Anda di halaman 1dari 5

Pu8unCAn uASA8 nLCA8A

uLnCAn kCnS1l1uSl

LnCL81lAn uASA8 nLCA8A
Adalah pandangan fllsafaL mengenal negara
A[aran lnl serlng dlsebuL dengan
ldlologl adalah nllalnllal dasar (hasll konsensus) yang lngln dlwu[udkan dl dalam negara Lsb
ldlologl selalu berupa gagasangagasan yang memlllkl slfaLslfaL pokok
a Cagasangagasan dalam ldlologl berslfaL slsLemaLls
b Cagasangagasan lLu berfungsl aLau dlpergunakan oleh penganuLnya sebagal pedoman dalam
kehldupan bernegara
c Cagasangagasan yang ada dalam sebuah ldlologl maslh berupa gagasan dasar aLau umum
sehlngga memerlukan pen[abaran agar blsa dllaksanakan

Su8S1AnSl uASA8 nLCA8A
1 Llberallsme
2 Soslallsme
3 Marxlsme
4 ancaslla
Ll8L8ALlSML
W kebebasan manusla adalah nllal uLama dalam a[aran
Llberallsme
W A[aran moral Llberallsme adalah pengakuan aLas hakhak asasl
manusla seperLl kebebasan hak kemullaan dan hak hldup
manusla
W A[aran pollLlk Llberallsme adalah pengakuan aLas hakhak
asasl pollLlk seperLl hak berserlkaL berkumpul hak
mengeluarkan pendapaL secara llsan maupun LerLulls hak
parLlslpasl
W A[aran ekonoml Llberallsme adalah kebebasan semakslmal mungkln
bagl per[uangan kepenLlngan maslngmaslng lndlvldu

SCSlALlSML
A[aran moral Soslallsme adalah bahwa manusla pada dasarnya adalah mahluk kreaLlf dan dapaL
memperoleh kebahaglaan serLa kepuasan melalul ker[asama
A[aran ekonoml soslallsme adalah
W enghapusan aLau pembaLasan hak mlllk prlbadl aLas alaLalaL produksl pengambllallhan alaL
alaL produksl oleh negara
W erllndungan bagl kaum buruh Lerhadap penghlsapan kemlsklnan
W engawasan negara Lerhadap perusahaanperusahaan monopoll pengembangan perusahaan
perusahaan mlllk negara
A[aran pollLlk soslallsme adalah bahwa demokrasl dengan slsLem saLu parLal maslh berlaku
karena a[aran lnl memang menerlma kemungklnan Lerwu[udnya masyarakaL Lanpa kelas
Ada 2 allran soslallme yalLu soslallsme yang dlpengaruhl Marxlsme dan soslallsme non Marxls
(soslallsme demokraLls)
MA8xlSML/kCMunlSML
nllalnllal yang Lerkandung dalam komunlsme adalah
W Monlsme yalLu pandangan yang menolak adanya golongan golongan aLau keanekaragaman
dalam masyarakaL
W kekerasan merupakan alaL yang sah unLuk mencapal Lu[uan negara yalLu Lerwu[udnya
masyarakaL Lanpa kelas
W negara merupakan alaL unLuk mencapal komunlsme sehlngga
semua alaL negara dlpergunakan unLuk mewu[udkan komunlsme
W rlnslp moral uLama komunlsme adalah bahwa segala [alan dlanggap
halal asal membanLu mencapal Lu[uan
W SeLlap benLuk asll komunlsme pasLl aLhels karena komunlsme
berdasarkan maLerlallsme yang menyangkal adanya [lwa rohanl dan
1uhan

