Anda di halaman 1dari 13

SULIT

1511/2
Sains
Set 1 Kertas 2
Mei
2005
2 12 jam
JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE

SAINS

Kertas 2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kod Pemeriksa
Markah Markah
Bahagian Soalan
Penuh Diperolehi
1 5
2 5
A
3 5
4 5
1 6
2 6
B 3 6
4 6
5 6
1 10
C 2 10
3 10
Jumlah
SAINS SPM 2005
SET 1 KERTAS 2

Bahagian A

[20 markah]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.


Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 60 minit.

1. Jadual 1 di bawah menunjukkan keputusan bagi satu eksperimen untuk menentukan


momentum sebuah troli yang berjisim 2 kg dengan halaju yang berlainan.

Halaju (ms-1) Momentum (kgms-1)


0.00 0.00
0.25
0.50 1.00
0.75
1.00 2.00

Jadual 1

(a) Lengkapkan jadual di atas dengan menghitung momentumnya.


[1 markah]
(b) Berdasarkan jadual di atas, lukiskan graf momentum melawan halaju.

Momentum / kgms-1

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 Halaju / ms-1

[2 markah]
(c) Nyatakan hubungan antara momentum dengan halaju

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..
[1 markah]
(d) Ramalkan nilai momentum troli jika halajunya ialah 1.5 ms-1

………………………………………………………………………………………………………..
[1 markah]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 1


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS SPM 2005
SET 1 KERTAS 2

Guli

250 ml

Cecair P

Cecair Q

Silinder
penyukat

Rajah 1(a) Rajah 1(b)

2. Rajah 1(a) dan Rajah 1(b) di atas menunjukkan satu eksperimen dua biji guli yang sama
dijatuhkan ke dalam cecair P dan cecair Q yang mempunyai ketumpatan berlainan masing-
masing secara serentak. Cecair P dan cecair Q mempunyai isipadu yang sama.
Masa yang diambil oleh setiap guli sampai ke dasar silinder penyukat dicatatkan dan
ditunjukkan seperti dalam Jadual 2 di bawah.

Jenis cecair Masa guli sampai ke dasar selinder/ saat


P 5.2
Q 11.5
Jadual 2

(a) Nyatakan pembolehubah;


(i) dimanipulasikan

…………………………………………………………………………………………………

(ii) bergerakbalas

…………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

(b) Berdasarkan keputusan dalam Jadual 2, nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….
[1 markah]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 2


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS SPM 2005
SET 1 KERTAS 2
(c) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..
[ 1 markah]
(d) Ramalkan cecair yang manakah mempunyai kepekatan yang lebih tinggi.

………………………………………………………………………………………………………..
[1 markah]

Rajah 2

3. Rajah 2 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mencampurkan 200 cm3 larutan
glukosa dengan 5 g yis dalam sebuah kelalang kon untuk menghasilkan etanol.

(a) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini.

………………………………………………………………………………………………………..
[ 1 markah ]
(b) Selepas dua jam, nyatakan perubahan yang berlaku pada air kapur.

………………………………………………………………………………………………………..
[ 1 markah ]
(c) Berdasarkan pemerhatian dalam (b), nyatakan inferens yang boleh dibuat daripada
eksperimen ini.

………………………………………………………………………………………………………..
[ 1 markah ]
(d) Nyatakan perbezaan kandungan dalam kelalang kon pada permulaan dan akhir
eksperimen.

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..
[ 1 markah ]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 3


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS SPM 2005
SET 1 KERTAS 2
(e) Nyatakan kaedah untuk mendapatkan etanol tulen yang terhasil pada akhir eksperimen.

………………………………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

4. Rajah 3 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan tindakbalas antara asid hidroklorik
cair dengan natrium hidroksida. Bacaan suhu pada awal dan akhir eksperimen adalah
ditunjukkan melalui bacaan termometer.

40
29
39
28
38
27

termometer termometer

Asid hidroklorik cair


+
natrium hidroksida
Asid hidroklorik cair

Awal Akhir

Rajah 3
Bacaan termometer direkodkan dalam Jadual 3 berikut.

