Anda di halaman 1dari 17

#

ulsedlakan oleh ť
Cornella 8Ŧ
8ablah Wong
ÞLnCLnALAn
W Salah saLu benLuk penullsan yang lazlmnya
LerdapaL dalam akhbarţ ma[alah serLa radlo dan
LelevlsyenŦ
- 8encana adalah karangan yang Lldak berformaL
LeLapl berfokuskan fakLaŦ
W 8encana yang seumpama lnl dlLerblLkan dalam
akhbarţ ma[alah serLa medla elekLronlk
uLllnlSl
W 8encana lalah karangan yang mengandungl
maklumaLţulasanţhuralan aLau pencerlLaan
sesuaLuperkara yang blasanya berdasarkan
fakLaŴfakLa sebenarŦ
W lakLaŴfakLa yang dlkemukakan blasanya
berdasarkanpenyelldlkanţLln[auan dan ru[ukan
yang dllakukan olehpenulls rencana
8Ln1ukŴ8Ln1uk 8LnCAnA
1Ŧ 8encana berbenLuk llmlah
2Ŧ 8encana benLuk separa llmlah
3Ŧ 8encana benLuk popular
1Ŧ 8encana berbenLuk llmlah
̉8lasanya dlLulls oleh penulls pakar dalam sesuaLu
bldangŦ
̉ÞendapaL yang dlkemukakan blasanya berdasarkan
penyelldlkan sendlrl aLau orang lalnŦ
̉Seklranya rencana Lldak berdasarkan penyelldlkan
sendlrlţ seLlap fakLaţ huralanţ ulasan serLa pendapaL
yang dlkemukakan mesLllah mempunyal dasarnyaŦ
̉8encana [enls lnl blasanya men[adl ru[ukan walaupun
bahasa yang dlgunakan adalah 8ahasa Melayu LlngglŦ
̉kebanyakan pembaca rencana [enls llmlah adalah
berpendldlkan
2Ŧ 8encana benLuk separa llmlah
̉1ldak memerlukan ka[lan dan ru[ukan
mendalam
̉Þenullsan rencana benLuk lnl mengandungl
daLaţ [adualţ ra[ahţ peLa dan sebagalnya yang
merupakan maklumaL LepaL unLuk pembacaŦ
̉Serlng dlLulls oleh warLawan akhbar harlan
dan ma[alahŴma[alahŦ
̉1ldak perlu dlserLakan blbllograflŦ
3Ŧ 8encana benLuk popular
̉lsl blasanya Lldaklah Lerlalu beraLŦ
̉8erkalLan degnan lsuŴlsu semasa dan men[adl
sanLapan rohanl pembacaŦ
̉Caya bahasanya leblh mudahţ rlngkas dan
[lLuŦ
̉Serlng men[adl Loplk mlngguan dalam akhbar
harlanŦ
LnlSŴLnlS 8LnCAnA
1Ŧ 8encana [enls penerangan
2Ŧ 8encana [enls berlLa
3Ŧ 8encana [enls profll
4Ŧ 8encana [enls penylasaLan
3Ŧ 8encana [enls pengalaman perlbadl
6Ŧ 8encana [enls pendapaL
7Ŧ 8encana [enls perbahasan
1Ŧ 8LnCAnA LnlS ÞLnL8AnCAn
̉kebanyakkan rencana dalam akhbar dan ma[alah
mengeLengahkan fakLa dengan leblh [elas dan menyeluruhŦ
̉Segala aspek LenLang Loplk LersebuL dlberl penerangan yang
berupa fakLaŦ
̉Serlng kall dlLulls oleh sldang edlLor ma[alah semasa Llmbulnya
sesuaLu lsu aLau perkara yang susah dlfahaml umumŦ
̉8lasanyaţ dalam rencana [enls lnlţ penulls memberlLahu
pembaca LenLang apa yang sudah Ler[adl dan apa yang sedang
berlakuŦ
̉Þenulls seLerusnya menambah penerangan LenLang laLar
belakang perlsLlwa yang berkenaan serLa kemungklnanŴ
kemungklnan perlsLlwa yang akan berlaku kelakŦ
̉8encana [enls lnl bukan sekadar memberl penerangan LaLapl
[uga memberl penga[aran kepada pembaca
2Ŧ 8encana [enls berlLa
̉8erasaskan kenyaLaan aLau lsu semasa dengan memberl keuLamaan
Lerhadap sesuaLu ke[adlan yang baruţ luar blasa dan bernllal berlLanyaŦ
̉8lasanya mengandungl huralan lan[uL LenLang berlLa yang hangaL
dlperkaLakanŦ
̉ualam penullsan berlLaţ penulls dlkehendakl melaporkan apa yang benarŴ
benar berlaku dl samplng memberlkan pendapaLnyaŦ
3Ŧ 8encana [enls profll
̉MencerlLakan halŴhal LenLang pencapalan dan ke[ayaan seseorang LokohŦ
̉8lasanya rencana [enls lnl memuaLkan gambaran LenLang dlrlţ lndlvldu yang
menun[ukkan keperlbadlanţ kelsLlmewaan dan keLokohanŦ
̉Crang yang dlprofllkan merupakan orang LerkenalŦ
̉MencerlLakan laLar belakang seseorang Lokoh lLu dana apa yang
dllakukannya serLa bagalmana la men[adl LerkenalŦ
4Ŧ 8encana [enls penylasaLan
̉ulLulls unLuk merangsang plhakŴplhak LerLenLu agar
berLlndak unLuk memperbalkl dan mengubah keadaanţ
cara berflklr serLa orang ramalŦ
̉Þenulls rencana seumpama lnl perlu menyedlakan bukLlŴ
bukLl dan conLohŴconLoh yang sebenarnyaŦ
3Ŧ 8encana [enls pengalaman perlbadl
̉keblasaannya memaparkan pengalaman yang ngerlţ aneh
dan menak[ubkanŦ
̉Mlsalnya pengalaman mangsa rlbuL Laufan dan sebagalnyaŦ
̉Þenulls berperanan penLlng bagl menghldupkan
penullsannya dengan pemlllhan kaLa dan gaya bahasa yang
balk dan membawa pembaca unLuk samaŴsama melalul
pengalaman LersebuL dalam Lullsannya
6Ŧ 8encana [enls pendapaL
̉Menggunakan persembahan yang bersaha[aţ
lalLu pendapaL dlsampalkan secara LepaL dan
[elas dengan mengemukakan fakLa dan daLaŦ
̉8encana [enls lnl akan men[adl hambar [lka
pendapaL penulls Lldak berdasarkan penyelldlkan
dan ru[ukan yang mendalamŦ
7Ŧ 8encana [enls perbahasan
̉Þenulls blasanya mengeLengahkan Leorl
kemasyarakaLan dan menyampalkan
8uMuSAn
W Þenullsan seperLl rencana radloţrencanaţ
ma[alahţrencana deskrlpLlfţrencanaţ akhbarţrencana
sukanţrencana se[arah dan sebagalnya yang LuruL
dlkaLegorlkan sebagal penullsan rencana merupakan
saLu senl penullsan yang LersendlrlŦ
W Walaupun rencana LersebuL melalul berbagalŴbagal alaL
medla seperLl suraL khabarţma[alahţradloţLelevlsyen
dan buku LeLapl rencana LeLap merupakan penullsan
yang menarlk seklranya dlolah dengan balkŦ
8l8LlCC8All
AbŦ 8ahman AbŦ8ashldţ 2002Ŧ 8ahasa
kebangsaanŦ Þearson Malaysla ť ÞeLallng ayaŦ
SLkIANţ 1LkIMA kASIn