Anda di halaman 1dari 4

3 LnCA8uP LnL8Cl 8L8AS

W Asam lnl dapaL berfungsl sebagal kaLalls yang


mempercepaL berlangsungnya reaksl
W SeLlap asam LenLunya mempunyal nllal
LeLapan dlsoslasl k
a
yang [uga LuruL
mempengaruhl asam dalam men[alankan
fungslnya sebagal kaLalls
W
W Pubungan anLara energl bebas dan LeLapan
keseLlmbangan dlsoslasl asam dlLun[ukkan
oleh persamaan berlkuL
W lnl adalah conLoh darl hubungan llnler energl
bebas (Llnler lree Lnergy 8elaLlonshlp/LlL8)
W 8erlkuL adalah hubungan PammeL
W kebanyakan hubungan PammeL lnl dlgunakan
dalam klmla organlk
W SubsLlLusl nllal log k darl rumus AC dlperoleh
W Pubungan llnler dlanLara perubahan energl
bebas dan hasll kall po (Pubungan PammeL)