Bahan Suhu (oC)


Asid hidroklorik
………………
Asid hidroklorik + natrium hidroksida
………………

(a) Berdasarkan eksperimen ini,


(i) Lengkapkan Jadual 3 dengan mencatatkan bacaan termometer tersebut.

(ii) Nyatakan pemerhatian anda.

………………………………………………………………………………………………….
[3 markah]
(b) Apakah inferens yang boleh dibuat tentang eksperimen ini ?

………………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 4


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS SPM 2005
SET 1 KERTAS 2
(c) Nyatakan jenis tindakbalas ini.

………………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 5


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS SPM 2005
SET 1 KERTAS 2

Bahagian B

[30 markah]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.


Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 50 minit.

Rajah 4

1. Rajah 4 menunjukkan bahagian-bahagian utama otak manusia.


(a) Labelkan dengan lengkap Rajah 4.
[2 markah]
(b) Apakah jenis tindakan yang dikawal oleh bahagian yang berlabel X pada otak itu?

………………………………………………………………………………………………………..
[1 markah
(c)Ramalkan apakah yang akan terjadi sekiranya seseorang itu mengalami kecederaan
yang teruk pada bahagian X ?

………………………………………………………………………………………………………..
[1 markah]
(d) (i) Nyatakan satu jenis tindakan yang tidak dapat di kawal oleh ketiga-tiga bahagian
utama otak manusia.

…………………………………………………………………………………………………..

(ii) Namakan bahagian pada sistem saraf pusat yang mengawal tindakan yang anda
nyatakan dalam (d)(i).

…………………………………………………………………………………………………..
[2 markah]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 6


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS SPM 2005
SET 1 KERTAS 2

Ovum Sperma
(22 + X) (22 + X)

Proses X:
…………………………..

zigot

Proses Y:
…………………………..

Petunjuk:
Gen bapa buta warna: XbY

Gen ibu normal: XBXB

Rajah 5
2. Rajah 5 menunjukkan kejadian anak kembar.

(a) Namakan proses X dan Y dalam rajah di atas.


[2 markah]
(b) (i) Nyatakan jantina anak kembar yang terbentuk.

…………………………………………………………………………………………………...

(ii) Apakah jenis kembar ini ?

……………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 7


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS SPM 2005
SET 1 KERTAS 2
(c) Tuliskan kandungan genetik anak lelaki jika bapa adalah buta warna XbY dan ibu adalah
normal XBXB.

………………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

(d) Apakah yang berlaku jika proses Y berlaku secara tidak sempurna ?

……………………………………………………………………………………………………..
[1 markah]

PATOGEN CARA JANGKITAN PENYAKIT

Melalui
(i) …………………… sentuhan Kurap

Melalui
Bakteria air/makanan (ii)……………………

Virus (iii) ………………… AIDS

Rajah 6

3. Rajah 6 menunjukkan perkaitan antara patogen dan cara jangkitan bagi beberapa jenis
penyakit.
(a) Lengkapkan ruang kosong pada rajah di atas.
[2 markah]
(b) Apakah yang dimaksudkan dengan patogen ?

……………………………………………………………………………………………………….
[1 markah]
(c) Berpandukan rajah di atas, namakan penyakit yang boleh dirawat dengan penisilin.

………………………………………………………………………………………………………
[1 markah]
(d) (i) Bolehkah penyakit AIDS dirawat menggunakan antibiotik ?

………………………………………………………………………………………………….

(ii) Berikan alasan anda untuk jawapan (d)(i).

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 8


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS SPM 2005
SET 1 KERTAS 2

Suhu / 0C
120 KAEDAH CONTOH MAKANAN

100 X Nanas

80
Pempasteuran Y
60

40

20

0
Z Daging
-20

Rajah 7

4. Rajah 7 menunjukkan julat suhu yang diperlukan bagi beberapa kaedah pemprosesan
makanan.
Berdasarkan rajah tersebut;
(a) Nyatakan
(i) X :…………………………………………………………………………………………..

Y :………………………………………………………………………………………….

Z :…………………………………………………………………………………………..
[2 markah]
(b) (i) Sekiranya anda ingin menggunakan kaedah pendinginan, nyatakan julat suhu yang
sesuai.

