Anda di halaman 1dari 13

8A8 l

LnuAPuLuAn
A LaLar 8elakang

Akhlakul karlmah dalam kehldupan modern SaaL lnl klLa berada dl Lengah zaman globallsasl revolusl
lpLek Lldak hanya mampu menghadlrkan se[umlah kemudahan dan kenyamanan hldup bagl manusla
modern melalnkan [uga mengundang serenLeLan permasalahan dan kekhawaLlran dl ballk semua lLu
sangaL poLenslal unLuk mengubah cara hldup seseorang bahkan dengan mudah dapaL merambah ke
blllkblllk keluarga yang semula saraL dengan norma suslla
usla bangsa lndonesla hamplr mencapal 62 Lahun namun se[auh lnl segala benLuk slsLem deml
memberdayakan anak bangsa yang Lelah dlcoba oleh para pemlmpln bangsa belum mencapal hasll yang
makslmal aLau dapaL dlkaLakan gagal Allhallh memperbalkl kondlsl bangsa [usLru yang Ler[adl krlsls
deml krlsls slllh berganLl dan kondlsl bangsa semakln Lerpuruk
kP Sald Aqll Slro[ keLua 8nu dalam sebuah wawancara mengaLakan bahwa kalau krlsls dl bldang
ekonoml hukum dan pollLlk lLu blsa dlaLasl LeLapl kalau krlsls budaya dan moral klLa sendlrl yang harus
melakukan recovery Lldak blsa lmam mas[ldll haram aLau syalkhul azhar mlsalnya"
Leblh lan[uL menuruL Sald Aqll Slro[ ara ulama dahulu menclpaLakan bangunan soslal aLas dasar
sallng goLong royong yang muda percaya yang Lua yang Lua percaya yang muda yang mlskln percaya
pada yang kaya yang kaya sanLun pada yang mlskln yang pandal mengayoml yang bodo yang bodo
percaya pada yang plnLer sekarang lepas semua
?ang bodo curlga sama yang plnLer karena LakuL dlplnLerln yang mlskln mellhaL yang kaya pasLl curlga
darl mana kekayaannya yang muda Lldak percaya lagl sama yang Lua karena yang Lua Lldak mampu
dl[adlkan conLoh"
lrsyad Sudlro penggagas Cerakan MasyarakaL edull Akhlak Mulla (CMAM) dl LlngkaL naslonal
seperLlnya sependapaL dengan Sald Aqll Slro[ bahwa menuruLnya Lelah Ler[adl penylmpangan perllaku
dl Lengah masyarakaL klLa
__________________
1 Lddy raseLyo ulmuaL dl Parlan 8aLampos11 Mel 2007
erllaku yang mengesamplngkan rasa malu unLuk melakukan halhal yang bukan dalam kepanLasan
dengan pemahaman bahwa Lelah Ler[adl dekadensl moral dan akhlak sehlngga memlcu keLerpurukan
kondlsl bangsa dl semua sekLor
1ldak kurang Alda Zulalkha lsmeLh AnggoLa uu darl roplnsl kepulauan 8lau merasa berkepenLlngan
unLuk mengawal pencanangan CMAM dl LlngkaL reglonal roplnsl kepulauan 8lau beberapa wakLu
yang lalu aLas dasar keprlhaLlnan Lerhadap maraknya perdagangan wanlLa dan berbagal penylmpangan
perllaku dl wllayah LersebuL
Akhlak men[adl sesuaLu yang sangaL penLlng dan berharga bagl kelangsungan hldup berbangsa dan
bernegara sudah barang LenLu Akhlak yang mulla (Akhlaqul karlmah) bukan yang seballknya menglngaL
dengan akhlak mulla akan membenLuk waLak bangsa yang berkarakLer dan memlllkl [aLl dlrl

reslden Soekarno keLlka lLu dalam seLlap kesempaLan senanLlasa menglngaLkan LenLang arLl
penLlngnya naLlon and characLer bulldlng (pembangunan bangsa dan karakLer) menglngaL dengan
memlllkl karakLer suaLu bangsa akan dlhargal dan dlperhlLungkan oleh bangsa manapun dldunla lnl


8A8 ll
LM8APASAn
1 engerLlan Akhlak Alkarlmah
Akhlak secara eLlsmologl bermakna adapL keblasaan perangal LablaL waLak adab/sopansanLun dan
agama kaLa akhlak mengandung persesualan dengan perkaLaan khalaq yang berarLl ke[adlan eraL dan
eraL hubungannya dengan kaLa khallq yang berarLl penclpLa serLa eraL kalLannya dengan kaLa makhluq
bermakna yang dlclpLakan
Akhlak Secara Lermlnologls berarLl kemauan yang kuaL LenLang sesuaLu yang dllakukan secara berulang
ulang sehlngga men[adl adaL (membudaya) yang mengarah kepada kebalkan aLau keburukan
ArLlnya 8arangslapa yang menger[akan kebalkan seberaL dzarrahpun nlscaya ula akan mellhaL
(balasan)nya" (Cs AlZalzalah ayaL 7) dan ArLlnya uan 8arangslapa yang menger[akan ke[ahaLan
sebesar dzarrahpun nlscaya ula akan mellhaL (balasan)nya pula" (Cs AlZalzalah ayaL 8)

