Anda di halaman 1dari 8

PERATURAN PEMARKAHAN

LEARNING TO SCORE
MATEMATIK SPM

KERTAS 2

SET 3

Soalan Peraturan Pemarkahan Markah

1 (a)

(b)

2 1 4 22 1
14×14×10 atau X X X j3
2 3 7

1 4 22 1
14×14×10 - X X X j 3 = 1698
2 3 7

21
j 3 = 262 X atau setara 1
44
j=5 1 4

3 (a) ∠BQT atau ∠TQB 1


6
(b) Tan ∠BQT = atau setara 2
13
∠BQT = 24.78o atau 24o 46’ 1
4

4 (a) Pernyataan 1
(b) 4 + 8 = 12 atau 8 < 4 2
(c) 3n2 – 1 di mana n = 1, 2, 3 …………… n = interger positif 2

1
5 6m – 3n = 24 atau 2m + 6n = – 20 1
7m = 14 atau – 7n = 28 1
m=2 1
n=–4 1
4

6 (a) x= 2 1

(b) mRS= -4 1

-8 = -4(8) + c atau setara 1

y = -4x + 24 1

pintasan-y = 24 1
5

7 4n2 + 6n – 4 = 0 1
(2n –1) (2n + 4) = 0 1
1
n = 1
2
n=–2 1
4
1  − 2 − 5
8 (a)   1
− 12 − (−15)  3 6 

m = 3, n = 1 1,1

(b)  x  1  − 2 − 5  3 
  =    
 y 3  3 6   − 5
1

19
x= , y = -7
3 1,1

9 (a) 1 22
X2X X 28 1
6 7

1 22 1
14 + 14 + X2X X 28 + 14 + 14 atau setara
6 7
1
85 atau setara 1
3

2
(b) 1 22 1 22
X X 28 X 28 atau X X 14 X 14 1
6 7 3 7

1 22 1 22 1
X X 28 X 28 - X X 14 X 14
6 7 3 7
616 1 1
atau 205
3 3
6

10 1 4
(a) × 1
5 15
4 1
75

1 2
(b) 1–  ×  1
2 5
1 1
1–
5
4
1
5
5

11 (a) 20 1

(b) 1 1
X 60 X 5
2
1
150

(c)
1 1 1
X 4 X 80 + ( 80 + 60 ) X 1
2 2

1 1 1 1
X 4 X 80 + ( 80 + 60 ) X 1 - X 60 X 5
2 2 2

80 1
6

12 (a) k=6 1
m = -19 1

(b) graf 4

(c) y= 6 1
x = -3.4 , 1.9 1,1

(d) y = -2x – 5 1
garis lurus y = -2x – 5 1

x = 2.3 , -2.8 (kedua-dua betul) 1 12

3
13 (a) (i) (-2, -1) 1
(ii) (8, -1) 2

(b) U: putaran pada titik B 90o lawan arah jam 3

Nota:
Putaran pada titik B atau
Putaran 90o lawan arah jam (2)
Putaran (1)

W: pembesaran pada titik B dengan factor skala 3 3

Nota:
Pembesaran pada titik B atau
Pembesaran dengan faktor skala 3 (2)

Pembesaran (1)

(c) (a) 16.5 X 3* 2 2


148.5 1

14 (a) Sempadan atas Kekerapan longgokan


1.15 0
1.65 6
2.15 22
2.65 43
3.15 54
3.65 58 2
4.15 60 1

(b) Lukis ogif


6
(c)
2.70
1

(d) Balang kaca yang ke-30 mempunyai jejari 2.3 cm 2

4
15 (a) J K P R

4 cm 1

H 2 cm G Q 2.5 cm U

(b) V X
(i)
2 cm
H G

1
F U
1
5 cm
Q 4 cm 2

D 2 cm E 5 cm T

(ii)
X W
2 cm
4 cm 1
G K
1
U R
7 cm 1
2 cm
Q P 2
2 cm

T S 3 cm Y

12

5
16 (a) 3000 (1)
60
50 – 40 (1)
Q (10o U, 120o T) (1) (1)

(b) penggunaan kos 40o (1)


180 × 60 × kos 40o (1)
8273.3 (1)

(c) 150o (1)


150 X 60 (1)
150 X 60
(1)
1500
0900 + 0600 atau 9 + 6 (1)
1500 atau 3 ptg (1)

12

6
LAMPIRAN
KERTAS 2 SET 3

12. (b)

10

x
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

7
LAMPIRAN
KERTAS 2 SET 3
NO.14

Kekerapan Longgokan

60

50

40

30

20

10

0
0
1.15 1.65 2.15 2.65 3.15 3.65 4.15

Jejari (cm)