Anda di halaman 1dari 10

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

 • 1. (a)

[KB0603 ñ Mengukur menggunakan nombor]

Skor
Skor
3
3
2
2
1
1
0
0
Kriteria
Kriteria

Dapat merekodkan ketiga-tiga jarak dan unit dengan betul

Kelajuan

Jarak PQ

1

2.5

cm

2

5.6

cm

3

10.3 cm

Contoh jawapan :

Dapat merekodkan mana-mana dua jarak dan unit dengan betul atau Ketiga-tiga jarak tanpa unit dengan betul

Dapat merekodkan mana-mana satu jarak dan unit dengan betul atau Mana-mana dua jarak tanpa unit dengan betul

Tiada respons atau respons salah

 • 1. (b)(i)

[KB0601 - Memerhati]

Skor

Kriteria

3

Dapat menyatakan dua pemerhatian dengan betul dan tepat.

 • 1. Menyatakan kelajuan kipas, (arah) dan jarak PQ, atau

 • 2. Membandingkan jarak antara kelajuan kipas yang berbeza.

Contoh jawapan :

 • 1. Apabila kelajuan kipas 1, jarak PQ dalam masa 5 minit ialah 2.5 cm

 • 2. Apabila kelajuan kipas 2, jarak PQ dalam masa 5 minit ialah 5.6 cm

 • 3. Jarak PQ pada kelajuan 2 adalah lebih tinggi berbanding jarak PQ pada kelajuan 1 // sebaliknya

 • 4. Jarak PQ pada kelajuan 2 adalah lebih rendah berbanding jarak PQ pada kelajuan 3 // sebaliknya

2

Dapat menyatakan satu pemerhatian di atas dengan betul dan tepat

1

Dapat menyatakan kedua-dua pemerhatian di atas pada peringkat idea sahaja

Contoh jawapan:

 • 1. Apabila kelajuan kipas 1, jarak PQ adalah rendah

 • 2. Jarak PQ adalah berbeza bagi kelajuan kipas yang berbeza

0

Tiada respons atau respons salah

1

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

 

1.

(b)(ii)

[KB0604 - Membuat inferens]

 

Skor

 

Kriteria

 

3

 

Dapat menyatakan inferens bagi setiap pemerhatian yang sepadan dengan betul dan tepat berdasarkan kriteria berikut:.

 

1.

(Jarak PQ) disebabkan oleh tahap kadar transpirasi

2.

(Perbezaan jarak PQ) disebabkan oleh perbandingan kadar transpirasi.

Contoh jawapan :

 

1.

Jarak PQ sebanyak 2.5 cm disebabkan oleh kadar transpirasi yang rendah

2.

Jarak PQ sebanyak 5.6 cm disebabkan oleh kadar transpirasi yang sederhana

3.

Kadar transpirasi pada kelajuan 2 adalah lebih tinggi berbanding kadar transpirasi pada kelajuan 1 // sebaliknya

4.

Kadar transpirasi pada kelajuan 2 adalah lebih rendah berbanding kadar transpirasi pada kelajuan 3// sebaliknya

 

2

 

Dapat menyatakan mana-mana satu inferens yang sepadan dengan pemerhatian di atas dengan betul dan tepat

 

1

 

Dapat menyatakan kedua-dua inferens yang sepadan dengan pemerhatian di atas pada peringkat idea sahaja

 

Contoh jawapan:

 

1.

Kadar transpirasi rendah

2.

Kadar transpirasi berbeza

 

0

 

Tiada respons atau respons salah

 

1.

(c)

 

[KB0607 - Mengawal Pembolehubah]

 

Pembolehubah

Perkara yang dikendalikan

Dimanipulasi:

   

Gerakan udara

menggunakan kelajuan kipas yang berbeza, iaitu kelajuan 1, 2 dan 3

Bergerakbalas:

 

Jarak pergerakan gelembung udara / kadar transpirasi

mengukur jarak antara aras awal, P, dan aras akhir, Q, selepas 5 minit / mengira kadar pergerakan udara dari P ke Q

Dimalarkan:

   

Masa / Suhu / Keamatan cahaya / Jenis tumbuhan

Menggunakan / Menetapkan Masa / suhu / keamatan cahya / jenis tumbuhan yang sama

1.

