Anda di halaman 1dari 19

SULIT

Fizik
Kertas 1
2005

JABATAN PELAJARAN PERAK


______________________________________

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005

FIZIK

Kertas 1 Set 3

JANGAN BUKA KERTAS INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Melayu.

2. Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak.

[Lihat sebelah]
LTS 2005 SET 3 PAPER 1

Rajah di atas menunjukkan bacaan angkup vernier ketika rahangnya ditutup rapat.
Berapakah nilai ralat sifar?
A. - 0.02 cm
B - 0.08 cm
C + 0.02 cm
D + 0.08 cm

Manakah yang berikut bukan kaedah bagi mengurangkan ralat bagi bagi bacaan
jam randik di atas?
A menggunakan kanta pembesar
B kedudukan mata mesti berada tegak semasa membaca skala
C mengambil bacaan berulang-ulang

3 Manakah yang berikut unit bagi kuantiti kerja?


A joule
B volt
C watt
D amperejam

1
4 Antara berikut yang manakah merupakan kuantiti vektor
A frekuensi
B daya gerak elektrk
C momentum
D kerja

5 Antara berikut yang manakah pertukaran unit yang betul?


A 1 000 mm3 = 1.0 x 10 -4 m3
B 100 mm3 = 1.0 x 10-2 m3
C 450 mm3 = 4.5 x 10-7 m3
D 45 mm3 = 4.5 x 10 -6 m3

6 Graf yang manakah menunjukkan suatu jasad yang jatuh bebas?

A. B.
Halaju Halaju

0 Masa Masa
0
C
D
Halaju Halaju

0 Masa 0 Masa

7 Rajah menunjukkan graf halaju-masa bagi sebuah objek.

v/ms-1

40

0 t/s
4 8

-40
10 12

2
Hitungkan halaju purata objek itu ?

A 22.5 ms-1
B 23.3 ms-1
C 27.0 ms-1
D 28.0 ms-1

8 Sebuah troh bergerak menuruni satu permukaan condong yang licin dan permukaan
kasar yang mengufuk seperti rajah.

Graf halaju - masa menunjukkan gerakan troli itu semasa menuruni landasan. Antara
berikut yang manakah benar ?

A B
v v

t
t

C D
v v

t t

9 Rajah ialah sebuah jet yang boleb mendaki dan memecut di udara.

3
Antara. berikut yang manakah benar mengenai prinsip dan konsep fizik yang terlibat
menyebabkan sebuah jet boleh mendaki dan memecut .
semasa mendaki semasa memecut
A Bernoulli Keabadian momentum
B Archimedes Inersia
C Pascal Tekanan atmosfera

10 Rajah menunjukkan sebuah bongkah kayu berjisim 2 kg ditarik menggunakan tali tak
kenyal,

Bongkah kayu
2 kg T= 8N

Jika bongkah itu. mernecut dengan pecutan 3 ms-2 apabila ketegangan tali ialah 8 N.
Hitungkan daya geseran yang bertindak pada bongkah.

A 2N
B 4N
C 6N
D 8N
E 10N

11 Jadual menunjukkan hasil eksperimen apabila suatu bahan Z di masukkan ke dalam


lima jenis cecair P. Q, R , S dan T.

Cecair Ketumpatan cecair / kg m-3 Pemerhatian


P 14000 Terapung
Q 1100 Terapung
R 1000 Terapung
S 700 Tenggelam
T 550 Tenggelam

4
Berapakah ketumpatan bahan Z?
A 700 kg m-3
B antara 700 kg m-3 dan 1000 kg m-3
C 1000 kg m-3
D antara 1000 kg m-3 dan 1100 kg m-3

12 Gambar rajah menunjukkan pergerakan zarah asap dalam satu eksperimen mengkaji
Gerakan Brown

Apakah yang menyebabkan gerakan ini?

A Arus perolakan dalam udara


B Arus perolakan dalam asap
C Pergerakan rawak zarah asap
D Pergerakan rawak molekul udara

13 Rajah menunjukkan sebuah tangki yang berisi minyak.

3m
1m 0.5m

Berapakah tekanan yang dikenakan ke atas dasarnya jika berat minyak seberat
12 000 N?

