Anda di halaman 1dari 6

8A8 1 kCNSL MLNGAIAk SL8AGAI SA1U kCILSICN

1) engena|an
kamus uewan (2003) suaLu bldang peker[aan yang
memerlukan pendldlkan kecekapan serLa kemahlran yang
Llnggl dan laLlhan yang khas
rofeslon [uga meru[uk kepada suaLu peker[aan
yang melaksanakan fungsl soslal yang penLlng
2) C|r|c|r| rofes|on
Merupakan perkhldmaLan yang unlk dan penLlng
dengan maLlamaL yang [elas unLuk masyarakaL dan negara
eker[a menggunakan banyak keupayaan dan
kebolehan lnLelek semasa memberl perkhldmaLan
eker[a mendapaL laLlhan khusus dalam sesuaLu
bldang kemahlran lkhLlsas menglkuL saLu Lempoh masa
LerLenLu
akar dalam bldang peker[aan
Mempunyal kuasa auLonoml semasa men[alankan
Lugas
MemenLlngkan muLu perkhldmaLan
8erdedlkasl dan Lldak memenLlngkan gan[aran
dalam men[alankan Lugas
eker[a Lerdlrl darlpada ahll saLu organlsasl yang
berkuasa menenLukan kemasukan mengawal muLu dan
penylngklran ahll
MemaLuhl kod eLlka profeslon
3) konsep rofes|ona|
Clrlclrl aLau aLrlbuL yang LerdapaL dalam kalangan
ahll dalam suaLu profeslon
CrnsLeln Levlne (1993) 4 aLrlbuL dalam suaLu
profeslon
a) penguasaan llmu yang mendalam
b) kecekapan dan kepakaran dalam bldang
c) kod eLlka
d) kebenaran/perseLu[uan dlberl kepada suaLu
profeslon oleh masyarakaL unLuk beroperasl
4) konsep rofes|on erguruan dan keguruan
erguruan dlerLlkan sebagal penga[aran (kamus
uewan1989)
keguruan dlerLlkan sebagal perkara yang berkalLan
dengan guru seperLl peranan Lugas dan kelayakan sebagal
guru (kamus uewan1989)
S) GUkU kCILSICNAL VS NCN kCILSICNAL
Guru rofes|ona|
Mempunyal laLlhan lkhLlsas dalam LaLlhan
erguruan
Mempunyal auLonoml menenLukan kaedah
menga[ar dalam blllk dar[ah
Men[adl ahll kesaLuan yg menenLukan kod eLlka
sebagal panduan dalam segala akLlvlLl profeslonal
Curu adalah pakar dalam pendldlkan
eker[aan guru adalah perkhldmaLan yang penLlng
kepada lndldvldu dan negara
Guru Non rofes|ona|
1ldak Lerhad kepada guru LerlaLlh saha[a CLh guru
sandaran guru semenLara
kemasukan ahll ke dalam profeslon keguruan Lldak
sukar dan Lldak banyak persalngan
AuLonoml guru adalah Lerhad
kesaLuan guru Lldak mempunyal kuasa unLuk
memecaL guru seklranya guru LersebuL Lldak memaLuhl
kod eLlka
8ukan semua guru dlwa[lbkan men[adl ahll kesaLuan

6) C|r|c|r| guru profes|ona| (Abdu| Shukor
Abdu||ah1998)

