Anda di halaman 1dari 20

a) PhIlos dan EthIc

b) PhIlos dan SophIa


c) PhIlos dan SephIa
d) PhIlos dan SophIe
a) Socrates
b) Plato
c) Jean Jacques Fousseau
d) ArIstotle
a) |elatIh dan mengasuh
b) |elatIh dan membImbIng
c) |embImbIng dan mengasuh
d) |elatIh dan mendIdIk
) |etafIzIk
) EpIstomologI
) AksIologI
') LogIk
') 0IalektIkal
a) dan '
b) dan '
c) dan '
d) Kesemua dI atas
a) FealItI
b) lmu
c) NIlaI
d) Penaakulan
a) KecantIkan dan senI
b) |oral dan adat resam
c) |oral dan senI
d) SenI dan adat resam
a) Ke7
b) Ke8
c) Ke9
d) Ke10
A) 8rahmIn
8) |oksya
C) 'aIsyas
0) Sudras
a) slam HadharI
b) Fukun man
c) Tonggak LIma slam
d) Fukun slam
a) PenulIsan buku |uqadImmah
b) 8uku Ulum ad'dIn
c) Al Qanun FItTIb
d) Hujjat alslam
a) 8apa kemerdekaan
b) Pembawa kebaIkan
c) Anak bertuah
d) ArkItek merdeka
a) 5 prInsIp kebahagIaan
b) TarIan Lotus
c) 6 jalan penyucIan
d) 8 langkah panduan hIdup
a) AsImIlasI
b) AdaptasI
c) Skema
d) FeproduksI
a) Ketuhanan
b) Kemasyarakatan
c) KendIrI
d) KemahIran
a) Suka membaca
b) |engawal emosI
c) |encIntaI Ilmu pengetahuan
d) 8erfIkIran luas jauh dan terbuka.
A) PenyelIdIkan dan pembangunan
8) PenambahbaIkan
C) Pembangunan
0) Perkembangan dan pandangan
a) 2001
b) 2002
c) 200J
d) 2004
a) UnIversItI |alaya (U|)
b) UnIversItI Perguruan Sultan drIs (UPS)
c) UnIversItI Putra |alaysIa (UP|)
d) UnIversItI Kebangsaan |alaysIa (UK|)
a) Program kelas IntervensI asas membaca dan
menulIs.
b) Program kelas IntervensI asas mengIra dan
menulIs
c) Program kelas IntervensI asas menaakul dan
membaca
d) Program kelas IntervensI asas melukIs dan
mewarna