Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama
Alamat
No. KTP

:
:
:

...............................................
...............................................
...............................................

Selaku Pemegang Saham .................... untuk selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.


Dengan ini memberi kuasa kepada :
.................................., pemilik Kartu Tanda Penduduk No. ................................,
beralamat di ............................................................, untuk selanjutnya disebut
Penerima Kuasa.
---------------------------------------------------- K h u s u s ----------------------------------------------Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili sebagai Pemegang Saham dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan [Nama Perusahaan] yang diselenggarakan
di .............................. pada tanggal .................................. .
Penerima Kuasa berhak dan berwenang untuk memberikan suara, menandatangani suratsurat atau dokumen lainnya, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan berkaitan
dengan pelaksanaan RUPS Tahunan tersebut.
Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penerima Kuasa,

......................., ....................
Pemberi Kuasa,

(......................................)

(.....................................)

Anda mungkin juga menyukai