Anda di halaman 1dari 19

SULIT

Fizik
Kertas 1
2005

JABATAN PELAJARAN PERAK


______________________________________

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005

FIZIK

Kertas 1 Set 1

JANGAN BUKA KERTAS INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Melayu.

2. Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak.

[Lihat sebelah]
LTS 2005 SET 1

1. Kejituan sesuatu ukuran boleh ditambah dengan

A mengabaikan ralat sifar

B menggunakan alat pengukur yasng lebih peka

C menghitung nilai purata

D menghitung nilai kepada rumah perpuluhan yang lebih

2. Bacaan yang mempunyai sisihan relatif yang lebih kecil adalah

A lebih jitu

B Lebih persis

C lebih peka

D kurang jitu

3. Alat yang paling sesuai unuk mengukur ketebalan sekeping kertas

A tolok skru micrometer

B angkup vernier

C pembaris meter

4. Antara kuantiti berikut yang manakah bukan kuantiti vektor

A impuls

B pecutan

C kelajuan

D sesaran

5 Pilihan manakah yang berikut sepadan antara kuantiti fizik dengn unit

A kuasa - joule
B frekuensi – hertz
C kerja- watt
D cas elektrik- ampere

1
6 Tenaga kinetik roket adalah minimum di kedudukan

A P
B Q
C R
D S

7 Graf sesaran masa yang menunjukan nyahpecutan ialah


s s

0 t 0 t
A. B.
s s

0 t 0 t
C. D.

8 Rajah meriunjukkan sebiji bola digantung dengan tali.

1200
4N 4N

2
Berapakah berat bola itu?

A IN
B 2N
C 4N
D 6N
E 8N

9 Rajah menunjukkan sebiji bola polistirena, jatuh dengan halaju malar.

Tujah ke atas, U Daya seretan, G

Berat bola, W
Hubungan yang manakah benar?

A W < U+G
B W > U+G
C W = U+G

10 Rajah menunjukkan carta pita detik gerakan suatu objek.


Panjang pita 10
detik

P Q R S T U

Gerakan objek itu adaiah memecut dari

A P ke S
B P ke R
C R ke S
D S ke U

3
11 Rajah menunjukkan sebuah barometer ringkas

Merkuri
h

Apakah yang akan berlaku pada h apabila barometer di bawa ke puncak gunung?

A Bertambah
B Berkurang
C Tidak berubah

12 Rajah menunjukkan seketul batu di masukkan ke dalam bikar berisi air. Air yang
tersesar dikumpulkan dalam bikar yang kecil.

Batu

Pernyataan manakah benar?

A Berat batu sama dengan daya tujah


B Berat air tersesar sama dengan berat batu
C Berat air tersesar sama dengan daya tujah.
D Isipadu air tersesar sama dengan kehilangan berat.

13 Antara contoh berikut yang manakah menghasilkan tekanan yang maksimum?

A Seketul bata di atas tanah


B Sebuah buku di atas meja
C Seekor gajah berdiri di atas tanah
D Pisau sedang digunakan memotong daging

4
14 Rajah menunjukkan embun di atas daun keladi.

Mengapa berlaku fenomena di atas?

A Daya lekitan lebih besar daripada daya lekatan


B Wujud daya tolakan di antara zarah-zarah air.
C Tenaga kinetik zarah-zarah air adalah kecil.
D Permukaan daun itu tidak menerima kehadiran molekul air.

15 Rajah menunjukkan objek X dalam cecair Q dan cecair P

X
Cecair P X Cecair Q

Pernyataan manakah yang benar?

A Cecair P lebih tumpat daripada objek X


B Cecair Q kurang tumpat daripada objek X
C Cecair Q lebih tumpat daripada cecair P
D Cecair P lebih tumpat daripada cecair Q

16 Rajah menunjukkan pergerakan udara dalam bayu laut.

Bulan Pergerakan udara

Laut Darat

5
Ini menujukkan bahawa
A laut sama panas dengan darat
B laut lebih panas daripada darat
C darat lebih panas daripada laut

17 Air berjisim 2.5 kg pada suhu 28 0C dipanaskan sehingga mendidih dengan pemanas
rendam 3 kW.
Berapakah masa untuk air itu mendidih?
A 98 s
B 252 s
C 350 s
D 2520s

18 Berapakan jisim air yang mendidih menjadikan wap ketika mendidih dengan
mengunakan pemanas rendam 2 kW dalam masa 10 s?
( Haba pengewapan air adalah 2.26 x 10 6 J kg -1)

A 9 x 10 -3 kg
B 9 x 10 -1 kg
C 1.1 x 10 2 kg
D 4.4 x 10 10 kg

19 Tekanan gas dalam sesuatu bekas adalah disebabkan


A momentum
B perubahan momentum
C kadar perubahan momentum
D kadar perubahan momentum per unit luas

20 Air pada suhu 100 0C dicampurkan kepada kuantiti air yang sama banyak pada suhu
30 0 C.
Berapakah suhu akhir campuran itu?
A 35 0 C
B 65 0 C
C 70 0 C
D 100 0 C
E 130 0 C

6
21 Pernyataan berikut adalah benar mengenai cahaya kecuali?

A cahaya ialah suatu bentuk tenaga


B cahaya boleh bergerak melalui vakum
C kelajuan cahaya sentiasa sama apabila merambat melalui medium yang berlainan

22 Suatu objek diletakkan di hadapan cermin cekung yang mempunyai jarak fokus, f, jarak
objek, u diubah-ubah untuk menghasilkan pelbagai ciri imej. Antara berikut yang
manakah tidak benar?

A Jika u = f, imej terbentuk di infiniti dan maya


B Jika u = 2f, imej terbentuk ialah tegak, sahih dan sama saiz dengan objek
C Jika u < f, imej terbentuk ialah tegak, maya dan lebih besar daripada objek.
D Jika f < u < 2f, imej terbentuk ialah tegak, sahih dan lebih besar daripada objek

23 Suatu objek yang diletakkan pada jarak 5 cm dihadapan suatu kanta cembung
menghasilkan imej yang terbentuk di infiniti. Jika objek itu diletakkan pada jarak 4 cm
dari kanta itu, antara pernyataan yang berikut adalah benar bagi imej yang terbentuk
kecuali

A maya
B songsang
C lebih besar daripada objek
D pada sebelah yang sama dengan objek

24 Pernyataan yang berikut adalah benar tentang pembinaan sebuah periskop kecuali

A Dua buah prisma kaca digunakan


B Imej yang dilihat adalah lebih kecil dan songsang
C Periskop menggunakan prinsip pantulan dalam penuh
D Imej yang jelas dan terang akan diperolehi kerana tiada kehilangan sinar cahaya
menerusi pembiasan cahaya

25 Rajah menunjukkan sekeping duit syiling diletakkan di dasar sebuah gelas di


kedudukan O. Jika pemerhati memerhatikan duit syiling itu berada di O’, berapakah
indeks pembiasan air?

7
air
5cm

O’
2cm
O

A 0.4
B 1.3
C 1.4
D 1.5
E 1.6

26 Rajah menunjukkan satu corak interferens yang dihasilkan oleh dua buah pembesar
suara.

Radio R
P
Q S

Manakah antara titik berikut merupakan titik antinod?

A P

B Q

C R

D S

8
27 Gelombang air satah dihasilkan dalam sebuah tangki riak menuju ke arah satu celah
sempit.

Apakah yang berubah selepas corak gelombang melalui celah ?

A frekuensi
B halaju
C panjang gelombang
D arah rambatan

28 Suatu sistem berayun akan mengelami pelembapan. Apakah kesan kepada amplitud
sistem ayunan itu ?

A Malar

B Berkurang

C Bertambah

29 Rajah menunjukkan gerakan sebuah bandul ringkas. Pada titik manakah dikenali
sebagai kedudukan keseimbangan ?

P R
Q

A P

B Q

C R

9
30 Gambar rajah menunjukkan gelombang ultrasonic dipancarkan dari sebuah kapal
perang untuk menentukan kedudukan kapal selam. Laju gelombang ultrasonic itu di
dalam air ialah 1600 ms-1. Masa gelombang itu diterima ialah selepas 4.0 s
dipancarkan.

Kapal perang

Kapal selam

Berapakah jarak kapal selam dengan kapal perang itu.

A 200 m
B 400 m
C 3200 m
D 6400 m
E 12800 m

31. Penjana Van de Graaff dapat melakukan semua yang berikut kecuali…….

A. menghasilkan cas negatif.


B. menghasilkan cas positif
C. mengkaji hubungan antara cas dengan arus
D. Menghasilkan arus ulang alik

10
A
32

V
X Y

Rajah di atas menunjukkan mentol bernyala apabila joki ditekan di Y. Apakah akan
terjadi kepada bacaan voltmeter dan bacaan ammeter apabila joki ditekan di X ?

A. Bacaan ammeter berkurang,bacaan voltmeter bertambah


B. Bacaan ammeter bertambah, bacaan voltmeter bertambah
C. Bacaan ammeter berkurang,bacaan voltmeter berkurang

U S

33. Rajah menunjukkan satu susunan radas untuk mengkaji arus teraruh . Antara
berikut bukan faktor yang menambahkan pesongan jarum galvanometer ?

A. Mengurangkan diameter lingkaran solenoid


B. Menukarkan kutub magnet
C. Menambahkan laju ayunan magnet
D. Menambahkan bilangan lilitan solenoid

34 Antara pernyataan berikut,yang manakah tidak benar mengenai transformer


unggul ?
A. Kuasa output adalah sama dengan kuasa input
B. Prinsip kerja transformer unggul berdasarkan prinsip aruhan elektromagnet

11
C. Transformer boleh digunakan untuk mengubah arus terus.
D. Voltan output lebih besar daripada voltan input jika bilangan lilitan gegelung
sekunder lebih banyak daripada gegelung primer

35. Alat pengukur yang hanya boleh digunakan untuk mengukur arus ulangalik
ialah
A. galvanometer
B. ammeter
C. meter dawai panas
D. meter gegelung bergerak

36 Satu bar magnet dan satu bar besi lembut yang serupa bentuknya dapat dibezakan
antara satu sama lain dengan
A memegangnya bersama-sama sebelah-menyebelah
B memegangnya bersama-sama hujung kepada hujung dalam satu garis
C memegangnya supaya hujung-hujungnya bertemu pada sudut tepat
D menggunakan satu bar magnet lain untuk menentukan perbezaannya

37 Yang mana satu daripada aturan-aturan berikut tidak betul digunakan.


A Aturan Tangan Kanan Fleming untuk motor elektrik
B Aturan Tangan Kanan Fleming untuk dinamo elektrik
C Aturan Genggaman Tangan Kanan untuk menentukan arah medan magnet bagi
satu dawai lurus yang membawa arus

38 Gambarajah di atas menunjukkan suatu konduktor Iurus PQ tergantung daripada dua


spring ringan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Konduktor PQ itu sedang berpegun
pada kedudukan keseimbangannya di antara kutub-kutub sebuah magnet lengkung.
Apabila suis K ditutupkan, konduktor PQ itu akan
A bergetar ke atas dan ke bawah berterusan
B tetap tidak bergerak

12
C bergerak ke bawah dan memanjangkan spring
D bergerak ke atas dan memendekkan spring

39 Gegelung bagi sebuah dinamo dipusingkan dalam sebuah medan magnet seperti yang
ditunjukkan dalam Rajah di atas. Punca-punca gegelung itu disambungkan kepada
sebuah osiloskop. Surih yang manakah di bawah ini akan diperhatikan pada skrin
osiloskop itu?

A B

C D

40 Yang manakah di antara berikut boleh berfungsi dengan lancar menggunakan arus
ulangalik sahaja?
A ammeter gegelung bergerak
B ammeter wayar panas
C motor elektrik
D transformer

41 Nyatakan satu get logik yang dapat menggantikan susunan get logik dibawah.

13
A Get ATAU
B Get X-ATAU
C Get TAK DAN
D Get TAK ATAU

42 Jadual kebenaran bagi kombinasi get logik adalah seperti di bawah.

A B X

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 0

Antara susunan get logik berikut yang manakah menunjukkan susunan get yang betul
bagi jadual kebenaran di atas.

A B

43 Antara susunan litar yang berikut yang manakah mentol akan bernyala jika semua
komponen elektrik berfungsi dengan normal.

A B

14
C D

44 Sebiji mentol yang berlabel 12V, 24W bernyala dengan kecerahan normal. Cari
bilangan elektron yang mengalir melalui mentol itu selama 2 jam.
[cas setiap electron = 1.6 x 10-19C]

A 9.0 x 1022
B 2.5 x 1019
C 1.25 x 1019
D 1.5 x 1020
E 1.8 x 1023

45

A B

C D
Bekalan G
au

R
H
Gamgar rajah di atas menunjukkan litar bagi rektifikasi penuh gelombang. Di bahagian
I
mana litar arah pengaliran arus tidak berubah apabila arah arus sumber arus ulangalik
F E
berubah?

A C D E F
B I F G H

C A B C D

15
46 Antara berikut yang manakah mempunyai sifat yang sama dengan zarah -α ?

A Proton
B Electron
C Nukleus helium

47 Antara berikut yang manakah graf yang mewakili bilangan atom yang telah reput
berubah dengan masa bagi suatu bahan radioaktif

48

Rajah menunjukkan satu sumber radioaktif diletakkan di hadapan sebuah tiub Geiger
Muller yang disambung kepada sebuah meter kadar. X ialah sejenis kepingan yang

16
diletakkan di antara sumber radioaktif dan tiub Geiger Muller itu. Berdasarkan
keputusan yang diperoleh seperti dalam jadual di bawah, tentukan sinar radioaktif
yang dipancarkan.

Jenis bahan X Bacaan meter kadar / bilangan per minit

Tanpa kepingan X 15000

Kertas nipis 14900

Kepingan aluminium setebal 5 mm 8000

A Sinar alfa
B Sinar beta
C Sinar gama
D Sinar X

49 Penggunaan kebuk awan membolehkan proses pengionan dapat dikesan melalui runut-
runut sinaran radioaktif yang digunakan. Runut zarah alfa adalah tebal tetapi pendek
berbanding runut zarah beta kerana

A Tenaga zarah alfa lebih tinggi daripada tenaga zarah beta


B Kuasa pengionan zarah alfa lebih tinggi daripada zarah beta
C Zarah alfa mempunyai jisim yang lebih kecil
D Zarah alfa mempunyai kuasa penembusan yang lebih tinggi

Bahan radioaktif Jisim asal / g Separuh hayat / jam


P 64 4
Q 32 X

50 Maklumat bagi dua bahan radioaktif P dan Q adalah seperti yang ditunjukkan dalam
jadual. Selepas 12 jam , didapati bahawa jisim P dan Q adalah sama.
Berapakah nilai X ?

A 1 jam
B 2 jam
C 4 jam
D 6 jam
E 8 jam

17
JAWAPAN SET 1

1 C 11 B 21 C 31 D 41 D
2 A 12 C 22 D 32 B 42 B
3 A 13 D 23 B 33 B 43 D
4 D 14 A 24 B 34 C 44 A
5 B 15 C 25 C 35 C 45 A
6 C 16 B 26 D 36 D 46 C
7 D 17 B 27 D 37 A 47 C
8 B 18 A 28 B 38 C 48 B
9 C 19 D 29 B 39 B 49 B
10 B 20 B 30 C 40 D 50 D

18