Anda di halaman 1dari 20

(A).

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


Latar Belakang
1. Gagasan ke 3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya pendidikan Negara memberi penekanan kepada : Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warganegara yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab. 2. Teras ke 2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan: Dasar membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni. Matlamat memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerap nilai

3.

Oleh itu, kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa releven bagi melahirkan modal insan yang seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan. Sejarah Kurikulum Sekolah Rendah 1983 1993 2003 2011 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) KBSR (semakan) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Transformasi Kurikulum
Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. BENT UK

BAHA N PENGURUSA N KURIKULUM PENTAKSIR AN

ORGANIS ASI KANDUNG AN

KSS R

PEDAGO GI

PERUNTUKA N MASA

Hasrat Pendidikan
-

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Wawasan 2020 Rangka Rancangan Jangka Panjang Murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi: Berilmu Pengetahuan Berketrampilan Percaya kepada Tuhan Berakhlak Mulia Berkeyakinan Independent learner

Cabaran Abad Ke-21 Model Baru Ekonomi (MBE) Teori Pembelajaran 4 Pillars of Education

Global Player:

Daya Saing Daya Tahan Kemahiran Berkomunikasi Jati Diri

Warga Negara Bertanggung jawab : Berbudi Bersatu padu Patriotik Adil Penyayang Berbakti

Pekerja Berilmu: Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi Creator of Technology Belajar Sepanjang Hayat

CIRI MODAL INSAN (SEKOLAH RENDAH)


Pada akhir peringkat pendidikan rendah, murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian. Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut: Penguasaan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira Kemahiran menaakul, kreatif dan inovatif Kesedaran kesejahteraan diri (fizikal dan mental) Percaya kepada tuhan, berakhlak mulia dan amalan nilai murni Jati diri dan semangat patriotisme Memahami dan menghayati budaya nasional

KONSEP KURIKULUM TRANSFORMASI SEKOLAH RENDAH


Berteraskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) Berasaskan Prinsip KBSR: Pendekatan bersepadu Perkembangan individu secara menyeluruh Peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid Pendidikan seumur hidup

BENTUK KURIKULUM TRANSFORMASI Komunikasi Penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi

Sains & Teknologi - Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap

Perkembangan Fizikal & Estetika - Perkembangan jasmani dan kesihatan


untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi

Kerohanian, Sikap & Nilai - Penghayatan amalan agama, kepercayaan,


sikap dan nilai

Kemanusiaan - Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan


alam sekitar setempat, negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan

Keterampilan Diri - Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui


aktiviti kurikulum dan kokurikulum

KEMAHIRAN NILAI TAMBAH / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

KURIKULUM BERASASKAN STANDARD


Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran
Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Contoh Standard Kandungan & Standard Pembelajaran


Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahasa Malaysia
Mendengar, memahami dan memberi respon terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul

Bahasa Malaysia
Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.

Bahasa Inggeris
Able to express personal response to literary texts

Bahasa Inggeris
Able to respond to: a. Book covers b. Pictures in books c. Characters with guidance

Matematik
Menama dan menentukan nilai nombor

Matematik
Menamakan nombor hingga 100: a. Membilang objek dalam kumpulan. b. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.

Mengapa Standard?

Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan. Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas. Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning). Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran. Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah .

Organisasi KSSR Tahap I dan Peruntukan Masa


MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) MODUL SK SJKC SJKT

MODUL TERAS ASAS


1 2 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina 3 Bahasa Tamil Pendidikan Islam 4 Pendidikan Moral 5 6 7 Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matematik 60 30 180 60 30 180 60 30 180 180 120 120 360 360 300 300 150 360 300 150

MODUL TERAS TEMA

Dunia Seni Visual 8 Dunia Muzik Dunia Sains dan Teknologi

60 60 60

60 60 60

60 60 60

MODUL ELEKTIF
9 BCSK/BTSK/B. Arab/B. Iban* Perhimpunan Jumlah 30 1410 90 30 1410 30 1410

Bahan Kurikulum 1. Dokumen Kurikulum Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2. Buku Teks Berpendekatan Modular

Pedagogi Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri Pembelajaran Akses Kendiri Pembelanjaran Secara Konteksual Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pengajaran Berasaskan Masa Depan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komuinikasi (TMK)

Pentaksiran P&P Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran

Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai

Bersifat autentik dan holistik

Kesimpulan
Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21; Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan; dan Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan

(B).

