Anda di halaman 1dari 19

Learning To Score 2006 JPN Perak

SULIT
1449/1
Matematik
Kertas 1
2006

1
1 jam
4

JABATAN PELAJARAN PERAK


______________________________________

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006

MATEMAT IK

Kertas 1 Set 1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Melayu.

2. Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak.

[Lihat sebelah

1449/1 1 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

Jawab semua soalan.

1 Bundarkan 0.0006515 kepada 3 angka bererti.

A 0.065
B 0.066
C 0.000651
D 0.000652

2 Ungkapkan 0.000008993 dalam bentuk piawai.


A 8.993 x 10 -4
B 8.993 x 10 4
C 8.993 x 10 -6
D 8.993 x 10 6

0 .004
3 =
8000000
A 5 x 10 -3
B 5 x10-4
C 5 x 10 -9
D 5 x 10 -10

4 1110112 + 11012 =
A 1001000 2
B 1001110 2
C 1001101 2
D 1001011 2

5 Apakah nilai bagi digit 3, dalam asas sepuluh, dalam nombor 43515 ?
A 25
B 30
C 75
D 600

1449/1 2 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

6 Ungkapkan 3248 sebagai nombor dalam asas dua.

A 110100102
B 110010102
C 110101002
D 110100102

7 Dalam Rajah 1, PQRSTU, ialah lima bucu berturutan sebuah poligon sekata yang
mempunyai enam sisi. FGH, FRP dan GRU ialah garis lurus.

T U

S P

R
Q
75º yº
F G H
RAJAH 1
xº+yº ialah.
A 60º
B 105º
C 120º
D 135º

8 Diberi sin x o = - sin 30 o dan 0 o ≤ x ≤ 270 o , carikan nilai x.

A 240º
B 210º
C 150º
D 30º

1449/1 3 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

9 Dalam Rajah 2, LMN adalah tangen kepada bulatan berpusat di O dan QP


adalah
diameter.

O

600
L
M
N

RAJAH 2
Nilai yº ialah
A 30º
B 60º
C 90º
D 150º

10 Rajah 3 menunjukkan beberapa titik pada suatu Satah Cartesan

B 4 A

2
P

−4 −2 0 2 4 6 x

D
C −2

−4
RAJAH 3
3 
 
Antara titik A, B, C, dan D yang manakah imej bagi titik P di bawah translasi  − 3  ?
 
 

1449/1 4 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

11. Diberi bahawa Sin θ = 0.473; θ adalah sudut cakah. Nilai θ adalah

A 118°14’
B 151 o 46’
C 181°46’
D 208°14’

12. Dalam rajah 4, P, Q, R adalah garis lurus

RAJAH 4

Apakah nilai Kos θ ?


3
A −
5
4
B −
5
3
C
5
4
D
5

1449/1 5 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

13. Antara berikut, yang manakah mewakili graf y = 2 Sin θ ?

A B

C D

14 Diberi bahawa e ( f + 3 ) - 4 f = 8e , ungkapkan f dalam sebutan e.

3 − 5e
A f =
4
3 − 6e
B f =
4− e
6e
C f =
e−4
5e
D f =
e−4

1449/1 6 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

15 Rajah 5 menunjukan sebuah kubus ABCDEFGH

RAJAH 5

Sudut antara garis CF dengan tapak ABCD;

A ∠ CFH
B ∠ CAF
C ∠ CFA
D ∠ ACF

16. Ungkapkan 8 - p -3 sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah.


15p 3p2

A p-3
5p 2
B p+3
5p 2
C p -5
5p 2
D p +5
5p2

1449/1 7 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

17 Rajah 6 menunjukkan dua batang tiang bendera tegak PQ dan RS yang terletak
pada permukaan mengufuk.

RAJAH 6

3
Diberi Sinus sudut tunduk Q dari S ialah . Tinggi tiang RS ialah
5
A 5m
B 9m
C 14m
D 17m

18 Dalam Rajah 7 , A, B, C dan D ialah empat titik pada permukaan tanah


mengufuk. DE ialah sebatang tiang tegak dengan tinggi 19.5 m ,
AD= 3 DC dan ∠ ABC = 90° .

19.5m

C
D

A 50 m

120 m
B
RAJAH 7

Hitungkan sudut dongakan puncak E dari titik C.

A 72º 16´ B 45º 12´


C 32º 47´ D 30º 58´

1449/1 8 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

19 Rajah 8 menunjukkan tiga titik ,P, Q dan R yang terletak pada suatu
satah mengufuk.

Q
RAJAH 8

Bearing Q dari P ialah 220º dan ∠ QPR=100º .

Carikan bearing R dari P.

A 050º

B 060º

C 120º

D 130 º

ac
20. Diberi bahawa = 2a - 1 , ungkapkan a dalam sebutan c.
2
1
A.
4−c
c
B 3+
2
2
C
4−c
c
D 3-
2

1449/1 9 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

21 Rajah 9 menunjukkan tiga titik X,Y dan Z di atas permukaan bumi. X dan Y
terletak di atas khatulistiwa . UXS ialah Meridian Greenwich dan O ialah pusat
bumi.

