PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1.

a (i) Skor 3

[KB0601 - Memerhati] Kriteria Dapat menyatakan dua pemerhatian dengan betul . Contoh Jawapan : 1. Panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah dengan sedikit sebelum hari ke-6 2. Panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah dengan banyak selepas hari ke-6 hingga hari ke-18 3. Panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah dengan sedikit selepas hari ke-18 4. Panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah semakin banyak sehingga hari ke-12 5. Panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah semakin kurang selepas hari ke-12

2

Dapat menyatakan mana-mana satu pemerhatian di atas dengan betul atau Dapat menyatakan mana-mana dua pemerhatian tetapi kurang tepat. Contoh jawapan : 1. Panjang akar tumbuhan kacang hijau pada hari ke-4 adalah 5mm 2. Panjang akar tumbuhan kacang hijau pada hari ke-6 adalah 12 mm 3. Panjang akar tumbuhan kacang hijau terus bertambah dengan masa

1

Dapat menyatakan mana-mana satu pemerhatian yang kurang tepat atau Dapat menyatakan mana-mana dua idea tentang pemerhatian Contoh jawapan : 1. Panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah / bertambah sebanyak 7mm 2. Akar tumbuhan kacang hijau semakin panjang

0

Tidak dapat memberi respons atau respons salah.

1

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1.

(a) (ii) [KB0604 – Membuat inferens] Skor 3 Kriteria Dapat membuat satu inferens yang munasabah bagi setiap pemerhatian Contoh jawapan: 1. Panjang akar tumbuhan bertambah dengan sedikit kerana kadar pertumbuhan rendah / sel tumbuhan pada peringkat membahagi 2. Panjang akar tumbuhan bertambah dengan banyak kerana kadar pertumbuhan tinggi / sel tumbuhan pada peringkat pembesaran 3. Panjang akar tumbuhan bertambah dengan sedikit kerana kadar pertumbuhan rendah / sel tumbuhan pada peringkat matang 2 Dapat menyatakan mana-mana satu inferens yang munasabah bagi satu pemerhatian atau Dapat menyatakan mana-mana dua inferens tetapi kurang tepat bagi setiap pemerhatian yang sepadan Contoh jawapan 1. sel membahagi / sel hampir matang 2. sel membesar / memanjang 1 0 Dapat menyatakan hanya satu inferens kurang tepat yang sepadan dengan pemerhatian Tidak dapat memberikan respons atau respons salah. (b) Skor 3 [KB0603 – Mengukur menggunakan nombor] Kriteria Dapat merekodkan semua data dengan betul Contoh jawapan : Hari Panjang, mm ke-6 12 ke-10 43 ke-14 92 ke-18 112 ke-22 122 ke-26 126 Dapat merekodkan sekurang-kurangnya 4 data dengan betul Dapat merekodkan sekurang-kurangnya dua data dengan betul Tidak dapat memberikan respons atau respons salah

1.

2 1 0

2

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1.

(c)

[KB0610 – Mengawal pembolehubah] Perkara yang dikendalikan menggunakan akar tumbuhan kacang hijau yang berlainan masa / tempoh bertumbuh / umur mengukur panjang akar tumbuhan kacang hijau setiap 2 hari menggunakan spesies kacang hijau yang sama / mengukur panjang akar pada masa yang sama bagi setiap pengukuran

Pembolehubah Dimanipulasi: Masa / tempoh bertumbuh Bergerakbalas: Panjang akar / kadar pertumbuhan Dimalarkan: spesies tumbuhan / masa pengukuran / 1. Skor 3 2 1 0 1. Skor 3 d. (c)

Rumusan Penskoran Kriteria 6 betiul 4 - 5 betul 2 - 3 betul Tidak dapat memberikan respons atau respons salah [KB06011 – Membuat Hipotesis] Kriteria Dapat membuat pernyataan hipotesis yang menunjukkan hubungan antara pembolehubah dimanipulasikan dengan pembolehubah bergerak balas dengan betul dan lengkap Contoh jawapan : 1. Panjang akar tumbuhan kacang hijau semakin bertambah apabila masa bertumbuh meningkat tetapi dengan kadar yang berlainan 2. Panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah apabila masa bertumbuh meningkat dengan kadar yang sedikit, banyak dan sedikit semula Dapat membuat pernyataan hipotesis yang menunjukkan hubungan antara pembolehubah dimanipulasikan dengan pembolehubah bergerak balas tetapi kurang lengkap . Contoh jawapan: 1. Panjang akar tumbuhan kacang hijau semakin bertambah apabila masa bertumbuh meningkat Dapat menyatakan idea hipotesis atau membuat kesimpulan tentang tujuan eksperiman . Contoh jawapan : 1. Panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah dengan masa 2. Pola pertumbuhan akar tumbuhan kacang hijau berbentuk Sigmoid Tidak dapat memberikan respons atau respons salah.