Akhlak dapaL [uga berarLl Llngkah laku yang Lelah melekaL pada dlrl seseorang karena hal lLu Lelah
dllakukan Lerusmenerus sehlngga la berbuaL secara sopansanLun dan ramah Lamah sesual yang dl
a[arkan nabl Muhammad SAW ArLlnya Maka dlsebabkan rahmaL darl Allahlah kamu 8erlaku lemah
lembuL Lerhadap mereka Seklranya kamu berslkap keras lagl berhaLl kasar LenLulah mereka
men[auhkan dlrl darl sekellllngmu karena lLu maafkanlah mereka mohonkanlah ampun bagl mereka
dan bermusyawaraLlah dengan mereka dalam urusan lLu246 kemudlan apablla kamu Lelah
membulaLkan Lekad Maka berLawakkallah kepada Allah Sesungguhnya Allah menyukal orangorang
yang berLawakkal kepadanya " (Cs Alllmran ayaL 139) 246 Maksudnya urusan peperangan dan
halhal dunlawlyah lalnnya seperLl urusan pollLlk ekonoml kemasyarakaLan dan lalnlalnnya"

keslmpulan ayaL dl aLas dlmaksudkan bahwa berslkaplah lemahlembuL Lerhadap sesame manusla
walaupun dla leblh Lua aLaupun leblh muda darlpada klLadan [anganlah berslkap kasar dan berhaLl
keras sesual kelnglnan klLamemlnLa maaflah [lka banyak berbuaL salah dan [uga bermusyawarahlah
unLuk mencarl [alan keluar menyelesalkan masalah yang sullL klLa selesalkan sesungguhnya Allah SW1
menyukal orangorang yang berLawakal dan berserah dlrl kepada Allah SW1

MenuruL ulama lbnu Mlskawalh menyaLakan bahwa pengerLlan akhlak sebagal berlkuL keadaan [lwa
seseorang yang mendorongnya unLuk melakukan perbuaLanperbuaLan Lanpa melalul perLlmbangan
leblh dahulu
Selan[uLnya bellau menambahkan kalau perbuaLannya lLu sesual dengan adaL dan a[aran lslam maka
dlnamakan akhlaq yang balk Seballknya blla berLenLangan dengan adaL dan a[aran lslam dlnamakan
akhlaq yang burukAkhlak dapaL dlbenLuk dan dlusahakan sehlngga mengarah kepada yang balkbeglLu
pula seballknya
uarl slnllah klLa dapaL slmpulkan bahwa membenLuk akhlaq yang balk lLu sebenarnya mudah hanya klLa
sa[a yang sullL unLuk menerapkannya pada zaman yang modern saaL lnlkarena Lerlalu banyaknya
budaya yang masuk ke dalam negara lndonesla lnl____________________________________
lbnu Mlskawalh 1ahdzld alAkhlaq wa LaLhahlr alA'raqdlLerblL oleh Pasan 1amln(8elruL MansyuraL
uar alMakLabah alPayaL1398 P) CeL ll hal 31
1 Akhlak AlMahmudah

Akhlak adalah keblasaan yang dllakukan seharlharl dalam Llngkah laku aLau perbuaLan balk secara al
mahmudah yalLu akhlaq yang Lerpu[l okok keuLamaan akhlaq lnl ada empaL yalLu alhlkmah
(kebl[aksanaan) alsya[a'ah (keberanlan) al'lffah (men[aga kesuclan) dan al'adalah (keadllan)

a) kebl[aksanaan
kebl[aksanaan adalah keuLamaan alnaLhlqah ([lwa raslonal) yang mengeLahul secara mau[ud balk hal
hal yang berslfaL umur allnsanlyyah (kemanuslaan) kebl[aksanaan akan dapaL membuahkan
pengeLahuan raslonal yang mampu member kepuLusan anLara yang wa[lb dllaksanakan dengan yang
wa[lb dlLlnggalkan3 kebl[aksanaan [uga merupakan perLengahan anLara kelancangan dan kedunguan
?ang dlmaksud dengan kelancangan dlslnl adalah penggunaan daya plklr yang Lldak LepaL Adapun yang
dlmaksud dengan kedunguan lalah membekukan dan mengesamplngkan daya plklr LersebuL walau
sebeLulnya memlllkl kemampuan

Secara sederhana maksud kebl[aksanaan dl slnl adalah kemampuan dan kemauan seseorang dalam
menggunakan daya plklrnya secara benar unLuk memperoleh pengeLahuan apa sa[a sehlngga
mendapaLkan pengeLahuan yang raslonal engeLahuan raslonal LersebuL kemudlan dlapllkaslkan dalam
wu[ud perbuaLan berupa kepuLusan unLuk wa[lb melaksanakan aLau menlnggalkan sesuaLu

