Anda di halaman 1dari 11

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1. a (i) [KB0601 - Memerhati]

Skor Kriteria
3 Dapat menyatakan dua pemerhatian dengan betul .

Contoh Jawapan :

1. Panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah dengan sedikit


sebelum hari ke-6
2. Panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah dengan banyak
selepas hari ke-6 hingga hari ke-18
3. Panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah dengan sedikit
selepas hari ke-18
4. Panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah semakin banyak
sehingga hari ke-12
5. Panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah semakin kurang
selepas hari ke-12
2 Dapat menyatakan mana-mana satu pemerhatian di atas dengan betul
atau
Dapat menyatakan mana-mana dua pemerhatian tetapi kurang tepat.

Contoh jawapan :
1. Panjang akar tumbuhan kacang hijau pada hari ke-4 adalah 5mm
2. Panjang akar tumbuhan kacang hijau pada hari ke-6 adalah 12 mm
3. Panjang akar tumbuhan kacang hijau terus bertambah dengan masa
1 Dapat menyatakan mana-mana satu pemerhatian yang kurang tepat
atau
Dapat menyatakan mana-mana dua idea tentang pemerhatian

Contoh jawapan :
1. Panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah / bertambah
sebanyak 7mm
2. Akar tumbuhan kacang hijau semakin panjang
0 Tidak dapat memberi respons atau respons salah.

1
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1. (a) (ii) [KB0604 – Membuat inferens]

Skor Kriteria
3 Dapat membuat satu inferens yang munasabah bagi setiap pemerhatian

Contoh jawapan:

1. Panjang akar tumbuhan bertambah dengan sedikit kerana kadar


pertumbuhan rendah / sel tumbuhan pada peringkat membahagi
2. Panjang akar tumbuhan bertambah dengan banyak kerana kadar
pertumbuhan tinggi / sel tumbuhan pada peringkat pembesaran
3. Panjang akar tumbuhan bertambah dengan sedikit kerana kadar
pertumbuhan rendah / sel tumbuhan pada peringkat matang
2 Dapat menyatakan mana-mana satu inferens yang munasabah bagi satu
pemerhatian
atau
Dapat menyatakan mana-mana dua inferens tetapi kurang tepat bagi setiap
pemerhatian yang sepadan

Contoh jawapan

1. sel membahagi / sel hampir matang


2. sel membesar / memanjang
1 Dapat menyatakan hanya satu inferens kurang tepat yang sepadan dengan
pemerhatian
0 Tidak dapat memberikan respons atau respons salah.

1. (b) [KB0603 – Mengukur menggunakan nombor]


Skor Kriteria
3 Dapat merekodkan semua data dengan betul

Contoh jawapan :
Hari Panjang, mm
ke-6 12
ke-10 43
ke-14 92
ke-18 112
ke-22 122
ke-26 126
2 Dapat merekodkan sekurang-kurangnya 4 data dengan betul
1 Dapat merekodkan sekurang-kurangnya dua data dengan betul
0 Tidak dapat memberikan respons atau respons salah

2
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1. (c) [KB0610 – Mengawal pembolehubah]

Pembolehubah Perkara yang dikendalikan


Dimanipulasi:
Masa / tempoh menggunakan akar tumbuhan kacang hijau yang berlainan
bertumbuh masa / tempoh bertumbuh / umur
Bergerakbalas:
Panjang akar / kadar mengukur panjang akar tumbuhan kacang hijau setiap 2 hari
pertumbuhan
Dimalarkan:
spesies tumbuhan / masa menggunakan spesies kacang hijau yang sama / mengukur
pengukuran / panjang akar pada masa yang sama bagi setiap pengukuran

1. (c) Rumusan Penskoran

Skor Kriteria
3 6 betiul
2 4 - 5 betul
1 2 - 3 betul
0 Tidak dapat memberikan respons atau respons salah

1. d. [KB06011 – Membuat Hipotesis]

Skor Kriteria
3 Dapat membuat pernyataan hipotesis yang menunjukkan hubungan antara
pembolehubah dimanipulasikan dengan pembolehubah bergerak balas dengan
betul dan lengkap

Contoh jawapan :
1. Panjang akar tumbuhan kacang hijau semakin bertambah apabila masa
bertumbuh meningkat tetapi dengan kadar yang berlainan
2. Panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah apabila masa
bertumbuh meningkat dengan kadar yang sedikit, banyak dan sedikit
semula
2 Dapat membuat pernyataan hipotesis yang menunjukkan hubungan antara
pembolehubah dimanipulasikan dengan pembolehubah bergerak balas tetapi
kurang lengkap .

Contoh jawapan:
1. Panjang akar tumbuhan kacang hijau semakin bertambah apabila masa
bertumbuh meningkat
1 Dapat menyatakan idea hipotesis atau membuat kesimpulan tentang tujuan
eksperiman .

Contoh jawapan :
1. Panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah dengan masa
2. Pola pertumbuhan akar tumbuhan kacang hijau berbentuk Sigmoid
0 Tidak dapat memberikan respons atau respons salah.

3
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1. (e) [KB0606 – Berkomunikasi]

Panjang, mm

140

X X
120 X
X
X
100 X

X
80
X

60

40 X

20 X

X
X
0 X X
0 4 8 12 16 20 24 28 Masa, hari

1. (e) Rumusan penskoran

Skor Kriteria
3 Dapat mempamerkan semua poin 1, 2 , 3 dan 4 pada graf yang dilukis.

1. label kedua-dua paksi dan unit betul


2. skala seragam
3. Pindah titik betul
4. Bentuk graf betul dan licin

2 Dapat mempamerkan mana-mana tiga poin 1, 2, 3 dan 4 pada graf yang


dilukis .

1 Dapat mempamerkan tiga poin 1, 2, dan 3 pada graf yang dilukis


(berdasarkan data yang direkodkan)

0 Tidak dapat memberikan respons atau respons salah .

4
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1. (f) [KB0608 – Mentafsir data]

Skor Kriteria
3 Dapat menyatakan dengan betul bentuk graf yang diperolehi dan penjelasan
tentang graf itu iaitu perkaitan antara kadar pertumbuhan dengan tiga
peringkat pertumbuhan
Contoh jawapan:
Graf berbentuk Sigmoid dengan tiga peringkat pertumbuhan. Kadar
pertumbuhan perlahan pada peringkat pembahagian, cepat pada peringkat
pemanjangan dan lambat semula pada peringkat pengkhususan

2 Dapat menyatakan dengan betul bentuk graf yang diperolehi dan penjelasan
tentang graf itu iaitu perkaitan antara kadar pertumbuhan dengan dua
peringkat pertumbuhan

1 Dapat menyatakan dengan betul bentuk graf yang diperolehi dan penjelasan
tentang graf itu iaitu perkaitan antara kadar pertumbuhan dengan satu
peringkat pertumbuhan

0 Tiada respons atau respons salah .

1. (g) [KB0605 – Meramal]

Skor Kriteria
3 Dapat membuat ramalan dengan betul tentang panjang akar tumbuhan kacang
hijau selepas hari ke-26 dengan sebab

Contoh jawapan:

Panjang akar tumbuhan kacang hijau terus bertambah dengan sedikit dan
akhirnya berhenti kerana sel telah matang
2 Dapat membuat ramalan dengan betul tentang panjang akar tumbuhan kacang
hijau tetapi tidak bersebab
atau
Dapat membuat ramalan yang kurang tepat tentang panjang akar tumbuhan
tetapi bersebab

Contoh jawapan:
1. Panjang akar tumbuhan kacang hijau terus bertambah dengan sedikit dan
akhirnya berhenti
2. Panjang akar tumbuhan kacang hijau tidak bertambah kerana sel telah
matang
1 Dapat membuat ramalan yang kurang tepat tentang panjang akar tumbuhan
kacang hijau

Contoh jawapan :
1. Panjang akar tumbuhan kacang hijau terus bertambah (dengan sedikit)
2. Panjang akar tumbuhan kacang hijau tidak bertambah
0 Tiada respons atau ramalan salah .

5
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1. (h). [KB0607 – Menggunakan perhubungan ruang dan masa]

Skor Kriteria
3 Dapat menyatakan apa yang berlaku kepada jisim kering tumbuhan kacang
hijau dengan masa yang yang melibatkan tiga peringkat, iaitu peringkat
pembahagian, peringkat pemanjangan dan peringkat pengkhususan

Contoh jawapan :
Jisim kering bertambah dengan sedikit pada peringkat pembahagian / awal
eksperimen, bertambah dengan banyak pada peringkat pemanjangan /
pertengahan eksperimen dan seterusnya bertambah dengan sedikit semula
pada peringkat matang /akhir eksperimen

2 Dapat menyatakan apa yang berlaku kepada jisim kering tumbuhan kacang
hijau dengan masa yang berlalu tetapi kurang lengkap dengan melibatkan dua
peringkat

1 Dapat menyatakan apa yang berlaku kepada jisim kering tumbuhan kacang
hijau dengan masa yang berlalu tetapi kurang lengkap dengan melibatkan satu
peringkat

0 Tiada memberi respons atau respons salah

1. (i) [KB0609 – Mendefinsi secara operasi]

Skor Kriteria
3 Dapat menyatakan dengan betul maksud secara operasi tentang
pertumbuhan dengan menggunakan semua kriteria berikut
K1 – proses tidak berbalik
K2 – melibatkan pembahagian / pemanjangan sel
K3 – mengakibat panjang akar tumbuhan kacang hijau bertambah

Contoh jawapan

Pertumbuhan ialah proses tidak berbalik yang melibatkan pembahagian /


pemanjangan sel dan mengakibatkan panjang / saiz tumbuhan bertambah
Catatan: Respons mengandungi semua k1, k2 dan k3

2 Dapat menyatakan maksud secara teori tentang pertumbuhan


atau
Dapat menyatakan dengan betul maksud secara operasi tentang
pertumbuhan dengan menggunakan kriteria berikut, sama ada mengandungi
k1 dan k3 atau k2 dan k3
1 Dapat memberikan idea tentang maksud pertumbuhan

Contoh jawapan :
Proses yang mengakibatkan pemanjangan akar tumbuhan kacang hijau
0 Tiada respons atau respons salah.

6
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

1. (j) [KB0602 – Mengelas]

Skor Kriteria
3 Dapat mengelas maklumat kepada kelas berikut :

Graf berbentuk Sigmoid Graf bentuk tangga


Panjang ikan tilapia Panjang belalang
jisim kering jagung Panjang lipas
jisim kering belalang
2 Dapat mengelaskan maklumat kepada mana-mana dua kelas tetapi kurang
tepat
1 Dapat mempamerkan idea pengelasan maklumat .
Mengelas maklumat tanpa menyatakan nama / label kelas .
0 Tidak dapat memberi respons atau respons salah .

7
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

Skor Kriteria
3 Dapat menulis satu pernyataan yang tepat dalam bentuk soalan (tentang
objektif kajian)
Contoh jawapan:
1. Berapakah kepekatan larutan sukrosa/luar sel yang isotonik terhadap
sap sel tumbuhan?
2. Berapakah kepekatan larutan sukrosa/luar sel yang menyebabkan tiada
perubahan panjang/jisim sel tumbuhan?
3. Apakah perubahan yang berlaku pada panjang/jisim sel tumbuhan
apabila direndamkan dalam larutan yang isotonik?
2 Dapat menulis satu pernyataan yang kurang tepat dalam bentuk soalan
(tentang objektif kajian)
Contoh jawapan:
1. Berapakah kepekatan larutan yang yang isotonik terhadap sap sel
tumbuhan?
1 Dapat menyatakan idea dalam bentuk soalan (tentang objektif kajian)
Contoh jawapan:
1. Adakah panjang/jisim sel tumbuhan berubah apabila direndam dalam
larutan yang isotonik?

2. [KB061202- Membuat Hipotesis]

Skor Kriteria
3 Dapat menyatakan perhubungan antara Pembolehubah dimanipulasi dan
Pembolehubah bergerakbalas dengan jelas dan betul

Contoh jawapan:
1. Apabila kepekatan larutan sukrosa/luar sel isotonik terhadap sap sel
tumbuhan, maka tiada perubahan panjang/jisim sel tumbuhan.
2. Kepekatan larutan glukosa/sukrosa/luar sel 0.25M/(sebarang nilai yang
munasabah) adalah isotonik terhadap sap sel tumbuhan apabila tiada
perubahan panjang/jisim sel tumbuhan?
2 Dapat menyatakan perhubungan antara Pembolehubah dimanipulasi dan
Pembolehubah bergerakbalas tetapi kurang tepat
Contoh jawapan :
1. Apabila kepekatan larutan sukrosa/luar sel isotonik terhadap sap sel
tumbuhan, maka tiada perubahan pada sel tumbuhan.
1 Dapat menyatakan idea tentang hipotesis
Contoh jawapan :
1. Kepekatan larutan sukrosa/luar sel 0.25M/(sebarang nilai yang
munasabah)
0 Respons salah atau tiada memberi respons

8
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

2. [KB061203 - Merancang untuk menjalankan penyiasatan]

Skor Kriteria
3 Dapat menyatakan 7-9 perkara dalam perancangan eksprimen saperti
berikut
1. Pernyataan masalah - sekurang-kurangnya idea
2. Objektif Kajian / Tujuan penyiasatan - mesti berkaitan dengan
kepekatan larutan luar sel
3. Mengawal Pembolehubah - sekurang-kurangnya satu betul
4. Penyataan hipotesis - sekurang-kurangnya idea
5. Senarai alat radas dan bahan - sekurang-kurangnya idea
6. Teknik yang digunakan - mesti betul
7. Prosedur eksprimen
8. Cara hasil dipersembahkan
9. Kesimpulan
2 Dapat menyatakan mana-mana 4-6 perkara dalam perancangan eksprimen
saperti di atas
1 Dapat menyatakan mana-mana 1-3 perkara dalam perancangan eksprimen
saperti di atas
0 Respons salah atau tiada memberi respons

2. [KB061203 – Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Tujuan penyiasatan]

Kriteria
Dapat menulis pernyataan dengan tepat tentang tujuan penyiasatan
Contoh jawapan:
1. Untuk menentukan kepekatan larutan larutan luar sel yang isotonik terhadap sap sel
tumbuhan

2. [KB061203 – Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Mengawal


pembolehubah]

Kriteria
Dapat menyatakan dengan tepat sekurang-kurangnya satu pembolehubah
Contoh jawapan:
Pembolehubah dimanipulasikan : kepekatan larutan luar sel
Pembolehubah bergerak balas : perubahan panjang/jisim sel tumbuhan
Pembolehubah dimalarkan : saiz sel tumbuhan / isipadu larutan / masa rendaman

2. [KB061203 – Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Teknik yang digunakan]

Kriteria
Dapat menulis pernyataan yang tepat tentang teknik yang digunakan
Contoh jawapan:
Mengukur panjang / Menimbang jisim sel tumbuhan.

9
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

2. [KB061203 – Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Cara data


dikomunikasikan]
Kriteria
Dapat menunjukkan satu cara bagaimana data dipersembahkan
Contoh jawapan : Jadual yang bertajuk betul

Kepekatan Jisim awal, g / Jisim awal, g / Perubahan


larutan, M panjang awal, mm panjang awal, mm jisim/panjang
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

2. [KB061203 – Merancang untuk menjalankan penyiasatan - Kesimpulan]

Kriteria
Dapat menyatakan jangkaan kesimpulan.
Contoh jawapan :
Kepekatan larutan glukosa/sukrosa/luar sel 0.25M/(sebarang nilai yang munasabah)
adalah isotonik terhadap sap sel tumbuhan kerana tiada perubahan panjang/jisim sel
tumbuhan?

2. [KB061204 – Prosedur]

Skor Kriteria
3 Dapat menyatakan mana-mana 5-6 langkah yang meliputi:
K1 - Penyediaan bahan
K2 - Penyusunan radas
K3 - Memanipulasikan pembolehubah
K4 - Memalarkan pembolehubah
K5 - Pengumpulan data
K6 - Langkah berjaga-jaga
2 Dapat menyatakan 3-4 langkah yang meliputi perkara di atas
1 Dapat menyatakan 1-2 langkah yang meliputi perkara di atas
0 Respons salah atau tiada memberi respons

2. [KB061205 - Menyenarai Radas dan Bahan]

Skor Kriteria
3 Dapat menyatakan semua radas dan bahan supaya eksprimen boleh
berfungsi dan data diperolehi
Radas Penebuk gabus/Pisau, bikar/ tabung uji, silinder penyukat,
penimbang, pembaris, jam randik kertas tisu/turas
Bahan ubi kentang, air suling, larutan sukrosa/glukosa berlainan kepekatan
(2%, 4%, 6%, 8% dan 10%)/(0.1M, 0.2M, 0.3M, 0.4M, 0.5M)
2 Dapat menyatakan radas dan bahan untuk eksperimen

1 Dapat menyatakan radas dan bahan yang berkaitan dengan eksprimen


0 Respons salah atau tidak memberi respons

10
PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 1

CATATAN :
Tambahan 2 markah diberi untuk laporan yang lengkap.

Laporan Yang Lengkap

L1 Mengawal Pembolehubah
L2 Teknik sesuai / betul
L3 Jadual / Komunikasi
3/3 betul skor 2
2/3 betul skor 1
1/3 dan 0/3 skor 0

Contoh jawapan bagi KB061204 - Kaedah untuk kajian

1. Lima tabung uji dilabelkan A,B,C,D dan E


2. Tabung uji diisikan dengan larutan berikut (K3)
A: 30cm3 larutan sukrosa 0.1M
B: 30cm3 larutan sukrosa 0.2M
C: 30cm3 larutan sukrosa 0.3M
D: 30cm3 larutan sukrosa 0.4M
E: 30cm3 larutan sukrosa 0.5M
3. Penebuk gabus digunakan untuk mendapatkan empat batang ubi kentang berbentuk
silinder.(K1)
4. Setiap batang silinder ubi kentang itu dipotong supaya panjangnya berukuran 50.0 (K4)
mm(K1)
5. Sebatang ubi kentang dimasukkan ke dalam setiap tabung uji selama satu jam (K4)(K2)
6. Kemudian batang silinder ubi kentang dikeluarkan dari setiap tabung uji dan diletakkan
di atas sehelai kertas turas (K6)
7. Panjang setiap batang ubi kentang diukur dengan tepat(K5)
8. Setiap batang silinder kentang dirasa dengan jari
9. Graf perubahan panjang/jisim batang ubi kentang melawan kepekatan larutan sukrosa
10. Kepekatan larutan luar sel yang isotonik terhadap sap sel tumbuhan ditentukan daripada
graf

11