Anda di halaman 1dari 5

Menurut Sabitha Marican (2005), data ialah pengiraan ke atas ciri-ciri, kejadian, fakta atau ukuran ke atas sesuatu

peristiwa yang boleh dikira. Satu set data ( data yang telah dikumpulkan) boleh merangkumi ribuan pemerhatian (Burning & Kintz, 1987). Secara umumnya, data boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu data primer (raw data) dan data sekunder (secondary data). Apa itu Data Primer? Menurut Rohana Yusof (2004), Penyelidikan Sains Sosial data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data asal yang dikumpul secara khususnya untuk menjawab persoalan kajian. (Sabitha Marican, 2005) Data yang dikumpulkan sendiri oleh penyelidik untuk menguji hipotesis dalam kajiannya. Tidak tersedia dalam bentuk fail. Sumber maklumat selalunya dikumpul melalui eksperimen atau kajian lapangan - Contohnya : Soal selidik, pemerhatian dan temu bual. Boleh dikumpulkan dari individu, kumpulan fokus ataupun panel pakar. Secara prinsip, terdapat dua metode pengumpulan data primer, iaitu pengumpulan data secara pasif & aktif.

Metode Pengumpulan Data Primer Secara Pasif 1) Terstruktur dan Bersifat Rahsia: pengumpulan dilakukan secara terstruktur atau resmi. responden tidak diberi informasi mengenai tujuan penelitian yang dilakukan. Sekalipun demikian pihak peneliti biasanya memberikan informasi mengenai tema atau topik yang akan diteliti agar pihak responden tidak bias dalam menjawab pertanyaanpertanyaan yang ada di kuesioner. 2) Terstruktur dan Bersifat Terbuka: pengumpulan dilakukan secara terstruktur atau level keformalannya tinggi responden biasanya diberi informasi mengenai tujuan penelitian yang dilakukan. Tujuannya ialah agar responden memberikan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak menyimpang yang dapat mengakibatkan bias hasil penelitian dikarenakan tidak cocoknya data yang diperoleh. 3) Tidak Terstruktur dan Bersifat Rahasia: pengumpulan dilakukan secara tidak terstruktur atau kurang resmi. responden tidak diberi informasi mengenai tujuan penelitian yang dilakukan. Perbedaan dengan metode pertama ialah terletak pada sifat keformalan dalam proses pengumpulan data di lapangan. Hal ini akan berdampak secara psikologis memberikan kelel uasaan pada responden dalam memberikan jawaban-jawaban pertanyaan yang diberikan. 4) Tidak Terstruktur dan Bersifat Terbuka: pengumpulan dilakukan secara tidak terstruktur atau kurang resmi pengkaji memberikan informasi secara terbuka mengenai tujuan penelitiannya sehingga responden dapat secara jelas mengetahui arah penelitiannya ini akan mempengaruhi responden dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan.

Metode Pengumpulan Data Primer Secara Aktif 1) Wawancara Secara Langsung dengan Responden: dilakukan secara langsung muka dengan muka (face to face) antara pewawancara dengan responden mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pewawancara sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan secara tertulis sehingga pada saat melakukan wawancara yang bersangkutan tinggal membacakan dihadapan responden. Sebaiknya dalam melakukan wawancara bangunlah hubungan yang tidak resmi agar responden merasa lebih leluasa dan enak dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Ada dua teknik dalam melakukan wawancara, yaitu wawancara secara mendalam (depth interview) dan kelompok terfokus (focus group). Teknik pertama merupakan teknik yang digunakan untuk menanyai responden secara perseorangan dan dilakukan secara intensif dan mendalam dalam menjawab hal-hal yang ditanyakan kepadanya. Teknik kedua merupakan teknik mewawancarai sekelompok orang yang dikumpulkan dalam suatu ruangan dan dipandu oleh pewawancara yang mengarahkan diskusi para responden mencakup jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Kedua teknik tersebut biasanya menggunakan metode terbuka dan pertanyaan yang tidak terstruktur. 2) Wawancara Melalui Telefon: didefinisikan sebagai komunikasi antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan media telefon. Metode yang digunakan dapat terbuka atau rahasia tetapi jenis pertanyaannya sebaiknya menggunakan tipe terstruktur karena wawancara dengan menggunakan telepon dilakukan dengan cepat, terbatas waktunya, dan tidak ada tatap muka secara langsung sehingga menimbulkan suasana yang bersifat formal. Kebaikannya - data dapat dikumpulkan secara cepat dan efisien. Kelemahannya - tidak semua orang mempunyai telefon hal ini mengakibatkan pemilihan responden hanya berdasarkan yg memiliki telefon saja. Karena kita tidak berhadapan muka dengan muka ada kemungkinan orang yang kita wawancara berbeza dengan yang kita maksudkan. 3) Wawancara Melalui Surat: didefinisikan sebagai pencarian informasi dengan menggunakan kuesioner (soalan) yang dikirim kepada responden melalui surat. Kebaikan - pengkaji dapat menanyakan banyak hal, responden mempunyai waktu untuk menjawab setiap pertanyaan. Kelemahan - memakan waktu yang lama untuk mengembalikan kuesioner. Jika responden yang malas menulis surat, kuesioner tersebut tidak akan dikirim kembali kepada kita. Selain itu, jawaban yang ditulis juga berkemungkinan dijawab oleh orang yang bukan kita maksudkan.