8erslkap profeslonal
Mempamerkan clrlclrl kekuaLan Leorl
8erllmu
aLuh dengan kod LLlka
8ermoral
SenLlasa berusaha menlngkaLkan kuallLl penga[aran
rlhaLln Lerhadap murld dan lbubapa
8erkebolehan menllal kekuaLan dan kelemahan
murld
Mempunyal kemahlran yang se[a[ar dengan
LunLuLan semasa
MemasLlkan suasana 'guru menga[ar murld bela[ar'
dalam blllk dar[ah
Melahlrkan 'persekolahan berwaLak' supaya murld
mempunyal kekuaLan llmu berpersonallLl slhaL dan serba
boleh
1aaL dan seLla Lerhadap perkhldmaLannya
MemperLahankan marLabaL profeslonnya
Menun[ukkan keseLlaan Lerhadap kera[aan bebas
pendlrlan Lldak berbelah bahagl
7) 10 1ret Guru yang 8erkesan (McLwan2002)
uorongan oleh mlsl dan passlonaLe
oslLlf dan benar
Curu sebagal pemlmpln
WlLhlLness
Caya
kepakaran dalam moLlvasl
keberkesanan penga[aran
embela[aran kandungan
lnLar
Cellk mlnda
8) Mode| Guru rofes|ona| Mohamad San|1998)
Sahs|ah
- 8erLaqwa
- 8erakhlak
- 8erperlbadl mulla
- komlLmen
- 8ersopan
- oslLlf
- 8erkeplmplnan
- 8udaya llmu
ketramp||an
- Merancang mengurus p p
- Memlllh sLraLegl
- kemahlran Leknologl
- kemahlran generlk
- kemahlran kaunsellng
- Menllal p p
I|mu
- lsl kandungan
- edagogl
- 8ahan
- kaedah
- 1eknologl
9) Seorang guru d|ber| autor|t| da|am aspekaspek
ber|kut
kaedah menga[ar
kawalan soslal dl sekolah
kawalan dlslplln murld
Palhal Llngkah laku dan perkembangan murld
CL8kC
emblmblng kepada murld
10) kef|eks|
Anda Lelah mengeLahul bahawa LerdapaL beberapa
clrl non profeslonal dalam profeslon keguruan ada
pendapaL anda apakah langkahlangkah yang boleh
dlambll unLuk menlngkaLkan profeslonal keguruan?
Cunakan alaL pemlklran SWC1 (SLrengLh weakness
opporLunlLy LhreaL) bagl membanLu guru melaksanakan
penga[aran yang berkesan dan [uga menyeronokkan


8A8 2 kCD L1IkA DAN AkAUN1A8ILI1I kLGUkUAN

1konsep Lt|ka
slsLem Llngkah laku kumpulan manusla / organlsasl
nllal moral yang balk / buruk
masyarakaL menganallsls menllal sama ada
menglkuL peraLuran yang Lelah dlLeLapkan
guru perlu men[aga kod eLlka deml sLaLus akhlak
dan maruah
2) kod Lt|ka keguruan
1anggung[awab terhadap pe|a[ar
menguLamakan keba[lkan dan dan keselamaLan
pela[ar
berslkap adll Lerhadap pela[ar
merahslakan maklumaL lkhLlsas
memblmblng /menga[ar pela[ar Lanpa sebarang
bayaran
menun[ukkan cara berpakalan perLuLuran dan
Llngkah laku
memellhara dan membalkl kecekapan lkhLlsas
1anggung[awab terhadap |bu bapa
MenghormaLl Langgung[awab lbu bapa Lerhadap
anakanak mereka
Mewu[udkan hubungan yang mesra dan ker[asama
Mengganggap semua maklumaL yang dlberl lbu
bapa sullL
Memberl maklumaL kepada lbu bapa deml
kepenLlngan anakanak mereka
Mengelakkan darlpada menggunakan/dlpengaruhl
oleh kedudukan soslal/ekonoml lbu bapa
1anggung[awab terhadap masyarakat dan negara
1ldak menyebarkan a[aran yang boleh merosakkan
pela[ar masyarakaL aLau negara
Memupuk slkap dan nllal supaya men[adl
warganegara yang LaaL seLla berLanggung[awab
MenghormaLl masyarakaL LempaL berkhldmaL
Menggalakkan ker[asama dan persefahaman anLara
guru dengan lbu bapa lnsLlLusl pendldlkan dengan
masyarakaL
8erpegang pada Llngkah laku yang sopan dan
dlLerlma masyarakaL
1anggung[awab terhadap rakan se[awat dan profes|on
Mengelakkan dlrl darlpada membuaL kenyaLaan
yang boleh mencemarkan nama balk rakan se[awaL
dlhadapan pela[ar aLau lbu bapa
1ldak mellbaLkan dlrl dalam keglaLan yang boleh
men[e[askan kecekapan sebagal guru
8erusaha menunalkan Langgung[awab
SenLlasa membanLu rakan yang baru dalam
profeslon perguruan
SenLlasa mengawasl dlrl supaya Lldak mencemarkan
nama balk profeslon perguruan
Men[adl ahll sesebuah perLubuhan guru
3) Akauntab|||t| Guru

konsep
1anggung[awab kepada seseorang/sesuaLu
1anggung[awab kepada profeslon perguruan
Leslle kaplan Wllllam Cwlngs (2001) akaunLablllLl
guru sebagal
kuallLl guru
kuallLl penga[aran
Akauntab|||t| terhadap d|r| ] per|akuan
8erllmu pengeLahuan dan berkemahlran
menyampalkan maklumaL
kemahlran lnLerpersonal
MembenLuk soalan penllalan
engurusan blllk dar[ah
MemoLlvaslkan pela[ar
engurusan dlslplln

