Anda di halaman 1dari 10

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1. (a) [KB0603 – Mengukur menggunakan nombor]

Skor Kriteria
3 Dapat merekodkan ketiga-tiga jarak dan unit dengan betul

Contoh jawapan :
Kelajuan Jarak PQ
1 2.5 cm
2 5.6 cm
3 10.3 cm
2 Dapat merekodkan mana-mana dua jarak dan unit dengan betul atau
Ketiga-tiga jarak tanpa unit dengan betul
1 Dapat merekodkan mana-mana satu jarak dan unit dengan betul atau
Mana-mana dua jarak tanpa unit dengan betul
0 Tiada respons atau respons salah

1. (b)(i) [KB0601 - Memerhati]

Skor Kriteria
3 Dapat menyatakan dua pemerhatian dengan betul dan tepat.
1. Menyatakan kelajuan kipas, (arah) dan jarak PQ, atau
2. Membandingkan jarak antara kelajuan kipas yang berbeza.

Contoh jawapan :
1. Apabila kelajuan kipas 1, jarak PQ dalam masa 5 minit ialah 2.5 cm
2. Apabila kelajuan kipas 2, jarak PQ dalam masa 5 minit ialah 5.6 cm
3. Jarak PQ pada kelajuan 2 adalah lebih tinggi berbanding jarak PQ pada
kelajuan 1 // sebaliknya
4. Jarak PQ pada kelajuan 2 adalah lebih rendah berbanding jarak PQ pada
kelajuan 3 // sebaliknya

2 Dapat menyatakan satu pemerhatian di atas dengan betul dan tepat


1 Dapat menyatakan kedua-dua pemerhatian di atas pada peringkat idea sahaja

Contoh jawapan:
1. Apabila kelajuan kipas 1, jarak PQ adalah rendah
2. Jarak PQ adalah berbeza bagi kelajuan kipas yang berbeza
0 Tiada respons atau respons salah

1
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1. (b)(ii) [KB0604 - Membuat inferens]

Skor Kriteria
3 Dapat menyatakan inferens bagi setiap pemerhatian yang sepadan dengan betul
dan tepat berdasarkan kriteria berikut:.
1. (Jarak PQ) disebabkan oleh tahap kadar transpirasi
2. (Perbezaan jarak PQ) disebabkan oleh perbandingan kadar transpirasi.

Contoh jawapan :
1. Jarak PQ sebanyak 2.5 cm disebabkan oleh kadar transpirasi yang rendah
2. Jarak PQ sebanyak 5.6 cm disebabkan oleh kadar transpirasi yang sederhana
3. Kadar transpirasi pada kelajuan 2 adalah lebih tinggi berbanding kadar
transpirasi pada kelajuan 1 // sebaliknya
4. Kadar transpirasi pada kelajuan 2 adalah lebih rendah berbanding kadar
transpirasi pada kelajuan 3// sebaliknya
2 Dapat menyatakan mana-mana satu inferens yang sepadan dengan
pemerhatian di atas dengan betul dan tepat
1 Dapat menyatakan kedua-dua inferens yang sepadan dengan pemerhatian di
atas pada peringkat idea sahaja

Contoh jawapan:
1. Kadar transpirasi rendah
2. Kadar transpirasi berbeza
0 Tiada respons atau respons salah

1. (c) [KB0607 - Mengawal Pembolehubah]

Pembolehubah Perkara yang dikendalikan


Dimanipulasi:
Gerakan udara menggunakan kelajuan kipas yang berbeza, iaitu kelajuan 1,
2 dan 3
Bergerakbalas:
Jarak pergerakan mengukur jarak antara aras awal, P, dan aras akhir, Q,
gelembung udara / kadar selepas 5 minit / mengira kadar pergerakan udara dari P ke Q
transpirasi
Dimalarkan:
Masa / Suhu / Keamatan Menggunakan / Menetapkan Masa / suhu / keamatan cahya /
cahaya / Jenis tumbuhan jenis tumbuhan yang sama

1. (c) Rumusan penskoran

Skor Kriteria
3 6 betul
2 4 - 5 betul
1 2 - 3 betul
0 Tiada respons atau respons salah

2
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1. (d) [KB06011 - Membuat hipotesis]

Skor Kriteria
3 Dapat membuat pernyataan hipotesis dengan menyatakan ketiga-tiga kriteria
dengan betul dan lengkap
P1 - Menyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi
P2 - Menyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas
H - Menyatakan arah hubungan/perbandingan

Contoh jawapan :
1. Semakin laju gerakan udara semakin semakin meningkat kadar transpirasi
/ jarak pergerakan gelembung udara // Sebaliknya
2. Apabila gerakan udara perlahan maka kadar transpirasi/jarak pergerakan
udara berkurang // Sebaliknya
3. Kadar transpirasi dalam gerakan udara perlahan adalah lebih rendah
berbanding dalam gerakan udara laju
2 Dapat membuat pernyataan hipotesis dengan menyatakan ketiga-tiga kriteria di
mana dua daripadanya adalah tepat dan lengkap.

