Anda di halaman 1dari 16

Kurungun ConLoI SPM zo1o

Kesun-Kesun Teknologi Muklomut {ICT)Zumun beruIII dun musIm berubuI. usu demI Iusu perubuIun dunIu LeIuI berIuku. DurI zumun
IuIsuIuI ke Zumun RenuIssunce, berLukur puIu ke zumun IndusLrI dun zumun uLom, kInI sumpuIIuI
pudu IurI InI yung dIsebuL dengun zumun LeknoIogI mukIumuL (CT). DuIum seLIup zumun yung dIIuIuI
oIeI munusIu LeIuI menempuI peIbuguI cuburun dun seyogIunyu munusIu memperoIeI peIbuguI InpuL
buIuru. DurIpudu peIbuguI sumber pengeLuIuun, penemuun bIdung CT LeIuI berjuyu mengInjuk
Lumudun dunIu kepudu sILuusI yung IebII kompeLILII. TeknoIogI CT LeIuI mewujurkun munusIu
mencupuI peIbuguI kemujuun IebII-IebII IugI duIum bIdung IImu pengeLuIuun dun mukIumuL yung
puIIng cunggII. SesungguInyu, kemujuun LeknoIogI InI menIngguIkun peIbuguI ImpIIkusI uLuu kesun
sumu udu ImpIIkusI yung posILII uLuu neguLII.

KeIudIrun LeknoIogI mukIumuL merupukun unugeruI IsLImewu kepudu dunIu pendIdIkun. Tugus
mendIdIk menjudI muduI, cepuL dun berkesun dengun udunyu LeknoIogI mukIumuL. SeIuruI dunIu
LeIuI menjudI seoIuI-oIuI sebuuI kumpung eIekLronIk dengun udunyu LeknoIogI InI. Keupuyuun
mengIunLur, menerImu dun memproses mukIumuL LeIuI dupuL dIperIuus. PenerImuun IImu LIduk IugI
meIuIuI perunLuruun unLuru guru dengun peIujur suIuju, muIuI dIIukukun dengun menggunukun
kompuLer dun bIIIk durjuI bukun IugI dIsempudunI buLu-buLu dun kuyu, sebuIIknyu uIum muyu.
ConLoInyu, curu IIdup dI Cyberjuyu yung dIsIurkun meIuIuI IkIun dI suruL kIubur menjeIuskun IukIkuL
InI. kIun LersebuL berbunyI, JIku undu sukIL dun LIduk dupuL mengIudIrI sekoIuI, kumI ukun
mengIunLur guru ke rumuI undu! kIun LersebuL memupurkun gumbur seorung buduk yung sukIL
menggunukun kompuLer unLuk meneruskun peIujurunnyu Lunpu perIu pergI ke sekoIuI. BegILuIuI
keIebIIun LeknoIogI mukIumuL duIum bIdung pendIdIkun.

SeIuIn ILu, durI segI ekonomI, urusun pernIuguun dupuL dIjuIunkun dengun eIekLII dun eIIsIen dengun
udunyu kemuduIun mukIumuL InI. DunIu IurI InI IeboI LenLung e-nIugu IuILu curu pernIuguun meIuIuI
eIekLronIk. SyurIkuL-syurIkuL e-nIugu muncuI seperLI cenduwun LumbuI seIepus Iujun. HumpIr semuu
pernIuguun sekurung mengIkIunkun uIumuL Iumun sesuwung mereku beserLu uIumuL meI eIekLronIk
uLuu e-meI. KInI, IsLIIuI www.sesuuLu.com.my bukun IugI suLu perkuru yung usIng. PeIbuguI burung dun
perkIIdmuLun dIjuuI dun dIbeII meIuIuI InLerneL, bukun suIuju durI perIngkuL gIokuI muIuI durI seIuruI
peIosok gIobuI InI. SyurIkuL-syurIkuL MuIuysIu jugu LIduk keLIngguIun duIum IuI InI muIuI LIduk
beberupu Iumu duIuIu udu berILu dI suruL kIubur yung mengkIuburkun seorung surI rumuI LempuLun
mengumbII pesunun nusI Iemuk meIuIuI e-meI. JudI, jeIusIuI buIuwu perkembungun LeknoIogI
mukIumuL membuwu kesun posILII durI uspek pernIuguun.

DI sumpIng ILu, kemujuun LeknoIogI mukIumuL jugu menIngkuLkun kuuIILI dun produkLIvILI keIuurun
IndusLrI kILu. Perkembungun LeknoIogI mukIumuL securu Iungsung uLuu LIduk membunLu menIngkuLkun
produkLIvILI munusIu. Semuu kerju dupuL dIjuIunkun dengun cepuL, LepuL serLu dengun kesIIupun yung
umuL mInImum. Umpumunyu, dengun udunyu e-meI, sesuuLu mukIumuL dupuL dIIunLur dengun cepuL
meIewuLI buLus sempudun neguru, musu dun ruung. Tunpu LeknoIogI mukIumuL, kILu LIduk dupuL
bersuIng dI pusurun unLurubungsu. Produk kILu ukun dIcup sebuguI keLIngguIun zumun. MujurIuI,
kerujuun MuIuysIu sIung-sIung IugI LeIuI memberI Lumpuun kepudu pembungunun LeknoIogI mukIumuL.
HuI InI dupuL dIbukLIkun keLIku BIII GuLes, Insun Lerkuyu dI dunIu meIuwuL KorIdor Ruyu MuILImedIu
uLuu IebII dIkenuII sebuguI MuILImedIu Super CorrIdor (MSC) dI kuwusun seIuus ;o kIIomeLer persegI,
durI KuuIu umpur CILy CenLre (KCC) IInggu ke upungun Terbung AnLurubungsu KuuIu umpur
(KA), beIIuu memujI MuIuysIu sebuguI neguru yung puIIng serIus duIum membungunkun pusuL
muILImedIunyu. OIeI ILu, LerbukLIIuI buIuwu pembungunun LeknoIogI mukIumuL memboIeIkun
MuIuysIu berdIrI sumu LInggI, dun duduk sumu renduI dengun neguru-neguru muju yung IuIn.


DurI segI sosIuInyu puIu, pembungunun LeknoIogI mukIumuL mengeruLkun Iubungun unLuru rukyuL
MuIuysIu. RukyuL MuIuysIu sumu udu yung berudu dI duIum neguru uLuu yung berudu dI Iuur neguru uLus
urusun peIujurun uLuu pernIuguun dupuL berIubungun dengun uIII keIuurgu dun suIubuL IunduI pudu
bIIu-bIIu musu. MeI eIekLronIk boIeI dILerImu dun dIIunLur durI munu-munu peIosok dunIu. MukIumuL,
berILu, ucupun dun pundungun dupuL dIsuIurkun ugur rukyuL dupuL membuuL kepuLusun yung rusIonuI
duIum keIIdupun seIurIun. Hubungun meIuIuI meI eIekLronIk bukun suIuju muduI muIuI juuI IebII
muruI durIpudu punggIIun LeIeIon dun juuI IebII punLus durIpudu pengIunLurun suruL. SeIuIn ILu,
Iubungun unLuru neguru LeruLumunyu pemImpIn poIILIk dun LokoI pernIuguun jugu berjuIun Iuncur
meIuIuI InLerneL. SemunguL perseIuIumun dun kerjusumu dupuL dIpupuk duIum kuIungun rukyuL
peIbuguI neguru dun berbIIung kuum. BukunkuI LeknoIogI InI suLu unugeruI yung LIudu LoIok
bundIngnyu?