LAWATAN PENYELIAAN & PEMANTAUAN BERKELOMPOK SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

A. Modus Operandi 1. Semua pegawai dibahagikan kepada 2 kumpulan dan diketuai oleh :Kumpulan A - Tuan Mohd. Isah Bin Ismail - Ketua Sektor Pengurusan Akademik Kumpulan B - En. Mohd. Saflan Bin Abd, Manaf (senarai lengkap dilampir) 2. Setiap kumpulan terdapat seorang penolong ketua, jika ketua kumpulan tidak dapat hadir secara automatik penolong akan mengambil alih tugas ketua. 3. Urusetia setiap kumpulan dilantik secara bergilir. 4. Urusetia diminta menghubungi pihak sekolah yang akan dilawati selewat-lewatnya 2 minggu sebelum tarikh lawatan. Hubungi ketua dan ahli dalam kumpulan sebagai peringatan. Surat menyurat diuruskan oleh setiausaha. 5. Urusetia perlu mendapatkan sampul kecil dari setiausaha yang mengandungi :i. Senarai kehadiran pegawai ii. Borang rumusan pemantauan iii. Borang pencerapan P & P guru Instrumen penyeliaan dan pemantauan gunakan instrument bidang masingmasing 6. Semua pegawai diminta berada di sekolah selewat-lewatnya jam 8.30 pagi dan melapor kepada Guru besar atau Pengetua. 7. Sessi lawatan boleh dimulakan dengan taklimat pihak sekolah atau ketua kumpulanjika ada atau jika perlu 8. Pemantauan & penyeliaan dijalankan 9. Semua ahli lawatan memberikan pelaporan kepada ketua. Pelaporan dibuat oleh ketua dan ahli rombongan kepada pentadbir sekolah dan jika perlu kepada semua guru. 10. Urusetia diminta memulangkan sampul kecil yang semua borang lengkap berserta rumusan pelaporan kepada setiausaha selewat-lewatnya selepas 2 minggu tarikh pemantauan. 11. Setiausaha akan menghantar salinan rumusan pelaporan kepada :- Ketua Sektor Pengurusan Akademik - Guru besar / Pengetua sekolah berkenaan *pihak sekolah perlu memberi tindak balas kepada Unit Kurikulum - Ketua Unit Kurikulum

JPNS dalam masa 2 minggu selepas pelaporan diserahkan. Senarai Tugasan Fail LPPBSPA

Bil

Pegawai yang terlibat

Aspek yang dipantau

Catatan

Ketua Kumpulan

Fail Jawatan Kuasa Kurikulum Buku Rekod Mengajar Guru Besar atau Pengetua Rekod penghantaran Buku Rekod Mengajar guru Rekod Kehadiran guru Pelan Strategik sekolah

Penolong Ketua Kumpulan

Buku Rekod Mengajar GPK ( Akademik, HEM, Koko ) Fail Pencerapan P & P Fail Latihan Perkembangan Staf Fail Peperiksaan Dalaman & Awam Fail Semakan Buku Latihan & Buku Nota Jadual waktu Kelas & Persendirian

Pegawai Akademik lain

Pencerapan P & P Buku Rekod Mengajar Guru Mata pelajaran Fail Panitia Mata pelajaran Buku Nota & Latihan murid

Bengkel / Makmal / Bilik-bilik Khas Kelas Pra sekolah Kelas Pemulihan Khas / Pemulihan Program-program Khas KPM & JPNS - KRK - LINUS - STF - PROBIM / PROTIM - dan lain-lain

ANALISIS BILANGAN SEKOLAH DAN GURU YANG DICERAP DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN(P & P) PADA 10 OGOS 2010 BIL SEKOLAH SR SM JUMLAH SEKOLA H BIL GURU DI CERAP SR SM JUMLAH GURU

BIL

NAMA PEMANTAUAN

1 PEMANTAUAN SPA 2 BIDANG BAHASA 3 BIDANG SAINS KEMASYARAKATAN

19 13 4 2 12 3 146 199

3 4 3 2 22 11 5 50

22 17 7 4 34 14 151 249

97 65 25 5 14 3 143 352

20 20 16 7 48 11 11 133

117 85 41 12 62 14 154 485

4 BIDANG SAINS / MATEMATIK 5 BIDANG TEK. VOKASIONAL 6 7 BIDANG ICT & PENGKOMPUTERAN PEMANTAUAN INDIVIDU (PROGRAM) JUMLAH KESELURUHAN

