Anda di halaman 1dari 8

PERATURAN PEMARKAHAN

LEARNING TO SCORE 2006


MATEMATIK SPM

KERTAS 2
SET 3

No Peraturan Pemarkahan Markah

1
a)

Q P
R 1

b)

Q P
R 2

Nota : Berikan 1 markah jika P ∪ R dilorek dengan betul sahaja.


3

2 3 1
2v + 8w = 4 atau v + 6w = 3
2
11w = 11 atau 11v = -22 1

v = -2 1
w = 1 1

4
3 y

7 2y = 3x + 4

5y = -3x + 35

2 y=2

x
0
Garis lurus y = 2 dilukis betul. 1
Rantau betul dilorek. 2

Nota :
1. Rantau yang memuaskan mana-mana dua ketaksamaan
berikan 1 markah .
2. Tolak 1 markah jika y = 2 garis penuh. 3

4 WTU atau UTW 1

12
Tan ∠ WTU = 1
15

38.66° atau 38°39’ 1 3

5 a) 15 1

3
b) m=- 1
2

y − 15 −3 3 1
= atau y = - x + c
x−4 2 2

3 1
y=- x + 21
2

21 1
5
6 22
x 7 x 7 x 10 1
7

1 22 7 7 1
x xtx x
3 7 2 2

22 1 22 7 7 1
x 7 x 7 x 10 - x xtx x = 1424.5
7 3 7 2 2

9 1
4

7 60 22 180 22
a) × 2 × × 24 atau × 2 × ×6 1
360 7 360 7

60 22 180 22 1
× 2 × × 24 + × 2 × × 6 + 12 + 24
360 7 360 7

80 1

120 22 180 22
b) × × 12 2 atau × x 62 1
360 7 360 7

120 22 180 22
× × 12 2 + × × 62
360 7 360 7 1
207.4 1 6

8 a) 3 + (-5 ) = -3 atau -(2 )2 = 4 1

b) ax2 + bx + c bukan ungkapan kuadratik 2

c) Jika n boleh dibahagi tepat dengan 5 maka n adalah gandaan 10. 1

Jika n adalah gandaan 10 maka n boleh dibahagi tepat dengan 5 1 5

9 5
a) 2
12

3 2 3 9 9 3 9 8
b) × + × + × atau 1 − ×
12 11 12 11 12 11 12 11 2

4
11 1

5
10 a) 66 1

30 − 0
b) 1
1/ 2 j

60 1

192
c)
4.5 2

42.67
1
6

11 1  4 −1 
a) m = −  
9  − 1 − 2 
2

 − 2 1  x  11 
b)    =   1
 1 4  y   8 
 x 1  4 − 1 11 
  = −   
 y 9  − 1 − 2  8  1

 x − 4 1
  =  
 y  3 

x= - 4 , y = 3 1
6

12 a) k = -25 1
m = -3 1
n = 17 1

b) graf 4

c) y = 6.6 1
x = -2.18 1

d) Lukis y = 8x – 5 1
Melorek rantau 2 12

13 a)i) (3,-1) 1

ii) a) (2,2 ) 1

b) (-5,4) 1
b) i)
a) V = Putaran 90o lawan arah jam pada pusat L 3

Nota :
Putaran 90 o lawan arah jam atau
Putaran 90 o pada pusat L (2)
Putaran (1)

b) W = Pembesaran pada pusat P dengan faktor skala 3 3

Nota :
Pembesaran pada pusat P atau
Pembesaran faktor skala 3 (2)
Pembesaran (1)

ii)
3∗2 × 17 1

153 – 17 1

136 1 12

14
Umur (tahun) Kekerapan Kekerapan Sempadan atas 1
longgokan
2
20 – 24 5 5 24.5
1
25 – 29 6 11 29.5
1
30 – 34 10 21 34.5

35 – 39 11 32 39.5
40 – 44 11 43 44.5

45 – 49 3 47 49.5

50 - 54 1 48 54.5
1
2
1
b) Ogif
Paksi betul
Semua titik betul 1
Lengkung licin
1
c) i) Median = 35.5
1 12
ii) 44.5 – 13.5

31
15 a)

Rajah betul 1
3 cm
Ukuran betul 2

6 cm

5 cm
b) (i)

3 cm

Rajah betul 2

Garis putus-putus 1
3 cm
Ukuran betul 2

6 cm
(ii)

Rajah betul 2
6 cm
Ukuran betul 2

3 cm

3 cm 3 cm
12

16 a) i. 137°T 1,1

ii. 74 x 60 1
4440 1

b) R(53°S,137°T) 1,1

c) 180 x 60 Kos 53° + 106 x 60 1,1,1

180 x 60 Kos 53 ° + 106 x 60


650 1,1

19.784 jam (19 jam 47 minit) 12


1
50


45

40

35


30

25


20

15


10

5 •

0 • 34.5 39.5 49.5 54.5


19.5 24.5 29.5 44.5
y

60
50
40
30

20
10

x
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
-10
-20
-30

-40
-50
-60