b) keberanlan
keberanlan merupakan keuLaman [lwa yang muncul pada dlrl manuslaselagl nafsunya dlblmblng oleh
[lwa alnaLhlqah ArLlnya la Lldak LakuL Lerhadap halhal yang besar [lka pelaksanaannya membawa
keba[lkan dan memperLahankannya merupakan hal yang Lerpu[l
lbn Mlskawlh berpendapaL bahwa seorang pemberanl sekurangkurangnya mempunyal enam clrl
berlkuL
a ualam soal kebalkan la memandang rlngan Lerhadap sesuaLu yang hakekaLnya beraL
b la sabar Lerhadap persoalan yang menakuLkan
c Memandang rlngan Lerhadap sesuaLu yang umumnya dlanggap beraL oleh orang laln sehlngga la rela
maLl memlllh persoalan yang pallng uLama
d 1ldak bersedlh Lerhadap sesuaLu yang Lldak blas dlcapalnya
e 1ldak gundah apablla la menerlma berbagal cobaan
f kalau la marah dan mengadakan pembalasan maka kemarahan dan pembalasannya dllakukan sesual
ukuran obyek dan wakLu yang dlwa[lbkan

c) Men[aga kesuclan ulrl
okok keuLamaan akhlaq yang keLlga adalah al 'lffah (men[aga kesuclan dlrl) Al'lffah merupakan
keuLamaan [lwa alsyahwanlyyah / al bahlmlyyah yang muncul apablla dlrl manusla nafsunya
dlkendallkan oleh plklrannya ArLlnya la mampu menyesualkan plllhan yang benar sehlngga bebas Lldak
dlkuasal dan dlperbudak nafsu LersebuL!adl sebagal umaL musllm harusnya men[aga kesuclan dlrl
Lerhadap sesama sangaL dlbuLuhkan unLuk mencagah halhal yang mengacu ke perzlnaan ArLlnya uan
[anganlah kamu mendekaLl zlna Sesungguhnya zlna lLu adalah suaLu perbuaLan yang ke[l dan suaLu
[alan yang buruk(CS Allsraa ayaL 32)

d) keadllan
keadllan aLau al'adalah merupakan gabungan darl keLlga keuLamaan dlaLas ulkaLan demlklan karena
seseorang Lldak dapaL dlsebuL kesaLrla apablla la Lldak adlluemlklan pula orang Lldak dlsebuL pemberanl
apablla la Lldak mengeLahul keadllan dan Lldak dapaL dlsebuL adll [lka Lldak mampu mengendallkan dlrl
Cleh karena lLu seorang manusla yang berLlndak adll seharusnya mampu mengeLahul cara
mengharmonlskan alhlkmah alsa[a'ah dan al'lffah
uan [anganlah kamu harus dapaL berbuaL adll kepada sesama unLuk dapaL mencarl [alan keluar [lka
Ler[adlnya permasalahan yang sullL dl pecahkanwalaupun lLu beraL maka bermusyawarahlah kamu dan
[uga berLlndak adll sesual dengan AlCur'an dan alSunnah
ArLlnya uan [anganlah kamu [adlkan Langanmu Lerbelenggu pada lehermu dan [anganlah kamu Lerlalu
mengulurkannya832 karena lLu kamu men[adl Lercela dan menyesal"
832 Maksudnya [angan kamu Lerlalu klklr dan [angan pula Lerlalu emurah (CS Allsraa ayaL 29)


ArLlnya uan orangorang yang apablla membelan[akan (harLa) mereka Lldak berleblhan dan Lldak
(pula) klklr dan adalah (pembelan[aan lLu) dl LengahLengah anLara yang demlklan"(CS Allurqan ayL
67)

8eramallah unLuk kepenLlngan dunlamu seakanakan kamu akan hldup selamalamanya dan
beramallah unLuk kepenLlngan akhlrmu seolaholah kamu akan maLl esok harl"(alPadlsL)
uarl keLlga ayaLayaL alCur'an dan alSunnah dlaLas dapaL dlslmpulkan bahwa [anganlah kamu berpuLus
ada dalam menghadapl sesuaLu bahwasanya sesungguhnya dapaL dlker[akan asalkan ada kemauan dan
[anganlah berslfaL berleblhan dan klklr dalam menggunakan sesuaLu bendagunakanlah sesual dengan
kebuLuhanserLa banyakbanyaklah kamu beramal yang salehseolaholah kamu akan maLl esok harl

Seorang mukmln yang berakhlak mulla dlumpamakan Allah sebagal sebuah pohon yang banyak
membawa manfaaL bagl kehldupan Sebuah ungkapan dengan perumpamaan yang sangaL lndah Allah
sampalkan dalam sebuah flrmannya
ArLlnya 1ldakkah kamu perhaLlkan bagalmana Allah Lelah membuaL perumpamaan kallmaL yang
balk786 seperLl pohon yang balk akarnya Leguh dan cabangnya (men[ulang) ke langlL
ohon lLu memberlkan buahnya pada SeLlap muslm dengan selzln 1uhannya Allah membuaL
perumpamaanperumpamaan lLu unLuk manusla supaya mereka selalu lngaL"
786 1ermasuk dalam kallmaL yang balk lalah kallmaL Lauhld segala ucapan yang menyeru kepada
keba[lkan dan mencegah darl kemungkaran serLa perbuaLan yang balk kallmaL Lauhld seperLl laa llaa ha
lllallaah (CS lbrahlm 2423)

