Anda di halaman 1dari 12

SULIT

1511
Sains
Set 1
Mei
2005

JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE

SAINS

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 DAN 2 (SET 1)


SAINS TERAS SPM
SET 3 KERTAS 2

1. Rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji sifat kekuatan regangan beberapa jenis
dawai.

Dawai besi
Kaki retot

Pemberat

Petunjuk :
= I kg
Rajah 1

Keputusan eksperimen dicatatkan dalam jadual 1

Jenis dawai Jisim pemberat yang ditambah


sehingga dawai putus (kg)
Dawai besi

Dawai kuprum 5

Dawai timah 3

Jadual 1

(a) Berdasarkan Rajah 1, lengkapkan Jadual 1. [1markah]

(b) Tuliskan satu hipotesis yang sesuai bagi eksperimen ini.

………………………………………………………………………………………………
[1 markah]
(c) Nyatakan
(i) Pembolehubah dimanipulasi:…………………………………………………..

(ii) Pembolehubah bergerak balas: ……………………………………………….


[2 markah]

(d) Berdasarkan keputusan eksperimen nyatakan satu inferens yang boleh dibuat .

…………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 1


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS TERAS SPM
SET 3 KERTAS 2

2. Rajah 2 menunjukkan dua mangkuk P dan Q yang diisikan dengan lateks getah.

Lateks

P Q
Rajah 2

Lateks dalam mangkuk P dicampurkan dengan sedikit asid formik. Didapati lateks dalam
mangkuk P membeku selepas 20 minit manakala lateks dalam mangkuk Q membeku selepas 1
hari.

(a) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen di atas.

…………………………………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]
(b) Dalam eksperimen ini , nyatakan pemboleh ubah yang

(i) dimalarkan : ……………………………………………………………………………

(ii) dimanipulasikan : ……………………………………………………………………..

(iii) bergerakbalas :………………………………………………………………………..


[ 3 markah ]

(c ) Ramalkan apa yang berlaku sekiranya lateks dalam mangkuk Q telah dicampurkan
dengan sedikit ammonia.

…………………………………………………………………………………………………………
.[ 1 markah ]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 2


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS TERAS SPM
SET 3 KERTAS 2

3 Rajah 3 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan haba terhadap


plastik.

146
145
144
143

termometer
Ms 409 sasbadi
tabung uji

bikar minyak zaitun


plastik B
kasa dawai

Rajah 3

Jadual 3 menunjukkan keputusan yang diperoleh.

Jenis Plastik Takat Lebur / 0C


Plastik A 90
Plastik B …………….

(a) Catatkan bacaan termometer dalam Jadual 3. [1 markah]


(b) Nyatakan pembolehubah yang

(i) dimanipulasikan: ……………………………………….….

(ii) bergerakbalas:……………………………….......................
[2 markah]
(c) (i) Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan jenis plastik yang mempunyai takat
lebur yang lebih rendah.

………………………………………………………………………
[1 markah]
(ii) Namakan plastik tersebut

………………………………………………………………………
[1 markah]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 3


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS TERAS SPM
SET 3 KERTAS 2

4 Rajah 4 (a) dan (b) menunjukkan susunan radas yang disediakan oleh seorang
pelajar untuk mengkaji keperluan nitrogen terhadap pertumbuhan tumbuhan.

Anak benih jagung

Salur Salur
kaca kaca

Penyumbat

Larutan kultur Knop Larutan kultur Knop


lengkap tanpa nitrogen

Rajah 4 (a) Rajah 4 (b)

(a) Nyatakan hipotesis eksprimen ini.

……………………………………………………………………………………………….
[ 1 markah ]
(b) Nyatakan dua pemboleh ubah yang boleh digunakan sebagai pemboleh ubah
yang bergerak balas?

(i)………………………………………………………………………………………………

(ii)…………………………………………………………………………………………...…
[ 2 markah ]
(c) Apakah pemboleh ubah yang harus dimalarkan?

…………………………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]
(d) Bagaimanakah pelajar tersebut dapat mempastikan tiada pertumbuhan alga di
dalam larutan kultur supaya keputusan eksperimen tidak terjejas?

..…………………………………………………………………………………………….…
[ 1 markah ]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 4


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS TERAS SPM
SET 3 KERTAS 2

Bahagian B
[ 30 markah]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini


Masa yang dicadangk an untuk menjawab bahagian ini ialah 50 minit.

1. Rajah 5 menunjukkan lakaran Jadual Berkala Unsur.

I II III IV V VI VII VIII

3 9

P Q
12 18

S U
19

Rajah 5

(a) Lengkapkan Rajah 5 dengan menamakan baris mengufuk dan baris menegak yang
disediakan.
[2 markah]
(b) Nyatakan dua unsur yang terletak dalam kumpulan yang sama.

…………………………………………………………………………………………...
[1 markah]
(c) Berapakah bilangan neutron dalam atom S jika nombor nukleonnya 24?

…………………………………………………………………………………………….
[ 1 markah]
(d) Berdasarkan jadual berkala di atas, nyatakan satu unsur yang wujud dalam

(i) keadaan pepejal :


…………………………………………………………………..

(ii) keadaan gas :


……………………………………………………………………….
[2 markah]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 5


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS TERAS SPM
SET 3 KERTAS 2

Sudu besi
Kepingan argentum
Larutan argentum nitrat

Rajah 6

Rajah 6 menunjukkan susunan radas bagi penyaduran sudu besi melalui proses elektrolisis.

