Anda di halaman 1dari 29

SULIT 4531/1

4531/1
Fizik
Kertas 1
2006
1
1 jam
4

JABATAN PELAJARAN PERAK

___________________________________

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006

FIZIK

Kertas 1 Set 1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas ini adalah dalam Bahasa Melayu.

2. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman 2.

_________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 29 halaman bercetak.

4531/1 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

MAKLUMAT UNTUK CALON

1. Kertas soalan ini mengandung 50 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas
jawapan.

4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan.

5. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah


dibuat Kemudian hitamkan jawapan yang baru..

6. Gambar rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali
dinyatakan.

7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak bolah deprogram.

8. Satu senarai rumus disediakan di halaman 3.

4531/1 2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa.

sin i
vu n =
Sin r
1 a= 16.
t

2 v2 = u2 + 2as
dalam nyata
17. n =
1 2 dalam ketara
3 s = ut + at
2

 +
1 1 1
4 Momentum = mv 18.
f u v
5 F = ma

 =
ax
19.
D
6 Tenaga Kinetik = ½ mv2

7 Tenaga Keupayaan = mgh 20. v = f

8 Tenaga Keupayaan Kenyal = ½ Fx

 =
m
9 21. V = IR
V

10 Tekanan, P = h  g 22. Q = It

11 Kuasa, P = IV 23. Ns = Vs
Np Vp

F
12 Tekanan , P = 24. Kecekapan, n = Is Vs x 100%
A
Ip Vp
13 Haba, Q = mc
25. g = 10 ms-2

14. PV = pemalar 26. E = mc2


T
Tenaga
15 Kuasa =
masa

4531/1 3 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

Tiap-tiap soalan diikuti oleh sama ada tiga, empat atau lima pilihan jawapan. Pilih satu
jawapan yang terbaik bagi setiap soalan dan hitamkan ruangan yang betul pada kertas
jawapan anda.

1 Gambar rajah menunjukkan skala pada angkup vernier.

5cm 6
Skala utama

Skala vernier
0 5 10

Berapakah bacaan angkup vernier itu?

A 4.90 cm

B 5.03 cm

C 5.15 cm

D 5.23 cm

2 A, B, C, dan D, , menunjukkan kesan tembakan pada papan sasar.


Kesan tembakan yang manakah dapat menerangkan konsep kejituan suatu
pengukuran?

A B

C D

4531/1 4 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

3 Antara berikut, manakah bukan unit setara dengan daya?

A kg ms-2

B N

C N ms-1

D J m-1

4 Suatu objek mengambil masa t s untuk jatuh setinggi h m dari permukaan bumi.

Bandingkan masa untuk objek itu jatuh dari ketinggian yang sama di dalam ruang
vakum di bumi.

A sama dengan t s

B kurang daripada t s

C lebih lama daripada t s

5 Gambar rajah menunjukkan keadaan seorang angkasawan ketika berada di angkasa


lepas, bulan dan bumi.

Kuantiti fizik yang manakah berbeza apabila angkasawan berada di 3 lokasi


tersebut?

A Berat angkasawan

B Jisim angkasawan

C Ketinggian badan angkasawan

D Kuasa kanta cermin mata digunakan

4531/1 5 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

6 Gambar rajah menunjukkan seorang ahli silap mata menarik keluar sehelai kain alas
meja secara mengufuk dengan cepat.

Gelas dan pinggan di atasnya kekal tidak bergerak kerana

A gelas dan pinggan mengalami keseimbangan daya

B jisim gelas dan pinggan yang lebih besar

C inersia gelas dan pinggan cuba mengekalkan keadaan pegunnya

7 Gambar rajah menunjukkan sebuah kereta lumba.

Kenapa kereta ini direka lebih rendah?

A supaya kereta lebih cantik

B supaya kereta lebih stabil

C supaya kereta lebih laju

8 Gambar rajah menunjukkan sebiji gelas lebih mudah pecah jika jatuh ke atas lantai
simen berbanding dengan permaidani yang tebal dan lembut?

lantai permaidani
Mengapakah gelas lebih mudah pecah di atas lantai simen berbanding
permaidani?