Akauntab|||t| terhadap mur|dmur|d dan |bu bapa
Men[alankan Lugas dengan penuh dedlkasl
MenguLamakan keba[lkan dan keselamaLan murld
murld
8erslkap adll dengan seLlap murld
Memblmblng murldmurld Lanpa mengenakan
sebarang bayaran
Memberl conLoh yang Lerbalk kepada murldmurld
Akauntab|||t| terhadap profes|on
Melaksanakan akLlvlLl kurlkulum dan kokurlkulum
Men[adl surl Leladan yang balk kepada murldmurld
MembanLu rakan se[awaL
1ldak mellbaLkan dlrl dalam akLlvlLl yang
mencemarkan profeslon perguruan

Akauntab|||t| terhadap bangsa dan negara
Men[alankan Lugas menyebarkan clLa dan maLlamaL
ln dan 8n
Memupuk nllal murnl yang sesual dengan
masyarakaL berbllang kaum
Memenuhl Langgung[awab sebagal rakyaL Malaysla
MengeraLkan persefahaman dengan lkhlas dalam
kalangan lbu bapa
Memberl sumbangan sukarela kepada negara

4) Integr|t| Guru

lnLegrlLl bermaksud wholeness aLau compleLeness
kesempurnaan
nlllsen 2004 bermaksud kelkhlasan dan ke[u[uran
lnsLlLuL lnLegrlLl Malaysla kuallLl yg wu[ud secara
keseluruhan dan padu kepada lndlvldu dan organlsasl
8erlandaskan eLlka dan pencermlnan eLlka dalam
Llndakan seharlharl
lnLegrlLl guru bermaksud guru perlu melaksanakan
amanah dan kuasa yang dlperLanggung[awabkan menuruL
kepenLlngan umum
Curu harus mengamalkan kod LLlka rofeslon dan
lagam elanggan deml mewu[udkan budaya ker[a
organlsasl yang berslsLem
Curu yang berlnLegrlLl akan melaksanakan Lugasnya
dengan amanah dan mempunyal keprlhaLlnan serLa penuh
kaslh sayang kepada pela[ar
Curu yang melaksanakan Lugas dengan lkhlas
mampu merancang pp yang Lerbalk

S) kef|eks| kend|r|

8erdasarkan pengalaman anda dl sekolah lmbas
kemball salah seorang guru yang anda san[ung sebagal
guru yang berlnLegrlLl
Senaralkan clrlclrl guru plllhan anda yang dapaL
menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan
berlnLegrlLl