2

1

0

3

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1.

(e)

[KB0606 – Berkomunikasi]

Panjang, mm 140 X X

120 X 100 X 80 X 60 X

X

X

40 X X 0 X 0 1. X X 4 (e) Skor 3 8

X

20

12

16

20

24

28

Masa, hari

Rumusan penskoran Kriteria Dapat mempamerkan semua poin 1, 2 , 3 dan 4 pada graf yang dilukis. 1. 2. 3. 4. label kedua-dua paksi dan unit betul skala seragam Pindah titik betul Bentuk graf betul dan licin

2 1 0

Dapat mempamerkan mana-mana tiga poin 1, 2, 3 dan 4 pada graf yang dilukis . Dapat mempamerkan tiga poin 1, 2, dan 3 pada graf yang dilukis (berdasarkan data yang direkodkan) Tidak dapat memberikan respons atau respons salah .

4

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1.

(f) Skor 3

[KB0608 – Mentafsir data] Kriteria Dapat menyatakan dengan betul bentuk graf yang diperolehi dan penjelasan tentang graf itu iaitu perkaitan antara kadar pertumbuhan dengan tiga peringkat pertumbuhan Contoh jawapan: Graf berbentuk Sigmoid dengan tiga peringkat pertumbuhan. Kadar pertumbuhan perlahan pada peringkat pembahagian, cepat pada peringkat pemanjangan dan lambat semula pada peringkat pengkhususan Dapat menyatakan dengan betul bentuk graf yang diperolehi dan penjelasan tentang graf itu iaitu perkaitan antara kadar pertumbuhan dengan dua peringkat pertumbuhan Dapat menyatakan dengan betul bentuk graf yang diperolehi dan penjelasan tentang graf itu iaitu perkaitan antara kadar pertumbuhan dengan satu peringkat pertumbuhan Tiada respons atau respons salah .

2

1

0 1.

(g) [KB0605 – Meramal] Skor 3 Kriteria Dapat membuat ramalan dengan betul tentang panjang akar tumbuhan kacang hijau selepas hari ke-26 dengan sebab Contoh jawapan: Panjang akar tumbuhan kacang hijau terus bertambah dengan sedikit dan akhirnya berhenti kerana sel telah matang 2 Dapat membuat ramalan dengan betul tentang panjang akar tumbuhan kacang hijau tetapi tidak bersebab atau Dapat membuat ramalan yang kurang tepat tentang panjang akar tumbuhan tetapi bersebab Contoh jawapan: 1. Panjang akar tumbuhan kacang hijau terus bertambah dengan sedikit dan akhirnya berhenti 2. Panjang akar tumbuhan kacang hijau tidak bertambah kerana sel telah matang 1 Dapat membuat ramalan yang kurang tepat tentang panjang akar tumbuhan kacang hijau Contoh jawapan : 1. Panjang akar tumbuhan kacang hijau terus bertambah (dengan sedikit) 2. Panjang akar tumbuhan kacang hijau tidak bertambah 0 Tiada respons atau ramalan salah .

5

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1.

(h). Skor 3

[KB0607 – Menggunakan perhubungan ruang dan masa] Kriteria Dapat menyatakan apa yang berlaku kepada jisim kering tumbuhan kacang hijau dengan masa yang yang melibatkan tiga peringkat, iaitu peringkat pembahagian, peringkat pemanjangan dan peringkat pengkhususan Contoh jawapan : Jisim kering bertambah dengan sedikit pada peringkat pembahagian / awal eksperimen, bertambah dengan banyak pada peringkat pemanjangan / pertengahan eksperimen dan seterusnya bertambah dengan sedikit semula pada peringkat matang /akhir eksperimen

2

Dapat menyatakan apa yang berlaku kepada jisim kering tumbuhan kacang hijau dengan masa yang berlalu tetapi kurang lengkap dengan melibatkan dua peringkat Dapat menyatakan apa yang berlaku kepada jisim kering tumbuhan kacang hijau dengan masa yang berlalu tetapi kurang lengkap dengan melibatkan satu peringkat Tiada memberi respons atau respons salah

1

0

1.

