Anda di halaman 1dari 6

1LkS LnCACA8AAn

MA!LlS AnuCL8AP kLCLML8LAnCAn 2009Parl lnl menanam [agung
ulbawa ke erlls bersama perla
Parl lnl klLa berkampung
Meralkan ma[lls penuh cerla

ke pekan kuala membell blngka
Sayang pesanan Lerlupa sudah
Ma[lls bermula Llral dlbuka
uengan Alunan madah yang lndah

Padlrln dlmlnLa berdlrl unLuk bersamasama menyanylkan lagu negaraku

1erlma kaslh

Assalamualalkum WarahmaLullahlwabarakaLuh dan Salam Se[ahLera

Slreh berllpaL slreh plnang
Slreh darl pulau MuLlara
emanls kaLa SelamaL uaLang
Awal 8lsmlllah pembuka blcara


-=' ~=' -' ~
-~'' - - ~~=' , -~=' =- ' _= -~~' -'--`' -~' _= `~' `-'

?ang 8erusaha Ln Zallanl bln Pashlm ?ang ulperLua l8C Sk 1alplng

?ang 8erusaha 1uan Curu 8esar Ln Mohd noor 8ashld bln ?oub

Curu guru enolong kanan Curuguru A[kA[k l8C lbubapa para pela[ar yang dlralkan serLa
hadlrlnhadlraL yang dlkaslhl sekallan

Sayang kumbang mencarl makan
1erbang selrlng dl Lepl kall
SelamaL uaLang kaml ucapkan
Moga dllrlngl resLu lllahl

MelaLl kunLum berhlas roLan
1umbuh melaLa dl Lepl kall
Anugerah Cemerlang 2009
Murldmurld berLuah klLa hargal


Caram ada klcap pun ada
Sayang lada Lerlupa bagl
anLun ada ucapan pun ada
Sayang Llada berdoa lagl

LebaL kemlrl pohonnya rendah
uahan LerlkaL Lall perkasa
Sepuluh [arl kaml menadah
Mohon berkaL ?ang Maha Lsa


uoa dlbaca amln dlsebuL
keberkaLan ma[lls senLlasa dlharapkan
usLaz Azml kaml men[empuL
Sudllah 1uan Lampll ke hadapan

Syukran !azllan ?a usLaz
_________________________________________________

Sudllah Luan [alan berlapan
!alan berlapan dl malam kelam
Sudllah Luan berl ucapan
kaLa aluan pemanls kalam

Sl burung unLa duduk sekawan
uuduk LeraLur dl aLas papan
?u l8C kaml alukan
ul[empuL Ln Zallanl memberl ucapan

ulpersllakan


uuduk sekawan gadls [ellLa
8uaL SanLapan unLuk pahlawan
1amplllah Luan kaml memlnLa
Madah ucapan kaLa aluan

1anah Lerblar Lldak berLuan
8erpagar Leguh Lldak berpapan
1uan Curu 8esar men[adl Lumpuan
ersllakan Luan memberl ucapan

_________________________________________________

arlsya dan Alml harapan kaml
andal mengacara Lak pernah mengalah
Acara seLerusnya kaml mulal
enyampalan hadlah dan [uga anugerah

8erkebaya baLlk berwarna merah
ulserlkan dengan permaLa berllan
1lbalah masa penyampalan anugerah
enerlma Leru[a menunggu glllran

Ln Zallanl selalu dlsebuL
8lla keLawa Lampak merlah
8ukan [empuL sebarang [empuL
Memohon ?u menyampalkan hadlah

ulpersllakan

enyampalan Padlah 1ahap 1
kedudukan dalam kelas dan MaLa ela[aran 1erbalk

enyampalan Padlah 1ahap 2
kedudukan dalam kelas dan MaLa ela[aran 1erbalk

1erlma kaslh kepada Ln Zallanl
_________________________________________________

u dl sana Sk1 dl slnl
Laluan guru seLlap pagl
Anugerah seLerusnya menanLl klnl
ul [empuL ___________ wakll u

[

keluk Lumbuh pohon kulnl
kulnl darl lndraglrl
Anugerah seLerusnya menanLl klnl
ul[empuL Curu 8esar Lampllkan dlrl

* ulpersllakan

enyampalan Padlah murldmurld yang memperolehl 4A 3A 2A 1A dalam uS8
_______________________________________________
L8ASMlAn Lnu1u

Mengumumkan keLlbaan ?ang 8erhormaL Mohammad Zahlr bln uaLo' P[ Abdul khalld engerusl
Ahll !awaLankuasa ela[aran enga[lan 1lnggl lC1 Sumber Manusla Salns dan 1eknologl negerl
erak merangkap Auun kamunLlng

kolr 1 Malaysla


MellhaL Luan Lerkelu lldah
Men[adl se[arah saLu kenangan
Crang dlnanLl berkun[ung sudah
SelamaL daLang kaml ucapkan

Assalamualalkum WarahmaLullahlwabarakaLuh dan Salam Se[ahLera

?ang 8erhormaL Mohammad Zahlr bln uaLo' P[ Abdul khalld engerusl Ahll !awaLankuasa
ela[aran enga[lan 1lnggl lC1 Sumber Manusla Salns dan 1eknologl negerl erak merangkap
Auun kamunLlng


Cemblra mereka menerlma hadlah
Lagak gayanya men[ulang plala
Anugerah cemerlang berlangsung sudah
klnl menanLl kemuncaknya pula

8ukan rumpun sebarang rumpun
8umpuL dlhlas bersama papan
8ukan [empuL sebarang [empuL
Curu besar dl[empuL memberl ucapan

ulpersllakan


8uah langsaL dl Lepl busuL
Marl dlmuaL dl dalam peLl
8esar ha[aL kaml men[empuL
8esar nlaL dl dalam haLl

1uan berbudl Lldak Lerperl
Pulurkan madah kaLa perasml
?8 Mohammad Zahlr kaml seganl
kesudlan ?8 kaml hargal

kalau Luan plkaL kenarl
!angan paLahkan baLang [eraml
kepada Luan mandaL dlberl
Mohon rasmlkan penuLupan ma[lls kaml

ulpersllakan
1erlma kaslh dlucapkan ( panLun Lerlma kaslh )

________________________________________________

ergl sekolah seawal pagl
MellnLas [alan berhaLlhaLl
enyampalan Anugerah dlLeruskan lagl
enerlmapenerlmanya sabar menanLl

Padlah dlaLur Lampak kemas
?8 dl[empuL berLambah merlah
1amplllah ?8 ke aLas penLas
Menyempurnakan ma[lls penyampalan hadlah

ulpersllakan

enyampalan Anugerah kepada murld yang memperolehl 3A dalam uS8
enyampalan Anugerah khas

ul aLas dahan burung Lempua
8erklcauklcauan berLegur slapa
1anda lngaLan kaml semua
Warga Sk1 [angan dllupa

!asamu guru senLlasa dlkenang
u[lan dlberl bukan gurauan
n Azlzah guru penyayang
ul[empuL ke penLas menerlma penghargaan

ulpersllakan

Sekarang dl[empuL __________________________ unLuk menerlma cenderamaLa sebagal Landa
Lerlma kaslh darl kaml warga Sk 1alplng

SeLerusnya dl[empuL 1uan Curu 8esar Sk 1alplng unLuk menyampalkan cenderamaLa kepada ?8
Muhammad Zahlr bln P[ Abdul khalld sebagal Landa 1erlma kaslh darl kaml warga Sk 1alplng dl aLas
kesudlan ?ang 8erhormaL hadlr unLuk bersamasama meralkan ma[lls pada harl lnl
1erlma kaslh dlucapkan

_________________________________________________

8urung kellcap makan padl
adl daLang darl Medan
eruL klnl sudah berbunyl
1lbalah masa unLuk sanLapanLemak rasanya sl buah plnang
8uaL men[amu paduka ra[a
Makanan lazaL sudah Lerhldang
Marllah klLa men[amu selera

uarl kedah ke bandar erlls
Slnggah bersanLal dl Lepl [eLl
ersembahan menyusul memerlahkan ma[lls
Semoga hadlrln Lerhlbur dl haLl

ulpersllakan

kalau Luan plkaL merpaLl
!angan paLahkan baLang [eraml
1erlma kaslh murldmurld Sk1
ersembahan kallan menghlburkan kaml

Subur padl Allah kurnla
Pldup mula dl dalam alr
Sudah men[adl lumrah dunla
SeLlap yang bermula akan berakhlr

8unga sero[a dl aLas para
!aLuh dlLlmpa buah berangan
Andal kaLa Lersllap blcara
kemaafan [ua kaml pohonkan

uarl kedah ke pekan sarl
8ell suasa dl koLa 1lnggl
Selesal sudah Lugas dlberl
ul laln masa bersua lagl

Semua hadlrln dlmlnLa berdlrl unLuk bersamasama menyanylkan lagu negaraku

Akhlr kaLa kaml sudahl dengan wablllahlLauflq wal hldayah wassalamualalkum
warahmaLullahlwabarakaLuh