assessing of literature for primary schools. peperiksaan dan penilaian. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. pengajaran tatabahasa dan mengeja. the teaching of grammar. . pengajaran. pengajaran. testing and evaluation. the teaching and assessing of vocabulary. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. spelling and dictation. the teaching and assessing of listening and speaking skills. pengajaran. pengujian dan penilaian kemahiran 146 mendengar dan bertutur.This course focuses on the topics of lesson planning. the teaching and assessing of writing skills.

147 SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT .

Sentence types. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. . It focuses on Tense types and aspects. bertutur. reading and writing. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. Subject-verb agreement. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. and Cohesive devices in spoken and written language.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. speaking. The topics focused are listening. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. It also enables learners to reflect on their learning. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. function and meaning.

148 LAMPIRAN .

1.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pentaksiran. .LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. 1. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1. 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. teori pembelajaran.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. 1.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. bahan kurikulum. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. 1.

149 .

5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. 150 . 2. 2. 2. 2.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. 2.Hasil Pembelajaran 2.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2.

4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. 3. 3.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.Hasil Pembelajaran 3.6 merancang. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 3. 151 .2 mengintegrasikan kemahiran mengajar. 3. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. psikologi dan etika profesional keguruan. 3. 4. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. budaya.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. sosial. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.2 3. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna.

4. 4. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 4. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. 152 . menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.4 membuat muhasabah diri.Hasil Pembelajaran 4. 4. 4.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan.2 mengurus masa.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. 4. emosi dan tekanan secara berkesan.

1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.Hasil Pembelajaran 5. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. 5.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. akauntabiliti integriti. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut. 5. iaitu untuk: 5.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. 5. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. 153 . 5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. 5.

6. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6. 6.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. 6.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. 154 . Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. 6.Hasil Pembelajaran 6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.

Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. projek. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. persembahan. tutorial. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran. 157 155 . dan peperiksaan. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. bengkel.” Sepanjang kursus. Ia juga termasuk peperiksaan. projek. poster. seminar.LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih.

Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi.Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. 156 . pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. perbincangan kumpulan kecil. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. merefleksi dan menilai amalan. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan.” Juga. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 6. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • • • • • • • Muzik Pra Sekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Elektif 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 7. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 9.LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Sains Pendidikan Jasmani • • • • • . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 4. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • 8. 2. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language • • 5. 3.

Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Major Matematik Elektif 1 Pendidikan Jasmani Elektif 2 157 • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral • • Catatan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral • • 13 . Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • • • • Nota : . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14 .Bil 10 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • 12 . Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • • • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan. 158 PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN .

Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman . Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y. Datin Sitti Haishah binti Abd. Bhg.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A.

159 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful