Anda di halaman 1dari 4

Pengertian Akhlak Mahmudah dan Akhlak Madzmumah

I. Akhlak Mahmudah
Akhlak mahmudah adalah akhlak atau siIat yang
terpuji.
8eberapa macam dan pen[elasan LenLang akhlak
mahmudah
Al8ahman 8elas kaslh dan lemah lembuL
AlAfwu emaaf (manusla Lldak blsa lepas darl
lupa dan kesalahan) dan bermusyawarah
Amanah 1erpercaya dan mampu menepaLl [an[l
AnlsaLun Manls mukla dan Lldak sombong
khusyu dan 1adarru 1ekun Lldak lalal aLau
merendahkan dlrl Lerhadap Allah SW1
4nt4h Akhlak Mahmudah
W usnuzzan: Berprasangka baik
W Gigih atau Kerja keras : Percaya akan hal p4sitiI dalam segala
usaha
W BerinisiatiI : Mampu berprakarsa melakukan kegiatan
p4sitiI,bertindak dengan kesadaran sendiri tanpa menunggu
perintah,selalu menggunakan nalar ketika bertindak
W Rela berk4rban : Rela meng4rbankan apa yang kita miliki
demi sesuatu
W Tata karma : S4pan santun di dalam masyarakat
W Ridh4 : Suka,rela dan senang
W Amal shaleh : Perbuatan lahir maupun batin pada hal (p4sitiI)
W Sabar : Tahan terhadap setiap penderitaan dengan sikap ridh4
dan mnyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT
W Tawakal : Berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT dalam
menghadapi atau menunggu hasil dari sutu pekerjaan
W Adil : Menempatkan sesuatu pada tempatnya
II Akhlak Madzmumah
Akhlak Madzmumah adalah Akhlak atau siIat yang
tercela.
8eberapa macam dan pen[elasan LenLang akhlak
madzmumah
kufur (menuLupl) 1ldak berlman kepada Allah
SW1 dan 8asulnya
8lya' Melakukan suaLu amalan agar orang laln
blsa mellhaLnya kemudla memu[l
nlfaq Menampakan kebalkan LeLapl
menyembunylkan ke[ahaLan
Sylrlk Menyamakan selaln Allah aLau
MenyekuLukan Allah
4nt4h Akhlak Madzmumah
W 8anyak blcara
W emarah Marah bukan pada LempaLnya
W Pasad lrl Lerhadap keleblhan orang laln
W Pubbul!ah MenclnLal kemegahan
W Pubbuduunya Menggemarl kesenangan dan
kemewahan hldup yang men[adlkannya lupa
darl pada menger[akan kewa[lban kepada
Allah SW1
W 1akabbur Memandang dlrlnya leblh mahlr
dan orang laln leblh rendah serLa hlna darlnya