Anda di halaman 1dari 14

Muslim Muslim

ah ah
Profesi Profesi
onal onal
5akah Muslimah Profesional
itu?
Yaitu Muslimah yang
mengaitkan ilmu sains dengan
agama, alias tidak
memisahkannya. Sehingga ilmu
sains yang dia miliki justru
membuatnya semakin dekat
dengan Allah.
kenapa klLa
membahas hal lnl??
Sabar bro !
nLar [uga Lau
9oslsl Manusla
dl uunla saaL lnl
Daii falia yang
disajilan, lesimpulan
apa yang liia dapailan?
adaha|!! adaha|!!
Is|am du|u |ag| [aya Is|am du|u |ag| [aya [ayanya! [ayanya!
ukLlnya??
A9enemuan dlmanamana
9eradaban emasnya men[adl
klblaL dunla baraL saaL lnl
dsL
A 9enemuan ada dl
manamana
9eradaban
emasnya men[adl
klblaL dunla baraL
saaL lnl
Allah Lelah
memerlnLahkan
manusla unLuk
menunLuL llmu
uga PadlsL
8asulullah
1unLuLlah llmu walau
ke negerl Clna"
SeteIah mengetahui kejayaan SeteIah mengetahui kejayaan
umat IsIam pada zaman umat IsIam pada zaman
terdahuIu, IaIu kita sebagai terdahuIu, IaIu kita sebagai
umat IsIam zaman sekarang, umat IsIam zaman sekarang,
apa yang kita Iakukan? apa yang kita Iakukan?
Menjadi
muslim
ah
5rofesi
onal