Anda di halaman 1dari 13

3472/1 NO.

KAD PENGENALAN
Matematik
Tambahan
Kertas 1 Set 1 ANGKA GILIRAN
Tahun 2005
2 jam

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK


LEARNING TO SCORE 2005

MATEMATIK TAMBAHAN Kod Pemeriiksa


Soalan Markah Markah
Kertas 1 Penuh Diperoleh
1 2
Dua jam 2 3
3 4
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI 4 2
SEHINGGA DIBERITAHU 5 3
6 3
7 3
1. Tuliskan angka giliran dan nombor kad 8 4
pengenalan anda pada ruang yang 9 2
disediakan. 10 3
11 3
2. Calon dikehendaki membaca arahan
12 3
di halaman 2.
13 3
14 3
15 3
16 4
17 4
18 4
19 3
20 3
21 3
22 4
23 4
24 3
25 4
Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak.


Matematik Tambahan SPM
MAKLUMAT UNTUK CALON

1. Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Bagi setiap soalan berikan SATU jawapan sahaja.

4. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam
kertas soalan.

5. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh


membantu anda untuk mendapatkan markah.

6. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, batalkan kerja mengira yang telah
dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru.

7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.

8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan dan ceraian soalan ditunjukkan
dalam kurungan.

9. Satu senarai rumus disediakan.

10. Sebuah buku sifir matematik empat angka disediakan.

11. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

12. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir peperiksaan.

Learning To Score 2005 Halaman 2


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM

1. Nyatakan domain dan julat untuk hubungan berikut dalam Rajah 1.


y [2 markah]
(-4 , 2 ) 2

x
−4 −2 O 2 4 6

−2

−4 (5 , - 4)

Rajah 1

Jawapan : (a) Domain : ……………………….


(b) Julat : ……………………….

2 3 3x − m
2. Diberi fungsi g (x) = , x≠ dan g −1 ( x ) = , x ≠ 0 , dengan
3 − 4x 4 nx
keadaan m dan n ialah pemalar. Carikan nilai m dan nilai n.
[3 markah]

Jawapan : m = …………………………
n = …………………………

Learning To Score 2005 Halaman 3


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM

3. Diberi fungsi h( x) = 1 − 3 x dan fungsi gh( x) = 2 − 3 x 2 , carikan

(a) h −1 ( x)
(b) g (x)
[4 markah]

Jawapan : (a) h −1 ( x ) = ….………………

(b) g (x) = …..……….…….

4. Diberi persamaan kuadratik (p – 1)x 2 + 2x + 5 = 0 mempunyai dua punca yang


sama, carikan nilai p.
[2 markah]

Jawapan : p = ……………………………..
3
5. Carikan julat nilai x bagi > 2x (x – 1).
2
[3 markah]

Jawapan : ……………………………………

Learning To Score 2005 Halaman 4


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
6. y

5 x
-1

−9
Rajah 2

Rajah 2 menunjukkan graf bagi fungsi y = h + (x – p)2 memintas paksi–y pada


k dengan keadaan h, k dan p adalah pemalar. Carikan nilai
(a) p
(b) h
(c) k
[3 markah]

Jawapan : (a) p = ……………


(b) h = …………...
(c) k = ……………
1
7. Selesaikan persamaan 81x + 2 = .
9 .3 x +1
x

[3 markah]

Jawapan : x = ………………………..

Learning To Score 2005 Halaman 5


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM

8. Jika log p 2 = a dan log p 5 = c, ungkapkan log p 50 dalam sebutan a


dan c.
[4 markah]

Jawapan : …………….…………….

9. Diberi –15, – 3 – x, – 12, … ialah tiga sebutan pertama dalam suatu janjang
aritmetik, carikan nilai x.
[2 markah]

Jawapan : x =…………………………

2
10 . Sn = (2n 2 − n) merupakan hasil tambah n sebutan pertama suatu
3
janjang aritmetik . Carikan sebutan ke–6.
[3 markah]

Jawapan : …………………..

Learning To Score 2005 Halaman 6


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
11. Sehelai kertas yang besar dan berbentuk segiempat sama mempunyai
ketebalan 0.04mm. Kertas ini dilipatkan.
Apakah ketebalan kertas selepas dilipatkan sepuluh kali?
[3 markah]

Jawapan : ……………………….

