Anda di halaman 1dari 5

kL81AS kL8!A LAWA1An SAM8lL 8LLA!

A8 kL L8LlS uA8uS SunnAP


kLLA8 8ukun nLCA8A SMk 1AMAn Wluu8l 1APun 2010

10 LnuAPuLuAn
LawaLan sambll bela[ar ke negerl erlls uarus Sunnah merupakan saLu program dl bawah
kelab 8ukun negara yang baru dlLubuhkan pada Lahun 2010 LawaLan lnl leblh berfokus
kepada pendedahan para pela[ar mengenal keadaan dan budaya masyarakaL LempaLan
dlsampalng memberl ruang kepada para pela[ar melancong serLa mengenall negerl lndera
kyangan dengan leblh dekaL uengan lnl pela[ar berpeluang mellhaL sendlrl dengan maLa
kasar keunlkan budaya dan LempaLLempaL menarlk yang LerdapaL dl negerl erlls uarus
Sunnah

20 C8!Lk1ll
21 Memberl peluang kepada para pela[ar melancong sambll berladah bersama
rakanrakan dan guruguru
22 Memberl peluang kepada para pela[ar unLuk mellhaL sendlrl dengan maLa
kasar megenal keunlkan dan LempaLLempaL menarlk yang LerdapaL dl negerl
lndera kayangan
23 Membolehkan para pela[ar mengenall dengan leblh dekaL LenLang
kebudayaan dan keadaan masyarakaL seLempaL

30 kuMuLAn SASA8An
Semua ahll kelab 8ukun negara pela[arpela[ar SMk 1aman Wldurl yang bermlnaL
seramal 80 orang dan 8 orang guru

40 1LMA1 LAWA1An
negerl erlls uarus Sunnah
41 Cua kelam
42 1aman ular dan 8epLllla
43 Mas[ld !amek kangar/Mas[ld !amek adang 8esar

30 APLl !AWA1AnkuASA kL8!A
enaslhaL n P[h laLhlyah 8L Abu 8akar
engerusl usL 8adaruddln 8 Ahmad
nalb engerusl Ahmad 1a[wl 8 lbrahlm (keLua 8ombongan)
SeLlausaha usL Mohd Paflz 8 !asml
Ahll !awaLankuasa
1 Ln Md 8adzl 8 ldrls
2 n Sharlfah 8L Pamld
3 Clk AzlawaLl 8L Abd Azlz
4 n 1an Mlng Puang
3 Clk khalrunnlsa 8L Ahmad

60 1A8lkP
18 SepLember 2010

70 8A!L1 L88LLAn!AAn

80 Lnu1u
rogram lawaLan lnl dlharap dapaL memberl pengalaman baru dan berguna kepada
para pela[ar dlsamplng menlmba llmu baru berdasarkan pengalaman dan
pengamaLan dl luar kawasan sekolah rogram lawaLan seperLl lnl adalah dlharap
dapaL men[adl acara Lahunan kelab dan dapaL dlperLlngkaLkan pengan[urannya pada
masa hdapan dengan LempaLLempaL lawaLan yang leblh menarlk dan memberl
pengalaman berbeza


8|| erkara kM
1 engangkuLan 8M 1 700
2 1lkeL masuk ke Cua kelam (80 x 8M 100) 8M 80
3 1lkeL Masuk ke 1aman ular 8epLllla (80 x 8M 300) 8M 400
4 Ium|ah erbe|an[aan kM 2 180
Ck- kCGkM J@- SM8I 8LIk kL -LGLkI LkIS DkUS SU--
kL8 kUkU- -LGk SMk @M- JIDUkI
@U- 2010 (18 SL@LM8Lk 2010)

rogram lawaLan sambll bela[ar ke negerl erlls uarus Sunnah Lelah dladakan pada 18
SepLember 2010 Semua ahll rombongan yang LerllbaL lalLu seramal 80 orang pela[ar dan 8
orang guru Lelah berkumpul seawal [am 643 pagl dl perkarangan SMk 1aman Wldurl bagl
mengesahkan kehadlran dan menyerahkan borang kebenaran warls Semua ahll rombongan
lalLu guru dan pela[ar Lelah cukup berkumpul LepaL [am 813 pagl dan Lelah dlberl sarapan
pagl yang dlsedlakan oleh plhak pengan[ur Lerleblh dahulu sambll menunggu kedaLangan
bas
uua buah bas Llba LepaL pada [am 830 pagl dan semua ahll rombong menalkl bas dengan
LeraLur dan berdlslplln seLerusnya mengambll LempaL maslngmaslng Clkagu Ahmad 1a[wl
b lbrahlm mengendallkan pela[arpela[ar bas 1 manakala usLaz Mohd Paflz mengurus
pela[arpela[ar yang menalkl bas 2 SeLelah kehadlran semua pela[ar dlsemak dan dlpasLlkan
semula dl dalam ke duadua buah bas semua ahll rombongan berLolak pada [am 930 pagl
menlnggalkan perkarangan SMk 1aman Wldurl dan keluar melalul Lol Sungal !awl
Semua ahll rombongan berhenLl rehaL dl kawasan 8ehaL 8awaL Curun kedah pada [am
1043 pagl Ahllahll rombongan dlberlkan masa selama 20 mlnlL unLuk kudapan dan
mengurus dlrl 1epaL pada [am 1103 pagl semua ahll rombongan menyambung semula
per[alanan menu[u desLlnasl
1epaL pada [am 1143 pagl ke duadua buah bas Lelah Llba ke desLlnasl perLama lawaLan
lalLu 1aman 8epLllla negerl erlls Clkgu Ahmad 1a[wl dan usLaz Mohd Paflz Lerleblh dahulu
menguruskan LlkeL masuk ahll rombongan SeLelah urusan LlkeL selesal 3 mlnlL kemudlan
semua ahll rombongan dlberl LakllmaL rlngkas Lerleblh dahulu mengenal keselamaLan
sebelum masuk dan menln[aunln[au seklLar kawasan Laman repLlla ul Laman LersebuL para
pela[ar dapaL mellhaL denga leblh dekaL pelbagal sepsls repLllla LeruLamanya ular seperLl
ular Sawa 8aLlk ular Sawa endek ular 1edung Selar ular kaLang 1ebu ular 1lkus dan
berbagalbagal lagl ara pela[ar [uga berpeluang mengenall halwanhalwan laln seperLl
memerang alr blawak paya sepsls kera dan sebagalnya ela[ar meghablskan masa leblh
kurang saLu [am dl Laman LersebuL dan berkumpul semula dl luar perkarangan Laman
repLllla pada [am 1230 Lengah harl 1epaL pada [am 100 peLang bas berLolak ke desLlnasl
seLerusnya
Ahllahll rombongan Lelah Llba dl desLlnasl ke dua lalLu Cua kelam pada [am 130 peLang
Semua ahll rombongan makan Lengah harl Lerleblh dahulu dl resLoren berdekaLan sebelum
memaslkl Cua kelam SeLelah semua selesal makan Lengaharl ahll rombongan menu[u
masuk ke Cua kelam Semua pela[ar memasukl gua LersebuL menggunakan LlLl ganLung
ara pela[ar pada awalnya kellhaLan sedlklL cemas LeLapl Leru[a kerana kebanyakannya
adalah perLama kall memasukl gua kawasan dl dalam gua adalah persls seperLl namanya
dan LlLl ganLung yang dlsedlakan sedlklL semplL Semua pela[ar ber[alan kakl dalam keadaan
LeraLur dan berdlslplln sambll dlpanLau oleh guruguru rombongan ul dalam gua berkenaan
[uga pela[ar secara dekaL dan [elas dapaL mellhaL sLrukLur ke[adlan gua baLu kapur seperLl
yang mereka pela[arl dalam sub[ek geografl dl sekolah ul bahaglan bawah LlLl ganLung
LerdapaL allran anak sungal yang agak deras dan boleh dldengarl arusnya ul penghu[ung
plnLu gua kellhaLan kelndahan dan keunlkan semula[adl huLan hu[an Lroplka yang memukau
semua ahll rombongan Selaln lLu LerdapaL kawasan alr Ler[un yang [ernlh dan se[uk ada
[am 230 peLang semua pela[ar berkumpul semula dl dalam bas dan beLolak menu[u ke
desLlnasl seLerusnya
ada [am 243 peLang para pela[ar Lelah berhenLl solaL dl Mas[ld adang 8esar SeLelah
selesal mengambll wudhuk pela[ar dlberl LakllmaL mengenal caracara menunalkan solaL
Zohor dan Asar secara qasar dan [amak 1akllmaL Lelah dlsampalkan oleh usLaz Mohd Paflz
b !asml SeLelah semua pela[ar memahaml dan Lahu caracara menunalkan solaL qasar dan
[amak semua pela[ar bersolaL secara ber[emaah dengan dllmamkan oleh usLaz Paflz
SeLelah selesal bersolaL pela[arpela[ar dlberlkan masa unLuk mengurus dlrl dan menyalln
pakalan Semua pela[ar berkumpul semula dl dalam bas pada [am 313 peLang dan bas mula
bergerak ke desLlnasl berlkuLnya
ke duadua bas rombongan Llba dl perkarangan uewan ernlagaan Melayu adang 8esar
pada [am 330 peLang Selepas dlberl sedlklL LakllmaL rlngkas semua pela[ar dllepaskan
unLuk menln[aunln[au dan membellbelah dl seklLar kompleks LersebuL 1erdapaL pelbagal
[enls barangan dl[ual dengan harga yang murah kesempaLan lnl dlambll oleh semua ahll
rombongan unLuk membell barangan yang LerdapaL dl slLu samada unLuk dlrl sendlrl aLau
dlpesan oleh ahll keluagra dan rakanrakan SeLelah puas berseronok dan membellbelah dl
kompleks ernlagaan adang 8esar semua ahll rombongan berkumpul semula dl dalam bas
pada [am 330 peLang dan bas berLolak unLuk pulang
ualam per[alanan pulang [alan berada dalam keadaan slbuk dan agak sesak sebelum
memasukl Lol !lLra dan bas berhenLl sekeLlka dl Lol LersebuL 13 mlnlL kemudalan ke duadua
buah bas menyambung per[alanan unLuk pulang ke desLlnasl
ada [am 710 malam semua ahll rombongan berhenLl dl kawasan 8ehaL 8awaL Curun
kedah unLuk makan malam dan solaL Semua ahll rombongan makan malam Lerleblh dahulu
dl geralgeral yang LerdapaL dl slLu SeLelah selesal menlkmaLl makan malam semua ahll
rombongan menu[u ke surau unLuk menunalkan solaL Maghrlb dan lsyak secara qasar dan
[amak SeLelah selesal bersolaL dan mengurus dlrl semua pela[ar berkumpul semula dl
dalam bas pada [am 730 malam dan berLolak pulang ke SMk 1aman Wldurl
ke duadua buah bas yang membawa kesemua 88 ahll rombongan selamaL Llba dl
perkarangan SMk 1aman Wldurl pada [am 900 malam Semua pela[ar dlbawa pulang oleh
warls maslngmaslng LawaLan lnl sangaL memberl manafaaL dl samplng membuka mlnda
para pela[ar dan memberl pengalaman baru kepada mereka