Anda di halaman 1dari 2

Lauk Aheng Ti Balong Rungkun

Di alam dunya ieu loba kajadian anu ku manusa dianggap pamohalan atawa mustahil, tapi kersaning Gusti Nu Maha Suci mah biasa wae kajadian. Lantaran Gusti Nu Maha Suci mah kawasan sagala-galana, leuwih luhur tibatan mahlukna, taya babandinganana. Di lembur nu nulis, perenahna di jalan simpang wewengkong Desa Tundagan. Kacamatan Hantara, tapel wates jeung desa Bunigeulis, aya hiji tempat mangrupa ruyuk(rungkun) anu pinuh ku kakayon. Sabudeursunana mah sawah. Mangrupa hiji tempat anu sakitu geueuman tur caraneom. Najan teu pati anggang ti lembur oge mun pareng ngaliwat ka eta tempat mah matak muringkak bulu punduk. Komo upama ninggang malem Jumaah kaliwon mah. Eta patempatan katelahna Balong Rangkun. Pangna nepi ka disebut kitu, ceuk ujaring carita, baheula eta tempat teh menangrupa balong anu aya di tengah-tengah rungkun. Aki jahim salah saurang padumuk asli eta lembur, waktu keur jumeneng keneh nembrakkeun pangalaman nyatana. Harita, aki jahim sok rajin ngaronda minangka tugas ngajaga kaamanan lembur. Aki jahim, sakali ronda ninggang malem jumaah kaliwon, opatan jeung babarutanana. Anu opatan, kaasup Aki Jahim, ari keur ngaronda teh tara bareng tur tara bari narakolan kohkol bisi ngabaribinan basana mah. Harita teh ane duaan ka sebeulah kulon, ari anu duaan deui kakalerkeun, ka palebah parapatan deukeut Balong Rungkun tea. Tengah peuting jemplang-jempling rehe combrek. Sora caricangkas jeung babaungna anjing meulah jemplingna peuting nu maju ka wanci janari leutik. Waktu nepi ka tanjakan deukeut Balong Rungkun tea, Aki Jahim jeung Mang Adih nempo aya cahaya anu ngajorelat. Tapi taya nanaon, curigana teh ukur ka jalma jahat. Teu kungsi lila lebahaya deui nu ngajarolat, tapi rada anggang eta mah. Tetela ti lebah Balong Rungkun pisan. Panasaran, disampeurkeun ka lebah nu Ngajorelat tea. Tapi anu ngajorelat tadi teh jiga ane terus asup ka ruyuk Balong Rungkun Lebah kowakan di Balong Rungkun teh tetela loba laukna. Aki Jhim jeung Mang Adin atoh lantaran manggih lauk. Lumayan, kabeneran di imah teu boga deungeun sangu. Di antara laukna teh aya lauk emas (kanca), tawes jeung beureum panon. Anu duaan, kawantu jalma ludeungan ngadon terus ngalaan eta lauk. Ceuk pikiran kajeun teuing, da ieu mah taya no bogana, hartina lain maling boga batur. Eta mah lauk taya no bogana iueh. Meunang lima siki, siarah kau aki jahim. Tapi ari Mang Adih mah teu beukieun, atuh henteu nagala lauk manehna mah. Lauk sagenilem, kanca jeung beureum panon no sagede dampal suku teh ditiiran ku duaan. Aki Jahim bungah lantaran boga deungeun sangu keur mumuluk isuk. Harita wanci geus ngagayuh ka subuh, nu ngaronda tuluy baralik. Ukur Aki Jahim jeung Mang Adih nu parat nepi ka isuk teh. Maranehna ngadon ngala lauk di Balong Rungkun, balikna ngajingjing lauk. Kasampak Nini Musrita, mitoha Aki Jahim, geus hudang tos sholat tahajud, persiapan rek sholat subuh. Nini Musrita teh ngarasa heran, nenjo minantuna mamawa lauk ditiit teh. Curigana, eta lauk meunang maling ti balong batur. Tapi sanggeus dijentrekeun mah Nini Musrita ngartieun. Lauk bawana, ku Aki Jahim teh langsung bae disisit, dikumbah ku Nini Musrita. Pamajikan Aji Jahim, Nini Suati, Ngarasa helok ku ayana lauk eta. Barang hudang subuh, manehna mani talete nanyakeun. Tapi manehna ngartieun anggeus dijentrekeun ku salakina mah.

Rengse dikumbah ku Nini Musrita, lauk teh terus di goreng dina kawali, dibaturan ku Nini Suati. Mimitina mah lauk teh katembong jiga luk biasa. Tapi beuki ngipisan, nepi ka jadi kararas. Jadi daun garing! Panasaran, lauk kadua terus digoreng. Kitu deui wae! Suruntul Aki Jahim nyampeurkeun pamajikan jeung mitohana nu keur ngaroreng lauk. Angkananana mah rek nambulan lauk. Tapi manehna kacida ngajenghokna barang ningali lauk nu robah wujud jadi kararas daun cau. Kuuutaaaan...? naha kunaon ieu teh atuh, nya! Duka teuing atuh, lauk meunang ngala di dinya teh kabeh bet jadi kararas..tah! ceuk mitohana. Raktage...aki aki teh sarakah atuh! Ngadin ngala lauk ti Balong Rungkun! ceuk pamajikanana. Aki Jahim colohok mata simeuteun, inget polaha waktu peuting ngadon ngala lauk di ruyuk Balong Rungkun, nu tempatna geueuman tur sui tea. Aki Jahim muringkak bulu punduk najan wanci geus carangcang tihang. Ku ayana eta carita. Nepi ka kiwari tara aya nu wanieun ngulampreng ka lebah dinya.