Anda di halaman 1dari 12

3472/1 NO.

KAD PENGENALAN
Matematik
Tambahan
Kertas 1 Set 3 ANGKA GILIRAN
Tahun2005
2 jam

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK


LEARNING TO SCORE 2005

MATEMATIK TAMBAHAN Kod Pemeriiksa


Soalan Markah Markah
Kertas 1 Penuh Diperoleh
1 2
Dua jam 2 4
3 3
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI 4 3
SEHINGGA DIBERITAHU 5 3
6 3
7 3
1. Tuliskan angka giliran dan nombor kad 8 4
pengenalan anda pada ruang yang 9 2
disediakan. 10 2
11 3
2. Calon dikehendaki membaca arahan
12 3
di halaman 2.
13 4
14 4
15 3
16 4
17 3
18 4
19 3
20 3
21 4
22 3
23 2
24 4
25 4
Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.


Matematik Tambahan SPM

MAKLUMAT UNTUK CALON

1. Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Bagi setiap soalan berikan SATU jawapan sahaja.

4. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam
kertas soalan.

5. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh


membantu anda untuk mendapatkan markah.

6. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, batalkan kerja mengira yang telah
dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru.

7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.

8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan dan ceraian soalan ditunjukkan
dalam kurungan.

9. Satu senarai rumus disediakan.

10. Sebuah buku sifir matematik empat angka disediakan.

11. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

12. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir peperiksaan.

Learning To Score 2005 Halaman 2


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM

1. Diberi fungsi f: x → 3 x − 2 , dan domainnya ialah { – 1 , 0 , 1 , 2 } ,


carikan julatnya.
[2 markah]

Jawapan: ……………………

−1
2 Diberi fungsi h : x → k − 2 x , dengan keadaan k adalah pemalar dan

h (4) = 3. Carikan
(a) nilai k ,

(b) seterusnya nilai bagi h 2 (4) .


[4 markah]

Jawapan: (a) k = ……………


(b) …….……………

3 Bentukkan satu persamaan kuadratik dengan keadaan punca-puncanya


adalah 2 kali ganda punca-punca bagi persamaan kuadratik x2 = 2x + 3 .
[3 markah]

Jawapan: ……………………

Learning To Score 2005 Halaman 3


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM

4 Selesaikan persamaan (p – 5)2 = (2p – 3)(3p + 5).


Nyatakan jawapan anda betul kepada 4 angka bererti.
[3 markah]

Jawapan: p = ……………

5 Diberi f:x → 2x(x + 2) dan g:x → 12 – x , carikan julat nilai x supaya


f(x) > g(x).
[3 markah]

Jawapan: ………………

6 Graf suatu fungsi kuadratik melalui titik-titik A(– 3,9) dan B(1,9). Jika P ialah
titik minimum graf itu dan kecerunan perentas AP = – 2 , carikan koordinat P.
[3 markah]

Jawapan: ……………

Learning To Score 2005 Halaman 4


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM

7 Selesaikan persamaan 64 1 – x = 32 ( 162x ) .


[3 markah]

Jawapan: x = …….………

8 Carikan nilai m yang memuaskan persamaan


log 9 (m + 2) − log 9 (m − 1) = log 4 2 .
[4 markah]

Jawapan: m = ………………

9 Dalam suatu janjang geometri, nisbah sebutan kelima kepada sebutan kedua
ialah 1:64 . Carikan nisbah sepunya janjang itu.
[2 markah]

Jawapan: …………………

Learning To Score 2005 Halaman 5


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
10 Dalam suatu janjang aritmetik, sebutan ke-10 melebihi sebutan ke-4
sebanyak 4. Jika sebutan pertama ialah – 5 , carikan sebutan ke-19.
[2 markah]

Jawapan: ……………………..

11 Diberi suatu janjang aritmetik 3 , u , v , w , ………….. , carikan hasil tambah


8 sebutan yang pertama jika u + v + w = 18.
[3 markah]

Jawapan: ………………

12 Carikan integer k yang terbesar supaya persamaan (6 – k) x 2 = 3(2 – x)


mempunyai punca-punca nyata dan berbeza.
[3 markah]

Jawapan: Integer k terbesar = ……………

Learning To Score 2005 Halaman 6


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM

1
13 Rajah 1 menunjukkan graf garis lurus y melawan .
x2
y

(k, 2k + 7)

1
O x2
RAJAH 1

Diberi x 2 y = 4x 2 + 3 , carikan
(a) kecerunan garis lurus itu,
(b) nilai-nilai k yang mungkin.
[4 markah]

Jawapan: (a) ……..…………


(b) k = ……………….

