Anda di halaman 1dari 12

SULIT 3756

SKEMA JAWAPAN SET 2 (KERTAS 2)

Jawapan Soalan 1

(a)
Jurnal Am

Tarikh Butir Debit Kredit


Feb 1 Tunai 480
Bank 16 700
Stok 22 020
Aktif Cergas Sdn. Bhd. 4 400
Modal 34 800
(Aset dan liabiliti dan modal)
39 200 39 200

Feb 5 Perabot 1 500 ½


Jati Asli Ent. 1 500 ½
(Beli almari pameran secara kredit) ½

Feb 28 Promosi 44 ½
Belian 44 ½
(Ambilan barang untuk kegunaan promosi) ½

Jurnal Jualan

Tarikh Butir Jumlah


Feb 2 BBMG Idaman 6 600 ½
9 KCT Bahagia 4 200 ½

28 Akaun Jualan 10 800 ½

Jurnal Belian

Tarikh Butir Jumlah


Feb 4 Aktif Cergas Sdn. Bhd. 15 300 ½

28 Akaun Belian 15 300 ½

Jurnal Pulangan Belian

Tarikh Butir Jumlah


Feb 11 Aktif Cergas Sdn. Bhd. 540 ½

28 Akaun Pulangan Belian 540 ½

( 6 1/2 markah )

Learning To Score JPN Perak halaman 1


SULIT 3756

Buku Tunai

Tarikh Butir Dis Tunai Bank Tarikh Butir Dis Tunai Bank
Feb 1 Baki b/b 480 16700 Feb 13Aktif 220 4180
Cergas
16 KCT 4200 18 Komisen 360
Bahagia
20 Jati Asli 1500
Ent.
23 Belian 874
28 Sewa 350

28 Baki h/b 3456 10660


4680 16700 220 4680 16700
Mac 1 Baki b/b 3456 10660

( 4 1/2 markah )

(b)

Akaun Stok
Tarikh Butir Jumlah Tarikh Butir Jumlah
Baki b/b 22020 ½

Akaun Modal
Tarikh Butir Jumlah Tarikh Butir Jumlah
Baki b/b 34800 ½

Akaun Perabot
Tarikh Butir Jumlah Tarikh Butir Jumlah
Jati Asli Ent. 1500 ½

Akaun Belian
Tarikh Butir Jumlah Tarikh Butir Jumlah
Tunai 874 ½ Promosi 44 ½
Pel. Pemiutang 15300 ½ Baki h/b 16130

16174 16174

Learning To Score JPN Perak halaman 2


SULIT 3756

Akaun Pulangan Belian


Tarikh Butir Jumlah Tarikh Butir Jumlah
Pel. Pemiutang 540 ½

Akaun Diskaun Diterima


Tarikh Butir Jumlah Tarikh Butir Jumlah
Pel. Pemiutang 220 ½

Akaun Jualan
Tarikh Butir Jumlah Tarikh Butir Jumlah
Pel. Penghutang 10800 ½

Akaun Promosi
Tarikh Butir Jumlah Tarikh Butir Jumlah
Belian 44 ½

Akaun Komisen dibayar


Tarikh Butir Jumlah Tarikh Butir Jumlah
Bank 360 ½

Akaun Sewa
Tarikh Butir Jumlah Tarikh Butir Jumlah
Tunai 350 ½

BBMG Idaman
Tarikh Butir Jumlah Tarikh Butir Jumlah
Jualan 6600 ½

KCT Bahagia
Tarikh Butir Jumlah Tarikh Butir Jumlah
Jualan 4200 ½ Tunai 4200 ½

4200 4200

Learning To Score JPN Perak halaman 3


SULIT 3756

Aktif Cergas Sdn. Bhd.


Tarikh Butir Jumlah Tarikh Butir Jumlah
Pulangan Belian 540 ½ Baki b/b 4400 ½
Bank 4180 ½ Belian 15300 ½
Diskaun diterima 220 ½
Baki h/b 14760
19700 19700

Jati Asli Ent.