Contoh jawapan:
1. Semakin laju gerakan udara semakin tinggi transpirasi.
2. Gerakan udara yang laju mempengaruhi kadar transpirasi
1 Dapat membuat pernyataan hipotesis dengan menyatakan mana-mana satu
kriteria dengan betul dan lengkap atau menyatakan idea hipotesis

Contoh jawapan :
1. Kadar transpirasi dipengaruhi oleh gerakan udara
2. Transpirasi meningkat dalam udara bergerak
0 Tiada respons atau respons salah.

1. (e)(i) [KB0606 - Berkomunikasi

Skor Kriteria
3 Dapat membina satu jadual yang mengandungi kriteria berikut:
T - Tajuk dengan unit yang betul
K - Semua keadaan gerakan udara
D - Semua data yang betul dan tepat

Contoh jawapan :
Keadaan Jarak PQ dalam masa 5 minit, Kadar transpirasi,
gerakan udara cm cm s-
Perlahan 2.5 0.008
Sederhana 5.6 0.019
Laju 10.3 0.034

2 Dapat membina satu jadual yang mengandungi kurang lengkap salah satu
daripada kriteria yang ditentukan
1 Dapat membina satu jadual yang mengandungi kurang lengkap dua daripada
kriteria yang ditentukan
0 Tiada respons atau respons salah

3
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1. (e)(ii) [KB0608 – Mentafsir data]

Skor Kriteria
3 Dapat menyatakan hubungan antara gerakan udara dan kadar transpirasi serta
kesannya kepada jarak pergerakan gelembung dengan betul dan lengkap
berdasarkan kriteria berikut:
C1 - menyatakan keadaan gerakan udara
C2 - menyatakan kadar transpirasi
C3 - menyatakan kesan jarak pergerakan gelembung udara

Contoh jawapan:
Apabila kelajuan gerakan udara bertambah, kadar transpirasi juga bertambah
dan ini menyebabkan jarak pergerakan gelembung udara meningkat //
Sebaliknya
2 Dapat menyatakan mana-mana dua kriteria dengan betul dan lengkap
1 Dapat menyatakan mana-mana satu kriteria dengan betul dan lengkap
0 Tiada respons atau respons salah .

1. (f) [KB0605 – Meramal]

Skor Kriteria
3 Dapat membuat ramalan tentang pemerhatian dan kadar transpirasi yang
diperoleh sekiranya suis kipas tidak dipasang berdasarkan kriteria berikut:
C1 - menyatakan pemerhatian terhadap jarak pergerakan udara
C2 - menyatakan perubahan kadar pergerakan udara/kadar transpirasi
C3 - membandingkan dengan nilai (jarak atau kadar) pada gerakan udara
perlahan
Contoh jawapan:

Jarak pergerakan udara kurang daripada 2.5cm kerana kadar transpirasi/kadar


pergerakan udara adalah lebih rendah
2 Dapat menyatakan mana-mana dua kriteria dengan betul dan lengkap
1 Dapat menyatakan mana-mana satu kriteria dengan betul dan lengkap
0 Tiada respons atau ramalan salah .

4
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1. g. [KB0607 – Menggunakan perhubungan ruang dan masa]

Skor Kriteria
3 Dapat membuat perhubungan ruang dan masa dengan menyatakan ketiga-
tiga kriteria dengan betul dan lengkap
C1 - Menyatakan kuantiti air yang dapat dibekalkan
C2 - Menyatakan tempoh masa berlaku / kadar bekalan air dalam tempoh
tersebut
C3 - Menyatakan perubahan persekitaran

Contoh jawapan :
Air dapat dibekalkan kepada daun dalam kuantiti yang lebih banyak dalam
masa 20 minit /dengan cepat bagi tempoh tersebut apabila keadaan
persekitaran yang tenang berubah kepada persekitaran yang berangin.

2 Dapat membuat perhubungan ruang dan masa dengan menggunakan kriteria


C1 dan C2 atau C1 dan C3
1 Dapat membuat idea perhubungan ruang dan masa dengan menggunakan
kriteria C1
0 Tiada respons atau respons salah

1. h. [KB0609 – Mendefinisi secara operasi]


Skor Kriteria
3 Dapat menyatakan dengan betul maksud secara operasi tentang kadar
transpirasi dengan menggunakan semua kriteria berikut
C1 - jarak pergerakan gelembung udara
C2 - masa selama 5 minit atau 1 minit
C3 - keadaan gerakan udara

Contoh jawapan

Kadar transpirasi ialah jarak pergerakan gelembung udara dalam masa 5 minit
yang dipengaruhi oleh keadaan gerakan udara yang berbeza
Catatan: Respons mengandungi semua k1, k2 dan k3

2 Dapat menyatakan maksud secara teori tentang pertumbuhan


atau
Dapat menyatakan dengan betul maksud secara operasi tentang kadar
transpirasi dengan menggunakan kriteria berikut, sama ada mengandungi C1
dan C2 atau C1dan C3
1 Dapat memberikan idea tentang maksud kadar transpirasi dengan
menggunakan kriteria C1
0 Tiada respons atau respons salah.

5
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1. (i) [KB0602 – Mengelas]

Skor Kriteria
3 Dapat melengkapkan Jadual 3 dengan betul semua jenis daun yang diberikan
dan mengelaskan daun itu berdasarkan pengaruhnya terhadp kadar
transpirasi.

Kadar transpirasi
Rendah Tinggi
Daun basah Daun lebar
Daun layu Daun banyak
Daun kecil Daun segar
2 Dapat melengkapkan Jadual 3 dengan betul dua pasang jenis daun yang
diberikan dan mengelaskan daun itu berdasarkan pengaruhnya terhadp kadar
transpirasi.
1 Dapat melengkapkan Jadual 3 dengan betul satu pasang jenis daun yang
diberikan dan mengelaskan daun itu berdasarkan pengaruhnya terhadp kadar
transpirasi.
0 Tidak dapat memberi respons atau respons salah .

6
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

2. [KB061201 - Pernyataan Masalah]

Skor Kriteria
3 Dapat menyatakan pernyataan masalah dengan lengkap dan betul
berdasarkan kriteria berikut:
P1 - Pembolehubah dimanipulasaikan (P1: minggu yang berbeza)
P2 - Pembolehubah bergerak balas (P2: Kadar pertumbuhan /Jisim kering)
H - Ada hubungan antara P1 dan P2 dan dalam bentuk soalan.

Contoh jawapan:
1. Bagaimanakah kadar pertumbuhan jagung pada setiap minggu bagi
tempoh satu musim /12minggu?
2. Apakah jisim kering jagung bagi minggu yang berlainan selama tempoh
12 minggu?
2 Dapat menyatakan pernyataan masalah berdasarkan ketiga-tiga kriteria
tetapi satu daripadanya kurang lengkap

Contoh jawapan:
1. Apakah pertumbuhan jagung pada setiap minggu bagi tempoh satu
musim/12minggu?
1 Dapat menyatakan idea pernyataan masalah sahaja

Contoh jawapan:
1. Apakah kadar pertumbuhan jagung?
0 Tiada respons atau respons salah

2. [KB061202- Membuat Hipotesis]

Skor Kriteria
3 Dapat membuat pernyataan hipotesis dengan menyatakaan ketiga-tiga
kriteria dengan betul dan lengkap
P1 - Menyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi
P2 - Menyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas
H - Menyatakan arah perkaitan khusus antara P1 dengan P2

Contoh jawapan:
1. Kadar pertumbuhan jagung berbeza apabila masa/minggu pertumbuhan
bertambah/berbeza.
2. Kadar pertumbuhan jagung adalah perlahan pada minggu-minggu awal
pertumbuhan
2 Dapat membuat hipotesis dengan menyatakan ketiga-tiga kriteria di mana
dua daripadanya adalah tepat dan lengkap

Contoh jawapan :
1. Pertumbuhan jagung berbeza apabila masa/minggu pertumbuhan
berbza
1 Dapat membuat pernyataan hipotesis dengan menyatakan mana-mana satu
kriteria dengan betul dan lengkap atau menyatakan idea hipotesis

Contoh jawapan :
1. Pertumbuhan jagung adalah berbeza
0 Tiada respons atau respons salah

7
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

2. [KB061203 - Merancang untuk menjalankan penyiasatan]

Skor Kriteria
3 Dapat menyatakan 7 - 9 perkara dalam perancangan eksprimen saperti
berikut
1. Pernyataan masalah - sekurang-kurangnya idea
2. Objektif Kajian / Tujuan penyiasatan - mesti berkaitan dengan jisim
kering jagung
3. Mengawal Pembolehubah - sekurang-kurangnya satu betul
4. Pernyataan hipotesis - sekurang-kurangnya idea
5. Senarai alat radas dan bahan - sekurang-kurangnya idea
6. Teknik yang digunakan - mesti betul
7. Prosedur eksprimen - sekurang-kurangnya satu K mesti betul
8. Cara hasil dipersembahkan - mesti betul
9. Kesimpulan -mesti betul
2 Dapat menyatakan mana-mana 4 - 6 perkara dalam perancangan
eksprimen saperti di atas
1 Dapat menyatakan mana-mana 1 - 3 perkara dalam perancangan
eksprimen saperti di atas
0 Respons salah atau tiada memberi respons

