Anda di halaman 1dari 18

kL8A!AAn S8lWl!A?

A
Se[arah dan lokasl
W Ceorge coedes menulls karangan yang ber[udul |e royamue de cr|v|[aya
W oedes mengaLakan bahwa srlwl[aya adalah nama sebuah kera[aan dl
baglan SumaLra selaLan yang berlbukoLakan dl alembang ?alLu LepaLnya
dl Lepl sungal musl
W kera[aan srlwl[aya merupakan kera[aan marlLlme Lerbesar dl lndonesla
bahkan dl asla Lenggara pada wakLu lLu (abad 7 M 13 M) srlwl[aya
merupakan bahasa sangsekerLa srl" berarLl bercahaya aLau gemllang dan
wl[aya" berarLl kemenangan aLau ke[ayaan dengan kekuasaan darl
kambo[a 1halland selaLan semenan[ung Malaya SumaLra [awa dan
peslslr kallmanLan kera[aan srlwl[aya berpusaL dl alembang dan
memlllkl pengaruh besar Lerhadap semenan[ung Malaysla dan llllplna
namun kekuasaan srlwl[aya merosoL pada abad ke11 M dl karenakan
srlwl[aya mulal Lakluk oleh kera[aan slngosarl dan ma[apahlL
Sllsllah para ra[a kera[aan srlwl[aya
W uapunLa hyang srl yayanaga (prasasLl kedukan buklL 683 M prasasLl
LalangLuo 684 M)
W rl lndradarmawan (berlLa clna 724 M)
W 8udrawlkrama (berlLa clna 728 M)
W Wlshnu (prasasLl llgor 773 M)
W Mahara[a (berlLa arab 831 M)
W 8alapuLradewa (prasasLl nalanda 860 M)
W rl udayadlLyawarman (berlLa lna 960 M)
W rl udayadlLya (8erlLa lna 962 M)
W rl udamanlwarmadewa (8erlLa lna 1003 rasasLl Lelden 1044
M)
W MaravlyaLunggawarman (rasasLl Lelden 1044 M)
W rl Sanggrama Wl[ayaLunggawarman (rasasLl hola 1004 M)
Lokasl Srlwl[aya
Se[arah srlwl[aya dl bagl men[adl 3
sumber
W ualam negerl
W Sumber prasasLl
W Luar negerl (clna lndla arab dan ersla)
Sumber darl dalam negerl
W Sumber dalam negerl berupa 6 prasasLl yang
menggunakan bahasa melayu kuno dan huruf
pallawa dan serLa menggunakan angka Lahun
saka
a rasasLl kedukan buklL dl Lemukan dl kedukan
buklL dl Lepl sungal Lalang dekaL alembang
berangka hLahun 603 saka aLau 683 masehl lsl
prasasLl mencerlLakan LenLang per[alanan sucl yang
dl lakukan oleh dapunLa hyang yang berangkaL darl
mlnangaLamwa dengan membawa LernLara
sebanyak 20000 org
b rasasLl laLang Luo dl Lemukan dl baraL koLa
alembang berangka Lahln 606 saka aLau 684 M
prasasLl lnl mencerlLakan pembuaLan Laman
srlkseLra unLuk kemakmuran dan LerdapaL doadoa
yang berslfaL budha Mahayana
c rasasLl Lelaga baLu dl Lemukan dl Lelaga baLu
dekaL alembang berangka Lahun 683 M
d rasasLl koLa kapur dl Lemukan dl koLa kapur
pulau 8angka berangka Lahun 608 saka aLau 686 M
e rasasLl karang berahl dl Lemukan dl [ambl 1ldak
berangka Lahun
f rasasLl palas pasemah dl Lemukan dl lampung
selaLan Lldak berangka Lahun
W keempaL prasasLl yang dl sebuLkan Lerakhlr yalLu
prasasLl Lelaga baLu koLa kapur karang berahl
dan palas pasemah men[elaskan lsl yang sama
yalLu berupa kuLukan Lerhadap slapa sa[a yang
Lldak Lunduk kepada ra[a srlwl[aya
Sumber darl prasasLl
W rasasLl yang dl Lemukan dl semenan[ung
melayu berangka Lahun 773 M yang
men[elaskan bahwa berdlrlnya pangkalan dl
seman[ung melayu dl daerah llgor rasasLl lLu
bernama prasasLl llgor
W rasasLl berlkuLnya dl Lemukan dl lndla koLa
nalanda yang berasal darl abad ke 9 M
prasasLl lLu men[elaskan berdlrlnya wlhara
oleh balapuLradewa ra[a srlwl[aya
Sumber darl luar negerl
A sumber clna
kun[ungan lsLlng pezlarah buhda darl clna pada
Lahun 671 M lsLlng Llnggal dl srlwl[aya selama 6