8A8 3 ISU L1IkA GUkU
Maksud et|ka
cara aLau hukum yang Lldak berLulls berkenaan adab
LerLlb dalam pergaulan
Maksud Lt|ka Guru
SuaLu slsLem yang dlaLur sebagalpanduan unLuk dllkuLl
oleh guru supaya guru sallng menghormaLl mempunyal
kesanLunan kepedullan Lerhadap profeslonnya serLa
boleh menguruskan kehldupan dengan balk
Lt|ka per|u da|am profes|on perguruan
Supaya segala Llndakan guru dlllhaL Lelah men[aga
kepenLlngan masyarakaL yang berhubung dengan mereka
Supaya Llngkah laku guru sesual dengan adaL keblasaan
yang berlaku dan Lldak berLenLangan dengan hak asasl
umum
Curu dlkawal oleh eLlka perguruan
lokos tlko Coto
kesanLunan guru
kepedullan guru
enampllan guru
8ernlaga dl sekolah
engurusan masa
ker[aya sambllan
ker[aya sambllan
engurusan kewangan
10 ISU kLSAN1UNAN GUkU
kesanLunan meru[uk kepada LaLacara adaL aLau
keblasaan yang berlaku dalam masyarakaL
lokus kesanLunan guru lalah
a) erlakuan dalam percakapan
kawalan suara
Memonopoll sldang perbualan
Cakap banyak
u[l dlrl secara langsung dan Lldak
b) 1aLacara berkomunlkasl
lkuL norma budaya seLempaL bukan LaLacara klLa
saha[a
20 ISU kLLDULIAN GUkU
ueflnlsl perwakllan komposlL perasaan pemlklran dan
perhaLlan yang dlberlkan kepada sesuaLu lsu/Lugas
erasaan pemlklran dan perhaLlan yang dlberlkan guru
Lerhadap lsu aLau Lugasnya
Cabungan perasaan pemlklran dan perhaLlan yang
dlberl oleh guru Lerhadap lsu yang dlhadapl semasa
melaksanakan Lugasnya
kepedullan merupakan kuasa yang akan menggerakkan
suaLu proses perubahan (Pavelock 1993)
Curu perlu
a) Sedar aLas perubahan
b) MlnaL pada perubahan
c) Mengenall pembawa perubahan
d) Mengurus perubahan
e) Menllal kesan perubahan
f) 8eker[asama dengan rakan
g) MembuaL penambahbalkan
kepedullan darl segl penyempurnaan dlrl
urus hal kehldupan seharlan
[angan sampal masalah kehldupan mengganggu Lugas
kepedullan Lerhadp Lugas penga[aran
ambll pedull LenLang bahan kaedah dan beban n
blmbang Lerhadap perasaan murld Lerhadap guru
kepedullan Lerhadap lmpak penga[aran
yakln Lerhadap kebolehan pela[ar
guru leblh fokus kepada keperluan pela[ar dan
penambahbalkan
Cadangan
MembuaL refleksl Lerhadap kepedullan harlan dan sedla
menerlma maklum balas darlpada guru laln menLor aLau
penyella LenLang masalah dlhadapl