14 Garis lurus 2x – 3y = 6 memotong paksi-x dan paksi-y masing-masing pada


titik A dan titik B. Titik P bergerak dengan keadaan PA : PB = 1:3 .
Carikan persamaan lokus P.
[4 markah]

Jawapan: ……………………

Learning To Score 2005 Halaman 7


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
15 Rajah 2 menunjukkan satu garis lurus ABCD dengan keadaan AB = BC,
OA = 4, OC = 2 dan BC : CD = 2:3 .

y
•D

C•

B•

A
• x
O

RAJAH 2

Carikan koordinat D.
[3 markah]

Jawapan : ……………………

16 ACD ialah sebuah segitiga dan titik B terletak pada sisi AC dengan keadaan

AB : BC = 1:2 . Diberi AB = 4i + 4j dan AD = 3i , carikan panjang CD .


[4 markah]

Jawapan: CD = ………………

Learning To Score 2005 Halaman 8


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM

 2  − 4  3
17 Diberi OA =   , OB =   dan OC =   , carikan nilai n supaya
 4  7  n
titik-titik A, B dan C adalah segaris.
[3 markah]

Jawapan: n = …………

18 Selesaikan persamaan 5 sin x – sek x = 0 untuk 0o < x < 360o .


[4 markah]

Jawapan: ………………….

19 P dan Q ialah dua titik pada lilitan sebuah bulatan yang berpusat O dan
berjejari 5 cm. Diberi nisbah panjang lengkok minor PQ kepada panjang
lengkok major PQ ialah 2:3, hitungkan luas sektor minor POQ dalam cm2 .
Tinggalkan jawapan anda dalam sebutan π .
[3 markah]

Jawapan : ……………cm2

Learning To Score 2005 Halaman 9


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM

x2
20 Diberi persamaan suatu lengkung ialah y = , carikan kecerunan
2 x −1
4
normal kepada lengkung pada titik ( 2 , ).
3
[3 markah]

Jawapan: ………………

x 3 + 16
21 Lengkung y = mempunyai satu titik pegun. Tentukan jenis titik
4x
pegun itu.
[4 markah]

Jawapan: …………..……

Learning To Score 2005 Halaman 10


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM
22 Rajah 3 menunjukkan sebahagian daripada lengkung y = f(x).

y
•(3, 5)


(1, 2)
x
O
RAJAH 3

5 3
Hitungkan nilai bagi ∫ 2
x dy + ∫ 1
y dx .

[3 markah]

Jawapan: ……………………

2 1
23 Hitungkan nilai bagi ∫ 1 2(1 − 4 x) 2
dx .

[2 markah]

Jawapan: …………………

Learning To Score 2005 Halaman 11


Jabatan Pelajaran Perak
Matematik Tambahan SPM

24 Jadual 1 menunjukkan taburan kekerapan mengikut rumah sukan bagi


sekumpulan atlit sebuah sekolah.

Rumah Biru Kuning Hijau Merah


Bilangan atlit 3 4 2 5

JADUAL 1
Satu pasukan 5 orang atlit ini dibentuk secara rawak untuk menyertai satu
kejohanan olahraga. Jika pasukan itu mesti mempunyai tepat 2 orang atlit
dari rumah merah , hitungkan bilangan cara pasukan tersebut dapat
dibentukkan.
[4 markah]

Jawapan: ………………………

25 X ialah satu pembolehubah rawak suatu taburan normal dengan min 6 dan
varians 2.25. Jika skor Z bagi X = a ialah 1.2 ,
(a) carikan nilai a,
(b) seterusnya, hitungkan P( 4.5 < X – 1 < 6.8 ) .
[4 markah]

Jawapan: (a) ……………………


(b) ……………………

KERTAS SOALAN TAMAT

Learning To Score 2005 Halaman 12


Jabatan Pelajaran Perak