(i) Skor 3

[KB0609 – Mendefinsi secara operasi] Kriteria Dapat menyatakan dengan betul maksud secara operasi tentang pertumbuhan dengan menggunakan semua kriteria berikut K1 – proses tidak berbalik K2 – melibatkan pembahagian / pemanjangan sel K3 – mengakibat panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah Contoh jawapan Pertumbuhan ialah proses tidak berbalik yang melibatkan pembahagian / pemanjangan sel dan mengakibatkan panjang / saiz tumbuhan bertambah Catatan: Respons mengandungi semua k1, k2 dan k3

2

1

Dapat menyatakan maksud secara teori tentang pertumbuhan atau Dapat menyatakan dengan betul maksud secara operasi tentang pertumbuhan dengan menggunakan kriteria berikut, sama ada mengandungi k1 dan k3 atau k2 dan k3 Dapat memberikan idea tentang maksud pertumbuhan Contoh jawapan : Proses yang mengakibatkan pemanjangan akar tumbuhan kacang hijau

0

Tiada respons atau respons salah.

6

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1.

(j) Skor 3

[KB0602 – Mengelas] Kriteria Dapat mengelas maklumat kepada kelas berikut : Graf berbentuk Sigmoid Panjang ikan tilapia jisim kering jagung jisim kering belalang Graf bentuk tangga Panjang belalang Panjang lipas

2 1 0

Dapat mengelaskan maklumat kepada mana-mana dua kelas tetapi kurang tepat Dapat mempamerkan idea pengelasan maklumat . Mengelas maklumat tanpa menyatakan nama / label kelas . Tidak dapat memberi respons atau respons salah .

7

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

Skor 3

2

1

Kriteria Dapat menulis satu pernyataan yang tepat dalam bentuk soalan (tentang objektif kajian) Contoh jawapan: 1. Berapakah kepekatan larutan sukrosa/luar sel yang isotonik terhadap sap sel tumbuhan? 2. Berapakah kepekatan larutan sukrosa/luar sel yang menyebabkan tiada perubahan panjang/jisim sel tumbuhan? 3. Apakah perubahan yang berlaku pada panjang/jisim sel tumbuhan apabila direndamkan dalam larutan yang isotonik? Dapat menulis satu pernyataan yang kurang tepat dalam bentuk soalan (tentang objektif kajian) Contoh jawapan: 1. Berapakah kepekatan larutan yang yang isotonik terhadap sap sel tumbuhan? Dapat menyatakan idea dalam bentuk soalan (tentang objektif kajian) Contoh jawapan: 1. Adakah panjang/jisim sel tumbuhan berubah apabila direndam dalam larutan yang isotonik?

2.

[KB061202- Membuat Hipotesis] Skor 3 Kriteria Dapat menyatakan perhubungan antara Pembolehubah dimanipulasi dan Pembolehubah bergerakbalas dengan jelas dan betul Contoh jawapan: 1. Apabila kepekatan larutan sukrosa/luar sel isotonik terhadap sap sel tumbuhan, maka tiada perubahan panjang/jisim sel tumbuhan. 2. Kepekatan larutan glukosa/sukrosa/luar sel 0.25M/(sebarang nilai yang munasabah) adalah isotonik terhadap sap sel tumbuhan apabila tiada perubahan panjang/jisim sel tumbuhan? Dapat menyatakan perhubungan antara Pembolehubah dimanipulasi dan Pembolehubah bergerakbalas tetapi kurang tepat Contoh jawapan : 1. Apabila kepekatan larutan sukrosa/luar sel isotonik terhadap sap sel tumbuhan, maka tiada perubahan pada sel tumbuhan. Dapat menyatakan idea tentang hipotesis Contoh jawapan : 1. Kepekatan larutan sukrosa/luar sel 0.25M/(sebarang nilai yang munasabah) Respons salah atau tiada memberi respons

2

1

0

8

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

2. Skor 3

[KB061203 - Merancang untuk menjalankan penyiasatan] Kriteria Dapat menyatakan 7-9 perkara dalam perancangan eksprimen saperti berikut 1. Pernyataan masalah - sekurang-kurangnya idea 2. Objektif Kajian / Tujuan penyiasatan - mesti berkaitan dengan kepekatan larutan luar sel 3. Mengawal Pembolehubah - sekurang-kurangnya satu betul 4. Penyataan hipotesis - sekurang-kurangnya idea 5. Senarai alat radas dan bahan - sekurang-kurangnya idea 6. Teknik yang digunakan - mesti betul 7. Prosedur eksprimen 8. Cara hasil dipersembahkan 9. Kesimpulan Dapat menyatakan mana-mana 4-6 perkara dalam perancangan eksprimen saperti di atas Dapat menyatakan mana-mana 1-3 perkara dalam perancangan eksprimen saperti di atas Respons salah atau tiada memberi respons [KB061203 – Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Tujuan penyiasatan]

2 1 0 2.