4) Wawancara dengan Mesin: Mengirim kuesioner melalui email kepada responden. Teknik ini banyak dipakai dalam penelitian bisnis. Kebaikan - dapat menjangkau responden yang jauh lokasinya (dalam @ luar negara) Kelemahan - tidak semua orang mempunyai alamat email dan komputer yang tersambung dengan jaringan Internet. Apa itu Data Sekunder? data yang telah dikumpulkan oleh pengkaji lain. (Sabitha Marican, 2005) pada awalnya (masa lalu) dikumpul untuk tujuan lain, tetapi sesuai digunakan untuk menjawab persoalan kajian yang dijalankan oleh pengkaji masa kini. Maklumat @ bahan terbitan yang dikumpul oleh individu @ penyelidik lain, bukannya penyelidik yang sedang melakukan kajian itu kini. Contoh data sekunder dokumen awam, arkib, dokumen pentadbiran, laporan formal dll.

Sumber Data Sekunder

SUMBER-SUMBER DATA SEKUNDER

Jurnal BENTUK TULISAN Buku Majalah Rekod-rekod lepas Laporan & dokumen Internet Tesis Cerpen Surat Khabar

Ucapan PANDANG + DENGAR Tayangan gambar Tayangan video Lagu

( Sumber: Dipetik daripada Kaedah Penyelidikan Sains Sosial, Sabitha Marican, 2005)

Kelebihan Data Sekunder Dijadikan perbandingan dengan data terdahulu. Lebih mudah didapati (boleh diperolehi dari sumber awam) Murah disebabkan penjimatan masa & kos dalam mendapatkan maklumat. Sesetengah data hanya boleh didapati melalui data sekunder. Memberi idea asas dalam merekabentuk pengkajian yang baru. Titik permulaan untuk kajian yang lebih lanjut dalam menyediakan pembentukan permasalahan kajian, kajian hipotesis @ kaedah kajian. Kebolehpercayaan data yang dikumpulkan oleh kerajan & institusi penyelidik komersial adalah lebih tinggi Kajian tidak perlu memulakan @ mengumpul sesuatu maklumat yang telah diketahui. Membantu membuat keputusan sama ada penyelidikan perlu dilakukan. Membantu membentuk pelbagai hipotesis. (digunakan dlm kajian sejarah)

Kelemahan Data Sekunder Maklumat mungkin telah ketinggalan zaman @ lapuk Definisi konsep mungkin berbeza dengan kajian lain. Unit pengukuran mungkin berbeza. Reka bentuk kajian tidak dapat dipastikan. Mungkin tidak lengkap & tidak tepat. (terdapat bias penyelidik smsa pngumpulan data oleh penyelidik sblum) Data yang dipersembahkan oleh penyelidik lain mungkin tidak menepati objektif penyelidik yang membuat kajian sekarang. - Mungkin berlaku penukaran data (data conversion), kerana data tidak mengikut format yang diperlukan oleh penyelidik. - Penukaran data proses menukar data yang asas kepada format yang sesuai dengan objektif penyelidik - Data yg kita dpt dr sumber sekunder ini mungkin mempunyai kesahan & kebolehpercayaan yg rendah

Apakah kaedah-kaedah pengumpulan data? 1) Kaedah Tinjauan satu kaedah yang popular untuk mendapatkan data dan maklumat di kalangan pengkaji sains sosial. (Sharifah Zaleha, 2001) pengkaji memperolehi data dan maklumat dengan cara membentuk soal selidik tertentu yang menepati ciri-ciri piawai serta menyerahkan sempel kepada responden, iaitu masyarakat atau individu dalam masyarakat yang dikaji. sample responden ditentukan secara rawak atau ditentukan secara nisbah @ purata. Terdapat sekurang-kurangnya 3 cara untuk mendapatkan maklumat, iaitu i. tinjauan secara individu (self-administered questionnaires), - gunakan kaedah menghantar borang soal selidik melalui pos & menghubungi responden dari rumah ke rumah. - dibuat bagi memberi peluang kepada responden menjawab soalan tanpa rasa takut dan sangsi. ii. temu bual - dilakukan sekiranya didapati kaedah menghantar borang soal selidik tidak berkesan. iii. menggunakan telefon. - temu bual menggunakan telefon ini mungkin murah & senang tetapi penyelidik tidak dapat bertemu dengan responden - kesannya mungkin akan berlaku penyamaran & salah dengar maklumat.

2) Kaedah Kerja Lapangan (Fieldwork) i. Pemerhatian Turutserta (Participant Observation) cara turut serta dalam kehidupan sosial yang berlaku ii. Temubual Insentif (In-depth Interview) data dan maklumat diperolehi dengan cara temu bual yang dibuat berkaitan dengan isu-isu semasa kehidupan dan kemudiannya masuk kepada topik yang sebenar. iii. Kajian kes pemerhatian teliti oleh penyelidik sendiri ke atas individu, kumpulan & masyarakat yang dikaji. iv. etnografi data dan maklumat diperolehi dengan merujuk kepada kajian pemahaman dan pemerhatian terhadap budaya dan sub-budaya 3) Kaedah Soal Selidik soal selidik secara langsung - penyelidik akan bersemuka dengan responden & menyoal mengikut soalansoalan dalam borang soal selidik. (lebih mudah & menjimatkan kos) - kesukaran yang dihadapi - mungkin responden ketiadaan waktu untuk ditemu ramah. soal selidik secara pos - alamat responden dipastikan tepat - satu set borang soal selidik dihantar bersama penerangan tujuan kajian & arahan untuk mengisi borang soal selidik.

Anda mungkin juga menyukai