8A8 4 LkINGkA1 LkkLM8ANGAN GUkU
1eor| kepr|hat|nan (Iu||er 1969)
erlngkaL keprlhaLlnan ulrl
erlngkaL keprlhaLlnan 1erhadap 1ugas
erlngkaL lmpak
r|hat|n D|r|
Apakah pela[ar suka saya?
8olehkah saya menga[ar apablla dlsella?
Apakah yang dlkaLakan oleh guru laln LenLang saya
Apakah 88M saya sesual dengan murld?
er|ngkat Impak
8agalmana cara saya memoLlvaslkan murld saya?
Apakah cara saya mewu[udkan rasa ke[ayaan dalam
kalangan pela[ar saya?
Adakah pela[ar saya mempunyal dlslplln yang Llnggl?
1eor| S er|ngkat erkembangan Guru
erlngkaL novls
erlngkaL novls lan[uLan
erlngkaL cekap
erlngkaL mahlr
erlngkaL pakar
Cabaran Guru ermu|aan
ulkaLakan paslf Lak kreaLlf dan lmaglnaLlve
8elum mencapal Lahap yang dlkehendakl plhak sekolah
Masalah penyesualan dlrl dengan reallLy sekolah dan
blllk dar[ah
Mula mengapllkaslkan kaedah menga[ar
Memahaml fakLa konsep dan perkara asas penga[aran
MembenLuk kerangka kognlLlf LugasLugas guru
kurang berupaya menanganl Lugas harlan guru
Guru Cekap
Ada kecekapan pada Lahap mlnlmum
Curu mula kenall leblh banyak prlnslp konsep dan
elemen dengan meru[uk slLuasl khusus
Curu memlllkl kemampuan menyelesalkan masalah n
Guru Mah|r
1erbalk dalam bldang
Men[adl Leladan profeslonallsme
1erllbaL sepenuhnya dalam kokurlkulum
Guru akar
Menyerlahkan dlrl secara profeslonallsme
ldea dan kemahlrannya boleh mempengaruhl pollsl
pengendallan blllk dar[ah
ulanggap sebagal bldang yang berauLorlLl bercakap
dalam bldang profeslonalnya
konsep Seko|ah dan Guru 8erkesan
konsep sekolah berkesan dlperkenalkan dengan maLlamaL
membawa slsLem pendldlkan kearah kecemerlangan
selrlng dengan slogan membawa slsLem pendldlkan ke
Laraf dunla
Guru Cekap
Men[ad| guru cekap
kecekapan profeslonallsme
kecekapan melaksanakan vlsl dan prlnslp
keuLuhan perlbadl
kecekapan menggunakan Leknologl maklumaL
C|r|c|r| guru cekap
1) Clrl perlbadl bermaLlamaL flklran poslLlf yakln dan
sabar
2) Clrl menga[ar gaya Lersendlrl kepakaran
bermoLlvasl
3) Clrl lnLelekLual suka membaca mempunyal menLal
llfe yang segar mempunyal kesungguhan kendlrl dan
mlnda slhaL dan Lerbuka
r|ns|p Guru Cekap
uo lL 8lghL llrsL 1lme seLlap ker[a mesLl cekap dan
kurang sllap
Curu menga[ar murld bela[ar menga[ar membuaL
persedlaan dan berl murld semangaL bela[ar bersungguh
sungguh
8erkongsl vlsl yang sama
8akLl dlsemal bukLl dlLual
enambahbalkan berLerusan
Mencegah masalah leblh uLama darl menyelesalkan
masalah guru perlu proakLlf
C|r| guru berkesan
rofeslonal
Mempamer kekuaLan Leorl
kaya llmu
8erLlndak aLas landasan eLlka ker[a
MorallLy yang Leguh
SenLlasa berusaha menlngkaLkan kuallLl penga[aran
rlhaLln dengan kehendak murld dan lbu bapa
Menllal kekuaLan dan kelemahan murld sekolah
Melengkapkan dlrl dengan kemahlran se[a[ar dengan
LunLuLan semasa
Menampllkan waLak Lerpu[l berlme[ perlbadl mulla
berwawasan
1aaL seLla Lerhadap perkhldmaLannya memarLabaLkan
profeslonnya
Menun[ukkan keseLlaan kepada kera[aan bebas
berpendlrlan
rofesslonal dengan n dl sekolah
8erupaya melahlrkan 'persekolahan berwaLak' supaya
pela[ar mempunyal llmu berpesonallLl slhaL dan serba
boleh
Guru Mah|r
Crang yang memlllkl kemampuan dan keahllan khusus
dalam bldang keguruan sehlngga la mampu melakukan
Lugas dan fungsl sebagal guru dengan kemampuan
makslma
Crang yang Lerdldlk dan LerlaLlh dengan balk
Guru 8er|nte|ek
Curu perlulah menanamkan slfaL lngln Lahu yang akan
mendorong dlrl mempela[arl dan menyesualkan dlrl dalam
dunla pendldlkan yang serlng berubahubah (up Lo daLe)
Guru mah|r per|u|ah
Mahlr berkomunlkasl Curu yang mahlr berkomunlkasl
dengananak murldnya akan mghasllkan suasana
pembela[aran yang leblh dlnamlk
uapaL memberlkan moLlvasl yang berkesan
Murld menerlma moLlvasl secara berhemah dan
berhlkmah
MenlngkaLkan kebolehan penggunaan lC1
mengekalkan guru berkuallLl dengan cara senLlasa apllkasl
lC1 dalam n dan Lahu kemahlran apllkasl compuLer
kes|mpu|an
kemahlran guru yang perlu ada
kemahlran penyampalan
kemahlran penllalan
kemahlran merangsang
kemahlran pengurusan blllk dar[ah
Curu akar
Def|n|s| Guru akar
Curu pakar lalah guru yang mempunyal kemahlran
pengeLahuan dan kepakaran Llnggl dalam maLa pela[aran
khususnya dalam n
Sahs|ah guru pakar
Sahslah Lerpu[l
8erkeLrampllan
8erpegang eguh kepada eLlka perguruan dan eLlka
perkhldmaLan awam
eka dan prlhaLln kepada keperluan pela[ar
'role model' kepada warga pendldlkan
engetahuan guru pakar
Menguasal dan menghayaLl kandungan maLa pela[aran
Men[adl pakar ru[uk n
8l[ak mengurus masa bahan dan sumber
Mampu mengenalpasLl keperluan dan masalah pela[ar