WuIuu buguImunupun, pembungunun pesuL LeknoIogI mukIumuL LIduk bebus durIpudu ImpIIkusI
neguLIInyu. nLerneL IurI InI IebII menjurus kepudu uspek-uspek neguLII yung boIeI mengguguL
keumunun neguru. Muku, LIduk IuIrunIuI upubIIu LerdupuL seseLenguI pIIuk yung menggunukun
LeknoIogI InI unLuk yung menyumpuIkun kIubur yung LIduk berusus dun berbuur IILnuI. DI MuIuysIu
sendIrI, udu pIIuk-pIIuk yung LIduk berLunggungjuwub menggunukun kemuduIun InLerneL unLuk
menyeburkun kIubur-kIubur ungIn. ConLoInyu, LerdupuL kIubur ungIn yung menguLukun buIuwu ukun
berIuku rusuIun kuum pudu 1 MeI, 1qqq dI CIow KIL, KuuIu umpur yung dIseburkun meIuIuI InLerneL
pudu suuLu keLIku duIuIu. KIubur ungIn InI pusLI mempenguruII rukyuL unLuk berLInduk dI Iuur
buLusun kemunusIuun. Semuu InI boIeI membuwu kemuduruLun kepudu neguru kILu sendIrI. SekIrunyu
kerujuun LIduk menguwusI pergerukun goIongun yung bernIuL juIuL InI, keuduun unurkI mungkIn
Lerpuksu dIIudupI oIeI neguru dun rukyuL kILu. Aspek neguLII InLerneL InIIuI yung sukur dIbendung oIeI
sesIupu.

TeknoIogI mukIumuL jugu menjudI wuIunu penyeburun unsur-unsur IucuI LeruLumunyu duIum
kuIungun generusI mudu. Gumbur dun buIun pornogruII mengIsI kebunyukun durIpudu ruung muyu
duIum InLerneL. Remuju yung menduIuguI pengeLuIuun seks dIjudIkun susurun uLumu penIugu-penIugu
buIun porno InI. PengusuIu-pengusuIu InI yung bersIkup buguI enuu duIum beIukur meIepuskun pucuk
musIng-musIng IngIn menguuL keunLungun besur dengun memberIkun perkIIdmuLun berunsur seks
mereku ILu dengun mengenukun buyurun seIInggu RMo.oo sejum. MusuIuI InI jugu merebuk dengun
cepuL buguI beIuL dIkeLII ekor duIum kuIungun peIujur sekoIuI LIduk kIru IeIukI uLuu perempuun. HuI InI
LuruL memenIngkun kepuIu puru guru dun Ibu bupu. HumpIr semuu peIujur sekoIuI IurI InI LerdeduI
kepudu uncumun neguLII InI. Kewujudun kuIe sIber dI meruLu-ruLu LempuL memburukkun keuduun IugI.
KuIe-kuIe InI merupukun pusuL perkembungun dun perkongsIun mukIumuL neguLII duIum kuIungun
remuju dun beIIu. SesungguInyu, LeknoIogI mukIumuL sememungnyu menyeburkun unsur-unsur IucuI
dun menIngkuLkun kebejuLun ukIIuk remuju kILu.

SebuguI penuLup bIcuru, LeknoIogI mukIumuL membuwu peIbuguI kebuIkun, numun pudu musu yung
sumu memberI IuIuun kepudu uneku keburukun yung mumpu meIundu neguru kILu. JudI, sebuguI
penggunu yung bIjuk kILu LIduk Iurus menyuIuIgunukun kemuduIun LeknoIogI mukIumuL InI. Semuu
pIIuk Iurus bersInergI buguI uur dengun LebIng dun mengumbII IungkuI sederup unLuk memusLIkun
LIudu unsur neguLII yung berIuku seIrIng dengun Iedukun LeknoIogI berInIormusI InI. SuduI menjudI
Lugus kILu bugI mengumbII yung jernII dun membuungkun yung keruI. Semogu ImpIun neguru unLuk
meIuIIrkun musyurukuL yung muju dun berInIormusI LercupuI bugI memuduIkun neguru
mereuIIsusIkun vIsI kudsI Wuwusun zozo. SesungguInyu SuIdInu AII AbI TuIIb pernuI berkuLu buIuwu
munusIu yung berdugung dengun IImu muku IImunyu ukun berLumbuI LeLupI upubIIu munusIu
berdugung dengun IurLu muku IurLunyu semukIn berkurung.
kLLN1INGAN IC1
ada pascakemerdekaan lnlnegara klLa Lelah bebas darl pen[a[ahPal lnl Lelah menyebabkan
negara klLa Lelah ma[u selangkah dlmaLa dunlaMasyarakaL dunlaklnl leblh cenderung dalam
mema[ukan ekonoml negara1amsllnyalnLerneLslsLem komuLersaLellL dan Lelefon
blmblL1eknologl maklumaL klnl Lelah men[adl sebahaglan darlpada manusla bagl memperluas
pengeLahuan dalam mema[ukan ekonoml negra dengan menggunakan kemudahan Leknologl
pada masa klnl umpamamaklumaL dlhu[ung [arl

AnLara kepenLlngan Leknologl maklumaL dlmalaysla lalah menyedlakan dlrl dengan llmu
berLeknologl LlngglAnLara spekluslnyaklLa boleh mendafLarkan dlrl dlmanamana kelas aLau
lnslLusl yang menawarkan kursus kompuLer persls kaLa orang bl[ak pandalLak kenal maka Lak
clnLaSelaln lLukursus lnl boleh dlserLal oleh segenap laplsan masyarakaL LeruLamanya para
pela[arara pela[ar boleh mrnglkuLl kelas lC1 dlsekolahMereka harus mendalaml agar boleh
memudahkan proses membela[aran menggunakan Leknologl LerklnlPal lnl dapaL
mengelakkan mereka men[adl seperLl kaLak dlbawah Lempurungulsamplng lLumasyarakaL
perlu menglkuLl perkembangan Leknologl maklumaL melalul medla massaAgar Lldak
keLlnggalan dan boleh bersalng dengan negara ma[u8angunlah wahal bangsakukerana masa
depanmen[an[lkan cabaran dlluar dugaan8ak kaLa orang LuaLuasedlakan payung debelum
hu[an

ada wakLu yang samaLeknologl maklumaL dlmalaysla menyumbang kepada pelbagal
bldangAnLaranya lalahmemudahkan semua pengurusan dan penLadblran dalam pelbagal
sekLor yang dl[alankanMlsalnyamen[alankan pernlagaan melalul lnLerneL dan sebrang
pembayaran bllbll aLau urusan perlbadl melalul laman web yang LerLenLuSecara
kronologlnyaLeknologl berkapaslLl Llnggl lnl merupakan saLu agenda yang penLlng dalam
sesebuah negaraSekallgus memun[ukkan bahawa negara klLa boleh duduk sama
rendah berdlrl sama Llnggl

Lkoran ledakkan era globallsasl Lanpa llmlLasl lnl segala maklumaL hanya dlhu[ung [arlPal lnl
demlklansedlklL sebanyak Lelah membuka peluang perker[aan yang leblh
banyak1amsllnyapenduduk luar bandar dapaL berhubung Lerus dengan plhak lndusLrl
sederhana(lkS)bagl Lu[uan memasarkan produk mereka sepeLl Lenunan songkeLanyaman
Llkardan sebagalnyaSelaln lLuklLa [uga dapaL memgakses [ualan langsung lnl
seperLlshopplngonllneAnLaran maslahaL [ualan langsung lnl lalah pen[ual Lldak perlu
memenlngkan koLak flklran mereka serLa memudahkan dlrl unLuk membuaL plllhan barangan
yang lngln dlbell kerana klLa dapaL meneroka dunla dengan hanya dldepan kompuLer

marl klLa ke sawah padl
ke sawah padl menguLlp [eraml
dunla sekrang berLeknologl Llnggl
segala maklumaL dl hu[ung [arl

Sebagal konkluslnya[elasalah bahawa Leknologl maklumaL amaL penLlngLeruLamanya dalam
kehldupan seharlan yang banyak menggunakan Leknologl unLuk memudahakan kehldupan
klLaLeruLamanya dalam proses pembela[aran dan pengurusan maklumaL dalam pelbagal
sekLorPal lnl demlklan kerana kehldupan seharlan klLa banyak memerlukan kemahlran dan
penguasaan yang meluas LenLang maklumaLAkhlr kaLa[anganlah klLa men[adl seperLlkaLak
dlbawah Lempurungyang Lldak mahu mengeksploLaslkan Leknologl maklumaL yang klnl
men[adl sebahaglan darlpada keperluan asas

1eknologi maklumat mendatangkan banyak kebaikan kepada masyarakat dan negara. Anda ingin
menyuarakan pandangan tentang kebaikan teknologi maklumat untuk dimuatkan dalam majalah
sekolah anda. 1ulis pandangan anda selengkapnya.

Teknologi maklumat merupakan agenda baharu yang begitu diberikan oleh negara kita. Kerajaan telah
mengambil langkah yang serius untuk menerapkan budaya teknologi maklumat kepada masyarakat.
Berbagai-bagai kempen dijalankan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya teknologi
maklumat. Sejumlah peruntukan yang besar telah dilaburkan untuk tujuan itu. Berdasarkan usaha dan
iltizam kerajaan yang tinggi itu, nyatalah bahawa bidang teknologi maklumat mempunyai manIaat yang
sangat besar kepada masyarakat dan negara ini.

Teknologi maklumat mampu menjadikan masyarakat negara ini sebagai sebuah masyarakat yang sentiasa
peka dengan perkembangan dan pergolakan dunia. Melalui kemajuan dalam bidang penyebaran maklumat,
masyarakat negara ini tidak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan. Maklumat yang disalurkan amat
pantas. Hanya dengan memiliki sebuah komputer peribadi yang disambung dengan perkhidmatan internet,
masyarakat boleh mendapatkan maklumat dari seluruh dunia. Mereka hanya perlu menggerakkan tetikus
untuk mendapatkan maklumat terkini dalam sesuatu bidang. Contohnya masyarakat Malaysia boleh
mengikuti pergolakan politik di Timur Tengah melalui skrin komputer mereka. Oleh itu penguasaan
teknologi maklumat mampu menjadi masyarakat Malaysia sebagai masyarakat berinIormasi. Selain itu
teknologi maklumat dapat meningkatkan mutu pendidikan negara kita. Kerajaan telah mengambil inisiatiI
untuk mewujudkan sekolah-sekolah bestari yang menjadikan teknologi maklumat sebagai teras pendidikan.
Apabila terlaksana kelak, sumber rujukan yang utama bagi pelajar bukan lagi guru mereka. Guru akan
dianggap sebagai pemudah cara. Segala proses pembelajaran dan pengajaran akan dikendalikan oleh
komputer. Sumber rujukan pula adalah dari sumber-sumber multimedia. Pelajar perlu memiliki kemahiran
untuk mengendalikan komputer dan mereka sendiri yang akan meneroka segenap bidang ilmu yang
dipelajari oleh mereka. Malah seseorang pelajar boleh melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat tertinggi
menggunakan media komputer. Contohnya penubuhan Universiti Tun Abdul Razak merupakan satu
langkah ke arah penerokaan ilmu di ruang siber tanpa menghadiri kuliah secara lumrah. Dengan penubuhan
universiti maya ini, mutu pendidikan negara meningkat setahap lagi ke arah kemajuan.

Teknologi maklumat juga mampu meletakkan negara kita setanding dengan negara-negara maju. Dalam
zaman ini kemajuan sesebuah negara diukur dengan pencapaian dalam bidang teknologi. Oleh yang
demikian sebagai sebuah negara yang ingin mencapai status negara maju, Malaysia mestilah
menitikberatkan bidang ini dan menjadikan kita berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan negara-
negara maju. Oleh sebab itulah negara kita mengeluarkan belanja yang banyak untuk meningkatkan segenap
aspek yang berkaitan dengan teknologiu maklumat. Contohnya negara kita telah melancarkan satelit
telekomunikasi kita sendiri yang dikenali dengan nama MEASAT 1 dan MEASAT 11. Baru-baru ini pula
saintis Malaysia berjaya menghasilkan satelit ringan yang dikenali sebagai Tiongsat-1. Dengan pelancaran
satelit-satelit ini, kita mampu menempatkan diri setanding dengan negara-negara maju dalam bidang
telekomunikasi. Jadi, jelaslah teknologi maklumat menjadikan negara kita setanding dengan negara maju.
Penekanan dalam kemajuan teknologi maklumat akan menggalakkan pemindahan teknologi secara langsung
dan tidak langsung. Pembinaan Koridor Raya Multimedia telah membuka peluang pelaburan kepada
syarikat-syarikat antarabangsa untuk beroperasi di sini. Dengan ini mereka akan memindahkan teknologi
canggih ini untuk dipelajari oleh rakyat negara kita. Kerajaan tidak perlu membelanjakan wang yang banyak
untuk menghantar pegawai untuk berkursus di luar negara. Selain itu dengan pemindahan teknologi ke
negara kita lebih banyak pihak yang mendapat manIaat. Selain kerajaan mendapat hasil cukai, peluang
pekerjaan telah disediakan untuk dimanIaatkan oleh penduduk tempatan. Oleh yang demikian, kemajuan
teknologi dapat menggalakkan pemindahan teknologi ke negara kita. Teknologi maklumat juga dapat
meningkatkan ekonomi negara. Perniagaan hari ini dijalankan melalui kaedah e-dagang atau perdagangan
elektronik. Melalui kaedah ini peniaga tidak lagi perlu menyediakan ruang niaga yang besar dan
memerlukan kos yang tinggi. Hal ini kerana pasaran dapat diperluas melalui internet. Pembeli dari dalam
dan luar negara dapat melihat produk dengan hanya menekan tetikus, di samping membuat pesanan.
Perdagangan cara ini ternyata lebih berkesan kerana menjimatkan masa dan tenaga pembeli. Peniaga pula
hanya perlu meneliti skrin komputer untuk menjual barangan mereka. Contohnya Amazon.com merupakan
sebuah syarikat penjualan bahan bacaan yang sangat terkenal dan telah membuktikan kejayaan dalam e-
dagang ini. Natijahnya, teknologi maklumat dapat meningkatkan ekonomi negara.
Kesimpulannya, kita tidak harus ketinggalan untuk menguasai kemahiran teknologi maklumat kerana bidang ini
akan terus berkembang dari semasa ke semasa. Sistem hidup manusia masa depan akan lebih bergantung kepada
kemajuan dalam bidang ini. Malah pada masa kini pun, pergantungan manusia terhadap teknologi maklumat
sememangnya tidak dapat dinaIikan. Oleh itu, untuk memastikan wawasan negara untuk menjadi sebuah negara
maju boleh direalisasikan dengan penguasaan dalam bidang teknologi maklumat. Sebagai rakyat Malaysia, kita
perlu menyokong usaha ini di samping menyediakan diri untuk mempelajari pengetahuan baru berkaitan
teknologi maklumat agar kita tidak dianggap seperti katak di bawah tempurung.NOVEL KABUS DI PERBUKITAN
MOHAMAD KHOLID HAMZAH

SINOPSIS
Novel ini memaparkan kisah pasangan suami isteri, Kamarudin seorang tentera dan Salmah,yang
mempunyai sepasang anak kembar Faridah dan Rahayu. Apabila Kamarudin ditugaskan sebagai
Pegawai Pemerintah di Pengkalan Hulu di Perak, dia telah berkahwin dengan Hamidah. Kamarudin
diarahkan bertugas sebagai Atase Keselamatan di Pejabat Kedutaan Malaysia di Pontianak,
ndonesia. Di sinilah bermulanya perpisahan pasangan kembar tersebut. Kamarudin telah membawa
Rahayu tinggal bersama-samanya, manakala Faridah dijaga oleh Salmah.
Setelah dewasa, Rahayu berkawan dengan Azrul yang sama-sama belajar di Fakulti Ekologi Manusia,
UPM. Faridah menjadi Sukarelawan PDK Suria. Rahayu telah dikejarkan ke Hospital Universiti
Kebangsaan Malaysia kerana pengsan di perpustakaan. Rahayu disahkan menghidap kanser.
Faridah pula membawa kanak-kanak istimewa ke Bukit Fraser. Sebelum pulang Faridah pergi ke
Raub untuk mengisi minyak van dan membeli beberapa keperluan untuk perjalanan pulang pada
pukul 2 petang nanti. Akibat terkejut dengan kehadiran qbal di dalam van, Faridah gagal mengawal
pergerakan van, dan melanggar tembok pengadang jalan lalu menjunam ke dalam gaung. Faridah
dan qbal tidak dapat dikesan oleh pasukan penyelamat. Setelah dua minggu usaha menyelamat
gagal, operasi menyelamat dihentikan. Namun, bapanya, Kamarudin dan rakannya, Buyung berusaha
meredah hutan mencari Faridah dan qbal. Mereka dijumpai di perkampungan orang Asli di Sungai
Dua. Faridah dimasukkan ke hospital yang sama dengan Rahayu dalam keadaan koma. Rahayu
melawat Faridah dan dia menghembuskan nafasnya yang terakhir di sisi Faridah. Selepas kematian
Rahayu dan tamat pengajian di universiti, Azrul berhasrat menjadi penternak kambing yang berjaya,
sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rahayu semasa mereka sama-sama belajar.
Setelah sihat, Faridah berkahwin dengan Pegawai Kebajikan Masyarakat bernama Ghazali. Tidak
lama kemudian Salmah, ibu kepada Faridah dan Rahayu meninggal dunia kerana terlalu rindu akan
Rahayu. Selepas itu, Ghazali pula meninggal dunia akibat kemalangan. Kemudian Faridah ditawarkan
mengikuti kursus Community Services for Disable People di New Zealand selama enam bulan. Di
situlah dia berkahwin dengan Soleh Johnsons dan dia terus menetap di sana. Mereka mendapat
sepasang anak kembar, iaitu Melina dan Anne.
Melina berkenalan dengan Jabbar al Anbia atau dikenali sebagai ,Benny. Secara tidak sengaja,
Anne pula bertemu dengan Zain yang membantunya semasa keretanya rosak. Akhirnya Melina
berkahwin dengan Benny di Masjid al-Noor, Christchurch. Mereka berpindah ke Malaysia kerana
Benny ditugaskan menerajui operasi minyak di situ. Mereka menetap di Terengganu. Di Malaysia,
Benny berkawan baik dengan Mohamed Attar dan Mehmood yang cenderung mencapai sesuatu
matlamat berhubung dengan slam secara kekerasan. Muhamed Attar telah ditangkap oleh pihak
berkuasa nterpol kerana disyaki terlibat dengan aktiviti pengganas. Benny yang bimbang akan
keselamatan dirinya telah melarikan diri ke Dubai dengan bantuan keluarganya.
Faridah dan Soleh pulang ke Malaysia untuk berbincang tentang perkahwinan Anne dan Zain. Mereka
menginap di Cameron Highlands. Di situlah Faridah mengetahui bahawa Zain ialah anak lelaki bekas
teman lelaki adiknya, arwah Rahayu. Majlis perkahwinan mereka berlangsung dengan meriah.
Akhirnya, Melina yang sedang sarat mengandung ke Dubai bersama-sama dengan ayahnya, Soleh
Johnsons untuk berjumpa dengan Benny. Melina dan Benny menetap di Dubai. Anne dan Zain pula
mengambil alih syarikat penternakan keluarga Johnsons di New Zealand. Datuk Azrul dan Soleh
Johnsons membuka perniagaan kotej di Cameron Hoghlands.