8erkalLan eraL dengan hal LersebuL dl aLas 8asulullah saw [uga menyampalkan ungkapan yang lndah
pula 8ellau saw mengumpamakannya bagalkan saLu Lubuh [lka saLu organ sa[a mengalaml rasa saklL
maka yang lalnpun merasakan lLu 8erlkuL peLlkan sabda 8asulullah saw
uarl nukman bln 8asylr ra la mengaLakan bahwa 8asulullah saw pernah bersabda
erumpaan orang mukmln dalam hal clnLamenclnLal kaslh sayang dan kelemah lembuLan adalah
bagalkan sebuah Lubuh yang blla salah saLu organnya menderlLa semua organ yang laln akan merasakan
kesaklLan dan panasnya (P8 8ukharl dan Musllm)
!lka klLa selalu beramal balk dan mendekaLkan dlrl kepada Allah maka Allah akan menyaLu dalam dlrl
klLa

2 Akhlaq al Mazhmumah
Akhlaq yang buruk dlkenal dengan sebuLan akhlaq almazhmumah aLau akhlaq alsayyl'ah Ada hal
men[adl blang uLama yang men[adl pangkal keburukan akhlaq yalLu ada Llga yaknl amarah LakuL maLl
dan kesedlhan

A Amarah
Amarah aLau yang blasa dlsebuL marah adalah merupakan ge[olak [lwa yang mengaklbaLkan darah
dalam haLl men[adl mendldlh !lka ge[olak lnl sangaL keras maka la berkobaL men[adl apl kemarahan
kalau mendldlhnya darah dalam haLl semakln dahsyaL lagl seluruh uraL syaraf dan oLak LersellmuLl
sehlngga men[adl gelapgullLa dan Lldak ada LempaL unLuk berflklr
uengan demlklan amarah Lermasuk penyaklL [lwa yang pallng serlus adalah marah yang menyebabkan
munculnya banyak slfaL buruk dan perbuaLan [ahaL yang Lldak blsa klLa kendallkan seperLl sombong
yang dapaL membohongl dlrl sendlrlmau menang sendlrl menlndas seseorang berkhlanaLdan mencarl
keLenaran dengan cara bersaln yang Lldak sehaL
ualam flrman Allah SW1 dlsebuLkan LenLang menlndas orang laln serLa kesombongan

ArLlnya "Pal orangorang yang berlman [anganlah sekumpulan orang lakllakl merendahkan kumpulan
yang laln boleh !adl yang dlLerLawakan lLu leblh balk darl mereka dan [angan pula sekumpulan
perempuan merendahkan kumpulan lalnnya boleh !adl yang dlrendahkan lLu leblh balk dan [anganlah
suka mencela dlrlmu sendlrl1409 dan [angan memanggll dengan gelaran yang mengandung e[ekan
seburukburuk panggllan adalah (panggllan) yang buruk sesudah lman1410 dan 8arangslapa yang Lldak
berLobaL Maka mereka lLulah orangorang yang zallm
1409 !angan mencela dlrlmu sendlrl Maksudnya lalah mencela anLara sesama mukmln karana orang
orang mukmln seperLl saLu Lubuh
1410 anggllan yang buruk lalah gelar yang Lldak dlsukal oleh orang yang dlgelarl seperLl panggllan
kepada orang yang sudah berlman dengan panggllan seperLl Pal faslk Pal kaflr dan sebagalnya(CSAl
Pu[uraL ayaL 11)"

uan dl SuraL yang laln dl sebuLkan
ArLlnya uan [anganlah kamu ber[alan dl muka buml lnl dengan sombong karena Sesungguhnya kamu
sekallkall Lldak dapaL menembus buml dan sekallkall kamu Lldak akan sampal seLlnggl gunung(CSAl
lsraa ayaL 37)"


ArLlnya 1ldakkah kamu memperhaLlkan bahwa Sesungguhnya kapal lLu berlayar dl lauL dengan nlkmaL
Allah supaya dlperllhaLkannya kepadamu sebahaglan darl LandaLanda (kekuasaan)nya
Sesungguhnya pada yang demlklan lLu benarbenar LerdapaL LandaLanda bagl semua orang yang sangaL
sabar lagl banyak bersyukur (CS AlLuqman ayaL 31)"?

u[ung darl slfaL amarah lnl lalah hanya balas dendamdan hanya dapaL Lerpuaskan oleh dendam yang
Lerbalaskan[adl sebelum dendam lnl Lerbalaskan belumlah puas seseorang unLuk membalas semua
perbuaLan yang Lelah dllakukan oleh orang LersebuL kepada dlrlnya8 1akuL maLl
erasaan LakuL muncul aklbaL merasa akan Ler[adl sesuaLu yang buruk aLau bahaya yang akan
menlmpanya SesuaLu yang akan Ler[adl LersebuL mungkln serlus mlngkln sepele blsa pasLl Ler[adl
kemungklnan semesLlnya sebagal orang yang berakal Lldak perlu menggunakan perasaan unLuk
menghayaLl sesuaLu yang slfaLnya maslh mungkln LersebuL

C kesedlhan
Sedlh blsa Ler[adl karena berplsah dengan sesuaLu yang dlclnLal aLau karena gagal mencapal sesuaLu
yang akan dlralhnya Adapun penyebab lalnnya lalah adanya kelnglnan yang kuaL unLuk memperoleh
harLa rakus akan kelnglnankelnglnan sendlrl dan mengeluh karena berplsah dengannya aLau gagal
unLuk mendapaLkan semuanya lLu kesedlhan akan muncul karena semua lLu dlsangka akan kekal dan
dapaL membuaL dlrlnya Lenang adahal seballknya akan rusak dan men[adlkan dla Lldak Lenang

uan Lldak ada seorangpun akan berlman kecuall dengan lzln Allah dan Allah menlmpakan kemurkaan
kepada orangorang yang Lldak mempergunakan akalnya(CS ?unus ayaL 100)"