(a) Nyatakan bahan yang dijadikan

(i) anod : ………………………………………………………………

(ii) katod : ………………………………………………………………

[ 2 markah]

(b) Apabila suis dipasang selama 30 minit, apakah yang berlaku pada

(i) sudu besi : ………………………………………………………………

(ii) kepingan argentum : ………………………………………………………………


[ 2 markah]

(c) Nyatakan satu langkah yang perlu dilakukan untuk menghasilkan penyaduran yang lebih
baik

………………………………………………………………………………………………….
[ 1 markah ]
(d) Nyatakan satu kegunaan lain proses elektrolisis dalam industri

………………………………………………………………………………………………….
[ 1 markah ]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 6


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS TERAS SPM
SET 3 KERTAS 2

Cahaya diserap oleh :

…………………………

Gas …………………………

Gas …………………………

Rajah 7

Rajah 7 menunjukkan perubahan yang berlaku semasa proses fotosintesis.

(a) Labelkan selengkapnya Rajah 7


[ 3 markah ]
(b) Apakah hasil yang terbentu daripada proses ini?

…………………………………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]
(c) Tuliskan persamaan perkataan untuk proses fotosentesis.

…………………………………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]
(d) Nyatakan kepentingan proses fotosintesis

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 7


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS TERAS SPM
SET 3 KERTAS 2

4. Terung

Bayam Jagung

Rajah 8

Rajah 8 menunjukkan satu kaedah pengurusan tanah yang cekap bagi tujuan pertanian.

(a) (i) Apakah nama kaedah tersebut ?

……………………………………………………………………………………..

(ii) Nyatakan satu sebab mengapa kaedah ini dapat mengekalkan kesuburan
tanah.

……………………………………………………………………………………..

(iii) Beri satu alasan mengapa kaedah ini digunakan.

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..
[ 3 markah ]

(b) Jika Q adalah tanaman yang dapat menambah kandungan nitrogen dalam tanah
namakan satu contoh bagi Q.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
( 1 markah )

(c) Nyatakan dua kaedah moden yang boleh membantu untuk meningkatkan hasil
tanaman.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
( 1 markah )

LEARNING TO SCORE HALAMAN 8


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS TERAS SPM
SET 3 KERTAS 2

arial

Amplifier S P Amplifier T

pengayun

Rajah 9

Mikrofon

Rajah 9 menunjukkan rajah blok system pemancar radio.

(a) (i) Lengkapkan rajah 9 untuk mengenalpasti P.

(ii Nyatakan fungsi P.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2 markah ]
(b) Apakah fungsi amplifier S dan T

(i) amplifier S : --------------------------------------------------------------------

(ii) amplifier T : --------------------------------------------------------------------


[ 2 markah ]

(c) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku di mikrofon.

-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 1markah ]

(d) Namakan satu jenis gelombang termodulasi yang dipancarkan oleh arial.

--------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2 markah ]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 9


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS TERAS SPM
SET 3 KERTAS 2

Bahagian C

[20 markah]

Jawab Soalan 1 dan mana-mana satu daripada Soalan 2 atau Soalan 3

(Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini adalah 40 minit )

1.

Almari yang berjisim besar sukar digerakkan berbanding dengan almari yang berjisim kecil.

Anda diberikan dua buah tin kosong yang sama saiz dan beberapa peralatan lain.

(a) Berdasarkan pernyataan di atas, tulis satu hipotesis yang sesuai. [1 markah]

(b) Huraikan satu eksperimen yang boleh anda jalankan di makmal untuk membuktikan
hipotesis itu.

Huraian anda hendaklah mengandungi perkara berikut;

(i) tujuan eksperimen [1markah]

(ii) mengenalpasti pembolehubah [2 markah]

(iii) senarai radas dan bahan [1markah]

(iv) kaedah [3 markah]

(v) penjadualan data [1 markah]

(vi) kesimpulan [1 markah]

2. (a) Dengan menggunakan contoh-contoh tindakbalas tertentu, terangkan apakah yang


dimaksudkan dengan tindakbalas eksotermik dan tindakbalas endotermik.
[4 markah]

(b) Seorang pelajar mendapati sebentuk cincin yang diperbuat daripada besi kelihatan tidak
berkilat dan mudah berkarat.
Terangkan bagaimana pelajar itu boleh menjadikan cincin besi tersebut lebih berkilat
dan tidak mudah berkarat.
Penerangan anda mestilah mengandungi perkara berikut;

¾ Pernyataan masalah
¾ Nama kaedah yang digunakan
¾ Penjelasan tentang kaedah yang digunakan
[6 markah]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 10


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS TERAS SPM
SET 3 KERTAS 2

3. (a) Nyatakan empat perbezaan antara variasi selanjar dengan variasi tak selanjar.
[4 markah]

(b) Rajah menunjukkan perbezaan sifat yang terdapat di kalangan beberapa orang
pelajar.

Kebolehan
Lekapan cuping
menggulung lidah
telinga

Variasi

Kumpulan darah Cap ibu jari

Rajah

Kaji perbezaan sifat di kalangan pelajar-pelajar tersebut.


Terangkan bagaimana anda membina suatu konsep berdasarkan maklumat dalam
Rajah
Penerangan anda tentang konsep itu hendaklah berdasarkan kepada perkara berikut;

™ Kenalpasti dua ciri sepunya


™ Membina konsep awal.
™ Memberikan contoh lain dan bukan contoh yang berkaitan dengan konsep.
™ Menjelaskan konsep sebenar.
[6 markah]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 11


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK