Anda di halaman 1dari 15

1 Dimuatturun dari www.sejarahspm.

com
NO KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN : :

1249/1 Sejarah Kertas 1 Okt / Nov 2011 1 jam JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN DENGAN KERJASAMA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011

SEJARAH Kertas 1 Masa : Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3. 4. 5.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

1249/2 @ 2011 Hak Cipta MPSM Kelantan

[Lihat Halaman sebelah SULIT

2 Dimuatturun dari www.sejarahspm.com


ARAHAN : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.

Pendidikan diberi penekanan oleh kerajaan Mesir Purba untuk melahirkan A. B. C. D. buruh mahir tentera berilmu jurutulis terlatih pendeta berwibawa

Maklumat berikut merujuk kepada hasil sastera tamadun Mesopotamia Epik Gilgamesh

Apakah kandungan hasil sastera tersebut? A B C D Menggambarkan sistem ekonomi Menghuraikan ilmu geometri Menerangkan falsafah hidup Menceritakan negara kota

Mengapakah Shih Huang Ti menghapuskan pengaruh golongan bangsawan? A. B. C. D. Mengukuhkan kedudukan Mendapat sokongan rakyat Memajukan ekonomi negara Membentuk sistem demokrasi

Mengapakah dua orang konsul dilantik mengetuai pentadbiran di Rom? A B C D Menyekat pengaruh gereja Mengimbangi kuasa pemerintah Memperkukuh kedudukan tentera Mengelakkan penjajahan asing

1249/2 @ 2011 Hak Cipta MPSM Kelantan

[Lihat Halaman sebelah SULIT

3 Dimuatturun dari www.sejarahspm.com

Rajah berikut berkaitan dengan pelabuhan maritim pada zaman kerajaan awal di Tanah Melayu.

x
Apakah X ? A. Pelabuhan kerajaan B. Pelabuhan pembekal C. Pelabuhan entrepot D. Pelabuhan negeri

Jenderam Hilir Klang

Peta berikut menunjukkan empayar Srivijaya abad ke -13 Masehi.

Mengapakah Srivijaya berjaya menguasai kawasan tersebut? A Mempunyai kekuatan tentera laut B Menjalin kerjasama dengan Siam C Menerima bantuan tentera asing D Mendapat perlindungan China

1249/2 @ 2011 Hak Cipta MPSM Kelantan

[Lihat Halaman sebelah SULIT

4 Dimuatturun dari www.sejarahspm.com


7 Pernyataan berikut merujuk kepada amalan masyarakat Jahiliah. Menanam bayi perempuan hidup-hidup

Mengapakah amalan tersebut dilakukan? A B C D Kemiskinan hidup Korban kepada tuhan Menjaga maruah keluarga Mengurangkan tanggungan

Maklumat berikut merujuk kepada wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun 610 Masehi. Surah al-Alaq ayat 1-5

Apakah perintah Allah dalam ayat tersebut? A B C D Kewajipan membaca Kepentingan dakwah Pembentukan negara Perpaduan masyarakat

Jadual berikut berkaitan dengan Perjanjian Aqabah Kedua.

Tahun Pihak yang terlibat

622 Masehi Nabi Muhammad s.a.w Wakil Aus dan Khazraj

Apakah kesan perjanjian tersebut? A B C D Pelantikan Khulafa al- Rasyidin Penentangan puak Quraisy Penamatan zaman Jahiliah Penghijrahan umat Islam

1249/2 @ 2011 Hak Cipta MPSM Kelantan

[Lihat Halaman sebelah SULIT

5 Dimuatturun dari www.sejarahspm.com


10 Maklumat berikut merujuk kepada tindakan Nabi Muhammad s.a.w selepas berhijrah ke Madinah. Membina Masjid Nabawi

Mengapakah masjid tersebut dibina ? A B C D Pusat aktiviti masyarakat Menunjukkan kewibawaan Tempat penyimpanan harta Lambang keagungan kerajaan

11

Khalifah Abu Bakar al-Siddiq telah memperkenalkan bayaran gaji kepada tentera. Sumber bayaran gaji tersebut diperoleh daripada A. B. C. D. hasil cukai kutipan jizyah pungutan zakat rampasan perang

12

Jadual berikut berkaitan dengan Kerajaan Turki Uthmaniyah.

Tahun 1301 Masehi

Peristiwa Uthman Ertughrul berjaya menumpaskan tentera Byzantine

Apakah kesan peristiwa tersebut? A. B. C. D. Penamatan Perang Salib Penyatuan tentera ghazi Pengasasan sistem monarki Penaklukan Constantinople

1249/2 @ 2011 Hak Cipta MPSM Kelantan

[Lihat Halaman sebelah SULIT

6 Dimuatturun dari www.sejarahspm.com


13 Rajah berikut berkaitan dengan bukti kewujudan kerajaan Islam di Asia Tenggara.

Penemuan batu nisan bertarikh 1039 Masihi Sebuah prasasti bertarikh 1025 Masihi

Apakah X ? A. B. C. D. Melaka Champa Demak Kedah Tua

14

Mengapakah bahasa Melayu menjadi bahasa lingua-franca di Kepulauan Melayu pada abad ke-17 ? A. B. C. D. Kedatangan agama Islam Penerapan unsur budaya Kewujudan pusat terjemahan Perkembangan bahasa Sanskrit

15

Maklumat berikut berkaitan gelaran sultan setelah kedatangan Islam ke Tanah Melayu.

Zillullah fil alam Zillullah fil ardh

Apakah tujuan penggunaan gelaran tersebut ? A B C D Kemasyhuran Kewibawaan Keberanian Ketaatan

1249/2 @ 2011 Hak Cipta MPSM Kelantan

[Lihat Halaman sebelah SULIT

7 Dimuatturun dari www.sejarahspm.com


16. Maklumat berikut berkaitan amalan masyarakat Melayu tradisional.. Semangat gotong royong

Apakah nilai yang ditekankan dalam amalan tersebut ? A B C D Kegigihan Perpaduan Bersyukur Kebanggaan

17.

Jadual berikut merujuk kepada peristiwa yang berlaku semasa Revolusi Perindustrian di Eropah. Abad Ke-19 Peristiwa Pergerakan Luddite

Mengapakah peristiwa tersebut berlaku ? A B C D Menuntut kenaikan gaji Meminta pengecualian cukai Membantah penggunaan mesin Menghalang penubuhan kesatuan

18

Maklumat berikut berkaitan slogan imperialis Barat pada abad ke-19.

The white mans burden Mission civilisatrice

Mengapakah slogan tersebut digunakan ? A B C D Mewujudkan kerajaan pusat Tugas mengembangkan ekonomi Tanggungjawab menyebar tamadun Memperkenalkan undang-undang baru

1249/2 @ 2011 Hak Cipta MPSM Kelantan

[Lihat Halaman sebelah SULIT

8 Dimuatturun dari www.sejarahspm.com


19 Senarai berikut berkaitan syarikat perwakilan yang terlibat dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu pada abad ke-20 Harrisons and Crossfield Guthrie Sime Darby

Syarikat tersebut dapat dikaitkan dengan aktiviti A B C D perlombongan pengangkutan perladangan perbankan

20

Rajah berikut berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam kegiatan kewangan di Tanah Melayu

Pemodal Mempunyai pertalian rapat dengan British Penaja kepada peminjam

Apakah X ? A B C D 21 Kangani Komprador Kangcu Kheh-tau

Rajah berikut berkaitan perubahan sistem pentadbiran di Thailand pada tahun 1932

Raja berkuasa mutlak Apakah kesan perubahan tersebut? A B C D Penduduk peribumi tersisih Peningkatan kemasukan imigran Pentadbiran diketuai pegawai Barat Pengaruh pembesar tradisional merosot

Raja berperlembagaan

1249/2 @ 2011 Hak Cipta MPSM Kelantan

[Lihat Halaman sebelah SULIT

9 Dimuatturun dari www.sejarahspm.com


22 Jadual berikut berkaitan karya kesusasteraan di Asia Tenggara pada abad ke-20.

Negara Tanah Melayu Indonesia

Karya kesusasteraan Putera Gunung Tahan Kerikil-kerikil Tajam

Bagaimanakah karya tersebut membangkitkan semangat nasionalisme? A B C D Menghapuskan buta huruf Mengkritik pemimpin tempatan Membangkitkan semangat jihad Menyampaikan mesej kesengsaraan

23

Rajah berikut berkaitan faktor penentangan pembesar tempatan terhadap British. Naning dijadikan wilayah takluk Kebangkitan Dol Said

X
Apakah X ? A B C D Pembayaran ufti Pembinaan balai polis Pengenalan peraturan tanah Penghapusan sistem hamba

1249/2 @ 2011 Hak Cipta MPSM Kelantan

[Lihat Halaman sebelah SULIT

10 Dimuatturun dari www.sejarahspm.com


24 Senarai berikut berkaitan persatuan negeri di Tanah Melayu. Kesatuan Melayu Perak Kesatuan Melayu Selangor Kesatuan Melayu Pahang

Apakah matlamat penubuhan persatuan tersebut? I. II. III. IV. A B C D Memperjuangkan hak Memupuk perpaduan Menggabungkan ideologi Menuntut kemerdekaan

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

25

Senarai berikut merujuk kepada tokoh yang telah berjaya membina negara bangsa di Eropah. Count Camillo Benso di Cavour Otto Eduard Von Bismark

Apakah amalan yang digunakan oleh tokoh tersebut? A B C D 26 Demokrasi Diplomasi Rundingan Realpolitik

Senarai berikut berkaitan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka Apakah X ? A B C D Wilayah pengaruh Kegiatan ekonomi Sistem pentadbiran Kekuatan tentera
[Lihat Halaman sebelah SULIT

Kerajaan Rakyat X

1249/2 @ 2011 Hak Cipta MPSM Kelantan

11 Dimuatturun dari www.sejarahspm.com


27 Maklumat berikut berkaitan resolusi yang dikeluarkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kepada negara-negara kolonial. Piagam Atlantik 1945