A 4000 Pa
B 6000 Pa
C 8000 Pa
D 18 000 Pa

5
14 Gambar rajah menunjukkan manometer yang diisi dengan air. Satu lengan manometer
disambung dengan bekalan gas. Perbezaan aras ketinggian air bagi kedua-dua lengan
ialah h cm

Bekalan
Air h

Tinggi h boleh ditambah dengan


A mencondongkan tiub
B menggunakan merkuri
C menggunakan tiub yang lebih besar diameter
D menggunakan minyak yang mempunyai ketumpatan lebih rendah dari air.

15 Manakah reka bentuk penghadang berikut mempunyai struktur yang kuat?

A B

C D

16 Rajah di bawah menunjukkan sebutir peluru bergerak dengan halaju malar v.

6
Kuantiti fizik yang dipunyai oleh peluru pada ketika itu adalah
A daya
B impuls
C momentum

17 Rajah menunjukkan sebuah jasad ditarik dengan daya F1 dan ditolak dengan daya F2.

F1

θ
F2
Lantai

Apakah jumlah daya paduan sepanjang lantai?


A F1 + F2
B F1 + F2 kos θ
C F1 kos θ + F2
D F1 kos θ + F2 kos θ

18 Rajah di bawah menunjukkan seorang petani sedang menarik pemampat tanah


dengan daya F.

Apakah komponen daya mencancang F?


A mg
B - F sin θ
C mg + F sin θ
D mg - F sin θ

19 Rajah di bawah menunjukkan sebuah kereta bergerak dengan laju malar 20 m s-1.
Jumlah daya geseran yang menentang gerakan kereta ialah 600N.

20 m s-1

600 N
7
Berapakah kuasa enjin kereta untuk menentang geseran?
A 30 W
B 580 W
C 620 W
D 12 000 W

20 Rajah di bawah menunjukkan graf daya lawan pemanjangan bagi suatu spring.

Daya/N

40

30

20

10

Pemanjangan/m
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Kerja yang dilakukan untuk memanjangkan spring itu sebanyak 0.5 m adalah

A 10 J
B 20 J
C 100 J
D 200 J

21 Cahaya yang melalui dua medium mengalami fenomena pembiasan kerana berlakunya
perubahan berikut kecuali
A arah cahaya
B halaju cahaya
C frekuensi cahaya

22 Cermin cekung mempunyai kelebihan di atas cermin satah sebagai cermin pandang
belakang kereta kerana
A ia menghasilkan imej yang lebih besar
B ia menghasilkan imej yang lebih tajam dan cerah

8
C ia menghasilkan medan penglihatan yang lebih lebar
D ia tidak perlu diselaraskan kedudukannya untuk menghasilkan imej yang jelas

23 Rajah di bawah menunjukkan satu alur cahaya yang membawa isyarat radio ditujukan
pada sudut 40o melalui suatu gentian optik yang mempunyai indeks biasan 1.53.
Berapakah sudut tuju di titik P yang membolehkan pantulan dalam penuh berlaku?

40o

A 24.84o
B 49.00o
C 56.07o
D 60.04o
E 65.16o

24 Rajah di bawah menunjukkan gambarajah sinar untuk menunjukkan imej, I bagi suatu
objek, O yang dibentukkan oleh suatu kanta cembung. Jika OC = 6 cm, dan OI = 30 cm,
berapakah panjang fokus, f bagi kanta dan pembesaran, m imej itu?

Kanta

F I
O C

6 cm

30 cm

Panjang fokus, f Pembesaran, m


A 2.0 2.0
B 4.0 3.0
C 5.0 4.0
D 6.0 5.0

9
25 Antara pernyataan berikut adalah benar tentang kedua-dua teleskop astronomi dan
mikroskop majmuk kecuali

A Imej akhir kedua-duanya adalah maya


B Kedua-duanya menggunakan sepasang kanta cembung
C Imej bagi kanta objek akan menjadi objek bagi kanta mata
D Jarak pemisahan kedua-dua kanta ialah hasil tambah panjang focus kedua-dua
kanta objek dan kanta mata

26 Gelombang yang manakah menunjukkan frekuensi yang tinggi ?

Sesaran / cm
A

Masa / s
0.2

Sesaran / cm
B

Masa / s
0.4

Sesaran / cm

Masa / s
0.4

D Sesaran / cm

Masa / s
0.8

10
27 Apabila gelombang satah daripada tangki riak dipantulkan oleh penghalang frekuensi
gelombang akan

A Bertambah
B Berkurang
C Tidak berubah

28 Rajah menunjukkan siri perambatan gelombang air


.

V1 =36 cms-1

λ=4 cm λ=3.0 cm

kawasan dalam
kawasan cetek

Berapakah halaju gelombang di kawasan cetek ?


A 9.0 cms-1
B 12.0 cms-1
C 27.0 cms-1
D 108.0 cms-1
E 144.0 cms-1

29 Apakah yang terjadi kepada jumlah tenaga dalam ayunan spring apabila frekuansi asli
tidak mengalami pelembapan ?
A Tetap
B Berkurang
C Bertambah

30 Bunyi yang mempunyai frekuensi yang lebih tinggi mempunyai


A Kelangsingan yang tinggi
B Kelangsingan yang rendah
C Kenyaringan yang tinggi
D Kenyaringan yang rendah

11
31. Dalam masa 2 minit, sebanyak 2.5 A arus telah mengalir melalui satu
konduktor.Berapakah cas elektrik yang mengalir dalam konduktor dalam
tempoh tersebut?
A 200 C
B 300 C
C 400 C

P X

Q
Y Z

32. Rajah menunjukkan satu litar elektrik terdiri daripada perintang X,Y dan Z yang
serupa dan alat pengukur elektrik P dan Q.Nyatakan alat yang sesuai untuk
mewakili P dan Q ?
Alat P Alat Q
A. ammeter voltmeter
B. voltmeter ammeter
C. ammeter ammeter
D. voltmeter voltmeter

33. Antara berikut , alat yang manakah dikelaskan dengan betul mengikut prinsip
kerjanya ?
Berfungsi berdasarkan kesan Berfungsi berdasarkan kesan
elektromagnet aruhan elektromagnet
A. Motor elektrik Mentol elektrik
B. Geganti elektrik Dinamo
C. Loceng elektrik Jangka masa detik
D. Pembesar suara Ammeter gegelung bergerak

12
Gegelung Bilangan lilitan
J 1 000
K 50
L 2 000
M 1 000

34. Berdasarkan jadual diatas, pilih pasangan gegelung yang sesuai untuk membina
transformer menaik .
Gegelung primer Gegelung sekunder
A. L M
B L K
C J M
D M K
E K J

35. Tenaga elektrik dihantar pada kadar 50 kW pada voltan 25 kV melalui satu kabel yang
jumlah rintangannya 5 Ω , hitungkan tenaga elektrik yang hilang setiap 1 saat .
A. 20 J
B. 100 J
C. 200 J
D. 250 J

36 Elektromagnet digunakan dalam alat-alat berikut kecuali


A fon telinga
B loceng elektrik
C magnet angkat
D ammeter dawai panas

37 Besi lembut digunakan sebagai elektromagnet sebab ia


A dapat dibentuk menjadi bentuk elektromagnet yang sesuai dengan mudah
B sangat mudah dimagnetkan dan juga sangat mudah menghilangkan kemagnetan
yang dihasilkan oleh arus elektrik.
C murah harganya.
an dengan baik.

13
38 Satu d.g.e. aruhan boleh dihasilkan dalam sebuah konduktor yang
A pegun dalam sebuah medan magnet yang tidak berubah.
B bergerak tegak kepada medan magnet.
C bergerak selari kepada medan magnet

39 Rajah di atas menunjukkan sebatang bar magnet yang bergerak dengan kelajuan
sekata masuk ke dalam suatu gegelung. Gegetung itu disambungkan ke sebuah
galvanometer peka. Yang manakah di antara graf-graf berikut paling baik menunjukkan
arus yang diaruhkan dalam gegelung itu semasa magnet itu masuk ke dalamnya?
Arus Arus

A masa B masa

Arus Arus

C masa D masa

40 Seutas wayar lurus diletakkan di dalam suatu medan magnet supaya ia bersudut tegak
dengan urat daya magnet. Yang mana satukah di antara berikut akan berlaku apabila
arus dilalukan melalui wayar konduktor itu?
A Wayar itu akan berputar dalam medan magnet
B Wayar itu akan mengalami suatu daya bertindak ke atasnya
C Saling tindakan di antara arus dengan medan magnet menyebabkan bunga api
terpancar keluar daripada wayar
D Magnet itu menjadi panas

14
41 Antara yang berikut adalah benar tentang semikonduktor jenis n.
P: Dihasilkan melalui pendopan boron
Q: Cas majoriti adalah elektron
R: Paras tenaga bahan penderma adalah lebih dekat dengan jalur konduksi

A P dan Q
B Q dan R
C P dan R
D P, Q dan R

42

au R OSK
D1

Gambar rajah di atas menunjukkan litar elektrik bagi rektifikasi separuh gelombang.
Yang manakah berikut adalah paparan pada skrin OSK apabila perintang R diganti
dengan dengan diod yang serupa dengan diod D1.

