Anda di halaman 1dari 7

AKTIVITI-AKTIVITI UNTUK

KANAK-KANAK
BERTATIH
NUR A'1|kAH |N1| AMRAN
MUF|DAH DHAM|RAH |N1| M|HA1
NURUL 5VAM|LAH |N1| ZAkAR|AH
NUR HAM|ZAH |N1| ADUL AZ|Z
FARAHHAN|5 |N1| MOHD ADRUD|N
KANAK-KANAK BERTATIH
W erumur dor|odo IO bu|on h|nqqo 2 tohun
W Mu|o berd|r| denqon memeqonq :e:uotu bendo
:eboqo| enyohonq
W erjo|on :ecoro er|ohon-|ohon
W Mu|o menunjuhhon m|not terhodo buhu
W 5udoh memohom| orohon mudoh :eert| mor|
odo momo
W Mu|o berhot|-hot| terhodo oronq yonq t|doh
d|heno||
W Mu|o berteuh tonqon ber:omo oronq |o|n
AKTIVITI-AKTIVITI YANG SESUAI
W Menyed|ohon ruonq yonq |uo: don :e|omot untuh
be|ojor bertot|h
W Menor|h erhot|on honoh-honoh denqon o|oton
ermo|non yonq menor|h
W er| buhu cer|to yonq berqombor
W 5ed|ohon buhu don en:|| untuh mereho
me|ohorhon :e:uotu
W Membowo honoh-honoh he|uor ber:|or-:|or
W Ajor mereho bermo|n :oroh-:oroh
W ermo|n ber:omo mereho :eert| bermo|n bo|o
W 5omo-:omo berteuh tonqon denqon mereho
oob||o mendenqor muz|h
ANGKAH-ANGKAH
KESEAMATAN
W Memo:onq oqor he:e|omoton odo tonqqo
W Ceot ber:|hhon |onto| j|ho tertumoh :e:uotu
W 5|mon |:ou don :eqo|o objeh tojom d| temot
:e|omot, yonq t|doh bo|eh d|coo| o|eh honoh-
honoh
W |ohhon enqqunoon wo|her (o|ot bertot|h)
yonq berodo
W Awo:| onoh ondo oob||o |o mu|o be|ojor :otu
erqerohon boru :eert| meronqhoh, memonjot
don |o|n-|o|n
W onqon |etohhon boronq-boronq yonq bo|eh d|onjot
berhom|ron denqont|nqho
W o:t|hon tonqqo t|doh qe|o don t|odo boronq
bertoburon
W |nqothon onoh-onoh howo:on tonqqo buhonnyo
temot bermo|n
W ouhhon onoh dor|odo bermo|n d| berondo otou
bumbunq rumoh
W ouhhon erobot dor| t|nqho herono onoh bo|eh
memonjot erobot yonq berhom|ron
W onqon t|nqqo|hon mereho ber:end|r|on do|om b|||h o|r
W o:t|hon t|odo boronq berbohoyo yonq ber:eoh
d||onto| :eert| qu||
APAKAH YANG HARUS DIAKUKAN
BIA ANAK TERJATUH?
W menqe:on tondo hecederoon don |uho yonq
d|o|om|nyo
W oq| he: endorohon |bu boo d|no:|hothon
membowo :eqero he h||n|h otou ho:|to|
terutomo j|ho ondo t|doh tohu boqo|mono
menqhent|hon endorohon |tu
33W%W111
konoh-honoh yonq boru be|ojor bertot|h :er|nq ho||
terjotuh j|ho t|odo hecederoon :er|u: otou
endorohon t|doh er|u d| bowo he ho:|to|. Nomun,
j|ho onoh ondo menunjuhhon tondo :eert|
hehejonqon, muntoh berteru:on, meroqom |eb|h
dor|odo b|o:o don t|dur ter|o|u |omo, :eqero bowo
mereho he h||n|h otou ho:|to| untuh mendoothon
rowoton :eqero