A Gelas mengalami apungan yang rendah semasa jatuh ke atas lantai simen

B Gelas mengalami tujah ke atas yang tinggi semasa jatuh ke atas lantai simen

C Gelas mengalami tindakan daya impuls yang tinggi semasa jatuh ke atas
lantai simen

D Gelas mengalami tekanan yang tinggi semasa jatuh ke atas lantai simen

4531/1 6 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

9 Gambar rajah menunjukkan daya, F1 dan F2, dikenakan pada satu blok kayu yang
terletak di atas permukaan meja. Geseran antara bongkah itu dengan permukaan
meja ialah 3 N.

F1 F2

Antara pasangan daya F1 dan F2 berikut, yang manakah akan menyebabkan


bongkah itu bergerak dengan halaju seragam?

F1 / N F2 / N

A 3 7

B 4 6

C 6 5

D 8 6

E 8 5

4531/1 7 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

10 Graf halaju-masa di bawah menunjukkan pergerakan suatu objek.

Halaju

0 Masa

Graf pecutan-masa yang manakah mewakili pergerakan objek itu?

Pecutan Pecutan
A B

0 Masa 0 Masa

Pecutan
Pecutan
C D

0
Masa
0 Masa

4531/1 8 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

11 Gambar rajah menunjukkan ayunan bandul.

S
P

R
Q

Pada kedudukan manakah bandul mempunyai tenaga kinetik maksimum dan tenaga
keupayaan minimum?

A P

B Q

C R

D S

12 Gambar rajah menunjukkan udara dihembus menerusi corong turas. Didapati bola
ping pong tidak jatuh walau pun dilepaskan.

Udara dihembus

Corong turas

Bola ping pong

Bola ping pong tidak jatuh kerana

A tekanan atmosfera di bawah bola ping pong sama dengan tekanan di atas
bola ping pong

B tekanan atmosfera di bawah bola ping pong lebih rendah daripada tekanan di
atas bola ping pong

C tekanan atmosfera di bawah bola ping pong lebih besar daripada tekanan di
atas bola ping pong

4531/1 9 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

13 Gambar rajah menunjukkan kedudukan objek Q bila dimasukkan ke dalam cecair P


dan R.
Q

P
R

Q
Perbandingan yang manakah betul tentang ketumpatan P, Q dan R?

A P>Q>R

B Q>R>P

C R>Q>P

D Q>P>R

14 P : Cecair membeku
Q : Logam melebur
R : Stim terkondensasi
S : Air mengewap

P, Q, R dan S adalah proses-proses perubahan keadaan. Manakah antara berikut


merupakan proses-proses penyerapan haba?

A Q dan S

B P dan R

C P dan Q

D R dan S

4531/1 10 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

15 Gambar rajah menunjukkan satu blok kayu terapung di atas permukaan air.

Blok kayu

Blok kayu terapung kerana

A berat kayu sama dengan ketumpatan air

B berat kayu sama dengan berat air yang disesarkan

C berat kayu lebih daripada daya tujah ke atas

D berat kayu kurang daripada daya tujah ke atas

16 Gambar rajah menunjukkan satu radas untuk membuktikan satu prinsip.

Apakah prinsip yang dibuktikan ini?

A Prinsip Keabadian Momentum

B Prinsip Bernoulli

C Prinsip Archimedes

D Prinsip Pascal

4531/1 11 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

17 40 g udara memenuhi ruang 250 cm3.


Berapakah ketumpatan udara dalam unit kg m-3?

A 0.16 kg m-3

B 6.25 kg m-3

C 160 kg m-3

D 750 kg m-3

E 1 000 kg m-3

18 Gambar rajah menunjukkan objek M di atas sistem hidraulik yang berada dalam
keseimbangan.
selinder
50 N M

Luas=500 cm2
2
Luas=100 cm

Berapakah berat selinder itu?

A 150 N

B 250 N

C 420 N

D 500 N

E 600 N

4531/1 12 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

19 Gambar rajah menunjukkan seorang pelajar menunggang basikal yang berlainan di


lokasi yang sama. Didapati pelajar itu lebih sukar mengayuh bila tayar basikal pancit.

Mengapakah pelajar itu sukar mengayuh bila tayar pancit?

