Anda di halaman 1dari 1

All Of Me

_ Q 4 H 4 ?
A7 C6

H Q #q Q h H H

__ _ Q Q Q
3

E7

Q # H H _ H

w w _ w
G7

bQ Q
3 3

Dm7

E7

Q # n h Q. bE H

Q Q #Q Q Q _ nQ
3

Am7 H

_ w Q H

D7

Dm7

C6

_ Q H Q H _ Q Q Q Q _

__ _ Q Q Q
3

E7

# H H Q Q

w w
A7

A7

Q #q Q
Fm6 . H

bQ Q
3

Dm7

F6H

_ _ H

_ Q _ H _

Em7

H.
G7

Dm7

G7H _

C6

_ w

Dm7