Anda di halaman 1dari 17

Paper 1 Science Form 1 Final Year Examination 2011

INSTRUCTION ARAHAN Answer all questions. Choose only one answer from the option A, B, C and D for each question. Jawab semua soalan. Pilih hanya satu dari pilihan jawapan A, B, C atau D bagi setiap soalan.

1. Which of the following is a natural phenomenon? Antara yang berikut, yang manakah fenomena semula jadi? a) Dam construction Pembinaan empangan b) Growth of a baby Pertumbuhan bayi c) Uses of mobile phone Penggunaan telefon bimbit d) Discovery of new medicines Penemuan ubat-ubatan baru 2. Which branch of science is related to the study of the behavioural of animals? Bidang sains yang manakah yang berkaitan dengan kajian tingkahlaku haiwan? a) Zoology Zoologi b) Chemistry Kimia c) Epistimology Epistimologi d) Biology Biologi 3. Which prefix expresses the largest quantity? Imbuhan yang manakah melambangkan kuantiti yang terbesar? a) Mega Mega b) kilo kilo c) milli mili d) micro mikro

Paper 1 Science Form 1 Final Year Examination 2011

4. The diagram shows a measuring cylinder containing liquid. Gamba rajah menunjukkan silinder penyukat yang mengandungi cecair.

What is the volume of the liquid? Berapakah isipadu cecair itu? a) 25.0 ml 25.0 ml b) 25.5 ml 25.5 ml

c) 26.0 ml 26.0 ml d) 26.5 ml 26.5 ml

5. The diagrams below show measuring apparatus in laboratory. What is their function? Rajah di bawah menunjukkan peralatan mengukur di dalam makmal. Apakah fungsi peralatan tersebut?

a) To measure mass Untuk menimbang jisim b) To measure weight Untuk menimbang berat

c) To measure length Untuk mengukur panjang d) To measure temperature Untuk menyukat suhu

Paper 1 Science Form 1 Final Year Examination 2011

6. Choose the right statement about the differences between mass and weight. Pilih kenyataan yang benar mengenai perbezaan di antara jisim dan berat. Mass Jisim a) It is lower in the moon than earth Lebih rendah di bulan berbanding di Bumi b) It is the quantity of matter in the object Kuantiti jirim di dalam objek
c) Measured using spring balance

Weight Berat It is the same on the moon and earth Adalah sama di bulan dan di Bumi It is the force of gravity that acts towards it Daya tarikan gravity yang bertindak ke atasnya Measured using lever balance Diukur dengan menggunakan neraca palang SI unit is kilogram Unit SI adalah kilogram

Diukur dengan menggunakan neraca spring d) SI unit is Newton Unit SI adalah Newton

7. Figure 1 shows a hazard warning symbol. Which of the following substances is labeled with the symbol? Rajah menunjukkan symbol amaran berbahaya. Antara berikut, bahan manakah yang dilabel dengan symbol tersebut? a) Concentrated hydrochloric acid Asid hidroklorik pekat b) Uranium Uranium c) Mercury Merkuri d) Lead Plumbum

Figure 3

Paper 1 Science Form 1 Final Year Examination 2011

8. The diagram shows several steps to measure the volume of a cork. Gambar rajah menunjukkan beberapa langkah menyukat isipadu gabus.

The correct sequence to measure the volume of the cork is Susunan langkah yang betul bagi menyukat isipadu gabus ialah a) b) c) d) P Q R Q Q P Q R R R P P

9. Why does onion cell has a fixed shape? Mengapakah sel bawang mempunyai bentuk yang tetap? a) Because it has cytoplasm Kerana ia mempunyai sitoplasma b) Because it has a cell wall Kerana ia mempunyai dinding sel c) Because it has a cell membrane Kerana ia mempunyai membran sel d) Because it has a protoplasm Kerana ia mempunyai protoplasma

Paper 1 Science Form 1 Final Year Examination 2011

10. Unicellular organism carry out living processes such as Organisma unisel menjalankan proses kehidupan seperti: I. Respiration Respirasi II. Growing Pembesaran III. Feeding Pemakanan IV. Reproduction Pembiakan a) I and IV only I dan IV sahaja b) I, II and IV I, II dan IV sahaja c) II, III and IV II, III dan IV sahaja d) I, II, III and IV I, II, III dan IV

11. Which of the following is multicellular organism? Antara yang berikut, yang manakah organism multisel? a) c)

b)

d)