3 3
12. p = h + 3 + + + … ialah satu siri yang terbentuk daripada janjang
5 25
geometri dengan bilangan sebutan tidak terhingga. Carikan
(a) nilai h
(b) nilai p
[3 markah]

Jawapan : (a) h = …………….


(b) p = …………….

Learning To Score 2005 Halaman 7


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
13. Rajah 3 menunjukkan graf garis lurus log 10 y melawan log 10 x.
x dan y dihubungkan oleh persamaan y = k x m. Tentukan nilai k dan
nilai m.
log 10 y [3 markah]

(0,5)

log 10 x
(–4,0) O

Rajah 3

Jawapan : k = …………………
m = ………………..

14. Rajah 4 menunjukkan garis lurus AC. Carikan persamaan garis lurus yang
melalui titik C dan berserenjang dengan garis lurus AC .
y [3 markah]

C(2 , 7)

x
O

A(0 , – 3)

Rajah 4

Jawapan : ……………………………………

Learning To Score 2005 Halaman 8


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM

15. Dalam Rajah 5, P ialah satu titik terletak pada AB bagi sebuah segitiga
ABC dengan keadaan luas ∆ CAP : luas ∆ CPB = 2 : 3 . Carikan
koordinat bagi titik P.
C
[3 markah]
B(6, 5)

P
Rajah 5
A(−1, −3)

Jawapan : ……………………………

16. Diberi p = −2 i + 3 j dan q = 3 i + 5 j . Jika r = p + 2 q , carikan


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

(a) r
~

(b) vektor unit dalam arah r


~
[4 markah]

Jawapan : (a) ………………………..


(b) ………………………..

Learning To Score 2005 Halaman 9


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
17. Diberi O, P(2 , 0), Q(– 2, 4) dan R(4, 2) ialah empat titik pada Satah Cartesan.
Jika T ialah titik tengah PQ, carikan

(a) RT dalam bentuk i dan j ,


~ ~

(b) panjang RT
[4 markah]

Jawapan : (a) RT= ..………………...


(b) RT = ………………….

18. Selesaikan persamaan tan2 x = 4 sek x – 4 bagi 0° ≤ x ≤ 360°.

[4 markah]

Jawapan : x = ……………………...

Learning To Score 2005 Halaman 10


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
19. Rajah 6 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dengan jejari 8 cm.
Diberi panjang lengkok minor PQ ialah 8 cm, carikan panjang perentas PQ
[3 markah]
P

Rajah 6

Jawapan : PQ = ……………………

3x 2
20. Bezakan terhadap x. Berikan jawapan dalam bentuk teringkas.
(3 − 4 x) 3

[3 markah]

Jawapan : …………………...

21. Diberi y = 2x2 – 4x + 6 dan x bertambah daripada x = 4 kepada x = 4.01.


Carikan perubahan yang sepadan bagi y .
[3 markah]

Jawapan : ……………………

Learning To Score 2005 Halaman 11


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM

3x + 1 dy
22. Diberi y = 2
dan = 3 f ( x) , dengan f ( x) ialah fungsi dalam x.
2x dx
1
Carikan nilai bagi ∫ f ( x)dx .
−1

[4 markah]

Jawapan : ………………….

23. Empat daripada huruf-huruf perkataan K I L A N G disusun sebaris.


Carikan bilangan susunan berlainan yang mungkin jika
(a) susunan bermula dengan huruf G
(b) susunan berakhir dengan huruf vokal.
[4 markah]

Jawapan : (a) ……………………..


(b) …….……………….

Learning To Score 2005 Halaman 12


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM

24. Daripada suatu tinjauan, peratusan keluarga yang memiliki kereta di suatu
taman ialah 40%. Jika 4 keluarga dipilih secara rawak dari taman tersebut,
tentukan kebarangkalian bahawa keempat-empat keluarga itu memiliki
kereta.
[3 markah]

Jawapan : …………………………

25. Dalam satu kajian, didapati jisim udang di sebuah kolam mempunyai taburan
normal dengan min 55 g dan sisihan piawainya 5 g. Carikan
(a) skor Z jika X = 60 g
(b) P (55 ≤ X ≤ 60)

[4 markah]

Jawapan (a) …………………..


(b) …………………..
KERTAS SOALAN TAMAT

Learning To Score 2005 Halaman 13


Jabatan Pelajaran Perak