A luas permukaan tayar bersentuhan kurang

B tekanan dikenakan ke atas tayar rendah

C diameter tayar semakin kecil

D daya impuls kurang

20 Gambar rajah menunjukkan seorang pelajar berada di tepi sungai. Didapati air
sungai lebih sejuk daripada batu.

Perbandingan yang betul tentang muatan haba tentu air sungai dan batu adalah

A muatan haba tentu air sungai sama dengan muatan haba tentu batu

B muatan haba tentu air sungai kurang daripada muatan haba tentu batu

C muatan haba tentu air sungai lebih daripada muatan haba tentu batu

4531/1 13 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

21 Graf menunjukkan lengkung penyejukan suatu bahan dalam keadaan gas.

P
Suhu
R

Q
S T
Masa

Pada peringkat manakah bahan itu berada dalam keadaan pepejal dan cecair pada
masa yang sama?

A PQ

B QR

C RS

D ST

E TU

22 Gambar rajah menunjukkan seorang ibu merendam botol susu yang sejuk ke dalam
air panas sebelum disusukan pada bayinya.

Apakah konsep yang terlibat dalam situasi ini?

A keabadian tenaga

B muatan haba tentu

C tekanan atmosfera

D keseimbangan terma

4531/1 14 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

23 Jadual menunjukkan muatan haba tentu dan takat didih cecair P, Q, R dan S yang
mempunyai jisim yang sama dan suhu awal 25oC.

Cecair Muatan Haba Tentu / Takat Didih / oC


kJkg-1oC-1
P 4.0 50
Q 2.0 60
R 4.2 100
S 1.0 115

Jika haba dibekalkan pada kadar yang sama, cecair yang manakah akan mendidih
terlebih dahulu?

A P

B Q

C R

D S

4531/1 15 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

24 Gambar rajah menunjukkan seorang pemerhati melihat ikan di dalam


kolam.Kedudukan mata pemerhati adalah 1.0 m di atas permukaan air. Jarak imej
ikan yang kelihatan dengan mata pemerhati itu ialah 1.5 m.

Indeks biasan air ialah 1.33.


Mata

1.0 m Udara
1.5 m

Air

Berapakah jarak sebenar ikan itu dari mata pemerhati?

A 0.75 m

B 1.00 m

C 1.25 m

D 1.50 m

E 1.67 m

4531/1 16 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

25 Gambar rajah menunjukkan rajah sinar bagi satu kanta cembung.

Imej objek
Antara berikut yang manakah benar mengenai ciri-ciri imej yang terbentuk?

A Nyata

B Maya

C Diperkecilkan

D Songsang

26 Gambar rajah menunjukkan suatu sinar cahaya merambat dari udara ke ais.

R
P Udara

ais
S

Indeks biasan ais ialah

sin S
A
sin Q

sin P
B
sin R

sin Q
C
sin S

sin R
D
sin S

4531/1 17 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

27 Seorang pelajar melukis sinar cahaya yang melalui cermin cekung P, Q, R dan S. F
ialah titik fokus cermin P, Q, R dan S.

F F F

Lukisan yang manakah menunjukkan lintasan sinar cahaya yang betul?

A I sahaja

B I dan II sahaja

C I dan III sahaja

D II dan III sahaja

28 Gambar rajah menunjukkan satu sinar cahaya di dalam gentian optik.


R

S
Pernyataan yang manakah tidak berkaitan?

A sinar mengalami pantulan dalam penuh.

B lapisan R kurang tumpat berbanding lapisan S

C boleh digunakan untuk penghantaran maklumat telekomunikasi

D sinar mengalami fenomena pembiasan

4531/1 18 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

29 Gambar rajah menunjukkan muka gelombang air yang bergerak dari tengah laut ke
arah pantai. Didapati air di tanjong berombak tinggi manakala di teluk air tenang.

Fenomena yang terlibat dalam kejadian ini ialah

A interferens

B pantulan

C belauan

D pembiasan

30 Corak gelombang manakah adalah disebabkan oleh pembelauan?

4531/1 19 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

31 Yang manakah di antara berikut mempunyai jarak gelombang terpendek?

A Ungu

B Biru

C Hijau

D Merah

32 Gambar rajah menunjukkan corak muka gelombang yang terhasil apabila satu
pencelup bergetar di dalam tangki riak. Gelombang bergerak dengan kelajuan 15
cms-1.

12 cm

Berapakah frekuensi gelombang itu?