Sesungguhnya kaml Lelah menclpLakan manusla berada dalam susah payah(CSAl8alad ayaL 4)"
Maka [anganlah klLa berpuLus asa dalam menghadapl muslbah aLaupun cobaanLeruslah berusaha agar
mencapal yang klLa lnglnkan walaupun dengan kesabaran dan keLekunan klLa


2 MembenLuk Akhlakul karlmah Lerhadap Moral Anak 8angsa
ulzaman sekarang lnl akhlaq karlmah lLu susah unLuk dllakukan karena pergaulan sekarang cenderung
berslfaL kasar aLau bruLal Maka darl lLu pembenLukan akhlaq lLu perlu darl mulal se[ak kecll unLuk dl
dldlk keLlka sudah dewasa akan blsa mampus berLuLur kaLa yang sopan dan slkap yang lemah lembuL
Allah 8erflman
"Maka dlsebabkan rahmaL darl Allahlah kamu 8erlaku lemah lembuL Lerhadap mereka Seklranya kamu
berslkap keras lagl berhaLl kasar LenLulah mereka men[auhkan dlrl darl sekellllngmu karena lLu
maafkanlah mereka mohonkanlah ampun bagl mereka dan bermusyawaraLlah dengan mereka dalam
urusan lLu246 kemudlan apablla kamu Lelah membulaLkan Lekad Maka berLawakkallah kepada Allah
Sesungguhnya Allah menyukal orangorang yang berLawakkal kepadanya
246 Maksudnya urusan peperangan dan halhal dunlawlyah lalnnya seperLl urusan pollLlk ekonoml
kemasyarakaLan dan lalnlalnnya(CSAlllmran ayaL 139)

ArLlnya Samlrl men[awab Aku mengeLahul sesuaLu yang mereka Lldak mengeLahulnya Maka aku
ambll segenggam darl [e[ak rasul940 lalu aku melemparkannya dan uemlklanlah nafsuku
membu[ukku
940 ?ang dlmaksud dengan [e[ak 8asul dl slnl lalah a[arana[arannya menuruL faham lnl Samlrl
mengambll sebahaglan darl a[arana[aran Musa kemudlan dllemparkannya a[arana[aran lLu sehlngga
ula men[adl sesaL menuruL sebahaglan ahll Lafslr yang dlmaksud dengan [e[ak 8asul lalah [e[ak Lelapak
kuda !lbrll as arLlnya Samlrl mengambll segumpal Lanah darl [e[ak lLu lalu dllemparkannya ke dalam
logam yang sedang dlhancurkan sehlngga logam lLu berbenLuk anak sapl yang mengeluarkan
suara(CSAL1aha ayaL 96)"

CrangLua sekarang kebanyakan slbuk dengan urusan peker[aannya [adlnya anak dlrumahnya hanya
dlLlnggalkan dengan orang yang membanLu[adl kelakuan yang dla dapaL hanya menglkuLl llngkungan
seklLar Lanpa dldlkan orangLuanya sendlrl[adl balk buruknya seorang anak LersebuL LerganLung oleh
llngkungannya seklLar
3 uampak oslLlf dan negaLlf darl Akhlakul karlmah 1erhadap Moral Anak 8angsa
uampak poslLlf akhlakul karlmah Lerhadap moral anak bangsa lalah
1 uapaL mengeLahul bagalmana slfaL yang la mlllkl sekarang
2 uapaL men[aga kesuclan dlrl darl perbuaLan yang buruk
3 uapaL mencegah Ler[adlnya kesombongan pada dlrl dla
4 uampak negaLlf akhlakul karlmah Lerhadap moral anak bangsa lalah
3 uapaL Lau bahwa la sombong
6 SlfaLnya blsa Lakaburklklr
7 1ldak berlman sesual flrman Allah SW1
"kaLakanlah kepunyaan slapakah apa yang ada dl langlL dan dl buml kaLakanlah kepunyaan Allah
ula Lelah meneLapkan aLas ulrlnya kaslh sayang462 ula sungguh akan menghlmpun kamu pada harl
klamaL yang Lldak ada keraguan padanya orangorang yang meragukan dlrlnya mereka lLu Lldak
berlman463
462 Maksudnya Allah Lelah ber[an[l sebagal kemurahannya akan mellmpahkan rahmaL kepada
mahluknya
463 Maksudnya orangorang yang Lldak menggunakan akalflklrannya Lldak mau berlman(CSAl
An'am ayaL 12)"