Apakah gesaan piagam tersebut? A B C D Pembentukan negara berkecuali Menghapuskan pemerintahan tentera Pelaksanaan dekolonisasi Menamatkan sistem feudal

28

Jadual berikut berkaitan tindakan Vyner Brooke di Sarawak. Tahun 1946 Peristiwa Penyerahan Sarawak kepada British

Mengapakah rakyat Sarawak menentang tindakan tersebut ? A B C D 29 Penguasaan ekonomi orang Cina Kemerosotan kuasa pembesar Bercanggah dengan Perlembagaan 1941 Menghapuskan sistem feudal

Senarai berikut merupakan pertubuhan politik yang muncul sebelum pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 Parti Kebangsaan Melayu Malaya Angkatan Pemuda Insaf Angkatan Wanita Sedar

Apakah persamaan pertubuhan tersebut ? A B C D Menentang konsep Melayu Raya Membantah kerakyatan terbuka Membentuk negara komunis Menyokong Malayan Union
[Lihat Halaman sebelah SULIT

1249/2 @ 2011 Hak Cipta MPSM Kelantan

12 Dimuatturun dari www.sejarahspm.com


30 Tokoh berikut berperanan mengemukakan idea dalam pentadbiran negara pada tahun 1951 Dato Onn Jaafar Sir Henry Gurney

Apakah persamaan idea tokoh tersebut ? A B C D Mencadangkan Sistem Ahli Membentuk Malayan Union Merangka Perlembagaan Rakyat Melaksanakan pembentukan Malaysia

31

Apakah peranan Suruhanjaya Reid yang ditubuhkan pada Mac 1956? A. B. C. D. Membentuk kabinet Melaksanakan pilihan raya Menetapkan tarikh kemerdekaan Merangka perlembagaan

32

Jadual berikut merujuk kepada jawatankuasa yang ditubuhkan oleh kerajaan British

semasa penubuhan Malaysia.


Tahun 1962 Suruhanjaya Suruhanjaya Cobbold

Apakah peranan suruhanjaya tersebut ? A B C D Meninjau pendapat rakyat Merangka perlembagaan negara Menjalankan pilihan raya umum Menetapkan tarikh kemerdekaan

1249/2 @ 2011 Hak Cipta MPSM Kelantan

[Lihat Halaman sebelah SULIT

13 Dimuatturun dari www.sejarahspm.com 33 Apakah perkara yang dipersetujui dalam rundingan berikut ? Tahun 1966 Rundingan Malaysia dengan Indonesia

A B C D

Membina negara baru Membentuk pakatan tentera Menamatkan pemberontakan Memulihkan hubungan diplomatik

34

Rajah berikut menerangkan bidang kuasa Kerajaan Negeri. Undang-undang Islam

Senarai Negeri

Kerajaan Tempatan X

Apakah X? A B C D Pertahanan Pertanian Perusahaan Pengangkutan

35.

Di bawah Undang-undang X , Yang di-Pertuan Agong diberikan kuasa untuk A B C D melucutkan darjah kebesaran mentauliahkan duta negara mengisytiharkan darurat melantik jemaah menteri

1249/2 @ 2011 Hak Cipta MPSM Kelantan

[Lihat Halaman sebelah SULIT

14 Dimuatturun dari www.sejarahspm.com


36 Maklumat berikut berkaitan dengan bidang kuasa badan pelaksana di Malaysia. Ditadbir lembaga pengarah Mempunyai kuasa autonomi Peruntukan kewangan sendiri

Apakah X? A B C D Jabatan Kerajaan Badan Berkanun Majlis Angkatan Tentera Suruhanjaya Kehakiman

37

Apakah bidang yang diberi tumpuan dalam Rancangan Malaysia Keempat ? A. B. C. D. Perindustrian kecil Perusahaan berat Pertanian ladang Pelancongan domestik

38

Maklumat berikut berkaitan dengan dasar pembangunan ekonomi negara

Pembangunan in-situ

Mengapakah dasar tersebut dilaksanakan? A. B. C. D. Memastikan keberkesanan projek perindustrian Meningkatkan kecekapan guna tenaga Memajukan ekonomi luar bandar Memulihkan kawasan berproduktiviti rendah

1249/2 @ 2011 Hak Cipta MPSM Kelantan

[Lihat Halaman sebelah SULIT

15 Dimuatturun dari www.sejarahspm.com


39 Apakah kesan pembunuhan tokoh berikut?

Archduke Franz Ferdinand dan Isterinya Dutchess Sophie

A. B. C. D.

Perang Dingin berlaku Pembentukan Blok Dunia Pengeboman Pearl Harbour Perang Dunia Pertama meletus

40

Jadual berikut berkaitan dengan Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM).

Tahun 1989

Peristiwa Mengisytiharkan Deklarasi Langkawi

Apakah persetujuan yang dicapai dalam deklarasi tersebut ? A. B. C. D. Mengatasi masalah pencemaran Membasmi penyalahgunaan dadah Membentuk pakatan ekonomi Meningkatkan taraf hidup

KERTAS SOALAN TAMAT

1249/2 @ 2011 Hak Cipta MPSM Kelantan

[Lihat Halaman sebelah SULIT