Tema
Novel ini bertemakan jati diri orang Melayu. Tema ini diserlahkan melalui watak utama Faridah yang
merantau ke New Zealand selama 25 tahun. Walaupun begitu lama tinggal di negara orang, akhirnya
dia dan keluarganya kembali membina kehidupan yang lebih bermakna di Malaysia.

PersoaIan
1. PersoaIan ikatan kekeIuargaan yang erat.
-Persoalan ini digambarkan melalui Faridah dan Rahayu yang merupakan pasangan kembar tetapi
dibesarkan secara berasingan oleh ibu bapa mereka. Hal ini demikian kerana Rahayu dijaga oleh
ayah dan ibu tirinya, manakala Faridah dibela oleh ibunya sendiri. Namun demikian Rahayu
sentiasa merindui kakaknya, Faridah.

2. PersoaIan perpisahan ibu bapa menyebabkan anak-anak menjadi mangsa.
Perkara ini dipaparkan melalui tindakan Kamarudin meninggalkan Salmah tetapi membawa bersama-
samanya Rahayu ke ndonesia menyebabkan pasangan kembar tersebut terpisah dan merindui satu
sama lain.

3. PersoaIan kecintaan terhadap aIam sekitar.
Persoalan ini digambarkan melalui watak Azrul yang aktif dalam program-program pemeliharaan
alam sekitar.

4. PersoaIan kasih sayang.
Persoalan ini digambarkan antara ibu dengan anaknya, iaitu kasih sayang Salmah terhadap anaknya
Rahayu yang telah meninggal dunia. Akibat terlalu rindu, ibu ini menderita sehingga menemui ajalnya.
Persoalan kasih sayang antara isteri dan suami pula tergambar melalui tindakan Melina yang
berusaha dengan pelbagai cara mencari suaminya, Benny yang tidak pulang ke rumah.

5. PersoaIan sikap berdikari goIongan siswazah.
Golongan ini tidak seharusnya menunggu tawaran kerja yang diberikan oleh pihak kerajaan atau
swasta. Sebagai contoh, Azrul bertekad untuk menjadi penternak kambing dan hasratnya itu
dipersetujui oleh bapanya.

6. PersoaIan kahwin campur.
Fenomena kahwin campur dalam kalangan masyarakat telah menjadi perkara biasa pada zaman ini.
Hal ini dibuktikan melalui perkahwinan watak utama Faridah dengan Samuel Kirkby Johnsons atau
nama slamnya Soleh Johnsons. Faridah ialah orang Melayu Malaysia yang bekerja di New Zealand,
manakala Soleh pula orang nggeris rakyat New Zealand.

7. PersoaIan peranan bomoh daIam masyarakat MeIayu
Hal ini dipaparkan ketika operasi pencarian kehilangan Faridah dan qbal menemui jalan buntu dan
terpaksa dihentikan. Beberapa pihak termasuk pihak polis yang terlibat dalam operasi tersebut
mencadangkan penggunaan bomoh untuk mengesan Faridah dan qbal.

8. PersoaIan semangat kerjasama yang masih utuh daIam masyarakat.
Operasi mencari Faridah dan qbal yang dinamakan OPS PDK melibatkan banyak pihak seperti
Bomba dan Penyelamat, Hospital Daerah, RELA, Perhilitan dan Pejabat Daerah Raub serta Hulu
Selangor.

9. PersoaIan pejuangan secara kekerasan.
Novel ini memaparkan adanya beberapa pihak yang mahu mencapai sesuatu matlamat dengan
kekerasan. Hal ini digambarkan melalui Muhammad Attar yang cuba mencari pengaruh daripada
kalangan rakan-rakannya termasuklah Benny, suami Melina dalam matlamatnya untuk menegakkan
perjuangan slamnya.

10. PersoaIan prejudis masyarakat Barat terhadap IsIam (IsIamofobia).
Tangkapan Mohamed Attar oleh nterpol ada kaitan dengan isu keganasan yang dilakukan oleh umat
slam.

PIot
Plot ialah sesuatu yang menghubungkan antara peristiwa dalam sebuah cerita yang rapat
pertaliannya dengan gerak laku lahiriah dan batiniah watak. Setiap peristiwa dan gerak laku itu dari
awal hingga akhir adalah berdasarkan kepada hukum sebab dan akibat. Plot novel abus di
Perbukitan bersifat kronologi. Plot kronologi ialah plot yang disusun mengikut urutan, iaitu waktu atau
peristiwa yang berlaku dahulu akan didahulukan manakala yang berlaku kemudian akan
dikemudiankan. Tindakan Mejar (B) Kamarudin berkahwin lain dan memisahkan anaknya, Rahayu
daripada pasangan kembarnya telah menimbulkan pelbagai konflik, kepada Rahayu, Faridah, dan
isterinya atau ibu mereka. Walaupun plot novel ini banyak disisipkan dengan unsur imbas kembali,
namun pembaca masih mudah untuk memahami dan menelusuri peristiwa-peristiwa penting dalam
novel.

Pembinaan PIot
Terdapat empat peringkat binaan plot, iaitu:

(i) PermuIaan
Pengarang memperkenalkan watak Rahayu menunaikan solat subuh dan Rahayu merasa kelainan
atau sakit pada lehernya. Pada bahagian ini diperkenalkan juga Rahayu dan Azrul sebagai penuntut
Fakulti Ekologi Manusia, UPM.

(ii) Perkembangan
Pada bahagian ini Rahayu dan Azrul sedang mengulang kaji pelajaran di perpustakaan.
Semasa di perpustakaan, tiba-tiba Rahayu pengsan dan dia dikejarkan ke Hospital Universiti
Kebangsaan Malaysia.
Pada masa yang sama, Faridah kembarnya juga telah ditimpa kemalangan bersama-sama dengan
kanak-kanak istimewa, qbal dalam perjalanannya ke pekan Raub. Faridah hilang dari tempat
kemalangan.
Selepas dua minggu, Faridah ditemui di Perkampungan Orang Asli di Pahang yang diketuai oleh
Tok Batin Senik dalam keadaan koma.
Akhirnya Rahayu meninggal dunia di sisi Faridah di hospital yang sama mereka ditempatkan.
Azrul berjaya menamatkan pengajiannya dan berhasrat menjadi penternak kambing.
Faridah berkahwin dengan Ghazali.
bunya meninggal dunia dan diikuti dengan kematian Ghazali dalam kemalangan jalan raya.
Faridah bersetuju ke New Zealand untuk mengikuti suatu kursus.
Faridah menetap di New Zealand dan berkahwin dengan seorang pemuda New Zealand yang
bernama Samuel Kirkby Johnsons atau Soleh Johnsons. Mereka dikurniakan sepasang anak kembar,
Anne dan Melina.
Zain berkenalan dengan Anne semasa Anne menghadapi masalah keretanya yang rosak.
Melina berkahwin dengan Jabbar al Anbia atau dikenali sebagai ,Benny dan berpindah ke
Malaysia serta menetap di Terengganu.
Benny sibuk dengan urusan peniagaannya bersama-sama dua orang kawannya, Muhammad Attar
dan Mehmod. Melina yang sedang mengandung rasa sunyi.
Anne memperkenalkan Zain kepada ibunya, Faridah.
Muhamed Attar, Mehmod, dan Benny cuba mempengaruhi Ustaz Hassan Syukri agar menyertai
perjuangan mereka.

(iii) KonfIik
Mejar (B) Kamarudin curang kepada isterinya Salmah dan berkahwin dengan Hamidah.
Faridah dan Rahayu dipisahkan apabila Kamarudin dan isteri keduanya berpindah ke Pontianak,
ndonesia.
Faridah putus tunang dengan Azman.
Rahayu pengsan di perpustakaan dan disahkan menghidap barah paru-paru.
Faridah dan qbal terlibat dalam kemalangan dan mereka hilang selama dua minggu.
Melina berkonflik dengan dirinya kerana sering ditinggalkan oleh Benny yang sibuk dengan
urusannya.
Benny, Muhammad Attar tidak sependapat dengan Ustaz Hassan Syukri dalam cara perjuangan
mereka dalam menegakkan agama slam.
Muhamed Attar ditangkap oleh nterpol, Benny pula melarikan diri ke Dubai.

(iv) KIimaks
Faridah, Soleh, dan Anne pulang bercuti di Malaysia untuk melawat Melina, dan membincangkan
perkahwinan Zain dan Anne.
Muhammad Attar ditangkap oleh pihak nterpol dan Melina membuat laporan ke balai polis kerana
suaminya tidak pulang ke rumah.
Perkahwinan Anne dengan Zain berlangsung dengan meriah.
Soleh dan Melina ke Dubai berjumpa Benny dan Melina bersetuju menetap di Dubai.

(v) PeIeraian
Anne dan Zain menetap di New Zealand untuk menerajui syarikat penternakan keluarga Johnsons.
Azrul dan Soleh menjalankan perniagaan kotej di Cameron Highlands.
Faridah dan Soleh mengambil keputusan menetap di Malaysia.

Teknik Penceritaan
1. Pemerian
Contoh:
Gambaran Azrul dan Rahayu yang sedang menikmati sarapan pagi sambil memerhatikan gelagat
siswa dan siswi UPM yang lalu lalang di hadapan mereka.

2. DiaIog
Contoh:
Dialog yang pendek-pendek dan pantas antara Azrul dan Rohaya. Mereka
bersoal jawab tentang tugasan yang diberi oleh pensyarah dan program Kempen Save Our River.

3. Imbas kembaIi
Contoh:
.Cukup. MaIam tadi dah keluar dengan kawan-kawan ke Kajang
Tentang peranan dan sejarah Rumah Rehat Sri Berkat suatu masa dahulu. Semasa zaman kolonial,
rumah tersebut digunakan untuk berehat oleh pengurus-pengurus ladang.

4. Imbas Muka
Contoh:
ada kemungkinan mereka meredah hutan dan sesat? tanya Chief nspektor Aznil.
.Buyong membuat andaian bahawa Mejar (B) Kamarudin pasti akan terpesona dengan kawasan
Bukit Kutu.

5. Suspens
Contoh:
Pihak-pihak yang terlibat dalam operasi pencarian Faridah dan qbal tertanya-tanya ke manakah
hilangnya jasad kedua-dua mangsa.
kehilangan Benny menimbulkan tanda tanya. Melina membuat laporan polis.
Azrul menyatakan bahawa dia sudah memiliki gadis pilihannya.

6. MonoIog DaIaman
Contoh:
"Tidak mungkin boleh bertahan hingga pagi, desis hati keciI Buyung.

7. Kejutan
Contoh:
Salmah terkejut menerima berita kehilangan Faridah.

Watak dan Perwatakan
1. Watak Faridah
Faridah merupakan watak utama dan dia mempunyai saudara kembar bernama Rahayu.
Ayahnya berkahwin kali kedua dengan seorang wanita bernama Hamidah.
Dia terpisah daripada adik kembarnya semasa berusia tujuh tahun akibat ayahnya berpindah ke
Pontianak, ndonesia.
Faridah seorang yang tabah menghadapi dugaan hidup. Contohnya, dia tabah menghadapi
kematian adik kembar kesayangannya, Rahayu akibat barah paru-paru. Selepas itu dia juga
kehilangan ibu kesayangannya dan suaminya yang tercinta, Ghazali.
Faridah seorang yang sangat prihatin akan kanak-kanak istimewa. Contohnya, dia menganggap
menjalankan khidmat kepada kanak-kanak istimewa dianggap sebagai satu ibadah.
Faridah seorang yang beriman. Dia bersolat Tahajud selepas mengalami mimpi Ayu dan ibunya.
Dia yakin akan berasa tenang selepas menunaikan solat sunat Tahajud.
Faridah juga mementingkan iImu pengetahuan. Contohnya, dia sanggup menggadaikan tanahnya
untuk perbelanjaannya semasa berkursus di New Zealand.
Faridah seorang yang penyayang. Dia sentiasa berusaha memenuhi permintaan anak-anaknya,
terutama yang melibatkan penyediaan makanan untuk anak-anaknya, Anne dan Melina.
Dia juga seorang yang mempunyai jati diri yang tinggi. Walaupun hidupnya senang dan sudah 25
tahun di New Zealand, Faridah sanggup pulang semula ke Malaysia kerana terlalu rindu akan
kampung halamannya. Dia juga berjanji akan mengekalkan kerakyatannya sebagai rakyat Malaysia
sampai bila-bila.

2. Rahayu

Rahayu ialah watak sampingan yang penting dan merupakan adik kembar kepada Faridah.
Dia mengidap penyakit lelah dan dalam kalangan adik-beradiknya, dia dianggap ,lembik.
Rahayu dikesan mengidap barah paru-paru, selapas pengsan di perpustakaan.
Seorang yang suka membaca. Dia dilihat sering menghabiskan masa di kedai buku dan digelar
sebagai ,ulat buku oleh Azrul.
Rahayu juga seorang yang rajin. Contohnya dia rajin memasak dan membantu ibunya di dapur
sekiranya tiada kuliah.
Rahayu seorang yang penyayang. Contohnya, disebabkan dia tinggal bersama ayah dan ibu tiri,
hatinya amat rindu untuk bertemu dengan ibu kandungnya Salmah.

3. AzruI

Seorang graduan UPM dan bekas teman lelaki Rahayu.
Dia seorang mahasiswa yang mencintai aIam sekitar. Azrul dan rakan-rakannya telah menaja
penubuhan Penubuhan Persatuan Pencinta Alam dan Hutan yang kerap memberi pendedahan
kepada murid tentang alam sekitar.
Azrul seorang yang penyayang. Semasa Rahayu masih hidup Azrul amat menyayanginya dan
sentiasa berada di sisi Rahayu ketika Rahayu sakit.
Azrul juga seorang yang berdikari. Setelah tamat pengajian di universiti, dia tidak berharap untuk
makan gaji, sebaliknya dia mahu menjadi penternak kambing.
Seorang yang gigih berusaha. Dia berjaya menjadi usahawan yang berjaya dalam bidang
penternakan hasil usaha gigihnya itu.
Seorang yang suka menoIong orang. Contohnya, Azrul telah menolong Anne ketika kereta Anne
rosak.
AzruI juga seorang yang menghormati orang tua. Dia telah menunjukkan rasa hormat yang
tinggi terhadap Pn. Faridah dan Encik Soleh ketika bertandang ke rumah mereka.
Akhirnya dipaparkan Azrul memperoleh gelaran Datuk.

4. Kamarudin

Bapa kepada Rahayu dan Faridah.
Kamarudin digambarkan sebagai lelaki yang kacak. Pada usia 21 tahun, dia telah berkahwin lain.
Semasa ditugaskan ke Pontianak, ndonesia, dia sanggup memisahkan dan membawa salah
seorang anak kembarnya Rahayu daripada ibunya.
Dia berpangkat Mejar ketika bersara daripada angkatan tentera.
Seorang yang berjimat cermat kerana dia menyimpan sejumlah wang untuk masa hadapan anak-
anaknya.
Semasa mudanya, dia suka berfoya-foya.
Seorang bapa yang tidak bertanggungjawab. Contohnya dia tidak memberikan nafkah lahir dan
batin kepada Salmah, isterinya.
Kamarudin pandai menyimpan rahsia. Kewujudan Faridah dirahsiakan daripada isteri keduanya,
Hamidah.
Seorang yanag percaya kepada bomoh. Dia sering membawa Rahayu berjumpa dengan bomoh
supaya Rahayu serasi dengan keluarga barunya dan tidak rindu kepada pasangan kembar dan ibunya.
Akhirnya kehilangan Faridah telah menginsafkan Kamarudin tentang kesilapannya. Kamarudin
menunjukkan rasa tanggungjawabnya dengan berusaha mencari Faridah.

5. SaImah

bu kepada pasangan kembar Faridah dan Rahayu.
steri pertama kepada Kamarudin.
Usianya menjangkau 50 tahun.
Seorang yang rajin berdoa. Apabila ditimpa musibah kehilangan Faridah, dia memohon ke hadarat
lahi agar menjauhi anak kesayangannya itu daripada sebarang bahaya.
Setelah ditinggalkan oleh suaminya, dia menyara kehidupannya dengan bekerja di sawah.
Dia sering berduka dan sakit selepas pemergian Rahayu.
Seorang ibu yang penyayang. Walaupun dia tidak dapat memelihara Rahayu, dia masih tetap
menyayangi Rahayu.

6. Benny

Berasal dari Dubai.
Nama sebenarnya Jabbar al Anbia, tetapi dia lebih gemar dipanggil Benny.
Seorang yang sangat gemar berlayar. Contohnya dia pernah belayar dari Doha hingga ke Sydney.
Seorang Muslim yang tidak mengamalkan ajaran slam sepenuhnya. Contohnya, dia minum arak di
luar pengetahuan ibu bapanya.
Dia menunjukkan rasa tidak bertanggungjawab. Dia meninggalkan Melina yang sarat mengandung
tanpa khabar berita kerana takut ditangkap oleh polis nterpol.
Dia berjumpa terus dengan Soleh Johnsons dan Faridah untuk melamar Melina.

Latar
Latar Masa
1. 6.00 pagi Rahayu terjaga dari tidur oleh deringan telefon bimbitnya. Dia teringat akan

tugasan MP 3714 yang perlu dihantar pagi itu.
2. 8.00 pagi Rahayu tiba di perpustakaan untuk mengulang kaji pelajaran bersama Azrul.

3. Waktu pagi Rahayu terjatuh dan pengsan di perpustakaan.

Faridah terlibat dalam kemalangan.
4. Malam - Pak mam Sohod mengetuai kanak-kanak kariah membaca Yasin, memohon

kepada Allah supaya diberi petunjuk terhadap kehilangan Faridah di tempat
kemalangan.

5. 1980 - Sepasang pelancong British hilang di Jalan Gap ketika berbasikal di Kuala

Kubu Baharu ke Bukit Fraser.
6. 1989 - PKM meletakkan senjata di Hatyai.

7. Semasa bersarapan Kamarudin menerangkan isterinya, Hamidah bahawa kembar Rahayu,

iaitu Faridah menemui kemalangan dan hilang di Bukit Fraser.
8. Waktu pagi - Satu jam selepas Kamarudin meninggalkan rumah untuk mencari Faridah,

Hamidah menerima panggilan yang memaklumkan Rahayu pengsan dan telah dihantar ke hospital
UKM.
- Hamidah dimaklumkan oleh Dr Susan , kemungkinan Rahayu menghidap

barah paru-paru.
9. 3.30 petang- Pihak polis menamatkan OPS PDK setelah usaha mencari Faridah dan qbal

selama dua minggu menemui kegagalan.
10. 25 tahun- Faridah telah meninggalkan kampung halamannya selama 25 tahun dan

menetap di New Zealand selepas kematian ibu dan suaminya, Ghazali.
11. Dua minggu- Dalam masa dua minggu Benny dan Melina berkenalan, Benny sudah

melamar Melina.
12. Satu pagi - Benny dan Melina tiba di rumah Soleh dan Faridah.

13. Waktu petang - Sebelum majlis perkahwinan Benny dan Melina, Zain berkenalan dengan

Anne.
14. Dua petang- Benny dan Melina tiba di KLA untuk bekerja di Malaysia.

Latar Tempat
1. Kafetaria di UPM - Rahayu dan Azrul sedang bersarapan

2. Perpustakaan di UPM - Rahayu dan Azrul belajar dan mencari maklumat di

perpustakaan.
- Rahayu pengsan.

3. Rumah Rehat di Sri Dekat Bukit Fraser
- Faridah dan Mastura membawa murid ,Sindrom Down
seramai 10 orang ke Bukit Fraser.

4. Jalan ke Pekan Raub - Faridah yang terkejut dengan kehadiran qbal di dalam
keretanya telah terlibat dalam kemalangan.

5. Smoke House - Rumah Tuan Cecil Renking yang wujud dalam halusinasi

Faridah yang koma selepas terlibat dengan kemalangan jalan
raya.

6. Bukit Kutu - Mejar (B) Kamarudin dan Buyung mencari Faridah dan qbal

di dalam hutan sekitar Bukit Kutu.
7. Perkampungan orang Asli
- Tempat Mejar (B) Kamarudin dan Buyong menemui Faridah
dan qbal dijumpai selepas dua minggu hilang.

8. Parit Satu, Sungai Besar
- Faridah bertembung dengan Azrul semasa dia menziarahi
kubur Rahayu di Parit Satu.

9. Parit Dua, Sungai Besar
- Kampung Azrul dia menjalankan projek penternakan
kambing.


10. Rosewood, New Zealand
- Rumah Faridah di New Zealand.

11. Cristchurch di New Zealand
- Sebuah bandar di New Zealand.

12. Marang, Terengganu - Tempat tinggal Benny dan Melina.

13. Cameron Highlands - Tempat penginapan Faridah dan keluarganya ketika mereka
pulang ke Malaysia untuk melawat Melina dan membincangkan perkahwinan Anne dan Zain.


Latar Masyarakat
1. Masyarakat pelajar universiti. Contohnya, Azrul dan Rahayu merupakan penuntut Fakulti Ekologi
Manusia, Universiti Putra Malaysia.

2. Masyakat yang cinta akan alam sekitar. Contohnya, Azrul dan teman-temannya banyak
mengadakan program pendedahan tentang alam sekitar kepada pelajar-pelajar.

3. Masyarakat yang mengambil berat terhadap kanak-kanak istimewa. Contohnya Faridah, dan
Mastura yang bertugas di PDK Suria menganggap berkhidmat kepada kanak-kanak istimewa ialah
satu ibadah.

4. Masyarakat yang beriman kepada Tuhan. Contohnya Faridah dan Salmah dipaparkan sentiasa
berdoa apabila menghadapi tekanan atau masalah hidup.

5. Masyarakat yang suka bersedekah. Hal ini digambarkan melalui watak Soleh Johnsons yang suka
bersedekah.
6. Masyarakat tentera. Contohnya, Mejar (B) Kamarudin bin Ahmad merupakan bekas pegawai
tentera dari 4 RAMD.

7. Masyarakat orang Asli. Tok Batin Senik merupakan Tok Batin bagi masyarakat orang asli yang
menyelamatkan Faridah dan qbal di Bukit Fraser.

8. Masyarakat yang rindu akan anaknya. Salmah sangat menderita kerana terlalu rindu akan anaknya
Rahayu yang telah meninggal dunia. Akhirnya dia meninggal dunia.

9. Masyarakat yang tabah menghadapi cabaran. Faridah yang kehilangan adik kembar, ibu, dan
suaminya, tabah menghadapi dugaan dan memulakan hidup baharu di New Zealand.

10. Masyarakat yang berdikari. Azrul tidak mengharapkan kerja makan gaji, sebaliknya
mengusahakan penternakan kambing dan tapak semaian untuk menampung kehidupannya.

11. Masyarakat yang cenderung menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan slam. Hal ini
digambarkan melalui watak Muhamed Attar, dan Benny.

12. Masyarakat yang mempercayai kemampuan bomoh untuk menyelesaikan masalah. Sarjan Yusof
mencadangkan misteri kehilangan Faridah dan qbal diselesaikan oleh Bomoh setelah pihak polis
gagal menemui mereka.

13. Masyarakat yang mempercayai kewujudan makhluk halus. Buyong menegaskan bahawa makhluk
halus memang wujud dalam masyarakat kita.iIai
1. Nilai kasih sayang.
Rahayu amat merindui kakaknya Faridah yang terpisah sejak mereka berusia tujuh tahun kerana
kasih sayangnya yang mendalam terhadap kakak kembarnya itu.

2. Nilai ketabahan.
Faridah tabah menghadapi dugaan yang bertimpa-timpa akibat kematian orang-orang yang
disayanginya iaitu adiknya, Rahayu, ibunya, Salmah dan suaminya, Ghazali.

3. Nilai kegigihan.
Azrul gigih berusaha memajukan projek ternakan kambing dan tapak semaiannya hingga berjaya.

4. Nilai bertanggungjawab
Setelah ditinggalkan suami, Salmah bekerja di sawah untuk menampung kehidupannya sebagai
memenuhi tanggungjawabnya menjaga dua orang anak lelakinya.

5. Nilai cinta akan tanah air
Sungguhpun sudah 25 tahun menetap di New Zealand, Faridah tetap memegang kerakyatan Malaysia
kerana dia amat cinta akan tanah airnya.

6. Nilai taat akan ajaran agama
Semasa di Cameron Highlands, setiap hari Soleh menunaikan sembahyang di masjid secara
berjemaah.

7. Nilai mengamalkan budaya bangsa
Datuk Azrul mengenakan baju Melayu Johor dan bersongkok hitam semasa mengunjungi keluarga
Faridah di Cameron Highlands.

8. Nilai berdikari
Golongan siswazah tidak seharusnya menunggu tawaran kerja yang diberikan oleh pihak kerajaan
atau swasta. Sebagai contoh, Azrul bertekad untuk menjadi penternak kambing dan hasratnya itu
dipersetujui oleh bapanya.

9. Nilai cinta akan alam sekitar.

Soleh mahu penebangan hutan untuk membina chalet peranginannya dilakukan dengan lebih
terkawal serta dihiasi dengan kebun teh, padang ragut untuk kuda liar, dusun buah-buahan sitrus dan
taman-taman bunga.

PEAJARA

1. Kita perlulah mempunyai jati diri yang teguh.
Contohnya, walaupun Faridah sudah 25 tahun tinggal di New Zealand, dia tetap mengingati dan
menghargai tanah airnya, Malaysia.

2. Setiap orang perlu gigih berusaha untuk mencapai kemajuan.
Contohnya, Salmah dan Azrul gigih memajukan projek ternakan kambing dan tapak semaiannya
hingga berjaya.

3. Setiap ibu bapa perlu bertanggungjawab menjaga anak-anak mereka.
Contohnya, Salmah sanggup bekerja di sawah bagi menampung kehidupan bersama-sama anak
kembarnya, Faridah dan Rahayu setelah Kamarudin meninggalkan mereka.

4. Sebagai penganut agama yang taat, kita hendaklah mematuhi ajaran dan tuntutan agama.
Contohnya, Soleh menunaikan sembahyang di masjid pada setiap hari dan selalu menderma kepada
badan kebajikan.

5. Kita perlu mengamalkan budaya bangsa kita.
Contohnya, Faridah mengenakan baju kurung dan berselendang semenjak balik ke tanah air.

6. Sebagai seorang siswazah, janganlah terlalu mengharapkan tawaran kerja makan gaji sahaja.
Contoh, Azrul bertekad untuk menjadi penternak kambing dan hasratnya itu dipersetujui oleh bapanya.