Anda di halaman 1dari 33

Bagaimanakah Buruh-buruh Indonesia Mendapat Kemahiran Ketukangan? Oleh : Mohd.

Pauzi Bin Yakub, Roslan Bin Abdul Aziz, Jasni Bin Sabarimon Dan Mohd. Adib Bin Haron.

1
1.1 Pendahuluan.

Pengenalan.

Dalam kewujudan sesebuah negara di serata muka bumi ini, masing-masingnya mempunyai Falsafah Pendidikan yang tersendiri. seperti Malaysia, falsafah pendidikannnya bertujuan supaya para pelajar dapat menyumbangkan pengetahuan mereka kepada negara. Sama juga seperti di Indonesia dimana falsafah negaranya yang menjadi dasar kepada sistem pendidikan yang termaktub seperti berikut : Pendidikan suatu bangsa merupakan suatu usaha untuk membawa masyarakat ketujuan yang di cita-citakan sebagai bangsa yang menurut pandangannya mengenai masalah-masalah dunia dan masalah-masalah hidup akan menjamin kesejahteraan dan kebahgiaan lahir dan batin ( Pendidikan Dalam Alam Indonesia, 111 ) Menurut Profesor Soegarda Poerbakawatja ( 1958 : 20 ), Falsafah Indonesia dibentuk bertujuan untuk membentuk manusia susila yang cekap dan warga yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air . Sebenarnya secara realiti, setiap falsafah untuk sesebuah negara tidak akan berkesan jika pengamalnya tidak mengamalkannya yang terkandung di dalamnya seribu erti. Sistem pendidikan teknikal di Malaysia dan Indonesia telah ditekankan sejak dibangku sekolah lagi. Sebagai contoh Sekolah Menengah Teknik telah wujud pada hari ini. Manakala di Indonesia, Sekolah Teknik Pertama yang tergolong dalam Sekolah Lanjutan yang perlu di tuntut selama 3 tahun telah diperkenalkan sehingga ke hari ini. Bermulanya sistem pengajaran ini pada tahun 1950 / 1951.

http://tangkapgambar.blogspot.com/

Relevan dengan sistem pendidikan serta falsafah bagi Indonsia dan kaitannya dengan jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh responden-responden menunujukkan bahawa, mereka mendapat kemahiran ketukangan di Malaysia bukannya keberkesanan sistem pendidikan mereka. Ini berlaku apabila merka menceburkan diri dalam sektor pembinaan di Malaysia. Biasanya proses yang berlaku dalam proses kecekapan kemahiran ketukangan yang di perolehi oleh responden melalui On The Job . Dimana mereka belajar semasa melakukan pekerjaan ketukangan tersebut di tapak pembinaan.

http://tangkapgambar.blogspot.com/

1.2

Pernyataan Masalah. Pada tahun 1950 / 1951, Republik Indonesia telah mengubah sistem pendidikan

mereka di bawah seliaan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada ketika itu, iaitu S. Mangonsarkoro. Sebagai contoh, Sekolah Teknik Pertama ( S.T.P ) diajar selama 3 tahun dan tergolong dalam Sekolah Lanjutan Pertama. Manakala bagi Sekolah Lanjutan Atas yang perlu dituntut selama 3 tahun telah diperkenalkan dengan nama Sekolah Teknik Menengah. Persoalannya, bagaimanakah buruh-buruh Indonesia mendapat kemahiran ketukangan, samada melalui keberkesanan sistem pendidikan mereka atau pun semasa bekerja di Malaysia. Oleh kerana tidak banyak kajian yang di jalankan ke atas isu ini, maka kajian ini di laksanakan demi untuk mengenal pasti bagaimanakah buruh-buruh Indonesia mendapat kemahiran ketukangan sehinggakan golongan ini membanjiri sektor pembinaan di Malaysia ibarat Cendawan Tumbuh Selepas Hujan . 1.3 Objektif Kajian. Berdasarkan pernyataan permasalahan yang dikemukakan ini, objektif utama kajian ini dijalankan adalah untuk : a. Mengenal pasti adakah buruh-buruh Indonesia mendapat kemahiran ketukangan melalui pendidikan aperintis b. Mengenal pasti adakah faktor minat yang mendorong mereka mempelajari kemahiran ketukangan ini c. Mengenal pasti adakah tempoh massa pendedahan terhadap sesuatu bidang kerja menyebabkan mereka mahir dalam kemahiran ketukangan d. Mengenal pasti adakah system pendidikan di Indonesia mengandungi pendidikan vokasional. http://tangkapgambar.blogspot.com/

1.4.

Kepentingan Kajian. Dapatan kajian ini akan memberikan gambaran terhadap kesan dan hasil sistem

pendidikan khususnya bidang teknikal di Malaysia. Di samping itu, dapatan ini juga memberikan gambaran responden bagaimanakah mereka mendapat kemahiran ketukangan samada dari aspek pendidikan aperintis, faktor minat, tempoh masa pendedahan semasa bekerja dan juga sistem pendidikan Indonesia yang mengandungi pendidikan teknikal dan vokasional. 1.5. Batasan Kajian. Kajian ini terbatas kepada buruh-buruh Indonesia yang bekerja di sekitar kawasan Skudai, Johor dalam sektor pembinaan. Dapatan kajian ini menunjukkan bagaimanakah mereka mendapat kemahiran ketukangan. Sebarang interferens dan kesimpulan daripada kajian ini kepada buruh-buruh Indonesia selain daripada sample-sampel kajian mestilah dilakukan dan dijalankan secara berhati-hati. 1.6 Definisi istilah a. Kemahiran Kamus Dwi Bahasa Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malatysia Kuala Lumpur ( 1985 : 64 ), mendifinisikan sebagai kecekapan . Manakala dalam Kamus Versi Bahasa Melayu-Bahasa Inggeris Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia ( 1990 : 50 ) mendefinasikan sebagai seseorang yang mempunyai kecekapan serta terlatih dalam sesuatu perkara . Dalam kajian ini, kemahiran ialah kecekapan, terlatih dan berpengalaman yang dimilikmi oleh buruh-buruh Indonesia dalam sektor pembinaan.

http://tangkapgambar.blogspot.com/

b. Buruh Indonesia Buruh Indonesia ialah lebih merujuk kepada individu yang bekerja dalam pelbagai lapangan pekerjaan di luar Republik Indonesia. Contoh-contoh lapangan pekerjaan yang diceburi ialah dalam sektor pembinaan, pertanian, perindustrian, perkilangan dan sebagainya. 1.7 Tinjauan Bahan-Bahan Bacaan. a. Sejarah Pendidikan Di Indonesia. Sejarah pendidikan Indonesia berlaku pada zaman berkembangnya Agama Hindu, pada abad ke-4 Masihi. Di mana kerajaan-kerajaan awal yang melopori perkembangan agama ialah di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Walau bagaimanapun, pendidikan Agama Islam juga telah berkembang pada zaman Pra-kolonial lagi. Pendidikan Agama Islam diajar di sekolah-sekolah pondok atau lebih dikenali di Indonesia sebagai pesantren. Pendidikan ini lebih menitikberatkan tentang Pengajian Islam sahaja. Indonesia juga tidak terlepas daripada penjajahan. Penjajah awal ialah orang-orang Belanda pada abad ke-19. Di ikuti oleh penjajahan Jepun pada tahun 1942-1945. Semasa zaman penjajahan Belanda, mereka telah mendirikan sekolah-sekolah dan gereja-gereja untuk rakyat Indonesia yang beragama Kristian. Dalam tahun 1615, Dr. Wiltens di Ambon telah memilih bahasa Melayu ( Indonesia ) sebagai bahasa penghantar dalam penyebaran agama Kristian. Pada tahun 1860, Fransen V.d. Putte telah mendirikan sekolah menengah yang pertama di Indonesia dan diberinama sebagai gymnasium W. III. Ianya didirikan bertujuan mendidik rakyat Indonesia menjadi pegawai-pegawai kerajaan. http://tangkapgambar.blogspot.com/

Manakala pada zaman penjajahan Jepun, pendidikan Belanda telah dihapuskan. Ianya digantikan dengan sistem pendidikan Jepun yang lebih liberal lagi seiringan dengan slogan zaman penjajahan pada ketika itu iaitu Asia Timur Raya atas dasar kemakmuran bersama . Maka semangat Jepun ( Nippon Seizin ) pada ketika itu telah diterapkan dalam sisitem pendidikan di Indonesia. Contoh-contoh sekolah yang di buka oleh Jepun ialah Kogyo Diagaku ( Sekolah Teknik Tinggi ) dan Ika Diagaku (Sekolah Kedoktoran Tinggi ). b. Perkembangan Pendidikan Republik Indonsia. Menteri Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan Republik, S. Mangonsarkoro pada tahun 1950 / 1951 telah menetapkan satu piagam pendidikan Indonesia dan berkekalan sehingga ke hari ini. Beliau menetapkan bahawa rakyat Indonesia perlu mengikuti sistem pendidikan seperti berikut : a. Sekolah Rakyat perlu dipelajari selama 6 tahun. b. Sekolah Lanjutan Pertama perlu dipelajari selama 3 tahun. c. Sekolah Lanjutan Atas perlu dipelajari selama 3 tahun. Disini ingin diterangkan bahawa, bidang-bidang teknikal telah dipelajari sejak dalam persekolahan menengah lagi. Contoh-contohnya ialah Sekolah Teknik Pertama dan juga Sekolah Teknik Menengah. Sistem pendidikan teknikal ini menekankan pembelajaran tentang bidang-bidang kejuruteraan, pembinaan, pertanian, ketukangan dan sebagainya.

http://tangkapgambar.blogspot.com/

METADOLOGI KAJIAN

2.1

Sampel Bagi populasi Kami telah menjalankan kajian di sekitar tapak pembinaan berdekatan Taman Sri

Pulai terhadap 30 responden yang terdiri daripada pekerja pekerja buruh binaan Indonesia. Fokus kajian kami adalah untuk meninjau dan mengkaji bagaimanakah buruh Indonesia mendapat kemahiran ketukangan. Kesemua responden terdiri daripada buruh binaan Indonesia yang bekerja di tapak pembinaan. Di dalam kajian ini, kami menggunakan borang soal selidik untuk mengkaji gaya pembelajaran mereka. Reka bentuk kajian Kajian ini berbentuk deskriptif. Soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat latar belakang responden dan mengenal pasti bagaimakah buruh Indonesia mendapat kemahiran ketukangan. Subjek Kajian Subjek kajian terdiri daripada pekerja buruh binaan Indonesia disekitar kawasan pembinaan Taman sri Pulai. Seramai 30 orang pekerja terlibat dalam kajian ini. Instrumen kajian Instrumen kajian boleh diklasfikasikan kepada tiga iaitu secara pemerhatian, interview dan soalan kertas-pensil. Kami menggunakan soalan kertas-pensil berbentuk soal selidik. Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian A bertujuan memperolehi maklumat tentang butir-butir latar belakang responden pelajar. Ini termasuk jantina, keturunan, umur, asal kelahiran, status perkahwinan, tahap pendidikan, pekerjaan bapa, tarikh memasuki Malaysia, tarikh mula bekerja di Malaysia dan jenis kerja kemahiran yang dilakukan . Bahagian B mengandungi soalan-soalan yang bertujuan untuk memperolehi maklumat tentang bagaimanakah buruh http://tangkapgambar.blogspot.com/