4 erbalkan akhlak melalul pendekaLan pesanLren
kedudukan Akhlak dl esanLren

1eorl pendldlkan menyaLakan bahwa slsLem pendldlkan harus memperLlmbangkan Llga fakLor yalLu
afekLlf pslkomoLorlk dan kognlLlf kaLlganya harus ber[alan secara bersamaan dan selaras menglngaL
apablla hanya menekankan pada salah saLu fakLornya sa[a akan beraklbaL pada keplncangan pendldlkan
lLu sendlrl kerusakan moral yang Ler[adl saaL lnl dlslnyallr aklbaL darl slsLem pendldlkan yang kurang
memperhaLlkan keLlga fakLor LersebuL

kondlsl yang semesLlnya memperLlmbangkan unLuk memandang pendldlkan secara uLuh Lldak sa[a
pengembangan kellmuan melalnkan [uga perkembangan keprlbadlan dan akhlak

esanLren aLau ondok esanLren merupakan lembaga pendldlkan lslam LerLua yang pernah ada dan
merupakan medla pengembangan agama lslam yang pallng uLama dl negerl lnl hlngga klnl bahkan
pesanLren men[adl alLernaLlf bagl menempuh pendldlkan berbasls agama lslam

ualam sebuah llleraLur dlsebuLkan lsLllah pesanLren secara eLlmologls berasal darl kaLa pe sanLrl an
LempaLnya para sanLrl ada [uga yang menyebuLkan asal kaLanya sanL (manusla balk) dengan Lran (suka
menolong) sehlngga pesanLren dapaL dlarLlkan sebagal LempaL pendldlkan manusla unLuk
mendapaLkan kebalkan balk bagl dlrlnya maupun bagl orang laln dengan semangaL goLong royong

Sedangkan lsLllah pondok LerdapaL anallsa yang menyaLakan berasal darl kaLa funduq (LempaL
menglnap aLau pesanggrahan bagl orang yang sedang beperglan aLau mengembara)

ul llngkungan pesanLren kedudukan akhlak merupakan hal yang sangaL penLlng dan uLama bagl
kehldupan 1erdapaL pandangan bahwa segala amal perbuaLan balk yang berkalLan dengan persoalan
haLl maupun badan ucapan aLau perbuaLan Lldak dlanggap sah apablla Lanpa kebalkan akhlak

Sebaglan ulama bahkan menyaLakan bahwa akhlak berkalLan eraL dengan Lauhld 1auhld adalah dasar
darl segala sesuaLu maka lahlrlah apa yang dlnamakan kelmanan darl kelmanan Llmbul syarlaL darl
syarlaL muncullah akhlak ArLlnya [lka seseorang Lldak memlllkl akhlak berarLl Lldak memlllkl syarlaL [lka
Lldak memlllkl syarlaL berarLl Lldak memlllkl kelmanan dan lLu [uga berarLl Lldak memlllkl Lauhld (1amylz
8urhanudln 2001)

keuLamaan akhlak dl llngkungan pesanLren dlLun[ukkan oleh PadraLus Syalkh kP Pasylm Asy'arl Lokoh
pendlrl ondok esanLren 1ebulreng dengan karyanya berupa klLab Adab AlAllm Wa AlMuLa'alllm
(sopan sanLun aLau akhlak anLara pendldlk dan yang dldldlk) yang dlsusun pada Lahun 1343 P / 1923 M
8agl para sanLrl keLlka menunLuL llmu dl pesanLren sudah se[ak awal dlberlkan pemahaman beLapa
pendldlkan merupakan hal yang sangaL penLlng bagl sebuah kehldupan sesual dengan flrman Allah SW1


"Pal orangorang berlman apablla kamu dlkaLakan kepadamu 8erlapanglapanglah dalam ma[lls
Maka lapangkanlah nlscaya Allah akan memberl kelapangan unLukmu dan apablla dlkaLakan 8erdlrllah
kamu Maka berdlrllah nlscaya Allah akan menlngglkan orangorang yang berlman dl anLaramu dan
orangorang yang dlberl llmu pengeLahuan beberapa dera[aL dan Allah Maha mengeLahul apa yang
kamu ker[akan (CS AlMu[adalah 11)

Selan[uLnya klLab Adab AlAllm Wa AlMuLa'alllm [uga memaparkan LenLang keagungan llmu dan ulama
menglngaL sosok ulama dlpandang sebagal pewarls para nablsebagalmanaflrmanAllahSW1

"8alasan mereka dl slsl 1uhan mereka lalah syurga Adn yang mengallr dl bawahnya sungalsungal
mereka kekal dl dalamnya selamalamanya Allah rldha Lerhadap mereka dan merekapun rldha
kepadanya yang demlklan lLu adalah (balasan) bagl orang yang LakuL kepada 1uhannya(CSAl
8ayylnah88)"

"uan demlklan (pula) dl anLara manusla blnaLangblnaLang melaLa dan blnaLangblnaLang Lernak ada
yang bermacammacam warnanya (dan [enlsnya) Sesungguhnya yang LakuL kepada Allah dl anLara
hambahambanya hanyalah ulama1238 Sesungguhnya Allah Maha erkasa lagl Maha engampun
1238 ?ang dlmaksud dengan ulama dalam ayaL lnl lalah orangorang yang mengeLahul kebesaran dan
kekuasaan Allah (CS AllaLlr 28)"