(c)

 

Rumusan penskoran

Skor

 

Kriteria

 

3

 

6

betul

2

 

4

- 5 betul

1

 

2

- 3 betul

0

 

Tiada respons atau respons salah

2

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

 • 1. (d)

[KB06011 - Membuat hipotesis]

Skor

 

Kriteria

3

Dapat membuat pernyataan hipotesis dengan menyatakan ketiga-tiga kriteria dengan betul dan lengkap P1 - Menyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi

P2 - Menyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas

H

- Menyatakan arah hubungan/perbandingan

Contoh jawapan :

 • 1. Semakin laju gerakan udara semakin semakin meningkat kadar transpirasi

/ jarak pergerakan gelembung udara // Sebaliknya

 • 2. Apabila gerakan udara perlahan maka kadar transpirasi/jarak pergerakan udara berkurang // Sebaliknya

 • 3. Kadar transpirasi dalam gerakan udara perlahan adalah lebih rendah berbanding dalam gerakan udara laju

2

Dapat membuat pernyataan hipotesis dengan menyatakan ketiga-tiga kriteria di mana dua daripadanya adalah tepat dan lengkap.

 

Contoh jawapan:

 • 1. Semakin laju gerakan udara semakin tinggi transpirasi.

 • 2. Gerakan udara yang laju mempengaruhi kadar transpirasi

1

Dapat membuat pernyataan hipotesis dengan menyatakan mana-mana satu kriteria dengan betul dan lengkap atau menyatakan idea hipotesis

 

Contoh jawapan :

 • 1. Kadar transpirasi dipengaruhi oleh gerakan udara

 • 2. Transpirasi meningkat dalam udara bergerak

0

Tiada respons atau respons salah.

 • 1. (e)(i)

[KB0606 - Berkomunikasi

Kriteria
Kriteria

Keadaan

Jarak PQ dalam masa 5 minit,

Kadar transpirasi,

-

gerakan udara

cm

cm s

Perlahan

2.5

0.008

Sederhana

5.6

0.019

Laju

10.3

0.034

Dapat membina satu jadual yang mengandungi kriteria berikut:

T - Tajuk dengan unit yang betul K - Semua keadaan gerakan udara D - Semua data yang betul dan tepat

Contoh jawapan :

Dapat membina satu jadual yang mengandungi kurang lengkap salah satu daripada kriteria yang ditentukan

Dapat membina satu jadual yang mengandungi kurang lengkap dua daripada kriteria yang ditentukan

Tiada respons atau respons salah

3

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

 • 1. (e)(ii)

[KB0608 ñ Mentafsir data]

Skor

Kriteria

3

Dapat menyatakan hubungan antara gerakan udara dan kadar transpirasi serta kesannya kepada jarak pergerakan gelembung dengan betul dan lengkap berdasarkan kriteria berikut:

C1 - menyatakan keadaan gerakan udara C2 - menyatakan kadar transpirasi C3 - menyatakan kesan jarak pergerakan gelembung udara

Contoh jawapan:

Apabila kelajuan gerakan udara bertambah, kadar transpirasi juga bertambah dan ini menyebabkan jarak pergerakan gelembung udara meningkat // Sebaliknya

2

Dapat menyatakan mana-mana dua kriteria dengan betul dan lengkap

1

Dapat menyatakan mana-mana satu kriteria dengan betul dan lengkap

0

Tiada respons atau respons salah .

 • 1. (f)

[KB0605 ñ Meramal]

Skor

Kriteria

3

Dapat membuat ramalan tentang pemerhatian dan kadar transpirasi yang diperoleh sekiranya suis kipas tidak dipasang berdasarkan kriteria berikut:

C1 - menyatakan pemerhatian terhadap jarak pergerakan udara C2 - menyatakan perubahan kadar pergerakan udara/kadar transpirasi C3 - membandingkan dengan nilai (jarak atau kadar) pada gerakan udara perlahan Contoh jawapan:

Jarak pergerakan udara kurang daripada 2.5cm kerana kadar transpirasi/kadar pergerakan udara adalah lebih rendah

2

Dapat menyatakan mana-mana dua kriteria dengan betul dan lengkap

1

Dapat menyatakan mana-mana satu kriteria dengan betul dan lengkap

0

Tiada respons atau ramalan salah .

4

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

 • 1. [KB0607 ñ Menggunakan perhubungan ruang dan masa]

g.

Skor

Kriteria

3

Dapat membuat perhubungan ruang dan masa dengan menyatakan ketiga- tiga kriteria dengan betul dan lengkap C1 - Menyatakan kuantiti air yang dapat dibekalkan C2 - Menyatakan tempoh masa berlaku / kadar bekalan air dalam tempoh tersebut C3 - Menyatakan perubahan persekitaran

Contoh jawapan :

Air dapat dibekalkan kepada daun dalam kuantiti yang lebih banyak dalam masa 20 minit /dengan cepat bagi tempoh tersebut apabila keadaan persekitaran yang tenang berubah kepada persekitaran yang berangin.

2

Dapat membuat perhubungan ruang dan masa dengan menggunakan kriteria C1 dan C2 atau C1 dan C3

1

Dapat membuat idea perhubungan ruang dan masa dengan menggunakan kriteria C1

0

Tiada respons atau respons salah

 • 1. [KB0609 ñ Mendefinisi secara operasi]

h.

Skor

Kriteria

3

Dapat menyatakan dengan betul maksud secara operasi tentang kadar transpirasi dengan menggunakan semua kriteria berikut C1 - jarak pergerakan gelembung udara C2 - masa selama 5 minit atau 1 minit C3 - keadaan gerakan udara

Contoh jawapan

Kadar transpirasi ialah jarak pergerakan gelembung udara dalam masa 5 minit yang dipengaruhi oleh keadaan gerakan udara yang berbeza

Catatan: Respons mengandungi semua k1, k2 dan k3

2

Dapat menyatakan maksud secara teori tentang pertumbuhan atau Dapat menyatakan dengan betul maksud secara operasi tentang kadar transpirasi dengan menggunakan kriteria berikut, sama ada mengandungi C1 dan C2 atau C1dan C3

1

Dapat memberikan idea tentang maksud kadar transpirasi dengan menggunakan kriteria C1

0

Tiada respons atau respons salah.

5

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

 • 1. (i)

[KB0602 ñ Mengelas]

Skor
Skor
3
3
2
2
1
1
0
0
Kriteria
Kriteria

Dapat melengkapkan Jadual 3 dengan betul semua jenis daun yang diberikan dan mengelaskan daun itu berdasarkan pengaruhnya terhadp kadar transpirasi.

Kadar transpirasi

Rendah

Tinggi

Daun basah

Daun lebar

Daun layu

Daun banyak

Daun kecil

Daun segar

Dapat melengkapkan Jadual 3 dengan betul dua pasang jenis daun yang diberikan dan mengelaskan daun itu berdasarkan pengaruhnya terhadp kadar transpirasi.

Dapat melengkapkan Jadual 3 dengan betul satu pasang jenis daun yang diberikan dan mengelaskan daun itu berdasarkan pengaruhnya terhadp kadar transpirasi.

Tidak dapat memberi respons atau respons salah .

6

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

 • 2. [KB061201 - Pernyataan Masalah]

 

Skor

 

Kriteria

 
 

3

 

Dapat menyatakan pernyataan masalah dengan lengkap dan betul berdasarkan kriteria berikut:

 

P1 - Pembolehubah dimanipulasaikan (P1: minggu yang berbeza) P2 - Pembolehubah bergerak balas (P2: Kadar pertumbuhan /Jisim kering)

H

- Ada hubungan antara P1 dan P2 dan dalam bentuk soalan.