Tarikh Butir Jumlah Tarikh Butir Jumlah
Bank 1500 ½ Perabot 1500 ½

( 11 markah )

(c)
Imbangan Duga pada 28 Februari 2005

Butir Debit Kredit


Stok 22020 ½
Perabot 1500 ½
Modal 34800 ½
Belian 16130 ½
Diskaun Diterima 220 ½
Pulangan Belian 540 ½
Aktif Cergas Sdn. Bhd. 14760 ½
Promosi 44 ½
Jualan 10800 ½
BBMG Idaman 6600 ½
Sewa 350 ½
Tunai 3456 ½
Bank 10660 ½
Komisen dibayar 360 ½

61120 61120

( 7 markah )

Learning To Score JPN Perak halaman 4


SULIT 3756

Jawapan soalan 2
(a)
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 28 Februari 2005 (1/2)
Jualan 30 890 (1/2)

Tolak: Kos Jualan:


Belian 25 270 (1/2)

-Pulangan Keluar 1 730 (1/2)

23 540
-Stok akhir 15 568 (1/2)

7 972 (1/2)

Untung Kasar 22 918 (1/2)

Tambah: Diskaun diterima 1 200 (1/2)

24 118

Tolak: Sewa Kedai 5 760 (1/2)

Belanja Am 133 (1/2)

Insurans 2 000 (1/2) 7 893


Untung bersih 16 225 (1)

Tambah:faedah atas ambilan Mira 135 (1)

16 360
Tolak: Gaji Yati 6 000 (1)

10 360
Kongsi untung:
Mira 6216 (1)

Yati 4144 (1) 10360

(10 ½ markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 5


SULIT 3756

(b)
Kunci Kira-Kira pada 28 Februari 2005 (1/2)

Aset bukan semasa


Alatan pejabat 45 000 (1/2)

Aset Semasa

Penghutang 2 090 (1/2)


Bank 7 230 (1/2)
Stok Akhir 15 568 (1/2)
Sewa terdahulu 240
25 128

Liabiliti semasa

Pemiutang 1 403 (1/2)


Modal kerja (1/2) 23 725 (1/2)

68 725

Ekuiti Pemilik

Modal Mira 34 000 (1/2)


Modal Yati 26 000 (1/2)
60 000

Akaun Semasa Mira 3 381 1


(1 2 )

Akaun Semasa Yati 5 344 (1)


8 725
68 725

Jalan kerja:

Akaun Semasa Mira


Ambilan (1/2) 2 700 Kongsi untung 6 216 (1/2)
Faedah atas (1/2) 135
ambilan
Baki h/b 3 381
6 216 6 216

Akaun Semasa Yati


Baki h/b 5 344 Gaji 1 200 (1/2)
Kongsi untung 4 144 (1/2)

5 344 5 344

(8 1/2 markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 6


SULIT 3756

Jawapan soalan 3

Penyata belanjawan tunai bagi tiga bulan berakhir 31 Mac 2005

Butir Januari Februari Mac


Baki b/b 5 520 (1/2) 5 320 (1/2) 12 980 (1/2)

Penerimaan:
Jualan tunai 4 800 (1/2) 4 800 (1/2) 5 100 (1/2)
Penghutang 5 340 (1)

Pinjaman 7 000 (1/2)

Jumlah Penerimaan 4 800 11 800 10 440

Pembayaran:
Belian 4 300 (1/2) 3 440 (1) 2 752 (1)
Sewa 700 (1/2) 700 (1/2)

Ansuran premis 2 300 (1/2)

Jumlah Pembayaran 5 000 4 140 5 052


Baki h/b 5 320 (1/2) 12 980 (1/2) 18 368 (1/2)

(10 markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 7


SULIT 3756

Jawapan Soalan 4

(a) (i) Modal Dibenarkan = Bilangan saham biasa x Nilai tara sesaham

+ Bilangan saham keutamaan x Nilai tara sesaham

= (80 000 x RM1) + (20 000 x RM2)


(1/2) (1/2)

= RM120 000 (2)

(ii) Modal Diterbitkan = Bilangan saham biasa diterbitkan x Nilai tara sesaham

+ Bilangan saham keutamaan x Nilai tara sesaham

= (65 000 x RM1) + (15 000 x RM2)


(1/2) (1/2)

= RM95 000 (2)

(iii) Dividen Saham Keutamaan = Modal saham keutamaan berbayar

x Kadar dividen saham keutamaan

8
= (15 000 x RM2) X ) (1/2)
100

= RM2 400 (1)