Secara garls besar pola pendldlkan dl llngkungan pesanLren sangaL menlLlk beraLkan pada pendldlkan
akhlak seorang sanLrl aLau murld akhlak usLadz aLau ulama guru akhlak hubungan sanLrl dengan usLadz
dan seballknya akhlak sanLrl Lerhadap pela[aran akhlak sanLrl Lerhadap klLab yang dlpela[arl serLa
akhlakakhlak lalnnya yang berkalLan eraL dengan pandangan hldup seorangmusllm

endldlkan menuruL klLab Adab AlAllm Wa AlMuLa'alllm bukanlah Lransfer pengeLahun melalnkan la
harus mampu membenLuk akhlak yang sempurna endldlkan yang hanya menekankan aspek pemlklran
dan melupakan aspek llahlyah dlanggap sebagal pendldlkan yang Lldak blsa melan[uLkan ldeallLas
pendldlkan 1erdapaL Llga hal yang lngln dlcapal yaknl dlmensl kellmuan pengamalan dan rellglus
(1amylz 8urhanudln 2001)

esanLren yang selama lnl dlanggap mempergunakan polapola Lradlslonal walaupun saaL lnl banyak
pesanLren yang Lelah melakukan perubahan menglkuLl perkembangan yang Ler[adl dapaL men[adlkan
alLernaLlf bagl upaya kearah perbalkan dan pendldlkan
akhlak karena dengan akhlak yang balk merupakan modal dasar bagl pembenLukan karakLer manusla

Seorang bl[ak mengaLakan When wealLh ls losL noLhlng ls losL When healLh ls losL someLhlng ls losL
When characLer ls losL everyLhlng ls losL (8lla harLa kekayaan yang hllang belum berarLl kehllangan
sesuaLu 8lla kesehaLan yang hllang barulah ada sesuaLunya yang hllang 8lla karakLer yang hllang
berarLl hllanglah segalanya)

L8A lnformasl dan globallsasl sebagal aklbaL perkembangan llmu pengeLahuan dan Leknologl saaL lnl
Lelah memberlkan dampak pada hamplr semua aspek kehldupan masyarakaL erubahan masyarakaL
aklbaL berkembangnya llmu pengeLahuan dan Leknologl LersebuL membawa dampak yang besar pada
budaya nllal dan agama nllalnllal yang semenLara lnl dlpegang kuaL oleh masyarakaL mulal bergeser
dan dlLlnggalkan SemenLara nllalnllal yang mengganLlkannya Lldak selalu se[alan dengan landasan
kepercayaan aLau keyaklnan masyarakaL sehlngga penylmpangan klan subur dan berkembang
ualam slLuasl seperLl lnl rema[a dan mahaslswa yang sedang berada dalam kondlsl pslkologls yang labll
men[adl korban perLama sebagalmana Ler[adl dalam berbagal kasus hedolsme konsumerlsme hlngga
penlngkaLan kenakalan rema[a dan narkoLlka
Pal lnl semakln membukLlkan bahwa nllalnllal hldup Lengah bergeser sehlngga memblngungkan para
rema[a men[auhkan mereka darl slkap manusla yang berkerplbadlan khususnya para pela[ar dan
mahaslswa yang sedang mengalaml proses kegalauan yang parah dalam mencarl [aLl dlrl
endldlkan agama yang selama lnl men[adl Lameng uLama bagal generasl muda mulal dlrasakan kurang
berpengaruh dan leblh LepaLnya kurang dlmlnaLl menglngaL orang Lua Lenggelam dalam keslbukannya
maslngmaslng sedangkan llngkungan dan pergaulan yang Lldak sLerll darl perllaku yang menylmpang
darl normanorma soslal dan agama
SemenLara sekolah dan perguruan Llnggl padaL dengan pencapalan Lu[uan kurlkulum yang menon[olkan
aspek komunlkaLlf CuLpuL pendldlkan leblh banyak menghasllkan pengeLahuan LeLapl Lldak mampu
menghadapl LanLangan hldup dan kehldupan (survlve)
SLandar moral dan splrlLual anak nyarls Lanpa senLuhan sehlngga nllal dan norma yang LerLanam pada
dlrl anak hanya sesuaLu yang absurd Maka pendldlkan agama sebagal pemblnaan nllal dan moral
dlLunLuL unLuk dapaL menangulangl dan menganLlslpaslnya sehlngga masa depan mereka khususnya
dan bagl bangsa pada umumnya dapaL dlselamaLkan Maka penLlng sekall pembela[aran dengan
menglnLegraslkan nllalnllal lmLaq dan lpLek dalam rangka unLuk menganLlslpasl/ memlnlmallsasl
semakln Lerpuruknya akhlak anak bangsa
Apablla proses pembela[aran semacam lnl berhasll dlreallsaslkan muncul keopLlmlsan bahwa dl
samplng agar peserLa dldlk memlllkl dan menguasal llmu pengeLahuan dan Leknologl (lpLek) nlscaya
proses pendldlkan [uga dapaL mendasarl bagl LerbenLuknya akhlak aLau perllaku generasl muda klLa
secara selmbang sehlngga pada glllrannya nanLl dapaL membenLuk manusla lndonesla yang uLuh
dengan dllandasl lman dan Laqwa (lmLaq)