Kriteria Dapat menulis pernyataan dengan tepat tentang tujuan penyiasatan Contoh jawapan: 1. Untuk menentukan kepekatan larutan larutan luar sel yang isotonik terhadap sap sel tumbuhan 2. [KB061203 – Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Mengawal pembolehubah]

Kriteria Dapat menyatakan dengan tepat sekurang-kurangnya satu pembolehubah Contoh jawapan: Pembolehubah dimanipulasikan : kepekatan larutan luar sel : perubahan panjang/jisim sel tumbuhan Pembolehubah bergerak balas : saiz sel tumbuhan / isipadu larutan / masa rendaman Pembolehubah dimalarkan 2. [KB061203 – Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Teknik yang digunakan]

Kriteria Dapat menulis pernyataan yang tepat tentang teknik yang digunakan Contoh jawapan: Mengukur panjang / Menimbang jisim sel tumbuhan.

9

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

2.

[KB061203 – Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Cara data dikomunikasikan]

Kriteria Dapat menunjukkan satu cara bagaimana data dipersembahkan Contoh jawapan : Jadual yang bertajuk betul Kepekatan Jisim awal, g / larutan, M panjang awal, mm 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 2. Jisim awal, g / panjang awal, mm Perubahan jisim/panjang

[KB061203 – Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Kesimpulan]

Kriteria Dapat menyatakan jangkaan kesimpulan. Contoh jawapan : Kepekatan larutan glukosa/sukrosa/luar sel 0.25M/(sebarang nilai yang munasabah) adalah isotonik terhadap sap sel tumbuhan kerana tiada perubahan panjang/jisim sel tumbuhan? 2. [KB061204 – Prosedur] Skor 3 Kriteria Dapat menyatakan mana-mana 5-6 langkah yang meliputi: K1 - Penyediaan bahan K2 - Penyusunan radas K3 - Memanipulasikan pembolehubah K4 - Memalarkan pembolehubah K5 - Pengumpulan data K6 - Langkah berjaga-jaga Dapat menyatakan 3-4 langkah yang meliputi perkara di atas Dapat menyatakan 1-2 langkah yang meliputi perkara di atas Respons salah atau tiada memberi respons

2 1 0 2.

[KB061205 - Menyenarai Radas dan Bahan] Skor 3 Kriteria Dapat menyatakan semua radas dan bahan supaya eksprimen boleh berfungsi dan data diperolehi Radas Penebuk gabus/Pisau, bikar/ tabung uji, silinder penyukat, penimbang, pembaris, jam randik kertas tisu/turas Bahan ubi kentang, air suling, larutan sukrosa/glukosa berlainan kepekatan (2%, 4%, 6%, 8% dan 10%)/(0.1M, 0.2M, 0.3M, 0.4M, 0.5M) Dapat menyatakan radas dan bahan untuk eksperimen Dapat menyatakan radas dan bahan yang berkaitan dengan eksprimen Respons salah atau tidak memberi respons

2 1 0

10

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

CATATAN : Tambahan 2 markah diberi untuk laporan yang lengkap. Laporan Yang Lengkap L1 Mengawal Pembolehubah L2 Teknik sesuai / betul L3 Jadual / Komunikasi 3/3 betul skor 2 2/3 betul skor 1 1/3 dan 0/3 skor 0

Contoh jawapan bagi KB061204 - Kaedah untuk kajian 1. Lima tabung uji dilabelkan A,B,C,D dan E 2. Tabung uji diisikan dengan larutan berikut (K3) A: 30cm3 larutan sukrosa 0.1M B: 30cm3 larutan sukrosa 0.2M C: 30cm3 larutan sukrosa 0.3M D: 30cm3 larutan sukrosa 0.4M E: 30cm3 larutan sukrosa 0.5M 3. Penebuk gabus digunakan untuk mendapatkan empat batang ubi kentang berbentuk silinder.(K1) 4. Setiap batang silinder ubi kentang itu dipotong supaya panjangnya berukuran 50.0 (K4) mm(K1) 5. Sebatang ubi kentang dimasukkan ke dalam setiap tabung uji selama satu jam (K4)(K2) 6. Kemudian batang silinder ubi kentang dikeluarkan dari setiap tabung uji dan diletakkan di atas sehelai kertas turas (K6) 7. Panjang setiap batang ubi kentang diukur dengan tepat(K5) 8. Setiap batang silinder kentang dirasa dengan jari 9. Graf perubahan panjang/jisim batang ubi kentang melawan kepekatan larutan sukrosa 10. Kepekatan larutan luar sel yang isotonik terhadap sap sel tumbuhan ditentukan daripada graf

11

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.