Anda di halaman 1dari 5

GAYA BAHASA

Bahasa memainkan peranan yang penting.Bahasa dianggap sebagai tulang


belakang penghasilan sesebuah karya.Bahasa digunakan sebagai alat untuk
mencurahkan perasaan, pemikiran dan falsafah pengarang.Selain itu, bahasa
merupakan media eksperisi, komunikasi dan pernyataan manifestasi jiwa masing-
masing.Oleh itu, tanpa bahasa, sesebuah penghasilan karya itu bukannya kesusteraan
kerana bahasa itu sendiri adalah kesusteraan.
Suatu hakikat yang harus disedari dan difahami ialah gaya bahasa mempunyai
pertalian yang amat akrab dengan ilmu linguistik.Menurut Mana Sikana dalam bukunya
Kritikan Sastera : Pendekatan dan Teori (1986 : 160) , gaya bahasa ialah :
"Kajian terhadap keseluruhan karya yang berpusat kepada penggunaan
bahasa.a bertujuan untuk memperlihatkan sejauh mana keberhasilan
seorang pengarang itu mengolah bahasa yang sesuai sebagai penerapan
karya kreatif yang bersifat imaginative, figurative, dan simbolik yang
mampu mengukuhkan pemikiran.
Keris Mas dalam bukunya Perbincangan Gaya Bahasa Sastera (1990:15)
menyatakan gaya bahasa sebagai:
".meliputi kebahasaan yang menimbulkan rasa khusus yang
mengandungi estetik.Termasuk dalam manipulasi ini ialah pemilihan
struktur sintaksis, pemakaian dan pemilihan bahasa figuratif, ungkapan,
peribahasa, kiasan dan penggunaan pola konvensional yang
dipermodenkan dan sebagainya.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, jelaslah gaya bahasa menyentuh spek
penggunaan bahasa yang bersifat khusus dan berbeza antara seorang pengarang
dengan pengarang yang lain.Perbezaan cara berbahasa ini menimbulkan suatu
keindahan dan pengukapan makna yang tersendiri.
Diksi bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang daiam
karyanya a harus memperlihatkan kesesuaian kata yang dipilih dengan tema dan
persoalan, latar, watak, dan mesej.Pemilihan kata atau diksi oleh pengarang novel Bula
Tak Bermadu Di Fathehpur Sikri ternyata sesuai dengan latar dan suasana sesuatu
peristiwa.Misalnya bagi memperjelaskan suasana sedih, pengarang menggunakan
kata-kata yang tepat dan bersesuaian seperti mencucuk hati,menangis lebih sungguh-
sungguh,sayu lebih jelas,tersedu,tangisan yang paling mengiriskan.Malah ayat-ayat
dalam perenggan di bawah ini jelas menyentuh perasaan pembaca seperti yang
berikut:
Suara sayup jelas lagi: "Tolonglah saya, tuan-tuan, tolonglah. "Ka..kalau
saya terjun nanti. suara itu tersekat seperti orang benar-benar tersedu.
"Kalau saya terjun nanti, berilah saya sebanyak mana sedekah yang tuan-
tuan rela.Buka untuk saya.bu..bu..bukan untuk saya .Untuk Jairaj..untuk
anak saya yang sakit, tuan-tuan.
(halaman 99)
Ayat pula merujuk kepada cara pengarang membina dan menyusun ayat daiam
karyanya, misalnya ayat pendek dan ayat panjang.Dalam novel ini terdapat banyak
jenis ayat.Ayat tunggal mahupun ayat terbitan yang mewakili ayat panjang.Pengarang
turut cenderung menggunakan ayat yang pendek-pendek.
Ayat-ayat pendek:
Panas amat membakar.Mereka terperanjat.
(halaman 51)
Ayat panjang:
Kalongan-kalongan mengembang dan bayangnya ikut pecah di
permukaan air itu
(halaman 54)
Selain itu , pengarang turut menggunakan banyak perkataan nggeris seperti
14untain-pen, diary, air-c4nditi4n, bearer, 'banana b4at s4ng', lighter, dan transist4r
F4untain-pen biru tergolek jatuh.
(halaman 1)
"Entah mana abang letakkan diary itu. Jenuh abang mencarinya, kata
Mansor.
(halaman 3)
Di dalam biliknya air-c4nditi4n menambahkan gigitannya.
(halaman 14)
Bearer mengekori mereka.
.jari mengikut rentak 'banana b4at s4ng'.
(halaman 42)
Mansor mengeluarkan rokok menhidupkan lighter yang tidak mahu hidup
beberapa kali,kemudian memasukkan rokok semula ke kotaknya.
(halaman 45)
Anak perempuannya berusia 16 tahun cuba melekap-lekapkan transist4r
kecilnya ke telinga beberapa kali, mendengar bunyi derakan dan kerekan
yang tidak menentu.
(halaman 47)


Personifikasi juga dikenali sebagai perorangan atau penginsanan.Personifikasi
bermaksud tindakan pengarang memberikan sifat manusia, sama ada dari segi
perasaan, perwatakan, atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati, binatang, idea,
atau hal-hal yang abstrak.Berdasarkan novel ini, pengarang sesekali menggunakan
gaya bahasa perbandingan yang mengandungi unsur personifikasi dan hiperbola.
Hiperbola pula merupakan sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara
berlebih-lebihan daripada maksud yang sebenarnya.
Contoh personifikasi:
Beberapa orang anak terkinja-kinja dan melambai-lambai kepada mereka
di hadapan empat ekor lembu kurus yang sedang berjalan lesu.
(halaman 70)
Contoh hiperbola:
Zawiah memerhatikannya, dan kemudian lekas-lekas menekap matanya
yang terlalu silau ditikam matahari.
(halaman 51)
Simile pula ialah perbandingan yang menggunakan kata konkrit iaitu yang boleh
dihitung dengan kata abstrak yang membawa makna sebalik kata konkrit.Penulis novel
ini, A.Samad Said juga menyelitkan gaya bahasa yang mengandungi unsur simile.
Sinkof bermaksud penyingkatan perkataan.Unsur sinkof dalam novel ini
kebanyakkannya terdapat dalm dialog-dialog.
"Ai,dari mana pula awak ni terpacul saja? tanya Rehman.
(halaman 77)
"Saya tanya berapa jauh lagi. "O. (halaman 51)
Pengarang sesekali menggunkan gaya bahasa pengulangan bagi menguatkan
atau menegaskan sesuatu pernyataan, suasana, dan lain-lain.
"rang harus selalu duduk kalau tidak ada apa-apa yang penting.Buat
apa buang tenaga kalau makan tidak banyak berzat, katanya.Dan
tentang cermin mata yang hanya berbingkai itu dia pernah berkata, "aku
tau 4rang akan fikri aku gila, tapi akau tidak gila.rang akan tertarik
dengan gelagat aku.rang akan suka aku.Aku mau 4rang suka aku.
(halaman 76)