2. [KB061203 – Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Tujuan penyiasatan]

Kriteria
Dapat menulis pernyataan dengan tepat tentang tujuan penyiasatan

Contoh jawapan:
1. Untuk mengkaji kadar pertumbuhan jagung pada setiap minggu dalam tempoh satu
musim/12minggu

2. [KB061203 – Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Mengawal


pembolehubah]

Kriteria
Dapat menyatakan dengan tepat sekurang-kurangnya satu pembolehubah

Contoh jawapan:
Pembolehubah dimanipulasikan : masa / minggu
Pembolehubah bergerak balas : jisim kering
Pembolehubah dimalarkan : saiz anak benih / isipadu air siraman

2. [KB061203 – Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Teknik yang digunakan]

Kriteria
Dapat menulis pernyataan yang tepat tentang teknik yang digunakan

Contoh jawapan:
Menimbang dan merekod jisim kering jagung / mengira kadar pertumbuhan jagung

8
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

2. [KB061203 – Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Cara data


dikomunikasikan]
Kriteria
Dapat menunjukkan satu cara bagaimana data dipersembahkan

Contoh jawapan : Jadual yang bertajuk betul dan masa lengkap 12 minggu

Masa Jisim kering tiga Purata jisim kering satu


(minggu) anak benih, g anak benih, g
0
1
2
.
.
.
12

2. [KB061203 – Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Kesimpulan]

Kriteria
Dapat menyatakan jangkaan kesimpulan.

Contoh jawapan :
Kadar pertumbuhan jagung adalah berbeza pada masa/minggu yang berbeza selama 12
minggu

2. [KB061204 – Prosedur]

Skor Kriteria
3 Dapat menyatakan 5 langkah yang meliputi:
K1 - Penyediaan bahan dan radas ( sekurang-kurang empat langkah yang
melibatkan
1. menyediakan biji benih dan tapak semaian,
2. menanam biji benih
3. menyiram biji benih
4. mengambil tiga anak benih secara rawak
5. mengeringkan anak benih dalam ketuhar
6. menimbang anak benih yang dikeringkan
K2 - Memanipulasikan pemboleh ubah
K3 - Memalarkan pemboleh ubah
K4 - Pengumpulan data / memanipulasikan pemboleh ubah bergerak balas
K5 - Langkah berjaga-jaga/kejituan data
2 Dapat menyatakan 4 langkah yang meliputi perkara di atas
1 Dapat menyatakan 3 langkah yang meliputi perkara di atas
0 Respons salah atau tiada memberi respons

9
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

2. [KB061205 - Menyenarai Radas dan Bahan]

Skor Kriteria
3 Dapat menyatakan semua radas dan bahan supaya eksprimen boleh
berfungsi dan data diperolehi
Radas Petak semaian, penimbang, ketuhar
Bahan Biji benih jagung, air siraman
2 Dapat menyatakan dua radas (penimbang dan ketuhar/petak semaian) dan
satu bahan (Biji benih jagung)
1 Dapat menyatakan satu radas (penimbang) dan satu bahan (biji benih
jagung
0 Respons salah atau tidak memberi respons

CATATAN :
Tambahan 2 markah diberi untuk laporan yang lengkap.

Laporan Yang Lengkap

L1 Mengawal Pembolehubah
L2 Teknik sesuai / betul
L3 Jadual / Komunikasi
3/3 betul skor 2
2/3 betul skor 1
1/3 dan 0/3 skor 0

Contoh jawapan bagi KB061204 - Kaedah untuk kajian

L1 - 50 biji benih jagung yang sama saiz dipilih.


L2 - Petak semaian berukuran 1.5m x 1.5m disediakan di tempat terbuka yang sesuai.
L3 - Tiga biji benih jagung diambil secara rawak (dan dibersihkan)
L4 - Biji benih jagung itu dikeringkan di dalam ketuhar pada suhu 100oC.
L5 - Jisim tiga biji benih jagung ditimbang dan langkah ini diulang sehingga jisimnya tidak
berubah.
L6- Jisim kering tiga bij benih jagung itu dicatatkan dalam jadual
L7 - Purata jisim kering bagi satu anak benih dikira.
L8 - Baki biji benih disemai pada jarak lebih kurang 15cm antara satu sama lain
L9 - Petak semaian disiram dengan air yang mencukupi setiap hari.
L10 - Langkah L3 hingga L7 diulang bagi setiap minggu selama 12 minggu
L11- Graf jisim kering lawan masa diplot.

10