A 1.3 Hz

B 7.5 Hz

C 8.8 Hz

D 15.0 Hz

E 30.0 Hz

33 Kuantiti fizik yang maksimum bagi suatu sistem ayunan dalam keadaan resonans
adalah

A frekuensi

B tempoh

C pecutan

D amplitud

4531/1 20 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

34 Gambar rajah menunjukkan corak interferens bagi dua sumber gelombang air, X dan
Y, yang koheren.

Interferens membina berlaku pada kedudukan

A P dan Q

B Q dan R

C P dan R

D P sahaja

35 Manakah antara berikut bukan gelombang elektromagnet?

A sinar X

B sinar gama

C inframerah

D gelombang mikro

4531/1 21 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

36 Gambar rajah menunjukkan struktur sebuah transformer unggul.

Berapakah beza keupayaan merentasi mentol itu?

A 50 V

B 70 V

C 100 V

D 120 V

E 240 V

37 Gambar rajah menunjukkan arus output suatu penjana arus ulang alik.

Berapakah frekuensi arus itu?

A 0.04 Hz

B 0.1 Hz

C 1 Hz

D 25 Hz

4531/1 22 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

38 Litar yang manakah boleh digunakan untuk menentukan rintangan dalam sebuah
bateri?

39 Antara pasangan kuantiti berikut, yang manakah mempunyai unit yang sama?

A Arus elektrik dan cas

B Voltan dan daya gerak elektrik

C Tenaga dan kuasa

D Kerja dan daya

4531/1 23 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

40 Gambar rajah menunjukkan sebuah kompas, K diletakkan di bawah dawai satu litar
elektrik.

Apabila suis S dihidupkan, arah pesongan kompas itu adalah

A B

C D

41 Gambar rajah menunjukkan sebatang paku teras besi yang dililit dengan dawai
kuprum bertebat dan disambung kepada sebuah bateri.

Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang paku teras besi itu apabila
suis dihidupkan?

A Paku menjadi panas

B Paku mengalirkan fluks magnet

C Paku terkeluar dari gegelung dawai

D Paku bertindak sebagai penyimpan cas

4531/1 24 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

42 Gambar rajah menunjukkan sebuah bateri yang membekalkan arus elektrik


sebanyak 1.5 A.

Berapakah kuantiti cas yang mengalir selama 1 jam?

A 1.5 C

B 90 C

C 5 400 C

D 7 500 C

E 10 000 C

43 Manakah alat elektrik berikut yang menggunakan arus yang terbesar?

Alat elektrik Beza Kuasa,P(W)


keupayaan,V(V)
A Cerek elektrik 240 2000

B televisyen 240 120

C Kipas 240 50

D Pemain CD 110 25

44 Gambar rajah menunjukkan dua litar yang mengandungi komponen elektrik, M yang
sama tetapi berlainan penyambungan terminal bekalan arus terus.

M
M

menyala Tidak
menyala
Komponen elektrik, M ialah

A transistor

B diod

C termistor

D kapasitor

4531/1 25 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

45 Graf arus, I lawan masa, t yang manakah mewakili sebuah sel kering?

A I

I
B

C
I

I
D

4531/1 26 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

46 Gambar rajah menunjukkan satu litar get logik dengan isyarat inputnya, R dan S.

R
output

Antara isyarat output berikut, yang manakah dihasilkan oleh litar get logik itu?

4531/1 27 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

47 Gambar rajah menunjukkan satu litar bertransistor.

Transistor berfungsi sebagai

A rektifier

B amplifier

C suis automatik

D perata arus

48 Graf menunjukkan hubungan antara jisim dengan masa bagi empat atom radioaktif.

%
daripada
jisim W
asal X
yang
masih Y
tinggal Z
Masa
Atom yang mempunyai separuh hayat yang paling pendek ialah

A W

B X

C Y

D Z

4531/1 28 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 4531/1

49 Persamaan mewakili reputan karbon.

14
6C → 14
7N +X

X ialah

A proton

B zarah alfa

C zarah gama

D elektron

50 Antara pernyataan berikut, yang manakah sifat zarah alfa?

A Mempunyai cas positif

B Sejenis gelombang elektromagnet

C Kuasa pengionan lebih rendah daripada sinaran gama

D Mempunyai halaju yang sama dengan halaju cahaya,c

KERTAS SOALAN TAMAT

4531/1 29 [Lihat sebelah


SULIT