Anda di halaman 1dari 17

SULIT 1449/1

1449/1
Matematik
Kertas 1
2005

1
1 jam
4

JABATAN PELAJARAN PERAK


______________________________________

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005

MATEMATIK

Kertas 1 Set 2

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Melayu.

2. Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.

[Lihat sebelah
SULIT
1449/1

1
SULIT 1449/1
Jawab semua soalan.

1. Ungkapkan 0.0000405 dalam bentuk piawai.

A 4.05 x 10-5

B 4.05 x 105

C 405 x 10-7

D 405 x 107

4.96 x10 −2
2.
(4x10 )
−3 2

A 1.24 x 103

B 1.24 x 104

C 3.10 x 103

D 3.10 x 104

3. 4.81 x 10-6 - 2.7 x 10-7 =

A 4.54 x 10-7

B 4.54 x 10-6

C 2.11 x 10-7

D 2.11 x 10-6

4. Bundarkan 0.09109 betul kepada tiga angka bererti.

A 0.09

B 0.091

C 0.0910

D 0.0911

1449/1 SULIT

2
5 Ungkapkan 10 110 1012 sebagai nombor dalam asas lapan.
A 2618
B 2658
C 5418
D 5518
6 11 1102 + 11002 =
A 100 0102
B 101 0102
C 110 0102
D 110 0102

RAJAH 1
Dalam Rajah 1 di atas, ABCDEF adalah heksagon sekata. GECH dan ABH adalah garis
lurus. Nilai x + y =
A 30 o
B 150 o
C 180 o
D 210 o

3
8

RAJAH 2
Dalam Rajah 2 di atas, AB ialah tangen kepada bulatan berpusat O. CODA ialah suatu garis
lurus. Nilai x ialah
A 20o
B 25 o
C 30 o
D 35 o

2 K

-5 5

M -2

-4

RAJAH 3
Rajah 3 menunjukkan dua titik, K dan M pada suatu satah Cartesan.
M ialah imej bagi K di bawah satu penjelmaan.

4
Antara pernyataan di bawah, yang manakah benar?

A. Putaran 90º ikut arah jam pada (-4, 0)

B. Pembesaran pada (1, 4) dengan faktor skala 2

 − 2
C. Translasi  
 − 4

D. Pantulan pada paksi-x

10.

F 4

2 E

G -5 A B C 5
D

-2
I

-4
H

RAJAH 4

Rajah 4 menunjukkan dua segiempat sama, AICE dan CFGH pada satu satah
Cartesan. AICE ialah imej bagi CFGH di bawah satu pembesaran.
Antara titik A, B, C dan D, yang manakah pusat pembesaran?

5
11

x
A B
O

RAJAH 5

Dalam Rajah 5, ABC ialah sebuah bulatan berpusat O. AOB ialah garis lurus.
Diberi jejari = 2 cm, cari sin x0 .

4
A.
7

3
B.
7

7
C.
4

7
D.
2

12.

-1

RAJAH 6
6
Rajah 6 menunjukkan graf y = kos x
Nilai K ialah

A. 900

B. 1800

C. 2700

D. 3600

13 Dalam Rajah 7, ABC dan ACD ialah dua segitiga bersudut tegak.

C
B
60˚
D

28 cm

R

RAJAH 7
1
Diberi bahawa kos x˚ = . Hitungkan panjang AD
2
A 7
B 12.12
C 16.16
D 24.24

14 Rajah 8 menunjukkan sebuah prisma dengan tapak segiempat tepat JKLM


mengufuk. Titik R dan S masing-masing ialah titik tengah bagi tepi JM dan KL.

P Q

M
L
R
S

J K
RAJAH 8

7
Namakan sudut antara satah JQM dengan satah JKLM
A QML
B QJK
C QRS
D QRL
15 Dalam rajah 9 A, B dan C ialah tiga titik pada tanah rata. CT ialah sebatang
tiang bendera yang tegak di atas C.

T
B

A
RAJAH 9

Sudut dongakan titik T dari titik A ialah


A BAT
B ATC
C ACT
D TAC

16 Dalam rajah 10, JK dan LM ialah dua batang tiang tegak pada satah
mengufuk.
K

30
10

J 50 L
RAJAH 10

8
Sudut tunduk puncak M dari puncak K ialah
A 21.80
B 23.58
C 30.96
D 68.20

17.

U 300U
P

S
400B
RAJAH 11

Dalam Rajah 11,U ialah Kutub Utara dan S ialah Kutub Selatan.Diberi bahawa Q terletak
sejauh 4800 b.n ke selatan P.Latitud bagi Q ialah

A. 300S
B. 400S
C. 500S
D. 800S

18
R

1000
P 600

300

Q
RAJAH 12

Dalam Rajah 12 ,P,Q, dan R ialah tiga titik pada permukaan mengufuk.
Bearing Q dari R ialah

A. 0300
B. 1500
C. 1600
D. 3300

9
1 2h − 1
19. − =
5h 10h 2

1
A. -
5h

1
B.
5h
1
C.-
10h 2

1
D.
10h 2

20. ( x + 2) (x – 3) – x (x -2) =

A x- 6
B 3x + 4
C 3x - 6
D -3x - 6

21. Diberi 2h + 4g = 6 , maka g =


5

A 15 + h
10

B 15 - h
10

C 3- h
10

D 15 - h
2

10
K
22. 3- = K -1 , maka K =
2

A. 2.

B. - 2

8
C.
3

3
D. -
8

1
23. r boleh ditulis sebagai
2

1
A
2r
1
B 1
r 2

2
C
r
D r

24. Ringkaskan ( 2 x -2 ) 4

A 16 x -8

B 2x2

C 8 x -2

D. 2x -8

25. Semua integer x yang memuaskan ketaksamaan x + 3 < 2 x − 3 dan x ≤ 9 ialah

A. 7, 8, 9
B. 6, 7, 8
C. 8, 9, 10
D. 5, 6, 7

11
26. Diberi 1 < q < 4 dan -2 ≤ p < 3 dimana p dan q ialah integer. Senaraikan semua nilai
yang mungkin bagi p + q

A. -2, -1, 0, 1, 2
B. 0, 1, 2, 3, 4
C. 1, 2, 3, 4, 5
D. 2, 3, 4, 5, 6

27.
Januari

Februari

Mac

April

Mei

Mewakili 20 buah skuter

Piktograf di atas menunjukkan bilangan skuter yang dijual oleh sebuah syarikat dalam
tempoh 4 bulan. Nisbah bilangan skuter yang dijual pada bulan Mac kepada bilangan
skuter yang dijual pada bulan Mei ialah 3 : 5. Hitungkan bilangan skuter yang dijual
dalam bulan Mac.

A. 20
B. 40
C. 60
D. 80

28. Diberi median bagi nombor-nombor 8, 9 10, 6, 11, 14, m , 13, 17 ialah m dimana m
ialah integer. Nilai-nilai yang mungkin bagi m ialah

A. 7 atau 8
B. 8 atau 9
C. 9 atau 10
D. 10 atau 11

12
29. Antara berikut yang manakah lakaran bagi graf fungsi y = x3 + 3?

A B

3 3

D
C

-3
-3

30. Rajah 13 menunjukkan sebuah gambarajah Venn dengan unsur-unsur daripada set P,
set Q dan set R.

P Q

28
2x 16 + x

30
4 x

R 38

RAJAH 13

Diberi ξ = P ∪ Q ∪ R dan n(P’) = n(R’)

13
Carikan nilai x

A 10
B 17
C 19
D 29

31. Rajah 14 ialah sebuah gambarajah Venn dengan keadaan ξ = P ∪ Q ∪ R.

Q
P R

RAJAH 14

A (P ∩ Q) ∩ (Q ∩ R)
B (P ∪ Q) ∩ (Q ∪ R)
C (P ∪ Q) ∪ (Q ∪ R)
D (P ∩ Q) ∪ (Q ∩ R)

32. Diberi Set semesta ξ = P ∪ Q ∪ R. n(ξ) = 35, n(P) = 17, n(Q) = 20 dan n(P∩Q) = 9.
Carikan n(P’∩Q)

A 11
B 18
C 20
D 27

14
33. Rajah 15 menunjukkan garis lurus LM pada suatu satah Cartesan.

-1 0 1 2

M
RAJAH 15

Kecerunan LM ialah

−1
A
2
B -2
1
C
2
D 2

34. Rajah 16 menunjukkan dua garis lurus, PQ dan QR, pada suatu satah Cartesan

y
Q

P
RAJAH 16

Persamaan garis lurus PQ ialah y = x + 2 dan persamaan garis lurus QR ialah

15
2 y = −5 x + 18

Nyatakan koordinat titik Q


A ( 2, 4 )
B ( 2, 6 )
C ( 4, 2 )
D ( 4, 18 )

35. Rajah 17 menunjukkan beberapa keping kad nombor.

G E M I L A N G
Rajah 17

Sekeping kad dipilih secara rawak.


Nyatakan kebarangkalian bahawa kad yang dipilih ialah kad huruf vokal

1
A
8
3
B
4
3
C
8
5
D
8

36. Sebuah kotak mengandungi gui-guli biru, kuning dan merah. Jika sebiji guli dikeluarkan
secara rawak dari kotak itu kebarangkalian bahawa guli yang dikeluarkan berwarna
2 1
merah ialah dan kebarangkalian guli yang dikeluarkan bewarna kuning ialah
5 10
Jika terdapat 20 guli biru dalam kotak itu, cari jumlah guli dalam kotak tersebut

A 10
B 20
C 30
D 40

16
37. Sebanyak 20 biji bola ping pong ditanda dengan nombor 1 hingga 20 dimasukkan ke
dalam sebuah beg. Sebiji bola dikeluarkan dari beg itu secara rawak. Kebarangkalian
bola yang dipilih adalah nombor perdana ialah :-

8
A
20
9
B
20
10
C
20
11
D
20

38. P berubah secara songsang dengan punca kuasa dua Q. Hubungan yang menguatkan
P dan Q ialah

A P α Q1/2
B P α 1/Q2
C P α √Q
D P α 1/√Q

39. Diberi p α (√m) /n2 , jika p = 8 , n = 3 maka m = 16. Hitung nilai m jika p = 4 ,
n = 6.

A 24
B 32
C 46
D 64

2  y  − 2
40. Diberi matriks   -   = 2   . Cari nilai x – y.
 x 6  3 

A 6
B 12
C 15
D 18

SOALAN TAMAT

17