Paper 1 Science Form 1 Final Year Examination 2011

Human beings are complex Manusia adalah kompleks 12. Choose the correct reason for this statement Pilih alasan yang tepat bagi kenyataan ini I. Human have various types of cells Manusia mempunyai pelbagai jenis sel II. Human cells are specialised to carry out specific functions Sel manusia adalah khusus bagi menjalanakn fungsi yang khas III. Cells are organised in a simple to complex arrangements Sel disusun dari susunan yang ringkas kepada kompleks a) I only I sahaja b) II and III only II dan III sahaja c) I and III only I dan III d) I, II and III I, II dan III

13. Which of these organs are in the excretory system? Antara organ yang berikut, yang manakah terdapat dalam sistem perkumuhan?

a) I and II only I dan II sahaja b) I and III only I dan III sahaja c) II and III only II dan III sahaja d) I, II and III I, II dan III
6

Paper 1 Science Form 1 Final Year Examination 2011

14. Which of the classifying unicellular and multicellular organisms are correct? Yang antara yang berikut merupakan pengelasan organisma unisel dan multisel yang betul? Unicellular Unisel Chlamydomonas Amoeba Euglena Hydra Multicellular Multisel Euglena Paramecium Spirogyra Chlamydomonas

a) b) c) d)

15. Table 2 shows four substances with different densities. Jadual 2 menunjukkan empat bahan yang berlainan ketumpatan. Substances Bahan Ice Ais Iron Besi Oil Minyak Mercury Merkuri Density / g cm-3 Ketumpatan / g cm-3 0.9 7.9 0.8 13.6

Given that the density of water is 1.0 g cm-3, which substances can float on water? Diberi bahawa ketumpatan air ialah 1.0 g cm-3, bahan yang manakah boleh terapung di atas air? a) Ice and oil Ais dan minyak b) Ice and iron Ais dan besi c) Oil and mercury Minyak dan merkuri d) Iron and mercury Besi dan merkuri
7

Paper 1 Science Form 1 Final Year Examination 2011

16. Which of the following is matter? Yang manakah di antara berikut adalah jirim? a) Helium gas Gas helium b) Light Cahaya c) Sound Bunyi d) Heat Haba

17. Which of the statement is not true about matter? Di antara kenyataan berikut, yang manakah tidak benar tentang jirim? a) Matter occupies space Jirim memenuhi ruang b) Matter has mass Jirim mempunyai jisim c) Matter is made up of tiny and discrete particles Jirim terbina dari zarah-zarah yang halus dan diskrit d) Matter has a fixed volume. Jirim mempunyai isipadu yang tetap

18. In which of the following is potential energy changed to kinetic energy? Yang manakah di antara berikut adalah perubahan dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik? a) A slice of bread being toasted Sekeping roti yang dibakar b) A candle flame being extinguished Lilin yang ternyala dipadamkan c) A candle being lit Lilin dinyalakan d) A child sliding down a slide Kanak-kanak bermain gelongsor

Paper 1 Science Form 1 Final Year Examination 2011

19. Temperature can be measured in unit Suhu boleh disukat dengan menggunakan unit I. Joule II. Kelvin III. Celsius IV. Fahrenheit a) I and III only I dan III sahaja b) II and IV only II dan IV sahaja c) II, III and IV only II, III dan IV sahaja d) I, II, III and IV I, II, III dan IV 20. Heat is used to Haba digunakan bagi I. cook food memasak makanan II. dry clothes mengeringkan pakaian III. boil water menjerang air IV. keep ourselves warm memanaskan badan a) I and III only I dan III sahaja b) II and IV only II dan IV sahaja c) II, III and IV only II, III dan IV sahaja d) I, II, III and IV I, II, III dan IV

Paper 1 Science Form 1 Final Year Examination 2011

21. A substance has the following characteristics Suatu bahan mempunyai ciri-ciri berikut o Follows shape of the container Mengikut bentuk bekas o Has a fixed volume Mempunyai isipadu yang tetap o Cannot be compressed much Agak sukar dimampatkan The substance is most probably Bahan tersebut berkemungkinan besar adalah a) Oxygen Oksigen b) A pencil Pensil

c) Milk Susu d) Gold Emas

22. Which of the following statements describes life without clean air? Yang manakah di antara berikut menerangkan kehidupan tanpa udara yang bersih? a) Every person would have limited food resources Setiap orang akan mempunyai sumber makanan yang terhad b) Every person would suffer from poor kidney function Setiap orang akan menghidap penyakit buah pinggang c) Every person would be unsuccessful at planting green plants Setiap orang tidak akan berjaya menanam tumbuhan hijau d) Every person would have to carry his own oxygen supply Setiap orang perlu membawa bekalan oksigen tersendiri 23. What changes in air composition occurs when green plants and trees respire? Apakah perubahan di dalam komposisi udara apabila tumbuhan hijau dan pokok-pokok berespirasi? a) The oxygen content increases Kandungan oksigen meningkat b) The water vapour content decreases Kandungan wap air akan berkurangan c) Carbon dioxide content increases Kandungan karbon dioksida meningkat d) The nitrogen content decreases Kandungan nitrogen menurun

