Anda di halaman 1dari 2

kL81AS kL8!

A
8lLlk SLLl ACCLSS LLA8nlnC (SAL)
SMk ?CnC LnC
1 rogram kelas krafLangan Menggunakan kaln lelL

2 engan[ur 8lllk SAL


3 MaLlamaL Mencungkll bakaL dan memupuk mlnaL men[alankan ker[a
Langan

4 Cb[ekLlf
l Mencungkll bakaL Lerpendam pela[ar dalam
men[alankan hasll ker[a Langan
ll Memblna kraLlvlLl dalam dlrl pela[ar
lll Memenuhl akLlvlLl selepas peperlksaan M8

3 1arlkh pelaksanaa 18 hlngga 20 CkLober 2011

6 1emph pelaksanaan 3 harl


7 1empaL 8lllk SAL

8 Sasaran ela[ar lepasan M8


9 AkLlvlLl program
l Curu akan menga[ar pela[ar Leknlk menghasllkan
krafLangan menggunakan kaln felL
ll SeLlap pela[ar akan dlbekalkan kaln felL ceLak corak
dan alaLan men[ahlL
lll ela[ar akan melakukan sendlrl krafLangan berdasarkan
panduan guru ela[ar akan menghasllkan kerongsang
bunga kllp rambuL ramarama dan cekak rambuL
bunga

10kos Seorang pela[ar x 8M3
10 pela[ar x 8M3 8M30

11Sumbangan kewangan SeLlap pela[ar membayar 8M3 dan guru memblayal
perunLukan seleblhnya

12enllalan 8espon pengllbaLan pela[ar dalam akLlvlLl yang dlan[urkan


ulsedlakan oleh ulsahkan oleh


(kAMSlAP 8ln1l kA1MAn)
enyelaras 8lllk SAL
SMk ?ong LnC