Anda di halaman 1dari 25

KRT3013

TEKNOLOGI MAKLUMAT UNTUK SEKOLAH RENDAH

PENSYARAH-PENSYARAH
PN. HASLINA HASSAN Email: haslina@ftmk.upsi.edu.my Ext : 5035 Bilik : 2B-10 Bangunan Malim Sarjana Fakulti Teknologi Maklumat & Komunikasi.

PENSYARAH-PENSYARAH
RASYIDI JOHAN Email: rasyidi@ftmk.upsi.edu.my Ext : 05-4505016 Hp: 019-2172014 Bilik : 2A-2 Bangunan Malim Sarjana Fakulti Teknologi Maklumat & Komunikasi.

SINOPSIS KURSUS:
Kursus ini merangkumi topik-topik yang dapat mengembangkan kemahiran asas komputer di kalangan kanak-kanak seperti menggunakan komputer, menyimpan dan mendapat-kembali maklumat, berkomunikasi, mencetak dan sebagainya. Juga diberi tumpuan kepada persediaan komputer untuk pengajaran dan pembelajaran; pemilihan perisian yang sesuai; perkembangan kemahiran asas melalui teknologi maklumat seperti mengenal nombor, huruf, kemahiran membaca dan kemahiran matematik.

OBJEKTIF KURSUS:
Selepas menamatkan kursus ini, pelajar akan dapat:
menghuraikan dengan jelas kaedah pengggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. menghuraikan dengan jelas kaedah pengggunaan komputer dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan menghuraikan dengan jelas implikasi penggunaan komputer dalam pembangunan keprofesionalisma guru.

OBJEKTIF KURSUS:
Selepas menamatkan kursus ini, pelajar akan dapat:
mengamalkan nilai dan etika murni dalam penggunaan teknologi maklumat & komunikasi . menghasilkan pakej perisian pengajaran berbantukan komputer interaktif. mengingtegrasikan dengan berkesan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

RUJUKAN UTAMA :
Roblyer M.D. (2006). Integrating Educational Technology Into Teaching, Fourth Edition; Pearson Merril Prentice Hall.

Reference Overview
This new edition of Integrating Educational Technology into Teaching, 4th edition, by M.D. Roblyer, provides hands-on practice with technology tools to illustrate how to integrate technology into the curriculum to support and shape learning. The author's five-part Technology Integration Planning Model (TIP Model) shows teachers how to create an environment in which technology can effectively enhance learning. For this 4th edition, the author has developed a cohesive, comprehensive technology integration framework that builds on the strong research, the TIP model, and the numerous integration strategies of previous editions, and includes powerful classroom video clips of effective use of technology to shape learning

RUJUKAN TAMBAHAN :
Bitter,.G & Pierson,M.(2002). Using Technology in the Classroom: Allyn & Bacon. Allessi, M.S & Trollip, S.R (2001). Multimedia For Learning : Allyn & Bacon. Sharp, V (2002). Computer Education for Teachers : McGraw-Hill. Robler.M.D (1997). Integrating Educational Technology Into Classroom : Prentice-Hall.

PENILAIAN KURSUS
KERJA KURSUS 1. Pembentangan Tugasan 2. Projek 3. Tugasan Amali/Kuiz (5% X 4)
PEPERIKSAAN AKHIR

60%
20% 20% 20% 40%

Total

100%

KERJA KURSUS
Pembentangan Tugasan (20%) - Berkumpulan Kerja kursus ini akan melibatkan 5 orang bagi setiap kumpulan. Tugasan ini berkaitan Perancangan pengintegrasian penggunaan Teknologi Maklumat di sekolah rendah. Setiap Kumpulan boleh menentukan tajuk sama ada yang berkaitan dengan P&P atau Pengurusan.

KERJA KURSUS
Pembentangan Tugasan (20%) - Berkumpulan Tajuk yang dipilih mestilah tidak ada pertindihan dengan kumpulan yang lain. Tugasan ini mesti berpandukan kepada Model TIP. Setiap Kumpulan perlu menyediakan laporan dan pembentangan tugasan pada 5 & 6 Oktober 2006. Perincian Tugasan akan dimaklumkan.

KERJA KURSUS
Projek (20%) - Berkumpulan
Kerja kursus ini juga melibatkan 5 orang bagi setiap kumpulan yang sama. Projek ini berkaitan penyediaan bahan pengajaran bagi mata pelajaran di peringkat sekolah rendah. Setiap Kumpulan boleh memilih bidang pengkhususan / mata pelajaran yang diajar di sekolah. Mata pelajaran yang dipilih mestilah tidak ada pertindihan dengan kumpulan yang lain. Sebagai contoh: Kumpulan 1 matematik tahun 1 Kumpulan 2 matematik tahun 6

KERJA KURSUS
Projek (20%) - Berkumpulan
Projek ini akan menggunakan sistem pengurusan pengajaran Moodle. Setiap kumpulan akan didaftarkan dalam sistem pengurusan pengajaran di alamat url berikut: http://icmc.upsi.edu.my Pelaksanaan projek akan bermula pada 20 Oktober 2006. Perincian Projek akan dimaklumkan.

Skrin Mula ICMC - Projek

Skrin Login ICMC

Skrin Utama ICMC


Username

Skrin Kategori Mata Pelajaran

KERJA KURSUS
Tugasan Amali/Kuiz (20%) - Individu Tugasan Amali dan Kuiz akan dilaksanakan semasa kelas amali seperti jadual berikut:
13 Sept 2006 20 Sept 2006 27 Sept 2006 4 Okt 2006 Tugasan Amali 1 Kuiz 1 Chapter 1 & 2 Tugasan Amali 2 Kuiz 2 Chapter 3 & 4 (5%) (5%) - Online (5%) (5%) - Online

Semua tugasan amali perlu disiapkan dan dihantar selepas kelas amali. Pelaksanaan Kelas amali adalah seperti berikut:
1 jam pertama 1 jam kedua 1 jam ketiga penerangan berkaitan Tugasan amali penghasilan Tugasan amali penghantaran Tugasan amali

PELAKSANAAN KURSUS
Kursus KRT3013 akan dilaksanakan menggunakan sistem pengurusan pengajaran MYGURU2. Setiap pelajar akan didaftarkan dalam sistem pengurusan pengajaran di alamat url berikut: http://myguru2.upsi.edu.my Username dan Password = Student ID Contoh: D17898 Semua nota kuliah akan di upload ke MYGURU2. Semua Tugasan amali juga perlu dihantar melalui MYGURU2.

Skrin Login MYGURU2

1. username

3. ENTER

2. password

Skrin Mula MYGURU2

Klik pada kursus: Teknologi Maklumat Sekolah Rendah

Skrin Mula KRT3013

Ruang Navigasi Sistem

Any Question @ Comment


Thank you