Indonesia mendapat kenmahiran ketukangan. Item-item ini disediakan dengan menggunakan skala likert 5 - point. 2.5 Pengumpulan Data Data kajian telah diperolehi melalui soal selidik yang telah ditadbir oleh pengkajipengkaji pada 31 Julai 2004 hingga 4 Ogos 2004. Sebanyak 30 naskhah borang soal selidik telah ditadbirkan kepada responden. Pengumpulan data telah diambil sendiri oleh pengkaji dengan menyoal soalan kepada buruh Indonesia untuk memudahkan proses pengumpulan data. Sebelum pekerja buruh binaan Indonesia menjawab item soal selidik, terlebih dahulu mereka diberi penjelasan bahawa soalan yang dikemukakan hendaklah dijawab dengan jujur. 2.6 Prosedur Analisis Data Maklumat yang diterima dianalisis dengan menggunakan statik deskriptif untuk mendapatkan kekerapan, peratusan. Latar belakang responden dianalisis dengan menggunakan kekerapan dan peratusan. Persepsi responden dianalisis dengan menggunakan program SPSS.

http://tangkapgambar.blogspot.com/

3.

ANALISIS DATA

3.0

Keputusan Kajian Data yang kami perolehi hasil daripada respon pekerja binaaan Indonesia melalui

borang soal selidik. Data yang diperolehi telah dikaji dan dianalisis. Kami telah memasukkan maklumat data kajian kami dengan menggunakan Software SPSS. Oleh itu, graf, carta pai dan peratusan diperolehi secara mudah dan hasil maklumat data telah lengkap diproses dengan menggunakan software ini 3.1 Borang Soal Selidik Responden yang menjawab borang soal selidik dalam kajian ini adalah terdiri daripada pekerja Indonesia di sektor binaan dengan berbagai-bagai kemahiran. Kami telah mengkategorikan beberapa bahagian mengikut item yang terkandung di dalam borang soal selidik kajian.

3.1.1

BAHAGIAN A Latar Belakang Responden Di dalam bahagian A ini, pekerja Indonesia atau responden dikehendaki mengisi

maklumat peribadi iaitu umur, jantina, asal, status perkahwinan, tahap pendidikan, dan pekerjaan bapa. Selain daripada itu, mereka juga dikehendaki menyatakan tarikh sampai ke malaysia, tarikh mula bekerja, tempoh menetap, dan jenis pekerjaan yang sedang dilakukan.. Ini adalah bertujuan bagi memudahkan urusan manganalisis dan seterusnya mencapai objektif kajian.

http://tangkapgambar.blogspot.com/

3.1.2 Jadual Kekerapan


UMUR Frequency 4 1 1 5 1 3 2 3 1 1 2 4 1 1 30 Percent 13.3 3.3 3.3 16.7 3.3 10.0 6.7 10.0 3.3 3.3 6.7 13.3 3.3 3.3 100.0 JANTINA Frequency 30 Percent 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 Valid Percent 13.3 3.3 3.3 16.7 3.3 10.0 6.7 10.0 3.3 3.3 6.7 13.3 3.3 3.3 100.0 Cumulative Percent 13.3 16.7 20.0 36.7 40.0 50.0 56.7 66.7 70.0 73.3 80.0 93.3 96.7 100.0

Valid

20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 35 41 50 Total

Valid

lelaki

ASAL Frequency 26 2 1 1 30 Percent 86.7 6.7 3.3 3.3 100.0 Valid Percent 86.7 6.7 3.3 3.3 100.0 Cumulative Percent 86.7 93.3 96.7 100.0

Valid

Jawa Timur Jawa Tengah Sumbawa Besar Sumatera Total

Status perkahwinan
STATUS Frequency 20 10 30 Percent 66.7 33.3 100.0 Valid Percent 66.7 33.3 100.0 Cumulative Percent 66.7 100.0

Valid

Bujang Kahwin Total

http://tangkapgambar.blogspot.com/

Tahap pendidikan yang tertinggi


TAHAP Frequency Diploma 1 Sekolah menengah 18 Sekolah rendah 11 Total 30 Percent 3.3 60.0 36.7 100.0 Valid Percent 3.3 60.0 36.7 100.0 Cumulative Percent 3.3 63.3 100.0

Valid

Jenis Pekerjaan bapa


PKJ_BAPA Frequency 22 2 2 4 30 Percent 73.3 6.7 6.7 13.3 100.0 Valid Percent 73.3 6.7 6.7 13.3 100.0 Cumulative Percent 73.3 80.0 86.7 100.0

Valid

Petani Kerajaan Swasta Peniaga Total

Tarikh sampai di Malaysia


TRK_SMPI Frequency Percent Valid Percent 1 3.3 3.3 2 6.7 6.7 1 3.3 3.3 3 TRK_MULA 10.0 10.0 1 3.3 3.3 1 3.3 3.3 Frequency Percent Valid Percent 1 3.3 3.3 1 3.3 3.3 6.7 6.7 22 6.7 6.7 3.3 3.3 11 3.3 3.3 3 10.0 10.0 1 3.3 3.3 1 3.3 3.3 3 10.0 10.0 1 3.3 3.3 2 6.7 6.7 1 3.3 3.3 1 3.3 3.3 2 6.7 6.7 11 3.3 3.3 3.3 3.3 21 6.7 6.7 3.3 3.3 13 3.3 3.3 10.0 10.0 12 3.3 3.3 6.7 6.7 11 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 11 3.3 3.3 6.7 6.7 12 3.3 bekerja 3.3 Tarikh mula 1 3.3 3.3 2 6.7 6.7 Tarikh mula bekerja di Malaysia 1 3.3 3.3 30 100.0 100.0
3.3 3.3 3.3 6.7 100.0 3.3 3.3 3.3 6.7 100.0

Valid

7/1996 1 http://tangkapgambar.blogspot.com/ 1 7/2001 8/2003 1 9/2003 2 Total 30

1/2002 1/2004 10/2003 11/2002 2/1998 2/1999 Valid 2/2002 1/2002 1/2004 2/2003 10/2003 3/1994 11/2002 3/2003 2/1998 3/2004 2/1999 4/2004 2/2002 5/1982 2/2003 5/1999 3/1994 5/2002 3/2003 5/2003 3/2004 6/2000 4/2004 7/1996 5/1982 5/1999 7/2001 5/2002 8/2003 5/2003 9/2003 6/2000 Total

Cumulative Percent 3.3 10.0 13.3 23.3 26.7 Cumulative 30.0 Percent 3.3 33.3 10.0 40.0 13.3 43.3 23.3 46.7 26.7 56.7 30.0 63.3 33.3 66.7 40.0 70.0 43.3 76.7 46.7 80.0 56.7 83.3 63.3 86.7 66.7 70.0 90.0 76.7 93.3 80.0 100.0
83.3 86.7 90.0 93.3 100.0

Jenis atau bidang pekerjaan

JNS_PKJ Frequency 9 2 5 4 3 2 1 1 1 1 1 30 Percent 30.0 6.7 16.7 13.3 10.0 6.7 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 100.0 Valid Percent 30.0 6.7 16.7 13.3 10.0 6.7 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 100.0 Cumulative Percent 30.0 36.7 53.3 66.7 76.7 83.3 86.7 90.0 93.3 96.7 100.0

Valid

Ikat Bata Melepa Paip Merah Pengubahsuaian Pelbagai kerja Tukang kayu Bancuh Simen Pembersihan Pasang Mozek cat Longkang Total

http://tangkapgambar.blogspot.com/

Histogram
12

10

Std. Dev = 6.57 Mean = 28.7 N = 30.00 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

UMUR

30

20

Value 1 2 3 4
S Dev = .68 td. M ean = 1.2 N = 30.00 1.0 2.0 3.0 4.0

Label Jawa Timur Jawa Tengah Sumbawa Besar Sumatera

10

ASAL

http://tangkapgambar.blogspot.com/

Tahap Pendidikan
20

Value 1 2 3 4 5
S . D v =.65 td e M an =4 e .3 0 2.0 3 .0 4 .0 5.0 N=3 0.00

Label

10

Ijazah Diploma Sijil Sekolah menengah Sekolah rendah

TAHA P

Jenis pekerjaan bapa


3 0

2 0

Value 1 2 3 4
S . D v =1 0 td e .1 M a =1 e n .6 N=3 .0 0 0 1 .0 2 .0 3 .0 4 .0

Label Petani Kerajaan Swasta Peniaga

1 0

Jenis Pekerjaan yg dilakukan


1 2

P J_ A A K B P

1 0

Value 1 2 3 4 5
S . D v=2 7 td e .8 M a =3 e n .9 N=3 .0 0 0 2 .0 4 .0 6 .0 8 .0 1 .0 0 1 .0 2

Label Ikat Bata Melepa Paip Merah Pengubahsuaian Pelbagai kerja

J SP J N_K

http://tangkapgambar.blogspot.com/

3.1.2

BAHAGIAN B Soal Selidik Di dalam bahagian B terdapat empat elemen yang merupakan sumber kepada

kemahiran yang telah diperolehi oleh pekerja Indonesia iaitu pendidikan aperintis, minat, tempoh pendedahan, dan Sistem pendidikan di Indonesia. Setiap elemen ini merupakan punca yang berkemungkinan menyumbang kepada kemahiran yang telah diperolehi oleh pekerja Indonesia. Oleh yang demikian, kami memilih empat soalan kajian yang mana berkait dengan empat elemen tersebut. Dengan ini, gambaran yang jelas akan diperolehi diakhir soal selidik dengan jawapan yang diperolehi daripada soalan yang dibentuk

3.1.2.1 Pendidikan Aperintis Peratus Keseluruhan

S 59%

TS 40% TP 1%

http://tangkapgambar.blogspot.com/

3.1.2.1.1 Soalan Kajian 1 : Adakah buruh binaan Indonesia mendapat kemahiran ketukangan melalui pendidikan aperintis? Bil. Item STS
26.70%