nas|| ker[a
MenlngkaLkan hasll pembela[aran (learnlng ouLcome)
Memlllkl kemahlran komunlkasl Llnggl dan berupaya
menyampalkan ldea dan mese[ yang berkesan
otens|
8erwawasan proakLlf responslve lnovaLlf dalam
rangka men[alankan Lugas sebagal pendldlk
Sumbangan kepada kema[uan pendldlkan negara
8erupaya men[ana ldea baru dalam maLa pela[aran
aLau bldang pengkhususan dan berkongsl ldea LersebuL
bagl menlngkaLkan muLu pendldlkan negara
Guru ermu|aan
1) Curu yang baru memulakan perkhldmaLan selepas
LamaL kursus perguruan dl lC aLau unlverslLy
2) Soslallsasl dldeflnlslkan sebagal proses sallng
mempengaruhl anLara lndlvldu dalam konLeks soslal
sekolah selepas penempaLan baru
3) Curu baru serlng berhadapan dengan masalah
soslallsasl
Iokus |su
Curu baru serlng menghadapl masalah
guru besar dan guru
mempela[arl peranan sebagal guru dl luar bldang Lugas
menga[ar
masalah pembela[aran dan dlslplln murld
C|r|c|r| ke|emahan sos|a||sas| guru permu|aan
kurang mahlr urus koku
kurang mahlr urus akLlvlLl sukan
1ldak memahaml peraLuran dan dlslplln sekolah
kurang yakln kawal dlslplln blllk dar[ah
kurang Leorl dan amalan laLlhan
1ldak cukup kemahlran guna pusaL sumber
kurang kemahlran soslal
8A8 S LkANAN GUkU SLkCLAn kLNDAn
1) eranan Guru
engamal llmu dan kemahlran
emblmblng
engamal 8eflekLlf
enyelldlk
Agen Soslal
Agen erubahan
engganLl lbu 8apa
embenLuk 1lngkah Laku
engurus embela[aran
2) engama| I|mu dan kemah|ran
engamal pengeLahuan kandungan pedagogl
MensLrukLur penga[aran dengan menglnLegraslkan
unsur kemahlran dan nllal
Mempunyal peranan memlndahkan llmu dan
menlngglkan adab murld
MemprakLlkkan budaya llmu membaca berflklr
membuaL penyelldlkan mencarl ldea baru
3) emb|mb|ng
Menyemal mlnaL dan moLlvasl Lerhadap maLa
pela[aran
Mengenal pasLl kekuaLan dan kelemahan murld
Menanamkan mlnaL dan slkap yang slhaL pada alam
persekolahan amalan seharlan
Mengenal pasLl membanLu murld yang mengalaml
masalah spL pela[aran sosloemosl keslhaLan
4) engama| kef|ekt|f
MembanLu guru permulaan mensLrukLur pemlklran
bagl menguasal aspek kandungan pengeLahuan
MenlngkaLkan Lahap profeslonal guru
Menambahbalk akLlvlLl
!lka dlLerapkan kepada murld membolehkan mereka
memperoleh kemahlran berflklr krlLls kreaLlf
S) enye||d|k
uapaL menlngkaLkan kuallLl
Men[alankan pelbagal [enls penyelldlkan yang
berkalLan amalan
Menggunakan 88M dan mengka[l keberkesanannya
melalul ka[lan penyelldlkan Llndakan
Curu boleh men[aalankan penyelldlkan blasa
menggunakan kaedah kes soal selldlk pemerhaLlan
Lemubual
6) Agen Sos|a|
Curu agen soslallsasl
Curu bukan saha[a menyampalkan pengeLahuan
LeLapl perlu menupuk sahslah slkap dan nllal selaras
dengan kehendak budaya masyarakaL
Curu berperanan sebagal pembudayaan
masyarakaL
7) Agen erubahan
Masalah soslal masyarakaL saLu cabaran besar
kepada Langgung[awab guru
Curu berperanan mengawal keplncangan lnl
Cleh lLu guru perlu memblna kesepaduan llmu
kemahlran dan nllal kepada murld
Menerapkan nllal keplmplnan demokraLlk
eranan guru sebagal agen perubahan mellpuLl
Menggunakan sLraLegl pemusaLan murld
Mengawal slkap penyayang
8erslkap proakLlf
8ersedla menghadapl perubahan
8) enggant| Ibu 8apA
Curu perlu mendapaL kefahaman soslobudaya anak
murldnya
Curu hendak peka dengan emosl keperluan dan
perubahan slkap Llngkah laku murld
Murld perlu dlberl dorongan dan blmblngan Lanpa
baLasan plllh kaslh pre[udls aLau dlskrlmlnasl
9) embentuk 1|ngkah Laku
Curu menyampalkan nllal moral nllal agama nllal
Lermlnal nllal lnsLrumenLal bagl membenLuk Llngkah laku
murld
8lllk dar[ah yang efekLlf menekankan pembenLuk
Llngkah laku (kesungguhan kera[lnan keLekunan
persahabaLan Loleransl dan kesabaran)
10) engurus embe|a[aran
MenlngkaLkan keyaklnan dan pencapalan pela[ar
dalam bldang akademlk dan soslal
Mempengaruhl perkembangan emosl dan soslal
pela[ar
Memudahkan guru mendapaL sokongan dan
ker[asama yang balk darlpada pela[ar
ela[ar Lldak merasakan adanya plllh kaslh dan
dlskrlmlnasl
Memupuk nllal persahabaLan ker[asama Loleransl
dalam kalangan pela[ar
Mengurus pelbagal ruLln blllk dar[ah dan ruLln
akLlvlLl murld
Menguruskan persedlaan menga[ar LeraLur dan
slsLemaLlk seperLl 8P 88M dan membuaL ru[ukan pada
bahan laln yang Lerklnl
Mengurus perancangan penllalan Lermasuk
prosedur dan 88M
8A8 7 S1kUk1Uk CkGANISASI LNDIDIkAN

