Anda di halaman 1dari 25

PENGENALAN

Penulisan adalah satu daripada cabang komunikasi kepada manusia berbentuk tulisan/bertulis, sama ada disalurkan melalui medium cetak atau elektronik. Dikategorikan kepada dua jenis, iaitu : i) Penulisan ilmiah penulisan yang dijalankan secara saintifik. ii) Penulisan bukan ilmiah- penulisan yang menggunakan bermacam-macam sumber, kaedah dan pendekatan, seperti karya sastera.

1.0 DEFINISI PENULISAN ILMIAH

Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan maklumat dan data.
Hanson (1996) menyatakan penulisan ilmiah mesti mengandungi maklumat yang sahih berdasarkan pembacaan dan kajian penyelidikan.

2.0 JENIS-JENIS PENULISAN ILMIAH


Esei Ilmiah

Disertasi

Penulisan Ilmiah

Tesis

Buku Ilmiah

3.0 CIRI-CIRI PENULISAN ILMIAH


Fakta disampaikan secara sistematik Penulisan cermat, tepat, benar dan tidak membuat andaian Menulis untuk memaklumkan sesuatu Penulis tidak bersifat prejudis Bersifat sistematik dan teratur

Tidak bersifat emosional


Tidak bersifat persuasif

Data dan maklumat yang digunakan mesti sahih atau benar


Diterbitkan Merujuk karya terbitan sebelumnya Mempunyai format standard Tersedia kepada komuniti ilmiah

GAYA PENULISAN ILMIAH


American Psychological Association
(APA)

Modern Language Association

GAYA

(MLA)

Chicago

Gaya Dewan

4.1 GAYA APA

Menurut Sivachandralingam, gaya APA biasanya digunakan oleh ahli psikologi, sains sosial dan pendidik.

Memberi penekanan kepada tajuk dan susunannya, format, kaedah penulisan kutipan dan bibliografi.

Menggunakan rujukan Harvard (dikenali sistem pengarang-tarikh) untuk penulisan kutipan, dan

rujukan kurungan yang berhubungan dengan


senarai rujukan.

4.2 GAYA MLA

Digunakan secara meluas di Amerika dan


Kanada.

Memberi panduan untuk penulisan dan


penyelidikan dalam bidang kemanusiaan,

terutamanya pengajian bahasa Inggeris,


bahasa-bahasa moden dan

kesusasteraan.

4.3 GAYA chicago

Mempersembahkan dua sistem pendokumentasian asas, iaitu : Gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) - bidang kesusasteraan, sejarah dan kesenian.

i)

ii) Gaya penulis-tarikh


- bidang sains sosial.

4.4 GAYA DEWAN

Merupakan gaya penulisan Dewan


Bahasa dan Pustaka (DBP).

Panduan yang diberi perhatian adalah


seperti bahagian awalan, bahan teks (isi) dan akhiran.

MEMBINA KERANGKA PENULISAN

Harus membina kerangka penulisan sebelum memulakan penulisan. Mengandungi latar belakang atau pendahuluan diikuti oleh pembinaan isi dan diakhiri dengan bahagian penutup.
Idea perlu diperincikan untuk membentuk tajuk besar dan sub tajuknya bagi menghasilkan draf awal penulisan.

Contoh Kerangka dalam Penulisan Ilmiah.


Tesis/Latihan Pengakuan Penghargaan Ilmiah
Abstrak Kandungan Senarai jadual Senarai rajah Senarai singkatan Pendahuluan Tinjauan terhadap kajian berkaitan Metodologi kajian Hasil kajian dan perbincangan Penutup Rujukan/Bibliografi Lampiran

8.0 KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI


Disusun mengikut abjad, nama keluarga, tajuk buku, tempat terbit, penerbit dan tahun terbit.
Abelard, Petera. The History of Malay Merchant Responsibility: A Study in English Values. Oxford: Clarendon Press, 1946.

Tidak diberi nombor dan disusun dalam langkau sebaris.

GAYA CHICAGO

Dimulakan di sebelah kiri dan baris kedua hendaklah dijarakkan daripada baris pertama. Komponen maklumat dipisahkan oleh noktah. Nama keluarga pengarang ditulis dengan lengkap.

Buku i) Seorang penulis ii) Dua orang penulis iii) Tiga hingga enam orang penulis i) Lebih dari enam orang penulis i) Buku yang diedit ii) Buku yang diterjemah iii) Buku keluaran institusi iv) Artikel atau bab yang ditulis seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain.

Artikel dalam jurnal


Artikel dalam akhbar

Artikel dalam jurnal elektronik Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik

GAYA APA

Artikel dalam majalah mingguan Prosiding Persidangan Tesis atau Disertasi Artikel dalam majalah bulanan

CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI


Seorang penulis Contoh : Asmah Haji Omar (2002). Setia dan santun bahasa. Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dua orang penulis Contoh : Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002). Komunikasi kewartawanan. Kuala Lumpur: Utusan Publication. Tiga hingga enam orang penulis Contoh : Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa dan Abdul Hamid Mahmood (1996). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lebih daripada enam orang penulis. - menggunakan format yang sama, hanya letak et al selepas nama pengarang yang terakhir. Buku yang diedit Contoh : David, S. (Ed.). (1991). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press. Buku yang di terjemah Contoh : Palmer, F.R. (1989). Semantik (Abdullah Hassan, Terjemah). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. (Karya asli diterbitkan 1979). Buku keluaran institusi atau organisasi. Contoh : Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Huraian sukatan BM. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan DBP.

