Anda di halaman 1dari 10

Matematik Tambahan SPM

Skema Jawapan Kertas 1 Set 3

1 f( – 1 ) = 3(−1) − 2 = − 5 = 5 Mana-mana
satu imej
f( 0 ) = 3(0) − 2 = −2 = 2 betul
f( 1 ) = 3(1) − 2 = 1 =1 [1]

f( 2 ) = 3(2) − 2 = 4 =4
Maka, julat f = { 1 , 2 , 4 , 5 } [1]

2 (a) h(4) = 3 ⇒ h – 1 ( 3) = 4
∴ k – 2 (3) = 4 [1]
k = 4+6
k = 10 [1]

(b) Katakan h(x) = y


∴ h – 1 ( y) = x
10 – 2y = x
10 – x = 2y
10 − x
= y
2
[1]
10 − x
∴ h(x) =
2
Maka, h 2 (4) = hh(4)
= h(3)
10 − 3
=
2
= 3.5 atau yang setara [1]

3 x2 = 2x + 3
2
x – 2x – 3 = 0
(x + 1)(x – 3) = 0
x = –1,3 [1]

Punca-punca baru = – 1 (2) , 3(2)


= –2,6 [1]
Persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca ini ialah
( x + 2 )( x – 6 ) = 0
x 2 – 4x – 12 = 0 [1]

Learning To Score 2005 Halaman 1


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
Skema Jawapan Kertas 1 Set 3

4 ( p – 5 ) 2 = ( 2p – 3)( 3p + 5)
p 2 – 10p + 25 = 6p 2 + p – 15
5p2 + 11p – 40 = 0 [1]
− 11 ± 121 − 4(5)(−40)
p = [1]
2(5)
p = – 4.135 , 1.935 [1]

5 2(x)(x + 2) > 12 – x
2x 2 + 4x > 12 – x
2
2x + 5x – 12 > 0
(2x – 3)(x + 4) > 0 [1]

/////// x [1]
///////
–4 3
2

3
Maka, x < – 4 , x > [1]
2

6
A(-3 , 9) • • B(1 , 9)


P(h,k)

− 3+ 1
Dari simetri, h = = –1 [1]
2

Diberi kecerunan AP = – 2
k −9 [1]
∴ = –2
− 1 − (−3)
k – 9 = – 2 (2)
k = –4 + 9
k = 5
Maka, koordinat P = ( – 1 , 5) [1]

Learning To Score 2005 Halaman 2


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
Skema Jawapan Kertas 1 Set 3

7 64 1 – x = 32 (16 2x ) ( a m) n
1 = a mn
(2 )6 1–x
= (2 ) 5 2
( 2 4 ) 2x diguna
5
dengan
betul
2 6 – 6x = 2 2
( 2 8x )
5
+8 x [1]
2 6 – 6x = 2 2

5 [1]
Samakan indeks: 6 – 6x = + 8x
2
Darab dengan 2: 12 – 12x = 5 + 16x
12 – 5 = 16x +12x
7 = 28x
7 1
x = = [1]
28 4

8 log 9 (m + 2) − log 9 (m − 1) = log 4 2 .


1
m+ 2 1 [1][1]
log 9   = log 4 4 2
=
 m −1  2
1
m+2
=92 = 3
m −1 [1]
m + 2 = 3m – 3
2 + 3 = 3m – m
5 = 2m
5
m = [1]
2

9 T5 1
Diberi =
T2 64

ar 4 1 [1]
∴ =
ar 64
1
r 3 = ( )3
4
1 [1]
Maka, nisbah sepunya r =
4

Learning To Score 2005 Halaman 3


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
Skema Jawapan Kertas 1 Set 3

10 Diberi T 10 − T 4 = 4
∴ ( a + 9d ) – ( a + 3d ) = 4
6d = 4
2
d = [1]
3
Diberi a = –5
2
∴ T 19 = – 5 + 18( )
3
Maka, sebutan ke-19 = 7 [1]

11 Katakan beza sepunya = d


Diberi a = 3 dan u + v + w = 18
∴ ( 3 + d ) + ( 3 + 2d ) + ( 3 + 3d ) = 18 [1]
9 + 6d = 18
6d = 9
9 3
d = = [1]
6 2

Maka, hasil tambah 8 sebutan yang pertama


8 3
= [ 2(3) + 7 ( ) ]
2 2
[1]
= 66

12 (6 – k) x2 = 3(2 – x)
(6 – k) x2 = 6 – 3 x
2
(6 – k) x + 3 x – 6 = 0
∴ a = (6 – k) , b = 3 , c = – 6
Untuk punca-punca nyata yang berbeza,
b 2 – 4ac > 0 [1]
2
3 – 4 ( 6 – k ) (– 6 ) > 0
9 + 144 – 24k > 0
153 > 24 k
153
> k
24
[1]
k < 6.375
[1]
Maka, integer k yang terbesar = 6

13 (a) x 2 y = 4x 2 +3
3
Bahagi dengan x 2 , y = 4 +
x2
1
y = 3 ( 2 ) + 4 ……………. (1) [1]
x
Banding dengan Y = mX = c,
kecerunan garis lurus = 3 [1]

Learning To Score 2005 Halaman 4


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
Skema Jawapan Kertas 1 Set 3
13 (b) Garis lurus melalui titik ( k , 2k + 7 )
1
Maka, gantikan = k dan y = 2k + 7 ke dalam (1) :
x2
[1]
2k + 7 = 3 (k) + 4
7 – 4 = 3k – 2k [1]
k = 3

14 Diberi garis lurus 2x – 3y = 6 Mana-mana


Apabila y = 0 , 2x – 3( 0 ) = 6 ⇒ x = 3 koordinat
Maka, koordinat A = ( 3 , 0 ) betul,
Apabila x = 0, 2(0) – 3y = 6 ⇒ y = – 2 [1]
Maka, koordinat B = ( 0 , – 2 )
Katakan koordinat titik bergerak P = (x , y)

PA 1
Diberi = ⇒ PB = 3PA
PB 3
PB 2 = 9 PA 2
[1]
(x – 0) 2 + (y + 2) 2 = 9 [ (x – 3) 2 + (y – 0) 2 ] [1]
x 2 + y 2 + 4y + 4 = 9 [ x 2 – 6x + 9 + y 2 ]
x 2 + y 2 + 4y + 4 = 9 x 2 – 54 x + 81 + 9 y 2

Maka, persamaan lokus P ialah


[1]
2 2
8x + 8y – 54 x – 4y + 77 = 0 .

15 Dari rajah, OA = 4 ⇒ koordinat A = ( – 4 , 0 )


dan OC = 2 ⇒ koordinat C = ( 0 , 2 )
Diberi B titik tengah AC
−4+0 0+2
∴ koordinat B = ( , ) = (–2,1) [1]
2 2
Katakan koordinat D = ( h , k )
Diberi BC : CD = 2 : 3
3( − 2 ) + 2(h) 3(1) + 2( k ) [1]
∴ ( , ) = ( 0, 2 )
3+2 3+2
− 6 + 2h 3 + 2k
= 0 dan =2
5 5
– 6 + 2h = 0 3 + 2k = 10
2h = 6 2k = 7
7
h = 3 k =
2
7
Maka, koordinat D = ( 3 , )
2 [1]

Learning To Score 2005 Halaman 5


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
Skema Jawapan Kertas 1 Set 3
16
C

B AB : BC = 1 : 2

4i + 4 j

A D
3i

AC = 3 AB = 3 ( 4 i + 4 j ) = 12 i + 12 j [1]

DC = DA + AC = − 3 i + 12 i + 12 j = 9 i + 12 j [1]

∴ DC = 9 2 + 12 2 [1]
Maka, panjang CD = 15 unit [1]

17  − 4  2  − 6 Mana-mana
AB = OB − OA =   −   =   1 vektor
 7   4  3  betul/setara
 3  − 4  7  [1]
BC = OC − OB =   −   =  
n  7  n − 7

Diberi A , B dan C adalah segaris

AB = kBC
[1]
 − 6  7 
  = k  
 3  n −7

−6
− 6 = 7k 3 = k (n − 7 ) = (n − 7 )
7
−6
k= 21 = −6n + 42
7
6n = 21

21 7 [1]
n= =
6 2

Learning To Score 2005 Halaman 6


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
Skema Jawapan Kertas 1 Set 3

18 5 sin x – sek x = 0
5 sin x = sek x
1
5 sin x = [1]
kos x

5 sin x kos x = 1
1
sin x kos x =
5
2
2 sin x kos x =
5
sin 2 x = 0.4 [1]

(sudut asas = 23.58 o)

2x = 23.58 o , 180 – 23.58 o , 360 o + 23.58 o , 540 o – 23.58 o

2x = 23.58 o , 156.42 o , 383.58 o , 516.42 o [1]

x = 11.79 o , 78.21 o , 191.79 o , 258.21 o [1]

19
P• θ •Q
Katakan ∠ POQ = θ rad.
• ∴ sudut refleks POQ = 2π − θ rad.
O

panjang lengkok min or PQ 2 5θ 2


Diberi = ⇒ =
panjang lengkok major PQ 3 5 (2 π − θ ) 3
3 θ = 4 π − 2θ
5θ = 4 π [1]
4
θ = π [1]
5
1 2 4
Maka, luas sektor minor POQ = ( 5 ) ( π ) = 10 π cm 2 . [1]
2 5

Learning To Score 2005 Halaman 7


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
Skema Jawapan Kertas 1 Set 3
x2
20 Diberi y=
2 x −1
dy ( 2 x −1 )( 2 x ) − x 2 ( 2 )
∴ = [1]
dx ( 2 x −1) 2
4x 2 − 2x− 2x 2
=
( 2 x −1) 2
2x 2 − 2x
=
( 2 x − 1) 2
2 x ( x −1)
=
(2 x −1) 2
4
∴ kecerunan tangen pada titik ( 2 , )
3
2 ( 2 ) ( 2 − 1) 4 [1]
= =
[ 2 ( 2 ) −1 ] 2
9
4
Maka , kecerunan normal pada titik ( 2 , )
3
9 [1]
= −
4

21 x 3 + 16
Diberi y=
4x
1
= x 2 + 4 x −1
4
dy 1
∴ = x − 4x − 2 [1]
dx 2
dy
Pada titik pegun , =0
dx
1
⇒ x − 4 x −2 = 0
2
x 4
− 2 = 0
2 x
x 4
= 2
2 x
x3 = 8 = 23 [1]
x= 2
d 2y 1
2
= + 8 x −3
dx 2
d 2y 1 8 1 [1]
Apabila x = 2 , 2
= + 3 = 1 > 0
dx 2 2 2

Maka, titik pegun itu satu titik minimum . [1]

Learning To Score 2005 Halaman 8


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
Skema Jawapan Kertas 1 Set 3

y
22
5 •(3, 5)

2 •
C (1, 2) B
x
O 1 3
5 3
∫ 2
x dy + ∫ 1
y dx
= luas A + luas B

= ( luas A + luas B + luas C ) – luas C

= 3(5) –1(2) [1][1]

= 13 [1]

23 2 1
∫ 2(1 − 4 x) 2
1
dx

2 1
∫ 1 2 (1 − 4 x ) dx
−2
=
2
1  (1 − 4 x) −1  [1]
=  
2  (−1)(−4)  1
2
1 1 
=
8 1 − 4 x  1
1 1 1 
= −
8 1 − 8 1 − 4 

1 1 1 
= −
8  − 7 − 3 

1
=
42 [1]

Learning To Score 2005 Halaman 9


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
Skema Jawapan Kertas 1 Set 3

24 Rumah merah Rumah lain


Bilangan atlit 5 3+4+2 = 9
Bilangan atlit yang
2 3
perlu dipilih

Maka , bilangan cara pasukan 5 atlit itu dapat dibentukkan

= 5
C × 9
C [1][1][1]
2 3

= 10 × 84

= 840 [1]

25 (a) Diberi X bertaburan N( 6 , 2.25 )

dan skor Z bagi X = a ialah 1.2


a−6 [1]
∴ = 1.2
2.25

a – 6 = 1.2 ( 1.5)
a = 1.8 + 6
a = 7.8 [1]

(b) P ( 4.5 < X – 1 < 6.8 )


= P ( 5.5 < X < 7.8 )
5.5 − 6 7.8 − 6
= P( < Z < )
1.5 1.5 - 0.333 1.2
= P ( – 0.333 < Z < 1.2 )
= 1 – P( Z > 1.2 ) – P ( Z < – 0.333 )
= 1 – 0.1151 – 0.3696 [1]
= 0.5153 [1]

Learning To Score 2005 Halaman 10


Jabatan Pelajaran Perak