Anda di halaman 1dari 1

Peraturan-Peraturan Kese|amatan Perkhemahan

1. 3erasa per|rerarar, peserla rerda||ar rerja||r|ar s||alurar|r, |era|- rergera|| dar rorral-
rergrorral| arlara salu sara |a|r.
2. Peserla d|Waj|o|ar rergerja|ar so|al oerjeraar d| surau pada Wa|lu yarg d|lelap|ar o|er |er
|orardar.
3. 3erua peserla d|Waj|o|ar rergrad|r|ar d|r| dar rerepal| rasa da|ar sel|ap prograr.
1. Verjaga sega|a pera|alar yarg d|sed|a|ar . 0||ararg rerosa||ar alau rer|rdar|ar pera|alar |e lerpal
|a|r.
5. 3erua p|ra| yarg ler||oal da|ar per|rerarar d||ararg rero|o| da|ar |aWasar per|rerarar dar
rerouarg sarpar d| rerala-rala lerpal.
. 0||ararg rereoarg alau rerosa||ar po|o|-po|o| yarg lerdapal da|ar |aWasar per|rerarar.
Z. Peserla |e|a|| l|da| d|oerar|ar rasu| |e |aWasar per|rerarar pererpuar dar der|||ar juga seoa|||rya
larpa |eoerarar.
8. lerda||ar serl|asa oerpa|a|ar |eras dar l|da| oo|er rera|a| se||par alau |a|r pe|||al sara ada |e
deWar ra|ar alau |e|uar dar|pada |aWasar per|rerarar.
9. 3el|ap peserla, l|da| d|oerar|ar oer|e||arar d| |uar |rerar ras|rg-ras|rg, se|epas jar 12.00 lergar
ra|ar.
10. T|da| d|oerar|ar rerarc|rg, oerouru dar rerarg|ap o|ralarg larpa |eoerarar serasa per|rerarar
11. Peserla yarg re|arggar peralurar |ese|aralar |r| a|ar d||era|ar l|rda|ar o|er JaWalar|uasa
Kese|aralar/urusel|a.
12. T|da| d|oerar|ar reroe|| ra|arar dar r|rurar dar| |uar serasa per|rerarar.
13. T|da| d|oerar|ar |e|uar dar| |aWasar per|rerarar |ecua|| serasa a|l|v|l| rasr|.
11. Perjagaar d|r|/pera|alar/rarla perserd|r|ar per|u d|oer| |eularaar.
15. A|l|v|l| pergguraar a|r dar ap| per|u d|ja|ar|ar d| oaWar perye||aar/pergaWasar dar
rerdapal |eoerarar dar| p|ra| oer|eraar.
1. Pergguraar pera|alar oeroaraya rerda||ar d| oaWar perye||aar dar pergaWasar p|ra|
oerlarggurgjaWao.
1Z. T|da| d|oerar|ar oer|rlera|s| dergar orarg |uar larpa |eoerarar dar| p|ra| pergarjur.
18. Peralurar-peralurar |a|r rergera| |ese|aralar a|ar d|ra||ur|ar dar| serasa |e serasa j||a d|l|||r|ar
per|u.
Ada|ar saya...................larur......... a|ar reralur| sega|a peralurar-
peralurar yarg lerseoul d| alas.

Yarg oerar, 0|sar|ar o|er

........... ............
Nara:............. Ker Korardar