Anda di halaman 1dari 3

Curu akhlr berLugas hendaklah memasLlkan suls lampu klpas

dan penghawa dlngln dlLuLup


sebelum keluar darl perpusLakaan


egala peralaLan perpusLakaan dllarang membawa keluar darl
perpusLakaan kecuall buku
yang dlpln[am dan dlrekodkan


@ldak dlbenarkan membuaL blslng dl dalam perpusLakaan

@ldak dlbenarkan menlnggalkan murld dl dalam perpusLakaan
perpusLakaan Lanpa kawalan guru


Curu dlkehendakl membuaL lmbasan bagl merekodkan masa
penggunaan perpusLakaan dan pln[aman buku


9asLlkan alaLan dan buku buku dlslmpan semula dl LempaL
asal selepas membaca