Anda di halaman 1dari 15

SULIT

1511/2

Sains

Set 2 Kertas 2

Mei

2005

1

2 2

jam

SULIT 1511/2 Sains Set 2 Kertas 2 Mei 2005 1 2 jam JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING

JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE

SULIT 1511/2 Sains Set 2 Kertas 2 Mei 2005 1 2 jam JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING

SAINS

Kertas 2

Dua jam tiga puluh minit

SULIT 1511/2 Sains Set 2 Kertas 2 Mei 2005 1 2 jam JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kod Pemeriksa

 
   

Markah

Markah

Bahagian

Soalan

Penuh

Diperolehi

 

1

5

 

2

5

 

A

3

5

 

4

5

 
 

1

6

 

2

6

 

B

3

6

 

4

6

 

5

6

 
 

1

10

 

C

2

10

 

3

10

 
 

Jumlah

 

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

Bahagian A

[20 markah]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 60 minit.

termometer sulfur pasir
termometer
sulfur
pasir

Rajah 1

 • 1. Rajah 1 menunjukkan susunan radas eksperimen untuk menentukan takat lebur sulfur. Keputusan yang diperoleh dicatatkan di dalam Jadual 1 di bawah.

Masa/minit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Suhu/ o C

89

95

101

107

113

113

113

113

119

125

131

Jadual 1

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

 • (a) Dengan menggunakan keputusan dalam Jadual 1, lukiskan graf suhu melawan masa pada kertas graf di bawah.

Suhu/ 0 C

140 130 120 110 100 90 80 0 2 4 6 8 10 Masa/ minit
140
130
120
110
100
90
80
0
2
4
6
8
10
Masa/ minit

[ 2 markah]

(b) Berdasarkan graf yang telah anda lukiskan, tentukan takat lebur sulfur.

…………………………………………………………………………………………… .. [ 1 markah ]

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

 • (c) Jika simbol

SET 2 KERTAS 2 SAINS SPM 2005 (c) Jika simbol mewakili satu molekul sulfur, lukiskan susunan

mewakili satu molekul sulfur, lukiskan susunan zarah-sarah sulfur

pada awal eksperimen.

SET 2 KERTAS 2 SAINS SPM 2005 (c) Jika simbol mewakili satu molekul sulfur, lukiskan susunan

[ 1 markah]

 • (d) Nyatakan pemboleh ubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini. ……………………………………………………………………………………………….. [ 1 markah]

Pemanjangan spring/cm 1.5 1.0 0.5 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Berat beban/ N
Pemanjangan spring/cm
1.5
1.0
0.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Berat beban/ N

Rajah 2

 • 2. Rajah 2 menunjukkan graf bagi keputusan eksperimen mengkaji kesan berat beban yang dikenakan terhadap pemanjangan suatu spring. (a) Berdasarkan graf di atas, nyatakan

  • (i) pemboleh ubah dimanipulasikan: …………………………………………………………………………………………… ..

(ii)

pemboleh ubah bergerak balas

…………………………………………………………………………………………… ..

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

(iii)

pemanjangan ke atas spring jika beban yang dikenakan adalah 0.5 N.

……………………………………………………………………………………………. [3 markah]

(b) Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen ini.

………………………………………………………………………………………………… .. [1 markah] (c) Apakah yang akan berlaku pada spring tersebut jika berat beban yang dikenakan melebihi had kekenyalan spring?

………………………………………………………………………………………………… .. [1 markah]

 • 3. Rajah 3 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu ke atas pertumbuhan bakteria. Selepas beberapa hari keadaan bubur nutrien diperhatikan.

Kapas steril

Bubur nutrien + kultur bakteria (Di simpan dalam peti sejuk 5 0 C) (Di simpan pada
Bubur
nutrien
+
kultur
bakteria
(Di simpan dalam
peti sejuk 5 0 C)
(Di simpan pada
suhu bilik
28 0 C)
Bubur nutrien + kultur bakteria
Bubur
nutrien
+
kultur
bakteria

(Di simpan dalam pengeram 37 0 C)

(Di simpan dalam ketuhar 90 0 C)

SET 2 KERTAS 2 SAINS SPM 2005 (iii) pemanjangan ke atas spring jika beban yang dikenakan

Rajah 3

(a) (i) Tandakan “X” pada petak di bawah tabung uji yang menghasilkan bubur nutrien paling keruh selepas beberapa hari.