Rumusan Pelaporan
Lawatan Penyeliaan & Pemantauan Sektor Pengurusan Akademik 2010

Pengurusan Kurikulum 1. Buku Rekod Mengajar Ramai guru yang tidak mencatatkan refleksi atau impak selepas setiap P&P atau penulisannya terlalu subjektif , tiada ukuran untuk dijadikan panduan Kebanyakan guru mencatatkan aktiviti dalam penulisan rancangan harian terlalu ringkas Aktiviti yang dicatat tanpa mengambilkira tahap pencapaian murid. Kebanyakan guru tiada catatan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) hanya menyertakan cetakan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) sebagai RPT. Melampirkan RPT dan Sukatan Pelajaran yang telah lusuh atau tulisan yang tidak terang /sukar dibaca. Ada yang mencatatkan disimpan pada fail yang berasingan tetapi tidak disertakan untuk rujukan, ianya sepatutnya mudah diakses bila diperlukan Helaian Rekod Penghargaan, Pertemuan Profesional dan Aktiviti Guru tiada catatan , ianya memudahkan pihak pentadbir untuk membuat penilaian prestasi. Ada guru yang tidak membawa Buku Rekod Mengajar satu kesalahan. Guru perlu menghayati nota dan catatan yang disertakan dimuka hadapan BRM sebagai panduan dan rujukan.

2. Proses Pengajaran & Pembelajaran Guru masih menggunakan cara tradisional penyampaian yang tidak menarik dan mencatat atas papan tulis. 9 kaedah pedagogi baru yang diperkenalkan tidak digunakan. Kaedah yang digunakan kaedah yang berpusatkan guru. Guru banyak menggunakan kaedah ceramah ( lecture) tanpa mengambilkira tahap pencapaian dan kebolehan murid. Setiap P&P perlu dimulakan dengan set induksi yang relevan agar dapat menarik minat dan perhatian murid untuk dikaitkan dengan pelajaran yang akan diajar.Aktiviti yang menarik yang ada hubung kait dengan pelajaran dan aktiviti pengukuhan . Guru sering menggunakan aktiviti mebaca buku teks secara bergilir didalam kelas . Kaedah ini tidak sesuai untuk matapelajaran Sains, Kajian Tempatan , Kemahiran Hidup dan matapelajaran lain selain dari Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Kemudahan ICT makmal komputer, course ware, Astro ( TV Pendidikan) dengan pendekatan yang lebih menarik tidak digunakan dengan meluas. Penggunaan ABM / BBM terlalu minimum menyebabkan proses P&P membosankan dan kurang berkesan. Aktiviti amali untuk matapelajaran Sains dan Kemahiran Hidup kurang dijalankan. Murid hanya belajar secara teori atau maya sahaja. Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) ditempat mengajar kelas peperiksaan tanpa memberikan bimbingan terlebih dahulu. GSTT perlu diberi bimbingan dan tunjukajar oleh guru-guru berpengalaman dan terlatih. Pencerapan rakan sebaya, ketua panitia dan pentadbir perlu diamalkan dengan berjadual, berkala dan konsisten untuk membantu dan memberi komen membina

P&P Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tidak dipisahkan . Guru yang mengajar bukan guru opsyen dan silih berganti setiap tahun dan ramai. Diajar tanpa mengikut sukatan pelajaran yang betul. Peralatan kurang seperti ragbi, hoki dan badminton. P & P Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Muzik tiada bilik Muzik Khas menyebabkan menganggu kelas yang berdekatan. Guru yang mengajar bukan guru opsyen menyebabkan kemahiran dan pengetahuan guru terhad. Bilik muzik sering diletakkan di tingkat atas menyebabkan guru dan pelajar menghadapi kesukaran memindahkan peralatan bila diperlukan untuk membuat persembahan. P&P Sains- guru jarang membuat eksperimen , jika dibuat dalam kumpulan yang besar. Menyebabkan murid kurang minat mempelajari Sains Guru bukan opsyen hendaklah diberi bimbingan dan latihan berkala.