AnCASlLA
W ada haklkaLnya manusla sebagal mahluk lndlvldu maupun mahluk soslal ?ang arLlnya
kebebasan lndlvldu Lldak merusak semangaL ker[asama anLarwarga namun ker[asama
anLarwarga [uga Lldak boleh memaLlkan kebebasan lndlvldu SlsLem demokrasl Lldak langsung
aLau demokrasl perwakllan
W SlsLem ekonoml kerakyaLan dlmana kese[ahLeraan
rakyaL men[adl Lu[uan uLama
lunCSl uASA8 nLCA8A
1 uasar berdlrl dan Legaknya negara
2 uasar keglaLan penyelenggaraan negara
3 uasar parLlslpasl warga negara
4 uasar pergaulan anLarwarga negara
3 uasar dan sumber hukum naslonal
LnCL81lAn kCnS1l1uSl
1 ualam arLl yang luas konsLlLusl adalah hukum LaLa negara yalLu keseluruhan aLuran dan
keLenLuan (hukum) yang menggambarkan slsLem keLaLanegaraan suaLu negara
2 ualam arLl Lengah konsLlLusl adalah hukum dasar yalLu keseluruhan aLuran dasar balk yang
LerLulls maupun yang Lldak LerLulls
ualam arLl semplL konsLlLusl adalah undangundang uasar yalLu saLu aLau beberapa dokumen
yang memuaL aLuranaLuran yang berslfaL pokok
kuuuukAN kON51l1u5l
1 konsLlLusl sebagal dasar negara
2 konsLlLusl sebagal hukum LerLlnggl
5llA1 kON51l1u5l
1 kaku apablla konsLlLusl hanya dapaL dlubah melalul prosedur yang berbeda dengan prosedur
pembuaLan undangundang blasa
2 Supel [lka dapaL dlubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur pembuaLan undang
undang
lunCSl kCnS1l1uSl
1 MenenLukan dan membaLasl kekuasaan pemerlnLah
2 Men[amln hakhak asasl warga negara
Su8S1AnSl/lSl kCnS1l1uSl
1 ernyaLaan LenLang gagasangagasan pollLlk moral dan keagamaan
2 keLenLuan LenLang sLrukLur organlsasl negara
3 keLenLuan LenLang perllndungan hakhak asasl manusla
4 keLenLuan LenLang prosedur mengubah undangundang dasar
Larangan mengubah slfaL LerLenLu darl undangundang dasar
Pu8unCAn uASA8 nLCA8A uAn kCnS1l1uSl
rlnslpprlnslp dasar yang ada dl negara agar men[adl operaslonal maka harus dl[abarkan ke
dalam berbagal aLuran hukum dl negara yang bersangkuLan en[abaran dasar negara lLu
dllakukan melalul konsLlLusl
Pu8unCAn uASA8 nLCA8A uLnCAn kCnS1l1uSl ul lnuCnLSlA
asalpasal dalam uuu 1943 adalah pen[abaran darl pokokpokok plklran yang ada dalam
embukaan uuu 1943
ConLoh
1 Slla perLama dl[abarkan dl pasal 29 uuu 1943 pasal 28 (uuu 1943 amandemen)
2 Slla kedua dl[abarkan dl pasalpasal yang memuaL mengenal hak asasl manusla
3 Slla keLlga dl[abarkan dl pasal 18 pasal 33 pasal 36 uuu 1943
4 Slla keempaL dl[abarkan pada pasal 2 sd 24 uuu 1943
Slla kellma dl[abarkan pada pasal 33 dan 34 uuu 1943
lSl uAn kLuuuukAn LM8ukAAn uuu 1943
embukaan uuu 1943 memuaL pokokpokok plklran sebagal berlkuL
1 kemerdekaan adalah hak segala bangsa segala benLuk pen[a[ahan harus dlhapuskan dan
bangsa lndonesla perlu membanLu bangsabangsa laln yang lngln merdeka
2 er[uangan bangsa lndonesla Lelah sampal kepada saaL yang LepaL unLuk memproklamaslkan
kemerdekaan kemerdekaan bukanlah akhlr per[uangan perlu upaya menglsl kemerdekaan
3 kemerdekaan yang yang dlperoleh oleh bangsa lndonesla dlyaklnl sebagal 8ahmaL Allah ?Mk
bahwa kemerdekaan lndonesla dlmoLlvasl [uga oleh kelnglnan luhur unLuk men[adl bangsa yang
bebas darl pen[a[ahan
1erdapaL Lu[uan negara mengaLur kehldupan negara benLuk pemerlnLahan dan dasar negara
kLuuuukAn LM8ukAAn uuu 1943
embukaan uuu 1943 memuaL pokokpokok kaldah fundamenLal sehlngga embukaan Lsb
merupakan sumber LerLlb hukum lndonesla
karena muaLannya yang beglLu penLlng lLulah maka kedudukan embukaan uuu 1943 leblh
Llnggl darl baLang Lubuhnya
ualam proses amandemen uuu 1943 M8 sepakaL Lldak merubah embukaan uuu 1943 yang
LerLuang dalam kesepakaLan dasar sbb
1 1ldak merubah embukaan uuu 1943
2 1eLap memperLahankan negara kesaLuan 8epubllk lndonesla
3 MemperLegas slsLem pemerlnLahan presldenslal
4 en[elasan uuu 1943 dlLladakan serLa halhal normaLlf dalam pen[elasan dlmasukkan kedalam
pasalpasal
erubahan uuu 1943 dllakukan dengan cara adendum (memperLahankan naskah asllnya)
Pu8unCAn uASA8 nLCA8A
uAn kCnS1l1uSlulsusun oleh
1uwl nur lsma Pandayanl
2kunLl 1akklyah
3lmam 1abronl
4Abdul 8obl ?aslr
3vlcky Anugerah


SMA nLCL8l 2 Sl1u8CnuC
1APun A!A8An 2010 2011