(ii) Beri alasan untuk jawapan (a)(i).

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. [2 markah]

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

 • (b) Dalam eksperimen ini, nyatakan

  • (i) pemboleh ubah dimanipulasikan: ………………………………………………………………………………………………

(ii) pemboleh ubah bergerak balas:

……………………………………………………………………………………………. [2 markah]

 • (c) Berikan hipotesis yang sesuai bagi eksperimen ini. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. [1 markah]

 • 4. Rajah 4 menunjukkan rajah sinar bagi menunjukkan pembentukan suatu imej oleh cermin satah.

Imej Objek Cermin satah
Imej
Objek
Cermin satah

Rajah 4

Mata

 • (a) Nyatakan dua sifat imej yang terbentuk. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. [2 markah]

 • (b) Namakan fenomena cahaya yang terlibat dalam pembentukan imej oleh cermin satah ini. …………………………………………………………………………………………………. [1 markah]

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

Kedudukan baru objek Mata
Kedudukan baru objek
Mata

Cermin satah

Rajah 5

(c) Jika objek digerakkan menghampiri cermin satah seperti yang ditunjukkan pada Rajah 5 di atas, ramalkan kedudukan baru imej dengan cara melukiskan rajah sinar yang sesuai.

[2 markah]

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

Bahagian B

[30 markah]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Masa yang dicadangkan untuk menjawab ini ialah 50 minit.

 • 1. Pereputan radioaktif ialah proses perubahan atom yang mempunyai nukleas tak stabil menjadi atom baru yang mempunyai nukleus yang lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif.

SET 2 KERTAS 2 SAINS SPM 2005 Bahagian B [30 markah] Jawab semua soalan dalam bahagian

Atom radioaktif X

SET 2 KERTAS 2 SAINS SPM 2005 Bahagian B [30 markah] Jawab semua soalan dalam bahagian

Atom radioaktif Y

Rajah 6(a)

Sinar alfa

(Nukleus

Helium,

4

2

He )

(a) Rajah 6(a) di atas menunjukkan pereputan atom radioaktif X dengan memancarkan sinar alfa dan menjadi atom radioaktif Y . Apakah perubahan kepada nombor nukleon dan nombor proton atom radioaktif X ?.

 • (i) Nombor nukleon:……………………………… ..

(ii)

Nombor proton :……………………………… ..

[2 markah]

Sinar Q Sinar P Sumber radioaktif Sehelai kertas Aluminium Plumbum (4 mm) (20 cm)
Sinar Q
Sinar P
Sumber radioaktif
Sehelai kertas
Aluminium
Plumbum
(4 mm)
(20 cm)

Rajah 6(b)

(b) Rajah 6(b) di atas menunjukkan 3 sinar radioaktif yang dipancarkan melalui tiga keping penapis iaitu sehelai kertas, sekeping aluminium (4mm) ,dan sekeping plumbum (20 cm). Nyatakan sinar radioaktif yang diwakili oleh sinar P dan sinar Q masing-masing.

Sinar P :………………………………………… ..

Sinar Q :……………………………………………

[2 markah]

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

 • (c) Nyatakan satu kegunaan bahan radioaktif. ………………………………………………………………………………………………… .. [1 markah]

 • (d) Bulatkan simbol bahan radioaktif.

SET 2 KERTAS 2 SAINS SPM 2005 (c) Nyatakan satu kegunaan bahan radioaktif. ………………………………………………………………………………………………… .. [1
SET 2 KERTAS 2 SAINS SPM 2005 (c) Nyatakan satu kegunaan bahan radioaktif. ………………………………………………………………………………………………… .. [1
SET 2 KERTAS 2 SAINS SPM 2005 (c) Nyatakan satu kegunaan bahan radioaktif. ………………………………………………………………………………………………… .. [1

[1 markah]

 • 2. Rajah 7 menunjukkan satu alur cahaya putih dipancarkan melalui penapis warna X dan penapis warna Y.