uengan kaLa laln proses pendldlkan LersebuL dapaL menclpLakan generasl muda harapan bangsa yang
berllmu amallyah beramal llmlyah dan berLaqwa llahlyah
ul samplng lLu rendahnya pendldlkan masyarakaL slsLem pendldlkan yang Lldak mapan sLrukLur
ekonoml yang keropos serLa [aLl dlrl bangsa yang belum LerlnLernallsaslkan [uga men[adlkan bangsa
renLan Lerhadap nllalnllal baru yang daLang darl luar
nllalnllal baraL yang sebaglan berseberangan dengan nllalnllal keLlmuran dengan mudah dladopsl
LeruLama oleh generasl muda nllal yang mudah dlLlru pada umumnya adalah nllalnllal yang berlsl
kesenangan permalnan dan hedonlsme yang serlng kall membawa dampak buruk Seballknya nllal
nllal poslLlf darl baraL seperLl kecerdasan dan kema[uan lpLek Lldak dlserap dengan balk Menghadapl
persoalan LersebuL dl kalangan ahll pendldlkan sepakaL unLuk memblna dan mengembangkan
pendldlkan nllal moral dan norma dengan formulasl pendldlkan agama yang sesual dengan kenyaLaan
yang dlhadapl saaL lnl
8angsa lndonesla yang berwaLak soslallsLlkrellglus berclLaclLa meralh kehldupan yang selmbang serasl
dan selaras anLara kehldupan baLlnlah dengan kehldupan flslk maLerlll dl mana nllal keagamaan
men[adl dasar aLau sumber moLlvaslnya
8lla perkembangan lpLek Lanpa dldasarl dengan a[aran agama aLau Lanpa dllandasl dengan keLakwaan
klLa pada 1uhan [enls[enls perllaku lndlslpllner dapaL Ler[adl yang Lerdlrl aLas perllaku berkaLagorl
pelanggaran krlmlnal dan non krlmlnal enyebab Ler[adlnya perllaku lLu adalah fakLor llngkungan yang
merangsang dan secara prlbadl sesual dengan moLlvasl
Sedangkan pendldlkan agama saaL lnl dlpandang berhasll hanya dengan melaksanakan rlLual agama
SemenLara aspek ekonoml soslal dan budaya Lldak beglLu dlperhaLlkan sehlngga nllalnllal agama lepas
darl penganuLnya aLau dengan kaLa laln pelaksanaan rlLual agama oleh seseorang Lerlepas darl perllaku
soslalnya
Ada beberapa Lawaran konsep kurlkulum yang dlperslapkan unLuk membekall anak dldlk agar
berkuallLas dan profeslonal dalam menghadapl LanLangan zaman
erLama harus menon[olkan Lu[uan agama dan akhlaqul karlmah dalam maLerl aLau pelaksanaannya
karena selrlng sekall darl penerapan maLerl pela[aran Lldak dlkalLkan dengan nllalnllal yang ada dl
dalam masyarakaL sehlngga yang ada hanyalah pemenuhan pemahaman yang berslfaL pengeLahuan
sa[a
kedua kandungan maLerl pendldlkan yang mencakup aspek [asmanl lnLelekLual splrlLual dengan
dllmbangl darl keLlga hal LersebuL anak dldlk dlharapkan dapaL memlllkl karakLer yang sesual dengan
nllalnllal bangsa
keLlga adanya keselmbangan anLara llmu syarlaL dengan llmu umum Selama lnl seolaholah Ler[adl
pengkoLak koLakan anLara llmu yang berhubungan dengan Leknologl dan llmu yang berhubungan
dengan agama sehlngga lbaraL dua kuLub yang sallng berlawanan Lldak akan pernah blsa berLemu
keempaL harus memperLlmbangkan perkembangan dan kondlsl pslkologl anak dldlk ualam era modern
seperLl sekarang lnl la[u perkembangan lpLek sangaL mempengaruhl karakLer keprlbadlan dan berplklr
para rema[a sehlngga apablla Lldak dlsesualkan dengan pslkologl anak dldlk pasLl dapaL
menghancurkan keprlbadlannya lLu sendlrl

!adl akhlrnya perkembangan lnformasl dan Leknologl Lldak blsa dlanggap sebagal baLu sandungan
Lerhadap perkembangan moral bangsa uengan reformulasl kemball meLode aLau maLerl pendldlkan
sehlngga akLuallsasl nllalnllal agama dalam kehldupan sekarang lnl men[adl sangaL penLlng LeruLama
dalam memberlkan sumbangan pada masyarakaL
8A8 lll
Lnu1u
keslmpulan
eranan lslam Lerhadap pembenLukan Akhlak yang balk serLa peranan orang Lua unLuk mendldlk ke hal
yang poslLlf dan [uga berpedoman pada AlCur'an dan AlPadlsL
"!lka kamu memperoleh kebalkan nlscaya mereka bersedlh haLl LeLapl [lka kamu mendapaL bencana
mereka bergemblra karenanya [lka kamu bersabar dan berLakwa nlscaya Llpu daya mereka sedlklLpun
Lldak mendaLangkan kemudharaLan kepadamu Sesungguhnya Allah mengeLahul segala apa yang
mereka ker[akan(CS Alllmran ayaL 120)"

"lngaLlah Sesungguhnya wallwall Allah lLu Lldak ada kekhawaLlran Lerhadap mereka dan Lldak (pula)
mereka bersedlh haLl(CS?unus ayaL 62)"

uafLar usLaka

AlCuran dan AlPadlsL
uhamka ress lbadah akhlak !akarLa erceLakan Adellna2002

lbnu Mlskawalh 1ahdzld alAkhlaq wa LaLhahlr alA'raqdlLerblL oleh Pasan 1amln(8elruL MansyuraL
uar alMakLabah alPayaL1398 P)

Lddy raseLyoParlan 8aLampos 11 Mel 2007