VISI DAN MISI kM
1) V|s| kM SLkCLAP unCCuL Ln!AnA CLnL8ASl
1L88lLAnC
unggul bermaksud kehebaLan yang paLuL ada dl
sekolah sama ada darl aspek kecemerlangan akademlk dan
kokurlkulum mahupun slasah prasarana dan perseklLaran
sekolah LersebuL
Mlsl kM 'Membangun oLensl lndlvldu Melalul
endldlkan 8erkuallLl'
endldlkan berkuallLl lalah pendldlkan yang mampu
memblna masyarakaL yang progreslf berdaya Lahan
mampu berdepan dengan perubahanperubahan dl
perlngkaL global LeLapl pada wakLu yg sama mendukung
ldenLlLl negara berlandaskan 8ukun negara
2) carLa organlsasl (http]]wwwmoegovmy]?|d143)
kM dldokong oleh 31 8ahaglan 2 8ahaglan
8erkanun dan 16 !abaLan endldlkan negerl (!n)
engeLua akan dlbanLu oleh 3 enolong kanan lalLu
k 1berLanggung[awab Lerhadap kurlkulum dan
penLadblran
k2 berLanggung[awab dlm PLM
k3 menguruskan halhal kokurlkulum
4) 1ugas Dan 1anggung[awab Guru
Menyebarkan llmu
engamal dan pelaksana llmu
engamal 1Mk
8ole model
enerap nllal
Lducare/educere
akar ru[uk
emlmpln
MenLor
enyelldlk
Agen soslallsasl
Agen perubahan
emblna negara 8angsa
S) Iangkaan Guru
Merupakan harapan dan kelnglnan guru yg sangaL
kuaL unLuk memperoleh sesuaLu gan[aran aLau hasll
seLelah melakukan sesuaLu Lugasan
4 bentuk [angkaan
[angkaan Lerhadap pela[ar eg penenLuan hasll
pembela[aran
!angkaan Lerhadap penLadblr aLau pengurus
sekolaheg plhak penLadblr dapaL memlmpln dengan
penuh amanah berlnLegrlLl dan bersungguhsungguh
!angkaaan Lerhadap lbu bapa dan komunlLl eg
merancang sLraLegl bg memblna [ambaLan yg
menghubungkan lbu bapa dan komunlLl dengan plhak
sekolah
!angkaan Lerhadap dlrl sendlrl eg meleLakkan
[angkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan
ker[aya dl samplng lnsenLlf darl suduL keba[lkan

8A8 8 LkkLM8ANGAN kCILSICNALISML
GUkULM8LLAIAkAN SLANIANG nAA1

LkkLM8ANGAN kCILSICNAL GUkU
1) embe|a[aran Sepan[ang nayat
Seorang guru harus meneruskan pendldlkannya
sepan[ang hayaL kerana pendldlkan sendlrl mengalaml
pelbagal perubahan
Senaralkan perubahanperubahan yang
dlmaksudkan dl aLas
2) Cara guru dapat memenuh| tuntutan embe|a[aran
Sepan[ang nayat
8engkel
Semlnar
kursuskursus pendek
budaya membaca
penyelldlkan
lawaLan ke sekolah
penandaarasan
pro[ekpro[ek komunlLl
akLlf dlm persaLuan akademlk
3) embela[aran Sepan[ang PayaL bermaksud moLlvasl
kendlrl ke arah pencarlan dan penlngkaLan llmu secara
sukarela berdasarkan keperluan personal aLau profeslonal
4) embe|a[aran er|bad|
Curu lalah conLoh dan rol model pallng dekaL
dengan murld maka bela[ar bagalmana bela[ar % leoto bow
to leoto ) perlu dlpaparkan melalul perlakuan dan Llndakan
guru sendlrl
3) Senara|kan kaedah atau bentuk pembe|a[aran
per|bad| ] kend|r| yang anda tahu
Sebagal conLoh
rogram secara oolloe merupakan perkembangan
baru dalam lC1 dan guru boleh mendapaLkan segala
maklumaL LenLang penga[aran dan pembela[aran secara
oolloe
AnLara conLoh lalah vlr1LC (vlttool 1eocbet
Jocotloo ceotet)yang dlblna dan men[adl saLu landasan
unLuk merangsang gurudalam perkembangan professlonal
guru 8ahasa lnggerls (Mohamed Amln Lmbl
6) 8udaya Membaca
Curu perlu mengamalkan budaya membaca bagl
memasLlkan mereka senLlasa kemasklnl dengan llmu
pengeLahuan
Curu dl Malaysla paLuL menggllap lme[ guru melalul
pembacaan bagl memasLlkan guru Lldak Lerplngglr
darlpada kelompok profeslonal yang laln
7) Mengapa dan baga|mana?
8udaya Menye||d|k
ka[lan 1lndakan
8enLuk ka[lan pallng popular dalam kalangan guru
kem ela[aran Malaysla
SuaLu puslngan (splral) yang Lerdlrl
darlpada etoocooqoo tloJokoo eolloloo tetboJo
tloJokoo
lokus kepada ka[lan yang speslflk LLg saLu aspek
penga[aran yang guru perhaLlkan
MembenLuk budaya reflekLlf berslkap Lerbuka dan
mampu menambah balk amalan kendlrl
8) Ama|an kef|ekt|f
AnLaranya amalan refleksl melalul
enullsan reflekLlf/[urnal
orLfollo penga[aran
enyelldlkann Llndakan
erkembangan professlonal onllne
AkLlvlLl usaL keglaLan Curu
As Leachers we musL belleve ln change we musL
know lL ls posslble or we wouldn'L be Leachlng because
educaLlon ls a consLanL process of change Lvery slngle
Llme you Leach" someLhlng Lo someone lL ls lngesLed
someLhlng ls done wlLh lLand new human belng emerges
(Leo 8uscaglla)
9) ko|aboras| dan Musyawarah
kolaborasl bermaksud beker[a dengan orang laln
dlm pro[ek bersama yang mempunyal maLlamaL yang
sama hendak dlcapal
Musyawarah bermaksud rundlngan yang
berlangsung dan mencapal kaLa sepakaL Lerhadap sesuaLu
Llndakan yang dlambll
10) Mengapa guru per|u berko|aboras|?
L|emene|emen ko|aboras|
Pubungan ker[a berasaskan kepercayaan guru
8eker[a bersamasama secara sukarela
enlngkaLan kemahlran seabagl usaha
berLerusan8erkolaborasl sebagal usaha berLerusan Lanpa
menyekaL lndlvldu
enghargaan Lerhadap mereka yang LerllbaL
11) Lat|han d|m erkh|dmatan ( kursus Da|am
erkh|dmatan kD)
lokus kepada
enlngkaLan llmu
kemahlran guru dalam pengurusan
embesLarlan sekolah
1eknologl maklumaL dan komunlkasl
engurusan kokurlkulum
1ransformasl kurlkulum
enLakslran dan penllalan
edagogl Lerklnl

12) embe|a[aran Autent|k
8ermaksud pembela[aran berasaskan akLlvlLl dalam
suasana sebenar yang membolehkan seseorang pela[ar
menumpukan pada pengeLahuan dan kemahlran seperLl
kemahlran berflklr dan kemahlran menyelesalkan
masalah

13) Akses Mak|umat dar|pada e|baga| Sumber
rogram Jobe
rogram klc
Lembela[aran
LerpusLakaan
L8uku
L!urnal

Soa|an kef|eks|
Sebagal guru permulaan bukLlkan bahawa anda
Lelah melengkapkan dlrl unLuk menghadapl cabaran
cabaran masa klnl dalam professlon keguruan