(iv) Dividen Saham Biasa = Modal saham biasa berbayar x Kadar dividen
saham biasa

5
= (65 000 X RM1) x ) (1/2)
100

= RM3 250 (1)

[6 markah]

Learning To Score JPN Perak halaman 8


SULIT 3756

(b)

Akaun Permohonan Biasa


2004 RM 2004 RM
Jul 1 Modal Saham Biasa 65 000 (1/2) Jul 1 Bank 65 000 (1/2)

Akaun Permohonan Saham Keutamaan


2004 RM 2004 RM
Jul 1 Modal Saham 30 000 (1/2) Jul 1 Bank 30 000 (1/2)
Keutamaan

Akaun Modal Saham Biasa


2004 RM
Jul 1 Permohonan 65 000 (1/2)
Saham
Biasa

Akaun Modal Saham Keutamaan


2004 RM
Jul 1 Permohonan 65 000 (1/2)
Saham
Keutamaan

Akaun Bank
2004 RM
Jul 1 Permohonan Saham 30 000 (1/2)
Keutamaan

Permohonan Saham 65 000 (1/2)


Biasa

[ 4 markah]

Learning To Score JPN Perak halaman 9


SULIT 3756

Jawapan soalan 5

(a)
Akaun Yuran
Tarikh Butir Jumlah Tarikh Butir Jumlah
2005 Pendapatan dan 2004
(1/2) (1/2)
Jun 30 Perbelanjaan 3 850 Jul 1 Baki b/b 150

Baki h/b 50 (1/2) 2005 Penerimaan dan


(1/2)
Jun 30 Pembayaran 3 550

Baki h/b 200 (1/2)

3 900 3 900

Jul 1 Baki b/b 200 Jul 1 Baki b/b 50

(b)
Kelab Mestika
Akaun Perdagangan Minuman bagi tahun berakhir 30 Jun 2005
Butir Jumlah Butir Jumlah
Stok awal 500 (1/2) Jualan 3 600 (1/2)
Belian 3 000 (1)
3 500
(-) Stok akhir 330 (1/2)
Kos Jualan 3 170 (1/2)
Untung atas minuman 430 (1/2)
3 600 3 600

(c)
Kelab Mestika
Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 30 Jun 2005
Butir Jumlah Butir Jumlah
Perbelanjaan Pendapatan
Gaji 800 (1/2) Untung atas minuman 430 (1/2)
Akhbar dan majalah 510 (1/2) Yuran 3 850 (1/2)
Honorarium 500 (1/2) Derma 1 250 (1)
Belanja susut nilai
alatan pejabat 600 (1) Yuran masuk 150 (1/2)
Lebihan 3 270 (1)
5 680 5 680

(12 markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 10


SULIT 3756

Jawapan Soalan 6

(a) TPM = Kos Tetap (1/2)


Harga seunit – Kos berubah seunit

Harga seunit = Kos Tetap + Kos berubah seunit ATAU


TPM

= RM156 000 + RM18 (1)


78 000

= RM20 (2)

(b) Untung = Unit Keluaran X Margin Caruman – Kos Tetap (1/2)

= (70 000 X RM2) – RM156 000 (1)

ATAU

= RM16 000 (2)

(c) Unit Keluaran = Kos Tetap + Untung (1/2)


sasaran
Margin caruman

= RM156 000 + 80 000


RM2 (1)

ATAU
= 118 000 unit (2)

(d) TPM = Kos Tetap


Harga seunit – Kos berubah seunit (1/2)

= RM156 000 (1)


RM20 – RM18.50
ATAU

= 104 000 unit (2)

Learning To Score JPN Perak halaman 11


SULIT 3756

(e) Kos berubah seunit = Kos buruh + Kos bahan mentah + Kos Promosi (1/2)
ATAU

= RM6 + RM12 + RM2.50 (1/2)

ATAU

= RM20.50 (1)

20
Harga jualan seunit = RM20 + (RM20 x ) (1/2)
100
ATAU

= RM24 (1)

Untung = (100 000 X 3.50) – RM156 000 (1)

ATAU

= RM 194 000 (2)

[ 12 markah]

Learning To Score JPN Perak halaman 12