TS
26.70%

TP
0.00%

S
20.00%

SS
26.70%

1. Ahli keluarga anda mempunyai kemahiran ketukangan. 2. Anda pernah bekerja dengan seseorang yang mempunyai kemahiran ketukangan
3. Anda mendapat pendidikan ketukangan dari ahli

6.70%

20.00%

0.00%

36.70%

36.70%

23.30%

36.70%

0.00%

26.70%

13.30%

keluarga anda. 4. Anda pernah mengikut ahli keluarga anda melakukan kerja-kerja ketukangan. 5. Keluarga anda memberi lebih penekanan di dalam bidang ketukangan. 6. Anda pernah menolong ahli keluarga anda melakukan kerja-kerja ketukangan. 7. Jiran anda mempunyai kemahiran ketukangan. 8. Kawan-kawan anda mempunyai kemahiran ketukangan.
13.30% 33.30% 0.00% 33.30% 20.00%

33.30%

36.70%

3.30%

23.30%

3.30%

13.30%

30.00%

3.30%

40.00%

13.30%

6.70% 0.00%

6.70% 6.70%

0.00% 0.00%

33.30% 23.30%

53.30% 70.00%

Peratus Keseluruhan

40.0%

1.0%

59.0%

http://tangkapgambar.blogspot.com/

3.1.2.1.2

SOALAN KAJIAN 1

ITEM1 Frequency 8 8 6 8 30 Percent 26.7 26.7 20.0 26.7 100.0 Valid Percent 26.7 26.7 20.0 26.7 100.0 Cumulative Percent 26.7 53.3 73.3 100.0

Valid

STS TS S SS Total

ITEM2 Frequency 2 6 11 11 30 Percent 6.7 20.0 36.7 36.7 100.0 Valid Percent 6.7 20.0 36.7 36.7 100.0 Cumulative Percent 6.7 26.7 63.3 100.0

Valid

STS TS S SS Total

ITEM3 Frequency 7 11 8 4 30 Percent 23.3 36.7 26.7 13.3 100.0 Valid Percent 23.3 36.7 26.7 13.3 100.0 Cumulative Percent 23.3 60.0 86.7 100.0

Valid

STS TS S SS Total

ITEM4 Frequency 4 10 10 6 30 Percent 13.3 33.3 33.3 20.0 100.0 Valid Percent 13.3 33.3 33.3 20.0 100.0 Cumulative Percent 13.3 46.7 80.0 100.0

Valid

STS TS S SS Total

http://tangkapgambar.blogspot.com/

ITEM5 Frequency 10 11 1 7 1 30 Percent 33.3 36.7 3.3 23.3 3.3 100.0 ITEM6 Frequency 4 9 1 12 4 30 Percent 13.3 30.0 3.3 40.0 13.3 100.0 Valid Percent 13.3 30.0 3.3 40.0 13.3 100.0 Cumulative Percent 13.3 43.3 46.7 86.7 100.0 Valid Percent 33.3 36.7 3.3 23.3 3.3 100.0 Cumulative Percent 33.3 70.0 73.3 96.7 100.0

Valid

STS TS TP S SS Total

Valid

STS TS TP S SS Total

ITEM7 Frequency 2 2 10 16 30 Percent 6.7 6.7 33.3 53.3 100.0 Valid Percent 6.7 6.7 33.3 53.3 100.0 Cumulative Percent 6.7 13.3 46.7 100.0

Valid

STS TS S SS Total

ITEM8 Frequency 2 7 21 30 Percent 6.7 23.3 70.0 100.0 Valid Percent 6.7 23.3 70.0 100.0 Cumulative Percent 6.7 30.0 100.0

Valid

TS S SS Total

http://tangkapgambar.blogspot.com/

3.1.2.1.3

Dapatan kajian 1

Daripada penganalisaan data dan graf di atas,keseluruhan keputusan menunjukan 59.0 % responden menyatakan setuju bahawa faktor aparentis telah memberi sumbangan kepada kemahiran mereka. Sebanyak 93.3% responden menyatakan setuju , kawan-kawan mereka mempunyai kemahiran ketukangan dan mereka mendapat pengetahuan ketukangan melalui tunjukajar daripada kawan-kawan..Dan sebanyak 70% responden menyatakan tidak setuju bahawa mereka mendapat kemahiran ketukangan kerana keluarga mereka memberi penekanan di dalam bidang ketukangan.

3.1.2.2

Minat Peratus Keseluruhan

TS 12% TP 4%

S 84%

3.1.2.2.1 Soalan Kajian 2 : Adakah faktor minat yang mendorong mereka untuk mempelajari kemahiran ketukangan?

http://tangkapgambar.blogspot.com/

Bil .

Item

STS

TS

TP

SS

1. Faktor gaji menimbulkan minat. 2. Tugas kerja yang dilakukan lebih mudah. 3. Peluang pekerjaan dalam sektor pembinaan adalah mudah untuk diceburi dan diperolehi. 4. Rakan-rakan anda mendorong minat anda untuk bekerja dalam bidang ini.

3.30% 10.00% 6.70% 3.30%

3.30% 43.30% 40.00%

3.30% 16.70% 43.30% 30.00% 0.00% 6.70% 46.70% 43.30%

3.30% 16.70%

0.00% 46.70% 33.30%

5. Anda telah biasa melakukan kerja-kerja ketukangan sebelum ini. 6. Ramai rakan anda menceburi bidang ini menyebabkan anda berminat.

10.00% 10.00%

0.00% 30.00% 50.00%

3.30%

0.00%

0.00% 43.30% 53.30%

Peratus Keseluruhan

12.0%

4.0%

84.0%

ITEM1

3.1.2.2.2

SOALAN KAJIAN 2
Valid Percent 3.3 10.0 3.3 43.3 40.0 100.0

Frequency Percent Valid STS 1 3.3 TS 3 10.0 TP 1 3.3 http://tangkapgambar.blogspot.com/ S 13 43.3 SS 12 40.0 Total 30 100.0

Cumulative Percent 3.3 13.3 16.7 60.0 100.0

ITEM2 Frequency 2 1 5 13 9 30 Percent 6.7 3.3 16.7 43.3 30.0 100.0 Valid Percent 6.7 3.3 16.7 43.3 30.0 100.0 Cumulative Percent 6.7 10.0 26.7 70.0 100.0

Valid

STS TS TP S SS Total

ITEM3 Frequency 1 2 14 13 30 Percent 3.3 6.7 46.7 43.3 100.0 Valid Percent 3.3 6.7 46.7 43.3 100.0 Cumulative Percent 3.3 10.0 56.7 100.0

Valid

STS TP S SS Total

ITEM4 Frequency 1 5 14 10 30 Percent 3.3 16.7 46.7 33.3 100.0 ITEM5 Frequency Percent Valid STS 3 10.0 TS http://tangkapgambar.blogspot.com/ 3 10.0 S 9 30.0 SS 15 50.0 Total 30 100.0 Valid Percent 10.0 10.0 30.0 50.0 100.0 Cumulative Percent 10.0 20.0 50.0 100.0 Valid Percent 3.3 16.7 46.7 33.3 100.0 Cumulative Percent 3.3 20.0 66.7 100.0

Valid

STS TS S SS Total

ITEM6 Frequency 1 13 16 30 Percent 3.3 43.3 53.3 100.0 Valid Percent 3.3 43.3 53.3 100.0 Cumulative Percent 3.3 46.7 100.0

Valid

STS S SS Total

3.1.2.2.3 Dapatan kajian 2 Daripada jadual analisa data dan geraf di atas, keseluruhan keputusan menunjukan 84% responden menyatakan setuju bahawa minat di dalam bidang ketukangan juga menyumbang kepada kemahiran mereka.Sebanyak 96.7% responden menyatakan setuju bahawa ramai rakan mereka menceburi bidang ini menyebabkan mereka berminat untuk bekerja di dalam bidang ketukangan.Dan sebanyak 20% responden menyatakan tidak bersetuju bahawa mereka mendapat kemahiran ketukangan ini kerana biasa melakukan kerja-kerka ketukangan sebelum ini.

3.1.2.3 Tempoh pendedahan Peratus Keseluruhan

http://tangkapgambar.blogspot.com/

TS 21% TP 2% S 77%

3.1.2.3.1Soalan Kajian 3 : Adakah tempoh masa pendedahan terhadap sesuatu bida menyebabkan kemahiran ketukangan? Bil. Item STS TS TP S SS

http://tangkapgambar.blogspot.com/

1.

Tempoh pendedahan bekerja di dalam sektor pembinaan yang menyebabkan anda mahir. Pergaulan dengan para pekerja yang mahir semasa bekerja yang menyebabkan anda mahir dalam bidang ini. Semasa bekerja anda dididik atau ditunjuk ajar oleh seseorang ketua tentang kemahiran Pekerjaan anda tertumpu pada sesuatu skop kerja yang sama. Pengalaman bekerja di sktor ini sama ada di Malaysia atau Indonesia yang menyebabkan anda mahir dalam bidang ini. Selepas waktu bekerja, anda di tunjuk ajar oleh rakan-rakan kerja yang lain. Masa dewasa anda telah didedahkan dengan kemahiran ketukangan.

0.00%

3.30%

0.00% 53.30% 43.30%

2.

0.00%

3.30%

3.30% 50.00% 43.30%

3.

0.00%

13.30%

0.00% 50.00% 36.70%

4.

13.30%

33.30%

3.30% 26.70% 23.30%

5.

0.00%

0.00%

3.30% 70.00% 26.70%

6.

16.70%

30.00%

6.70% 33.30% 13.30%

7.

0.00%

33.30%

0.00% 63.30%

3.30%

Peratus Keseluruhan

21.0%

2.0%

77.0%

3.1.2.3.2

SOALAN KAJIAN 3

http://tangkapgambar.blogspot.com/

ITEM1 Frequency 1 16 13 30 Percent 3.3 53.3 43.3 100.0 Valid Percent 3.3 53.3 43.3 100.0 Cumulative Percent 3.3 56.7 100.0

Valid

TS S SS Total

ITEM2 Frequency 1 1 15 13 30 Percent 3.3 3.3 50.0 43.3 100.0 Valid Percent 3.3 3.3 50.0 43.3 100.0 Cumulative Percent 3.3 6.7 56.7 100.0

Valid

TS TP S SS Total

ITEM3 Frequency 4 15 11 30 Percent 13.3 50.0 36.7 100.0 Valid Percent 13.3 50.0 36.7 100.0 Cumulative Percent 13.3 63.3 100.0

Valid

TS S SS Total

ITEM4 Frequency 4 10 1 8 7 30 Percent 13.3 33.3 3.3 26.7 23.3 100.0 Valid Percent 13.3 33.3 3.3 26.7 23.3 100.0 Cumulative Percent 13.3 46.7 50.0 76.7 100.0

Valid

STS TS TP S SS Total

http://tangkapgambar.blogspot.com/

ITEM5 Frequency 1 21 8 30 Percent 3.3 70.0 26.7 100.0 Valid Percent 3.3 70.0 26.7 100.0 Cumulative Percent 3.3 73.3 100.0

Valid

TP S SS Total

ITEM6 Frequency 5 9 2 10 4 30 Percent 16.7 30.0 6.7 33.3 13.3 100.0 Valid Percent 16.7 30.0 6.7 33.3 13.3 100.0 Cumulative Percent 16.7 46.7 53.3 86.7 100.0

Valid

STS TS TP S SS Total

ITEM7 Frequency 11 18 1 30 Percent 36.7 60.0 3.3 100.0 Valid Percent 36.7 60.0 3.3 100.0 Cumulative Percent 36.7 96.7 100.0

Valid

TS S SS Total

Dapatan kajian 3 Daripada jadual analisa data dan geraf di atas,keseluruhan keputusan menunjukan bahawa sebanyak 77.0% responden menyatakan setuju ,faktor tempoh masa pendedahan terhadap sesuatu bidang kerja juga menyumbang kepada kemahiran ketukangan.Ini dibuktikan oleh data kajian yang menunjukan bahawa 96.7% responden menyatakan setuju bahawa pengalaman yang lama dalam bidang kerja ketukangan menyebabkan mereka mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang ketukangan.Sebanyak 46.6% responden menyatakan tidak setuju bahawa mereka mendapat kemahiran disebabkan oleh tunjukajar oleh rakan-rakan kerja lain selepas waktu kerja .

http://tangkapgambar.blogspot.com/

3.1.2.4 Sistem pendidikan di Indonesia Peratus Keseluruhan

TS 24% TP 10%

S 66%

http://tangkapgambar.blogspot.com/

3.1.2.4.1Soalan Kajian 4 : Adakah sistem pendidikan di Indonesia mengandungi pendidikan vokasional? Bil. Item STS
0.00%

TS

TP

SS

1. Terdapat beberapa institusi yang tertentu di Indonesia yang menawarkan pendidikan vokasional atau pendidikan berbentuk kemahiran ketukangan. 2. Pendidikan vokasional atau pendidikan kemahiran ketukangan telah diberi diperingkat sekolah di Indonesia. 3. Kerajaan Indonesia mengalakkan rakyatnya mendapat pendidikan kemahiran ketukangan. 4. Kebanyakkan penduduk Indonesia mendapat kemahiran ketukangan melalui sistem pendidikan. 5. Anda memperolehi sijil kemahiran ketukangan melalui sistem pendidikan di Indonesia. 6. Sebelum bekerja di Malaysia / luar negara, kerajaan Indonesia telah menetapkan bahawa setiap individu mesti mendapatkan pendidikan vokasional atau kemahiran ketukangan 7. Terdapat banyak buku-buku pendidikan vokasional atau bercorak kemahiran ketukangan yang dikeluarkan/dihasilkan oleh Jabatan Pendidikan di Indonesia. 8. Latihan dan pendidikan vokasional atau kemahiran yang diberikan di Indonesia telah memenuhi aspek yang diperlukan oleh majikan anda. 9. Anda hanya mendapat pendidikan vokasional atau kemahiran ketukangan di Malaysia.

6.70% 10.00% 26.70% 56.70%

0.00%

10.00% 3.30% 56.70% 30.00%

6.70%

16.70% 16.70% 36.70% 23.30%

0.00%

36.70% 6.70% 40.00% 16.70%

10.00% 40.00% 3.30% 23.30% 23.30%

16.70% 23.30% 10.00% 46.70% 3.30%

3.30%

3.30% 10.00% 36.70% 46.70%

0.00%

3.30% 26.70% 43.30% 26.70%

13.30% 26.70% 0.00% 26.70% 33.30%

Peratus Keseluruhan

24.0%

10.0%

66.0%

3.1.2.4.2

SOALAN KAJIAN 4

http://tangkapgambar.blogspot.com/

ITEM1 Frequency 1 2 2 8 17 30 Percent 3.3 6.7 6.7 26.7 56.7 100.0 Valid Percent 3.3 6.7 6.7 26.7 56.7 100.0 Cumulative Percent 3.3 10.0 16.7 43.3 100.0

Valid

STS TS TP S SS Total

ITEM2 Frequency 3 1 17 9 30 Percent 10.0 3.3 56.7 30.0 100.0 Valid Percent 10.0 3.3 56.7 30.0 100.0 Cumulative Percent 10.0 13.3 70.0 100.0

Valid

TS TP S SS Total

ITEM3 Frequency 2 5 5 11 7 30 Percent 6.7 16.7 16.7 36.7 23.3 100.0 Valid Percent 6.7 16.7 16.7 36.7 23.3 100.0 Cumulative Percent 6.7 23.3 40.0 76.7 100.0

Valid

STS TS TP S SS Total

ITEM4 Frequency 11 2 12 5 30 Percent 36.7 6.7 40.0 16.7 100.0 Valid Percent 36.7 6.7 40.0 16.7 100.0 Cumulative Percent 36.7 43.3 83.3 100.0

Valid

TS TP S SS Total

http://tangkapgambar.blogspot.com/

ITEM5 Frequency 3 12 1 7 7 30 Percent 10.0 40.0 3.3 23.3 23.3 100.0 Valid Percent 10.0 40.0 3.3 23.3 23.3 100.0 Cumulative Percent 10.0 50.0 53.3 76.7 100.0

Valid

STS TS TP S SS Total

ITEM6 Frequency 5 7 3 14 1 30 Percent 16.7 23.3 10.0 46.7 3.3 100.0 Valid Percent 16.7 23.3 10.0 46.7 3.3 100.0 Cumulative Percent 16.7 40.0 50.0 96.7 100.0

Valid

STS TS TP S SS Total

ITEM7 Frequency 1 1 3 11 14 30 Percent 3.3 3.3 10.0 36.7 46.7 100.0 Valid Percent 3.3 3.3 10.0 36.7 46.7 100.0 Cumulative Percent 3.3 6.7 16.7 53.3 100.0

Valid

STS TS TP S SS Total

ITEM8 Frequency 1 8 13 8 30 Percent 3.3 26.7 43.3 26.7 100.0 Valid Percent 3.3 26.7 43.3 26.7 100.0 Cumulative Percent 3.3 30.0 73.3 100.0

Valid

TS TP S SS Total

http://tangkapgambar.blogspot.com/

ITEM9 Frequency 4 8 8 10 30 Percent 13.3 26.7 26.7 33.3 100.0 Valid Percent 13.3 26.7 26.7 33.3 100.0 Cumulative Percent 13.3 40.0 66.7 100.0

Valid

STS TS S SS Total

3.1.2.4.3

Dapatan kajian 4

Daripada jadual analisa data dan geraf di atas,keseluruhan keputusan menunjukan bahawa 66% responden menyatakn setuju, sistem pendidikan Indonesia yang mengandungi pendidikan vokasional juga menyumbang kepada kemahiran mereka.Ini dibuktikan oleh data yang menunjukan 86.7% responden menyatakan setuju bahawa pendidikan kemahiran telah diberi di peringkat sekolah menengah di Indonesia.Dan sebanyak 50% responden menyatakan tidak bersetuju bahawa mereka mahir dalam bidang ketukangan kerana mempunyai sijil kemahiran ketukangan.

http://tangkapgambar.blogspot.com/

4.
4.1 Rumusan No.Kajian 1 (Aperantis) 2 (Minat) 3 (Tempoh pengalaman) 4 (Pendidikan) Total

Kesimpulan
Setuju(S) 59.0% 84.0% 77.0% 66.0% 72.0%

Tidak Setuju(TS) Tidak Pasti(TP) 40.0% 1.0% 12.0% 4.0% 21.0% 2.0% 24.0% 10.0% 24.0% 4.0% Jadual keputusan kajian

Analisa keputusan kajian

24% TS TP 4% 72% S

Daripada jadual keputusan keseluruhan kajian dan geraf di atas,dapatlah difahami bahawa sebanyak 72.0% responden menyatakan setuju ,faktor aparentis,minat,tempoh pengalaman kerja dan sistem pendidikan vokasional di Indonesia telah menyumbang kepada kemahiran ketukangan yang mereka .Daripada hasil kajian 4 faktor tersebut, sebanyak 84.0% responden menyatakan setuju bahawa minat mereka dalam bidang ketukangan adalah sebagai faktor pendorong mereka memperolehi kemahiran dalam bidang ketukangan.Ini kerana ,apabila mereka mempunyai minat yang mendalam,mereka akan bekerja bersungguh-sungguh tanpa menukar kepada bidang kerja yang lain supaya mereka mendapatkan kemahiran dalam bidang ketukangan. Dan sebanyak 40% responden menyatakan tidak bersetuju bahawa mereka mendapat kemahiran ketukangan melalui pendidikan aperantis.Ini kerana,kebanyakan mereka berasal dari keluarga petani. Oleh itu,boleh dirumuskan bahawa pekerja pekerja buruh http://tangkapgambar.blogspot.com/

binaan Indonesia di Malaysia mendapat kemahiran ketukangan melalui minat yang timbul dari faktor luaran dan juga dalaman ,ini mendorong mereka bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang ketukangan. 4.2 Cadangan Di bawah ini disenaraikan beberapa cadangan yang bertujuan untuk memperbaiki keputusan kajian yang dijalan ,di antaranya ialah:Bilangan responden perlu ditambah dari 30 orang respoden kepada 100 hingga 150 orang responden untuk mendapatkan keputusan atau maklumat yang lebih tepat dan boleh dipercayai. Item soalan kajian juga perlu ditambah untuk mendapat maklumat yang lebih terperinci agar keputusan yang tepat dapat dibuat.Contohnya soalan kajian 2 yang mendapat peratusan tertinggi kenyataan setuju dari responden. Item kajian 1 juga perlu dipertimbangkan semula agar item tersebut dapat menjawab soalan kajian.Contohnya item no.2 dan item no. 8 yang hampir sama maksudnya.

5.
1. 2. 3. Profesor Soegarda Poerbakawatja. Merdeka.

Rujukan
1958. Pendidikan Dalam Alam Indonesia

Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka. 1985. Kamus Versi Bahasa Melayu - Bahasa Inggeris. 1990.

http://tangkapgambar.blogspot.com/