Kotak sinar X Y Skrin Cahaya putih Penapis warna Rajah 7
Kotak sinar
X
Y
Skrin
Cahaya putih
Penapis warna
Rajah 7
 • (a) Jika penapis warna X adalah berwarna sian dan penapis Y adalah kuning, nyatakan warna yang terbentuk di atas skrin. …………………………………………………………………………………………………. [1 markah]

 • (b) Ramalkan warna penapis X dan penapis Y jika warna biru terbentuk pada skrin.

  • (i) Penapis X : ……………………………………………………………………

(ii) Penapis Y : ………………………………………………………………… ...

 • (c) Nyatakan tiga warna primer.

[2 markah]

…………………………………………………………………………………………………. [1 markah]

 • (d) Ahmad memakai baju berwarna kuning dan berseluar hijau. Jika cahaya biru menyinarinya, nyatakan warna baju dan seluar Ahmad yang kelihatan.

  • (i) Baju :………………………………

(ii) Seluar : ………………………… ..

[2 markah]

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

 • 3. Carta palang dalam Rajah 8 menunjukkan jumlah bahan pencemar utama yang dibebaskan ke udara di Bandar K dalam setiap tan metrik udara setahun.

Jumlah bahan 2 x 10 10 pencemar dalam setiap tan metrik udara 1.3 x 10 8
Jumlah
bahan
2 x 10 10
pencemar
dalam
setiap tan
metrik
udara
1.3 x 10 8
setahun
5 x 10 7
2.4 x 10 7
2.4 x 10 7
2 x 10 5
Karbon dioksida
Sebatian plumbum
Sulfur dioksida
Karbon monoksida
Oksida nitrogen
Habuk

Rajah 8

Bahan pencemar

(a) Nyatakan kesan gas karbon dioksida yang dibebaskan secara berlebihan ke atas alam sekitar.

…………………………………………………………………………………………………. [ 1 markah]

 • (b) Nyatakan satu aktiviti perkilangan yang membebaskan gas karbon dioksida dan sulfur dioksida. …………………………………………………………………………………………………. [1 markah]

 • (c) Antara kesan pencemaran yang terdapat di bandar K ialah hujan asid.

  • (i) Namakan gas yang boleh menyebabkan berlakunya hujan asid.

…………………………………………………………………………………………… ..

(ii) Nyatakan satu kesan hujan asid terhadap alam sekitar.

…………………………………………………………………………………………… .. [2 markah]

 • (d) Nyatakan satu sebab mengapa logam plumbum dianggap sebagai bahan pencemar. …………………………………………………………………………………………………. [1 markah]

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

(e) Tandakan ( X ) bagi kaedah yang boleh digunakan untuk mengurangkan penghasilan bahan pencemar di bandar K .

Pemendakan

Penggunaan

Pembakaran

elektrostatik

kebuk wasap

secara terus

     
[1 markah] 4. Rajah 9 menunjukkan model struktur molekul sabun. Rajah 9 (a) Labelkan bahagian hidrofilik
[1 markah]
4.
Rajah 9 menunjukkan model struktur molekul sabun.
Rajah 9
(a) Labelkan bahagian hidrofilik dan hidrofobik pada Rajah 9.
[2 markah]
Bahan X
Natrium klorida
Minyak
+
sabun
+
gliserol
kelapa sawit

Rajah 10

 • (b) Rajah 10 menunjukkan persamaan tindakbalas dalam proses pembuatan sabun.

  • (i) Namakan proses pembuatan sabun ini. …………………………………………………………………………………………… [1 markah]

(ii) Apakah bahan X ?

…………………………………………………………………………………………… .. [1 markah] (iii) Namakan satu bahan yang boleh menggantikan minyak kelapa sawit bagi kegunaan harian.

…………………………………………………………………………………………… .. [1 markah]

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

(iv) Apakah fungsi natrium klorida ?

…………………………………………………………………………………………… .. [1 markah]

 • 5. Polimer sintetik dihasilkan dengan menggabungkan monomer yang sesuai melalui tindak balas di bawah keadaan tertentu. Gabungan monomer yang sama jenis akan menghasilkan polimer. Rajah 11 di bawah menunjukkan perubahan monomer kepada polimer atau sebaliknya.