3. Buku Nota / Buku Latihan Dikebanyakan sekolah :- Nota dan latihan yang diberi guru tidak mencukupi - Tidak diperiksa dengan teliti, teguran/ulasan asas penulisan buku nota /buku tulis Tulisan murid yang tidak kemas Tarikh dan hari tidak dicatat Garisan tepi sebelum memulakan tugasan Ejaan dan penggunaan huruf besar dan huruf kecil Buku nota / buku tulis yang kotor dan koyak - Tiada catatan penghargaan atas kerja murid yang baik dan kemas. - Tidak ada tindak susulan atas segala teguran yang dbuat. - Murid wajib membuat pembetulan atas segala kesilapan bagi tujuan mengulangkaji. 4. Fail Panitia Matapelajaran Penyediaan fail panitia yang lengkap , kemas dan mudah diakses Catatan minit mesyuarat yang menggunakan format lama Mesyurat kurikulum sekolah , agendanya hanya membincangkan hal-hal pengurusan ( house keeping) lebih banyak digunakan oleh pentadbir untuk memberikan taklimat. Seharusnya mesyuarat kurikulum di gunakan untuk membincangkan tahap pencapaian /prestasi murid. Aktiviti yang sesuai dijalankan oleh membantu mempertingkatkan Prestasi murid. Post mortem perlu dibuat. Didalam mesyuarat kurikulum sasaran keputusan sekolah berdasarkan headcount yang dibuat dengan menggunakan panduan dan rujukan dari pelan strategik sekolah. Mesyuarat panitia digunakan untuk membincangkan sasaran murid mengikut matapelajaran. Setiap ujian/peperiksaan dalaman hendaklah dibuat JSU soalan. Post mortem terperinci untuk keputusan, soalan dan pencapaian murid berdasarkan matapelajaran.

5. Bengkel / Makmal/Bilik-bilik Khas 5.1 Bengkel KHSR

Bengkel yang dibina khas , lengkap dengan perabot dan peralatan Bengkel yang diubahsuai ada yang lengkap dan dijaga rapi tetapi banyak yang tidak kondusif dan padat jika satu kelas 35 ke 40 orang murid dalam satu-satu masa peralatan yang tidak mencukupi menyebabkan aktiviti amali lambat dan tidak berjalan lancar. Tiada bengkel bahan dan peralatan disimpan didalam stor sukan atau stor am sekolah, Kelas amali dijalankan di bilik darjah atau kantin atau kaki lima kelas tidak selesa dan tidak sesuai. Bengkel Bidang Teknik & Vokasional KHB/MPV/LKTK Bengkel ERT kebanyakannya terjaga rapi dan ceria Ada bengkel kerja kayu, kerja paip dan kerja elektronik-tidak tersusun , tidak berlabel dan peralatan tidak dijaga baik. Kebanyakan bengkel pertanian, terbiar dan tidak terjaga . Kebanyakan bengkel MPV dalam keadaan baik dan selesa untuk P&P, Bengkel LKTK sekolah yang menawarkan matapelajarn tersebut bengkel terjaga Sekolah yang tidak menawarkan matapelajaran tersebut tetapi ada bengkel bengkel tidak terjaga atau dijadikan kelas. Bengkel berada di tingkat atas Tingkat 3 peralatan yang besar dan terlalu berat di tempatkan dibawah tempat yang tidak sesuai

5.2 -

5.3 Makmal Sains ( Sekolah Menengah) Bilik Sains ( Sekolah Rendah) - Banyak makmal Sains yang telah lama dan uzur fizikalnya perabot rosak dimakan anai-anai - Penggunaannya tidak maksimum - Proses pelupusan bahan-bahan berbahaya sukar dan mahal. - Makmal Sains/ Bilik Sains perlu diaudit setiap tahun supaya makmal diurus mengikut prosedur yang betul. 5.4 Makmal Bahasa - Tidak digunakan secara maksimum - Tiada bekalan bahan, courseware perlu dibina sendiri oleh guru. - Peralatan telah rosak dan bila dilaporkan ke JPNS , dimaklumkan bahawa tiada peruntukan untuk membaikpulih, penggunaan kaset telah ketinggalan zaman , sukar mendapat bekalan. 5.5 Makmal Komputer - Penggunaannya tidak secara maksimum - Banyak komputer dalam makmal komputer rosak yang tidak boleh digunakan. - Bilangan yang sedikit menyebabkan murid perlu berkongsi - Internet tidak dapat diakses atau terlalu perlahan menyebabkan program seperti ZOOM A tidak berjaya. - Peruntukan khas perlu untuk kos penyelenggaraan peralatan komputer. 6. Pengurusan Headcount Headcount dibuat sekadar memenuhi keperluan PPD atau JPNS tetapi tidak dijadikan alat/tools untuk membantu memajukan prestasi murid.