…………………………………………………………………………………………………

(ii) Namakan satu contoh makanan yang diproses dengan kaedah pendinginan

………………………………………………………………………………………………….
[2 markah]
(c) Apakah yang akan berlaku sekiranya makanan yang diproses melalui kaedah X disimpan
untuk beberapa tahun ?

……………………………………………………………………………………………………….
[1 markah]
(d) Nyatakan masa yang perlu diambil untuk kaedah pempasteuran jika menggunakan julat
suhu seperti rajah di atas.

……………………………………………………………………………………………………….
[1 markah]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 9


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS SPM 2005
SET 1 KERTAS 2
5. Rajah 8 menunjukkan lapisan A yang berada di atmosfera Bumi yang melindungi Bumi
daripada sinar ultraungu yang berlebihan.

Cahaya Matahari

Lapisan A

Bumi

Rajah 8
(a) Namakan lapisan A.

……………………………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

(b) Klorofluorokarbon yang terbebas di atmosfera boleh menyebabkan penipisan lapisan


A. Terangkan bagaimana klorofluorokarbon menyebabkan penipisan lapisan A itu ?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
[ 2 markah ]

(c) Nyatakan satu kesan buruk penipisan lapisan A kepada manusia.

……………………………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

(d) Mengapakah penipisan lapisan A boleh menjejaskan rantai makanan habitat laut ?

……………………………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

(e) Nyatakan satu usaha yang telah diambil oleh penduduk dunia untuk mengatasi
masalah penipisan lapisan A itu.

……………………………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 10


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS SPM 2005
SET 1 KERTAS 2

Bahagian C

[20 markah]

Jawab Soalan 1 dan mana-mana satu daripada Soalan 2 atau Soalan 3

(Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini adalah 40 minit)

1.
Seorang pelajar ingin mengelakkan roti yang disimpannya daripada ditumbuhi kulat.
Pelajar itu mendapati bahawa roti itu tidak ditumbuhi kulat jika disimpan pada suhu yang
terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Anda diberikan kultur bakteria basillus subtilis dan beberapa peralatan lain.

(a) Berdasarkan pernyataan di atas, tulis satu hipotesis yang sesuai. [1 markah]

(b) Huraikan satu eksperimen yang boleh anda jalankan di makmal untuk membuktikan
hipotesis itu.

Huraian anda hendaklah mengandungi perkara berikut;

(i) tujuan eksperimen [1markah]

(ii) mengenalpasti pembolehubah [2 markah]

(iii) senarai radas dan bahan [1markah]

(iv) kaedah [3 markah]

(v) penjadualan data [1 markah]

(vi) kesimpulan [1 markah]

2. (a) Nyatakan empat perbezaan antara enjin petrol empat lejang dengan enjin diesel empat
lejang. [4 markah]

(b) Seorang nelayan bercadang untuk menangkap ikan di laut dengan menggunakan
sebuah bot yang besar.
Terangkan bagaimana nelayan itu boleh menggerakkan bot tersebut di dalam air
dengan mudah.
Penerangan anda mestilah mengandungi perkara berikut;

¾ Pernyataan masalah
¾ Kaedah yang digunakan
¾ Penjelasan tentang kaedah yang digunakan
[6 markah]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 11


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK
SAINS SPM 2005
SET 1 KERTAS 2
3. (a) Nyatakan empat perbezaan antara perubahan kimia dengan perubahan fizik.
[4 markah]

(b) Rajah 9 menunjukkan beberapa proses yang mengakibatkan perubahan dalam sesuatu
tindakbalas.

Pengaratan
besi

Proses
fotosintesis

Perubahan

Pembakaran
gas hidrogen

Rajah 9

Kaji proses-proses yang mengakibatkan perubahan itu.


Terangkan bagaimana anda membina suatu konsep berdasarkan maklumat dalam
Rajah 9.
Penerangan anda tentang konsep itu hendaklah berdasarkan kepada perkara berikut;

™ Kenalpasti dua ciri sepunya


™ Membina konsep awal.
™ Memberikan contoh lain dan bukan contoh yang berkaitan dengan konsep.
™ Menjelaskan konsep sebenar.
[6 markah]

LEARNING TO SCORE HALAMAN 12


UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK