Anda di halaman 1dari 21

nggl

Penyata Razak 1956


Ordinan pelajaran 1957
Laporan Rahman Talib
Akta Pelajaran 1961
Akta Pendidikan 1996
Kandungan
BerIandaskan FPK
Masyarakat MaIaysia menguasai kemahiran
dan niIai.
Sisten pendidikan bertaraf dunia.
Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa
pengantar.
Sisten pendidikan kebangsaan.
Tiga institusi pendidikan.
Pendidikan prasekoIah dan Iarangan.
Pendidikan rendah.
Pendidikan Menengah.
Pendidikan Iepasan menengah.
Pendidikan khas.
ImpIikasi Penting
Kewujudan prasekoIah.
Pendidikan wajib sekoIah rendah.
Kuasa cukup besar kepada Menteri
PeIajaran.tika Keguruan Dan Peraturan Pendidikan
Di Malaysia.
23 larangan
Ciri guru
profesional
Peraturan pegawai Awam
(Lelakuan dan tatatertib 1993 pidaan 2002)
(3A/3B/4(1)
Kepentingan kod
etika
Tanggungjawab
guru
Kod etika
keguruan
O bersemangat tinggi.
O Bermatlamat jelas
O Mahir urus bilik darjah.
O Berkomunikasi baik.
O Jangka tinggi murid.
O Memberi yang terbaik.

O 1ldak mencemarkan profeslon
O !u[ur
O engganLl lbu bapa
O Adll
O Memperkembangkan poLensl murld darl
segl !L8l
O Men[adl role model
O 1ldak menerlma bayaran darlpda murld
O 1ldak menglklankan dlrl unLuk Lulsyen
O 1ldak men[aLuhkan nama guru laln
O kepada murld
O kepada lbubapa
O MasyarakaL dan negara
O 8akan se[awaL dan profeslon perguruan
AkaunLablllLl guru
O Carls panduan
O eranan dan Langgung[awab
O keunlkan
O Semakan
O 1lngkaLkan lme[
O nllal
1CnCCAk 12


1.Rancangan Pembangunan Pendidikan di
Malaysia
Fasa Utama
a) Pendidikan Zaman Pra Merdeka
(sblm 1957) kaedah pecah dan
perintah.
Laporan Barnes
Laporan Fen Yu
Ordinan Pelajaran
Penyata Razak
b)Pendidikan zaman Pasca Merdeka
c) Pendidikan Zaman DB (1971-1990)
(Rusuhan Kaum 1969)
d) Pendidikan Zaman Dasar
Pembangunan Negara (1991-2000)
e)Pendidikan zaman dasar wawasan
Negara (2001-2020)
Laporan Rahman Talib
Akta pelajaran 1961
Akta pendidkan 1996


. Aspek utama daIam
RMK 1-10
Pendidikan agen
perpaduan
Memperbaiki taraf
pendidikan
Mempelbagaikan latihan
pendidikan
Sedia infrastruktur dan
pembelajaran terbaik.
Bahasa Melayu bahasa
pengantar
Langkah holistik kukuh
pendidikan
Mahir bahasa nggeris
Memperkukuh nilai etika
dan moral .
Menanam nilai kebangsaan
Perkembangan CT dalam
pendidikan


3. PPP (kearah wawasan 2020)
a. Memastikan mendapat
peluang pendidikan yang adil
b. mempertahankan kecemerlangan
ke tahap yang lebih tinggi.
6 teras utama I
1. Membina Negara Bangsa.
2. membangunkan modal insan.
3. memperkasa sekolah kebangsaan.
4. merapatkan jurang pendidikan
5. memartabatkan profesion perguruan
6. melonjakkan institusi pendidikan


eka bentuk kur|ku|um d| Ma|ays|a
Matlamat kurikulum
Keperluan pelajar
Pandangan pakar
Keperluan masyarakat
Pembelajaran menyeluruh
Sistem pendidikan
Pengajian tinggi
Pendidikan lepasan Menengah
Pendidikan Menengah Atas
Pendidikan Menengah Rendah
Pendidikan Sekolah Rendah
Pendidikan Pra Sekolah
Sistem kurikulum (CPP)
Penilaian Proses
Penilaian Produk
Penilaian konteks
Penilaian input
Perspektif
objektivis
konstruktivis
Pendidik
Perancang
Pelaksana
Penilai


Kurikulum sebagai wahana menterjemah FPK
kurikulum KPM memainkan peranan penting.
Pandangan tokoh-tokoh berbeza
matlamat
rancangan
proses
Produk
kaedah
penilaian
Jenis kurikulum dalam
sistem pendidikan Malaysia
Kurikulum formal (KSSR, KBSR, KBSM)
Kurikulum tidak formal (Ko kurikulum)
kandungan
Kurikulum kebangsaan
Pemantauan
pengurusan
Keseragama
n
keadilan
Peruntukan
KSSR
Transformasi pendidikan
Setanding piawaian antara bangsa
Didik hibur berpusatkan murid
4M


asar-dasar dan haIa tuju pendidikan di
MaIaysia
asar-dasar pendidikan
Mengapa perlu?
Kebajikan contoh: yuran pedidikan percuma
Solusi Contoh: MBMMB
novasi- Contoh: PBS
Kawalan-Contoh: Akta Pendidikan 1961 dan 1996
matlamat
Keharmonian-contoH: RMK 3 (1976-1980)
Keadilan-contoh : Memperkasa pendidikan
Pemantapan-Contoh: Pendidikan untuk kemajuan 1990-1999
Penambahbaikan-Contoh:Pendidikan untuk membentuk Jati diri (1980-1989)
Proses pembuatan
Memerlukan bilangan pakar yang ramai
Memerlukan kos yang banyak
Contoh:Ordinan pelajaran 1952
Penyata Razak 1956
Laporan Rahman Talib
Proses pembuatan
kelulusan cablneL
ulmurnlkan oleh kM
ulLurunkan !n dan u
ul[alankan oleh sekolah
ConLoh
O uasar guna Lenaga
O 8ahasa kebangsaan
O erpaduan naslonal
O uasar SMl


k
G
8entuk roses
Mat|amat pend|d|kan
emb|naan Watak GUU
Standartd Guru ma|ays|a
(SGM)
sahs|ah
||mu
1anggung[awab
N||a|
Ama|an
Standard Guru Ma|ays|a SGM
Memartabatkan
profes|on perguruan
Akt|v|t|
kepenggunaan ||mu
1anggung[awab
I|mu]kemah|ran
Lt|ka profes|ona|


k nUAIAN DAN LNGnAA1AN
AhIi sains
-hipotesis
-data-data emperikaI

4 cabang faIsafah
AhIi faIsafah
-penaakuIan
Metafik
-alam,jiwa,roh,
kehidupan
pistemology
-teori ilmu pengetahuan
-ilmu wahyu,empirikal,
ntuitif, autoritatif,
rasional
Aksiologi
-nilai
O tika
O estetika
Logik
-penaakulan manusia
-logik induksi
-logik deduktifFALSAFAH
1 lalsafah
umum baraL
2 lalsafah lslam
3 lalsafah endldlkan
kebangsaan


1. Falsafah umum barat
Aliran Tradisional
Aliran Moden
ldeallsme
8eallsme
|ato
akal[lwa kerohanlan
kelakuan dlbukLlkan melalul
penaakulan
LkslsLenslallsme
Ar|stot|e
kewu[udan dl alam nyaLa
engeLahuan hasll lnLeraksl
manusla dgn alam kebendaan
ragmaLlsme
Ioahn Dewey
Char|es Darw|n
W||||am Iames
alam semesLa Lldak sLaLlk
ulnamlksenLlasa alaml
perubahan
Soren k|erkegaad
reedr|ch W||rem
Mart|n 8urber
uLamakan pengalaman
Lahap kebebasan lndlvlduFalsafah pendidikan
Barat
Parenialisme
sensialisme
Progresivisme
Rekonstruksionisme
kebenaran adalah se[agaL
endldlkan carl kebenaran
laLlhan kembangkan menLal manusla
kurlkulumsama
endldlkansampalkan budaya se[arah
kurlkulum berpusaLkan maLapela[aran3M
Curu 8olemodel
erseklLaran dan masayarakaL pembenLuk
generasl
kurlkulummaLapela[aran salns dan soclal
Curu faslllLaLor
8eformasl soslal


2. Falsafah slam
berLerusan keLaLapan Allah swL
enaakulan bl[aksana
boleh dlru[uk kepada alCuran
eraLuran dan hokum
konsep keLuhanan
Falsafah Pendidikan slam
Pendidikan adalah wajib
Nilai-nilai slam nsan
bertaqwa.
Kejayaan hidup di dunia
dan akhirat.
Proses berterusan
Perkembangan individu -
bersepadu


.FaIsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan -satu usaha
berterusan
Memperkembangkan lagi
potensi individu
Perkembangan potensi
secara menyeluruh
nsan yang seimbang
dan harmonis
Kepercayaan dan
kepatuhan pada tuhan.
Rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan
Rakyat Malaysia yang
berakhlak mulia.
Rakyat Malaysia yang
bertanggungjawab
Rakyat Malaysia yang
berketerampilan
Rakyat Malaysia yg
berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri.


PERKEMBANGAN PENIIKAN I MALAYSIA KE ARAH
PEMBANGUNAN INSAN AN NEGARA
1. Pendidikan sebeIum penjajahan
Inggeris.
. Pendidikan semasa penjajahan
Inggeris
. Pendidikan era sebeIum
Kemerdekaan
4. Pendidikan era seIepas
kemerdekaan
5. Pendidikan era MiIIenium


1.Pendidikan sebeIum penjajahan
Inggeris.
Secara Lradlslonal
Warlsan LurunLumurun
AdaL resam penga[aran agama
keLerLlban nllal budl bahasa adaL sopan
Anak lelakl
O keLua keluarga
O 8anLu ayah melakukan
akLlvlLl ekonoml

Anak perempuan
O 8umahLangga
O !aga adlk beradlk
O ker[a dapur

keagamaan
O Lelaklperempuan
llmu agama
O ak lmamguruusLaz
O 8aca alquran hafal
doa bela[ar lardhu aln
O 8angsawanpendldlkan
formal
O 8aca menulls klra. Pendidikan semasa penjajahan
Inggeris
dasar pecah dan perlnLah
budaya superlor pen[a[ah
!awaLankuasa dlbenLuk bagl mengka[l
pelaksanaan pendldlkan dl 1anah Melayu
LAC8An CPLLSLMAn
(1946)
LAC8An PCLCA1L
(1949)
LAC8An 8A8nLS
(1934)
LAC8An lLnnWu
(1931)
SLkCLAP vL8nAkuLA8 MLLA?u
O 8ahasa Melayu8ahasa penganLar
O 8uml !awl
O kelas alCuran
vL8nAkuLA8 1AMlL
O CrlenLaslkan negara asal
O unsure kerohanlan budaya

vL8nAkuLA8 ClnA
O kurang dapaL sambuLan orang clna
O engekalan warlsan budaya

SLkCLAP lnCCL8lS
O Anakanak pegawal lnggerls
O Anakanak bangsawan
O Colongan ellL Melayu. Pendidikan era sebeIum
Kemerdekaan
embenLukan Malayan unlon (1946)
SaLu slsLem pendldlkan kebangsaan
!awaLankuasa ela[aran (1936)
ka[l keperluan slsLem pendldlkan selepas kemerdekaan
ulkeLual oleh Abdul 8azak enyaLa 8azak 1936
Asas Crdlnan pela[aran 1937
1ldak dllaksana kerana 1anah Melayu hamplr Meredeka


4. Pendidikan era seIepas
kemerdekaan
SaLu slsLem pendldlkan kebangsaan
8erasaskan enyaLa 8azak 1936
!awaLan kuasa 8ahman 1allb ordlnan ela[aran dlka[l
Soal perpaduan kaum
endldlkan percuma
AkLa ela[aran 1961 dlgunapakal
!awaLan kuasa kaboneL MahaLlr
endldlkan asas 3M
lmpllkaslnya k8S8 (musa hlLam)
k8SM


5. Pendidikan era MiIIenium
O Cabaran baru globallsaslllberallsasl perkembangan salns
dan Leknologl
O luLurlsLlk flekslbel dan dlnamlk
O 8M ke8 8M ke 9 8M ke10
O Asas erpaduan kema[uan perkembangan dan
kemakmuran
UNGSI LNDIDIkAN
embangunan
embangunan lnsan
embangunan negara