Ada disediakan tetapi ada kekeliruan atau kesilapan. ETR murid yang lemah disasarkan gagal- sepatutnya disasarkan markah yang minimum lulus dan guru akan berusaha membantu murid kearah itu. Perbincangan dua hala murid dan guru perlu ada murid perlu tahu sasaran yang dibuat atau murid yang menentu sasaran atas bimbingan guru. Headcount pelu dipamer dalam kelas atau meja murid atau buku nota/latihan murid agar murid sentiasa peka dengan sasaran yang dibuat. Post mortem perlu dibuat oleh murid dan guru selepas setiap ujian atau peperiksaan untuk menentukan sasaran yang telah dibuat, jika dibawah paras yang disasar perlu buat post mortem tetapi jika menepati atau melepasi sasaran, sasaran baru perlu dibuat- mengelakkan murid berada dalam zon selesa.

(C).

LAPORAN PRA SEKOLAH

1. DATA BILANGAN KELAS PRASEKOLAH KPM MENGIKUT JENIS SEKOLAH DAN LOKASI 2010 BIL DAERA H LOKASI BANDAR LUAR BANDAR JUMLA H

SEREM 42 BAN 02 TAMPI 0 0 0 4 21 3 3 0 27 31 N 03 P. 1 0 1 0 2 20 1 0 0 21 23 DICKS ON 04 K.PILA 6 0 0 0 6 30 1 1 0 32 38 H 05 JEMPO 0 0 0 0 0 36 2 1 1 40 40 L JELEBU 3 0 0 0 3 11 3 0 1 15 18 06 REMBA 3 0 0 0 3 14 1 0 0 15 18 U JUMLAH N. 4 0 1 0 47 17 11 6 2 193 240 SEMBILAN 8 4 2. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN KELAS PRASEKOLAH IALAH 172 BUAH SEKOLAH 3. DATA MURID PRASEKOLAH MENGIKUT DAERAH TAHUN 2010

01

S K 2 9 4

SJK C 0

SJK T 0

SK A 0

JUMLA H 29

SK

SJK C 0

SJK T 1

SK A 0

JUMLA H 43

BESA R 72

BIL

DAERA H

MURID LELAKI

M 01 02 03 04 05 SEREM BAN TAMPI N P. DICKSO N K.PILA H JEMPOL JELEBU REMBA U JUMLAH N. SEMBILAN 06 72 4 20 7 23 2 32 9 37 2 14 4 16 6 21 74

I 12 39 12 12 13 3 10 1

C 12 26 12 5 20 25 15 10 4

LAI NLAI N

JUML MURID AH PEREMPUAN MURI D LELAK M I C I 752 256 258 354 412 176 181 2408 70 9 26 0 23 2 28 9 37 1 11 0 15 1 21 22 28 45 15 20 11 15 13 4 6 2 3 1 4 7 1 1 1 7 1 0 8 8

JUMLAH MURID PEREMP UAN


LAI NLAI N

JUML AH BESA R

5 3 2 8 7 4 29

2 2 7 8 4 2 25

745 330 268 324 397 144 161 2369

1497 605 526 678 809 320 342 4777

4. JUMLAH GURU PRASEKOLAH TAHUN 2010

BILANGAN GURU GRED JAWATAN 89 ORANG DGA 29 75 ORANG DGA 32 73 ORANG DG 41 3 ORANG DG 44 JUMLAH GURU PRASEKOLAH SERAMAI 240 ORANG 5. PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK )TAHUN 2010

a. Pendedahan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK ) kepada semua Pegawai Prasekolah di JPNS pegawai prasekolah di PPD Juru Latih Utamaperingkat negeri serta semua guru prasekolah seluruh Negeri Sembilan telah dijalankan bermula pada bulan Oktober 2009.