A B C

15
43 Gambar rajah di bawah menunjukkan litar flip-flop yang digunakkan dalam sistem
penggera.

1
S 1
X

Y
R 0
1

Pada keadaan awal input SR ialah 1,1 dan output XY adalah 1,0, penggera tidak
berbunyi. Apabila SR ialah 1,0 dan output XY ialah 0,1, penggera berbunyi iaitu
keadaan flip. Antara jadual kebenaran yang berikut adalah benar untuk keadaan
hold(kekal), dan flop(reset)

S R X Y S R X Y S R X Y

awal 1 1 1 0 awal 1 1 1 0 awal 1 1 1 0

flip 1 0 0 1 flip 1 0 0 1 flip 1 0 0 1

hold 1 1 1 1 hold 1 1 0 1 hold 1 1 1 0

flop 0 1 1 1 flop 0 1 1 0 flop 0 1 0 1

A B C
S R X Y S R X Y

awal 1 1 1 0 awal 1 1 1 0

flip 1 0 0 1 flip 1 0 0 1

hold 1 1 0 1 hold 1 1 0 1

flop 0 1 0 1 flop 0 1 1 1
D E

44 Antara yang berikut yang manakah menunjukkan simbol yang betul untuk transistor
pnp.
C C C B

B B E C

E E B E

A B C D

16
45 Gambar rajah di bawah menunjukkan litar rektifikasi penuh gelombang dengan perata.

au OSK
C R

Fungsi kapasitor C adalah untuk


A membebaskan cas melalui perintang R apabila tiada arus mengalir melalui litar.
B mengawal arus dalam litar.
C menghalang arus terus dalam litar.
D songsangkan arah pengaliran arus melalui R

46 Persamaan di bawah menunjukkan satu proses penyepaian uranium 238 yang akhirnya
menghasilkan nukleus thorium 230 . Antara berikut yang manakah sinar radioaktif yang
dikeluarkan mengikut urutan dalam proses itu ?

238 234 234 234 230


U Th Pa U Th
92 90 91 92 90

A Sinar beta, sinar gamma, sinar gamma , sinar beta


B Sinar alfa , sinar beta , sinar beta , sinar alfa
C Sinar beta , sinar alfa , sinar alfa , sinar beta

47 Unsur L yang mereput mengeluarkan 3 sinar beta dan 4 sinar alfa untuk menghasilkan
unsur M. Jika nombor jisim dan nombor atom unsur M masing-masing ialah 235 dan 92
, berapakah nombor jisim dan nombor atom unsur L ?

Nombor jisim Nombor atom


A 251 97
B 231 103
C 232 89
D 79 231

17
48 Dalam sebuah reaktor nuklear, rod-rod uranium adalah dikelilingi grafit .Tujuan utama
grafit ialah untuk

A mengalirkan keluar haba yang dihasilkan


B melambatkan neutron-neutron
C memberi perlindungan daripada keluaran zarah beta
D menyerap hasil-hasil pereputan bergas.

49 Satu contoh pelakuran nukleus adalah seperti ditunjukkan dalam persamaan di bawah.

2 2 a 1
H + H X + n + tenaga
1 1 2 0

Apakah unsur X dan nilai a ?


X a
A Helium 3
B Helium 4
C Boron 3
D hidrogen 2

50 Dalam suatu eksperimen untuk mencari separuh hayat suatu isotop radioaktif ,
keputusan berikut diperolehi:

Keaktifan / bil per minit 410 290 200 140 95 69


Masa / minit 0 2 4 6 8 10

Berapakah anggaran untuk separuh hayat isotop tersebut ?


A 1 min
B 2 min
C 4 min
D 6 min
E 8 min

18