bulan dan mempela[arl bahasa sangsekerLa dan
kemudlan dla kemball ke nalanda ada Lahun 683
M dla kemball ke srlwl[aya selama beberapa Lahun
unLuk menLer[emakan Leks budha darl bahasa
sangsekerLa ke clna
aLaLan lna yang laln menyebuLkan LenLang uLusan
Srlwl[aya yang daLang secara ruLln ke lna yang
Lerakhlr adalah Lahun 988 M
8 Sumber arab
Arab Srlwl[aya dlsebuL Srlbuza Mas'udl seorang
se[arawan Arab klaslk menulls caLaLan LenLang
Srlwl[aya pada Lahun 933 M ualam caLaLan lLu
dlgambarkan Srlwl[aya merupakan sebuah kera[aan
besar dengan LenLara yang sangaL banyak Pasll
buml Srlwl[aya adalah kapur barus kayu gaharu
cengkeh kayu cendana pala kardamunggu gamblr
dan beberapa hasll buml lalnya
Sumber lndla
kera[aan Srlwl[aya pernah men[alln hubungan
dengan ra[ara[a darl kera[aan yang ada dl lndla
seperLl dengan kera[aan nalanda dan kera[aan
hola uengan kera[aan nalanda dlsebuLkan
bahwa 8a[a Srlwl[aya mendlrlkan sebuah
prasasLl yang dlkenal dengan nama rasasLl
nalanda
u Sumber laln
ada Lahun 1886 8eal mengemukakan
pendapaLnya bahwa Shlhllfoshlh merupakan
suaLu daerah yang LerleLak dl Lepl Sungal Musl
Sumber laln yalLu 8eal mengemukakan
pendapaLnya pada Lahun 1886 bahwa Shlhllfo
shlh merupakan suaLu daerah yang LerleLak dl
Lepl Sungal Musl
kehldupan ollLlk
W l1shlng kera[aan srlwl[aya men[adl pusaL pendldlkan penyebaran
8udha dl Asla 1enggara pada abad ke8 dalam prasasLl nALAnuA
dlsebuLkan pula pemuda2 srlwl[aya saaL lLu mempela[arl agama budha
dan llmu lalnnya dl lndla dalam prasasLl nalanda dlkeLahul 8ala uLradewa
(ra[a srlwl[aya) memlllkl hubungan dengan uewa aladewa (ra[a darl
lndla) kemudlan 8a[a uewa aladewa memberlkan sebldang Lanah unLuk
kehldupan pendldlkan Sebagal penganuL agama yang LaaL maka ra[a
Srlwl[aya [uga memperhaLlkan kelesLarlan llngkungannya (seperLl yang
LerLera dalam 9rasast| 1a|ang 1uo) dengan Lu[uan unLuk menlngkaLkan
kemakmuran rakyaLnya uengan demlklan kehldupan ekonoml dan soslal
masyarakaL Srlwl[aya sangaL balk dan makmur
kehldupan Lkonoml
W uarl caLaLan aslng
8uml Srlwl[aya menghasllkan buml beberapa dlanLaranya yalLu cengkeh
kapulaga pala lada plnang kayu gaharu kayu cendana kapur barus gadlng
Llmah emas perak kayu hlLam kayu sapan rempahrempah dan penyu
8arangbarang LersebuL dl[ual aLau dlbarLer dengan kaln kaLu suLera dan
porselen melalul relasl dagangnya dengan lna lndla Arab dan Madagaskar
8unLuhnya Srlwl[aya
W 8a[a 8a[endra hola melakukan dua kall penyerangan ke kera[aan
Srlwl[aya 8ahkan pada penyerangganya yang kedua kera[aan hola
berhasll menawan 8a[a rl Sanggrama Wl[ayaLunggawarman serLa berhasll
merebuL koLa dan bandarbandar penLlng kera[aan Srlwl[aya
W ada abad ke13 M kera[aan Srlwl[aya mengalaml kemunduran yang luar
blasa kera[aan besar dl sebelah uLara seperLl Slam kera[aan Slam yang
[uga memlllkl kepenLlngan dalam perdagangan memperluas wllayah
kekuasaannya ke wllayah selaLan kera[aan Slam berhasll menguasal
daerah seman[ung Malaka Lermasuk 1anah CenLlng kra AklbaL darl
perluasan kera[aan Slam LersebuL keglaLan pelayaran perdagangan
W kera[aan Srlwl[aya semakln berkurang Srlwl[aya men[adl kera[aan kecll
dan lemah yang wllayahnya LerbaLas dl daerah alembang pada abad ke
13 kera[aan Srlwl[aya dl hancurkan oleh kera[aan Ma[apahlL
Cambar Sebaglan uarl rasasLl
W khaulah nabllah
W usplLa nlngrum
W xl S3