A Dasar Hukum Zakat Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal

tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Di dalam Al-Qur’an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata (Mohammad Daud Ali, 1988: 90). Zakat merupakan kewajiban bagi orang beriman (muzakki) yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (nisab) dan waktu tertentu (haul) untuk diberikan pada orang yang berhak (mustahiq). Sedangkan kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, saling berkaitan erat dengan aspek-aspek ke Tuhanan, juga ekonomi sosial (Nuruddin Ali, 2006:1). Sebagai rukun ketiga dari rukun Islam, zakat juga menjadi salah satu diantara panji-panji Islam yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun juga. Oleh karena itu, orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi dan orang yang menolak kewajiban zakat dianggap kafir (Ar-Rahman, 2003: 177). Adapun dasar hukum kewajiban zakat diantaranya adalah: a. Al-Qur’an 1) Surat Al-Baqarah ayat 43 :      

                    
Artinya : “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.” (Dept. Agama, 1978: 16)

yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Dalam hadits lain diriwayatkan dari Ibnu Umar. )متفق عليه‬ ِ َ َ َ ِ ْ َ َ ِ ْ َْ ّ َ َ ِ َ ّ ِ َ Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. شهادة أن ل إله إلال وأن محمدا رسول ال.” (Dept. mendirikan shalat. وإقام الصلة‬ َ َ ّ ِ َ َِ ُ ُ ْ ُ َ ً ّ َ ُ ّ ََ ُ ّ ِ َ ِ َ ْ َ ُ َ َ َ ٍ ْ َ َ ُ َ ْ ِْ (‫إتاء الزكاة.‫السلم على خمس.2) Surat At-Taubah ayat 103 :                                            Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. haji dan puasa di bulan Ramadhan. Mutafaq Alaih) (Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf AnNawawi. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. 1978: ) b. bahwasanya Rasulullah SAW. dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Agama. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. وحج البيت. 1999: 220).”(HR. bersabda: “Islam itu didirikan atas lima sendi. Hadits Adapun dalil-dalil sunnah ialah sebagai berikut : َ ُِ ‫عنابن عمر رضى ال عنهمنا ان رسنول الن صنلى الن علينه وسنلم قنال: بنني‬ ّ ّ ّ . menunaikan zakat. bersabda: . وصوم رمضان. Bahwasanya Rasulullah saw.

1999: 220).” ( HR. Apabila mereka telah mengerjakan hal itu. mendirikan shalat dan menunaikan zakat. sehingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. maka terjagalah harta dan darah mereka kecuali dengan hak Islam. sedang perhitungan (hisab) mereka terserah Allah. Mutafaq Alaih) (Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. .“Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful