Anda di halaman 1dari 7

SULIT

3472/2
Matematik
Tambahan
Kertas 2
Tahun 2005
2 12 jam

JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE

MATEMATIK TAMBAHAN

Kertas 2 Set 3

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian : Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian
C.
2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A, empat soalan daripada Bahagian B dan dua
soalan daripada Bahagian C.
3. Bagi setiap soalan berikan SATU jawapan/penyelesaian sahaja.
4. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu
anda untuk mendapatkan markah.
5. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.
6. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan dan ceraian soalan ditunjukkan dalam
kurungan.
7. Satu senarai rumus disediakan
8. Sebuah buku sifir matematik empat angka disediakan.
9. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.


Matematik Tambahan SPM
Kertas 2 Set 3

Bahagian A
[40 markah]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.


2
1. Selesaikan persamaan serentak m - n = 2 dan m = 8 – 2n. Berikan jawapan
anda betul sehingga 3 tempat perpuluhan.
[5 markah]

2. Rajah 1 menunjukkan garis RT yang berserenjang dengan garis ST di titik T.

R (0,12)
S

x
T (-6,0) O

RAJAH 1

(a) Tuliskan persamaan garis lurus RT dalam bentuk pintasan.


[1 markah]
(b) Cari persamaan garis ST.
[2 markah]
(c) Diberi kecerunan garis SR ialah 1, carikan koordinat S.
[3 markah]

3. (a) Lakarkan graf bagi y = kos 2x untuk 0° ≤ x ≤ π .


[3 markah]
(b) Seterusnya pada paksi yang sama lakarkan satu garis lurus yang
sesuai dan carikan bilangan penyelesaian bagi persamaan
x 1
kos 2x + = untuk 0° ≤ x ≤ π .
2π 2
[3 markah]
4. Satu set data terdiri daripada 8 nombor. Hasil tambah bagi nombor-nombor
tersebut ialah 160 dan hasil tambah kuasadua nombor-nombor itu ialah 6400.

(a) Carikan min dan sisihan piawai bagi 8 nombor itu.


[3 markah]
(b) Apabila satu nombor lain ditambah kepada set data itu, minnya bertambah
sebanyak 3. Carikan,
(i) nombor baru itu,
(ii) varians bagi set 9 nombor itu.
[4 markah]

Learning To Score 2005 Halaman 2


Unit Kurikulum
Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
Kertas 2 Set 3

2
5. Fungsi kecerunan bagi suatu lengkung ialah 3x + x – 2. Diberi lengkung itu melalui
titik (2,5) , carikan

(a) persamaan lengkung tersebut


[3 markah]
(b) koordinat titik-titik pusingan lengkung itu dan tentukan sama ada
titik-titik pusingan itu adalah maksimum atau minimum.
[5 markah]

6. Dalam suatu janjang geometri, sebutan keduanya ialah 50 dan sebutan


keempatnya ialah 8 . Diberi r > 0 , hitungkan

(a) sebutan pertama dan nisbah sepunya,


[3 markah]
(b) nilai n supaya hasil tambah n sebutan pertama ialah 206.2 .
[3 markah]
n
(c) hasil tambah sebutan janjang itu jika r ≈0 .
[2 markah]

Bahagian B
[40 markah]

Jawab empat soalan daripada bahagian ini.

7. Gunakan kertas graf yang disediakan untuk menjawab soalan ini.

Jadual 1 menunjukkan hubungan di antara kadar tindak balas kimia, K,


dengan suhunya, T.

0
Suhu, T ( C) 83.3 33.3 21.7 15.1 12.5
–1
Kadar tindak balas kimia, K (mol s ) 39.8 20.0 12.0 5.25 3.17

Jadual 1

Diketahui bahawa kadar tindak balas kimia, P dan suhunya, T, dihubungkan oleh
−k
persamaan P = Q(3) T dengan keadaan Q dan k pemalar.
−k
(a) Tukarkan persamaan P = Q(3) T kepada persamaan bentuk linear.
[1 markah]
(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.01 pada paksi-x dan 2 cm
1
kepada 0.2 pada paksi-y , plotkan graf log10 P melawan . Seterusnya
T
lukiskan satu garis lurus penyuaian terbaik.
[5 markah]
(c) Daripada graf anda, carikan nilai Q dan nilai k.
[4 markah]
Learning To Score 2005 Halaman 3
Unit Kurikulum
Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
Kertas 2 Set 3

8. Rajah 2 menunjukkan segitiga OXY. Garis lurus AY bersilang dengan garis


lurus BX di C. X

A
C
O
B Y

RAJAH 2

1
Diberi OX = x , OY = y , OA = OX dan OB = BY .
~ ~ 3
(a) Ungkapkan vektor berikut dalam sebutan x dan/atau y :
~ ~
(i) AB
(ii) BX
(iii) AY
[5 markah]
(b) Carikan nilai m dan nilai n jika BC = m BX dan AC = n AY .
[5 markah]

9. Rajah 3 menunjukkan sektor bulatan OABC berpusat O dan sektor bulatan


PAOC berpusat P.
A

P O B

RAJAH 3
C
0
9. Diberi PA = 10 cm dan sudut major AOC = 230 , carikan
(a) jejari sektor bulatan OABC, [2 markah]

(b) panjang lengkok ABC, [2 markah]

(c) luas sektor bulatan PAOC, [2 markah]

(d) luas rantau berlorek [4 markah]


(Gunakan π = 3.142)

Learning To Score 2005 Halaman 4


Unit Kurikulum
Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
Kertas 2 Set 3

2
10. Rajah 4 menunjukkan suatu lengkung x = y – 4 yang bersilang dengan satu
garis lurus pada titik A.

y
x=y2–4
A
2

x
–4 O 5
RAJAH 4

(a) Hitungkan luas rantau berlorek.


[5 markah]
0
(b) Rantau berlorek dikisarkan 360 pada paksi-y. Carikan isipadu janaan dalam
sebutan π .
[5 markah]

11. (a) Satu bancian mengenai penggunaan komputer bagi isi rumah telah
dijalankan di sebuah daerah tertentu. Didapati tiga daripada lima buah
keluarga yang dibanci mempunyai komputer.

(i) Jika 8 buah keluarga di daerah itu dipilih secara rawak, carikan
kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya satu keluarga
mempunyai komputer.
[2 markah]
(ii) Jika min bilangan keluarga yang mempunyai komputer ialah
200, hitungkan sisihan piawai .
[3 markah]

(b) Jangka hayat sebuah radio yang dikeluarkan oleh sebuah kilang
2
bertabur secara normal dengan min 7 tahun dan varians 0.64 tahun .

Hitungkan,

(i) kebarangkalian bahawa sebuah radio yang dipilih secara


rawak mempunyai hayat kurang daripada 6 tahun.
[2 markah]
(ii) peratusan bilangan radio yang dijangkakan mempunyai
hayat lebih daripada 6 tahun tetapi kurang daripada 7.5 tahun.
[3 markah]

Learning To Score 2005 Halaman 5


Unit Kurikulum
Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
Kertas 2 Set 3

Bahagian C
[20 markah]

Jawab dua soalan daripada bahagian ini.

12. Jadual 2 menunjukkan indeks harga dan pemberat empat jenis barang bagi
tahun 2002 berasaskan tahun 2000 .

Ramuan Indeks Harga Pemberat


Tepung gandum 112 4
Mentega 114 k
Gula 100 2
Telur 150 3

JADUAL 2

(a) Diberi nombor indeks gubahan bagi tahun 2002 berasaskan tahun 2000 ialah
120. Hitungkan nilai k.
[3 markah]

(b) Jika harga sekilogram mentega pada tahun 2002 ialah RM18.00,
hitungkan harga sekilogram mentega pada tahun 2000.
[2 markah]
(c) Jika indeks harga bagi gula dan telur bertambah 10% daripada tahun 2002
ke tahun 2004, manakala indeks harga bagi tepung gandum dan mentega
tidak berubah, hitungkan nombor indeks gubahan pada tahun 2004
berasaskan tahun 2000.
[5 markah]

13. Rajah 5 menunjukkan sebuah sisiempat PQRS.


R
Q

9 cm
0
40

S
P 8 cm

RAJAH 5
2
. Diberi QR selari dengan PS dan luas segitiga PRS ialah 31.176 cm . Carikan,

(a) ∠ RSP [2 markah]

(b) panjang PR [2 markah]

(c) ∠ PRQ [2 markah]

(d) luas segitiga PRQ [4 markah]


Learning To Score 2005 Halaman 6
Unit Kurikulum
Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
Kertas 2 Set 3

14. Gunakan kertas graf yang disediakan untuk menjawab soalan ini.

Pelajar Tingkatan Satu dan pelajar Tingkatan Empat yang akan dipilih untuk
memasuki sebuah sekolah menengah berasrama penuh adalah berdasarkan
syarat-syarat berikut.

I : Bilangan pelajar Tingkatan Empat boleh melebihi bilangan


pelajar Tingkatan Satu selebih-lebihnya 200 orang,

II : Bilangan pelajar Tingkatan Empat mestilah sekurang-kurangnya


2
daripada bilangan pelajar Tingkatan Satu,
3
III : x + y ≤ 400

(a) Jika x mewakili bilangan pelajar tingkatan Satu dan y mewakili bilangan
pelajar tingkatan Empat , tuliskan dua ketaksamaan selain daripada x ≥ 0
dan y ≥ 0 yang memenuhi syarat-syarat (I) dan (II) di atas.
[2 markah]
(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 50 unit pada kedua-dua paksi-x
dan paksi-y, lukiskan graf bagi ketiga-tiga ketaksamaan itu.
Tanda dan lorekkan rantau R yang memuaskan kesemua syarat di atas.
[3 markah]
(c) Berdasarkan graf anda, jawab soalan berikut:

Jika yuran bulanan yang dikenakan kepada seorang pelajar Tingkatan Satu
dan seorang pelajar Tingkatan Empat ialah RM30 dan RM40, carikan

(i) jumlah kutipan yuran maksimum yang boleh diperoleh ,


[2 markah]

(ii) jumlah kutipan yuran maksimum dan minimum yang mungkin,


jika sekolah menetapkan untuk mengambil 250 orang pelajar
Tingkatan Empat.
[3 markah]

15. Suatu objek P bergerak dari suatu titik tetap O dalam satu garis lurus. Halaju, v ms-1 ,
diberi oleh v = 8 + 10t − 3t2 dengan keadaan t ialah masa dalam saat selepas
melalui O . Hitungkan

(a) masa ketika zarah P mula berpatah balik


[4 markah]
(b) jumlah jarak yang dilalui oleh zarah P dalam 4 saat yang pertama
[3 markah]
(c) sesaran zarah P apabila halajunya adalah maksimum.
[3 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

Learning To Score 2005 Halaman 7


Unit Kurikulum
Jabatan Pelajaran Perak