Anda di halaman 1dari 13

FkF 3I0B : kl00 FlhIll0N

60 hll\I ll
1I108ll hlNbbI 7
N5VARAH : C|k RU5|N| 1 kAMALUDD|N
D|5D|AkAN OLH :
FA1|N FARHANA 1. AZMAN
5|1| AN|5A 1. vAH|D
vAN ZAL|DA 1. MOHD. 5AUF|
DEFINISI KARANGAN
kam|nah na[| Sabran dan kah|m Syam (198S)
kotooqoo lolob pelobltoo petosooo Joo flkltoo
secoto bettolls betJosotkoo tojok yooq Jlbetlkoo
oleb qoto Jolom jomlob petkotooo yooq tetboJ
Joo moso yooq Jltetopkoo oleb qoto
9rof Dr koh 8oh 8oon (1983)
kotooqoo oJolob bosll JotlpoJo ketjo
meoqotooq soto ptoses melobltkoo soto lJeo
otoo soto tooqkoloo lJeo Jolom beotok
peoollsoo secoto tetsosoo
DEFINISI MENGARANG
amus Dewan Ld|s| eempat
meteko otoo meoolls (cetlto cetpeo oovelJll)
meoclpto (sojok Jll) meoqqobob (loqo)
MASALAH MENGARANG
kLSALAPAn S18uk1u8 A?A1
Salah susunan sub[ek dan predlkeL dalam ayaL Lunggal
eg makan lkan adlk
Salah menggunakan kaLa penghubung dalam ayaL ma[muk
eg Sara aLau nlna sedang menangls (dan)
kellru dalam menggunakan ayaL penyaLa dan ayaL
perlnLah
Salah menggunakan Landa baca
LLMAP kCSA kA1A
ulpengaruhl oleh dlalek menyebabkan lemah dalam
penguasaan kosa kaLa bahasa sLandard
1ldak faham maksud perkaLaan dalam La[uk karangan
menyebabkan sukar unLuk mengarang
MASALAP uALAM LnCCunAAn A?A1 MuuAP
1ldak Lahu hukum LaLabahasa menyebabkan sukar
memblna ayaL mudah
STRATF6l PFHullHAt
HFt6ARAt6
Menulls AyaL Mudah
Menulls karangan 1erkawal
Menulls karangan 8erpandu
Menulls karangan 8erpandukan Cambar
Menulis Ayat Mudah
Minta murid
menyalin ayat
mudah.
Minta murid
menulis tentang diri
sendiri secara
ringkas
e.g: Nama saya
Amir
Minta murid
membina ayat
berdasarkan
perkataan mudah
yang dekat dengan
diri murid seperti
sekolah, rumah,
kereta dan
sebagainya.
Menulls karangan 8erpandu Cambar
CAM8A8 1unCCAL
CAM8A8 8L8Sl8l
Langkahlangkah
MlnLa murld cerlLa LenLang apa yang dlllhaL dalam
gambar
MlnLa murld memblna saLu ayaL mudah
MlnLa murld menggabung ayaL Lunggal men[adl
ayaL ma[muk
MlnLa murld memblna ayaL berdasarkan soalan
yang dlberl
Meuuiis Karauau 1erkavai
lsl LempaL kosong dengan perkaLaan yang
sesual
susun ayaL lkuL uruLan sehlngga men[adl ayaL
yang lengkap
memadankan ayaL
mengganLlkan perkaLaan
Meuuiis Karauau lerjaudu
menulls semula peLlkan cerlLa
plndahkan karangan dlalog kepada karangan
pencerlLaan
menyudahkan cerlLa
menulls semula cerlLa yang dldengar