10

Paper 1 Science Form 1 Final Year Examination 2011

24. A solid has a fixed shape because its particles Pepejal mempunyai bentuk yang tetap kerana zarah-zarahnya a) do not move tidak bergerak b) are very hard adalah sangat keras c) are of the same size adalah sama saiz d) are arranged very close together adalah tersusun sangat rapat

Figure 3 25. What is the phenomenon shown in the figure above? Apakah fenomena yang ditunjukkan di dalam gambar rajah di atas? a) Land breeze c) Thunderstorm Bayu darat Ribut petir b) Sea breeze d) Solar irradiation Bayu laut Radiasi solar

26. Which of the following statements about liquid is true? Di antara berikut, yang manakah benar tentang cecair? a) A liquid has no fixed mass Cecair tidak mempunyai jisim yang tetap b) A liquid has no fixed volume Cecair tidak mempunyai isipadu yang tetap c) A liquid has no fixed shape Cecair tidak mempunyai bentuk yang tetap d) A liquid always fills its container completely. Cecair sentiasa memenuhi bekas sepenuhnya
11

Paper 1 Science Form 1 Final Year Examination 2011

27. What causes the greenhouse effect? Apakah yang menyebabkan kesan rumah hijau? a) A rise in air temperature Kenaikan suhu b) A rise in sea levels Kenaikan paras air laut c) A rise in the level of carbon dioxide Kenaikan paras karbon dioksida d) The presence of CFCs (chlorofluorocarbons) Kehadiran CFC (kloroflorokarbon) 28. What is density? Apakah itu ketumpatan? a) The quantity of mass in one unit volume of the substance Kuantiti jisim di dalam satu unit isipadu bahan b) The weight of one unit volume of the substance Berat bagi satu unit isipadu bahan c) The quantity of particles in one unit mass of the substance Kuantiti zarah di dalam satu unit jisim bahan d) The quantity of particles in one unit volume of the substance Kuantiti zarah di dalam satu unit isipadu bahan 29. Which comparison between respiration and combustion is correct? Perbandingan antara respirasi dan pembakaran yang manakah betul? Respiration Respirasi Produces oxygen a) Menghasilkan oksigen Does not produce energy b) Tidak menghasilkan tenaga Occurs inside the living cell c) Berlaku di dalam sel hidup Occurs in bright and dark conditions d) Berlaku dalam keadaan gelap dam terang Combustion Pembakaran Uses oxygen Menggunakan oksigen Produces energy Menghasilkan tenaga Occurs outside the living cell Berlaku di luar sel hidup Occurs in dark conditions only Berlaku dalam keadaan gelap sahaja

12

Paper 1 Science Form 1 Final Year Examination 2011

30. Early this morning, Mr Wong noticed his car windscreen had many droplets of a clear liquid. Which of the following processes was responsible for the formation of these liquid droplets? Awal pagi ini, En Wong perhatikan terdapat banyak cecair yang jernih pada cermin keretanya. Di antara yang berikut, proses yang manakah bertanggungjawab membentuk titisan cecair ini? a) Sublimation Pemejalwapan b) Melting Pencairan c) Condensation Kondensasi d) Freezing Pembekuan

31. How can we save electricity at school? Bagaimana kita dapat menjimatkan penggunaan elektrik di sekolah? a) Switch off computers when not in use Padamkan computer apabila tidak digunakan b) Do not switch on lights in the classroom Tidak menyalakan lampu di dalam kelas c) Do not switch on fans in the classroom Tidak menggunakan kipas di dalam kelas d) Do not switch on lights in the toilets Tidak menyalakan lampu di dalam tandas 32. Which pollutant is correctly matched to its effect? Bahan pencemar manakah yang dipadankan betul kepada kesannya? Pollutant Pencemar Chloroflourocarbon Klorofluorokarbon Carbon monoxide Karbon monoksida Sulphur dioxide Sulfur dioksida Nitrogen oxide Nitrogen oksida Effect Kesan Thinning the ozone layer Menipiskan lapisan ozon Haze Jerebu Fades the colour of buildings Memudarkan warna bangunan Lung cancer Kanser peparu

a) b) c) d)