0 600

700
X
Y

RAJAH 9

Nyatakan kedudukan titik Z

A (60º U, 70 º T)

B (70º U, 60º T)

C (60º U, 70º B)

D (60º S, 70º B)

22 Diberi V + 2 = 5 – 2 (V -6 ) , hitungkan nilai v.

A -3

B 5

C -1

D 3

1449/1 10 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

23 Ringkaskan (hg 2)3 ÷ h2g

A hg5

B h-1g3

C h3g5

D h3g5

24 Diberi 3 -1 x 243 = 3 m , cari nilai m.

A 4

1
B
3

C -2

D -1

L
H

A B D

RAJAH 10

25 Rajah 10 menunjukkan gambar rajah Venn dengan set semesta, ξ = H ∪ L ∪ R.

Antara kawasan A, B, C dan D yang manakah mewakili set H ∩ L ∩ R’ ?

1449/1 11 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

26 Diberi set-set P, Q dan R adalah dalam set semesta ξ dengan keadaan P ∩ R = R


dan Q’ ∪ P = Q’. Gambarajah Venn yang mewakili hubungan itu ialah

A
ξ
P Q
R

B
ξ R
Q
P

C
ξ P
Q
R

D
ξ
R P
Q

1449/1 12 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

27. Gambarajah Venn dalam Rajah 11 menunjukkan set P, Q dan R.

P Q

3 8 5

1
4 2

R
RAJAH 1 1

Bilangan unsur adalah seperti yang ditunjukkan. Diberi set semesta ξ = P ∪ Q ∪ R


dan n(P ∩ R) = n (R). Hitung nilai x.

A 2
B 3
C 5
D 9

28. Carikan kecerunan bagi garis lurus 3 x − 10 y = 20

10
A −
3

B -2

3
C
10

D 10

1449/1 13 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

29 Dalam Rajah 12, KL ialah garis lurus.


y
L

x
O 3

- 6
K

RAJAH 12

Apakah kecerunan KL?

A 2
B –2
1
C
2
1
D −
2

30 Jadual 1 menunjukkan taburan sekumpulan 40 orang murid yang bakal mewakili


sekolah dalam satu pertandingan catur.

Rumah Merah Rumah Biru Rumah Hijau Rumah Kuning


Perempuan 6 3 5 8
Lelaki 5 4 7 2

JADUAL 1

Seorang murid dipilih secara rawak daripada kumpulan itu untuk menjadi ketua.
Apakah kebarangkalian seorang murid perempuan daripada Rumah Biru akan
dipilih?

3
A
4
3
B
7
11
C
20
3
D
40

1449/1 14 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

31 Sebuah kotak mengandungi beberapa keping kad berwarna merah dan biru. 10
keping daripadanya adalah kad berwarna biru. Sekeping kad dipilih secara rawak
3
daripada kotak itu. Kebarangkalian mendapatkan kad berwarna merah ialah .
5
Berapakah bilangan kad berwarna merah dalam kotak itu?

A 4
B 6
C 15
D 25

32 Jadual 2 menunjukkan sebahagian daripada nilai-nilai bagi pembolehubah p dan q,


dengan keadaan q berubah secara songsang dengan kuasa dua p.

p 2 3
q 9 4

JADUAL 2

Carikan hubungan antara q dan p.

12
A q=
p2
18
B q= 2
p
36
C q= 2
p
162
D q= 2
p

33 Diberi y berubah secara langsung dengan punca kuasa dua x dan y = 12 apabila
x = 16. Hitungkan nilai x apabila y = 21

A 3
B 7
C 49
D 63

1449/1 15 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

34 Jadual 3 menunjukkan sebahagian daripada nilai-nilai bagi pembolehubah w, x dan


y dengan keadaan w berubah secara langsung dengan x dan secara songsang
dengan kuasa dua y

w x y
18 12 2
p 15 3

Jadual 3

Hitungkan nilai p

A 6
B 10
C 72
D 90

35 Rajah 13 mewakili nilai sepunya dua ketaksamaan linear pada satu garis nombor

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

Rajah 13

Dua ketaksamaan yang mewakili nilai sepunya itu ialah

A. x > -2 , x < 3

B. x ≥ -2 , x ≤ 3

C. x ≥ -2 , x < 3

D. x > -2 , x ≤ 3

1449/1 16 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

36. Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan penyertaan pelajar dalam


Persatuan / kelab di sekolah A pada suatu tahun 2004. Bilangan pelajar yang
menyertai persatuan Geografi tidak ditunjukkan.

Pengguna

Sains dan Matematik

Geografi

Alam Sekitar

Rajah 14

Didapati bahawa bilangan pelajar yang menyertai persatuan/kelab Alam Sekitar


adalah 20% daripada bilangan semua pelajar sekolah itu. Hitungkan bilangan
yang perlu dilukiskan di ruangan Geografi.

A. 3

B. 5

C. 9

D. 25

37 Diberi min bagi 3, 3, x, 7, 2x ialah 5. Tentukan nilai x.

A. 4

B. 5

C. 21

D. 25

1449/1 17 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

38 Antara yang berikut, yang manakah mewakili y = (x – 1)2 + 3

A. y

-1 O x

B. y

O 1 x

C. y

-1 O x

D. y

O 1 x

1449/1 18 SULIT
Learning To Score 2006 JPN Perak

 − 1 3   3 1
39 2   −   =
 2 4   1 0

A  − 5 5 C  − 5 2
   
 3 8  1 4
B  − 1 5 D  − 5 2
   
 3 8  3 4

 1 0
40 Diberi (k − 2 )  = (5 − 8 ) , hitungkan nilai k
 k 4

A 1
B -1
C 5
D -5

KERTAS SOALAN TAMAT

1449/1 19 SULIT