Anda di halaman 1dari 19

SULIT 1449/2

1449/2
Matematik
Kertas 2
2005

1
2 jam
2

JABATAN PELAJARAN PERAK


______________________________________

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005

MATEMATIK

Kertas 2 Set 2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Melayu.

2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B.


Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan empat soalan dalam Bahagian B.

3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam
kertas soalan.

4. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan


markah.

5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang
telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru.

6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan dan ceraian soalan ditunjukkan
dalam kurungan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak.


[Lihat sebelah

1
Bahagian A
[ 52 markah ]
Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1. Gambarajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set A, set B dan set C.


Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan
(a) A’ ∩ B
(b) A ∩ ( B U C )
[3 markah]

Jawapan:

(a)

(b)

2
2. Rajah 1 menunjukkan sebuah bungkah semi silinder ABCDEF diletakkan di atas
sebuah kubus ABCDJGHI.

RAJAH 1

22
Dengan menggunakan π = , hitungkan isipadu gabungan bungkah tersebut.
7
[4 markah]

Jawapan:

3
3.

RAJAH 2

PQRSTUVW adalah sebuah prisma dengan tapak segiempat sama bersisi 7cm dan
TUVW adalah satah mengufuk. QRWV adalah satah condong dan PQVU adalah keratan
rentas seragam prisma itu. UP dan TS adalah tegak.

Hitungkan sudut antara satah QRWV dengan tapak PQRS.


[4 markah]

Jawapan:

4
4. (a) . Nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu.

-2-3=5 dan 2 x ( -3 ) = - 6 .

(b) Berdasarkan objek dan ciri diberi , tulis satu pernyataan benar dengan
menggunakan pengkuantiti ‘semua’ atau ‘sebilangan’

objek : poligon.

ciri : mempunyai jumlah sudut peluaran 360 0 .

(c). Lengkapkan premis dalam hujah berikut :

Premis 1 : Jika p adalah integer negatif maka nilainya kurang daripada 0.

Premis 2 : ………………………………………………………………….

Kesimpulan : -1 bernilai kurang daripada 0.


[5 markah]

Jawapan :

(a) ...............................................................................................................................

(b) ................................................................................................................................

.................................................................................................................................

(c) Premis 2:

................................................................................................................................

5
5. Hitungkan nilai h dan k yang memuaskan persamaan linear serentak berikut :

1
h + k = -4
2

h - 4k = 10

[4 markah]

Jawapan:

6
6. Dalam Rajah 3 , QRST ialah sebuah segi empat selari dan O ialah asalan.

T (2,4)

Q S
-1 0
x

R ( 1, -4) RAJAH 3

Carikan

(a) persamaan garis lurus RS,

(b) pintasan-y bagi garis lurus ST.


[5 markah]

Jawapan:

(a)

(b)

7
3p 2 + 7p
7. Selesaikan persamaan =2 [4 markah]
p +1

Jawapan:

8
8 (a) Diberi persamaan matriks
 3 5   4 − 5  1 0
n     =   ,
 2 4  p 3   0 1
carikan nilai n dan nilai p.
(b) Seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan nilai y
yang memenuhi persamaan matriks berikut:
 3 5  x   2
    =  
 2 4  y   2
[6 markah]
Jawapan:

(a)

(b)

9
9.

RAJAH 4

Rajah 4 menunjukkan dua lengkok bulatan VWX dan YZ berpusat O. Diberi OVZ dan OXY
22
ialah garis lurus dengan OX = XY = VX = 21 cm. Dengan menganggap π = , hitungkan
7
(a) perimeter seluruh rajah
(b) luas rantau berlorek.
[6 markah]
Jawapan :
(a)

(b)

10
10.
Hijau Biru Merah
Kad 5 6 4
Pen 8 5 3
JADUAL 1

Jadual 1 di atas menunjukkan bilangan kad dan pen mengikut warna yang terdapat di dalam
sebuah kotak. Sekeping kad dan sebatang pen dikeluarkan secara rawak daripada kotak
itu. Hitung kebarangkalian bahawa

(a) Kad biru dan pen merah dikeluarkan [2 markah]


(b) Kad dan pen yang dikeluarkan itu adalah sama warna [3 markah]

Jawapan :
(a)

(b)

11
11.

Laju (m/s)

v P

Q W
30

R S
15

T
Masa (s)
O 4 8 12 16

RAJAH 5

Pada rajah 5 di atas, OQW ialah graf laju-masa bagi zarah I dan PRST ialah graf laju-masa
bagi zarah II dalam tempoh 16 saat. Hitungkan

(a) Tempoh masa zarah I bergerak pada laju malar.


(b) Nilai v jika jumlah jarak yang dilalui oleh zarah II ialah 330 meter.
(c) Beza jarak antara zarah I dan zarah II dalam tempoh 16 saat itu.

[6 markah]
Jawapan :
(a)

(b)

(c)

12
Bahagian B
[ 48 markah ]
Jawab empat soalan daripada bahagian ini

12. (a) Jadual 2 menunjukkan nilai-nilai x dan y bagi persamaan y = x3 – 2x + 5

x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
y -51 -16 k 6 5 m 9 n 61

JADUAL 2
Hitung nilai k, m dan n. [ 3 markah ]

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm


kepada 10 unit pada paksi-y, lukiskan graf y = x3 – 2x + 5 bagi -4 ≤ x ≤ 4.
[ 4 markah ]
(c) Daripada graf anda, carikan

(i) nilai y apabila x = 2.5

(ii) nilai x apabila y = -20


[ 2 markah ]

(d) Lorekkan rantau yang memuaskan ketaksamaan-ketaksamaan y > -15,

y ≤ x3 – 2x + 5 dan x ≤ 0 dan tandakan dengan “R”.


[ 3 markah ]

Jawapan :
(a) k = …………………….

m = ……………………

n = …………………….

(b) Graf

(c) (i) y = …………………………………..

(ii) x = …………………………………..

(d) Graf

13
13. Rajah 6 menunjukkan sisi empat ABCD, JKLM dan JPQR dilukis pada suatu satah
Cartesan.

B 4
P

C
2

A D

-2 0 K 2 4 6 8 x

L Q
-2

J M R

RAJAH 6

 5 
(a) Penjelmaan V mewakili satu translasi  
 − 2
Penjelmaan W mewakili satu pantulan pada garis y = 3.
Nyatakan koordinat imej bagi titik C di bawah penjelmaan berikut:
(i) VW
(ii) WV
[4 markah]
(b) Diberi sesiempat JPQR adalah imej bagi sisiempat ABCD di bawah
gabungan penjelmaan TU. Perihalkan selengkapnya penjelmaan U dan
penjelmaan T
[5 markah]

(c) Diberi bahawa luas sisiempat ABCD mewakili suatu kawasan yang
mempunyai luas 24 m2 , hitungkan luas, dalam m2, kawasan yang diwakili oleh
kawasan berlorek KPQRM
[3 markah]

14
Jawapan:

13 (a) (i) ………………………..

(ii) ………………………..

(b) U : ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

T: ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

(c)

15
14. Data dalam rajah 7 di bawah menunjukkan markah 30 orang pelajar dalam satu
ujian Matematik.

31 41 81 60 33 28
34 44 52 35 48 21
32 58 46 65 42 67
38 69 79 55 43 88
72 54 87 51 45 49

RAJAH 7

(a) Berdasarkan data di atas dan dengan menggunakan saiz selang kelas yang
sama, lengkapkan jadual 3 di ruangan jawapan.
[4 markah]

(b) Berdasarkan jadual di (a), anggarkan min markah ujian Matematik

[3 markah]

(c) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi-x dan 2 cm


kepada seorang pelajar pada paksi-y, bina satu poligon kekerapan berdasarkan
jadual yang dibina di (a).
[4 markah]

(d) Berdasarkan poligon kekerapan di (c) ,nyatakan satu maklumat yang diperolehi .
[1 markah]

Jawapan :

(a)
Markah Kekerapan Titik tengah
20-29
30-39

JADUAL 3
(b)

(c) graf

(d) ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

16
15 (a) Rajah 8(i) menunjukkan sebuah pepejal yang terdiri daripada dua prisma berasingan
yang tercantum pada satah ADHE. Tapak pepejal itu, ABCDL terletak di atas meja
mengufuk. Satu daripada prisma itu mempunyai muka berbentuk semi bulatan JKM
dengan diameter 5 cm sebagai keratan rentas seragamnya. Prisma yang satu lagi
mempunyai muka berbentuk ABFE sebagai keratan rentas seragamnya. Tepi AEJ,
BF, CG dan DHK adalah tegak. Segiempat tepat EFGH ialah satah condong.

K
M 2 cm
H
J
G

E
2 cm
F
D
4 cm C
L

A 3 cm B

X
RAJAH 8(i)

Lukiskan dengan skala penuh, dongakan pepejal itu pada satah mencancang
yang selari dengan AB sebagaimana dilihat dari X. [3 markah]

Jawapan:

15(a)

17
(b) Sebuah pepejal berbentuk sebuah prisma tegak dicantumkan kepada pepejal dalam
Rajah 7(i) pada satah tegak BCGF.Segitiga sisi sama RQS ialah keratan rentas
seragam prisma itu. Tapak ABPCDL terletak pada satah mengufuk.

K
M 2 cm
H
J S

G
E
R Q
F
D
4 cm C 3 cm
L
2 cm

P Y
A 3 cm B

RAJAH 8(ii)
Lukiskan dengan skala penuh,
(i) pelan pepejal gabungan itu, [4 markah]
(ii) dongakan pepejal gabungan itu pada satah mencancang yang selari dengan
BC sebagaimana dilihat dari Y. [5 markah]

Jawapan:
15 (b) (i), (ii)

18
16. H, J dan K ialah tiga titik di permukaan bumi. HJ ialah diameter selarian latitud 35o U
dan K terletak 4800 batu nautika ke selatan J. Diberi longitud bagi H ialah 20o B.

(a) Cari latitud bagi K

[4 markah]

(b) Hitungkan jarak, dalam batu nautika, dari H ke J, diukur sepanjang


selarian latitud sepunya.
[3 markah]

(c) Sebuah kapal terbang bertolak dari H ke K melalui kutub utara. Kapal terbang itu
bertolak dari H pada jam 0600 dan tiba di K pada jam 2030 hari yang sama.
Hitungkan purata laju, dalam knot, kapal terbang itu.
[5 markah]

Jawapan :
(a)

(b)

(c)

SOALAN TAMAT

19