Tarikh 12 -15 Okt 2009 01 04 Dis 2009

Nama kursus Kursus Orientasi Kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan 2009 Kursus Orientasi Kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan 2009

Tempat Regency Resort Port Dickson

Kehadiran Penyelia prasekolah JPNS Dan 12 orang Jurulatih Utama Seramai 120 orang peserta dari PPD Seremban, kuala Pilah dan Rembau termasuk Penyelia prasekolah (Pengurusan) 6 orang Penyelia Prasekolah dari semua PPD Seramai 120 orang peserta dari PPD Jempol/Jelebu , Tampin dan Port Dickson termasuk Penyelia prasekolah

Hotel Orkid Melaka

07 10 Dis 2009

Kursus Orientasi Kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan 2009

Hotel Emperor Melaka

(Pengurusan) 6 orang Penyelia Prasekolah dari semua PPD 27-29 Jun 2010 Kursus Kurilulum Standard Prasekolah Kebangsaan bagi guru yang belum mengikuti Kursus KSPK Hotel Lisbon Melaka Guru yang baru dilantik seramai 18 orang.

b. Kurikulum Standarad Prasekolah Kebangsaan (KSPK ) adalah perlu dilaksanakan pada Januari 2010 mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bilangan 9 Tahun 2010. c. Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT ) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH ) juga dibincangkan semasa kursus dijalankan.

6. KURSUS DAN TAKLIMAT PENINGKATAN PROFESIONAL BAGI GURU PRASEKOLAH

Tarikh 01-03 Jun 2010

Kursus / Taklimat Kursus Literaci ICT

Tempat Hotel Seri Malaysia Bagan Lalang Sepang Hotel Putera Kuala Lumpur SK Jempol

Kehadiran 50 peserta

Status Sudah dilksanaka n dengan 100 % kehadiran Belum dilaksanaka n Belum dilaksanaka n

04 06 Okt 2010 12Okt 2010

Kursus Literaci ICT Taklimat Modul Pentaksiran Prasekolah

72 peserta

Semua guru prasekolah dari PPD Jempol/Jelebu, Kuala Pilah dan Tampin

13 Okt 2010

Taklimat Modul Pentaksiran Prasekolah

SMK Pendeta Zaaba Paroi Jaya

Semua guru prasekolah dari PPD Seremban,Re mbau dan port Dickson 48 peserta

Belum dilaksanaka n

18 20 Okt 2010

Kursus Profesinalisme bahasa Inggeris bagi Guru Prasekolah Kursus Profesinalisme bahasa Inggeris bagi Guru Prasekolah

Hotel Seri Malaysia Bagan Lalang Sepang Hotel Brisdale Kuala lumpur

Belum dilaksanaka n

26 28 Okt 2010

48 peserta

Belum dilaksanaka n

Pemantauan bermula dari bulan Januari dan telah dilaksananakan bersama dengan i. ii. iii. Pemantauan PBG Pemantauan SPA Pemantauan Bidang

Bilangan sekolah yang dilawati 32 buah iv.

Bilangan guru 38 orang

Hasil dapatan Pemantauan / kursus serta taklimat dilaksanakan dalam tahun 2010,

Dapatan Lebih 95 % guru prasekolah memahami kehendak KSPK dan telah pun memberi taklimat pelaksanaannya kepada pihak pentadbir. Guru telah menjalankan 600 minit pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Melayu dan 600 minit pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Inggeris. Di sekolah SJKC dan SJKT , pengajaran dan pembelajaran dijalankan mengikut Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan iaitu 400 minit dalam Bahasa Melayu,400 minit

dalam Bahasa Inggeris dan 400 minit dalam Bahasa Ibunda. Kelas bermula jam 8.00 pagi dan berakhir pada 12.00 tengahari iaitu selama 4 jam sehari. Tumpuan pelaksanaan p&p adalah 65 % pengajaran teras dan 35 % pengajaran tema diawal tahun sehingga Jun. Guru juga cuba mencapai objektif menguasai 4M (Membaca, Menulis, Mengira, Menaakul ) untuk semua murid prasekolah yang tiada masaalah pembelajaran. Guru ada menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT ) dan menulis Rancangan Pengajaran Harian (RPH ) tetapi kurang menepati format yang telah dicadangkan semasa kursus KSPK, iaitu 3 elemen perlu ditulis iaitu Objektif, Aktiviti dan Impak. Terdapat sebilangan kecil guru prasekolah ( 5.26 % ) tidak melaksanakan KSPK dan guru Pendidikan Islam (2.63 % ) masih menggunakan Kurikulum Kebangsaan Prasekolah tahun 1992. Terdapat juga sebilangan kecil ( 6.25 % ) Guru Besar yang tidak memahami KSPK. Pada keseluruhannya sepanjang kursus dan taklimat yang dijalankan oleh pihak Jabatan Anjuran bersama Bahagian pendidikan Guru dan Bahagian pembangunan Kurikulum mendapat kerjasama yang sangat baik dari pihak pentadbiran sekolah memandangkan purata kehadiran adalah melebihi 90 %.