Anda di halaman 1dari 24

MCuLL LnCu8uSAn

1lnCkAP LAku
Cleh Mohamad lalz bln Mohamad 8ofle
Mohamad khalrul Amln bln Mohamad
1erry 8undong
MCuLL SlkCulnAMlk
Puralan
W MellhaL punca Llngkah laku manusla darlpada
fakLor dalaman lndlvldu lLu sendlrl
W 1lngkah laku dlLenLukan secara dlnamlk
melalul pendekaLan lnLrapsychlc
W Cangguan Llngkah laku menuruL model lnl
dlsebabkan oleh beberapa sebab lalLu
Masalah dalaman lndlvldu
lakLor perseklLaran yang menggangu kehldupan
lnLrapslklk seseorang
W lormulasl asal kepada model lnl dlkemukakan
oleh lreud dalam Lahun 1949
SLraLegl engurusan
W Menggunakan model pslkopendldlkan
W 1eknlk kaunsellng
W Lxpresslve Medla
W 1eknlk pengaruh Llngkah laku
kekuaLan Model slkodlnamlk
W Masalah Llngkah laku dapaL dlLanganl dengan
leblh berkesan seklranya guru memahaml
masalah dalaman murld LersebuL
W uapaL mengeraLkan perhubungan anLara guru
dengan murld
kelemahan Model slkodlnamlk
W Memerlukan [angka masa yang agak pan[ang
W Curu Lldak akan dapaL membanLu mengubah
Llngkah laku murld seklranya Lldak dapaL
memahaml masalah murld LersebuL
MCuLL 8lCllZlkAL
Puralan
W endekaLan yang dlambll dengan
menggunakan kaedah perubaLan dengan
banLuan pakar perubaLan
W 8erfokus kepada langkah pencegahan awalan
lalLu dalam Lempoh sebelum dan selepas
kelahlran kelahlran bayl
W Model lnl percaya bahawa punca gangguan
Llngkah laku lalah berpunca darlpada fakLor
perseklLaran dan [uga fakLor baka
lrlclrl Model 8loflzlkal
W 1eknlk pencegahan mellbaLkan kaedah perubaLan
sebelum aLau selepas kelahlran bayl
W Curu berLlndak sebagal pengumpul maklumaL
W MaklumaL dan anallsls guru akan dl[adlkan
ru[ukan pakar perubaLan
W Semua maklumaL dldokumenLaslkan dalam
borangborang yang Lelah dlsedlakan
SLraLegl engurusan
W kaunsellng geneLlk
W en[agaan sebelum kelahlran
W en[agaan selepas kelahlran
W u[lan perubaLan
W emakanan dan dleL yang selmbang
W 1erapl mega vlLamln
W erubaLan
kekuaLan Model 8loflzlkal
W Masalah Llngkah laku dapaL dlLanganl pada
umur yang kecll
W Masalah Llngkah laku Lldak akan LuruL berlaku
sehlngga membesar seklranya la dlkesan dan
dlubaLl pada awal umur
kelemahan Model 8loflzlkal
W Masalah Llngkah laku sangaL sukar unLuk
dlkesan
W Masalah Llngkah laku akan dlpengaruhl oleh
baka maka seseLengah lndlvldu Lldak akan
dapaL mengelakkan masalah LersebuL kerana
masalah yang dlwarlsl darl baka amaL sukar
unLuk dlelakkan
MCuLL L8SLkl1A8An
Pu8AlAn
W erseklLaran sebagal langkah lnLervensl
W unca perubahan Llngkah laku adalah
dlsebabkan oleh perubahan perseklLaran yang
dllakukan oleh manusla
W engaruh perseklLaran merupakan pengaruh
Lerbesar dalam kehldupan
S18A1LCl
W lnLervensl berpusaLkan kanakkanak
W lnLervensl berpusaLkan perseklLaran
W lnLervensl berpusaLkan kanakkanak dan
perseklLaran
W lnLervensl berpusaLkan peranLaraan anLara
kanakkanak dan perseklLaran
kLkuA1An
W keadaan yang konduslf akan mendorong
Llngkah laku yang balk
W lbu bapa dan guru dapaL memberl ker[asama
dalam mengubah Llngkah laku kanakkanak
kLLLMAPAn
W kanakkanak yang Llada lbu bapa mudah
dlpengaruhl oleh orang laln yang berada dl
perseklLarannya
W kanakkanak memerlukan pemerhaLlan darl
semasa ke semasa
MCuLL 8LPAvlC8lS1
W endekaLan salnLlflk dalam mengubah Llngkah
laku yang bermasalah
W Merupakan kaedah modlflkasl lalLu
menggunakan langkahlangkah yang
slsLemaLlk berdasarkan prlnslpprlnslp
pslkologl
W Model lnl berLu[uan mengubah Llngkah laku
seseorang darl negaLlf kepada poslLlf
W ulapllkaslkan dalam blllk dar[ah bagl
menyelesalkan masalah dlslplln dan Llngkah
laku
W 8erLeraskan 3 elemen penLlng
1 8ansangan sebarang benLuk keadaan
perseklLaran benda aLau ob[ek yang boleh
menyebabkan Llndak balas perlakuan berlaku
2 1lndak balas Llngkah laku yang Lerhasll
darlpada kewu[udan ransangan LerLenLu
3 kesan aklbaL ke[adlan yang Ler[adl ke asLas
murld selepas Llndak balas berlaku
S18A1LCl
W Modlflkasl Llngkah laku melalul
pengubahsualan dalaman aLau kendlrl
W Modlflkasl Llngkah laku melalul
pengubahsualan luaran (Modelllng)
W Modlflkasl Llngkah laku melalul proses
pemblasan
kLkuA1An
W Mengubah Llngkah laku darl negaLlf kepada
poslLlf
W ul[alankan secara slsLemaLlk
kLLLMAPAn
W Murld yang degll susuah mengubah Llngkah
laku menggunakan model lnl

Anda mungkin juga menyukai