Proses I :…………………………. Polimer politena Monomer etena Proses II :……………………….
Proses I :………………………….
Polimer politena
Monomer
etena
Proses II :……………………….

Rajah 11

(a) Labelkan Rajah 11 dengan melengkapkan Proses I dan Proses II.

SET 2 KERTAS 2 SAINS SPM 2005 (iv) Apakah fungsi natrium klorida ? …………………………………………………………………………………………… .. [1
Rantai polimer Rajah 12(a)
Rantai polimer
Rajah 12(a)
SET 2 KERTAS 2 SAINS SPM 2005 (iv) Apakah fungsi natrium klorida ? …………………………………………………………………………………………… .. [1
Rangkai silang Rantai polimer Rajah 12(a)
Rangkai silang
Rantai polimer
Rajah 12(a)

[2 markah]

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

(b) Rajah 12 (a) dan Rajah 12(b) menunjukkan dua jenis struktur polimer sintetik. Berdasarkan rajah di atas,

 • (i) Nyatakan perbezaan antara struktur polimer pada Rajah 12(a) dan Rajah 12(b). …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… .. [2 markah]

(ii) Nyatakan kelebihan yang diakibatkan oleh keadaan struktur polimer pada Rajah

12(b).

………………………………………………………………………………………… ..

………………………………………………………………………………………… .. [1 markah]

(iii) Antara kedua-dua jenis struktur polimer di atas, yang manakah boleh dilembutkan berulangkali apabila dipanaskan ?

……………………………………………………………………………………………… [1 markah]

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

Bahagian C

[20 markah]

Jawab Soalan 1 dan mana-mana satu daripada Soalan 2 atau Soalan 3 Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini adalah 40 minit

1.

 

Seorang pelajar bercadang menggunakan bahan atom dan bahan ion untuk dijadikan konduktor elektrik dalam bentuk pepejal atau leburan. Pelajar itu telah menggunakan bahan atom (plumbum) sebagai konduktor elektrik dalam kedua-dua bentuk manakala bahan ion (plumbum bromida) hanya dalam bentuk leburan sahaja.

 • (a) Berdasarkan pernyataan di atas, tulis satu hipotesis yang sesuai.

[1 markah]

 • (b) Huraikan satu eksperimen yang boleh anda jalankan di makmal untuk membuktikan hipotesis itu.

Huraian anda hendaklah mengandungi perkara berikut;

 

(i)

tujuan eksperimen

[1markah]

(ii)

mengenalpasti pembolehubah

[2 markah]

(iii)

senarai radas dan bahan

[1markah]

(iv)

kaedah

[3 markah]

(v)

penjadualan data

[1 markah]

 

(vi) kesimpulan

[1 markah]

2.

 • (a) Pelbagai jenis bahan kimia telah dicampurkan ke dalam makanan semasa pemprosesan makanan itu. Nyatakan empat jenis bahan kimia yang biasa digunakan serta fungsinya. [4 markah]

 • (b) Seorang pelajar mendapati bahawa susu segar yang baru dibelinya cepat menjadi rosak jika dibiarkan terdedah. Terangkan bagaimana pelajar itu perlu memproses susu segar tersebut untuk mengelakkannya daripada cepat rosak tanpa menjejaskan rasa dan kandungan nutriennya. Penerangan anda mestilah mengandungi perkara berikut;

Pernyataan masalah

Kaedah yang digunakan

Penjelasan tentang kaedah yang digunakan

[6 markah]

SET 2 KERTAS 2

SAINS SPM 2005

3. (a) Mikroorganisma boleh menyebabkan jangkitan penyakit. Nyatakan empat cara bagaimana mikroorganisma boleh tersebar dan menyebabkan jangkitan penyakit. [4 markah]

(b) Seorang pembantu makmal di hospital ingin mensterilkan peralatan pembedahan yang telah digunakan ketika merawat pesakit supaya bebas daripada sebarang mikroorganisma dan boleh digunakan semula. Terangkan tiga kaedah pensterilan. Pilih satu kaedah yang terbaik dan berikan sebab bagi menyokong jawapan anda. [6 markah]