BUKU

Artikel dalam jurnal

Hassan Ahmad (1999). Dasar bahasa dan Pembangunan negara Malaysia. Dalam Dewan Bahasa, 43(9), 783-797. Jilid Bulan Muka surat

Artikel dalam jurnal elektronik

Kerin, J. (2002). Doctors trom teen novel approach [Electronic version]. The Australian, 4. Diperoleh pada November 20 , 2001 daripada http://www.the australian.com.au

Sinclair, J.M. (1996). Preliminary recommendations on corpus typology. Diperoleh pada Ogos 18, 2004 daripada http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/texttyp/texttyp.html.

Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik

Jika tiada penulis : Creative thinking (2004). Diperoleh pada Ogos 20, 2004 daripada http://www.virtualsalt.com/crebook2/html

Artikel dalam akhbar

Fazli Abdullah (2005, April 5). Boleh ambil pekerja asing. Berita Harian, 1 dan 8.
Jika tiada penulis: Boleh ambil pekerja asing. (2005, April 5). Berita Harian, 1 dan 8.

Artikel dalam majalah bulanan

Zaidi M (2001, Jun). Kecemerlangan. Dunia Pendidikan, 17-20

Artikel dalam majalah mingguan

Vygotsky, L. (2002, Ogos 4). Mind in society. Newsweek,100, 76-80

Mohd. Rain (2003). Perilaku morfo-sintaksis

imbuhan meN-kan : Analisis data


Tesis/disertasi berkomputer. Malaysia. Tesis Sarjana yang

korpus tidak

diterbitkan, Bangi: Universiti Kebangsaan

Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004). Memberikan pendapat yang bernas sebagai Prosiding Perbincangan sumbangan dalam perbincangan. Dalam Prosiding Seminar Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu Tafsiran Sukatan Pelajaran Baharu Universiti Pendidikan Sultan Idris (m.s. 68-78). Tanjong Malim:

Universiti Pendidikan Sultan Idris.

GAYA MLA

Cooperman, Stanly. The Major Works of John Steinbeck. New York: Monach, 1996.

Jika tiada penulis:


_ _ _ _The Novel of Violence in America. Dallas: South Methodist UP, 1995.

GAYA DEWAN

1. Karya Penulis Ramlah Adam, 1994. Ahmad Boestamam. Kuala Lumpur: DBP. 2. Karya Penyusun/Editor Anwar Ridwan (ed.), 1976. Di sekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957-1972. Kuala Lumpur: DBP. 3. Latihan Ilmiah Zulkarnain Abdul Rahman, 1995. Ekonomi Sungai Ujong 1800-1895. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Universiti Malaya. 4. Kertas Kerja Suffian Mansor, Julai 2000. Persidangan Yalta dan Kesannya Ke atas Asia Timur. Kertas Kerja yang Dibentangkan dalam Seminar Jabatan Sejarah. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Universiti Malaya.

9.0 PENUTUP

Keseluruhannya, pelajar didedahkan secara umum tentang jenis-jenis penulisan ilmiah berdasarkan ciri-ciri dan gaya penulisannya masing-masing. Selain itu, aspek penulisan kutipan langsung dan tak langsung mengikut gaya tertentu, bibliografi dan nota kaki juga turut diterangkan.

RUJUKAN
Asmah Haji Omar (2006). Panduan wacana akademik: Teori dan penerapan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. Azhar Abd. Hamid, Halimah Maalip, Mohd. Sofri Ibrahim, Paima Atoma, Sanitah Mohd Yusof, Yusof Boon, et al (2001). Pengenalan kepada penulian ilmiah. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Sivachandralingan, Sundara Raja (2001). Pemikiran dan penulisan ilmiah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Latihan intensif

Susun semula bibliografi di bawah mengikut gaya DEWAN, CHICAGO dan MLA 1. Nama pengarang : Awang Sarian Tahun :2004 Judul :Pengantar semantik Bahasa Melayu Tempat terbit :Petaling Jaya Penerbit :Person Malaysia Awang Sarian. Pengantar semantik Bahasa Melayu. Petaling Jaya: Person Malaysia, 2004.(chicago) Awang Sarian. Pengantar semantik Bahasa Melayu. Petaling Jaya: Person Malaysia, 2004.(MLA)

Susun semula bibliografi berikut mengikut gaya APA 1. Seorang penulis Zainal Abidin Ahmad 1965 Pelita Bahasa Melayu Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka Zainal Abidin Ahmad. (1965). Pelita Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dua orang penulis Nik safiah karim Norliza jamaluddin 2002 Bahasa melayu STPM Shah Alam Fajar Bakti Nik safiah karim,Norliza jamaluddin. (2002). Bahasa melayu STPM. Shah Alam: Fajar Bakti. 2.

3.

Enam penulis Muklis Abu bakar,sanat Md nasir, Nor ein mohd Nor, Farid M.on, Hashim haji musa, Abdul hamid mahmod 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka

4.

Lebih enam penulis Muklis Abu bakar,sanat Md nasir, Nor ein mohd Nor, Farid M.on, Hashim haji musa, Abdul hamid mahmod, salina johari, hamid ariffin 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka Berdasarkan 2 jenis Artikel daripada internet tetapi bukan jurnal elektronik , susun semula mengikut penulisan bibliografi gaya APA i. Ada pengarang ii. Tiada pengarang a. b. Http://bencana alam.jkr.gov.my/ Http://members.tripod.com/Dinakan/karya/karya 35.html

5.

6.

Berikut adalah artikel jurnal yang dipetik daripada internet. Ssun semula a. Azax.net/journal/2010/01/gempa-haiti-bencana-alam-terbesar-abad ini.html