13

Paper 1 Science Form 1 Final Year Examination 2011


7 cm

4 cm

3 cm

Figure 5 33. Figure 5 shows an object with mass of 35 g. What is its density? Rajah menunjukkan objek dengan jisim 35 g . Berapakah ketumpatannya? a) b) c) d) 1.25 g cm-3 2.4 g cm-3 0.6 g cm-3 0.42 g cm-3

34. Diagram 8 shows one of a human activity. Rajah 8 menunjukkan satu daripada aktiviti manusia.

Why should this activity be stopped? Mengapakah aktiviti ini harus dihentikan? a) Causes air pollution. Menyebabkan pencemaran udara b) Increase the humidity of the air Meningkatkan kelembapan udara c) Destroys the habitat of flora and fauna Memusnahkan habitat flora dan fauna d) Reduces the percentage of carbon dioxide. Mengurangkan peratusan karbon dioksida
14

Paper 1 Science Form 1 Final Year Examination 2011

35. Which of the following shows the effect of heat? Yang manakah antara berikut adalah kesan haba? a) Baking a cake in the oven Membakar kek di dalam ketuhar b) A straw appearing bent in a beaker of hot water Penyedut minuman kelihatan bengkok di dalam air panas c) A moving car braking to a stop Kereta yang bergerak dihentikan d) A mans reflection in a lake Pantulan manusia di permukaan tasik

36. Diagram shows a would-up spring toy car. Rajah menunjukkan kereta mainan berspring yang diputar.

Which energy change take place when the wound-up spring is released? Apakah perubahan tenaga yang berlaku apabila spring yang diputar itu dilepaskan? a) Kinetic energy Tenaga kinetik b) Potential energy Tenaga keupayaan c) Kinetic energy Tenaga kinetik d) Potential energy Tenaga keupayaan Sound energy Tenaga bunyi Sound energy Tenaga bunyi Potential energy Tenaga keupayaan Kinetic energy Tenaga kinetik

15

Paper 1 Science Form 1 Final Year Examination 2011

37. Diagram 4 shows a fire alarm system. Rajah 4 menunjukkan system penggera kebakaran

P,Q, R and S are steps by which of the alarm works. P, Q, R dan S adalah langkah-langkah bagaimana penggera tersebut berfungsi. P Bimetallic strip expands and bends Jalur dwilogam mengembang dan membengkok Q Bimetallic strip touches the contact screw and the circuit is complete Jalur dwilogam menyentuh skru sentuh dan melengkapkan litar R The fire increases the room temperature Api meningkatkan suhu bilik S The fire alarm bell rings Loceng penggera kebakaran berbunyi Choose the correct sequence of steps to make the alarm works. Pilih urutan langkah-langkah yang betul untuk membuat penggera itu berfungsi. a) b) c) d) R P R P P Q Q R Q R P Q S S S S
16

Paper 1 Science Form 1 Final Year Examination 2011

38. Houses in tropical countries are usually painted white to Rumah-rumah di negara tropika biasanya dicat putih untuk a) absorb heat c) detect heat menyerap haba mengesan haba b) radiate heat d) reflect heat menyinar haba memantul haba 39. Which of the following is not an application of the concept of density? Yang manakah di antara berikut bukan aplikasi bagi konsep ketumpatan? a) A ship floating in the sea Kapal yang terapung di lautan b) An aeroplane flying in the air Kapal terbang terbang yang terbang di udara c) Logs being transported by rivers Kayu balak yang diangkut melalui sungai d) A submarine floating and sinking in the sea Kapal selam yang terapung dan tenggelam di lautan

40. Which of the following is the correct composition of exhaled air? Yang manakah di antara berikut merupakan komposisi bagi udara hembusan? Carbon dioxide 4% Karbon dioksida 4% II Oxygen 21% Oksigen 21% III Nitrogen 70% Nitrogen 70% IV Water vapour saturated Wap air - tepu a) I and IV only I dan IV sahaja b) I and III only I dan III sahaja I

c) I, III and IV only I, III dan IV sahaja d) I, II, III and IV I, II, III dan IV

~QUESTIONS END~ ALL THE BEST


17