 

Contoh jawapan:

 
 • 1. Bagaimanakah kadar pertumbuhan jagung pada setiap minggu bagi tempoh satu musim /12minggu?

 • 2. Apakah jisim kering jagung bagi minggu yang berlainan selama tempoh 12 minggu?

 

2

 

Dapat menyatakan pernyataan masalah berdasarkan ketiga-tiga kriteria tetapi satu daripadanya kurang lengkap

   

Contoh jawapan:

 
 • 1. Apakah pertumbuhan jagung pada setiap minggu bagi tempoh satu

 

musim/12minggu?

 

1

 

Dapat menyatakan idea pernyataan masalah sahaja

   

Contoh jawapan:

 
 • 1. Apakah kadar pertumbuhan jagung?

 

0

 

Tiada respons atau respons salah

 
 • 2. [KB061202- Membuat Hipotesis]

Skor

 

Kriteria

3

Dapat membuat pernyataan hipotesis dengan menyatakaan ketiga-tiga kriteria dengan betul dan lengkap P1 - Menyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi

 

P2 - Menyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas

H

- Menyatakan arah perkaitan khusus antara P1 dengan P2

Contoh jawapan:

 • 1. Kadar pertumbuhan jagung berbeza apabila masa/minggu pertumbuhan bertambah/berbeza.

 
 • 2. Kadar pertumbuhan jagung adalah perlahan pada minggu-minggu awal pertumbuhan

2

Dapat membuat hipotesis dengan menyatakan ketiga-tiga kriteria di mana dua daripadanya adalah tepat dan lengkap

 

Contoh jawapan :

 • 1. Pertumbuhan jagung berbeza apabila masa/minggu pertumbuhan

 

berbza

1

Dapat membuat pernyataan hipotesis dengan menyatakan mana-mana satu kriteria dengan betul dan lengkap atau menyatakan idea hipotesis

 

Contoh jawapan :

 • 1. Pertumbuhan jagung adalah berbeza

0

Tiada respons atau respons salah

 

7

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

 • 2. [KB061203 - Merancang untuk menjalankan penyiasatan]

Skor

Kriteria

3

Dapat menyatakan 7 - 9 perkara dalam perancangan eksprimen saperti berikut

 • 1. Pernyataan masalah - sekurang-kurangnya idea

 • 2. Objektif Kajian / Tujuan penyiasatan - mesti berkaitan dengan jisim kering jagung

 • 3. Mengawal Pembolehubah - sekurang-kurangnya satu betul

 • 4. Pernyataan hipotesis - sekurang-kurangnya idea

 • 5. Senarai alat radas dan bahan - sekurang-kurangnya idea

 • 6. Teknik yang digunakan - mesti betul

 • 7. Prosedur eksprimen - sekurang-kurangnya satu K mesti betul

 • 8. Cara hasil dipersembahkan - mesti betul

 • 9. Kesimpulan -mesti betul

2

Dapat menyatakan mana-mana 4 - 6 perkara dalam perancangan eksprimen saperti di atas

1

Dapat menyatakan mana-mana 1 - 3 perkara dalam perancangan eksprimen saperti di atas

0

Respons salah atau tiada memberi respons

 • 2. [KB061203 ñ Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Tujuan penyiasatan]

 

Kriteria

Dapat menulis pernyataan dengan tepat tentang tujuan penyiasatan

 

Contoh jawapan:

1.

Untuk mengkaji kadar pertumbuhan jagung pada setiap minggu dalam tempoh satu

musim/12minggu

 • 2. [KB061203 ñ Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Mengawal pembolehubah]

 

Kriteria

Dapat menyatakan dengan tepat sekurang-kurangnya satu pembolehubah

Contoh jawapan:

Pembolehubah dimanipulasikan Pembolehubah bergerak balas

: masa / minggu : jisim kering

Pembolehubah dimalarkan

: saiz anak benih / isipadu air siraman

 • 2. [KB061203 ñ Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Teknik yang digunakan]

Kriteria

Dapat menulis pernyataan yang tepat tentang teknik yang digunakan

Contoh jawapan:

Menimbang dan merekod jisim kering jagung / mengira kadar pertumbuhan jagung

8

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

 • 2. [KB061203 ñ Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Cara data dikomunikasikan]

Kriteria
Kriteria

Contoh jawapan : Jadual yang bertajuk betul dan masa lengkap 12 minggu

Dapat menunjukkan satu cara bagaimana data dipersembahkan

Masa

Jisim kering tiga

Purata jisim kering satu

(minggu)

anak benih, g

anak benih, g

0

   

1

2

.

.

.

12

 • 2. [KB061203 ñ Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Kesimpulan]

Kriteria

Dapat menyatakan jangkaan kesimpulan.

Contoh jawapan :

Kadar pertumbuhan jagung adalah berbeza pada masa/minggu yang berbeza selama 12 minggu

 • 2. [KB061204 ñ Prosedur]

Skor

Kriteria

3

Dapat menyatakan 5 langkah yang meliputi:

K1 - Penyediaan bahan dan radas ( sekurang-kurang empat langkah yang melibatkan

 • 1. menyediakan biji benih dan tapak semaian,

 • 2. menanam biji benih

 • 3. menyiram biji benih

 • 4. mengambil tiga anak benih secara rawak

 • 5. mengeringkan anak benih dalam ketuhar

 • 6. menimbang anak benih yang dikeringkan

K2 - Memanipulasikan pemboleh ubah K3 - Memalarkan pemboleh ubah K4 - Pengumpulan data / memanipulasikan pemboleh ubah bergerak balas K5 - Langkah berjaga-jaga/kejituan data

2

Dapat menyatakan 4 langkah yang meliputi perkara di atas

1

Dapat menyatakan 3 langkah yang meliputi perkara di atas

0

Respons salah atau tiada memberi respons

9

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

 • 2. [KB061205 - Menyenarai Radas dan Bahan]

Skor

 

Kriteria

3

Dapat menyatakan semua radas dan bahan supaya eksprimen boleh

berfungsi dan data diperolehi

Radas

Petak semaian, penimbang, ketuhar

Bahan

Biji benih jagung, air siraman

2

Dapat menyatakan dua radas (penimbang dan ketuhar/petak semaian) dan satu bahan (Biji benih jagung)

1

Dapat menyatakan satu radas (penimbang) dan satu bahan (biji benih jagung

0

Respons salah atau tidak memberi respons

CATATAN :

Tambahan 2 markah diberi untuk laporan yang lengkap.

 

Laporan Yang Lengkap

L1 Mengawal Pembolehubah L2 Teknik sesuai / betul L3 Jadual / Komunikasi

3/3 betul

skor 2

2/3 betul

skor 1

1/3

dan 0/3

skor 0

Contoh jawapan bagi KB061204 - Kaedah untuk kajian

L1 -

50 biji benih jagung yang sama saiz dipilih.

L2 -

Petak semaian berukuran 1.5m x 1.5m disediakan di tempat terbuka yang sesuai.

L3 -

Tiga biji benih jagung diambil secara rawak (dan dibersihkan)

L4 -

Biji benih jagung itu dikeringkan di dalam ketuhar pada suhu 100 o C.

L5 -

Jisim tiga biji benih jagung ditimbang dan langkah ini diulang sehingga jisimnya tidak berubah.

L6-

Jisim kering tiga bij benih jagung itu dicatatkan dalam jadual

L7 -

Purata jisim kering bagi satu anak benih dikira.

L8 -

Baki biji benih disemai pada jarak lebih kurang 15cm antara satu sama lain

L9 -

Petak semaian disiram dengan air yang mencukupi setiap hari.

L10 - Langkah L3 hingga L7 diulang bagi setiap minggu selama 12 minggu

 • L11- Graf jisim kering lawan masa diplot.

10